Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj"

Transkript

1 Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets totale lønudgifter, i forbindelse med anvendelse af: Regnskabsskema R2, R3, S2 og S3 Projektmedarbejdere bør gennemlæse vejledningen før registreringen påbegyndes 1

2 Generelt - Kom godt i gang... 3 A: Generelt vedr. indsendelse af regnskab og revisorgodkendelse... 3 B: Hjælp til regnskabsregler og dokumentationskrav... 4 C: Systemforudsætninger... 4 D: Kapacitet:... 4 E: Fanen 'MENU'... 4 Værktøjet trin for trin Indtast bevillingsoplysninger under fanebladet 'STAMDATA' Knappen: Lås periode Opret medarbejdere under fanebladet 'MEDARBEJDERE' Knappen: Opret ny medarbejder Indtast medarbejderoplysningerne Knappen: Opdatér medarbejder : Registrer løn og timer under fanen 'N_REGISTRERING' Indtastning af timer og løn for medarbejdere Timeregistrering (alle): Løn og normtimer ved anvendelse af faktisk løn for måneden Lønberegning for timelønnede Anvendelse af standardsats Beregnede støtteberettigede lønudgifter Finansieringsfordeling Fanen 'N_RAPPORT' til brug for oplysninger til regnskabet Korrektioner til tidligere fremsendt godkendt regnskab Forklaring af rapportindhold 'N_RAPPORT' Periode N (AKTUEL): Periode N (RAPPORTERET): Periode N (KORREKTIONER): Periode N (DIFFERENCE): Afsendelse af rapport med medarbejdertimer og lønudgift Knappen: RAPPORT (TIL REVISOR): Registrering af udgifterne i perioderegnskabet Knappen RAPPORT (ENDELIG): Bilag A: Aktivering af makroindstillinger i forskellige versioner af excel

3 Generelt - Kom godt i gang Erhvervsstyrelsen stiller på et elektronisk værktøj til rådighed for projekterne, som anvendes til beregning af de samlede medarbejderudgifter (løn konti) til brug for regnskabsaflæggelsen. Rigsrevisionen har ved sin revision af strukturfondsprojekter i 2011 konstateret, at anvendelsen af dette beregningsværktøj nedbringer fejlrisikoen i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen betydeligt. Projekterne anbefales derfor at anvende værktøjet, hvortil Erhvervsstyrelsen yder teknisk support. Anvendelsesområde: Værktøjet hjælper med at beregne strukturfondsprojektets totale lønudgifter, hvad enten de jf. tilsagnsbrevet er baseret på: 1) Standardsats eller 2) dokumentation for de faktisk afholdte og betalte udgifter Værktøjet kan anvendes relateret følgende konti for projekter der anvender et af følgende regnskabsskemaer: R, R3, S2, S3: Selve værktøjet hentes på og gemmes lokalt på server, hvorefter det løbende anvendes igennem hele projektets levetid. Værktøjet bør anvendes ved beregning af den lønandel, der kan indregnes i projektregnskabet for medarbejdere på strukturfondsfinansierede projekter. I værktøjet registreres medarbejdernes timer og løn. Fra værktøjets beregninger og fordeling af lønudgiften for de enkelte medarbejdere på udgifts- og finansieringskonti kan oplysningerne indtastes i projektregnskabet. Værktøjet bør anvendes for alle medarbejdere, som ikke arbejder fuld tid på projektet. Værktøjet kan med fordel anvendes for alle medarbejdere på et projekt, når lønudgifterne er fordelt på flere udgifts- og finansieringskonti i projektregnskabet. I værktøjet er der indeholdt en funktionalitet til brug for udregning af korrektioner, såfremt der bliver behov herfor i forhold til tidligere fremsendte udgiftsberegninger. For at få det bedste udbytte af værktøjet anbefales det at læse manualen igennem, inden du går i gang. Bemærk: Udgangspunktet for brug af dette værktøj er, at projektet kun indtaster støtteberettigede timer, når der foreligger en gyldig og godkendt timeregistrering, lønsedler og timesedler. Ligeledes skal der kun indtastes timer og løn, der er dokumenteret i overensstemmelse med dokumentationskravene. Projektet skal alene anvende de konti, der fremgår af tilsagnsskrivelsen eller jf. senere godkendte budgetændringsanmodninger. A: Generelt vedr. indsendelse af regnskab og revisorgodkendelse Bemærk at anvendte timeregistreringsfiler altid skal indsendes til styrelsen som bilagsdokumentation i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Materialet fremsendes som bilag til perioderegnskabet i status Rapport (til revisor). Først når projektets perioderegnskab er revideret af PwC og eventuelle rettelser, som PwC eller Erhvervsstyrelsen har påpeget i forbindelse med udbetaling eller budgetopfølgning, er indarbejdet i rapporten, anbefales det at sætte status til Rapport (endelig) for den pågældende periode. Det elektroniske medarbejdertimeregistreringsskema skal altid indsendes til Styrelsen og indsendes i excelformat. Bemærk: Fra værktøjets rapportfaner N rapport vil det være afsnittet periode N (rapporteret), der danner baggrund for registrering af lønudgifter. Regnskabstallene for lønudgifterne hentes fra Fanen (N) rapport, Periode (N) (Rapporteret): Total efter korrektioner. Fra Total efter korrektioner overføres udgiftsbeløbene pr. udgiftskonto til regnskabets bilagsliste. Udgifternes finansieringsfordeling fremgår ligeledes af Total efter korrektioner. Se vejledning til perioderegnskab. 3

4 Vedrørende den valgte metode indsendelse af samtlige bilag eller ved stikprøve. Ved Indsendelse af samtlige bilag indscannes og fremsendes bilagene til Erhvervsstyrelsen sammen med det øvrige regnskabsmateriale i projektet. Erhvervsstyrelsen videresender materialet til PwC. Ved stikprøve skal de af PwC udvalgte timesedler og lønsedler indscannes og fremsendes til PwC med kopi til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen sender materialet videre til PricewaterhouseCoopers. Se endvidere vejledning til fremsendelse af perioderegnskaber. B: Hjælp til regnskabsregler og dokumentationskrav For hjælp vedrørende regnskabsregler og dokumentationskrav henvises til følgende dokumenter: Link: Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 Link: Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter Link: Vejledning til regnskabsskema C: Systemforudsætninger Bemærk: Værktøjet kan kun anvendes ved korrekt makroindstilling. For at kunne bruge værktøjet skal sikkerhedsniveauet for Excel være sat, så makroer er aktiveret. Årsagen er, at værktøjet anvender makroer. Makroindstillingen er afhængig af, hvilken excelversion der benyttes. Det er derfor vigtigt at indstille makroer korrekt, inden værktøjet kan tages i brug. Se bilag 1 i denne vejledning for aktivering af makroer afhængig af den benyttede excelversion. D: Kapacitet: Der kan indtastes oplysninger for 50 medarbejdere i 8 perioder. Som udgangspunkt anvendes et skema(fil) pr. projekt. Dog kan særlige forhold medføre, at der anvendes flere skemaer. Er der fx behov for at registrere flere medarbejdere og/eller anvende flere perioder downloades en ny fil. Projektet kan også vælge at anvende en fil pr. partner. E: Fanen 'MENU' Anvendes til at navigere mellem de tilgængelige ark ved at klikke på de grå bokse. På hvert enkelt faneblad trykkes på et link benævnt 'GÅ TIL MENU', hvorefter man vil blive sendt tilbage til fanebladet 'MENU'. Brugeren vil også kunne navigere rundt i værktøjet ved at trykke direkte på fanerne nederst i skærmbilledet. Værktøjet trin for trin 1. Indtast bevillingsoplysninger under fanebladet 'STAMDATA' Bemærk: Værktøjet vil kun kunne anvendes, såfremt alle felter er udfyldt, og der efterfølgende er trykket på 'LÅS PERI- ODE'. Oplysningerne til brug for indtastningen hentes fra tilsagnsskrivelsen. For enkelte felter vælges fra relevante lister. Felterne er indbyrdes afhængige, derfor udfyldes de én efter én fra toppen Knappen: Lås periode Når start- og slutdato er angivet, trykkes på knappen 'LÅS PERIODE'. Derved oprettes det antal perioder, der er nødvendige. Løber projektet eksempelvis fra 1. marts 2011 til 31. august 2012, opretter systemet i alt 3 perioder, da projektets varighed er 18 måneder. Perioderne er baseret på de i bekendtgørelsen fastsatte rapporteringsperioder (halvårlig). For hver periode vil der være mulighed for at indtaste timer og løn / standardsats for medarbejdere samt mulighed for at afsende rapport, der opsummerer forbruget. Se mere om rapportering og indtastning i kapitel 5 og 6 i denne manual. Det er muligt efterfølgende at forlænge projektperioden. Bemærk: Det kræver skriftlig tilladelse fra Erhvervsstyrelsen at forlænge projektperioden. 2. Opret medarbejdere under fanebladet 'MEDARBEJDERE' Der kan først registreres timer og satser for medarbejdere, når den enkelte medarbejder er oprettet og opdateret Knappen: Opret ny medarbejder Tryk Opret ny medarbejder for at få adgang til at tilføje en ny medarbejder. Medarbejderen vil automatisk blive nummereret fortløbende. Bemærk at den angivne start- og slutdato har betydning for, om der for en medarbejder kan indtastes timer og løn / standardsats for en given måned. En medarbejder skal som udgangspunkt kun oprettes én gang i systemet. 4

5 BEMÆRK: Det er muligt efterfølgende at ændre medarbejderens start- og slutdato inden for projektperioden samt de øvrige oplysninger om medarbejderen med undtagelse af navnet. Når oplysninger om den enkelte medarbejder er indtastet / ændret, skal der trykkes på knappen Opdatér medarbejder som beskrevet nedenfor Indtast medarbejderoplysningerne Bemærk: Det er nødvendigt at indtaste de forskellige data for medarbejderne. Det er således ikke muligt at benytte copy-paste til eksempelvis at kopiere et oplyst medarbejder CPR-nummer fra en ekstern kilde (mail, word-dokument el.lign.) ind i arket for den pågældende medarbejder. Dog er det muligt at kopiere internt i regnearket (eksempelvis kopiere start- og slutdato for en medarbejder til en eller flere andre medarbejdere). Navn: Medarbejderens fulde navn CPR-nr.: Det fulde CPR nr. med følgende format DDMMÅÅXXXX Startdato: Første dag medarbejderen er aktiv i projektet dd-mm-åååå Slutdato: Sidste dag medarbejderen er aktiv i projektet dd-mm-åååå. (Kan altid ændres, hvis dette bliver nødvendigt). Medtages: Som udgangspunkt skal der stå 'Ja' i dette felt. Ja betyder, at registreringerne for medarbejderen medtages i opgørelsen af de samlede udgifter. 'Nej' skal kun anvendes undtagelsesvist, såfremt man ønsker at slette alle timer og al løn for en medarbejder i projektet. Hvis der er perioder, hvor en given medarbejders timer ikke skal med i projektregnskabet, registreres der ingen timer i timeregistreringen for medarbejderen for den givne periode. Eksempel: Arbejder medarbejderen kun i 1. og 3. måned i en periode, registrerer man en start- og slutdato, der dækker alle tre måneder, men der registreres alene timer i 1. og 3. måned. Normtid er antal af timer medarbejderen skal præstere for at oppebære sin løn for en måned (som udgangspunkt er dette angivet til 134,42 timer pr. måned jf. Retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter). Bemærk: Normtimetallet er afgørende for korrekt beregning af den faktiske timesats, og værktøjet vil som udgangspunkt foreslå 134,42 timer pr. måned svarende til en fuldtidsansat. I værktøjet er indlagt valideringer, som sikrer, at der ikke medtages mere løn end den bruttoløn, der har dannet baggrund for udbetalingen. Bemærk: Den beregnede løn kan ikke overstige den faktisk udbetalte. Læs mere vedrørende normtid i kapitel 3. Normtimetal for deltidsansatte: Løn og normtid skal matche. Er der tale om deltidsansat medarbejder, og hvor normtiden er mindre end en månedsnorm på 134,42, kan benyttes nedenstående omregningstabel for fastsættelse af normtimetallet. Tabellen tager udgangspunkt i omregningsfaktoren 134,42 / 160,33 = 83,8396 %. Eksempel: For en medarbejder, der har en ansættelsesaftale på 100 timer pr. måned, anvendes normtimetallet 83,84 jf. nedenstående beregningstabel for normtimetal. Beregningstabel for fastsættelse af normtimetal ved deltidsansættelse. Tabellen tager udgangspunkt i om- regningsfaktoren 134,42 / 160,33 = 83,8396 %. månedlig antal Beregnet månedlig antal Beregnet månedlig Beregnet månedlig Beregnet månedlig Beregnet månedlig Beregnet timer normtid timer normtid antal timer normtid antal timer normtid antal timer normtid antal timer normtid 5 4, , , , , ,18 6 5, , , , , ,02 7 5, , , , , ,86 8 6, , , , , ,69 9 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 160,33 134,42

6 Virksomhed: Navn på den virksomhed medarbejderen er ansat hos. Løntype: Her vælges hvilken type løn, der er tale om. Anvendes der standardsats for den pågældende med- arbejder, registreres der også løntype, relateret om medarbejderens løn (ansættelsesforhold) er fx privat eller statslig. Der kan vælges følgende typer: Privat; Kommunal; Regional, Stat eller Offentlig lignende. Dette valg har betydning for den finansieringssammensætning, der er i projektet, når der skal aflægges perioderegn- skab. CVR-nr.: CVR-nummer for den virksomhed medarbejderen er ansat i. SMV: Angivelse af om virksomheden kan kategoriseres under kategorien Små og Mellemstore Virksomheder. For definition af SMV henvises til bilag I i forordning 800/ Knappen: Opdatér medarbejder : Efter tilføjelse af ny medarbejder trykkes på denne knap. Den tilføjede deltager vil herefter være tilgængelig for registrering. 3. Registrer løn og timer under fanen 'N_REGISTRERING' Timer registreres pr. måned pr. medarbejder på baggrund af det fysiske time- og aktivitetsgrundlag. I hver enkelt periode vil der være op til 6 måneder tilgængelig afhængig af start- og slutdatoen for projektet. Indtast alene timer, der følger den kontoplan, projektet har fået tilsagn på. Bemærk: I den enkelte måned vil kun de medarbejdere, der er aktive, være tilgængelige. Om, en medarbejder er aktiv eller ej i en måned, afhænger af medarbejderens start- og slutdato i projektet jf. indtastningerne under stamdata. 3.1 Indtastning af timer og løn for medarbejdere For den enkelte medarbejder vil stamoplysninger fra fanebladet 'MEDARBEJDERE' være vist. Afhængigt af projekttilsagnet indtastes medarbejderens bruttoløn for måneden eller anvendt standardtimesats. Nedenfor er de enkelte ind- tastningsfelter forklaret, ligesom de beregninger, der automatisk bliver foretaget på baggrund af de indtastede oplysninger, er forklaret. Generelt skal der indtastes jf. tilsagnet. Den valgte opgørelsesmetode for den enkelte medarbejder skal anvendes for hele projektperioden Timeregistrering (alle): Indtast den enkelte medarbejders anvendte timetal Konto: For hver enkelt konto kan der indtastes afholdte og dokumenterede timer. Dette gøres for den enkelte medarbejder på baggrund af den fysiske timeregistrering, som altid føres for personer, der ikke arbejder fuld tid på projektet. Dette gælder uanset, om der anvendes en standardsats eller faktisk afholdte og betalte udgifter. Der kan alene anvendes de konti, der er givet tilsagn på. Bemærk at der ikke må tastes i de skraverede felter. Bemærk: Normtimetallet er afgørende for korrekt beregning af timesatsen. Værktøjet vil som udgangspunkt foreslå 134,42. I værktøjet er indlagt valideringer som sikrer, at der at der ikke medtages mere løn end den faktiske udbetalte bruttoydelse, der har dannet baggrund for udbetalingen. I værktøjet er der ligeledes en validering som sikrer, at der ikke medtages timer ud over normtimetallet. Dette har betydning både for projekter der anvender faktisk løn og for projekter der anvender standardsats jf. nedenfor. Der henvises til dokumentet: Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter Løn og normtimer ved anvendelse af faktisk løn for måneden Særligt for projekter der jf. tilsagn anvender faktisk afholdte udgifter og dokumentation Løn og normtid for måneden anvendes ved beregning af timesatsen for den enkelte medarbejder. Der kan aldrig medtages mere løn end den bruttoydelse, der har dannet baggrund for udbetalingen til medarbejderen. Der kan kun medtages løn / underhold, der svarer til den af arbejdsgiveren faktisk betalte. Bemærk at ved anvendelse af bruttoløn og normtime- tal er der i værktøjet indlagt en validering som sikre, at den beregnede løn ikke overstiger den faktisk udbetalte løn. Se beskrivelsen af hvert enkelt felt nedenfor. Indtast bruttoløn for måneden Her indtastes den dokumenterede månedsløn for medarbejderen Bemærk at der jf. dokumentet Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter skal foreligge udbetalingsdokumentation, der dækker de perioder, hvor lønudgifter medtages i projektregnskabet. For definition af, hvad der anses for udbetalingsdokumentation, og for definition af, hvad der kan indregnes som lønudgift (bruttoløn), henvises til dokumentet Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter. 6

7 BRUTTOLØN FOR MÅNEDEN NORMTIMER NY ANVENDT BEREGNET TIMESATS STANDARD TIMESATS ADM. LØN STD. SATS ADM. LØN FAKTISK PROJEKT LØN STD. SATS PROJEKT LØN FAKTISK Beregning af normtid ved en ansættelsesaftale og med arbejdstid på mindre end 37 timer ugentligt Normtimer (Standard): Vil som udgangspunkt blive anvendt til beregning af timesats. Værdi hentes fra stamoplysninger indtastet under fanebladet MEDARBEJDERE. Normtimer (Ny): Der indtastes et nyt normtimetal, såfremt det ønskes, at systemet skal anvende et andet normtimetal end det, der er angivet som standard. Det kan eksempelvis være i situationer, hvor en medarbejder er blevet reduceret i løn pga. ferie afholdt for egen regning. For deltidsansatte med en mindre månedsnorm end 134,42 kan anvendes ovenstående normtimeberegningstabel. Jf. tabellen svarer deltiden 100 timer månedlig til en beregnet normtid på 83,83, som herefter indsættes i Normtimer (NY). (Til beregning er følgende formel anvendt: 134,42 / 160,33 = 83,8396 %). Normtimer anvendt: Viser altid det antal normtimer, som systemet anvender til beregning af timesatsen. Som udgangspunkt vil det være værdien fra feltet NORMTIMER, som er angivet her. Såfremt der er indtastet en værdi i feltet NY, vil dette normtimetal i stedet blive vist. Beregnet timesats:. Heraf kan aflæses den timesats, systemet beregner på baggrund af indtastet bruttoløn og normtimetal Lønberegning for timelønnede Indgår timelønnedes lønudgifter, skal månedslønnen udregnes ved at indsætte det antal timer, der ifølge lønsedlen er udbetalt løn for og den udbetalte bruttoløn ifølge lønseddel. Den beregnede timesats i filen skal svare til den faktiske udbetalte timesats. Timesats X antallet af timer i måneden indtastes som bruttoløn i måneden. Herefter indtastes normtimetallet, som det antal timer, der arbejdes i måneden. Ved timelønnede udgør normtimetallet 160,33. Den udbetalte løn kan tillægges et beløb svarende til den feriegodtgørelse, som arbejdsgiveren kan dokumentere at have betalt (almindeligvis 12½ %) Anvendelse af standardsats Særligt for projekter der jf. tilsagn anvender standardsats Indtast standardtimesats: Der indtastes den anvendte standardtimesats. Bemærk reglerne vedrørende brug af standardsats som er højeste dagpengesats. Se herom i Retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter. Indtast medarbejdertimerne Eventuel ændring af normtid til faktisk anvendte timer på projektet. Normtimer (Standard): Vil som udgangspunkt vise det maksimale antal timer der medtages. Værdi hentes fra stamoplysninger indtastet under fanebladet MEDARBEJDERE Normtimer (Ny): Der indtastes et nyt normtimetal, såfremt det ønskes, at medtage flere timer på standardsats end standardforslaget på normtid 134,42. Det kan eksempelvis være i situationer, hvor en medarbejder har arbejdet flere timer på projektet end standardforslaget på 134,42. I nedenstående eksempel har 2 medarbejdere arbejdet hhv. 147 og 150 timer på projektet. Da projektet ønsker at medtage timer på standardsats ud over 134,42 indtastes det faktiske timetal i Normtimer (NY). 7

8 3.6. Beregnede støtteberettigede lønudgifter Lønberegning: Viser beregningen af lønandel til indregning som støtteberettiget lønudgift på baggrund af timeforbrug pr. konto og enten anvendt standardtimesats eller angivet bruttoløn for faktiske afholdte lønudgifter samt angivelse af normtimer Finansieringsfordeling På baggrund af den valgte løntype i medarbejderregistret samt indtastede time- og lønoplysninger angiver systemet en fordeling af de støtteberettigede lønudgifter på finansieringskilder. 4. Fanen 'N_RAPPORT' til brug for oplysninger til regnskabet Der skal jf. bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 indsendes perioderegnskaber pr. ultimo februar og pr. ultimo august hvert år i projektets levetid. For hver enkelt 6 måneders periode er der i værktøjet oprettet en rapport baseret på start- og slutdato for projektet. Kun det relevante antal rapporter er tilgængelige. I rapporterne er timer og løn for perioden opsummeret øverst. Tallene er baseret på de indtastninger, projektet har foretaget i fanebladene N_REGISTRERING. VIGTIGT: Rapporten skal fremsendes som bilag til perioderegnskabet i status Rapport (til revisor). Først når projektets perioderegnskab er revideret af PwC, og eventuelle rettelser, som PwC eller Erhvervsstyrelsen har påpeget i forbindelse med udbetaling eller budgetopfølgning, er indarbejdet i rapporten, anbefales det at sætte status til endelig. Ved status endelig vil der være overensstemmelse mellem regnskabet, udgiftsposten og finansieringsoplysningerne. Det vil efterfølgende være muligt at anvende værktøjet i forbindelse med korrektioner i efterfølgende perioder i forhold til tidligere fremsendte regnskab (se nedenfor). Såfremt der er ændringer til tidligere rapporterede timer og underhold for medarbejdere, vil værktøjet automatisk sørge for, at disse ændringer bliver fremsendt via en efterfølgende periodes rapport. Dette kan illustreres med følgende eksempel Korrektioner til tidligere fremsendt godkendt regnskab Bemærk: At korrektioner ikke skal gøres i den fil, der ligger i foldere rapportering, men i den oprindelige fil. Eksempel: Korrektioner i forhold til tidligere fremsendt regnskab. Et projekt indtaster timer og løn i løbet af det første halvår (periode 1). Ved periodens afslutning indsendes RAPPORT (TIL REVISOR) for dette halvår, og udgifterne medtages i det første perioderegnskab for projektet. Projektet modtager et udbetalingsbrev fra Erhvervsstyrelsen og sikrer sig, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne i 1. periode og regnskabet jf. udbetalingsbrevet eller budgetopfølgningsbrevet. Herefter trykker projektet på RAP- PORT (ENDELIG) (se nedenfor). I den efterfølgende periode 2 bliver projektet opmærksom på, at man har glemt at indrapportere timer for en medarbejder, og man ønsker efterfølgende at korrigere denne fejl. Projektet registrerer derfor timer og underhold på normal vis i de måneder, hvor timerne oprindeligt blev forbrugt af medarbejderen, altså i fanebladet 1_REGISTRERING' (i periode 1). Da der allerede er afsendt en endelig rapport for 1. periode, kan der ikke ændres i de afrapporterede tal for denne periode. Værktøjet beregner derfor en korrektion til 1. periode. Denne korrektion kan være enten negativ eller positiv afhængig af, hvilke ændringer der foretages vedrørende de enkelte medarbejders timeforbrug og løn / standardsats. I dette eksempel vil korrektionen være positiv, da der er tale om en forøgelse af lønudgifterne i projektets 1. periode. Når projektet er klar til at indsende rapport for andet halvår (periode 2), vil værktøjet automatisk opgøre korrektionerne vedrørende periode 1 og særskilt vise disse korrektioner i rapporten for 2. periode Forklaring af rapportindhold 'N_RAPPORT' Hver enkelt rapport indeholder data for 6 måneder. De støtteberettigede udgifter er summeret pr. måned for de relevante konti. Endvidere vises finansieringsfordelingen af udgiften pr. måned Periode N (AKTUEL): Viser de til enhver tid indtastede timer for medarbejderen pr. måned samt den beregnede udgift og finansieringsfordelingen heraf Periode N (RAPPORTERET): Er som udgangspunkt ikke udfyldt med værdier. Når perioderegnskab indsendes, vil de aktuelle værdier blive indsat her og vil efterfølgende ikke kunne ændres. I periode 2 og frem vil man ligeledes kunne se, hvad der er rapporteret sammen med den aktuelle periode vedrørende tidligere indsendte perioder. (Denne del af rapporten danner baggrund for registrering af udgifterne i perioderegnskabet (se afsnit 5.3 nedenfor) Periode N (KORREKTIONER): Viser korrektioner foretaget i senere rapporteringer vedrørende den aktuelle periode Periode N (DIFFERENCE): Viser den til enhver tid værende difference mellem tidligere rapporteret og det aktuelle for perioden. Når rapportering har fundet sted, vil alle værdierne være lig 0. 8

9 4.3. Afsendelse af rapport med medarbejdertimer og lønudgift Bemærk at anvendte timeregistreringsfiler altid skal indsendes til styrelsen som bilagsdokumentation i forbindelse med regnskabsaflæggelse. VIGTIGT: Ved indsendelse af rapport med regnskabet anvendes RAPPORT (TIL REVISOR) Lås først rapporten endeligt, når regnskabet er godkendt af revisor, og eventuelle rettelser, som PwC eller Erhvervsstyrelsen har påpeget i forbindelse med udbetaling eller budgetopfølgning, er indarbejdet i rapporten. Oplysningerne hentes fra udbetalings- og budgetopfølgningsbrevet vedrørende sidste periode. For hver enkelt periode (hver 6. måned) skal der, som en del af perioderegnskabet, fremsendes en rapport, der indeholder timer og lønudgift for perioden. På tilsvarende vis skal der efter projektafslutning indsendes en lignende rapport i forbindelse med det endelige projektregnskab. Når projektet afrapporterer sit perioderegnskab, sker dette ved pr. mail til Erhvervsstyrelsen at fremsende perioderegnskabet med tilhørende dokumentation, herunder en zip-fil indeholdende en kopi af nærværende excel-fil i status RAPPORT (TIL REVISOR). Til dette formål anvendes knapperne øverst på periodens rapport. Bemærk at værktøjet selv laver versionsstyret zip-fil og backup. De to knapper, der er tilgængelige på siden, er beskrevet nedenfor. 4.4 Knappen: RAPPORT (TIL REVISOR): Når knappen 'RAPPORT (TIL REVISOR)' anvendes, vil systemet lave en zip-fil af Excel-filen og gemme denne i en mappe benævnt 'RAPPORTERING'. Mappen 'RAPPORTERING' er placeret i samme mappe, som dette værktøj er placeret i. Den genererede zip-fil vil have formatet: "[Journalnummer] - TIL REVISOR MEDARBEJDERFIL FOR PERIODE [rapportperiode] - rapport nr. [fortløbende nummer]". Filen vedhæftes perioderegnskabet, som skal sendes til Erhvervsstyrelsen, der videresender til PwC. Vigtigt: Det er vigtigt, at rapporten inden indsendelse gennemgås nøje i forhold til underliggende bilag og dokumentation for at sikre, at alle oplysninger er medtaget og er korrekte og for at sikre, at kun korrekt dokumenterede og godkendte udgifter er medtaget i perioderegnskabet. Såfremt projektet er i tvivl om forhold, anbefales det at kontakte PwC for rådgivning herom på eller Ligeledes er det vigtigt, at det er rapport-formen (TIL REVISOR), der fremsendes til Erhvervsstyrelsen, således at eventuelle rettelser, som PwC påpeger i deres revision, eller Erhvervsstyrelsen har påpeget i forbindelse med udbetalingen eller budgetopfølgning, er indarbejdet, inden rapporten sættes i status. Rapport (endelig). Såfremt der efterfølgende skal foretages rettelser vedrørende perioden, gøres dette i værktøjet. Se vedrørende korrektioner til tidligere godkendt regnskab. 4.5 Registrering af udgifterne i perioderegnskabet Periode N (Rapporteret) På baggrund af den udarbejdede RAPPORT (TIL REVISOR) fra værktøjet skal der i perioderegnskabet foretages registreringer af lønudgiften i regnskabet. Når der foretages registreringer i perioderegnskabet, vil det være afsnittet 'Periode N (RAPPORTERET)'. Total efter korrektioner Fra Total efter korrektioner overføres udgiftsbeløbene pr udgiftskonto til regnskabets bilagsliste. Udgifternes finansieringsfordeling fremgår ligeledes af Total efter korrektioner. Se vejledning til perioderegnskab. VIGTIGT: Såfremt der i en periode registreres korrektioner vedrørende tidligere perioder, skal dette tydeligt angives i tekstfeltet, der knytter sig til statusrapporteringen. Det elektroniske medarbejdertimeregistreringsskema skal indsendes til Styrelsen i excelformat, selv om stikprøvekontrol i øvrigt benyttes. I de tilfælde, hvor Rapport (TIL REVISOR) indgår i projektregnskabets bilagsliste som fil med henvisning til flere partnere og flere CVR-numre, som har afholdt udgiften, kan anføres dummyen i partner CVR i regnskabets bilagsliste. Den partner, der har afholdt udgiften for den enkelte medarbejder, vil fremgå af filen. Såfremt Rapport (TIL REVISOR) indgår på en sådan måde, at der for hver partner anvendes en rapport, opføres hver fil som med cvr.nr. for den partner, der har afholdt udgiften i regnskabets bilagsliste. 9

10 Perioderegnskabet samt vejledning til perioderegnskabet kan downloades fra: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/perioderegnskaber-og-projektregnskab 4.6 Knappen RAPPORT (ENDELIG): Når projektets perioderegnskab er revideret af PwC, og eventuelle rettelser, som PwC eller Erhvervsstyrelsen har påpeget i forbindelse med udbetaling eller budgetopfølgning, er indarbejdet i rapporten, skal rapporten gøres endelig. Dvs. når udgifterne svarer til udgifterne i udbetalingsbrevet fra ERST. Dette gøres ved at trykke på knappen 'RAPPORT (EN- DELIG)'. Værktøjet vil herefter generere en zip-fil med kopi af excelfilen samt gemme en backup i mappen benævnt BACKUP. Mappen 'BACKUP' vil være placeret i samme mappe som dette værktøj, og værktøjet giver et klart overblik over udgifter og finansiering i overensstemmelse med periodens endelige regnskab. Værktøjet er klart til næste periodes indrapportering. For regnskaber, der ikke er modtaget udbetaling på, sættes perioden til RAPPORT (ENDELIG), når der er modtaget brev fra ERST. Der kan først genereres rapport til revisor i den efterfølgende periode, når forudgående periodes RAPPORT (ENDELIG) er genereret, men der kan tastes timer og løn ind. Bemærk: At indarbejdelse af de ændringer som revisor eller ERST har påpeget i forbindelse med udbetalingsbrev eller budgetopfølgning skal foretages i den oprindelige fil og ikke i den fil, der ligger i folderen rapportering. Med denne indarbejdelse af ændringer som forudsætning for at sætte rapporten i status endelig vil der være overensstemmelse mellem det akkumulerede perioderegnskab og perioden. Den genererede zip-fil vil have formatet: "[Journalnummer] - ENDELIG DELTAGER FOR PERIODE [rapportperiode] - rapport nr. [fortløbende nummer]". For regnskaber, der ikke er modtaget udbetaling på, sættes perioden til RAPPORT (ENDELIG), når der er modtaget brev fra ERST. VIGTIGT: Når knappen 'RAPPORT(ENDELIG)' er aktiveret, vil der ikke kunne rapporteres igen for perioden. Knapperne på siden vil derfor være deaktiverede. Såfremt der i efterfølgende regnskabsperioder må foretages ændringer i en rapporteret periode, vil disse korrektioner blive rapporteret særskilt i en senere rapport og skal indarbejdes i det efterfølgende perioderegnskab. VIGTIGT: Den backup, der er aktiveret i mappen BACKUP, må ikke slettes eller flyttes, da denne er en del af det kontrol- og transaktionsspor, projektet er forpligtet til at dokumentere. 10

11 Bilag A: Aktivering af makroindstillinger i forskellige versioner af excel Systemforudsætninger Makroer: For at kunne bruge værktøjet skal sikkerhedsniveauet for Excel være sat, så makroer er aktiveret. Årsagen er, at værktøjet anvender makroer. Makroindstillingen er afhængig af, hvilken excelversion der benyttes. Se bilag 1 i denne vejledning for aktivering af makroer. Excel version: Sådan aktiveres makroer i Excel 2003: 1) Tryk på Funktioner / Tools i menulinjen 2) Vælg Makro / Macro i menuen og herefter Sikkerhed /Security i undermenuen 3) Vælg fanen Sikkerhedsniveau / Security level 4) Vælg herefter det ønskede niveau for makrosikkerhed i dit Excel (skal være enten medium eller lav) 5) Luk herefter Excel ned og åbn værktøjet på ny Sådan aktiveres makroer i Excel 2007: 1) Tryk på Office-knappen øverst til venstre i Excel 2) Vælg Excel-indstillinger / Excel options 3) Vælg Sikkerhedscenter / Trust Center i menuen til venstre 4) Tryk på knappen Indstillinger for Sikkerhedscenter / Trust Center settings 5) Vælg Indstillinger for makro / Macro settings i menuen til venstre 6) Vælg herefter det ønskede niveau for makrosikkerhed i dit Excel (makroer skal være aktiverede) 7) Når sikkerhedsniveauet er sat, trykkes på Ok 8) Luk herefter Excel ned og åbn værktøjet på ny Sådan aktiveres makroer i Excel 2010: 1) Tryk på Filer / file knappen (markeret med grønt) øverst til venstre i Excel 2) Vælg Indstillinger / options i menuen 3) Vælg Sikkerhedscenter / Trust Center i menuen til venstre 4) Tryk på knappen Indstillinger for Sikkerhedscenter / Trust Center settings 5) Vælg Indstillinger for makro / Macro settings i menuen til venstre 6) Vælg herefter det ønskede niveau for makrosikkerhed i dit Excel (makroer skal være aktiverede) 7) Når sikkerhedsniveauet er sat, trykkes på Ok 8) Luk herefter Excel ned og åbn værktøjet på ny VIGTIGT: Følg dette link og få en udvidet beskrivelse af sikkerhedsindstillingerne i Excel samt en beskrivelse af, hvordan der sikres det højst mulige sikkerhedsniveau i Excel. Link: Sikkerhedsindstillinger 11

Manual til elektronisk deltagerværktøj

Manual til elektronisk deltagerværktøj Manual til elektronisk deltagerværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets totale deltagerudgifter,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 31. marts 2016 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om aflæggelse

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere