Trin & TonerNr. 3 Marts årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds"

Transkript

1 Trin & TonerNr. 3 Marts årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

2 Indhold Trin & Toner Nummer 3 Marts årgang Udgiver Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Redaktion Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Tlf , Fax , Lone Schmidt (ansvarshavende). Stof og annoncer til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 9. april Der kvitteres for modtagne indlæg. Hvis du ikke modtager en kvittering så ring venligst til redaktøren. De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatterens og deles ikke nødvendigvis af landsforeningerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte indlæg. Bestilling af abonnement Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Årsabonnement (8 numre) kr. 190,00 portofrit tilsendt. Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto. Adresseændring i årets løb skal meddeles det lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet. Annoncepriser Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr. for 50 kr. Foreningsannoncer for medlemsforeninger (7,5 x 5 cm) 250 kr. 1/8 side (7,5 x 5 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/4 side (7,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/1 side (15,5 x 22 cm) kr. (20% medl. rabat) Faste annoncer for et helt år (10 numre) kontakt redaktionen. Priserne er inkl. moms! Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 28. februar Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden. Design og produktion: Mediegruppen as (15949) Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S. Svanemærket trykkeri, licens Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på officielt miljø godkendt papir. Forsidefoto: Mellem Broerne danser i Tivoli pinsen 2010 Foto: Henning Skov Styrelsen Landsforeningens Årsmøde april Præsentation af kandidater til Styrelsen... 5 Enkeltmedlemmers tilskud til LDF s kurser og uddannelser... 5 Månedens forening: Taasinge Folkedansere... 6 Når sent ikke er bedre end aldrig... 7 Vindere i julelotteri Kunne du tænke dig en dansedag i Bjerringbro... 7 Landsstævne Landsstævne i Aabenraa Det sker i din region Nyt fra regionerne Spillemandskredsen Find din kalender frem Nodeprogrammer - ikke kun for computer-nørder Sammenspilsdag i Rebild Cd-anmeldelse: Zenobia Cd-anmeldelse: Krogh synger Aakjær Roskilde Spillemænd Husketavle for DFS Cd-anmeldelse: Dreamers Circus Medlemmerne Tilgang til folkedans Guldbryllup, Lissa og Bent Skaaning Mindeord, Max Hansen Farvel til vores mangeårige spillemand Guldbryllup, Grethe og Erling Jensen B&U Det sjællandske børne- og ungdomsstævne Annoncer Annoncer Aktivitetskalender Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

3 Landsforeningens Årsmøde april 2011 Styrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om LDF s virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber 5. Behandling af indkomne forslag a) Fra Poul Erik Christensen og Poul Erik Rasmussen, Region Sjælland Begrundelse for forslaget. Vi finder det ønskeligt at vedtægterne for regionsbestyrelser og styrelsen i LDF bliver mere ens. Samtidig finder vi opbygningen af regionsarbejdet efter de nuværende vedtægter meget stift og tungt at arbejde med, ligesom vi må konstatere at det i visse regioner er svært at finde det nødvendige antal personer til regionsbestyrelsen og de faste udvalg. Vi foreslår derfor følgende ændringer: 1. Formanden for regionsbestyrelsen vælges direkte på medlemsmødet. 2. Antallet af regionsbestyrelsesmedlemmer nedsættes til Der skal ikke være "obligatoriske" udvalg. Regionsbestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og med repræsentation i alle udvalg. (som styrelsen for LDF) Det betyder at regionsrådet forsvinder og opgaverne der er nævnt i de nuværende vedtægter overtages af regionsbestyrelsen og oprettede udvalg. Spillemandskredsens rolle i regionsbestyrelsen ønsker vi ikke at ændre ved. Forslaget indebærer følgende vedtægtsændringer: Regionsbestyrelse 9 Stk. 1. Uændret Nuværende Stk. 2. Hver region ledes af en regionsbestyrelse, som består af syv personer. Seks af disse er valgt i den pågældende region og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Herefter indtræder formanden for Musikudvalget i regionsbestyrelsen som spillemandsrepræsentant. Spillemandsrepræsentanten kan ikke besidde andre poster i regionsbestyrelsen. Foreslået Stk. 2. Hver region ledes af en regionsbestyrelse, som består af formand og 5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og de 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på skift i den pågældende region. Formanden vælges direkte på medlemsmødet. Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige poster. Herefter indtræder formanden for Musikudvalget i regionsbestyrelsen som spillemandsrepræsentant. Spillemandsrepræsentanten kan ikke besidde andre poster i regionsbestyrelsen. Stk. 3. og stk. 4. Uændret. Nuværende Stk. 5. Regionsbestyrelsen indkalder hvert år foreningerne i regionen til et medlemsmøde, der afholdes i januar med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Regionsbestyrelsens beretning for det forløbne år inkl. regnskab 3. Indkomne forslag 4. Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år inkl. budgetforslag 5. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år) 6. Eventuelt Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Hver forening har 2 stemmer og der kan kun afgives én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år således at der hvert år er tre regionsbestyrelsesmedlemmer på valg. En person kan ikke på samme tid bestride poster i LDF-Styrelse og i en regionsbestyrelse. Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne i hele regionen inden årsmødet i LDF. Foreslået Stk. 5. Regionsbestyrelsen indkalder hvert år foreningerne i regionen til et medlemsmøde, der afholdes i januar med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere. 2. Regionsbestyrelsens beretning for det forløbne år inkl. regnskab 3. Indkomne forslag 4. Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år inkl. budgetforslag 5. Valg af Regionsformand (hvert andet år) 6. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år) 7. Eventuelt Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Hver forening har 2 stemmer og der kan kun afgi- Trin & Toner Nummer 3 Marts

4 Styrelsen ves én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år således at der det ene år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og det andet år 2 bestyrelsesmedlemmer. En person kan ikke på samme tid bestride poster i LDF- Styrelse og i en regionsbestyrelse. Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne i hele regionen inden årsmødet i LDF. Stk. 6. Uændret. Nuværende Stk. 7. Regionsbestyrelsen nedsætter 5 faste udvalg: Danseudvalg - B&U-udvalg - Seniorudvalg - Dragtudvalg - PR-udvalg - samt andre udvalg efter behov. Udvalgene konstituerer sig selv med en formand, som får sæde i regionsrådet. (Se 10). DFS regionsbestyrelser indgår som Musikudvalg. Foreslået Stk. 7. Regionsbestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg, hvori kan deltage medlemmer uden for regionsbestyrelsen. I ethvert udvalg skal der være mindst et regionsbestyrelsesmedlem. Udvalget refererer altid til regionsbestyrelsen. DFS regionsbestyrelser indgår som Musikudvalg. Den nuværende 10: Regionsråd 10 Stk. 1. I den enkelte region er bestyrelsen ansvarlig for, at der etableres et Regionsråd. Rådet består af minimum 12 personer: Regionsbestyrelsen (7 personer) Udvalgsformændene (minimum 5 personer) Rådet har ingen egne vedtægter, økonomi etc., men er organiseret under Regionsbestyrelsen. Stk. 2. Regionsrådets opgave er i samarbejde med udvalgene, at a. igangsætte aktiviteter b. nedsætte projektgrupper c. sikre, at aktiviteter i regionen/på tværs af regionerne er i overensstemmelse med LDF s formålsparagraf og de aftaler, der træffes i Koordineringsudvalget. Stk. 3. Hvert år i august /september måned afholder LDF i samarbejde med DFS regionskonference med deltagelse af Regionsråd og DFS regionsbestyrelser. Desuden kan inviteres repræsentanter for de øvrige udvalg under LDF. Foreslås ændret til: 10 Regionskonference Hvert år i august /september måned afholder LDF i samarbejde med DFS regionskonference med deltagelse af DFS regionsbestyrelser og evt. udvalgsformænd uden for regionsbestyrelserne. Desuden kan inviteres repræsentanter for de øvrige udvalg under LDF. Øvrige paragraffer uændret. Hvis forslaget vedtages foreslår vi følgende overgangsordning: På medlemsmødet i januar 2012 vælges der regionsformand og 2 regionsbestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 regionsbestyrelsesmedlemmer for 1 år. b) Fra Taastrup Folkedanserforening Det årlige medlemskontingent forhøjes med kr. 30,- i forhold til det eksisterende kontingent eller eventuelt andre foreslåede forhøjelser og salget af julekalendere standses. Begrundelse: Det er de senere år stadig blevet vanskeligere at sælge det antal kalendere, der skal sælges for at få tilvejebragt den nødvendige økonomi og vi vurderer, at det er mere gennemskueligt for vore medlemmer at dække landsforeningens omkostninger gennem kontingentet end gennem lotterier mm. 6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet 7. Valg af kasserer (suppleringsvalg for 1 år) 8. Valg af styrelsesmedlemmer På valg er Anne Kathrine Clausen, Lone Schmidt og Egon Agerskov. De to sidstnævnte modtager ikke genvalg. Styrelsen foreslår Jan Todsen og Gert Christensen. 9. Valg af intern revisor til LDF s samlede regnskab. På valg er Arne Lindjordet, som modtager genvalg. 10. Valg af intern revisorsuppleant til LDF s samlede regnskab På valg er Christian Skov, som modtager genvalg 11. Valg af interne revisorer til regionerne. På valg er Sonja Kongaa (Vest) og Hanne Gravesen (Øst). Sidstnævnte modtager genvalg. Styrelsen foreslår Kristian Johnsen som intern revisor (Vest) 12. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne På valg er Grethe Ladefoged (Vest) og Hans Peter Hansen (Øst), som begge modtager genvalg 13. Valg af statsautoriseret revisor Styrelsen foreslår DIF s revisionsordning (pt. KPMG) 14. Valg til LDF s Appeludvalg På valg er Marie Kristensen og John Overvad Nielsen, som begge modtager genvalg. 15. Eventuelt Evt. spørgsmål til specifikke poster i LDF s regnskab skal være sendt til kassereren senest den 10. april Styrelsen 4 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

5 Styrelsen Kandidater til Styrelsen Styrelsen opstiller Jan Kirk Todsen og Gert Christensen som kandidater til de ledige styrelsesposter. Vi har bedt de to kandidater præsentere sig selv: Jeg hedder Jan Kirk Todsen og er 33 år. Jeg er gift med Anine på 7. år, og sammen har vi Cathrine og Mathilde på 4 år. Vi bor i Genner i Sønderjylland og jeg arbejder hos Provas, Haderslev Forsyningsselskab, hvor jeg er ansat som ledningsmontør i Vandafdelingen. Da jeg blev opfordret til at stille op til styrelsen, tænkte jeg med det samme: Det vil være rigtigt spændende at være med til at forme vores Landsforenings fremtid. Jeg var dog først nødt til at overveje nøje, om det kunne forenes med vores familieliv, og de andre ting jeg laver i fritiden. Ting der gerne stadigvæk skal være tid til. Jeg instruerer i to lokalforeninger og sidder i bestyrelsen i Aabenraa & Omegns Folkedansere. Desuden sidder jeg lige pt. i stævneudvalget og danseudvalget vedr. Landsstævne i Aabenraa. Jeg har tidligere danset på Rejseholdet, The Dancing Danes og Liv i kludene. Jeg har siddet i DGI Sønderjyllands Folkedans udvalg og i danseudvalget i Region Syddanmark. Jeg er desuden uddannet instruktør fra Bjerringbro. Alt dette, mener jeg, giver mig en ballast, som jeg kan trække på i styrelsesarbejdet. En af de ting, jeg mener, er vigtig for vores Landsforening, er uddannelse. Her tænker jeg uddannelse på alle niveauer og i alle retninger. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at få viden og blive dygtigere. Det gælder både personer der underviser i dans, spiller til dans eller har med dragter at gøre. Det gælder i lige så høj grad personer, der sidder i bestyrelser og udvalg i både lokalforeninger, regionsbestyrelser og i vores Styrelse. En anden ting, jeg håber, er kommet for at blive, er DM og andre konkurrencer. Jeg håber og tror, konkurrencer kan være med til at udvikle folkedansen. Udvikling er nødvendig, hvis vi også skal være her om mange generationer. Jeg mener også, DM kan være med til at vise folk uden for vores eget miljø, at folkedans ikke er så gammelt og støvet, som mange ude i landet tror det er. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg glæde mig til at blive en del af Styrelsen, og til at samarbejde med de andre styrelsesmedlemmer på en ny måde. Jeg vil se frem til en spændende tid, der garanteret byder på mange udfordringer. Mit navn er Gert Christensen, jeg er 27 år gammel, bor i Odense og læser til daglig cand. merc. Men det er egentlig lige meget når dansen går. Fra landlige legestuer til DM har dansen altid været en del af mit liv. Når man bogstavelig talt vokser op på et legetæppe placeret ved siden af den levende folkemusik, så kan man ikke lade være med at holde af ikke alene dansen, men også musikken og hyggen, der følger med folkedansen. Dansen er mange ting. Jeg sætter selv pris på legestuerne som man kan finde i selv de mindste forsamlingshuse her i landet, dansekurser, DM og rejser til det store udland for at vise den danske folkedans frem. Det har givet mig udfordringer, og dejligt samvær med andre livslystne mennesker. Jeg vil gerne i styrelsen for at give dem, der følger efter mig, de samme muligheder som jeg har haft. Der skal være muligheder for at alle kan finde udfordringer på netop det niveau de ønsker. Folkedansen er for mig netop bredden, og det, at alle kan være med. I dansen kan alle mødes og alder, job og hvad vi ellers laver ud over dansen betyder ikke noget. For at dette kan lade sig gøre, er det en nødvendighed med gode muligheder for at udvikle sig. Dette kræver veluddannede instruktører, der er engagerede og gode til at lære fra sig. Netop dette er et af de områder hvor landsforeningen er vigtig. Helt grundlæggende handler det om at sikre, at de ideer og initiativer der findes hos medlemmerne, kan blive realiseret, selv når de lokale ressourcer ikke slår til. Jeg vil gerne være med til at styrke grundlaget for dansen, i håbet om at motivere endnu flere til at tage del i folkedansens mange glæder. PS: Det er mig, der danser længst til højre på forsidebilledet! Enkeltmedlemmers tilskud til LDF s kurser og uddannelser Styrelsen har besluttet, at enkeltmedlemmer af Landsforeningen fremover ikke kan opnå tilskud fra LDF til følgende kurser og uddannelser: Instruktøruddannelseskursus Efteruddannelseskursus for instruktører, Høng Efteruddannelseskursus Tema for instruktører Dragtinstruktøruddannelseskursus Efteruddannelseskursus for dragtinstruktører Ovennævnte er gældende for kurser og uddannelser, der annonceres i Trin & Toner fra og med 1. marts Styrelsen Trin & Toner Nummer 3 Marts

6 Styrelsen Månedens Forening: Taasinge Folkedansere Ideén til denne aktivitet er skabt gennem de sidste års drøftelser om folkedansens fremtid, herunder også fremtiden for Taasinge Folkedansere. Vi deler vist skæbne med et stort antal danske folkedanserforeninger om et vigende medlemstal og en høj gennemsnitsalder i medlemskredsen. Der hersker nok enighed om, at folkedansens helt overvejende udfordring er: Hvordan rekrutterer vi flere nye og yngre dansere? Vi vurderer, at udfordringen er påvirket af mange faktorer, sandsynligvis også følgende: 1. Image folkedans er forbeholdt gamle mennesker med halm i træskoene og med kyser? 2. Struktur - tilknytningen til aktiviteterne skal være løsere med en lettere måde at gå til og fra aktiviteten. I den nutidige zapperkultur virker det urealistisk at fastholde ideen om, at få den yngre del af befolkningen til at melde sig til aktiviteter, med faste aftener i løbet af en sæson på 6-7 måneder. 3 Indhold - uøvede dansere skal hurtigt kunne være med i dansen og få noget ud af det. Samtidig har vi trænede dansere, som har lyst til mere krævende dans. Dvs. at vi har behov for danseaktiviteter på flere niveauer. 4. Musik - det livlige og kraftfulde udtryk. Vi har ikke økonomi til at entrere med et stort orkester hver uge. Vi antager, at mange gerne vil lytte til dansk folkemusik. Disse punkter har været genstand for mange drøftelser i vores bestyrelse. Vi har gennem en del år arbejdet målrettet med foreningens ansigt udadtil med fornyelse af logo, de skriftlige udtryk i annoncer, sæsonplaner og andet materiale. Vi har inviteret til flere samarbejdsforsøg på tværs af foreningerne i vores lokalområde. Jeg kom med det første formulerede forslag til caféaftener i efteråret Interessen i bestyrelsen og hos vores instruktør var overvejende positiv, iblandet en konstruktiv skepsis. Efter flere drøftelser blev vi enige om at prøve i sæsonen Foreningens dansere blev informeret i sæsonplanen og i sæsonstarten. Udover nogle misforståelser om betalingen for caféaftener har vi udelukkende mødt velvillighed og interesse fra vore dansere. Vi bad vore dansere være behjælpelig med profilering af aktiviteten og medsendte invitationer, i sæsonplanen, til omdeling. Profilering af folkedans og i særdeleshed nye aktiviteter volder vanskeligheder. Vi har ikke økonomi til store annoncer i medier. Vi har annonceret i to ugeaviser, som vi plejer, med en notits om den nye aktivitet. Vi købte en helsides annonce i en lokalforenings sæsonhæfte. Herudover er aktiviteten omtalt i lokalavisen før hver caféaften. Vi har omdelt talrige papirudgaver af invitationen i lokalsamfundet. Det elektroniske medie er brugt flittigt med mails og via facebook. Kultunaut og folkedansens egne medier er ligeledes anvendt. Caféen henvender sig primært til de voksne, som ikke har hverken tid eller lyst til at danse hver uge i en hel sæson, det gælder såvel øvede som uøvede dansere. Andre voksne, som ikke kan få nok dans, er naturligvis også meget velkomne. Vi har set deltagere fra hver kategori. I denne sæson har vi planlagt fem caféaftener. Caféen kan vælges helt uafhængigt af de ugentlige danseaftener, for en enkelt aften eller samlet. Når caféen vælges særskilt, opkræver vi 50 kr. i entré pr. person/gang. Sæsonkontingentet omfatter alle caféaftener. Vi registrerer ikke de personer, som udelukkende deltager i caféaftener. Økonomien til iværksættelse af aktiviteten er tilvejebragt gennem en mindre reduktion af sæsonlængden og et træk på formuen. I invitationen til vore caféaftener gør vi det legalt at komme alene for at nyde folkemusikken. Dvs. at musikken udgør en helt særlig status som enkeltfaktor. Vi har derfor opprioriteret musikken til disse aftener. Det gælder både kvantitativt og kvalitativt. Musikkens kraftfuldhed og livlighed smitter, og stemning og danselyst stimuleres. Instruktionen varetages af vores faste instruktør. Hun lægger vægt på danse med trin, som de fleste kender, og som er lette at forstå instruktionerne til, og med en god kombination af par- og kredsdanse. Vi anvender vores vanlige lokale, men bruger runde borde og lægger duge på. Samlet set giver det en anden stemning. I skrivende stund har vi afholdt fire caféaftener, og de har tiltrukket 5-12 deltagere hver gang, heraf nogle gengangere. Vore faste dansere kommer også. Disse aftener har været præget af livlighed, dejlig danse- og samværslyst, og også lyst til at sidde og nyde musikken. Nye aktiviteter kræver tid for at få fodfæste. Derfor er det for tidligt at vurdere caféens bæredygtighed. Der er små tegn på, at det kan lykkes at rekruttere nogle af de voksne, som vi havde tænkt på. Noget tyder på, at indhold og struktur fungerer godt for både cafédeltagerne og vore faste dansere. Hvis de foreløbige erfaringer holder, kan denne form for aktivitet måske bidrage til fornyelse af folkedansens rammer og indhold, både som et supplement og som et alternativ til de ordinære ugentlige danseaktiviteter. Vi har hverken agt eller magt til at løse folkedansens udfordringer med vores torsdags café. Jeg tror, at vi skal have en palet af forskellige muligheder med folkedans i et lokalområde, i forsøg på at nå flere målgrupper. De enkelte foreninger er typisk for små til at kunne løfte flere aktiviteter samtidigt. Bl.a. derfor bliver det nødvendigt at samarbejde på tværs af foreningerne. Meget tyder på, at den gammelkendte måde at drive folkedanser forening på, ikke kan stå alene mere. 6 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

7 Styrelsen Når sent ikke er bedre end aldrig Efter at Efteruddannelseskursus Tema for instruktører og spillemænd ikke var blevet udbudt de seneste par år besluttede Uddannelsesudvalget, at NU skulle det være! De to kursusledere fra hhv. Landsforeningen og Spillemandskredsen brugte lang tid på at udforme kursusindholdet, hvor temaet var undervisning i at danse samt dansemusik til instruktion/undervisning, der blev lagt budget for kurserne, meget kompetente instruktører blev engageret, Thyregod Kursusog Kulturcenter blev aflagt et besøg for at kigge på lokaler og indgå aftale om afholdelse af kurset dér, der blev udfærdiget invitation og tilmeldingsblanket osv. osv. Kursustidspunktet var fastsat til februar 2011 og tilmeldingsfristen til den 10. december. Grunden til at vi satte tilmeldingsfristen 2½ måned før kurserne var dels, at kursusstedet forlangte besked på det tidspunkt, om kurserne gennemføres eller ej og dels at instruktørerne burde have en rimelig frist til forberedelse af undervisningen. Stor var vor skuffelse, da vi et par dage efter fristens udløb måtte konstatere, at der ikke var nok tilmeldte til at kurserne kunne gennemføres. Men hvad der var meget mere ærgerligt er, at der i løbet af den efterfølgende uge kom så mange ekstra tilmeldinger, at vi faktisk godt kunne have oprettet begge kurser!! Det er noget rigtigt øv specielt for dem, der havde tilmeldt sig rettidigt. Men da vi ikke er sådan til at slå ud, er det aftalt, at vi udbyder kurserne igen til næste år. Så: Kære instruktører og spillemænd: Hvis I er interesseret i at deltage i et kursus, så tilmeld jer venligst inden fristens udløb. På forhånd mange tak! Kursusledelsen og LDF s Uddannelsesudvalg Vindere i julelotteri præmie kr. Hanne E. Pedersen, Hundested 2. præmie kr. Susanne Nørbygaard, Esbjerg Lasse Ovesen, Samsø 3. præmie kr. Rikke Petersen, Sorø Karen Lagoni, Troense Helle Bjerrum Nissen, Augustenborg Jette Mikkelsen, Odder Thorval Naur Nørremølle, København N 4. præmie gavekort 500 kr. til Imerco Helle Nymann Hansen, Lemvig Kim Hovvang, Assens Christina Lassen, Gudhjem Gitte Friis, Kerteminde Anne Hansen, Rudsvedby Inger Jensen, Ebberup Marlene Adler, Solrød Strand Hans Erik Nielsen, Brørup Alice Lorenzen, Nordborg 5. præmie gavekort 200 kr. til Imerco Uffe Winther, Virum Edith Højgaard Jensen, Skive Lene Lund Løwe, Viborg Mads Nielsen, Ølstykke Leif Nielsen, Låsby Ulla Nyhus, Frederiksværk Frede Hørup Nielsen, Egå Josefine Dyring Hasselsteen, Glamsbjerg Rikke Edberg, Aarhus C Mette Mortensen, Skals Frederikke og Karoline Mathiesen, Lyngby Lone Hemmingsen, Svendborg Laura Hansen, Herning Mette Trøjbjerg, Gadstrup Dorte S. Jensen, Horsens Dorte Høyrup, Hjørring Troels Andersen, Vonge Hanne Bloch Jensen, Frederikssund A. Hansen, København Ø Gitte Werborg, Skanderborg Bent Hansen, Rødovre Susanne Brandt, Samsø Camilla G. Rasmussen, Nr. Åby Mona Larsen, Skanderborg Signe Jersborg, Veksø Inger Andersen, St. Heddinge 6. præmie 186 vindere af et gavekort på 100 kr. til Imerco eller en T-shirt med logo Vi ønsker rigtig hjerteligt tillyke! Kunne du tænke dig at opleve en dag som danser på instruktøruddannelsen i Bjerringbro? Torsdag den 30. juni vil vi meget gerne have besøg af dansere i tidsrummet kl Det kunne f.eks. være en del af en foreningsudflugt - men alle er velkomne, uanset om I kommer alene eller sammen med andre. I løbet af eftermiddagen vil danserne opleve kursisterne undervise, og man vil få et indtryk af, hvad kursisterne lærer under uddannelsen. Vi giver eftermiddagskaffen! Betænk jer ikke for længe - tilmelding er efter først-til-mølle-princippet til kursusleder Gitte Nødskov på tlf eller Trin & Toner Nummer 3 Marts

8 Landsstævne Landsstævne i Aabenraa 2011 Tilmelding Tilmeldingen er i fuld gang, og der er mange, der allerede har tilmeldt sig, og det er vi rigtig glade for. Har du ikke mulighed for at tilmelde dig elektronisk, så kan du tilmelde dig via det tilmeldingsskema, der er sendt til din forening, eller du kan kontakte sekretariatet. Det sønderjyske Kaffebord En sønderjysk præst skal have udtalt, at der for sønderjyder fandtes tre sakramenter: Dåben, nadveren og kaffebordet! Bevars!, der har været kaffeborde over hele landet, der, hvad overdådighed angår, kunne måle sig med Det sønderjyske, så hvad er specielt ved det sønderjyske ud over måske nogle andre opskrifter? Det specielle ved det sønderjyske kaffebord er, at den sønderjyske sjæl, hvis man kan tale om en sådan, kunne komme til udtryk ved de fælles danske kaffeborde i tiden med preussisk styre. Sønderjyderne samledes i lige høj grad om dét, der foregik ved kaffebordet, som om det der var på kaffebordet, og kaffebordet fik derved et andet og mere eksistentielt indhold end blot det at drikke kaffe. Dansksindede nordslesvigere fik i tiden efter 1864 tilstået en vis forsamlingsfrihed, og landboforeninger blev betragtet som tilstrækkeligt tilforladelige. Ved sammenkomster i disse foreninger fik danskheden mæle og sønderjyderne kunne samles om det, de var fælles om, hvad enten sammenkomsterne foregik i hjemmene eller i de efterhånden talrige forsamlingshuse. Disse sammenkomster udviklede sig til rene kaffegilder med flittig brug af sange fra Den Blå, nordslesvigernes danske sangbog. Indhold og form smel- tede så at sige sammen i en national identitetsfølelse, som har holdt sig helt op i nutiden, og derfor var Det sønderjyske Kaffebord noget, man ikke havde andre steder i landet. Skikken med at fylde sin tallerken med trefire slags kage kommer fra, at det blev skik at forsyne sig rigeligt, når der var foredrag på møderne, hvad der ofte var, så man ikke skulle forstyrre under selve foredraget. Under første verdenskrig indskrænkedes forsamlingsfriheden og knapheden på levnedsmidler gjorde sit til, at kaffebordene mindskedes i omfang, men i forbindelse med genforeningen og Christian X. s ridt over den gamle grænse kulminerede kaffebordene forståeligt nok, da et halvt århundredes udlændighed med lås for vor mund afløstes af en forening med kongeriget. Begivenheden blev fejret over hele Sønderjylland med gevaldige kaffeborde, der ikke stod tilbage for fortidens kaffegilder, og kaffebordene oplevede umiddelbart i årene derefter en sand opblomstring. Nyhed: BESØG HÆGTEBAREN Kender du det? Dragten skal på, så du er klar til dagens opvisning, Men du kan ikke selv nå hægterne bag på kjolen, forklædespændet driller eller du står lige og mangler 3 knappenåle. Hvad gør du?? Som noget nyt får du i Aabenraa mulighed for at besøge hægtebaren eller få besøg af en kyndig og yderst professionel hægter. Vi opretter et team af hægtere, som alle får en grundig uddannelse, så de kan klare alle opgaver indenfor hægtning. Du har selv mulighed for at komme til hægtebaren, men du kan også bestille tid til, at hægteren kommer til dig. I nødstilfælde opretter vi ligeledes en vagttelefon, som du kan ringe til i tilfælde af pludseligt opståede udfordringer. Vi håber, at mange vil gøre brug at vores hægteservice. Lad hægtningen begynde!! 8 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

9 Landsstævne Landsstævne i Aabenraa 2011 Børn&Unge Vi håber, at rigtig mange familier vil tilmelde sig familiecampingen på landsstævnet. Vi arbejder hele tiden på at gøre programmet endnu bedre, og vi har bl.a. besluttet at der ved nogle af dansekurserne vil blive mulighed for børnepasning, så I selv har mulighed for at danse. Vi har endnu ikke besluttet hvilke dansekurser der vil være børnepasning til, Vi håber, at størstedelen af jer vil benytte jer af vores stævnenødcamping eller skolelogi, da vi synes det er med til at give den bedste totaloplevelse. Men skulle nogen af jer foretrække andre indkvarteringsformer, så finder du link til nogle af dem på vores hjemmeside. Under siden Velkommen til Aabenraa finder du Alternativ indkvartering. På denne side kan du se hvem der har valgt at støtte Landsstævnet, og vi håber, at du også vil støtte dem. Generelt kan I følge med på sponsorsiden, hvor I kan se hvem vi samarbejder med, og vi håber at I under stævnet vælger også at støtte dem. men vi lægger det på hjemmesiden. så snart vi ved det. På familiecampingen har vi besluttet at sætte et fælles telt op. Her vil der bl.a. være mulighed for at spise sammen, og desuden vil vi lave et legehjørne hvor børnene kan lege mens vi hygger os. Vi arbejder fortsat på muligheden for at bestille aftensmad. Indkvartering i Aabenraa Solæg Solæg, efter tysk Solei (saltæg), kan tænde både de største lys i øjnene og den største brand i halsen hos entusiaster. Sidstnævnte tæmmes dog effektivt med rigelige mængder snaps. Opskriften er en krads historie. Man tager et æg(!) og koger det i lang tid sammen med diverse løgskaller. Herefter ruller man ægget, så skallen knuses hele vejen rundt og lægger det i saltlage i en uges tid. Skallerne fjernes, ægget deles på langs, og de to halve blommer tages ud. Hulrummet fyldes med stærke sager: Sennep, eddike, olie, salt og peber, og den halve æggeblomme vendes og lægges på plads som låg. Det er vist ikke god skik at bide det over, så hav endelig en dygtig snaps indenfor rækkevidde. Velbekomme! Vi bestræber os på at forsyne vores hjemmeside med mere udførlige opskrifter og ikke bare på solæg. Der er jo også noget, det hedder Det sønderjyske Kaffebord! Og det er en helt anden sag. HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN, SOM HELE TIDEN BLIVER OPDATERET Trin & Toner Nummer 3 Marts

10 Det sker i din region Region nordjylland Kom og dans med Spillemandskredsen Nordjylland Fredag den 15. april kl Efter en lille Forårskoncert spiller vores orkester under ledelse af Ivan Amtoft op til legestue under kynddig ledelse af Trine Andersen. Det foregår i Ridemandsmølle, Godthåb og koster kun 30 kr. Tag selv kaffe og brød med. Øl/vand kan købes billigt. Region syddanmark Sommerdans på Fyn Program Fredag den 27. maj Kl Campingpladsen åbner. Campingvogne og telte skal stå på græsareal. Campingfatter: Carl Nielsen, Otterup Folkedansere Kl Fællesspisning på græsarealet på campingområdet Kl Legestue v/ Otterup Folkedansere i Nordvestskolens hal i Otterup Instruktør: Axel Rasmussen og Karen Rasmussen Musik : Kirstine Jørgensen, Bertel Sørensen m.fl. men alle spillemænd er velkommen. Kl Kaffepause. Kl Aftensang og godnat Entré: 65 kr. inkl. kaffe og kage Drikkevarer købes i hallen Lørdag den 28. maj Kl Rundstykker, der er bestilt i forvejen kan afhentes hos campingfatter Åbning af Sommertræffet Kl Spillemænd, dansere og fanebærere mødes ved Kvickly Kl Faneindmarch og indmarch af dansere til Torvepladsen i Otterup Sang: Hil dig vor fane, 1 vers. Velkomsttale ved formanden, Grete Pedersen Åbningstale ved Borgmester Morten Andersen Alle danser Sønderborg Dobbeltkvadrille Opvisninger af distrikterne og gæstehold på Torvet og ved Super Best Afslutningssang: Sommervise (Du danske sommer jeg elsker dig) Afslutningsfællesdans: Familiesekstur og der danses ud med Lette Hans I tilfælde af regn afholdes åbningen i Nordvestskolens hal. Kl Frokostpause Kl Opvisninger ved seniorboligerne Elmehaven og Plejehjemmet Bryggergården Det kan desuden anbefales at besøge Kartoffelsmuseet samt se altertavle og skulpturer på Hofmannsgave. Henvendelse på Otterup Turistbureau Kl Fællessang for alle i skolens hal v/ Anne-Grete Jensen og Claus Lisberg Kl Fællesspisning i Nordvestskolens hal Menu: Krydderstegt nakkekam, Marineret skinke, Farseret kalvekuvette. Små kartofler bagt med pebermix, Amerikansk Coleslaw, Sæsonens blandede salat, Flødekartofler med løg og parmasan. Kl Legestue v/ Sammenslutningen, DGI og LDF Region Syddanmark Instruktører: Brigitte Monrad og Dorte Jørgensen Forspiller Claus Lisberg og Fynske Spillemænd men alle spillemænd er velkommen. Kl Kaffepause Kl Aftensang og godnat Entré: 65 kr. Kaffe og lagkage: 25 kr. Drikkevarer købes i hallen Deltager du kun lørdag, er du velkommen til at benytte faciliteterne i hallen og deltage i fællesspisningen. Søndag den 29. maj Kl Rundstykker, der er bestilt og betalt sammen med campingpladsen, kan afhentes hos campingfatter. Kl Campingpladsen lukker Adresser Nordvestskolen, Horsebækvej 25, 5450 Otterup. Camping, Græsarealet foran Nordvestskolen. Bilerne skal parkeres på det asfalterede område. Ingen fortelte, ingen strøm Legestue fredag, Nordvestskolens hal Legestue lørdag, Nordvestskolens hal Lørdag formiddag, Torvet i Otterup Lørdag eftermiddag, Seniorboligerne Elmehaven, Elmevej ved P-pladsen, Otterup, Plejehjemmet Bryggergården, Bryggerivej 20, 5450 Otterup Priser: Camping: 50 kr. pr. person, børn under 12 år gratis Mad lørdag aften: 125 kr. pr. person Rundstykker: 5 kr. 10 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

11 Det sker i din region Drikkevarer købes i hallen. Tilmelding: Tilmelding og bestilling senest den Camping, legestue lørdag, mad lørdag aften, morgenbrød: Jytte Pilegaard, tlf.: eller.mail: Der betales samtidig på konto nr.: (opgiv forening og antal) Arrangeret af Otterup Folkedansere LDF Region Syddanmark Sammenslutningen på Fyn DGI Fyn LDF Region Syddanmark inviterer dansere og spillemænd til Sommerdans på Skamlingsbanken Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund. fredag den 17. juni 2011 Vær med ved den lækre sommermenu i Restaurant Skamlingsbanken eller tag jeres madkurv med og nyd den i det vidunderlige landskab. Planlagte aktiviteter: Kl Spisning: medbragt i det fri eller bestilt i restauranten Kl Velkomst Kl Legestue afbrudt af kaffepause Pris: Legestue, kaffe, inkl.½ bolle og lagkage: Kr Buffetilbud: Restaurant Skamlingsbankens super lækre sommer buffet med hjemmebagt brød og smør: Kr. 135,00 pr. person. Vi håber, der kommer rigtig mange spillemænd og dansere til dette historiske og kulinariske samlingssted for at få sommerens spillemands danseoplevelse i disse skønne omgivelser. Musik: Spillemænd fra Region Syddanmark: Kom og vær med! til forspil af Jørgen Bank (Fredericia Spillemandslaug), der spiller på violin. Danseinstruktører: Brigitte Møller Monrad, Odense Kvadrillen Karsten Petersen, Fredericia-kvadrillen Max 150 deltager (ca. 15 spillemænd, ca. 135 dansere) - først-til-mølle-princippet. Tilmelding til: 1. Spisning (buffet-tilbudet) kl Legestue og kaffe fra kl senest den 8. juni 2011 til en af følgende: Christian Jensen, Tlf.: , mobil: Hans Ole Andersen, Tlf.: Carlo Nielsen, Tlf.: Arrangeres i samarbejde med Bjert/Stenderup Folkedanserforening På gensyn! Danseudvalget Region sjælland Thydanse og Thybal Vi fortsætter sidste sæsons arrangement med thydanse, musik og historik, hvor Poul Møller og Hanne Troen igen vil instruere dansene. Det sker søndag den 6. marts 2011, kl på Østervangsskolen i Roskilde, Astersvej 15, 4600 Roskilde. Musikgruppen Søborg Vognfjederfabrik har lært at spille Thy musikken af Viggo Gade fra Thy, og Sven Ottesen fra denne gruppe og fra Dansk Folkemindesamling vil fortælle og vise lidt video fra danseindsamlingen i 1980erne. Dagen afsluttes med et mini -Thybal, hvor vi danser noget af det, vi har lært i dagens løb. Pris 80 kr. - medbring selv mad og drikkevarer. Træning til Landsstævne 2011 i Aabenraa I år er Region Sjællands fællestræning samlet på én dag, nemlig søndag den 19. juni 2011 kl på Dagmarskolen, Vestervej 11, Ringsted - lige vest for Ringsted Station. Sæt kryds i kalenderen, når du melder dig til at danse opvisning under landsstævnet. Dragtdag søndag den Kl på Holbæk Museum. Dragtudvalget i Region Sjælland inviterer til en dag med dragter på Holbæk Museum. Program: Kl Velkomst, kaffe og rundstykke i museumscafeen eller i gården, hvis vejret tillader det. Kl En stor del af Holbæk Museums tekstiler fra vores periode vil være fundet frem til os til nærmere gennemsyn. HUSK handsker. Kl Pause med mulighed for at spise den medbragte mad i cafeen/gården. Kl Introduktion til museet v. museumsleder Eskil V. Olsen samt til den nye udstilling Grevindens Garderobe af kjoler, hatte og tilbehør, der har tilhørt den tidligere grevinde på Eriksholm Astrid Ahlefeldt-Laurvig v. Janne Christensen. Derefter mulighed for at se museet. Kl Afslutning med kaffe og kage i cafeen/gården. Sted: Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk. Pris: 75 kr. Tilmelding senest den 8.4. til Lone Nielsen: , mail: el. Kirsten Emiland: , mail: Med venlig hilsen Dragtudvalget I Region Sjælland Trin & Toner Nummer 3 Marts

12 Spillemandskredsen Find din kalender frem! Nu er det tid til at sætte "kryds og bolle"*) ved fredag den kl. 18 frem til søndag den kl. 13. Der er nemlig temakursus på Høng Fra Løsbladarkivet! Herlige danse og gode melodier, vi kan lide at spille - netop emnet for spilledelen på dette års Temakursus på Høng Landbrugsskole. Vi har vistnok alle en eller flere stakke noder på hylden, henne i hjørnet, på loftet, med i tasken eller måske helt andre steder. Årets undervisere, Jakob og Britta Koch, har med kløgtig hånd udvalgt noder i deres arkiv til dette emnekursus. Vi vil komme meget rundt, afprøve og dykke ned i mange forskellige typer af melodier og dermed også danse. Jakob er jo årets folkemusiker på Sjælland 2009 og vil stå for undervisningen og bruge sit violinkendskab flittigt, medens Britta vil supplere med sin harmonikateknik. De valgte løsbladsnumre er arrangeret i flere stemmer, så det kan blive til god musik for alle deltagende instrumenter. Kurset er for Niveau II og III. Se i kursusfolderen eller brug dk Har du hang til god spillemandsmusik så tag til Høng. Instruktører: Jakob Kock på violin og Britta Kock på harmonika. Pris for DFS-medlemmer kr. Tilmeldingsfrist den Evt. nærmere oplysninger hos kursuslederen Gunnar Petersen, Smedestræde 3, Viskinge 4470 Svebølle. Tlf , dk *) kryds og bolle, da dette kursus traditionelt er blandt de bedste af slagsen :-) Nodeprogrammer ikke kun for computer-nørder! Det er blevet helt almindeligt, at man bruger nodeprogrammer til at renskrive noder, til at udarbejde arrangementer eller blot for at transponere en stemme til et andet instrument eller til en anden toneart. Nodeskrivning via computer var helt nyt og kunne kun udføres af specialister og ofte i udlandet da Spillemandskredsen ville udgive 358 bind 2. I dag er programmerne lettilgængelige, lette at arbejde med og de kan blive hver mand eje. I Spillemandskredsen har vi udgivet hele 358 som nodefiler på en CD-ROM. Det anvendte program er MUSICATOR med deraf følgende filformat mct-filer. Udviklingen peger for tiden på, at dette filformat ikke er det mest optimale og ikke vil blive understøttet fremover, hvorfor det bliver relevant at kigge på andre løsninger. Der har også været en del henvendelser fra interesserede medlemmer, som er interesseret i anvendelse og gerne kurser i nodeskrivning på computer/pc. Det nye og tilsyneladende mest fremadrettede filformat er MusicXML. Dette format understøttes af de mest kendte og anvendte programmer i dag der er mere end 60 på listen! Formatet tillader desuden en masse ting og anses af de fleste for afløseren for MIDI, der kun har noder og tekst med - MusicXML har det hele med - becifringer, volter, trin osv. Vi har nu nedsat en lille arbejdsgruppe til at kigge på disse ting. Gruppen består af Gunnar Petersen, Viskinge Gunnar Toftlund Jensen dk) og Henrik Petersen com). I øjeblikket ser gruppen på mulighederne for at konvertere de eksisterende noder på CD en med 358 til nyt filformat, således at noderne kan importeres og bearbejdes i programmer med MusicXML-format. Programmer: Som nævnt er der mange forskellige fra gratis programmer (freeware) til dyre og meget store programmer. Vi kan anbefale, at du afprøver følgende: Sibelius anvendes af en del folkemusikere. Programmet Finale er i samme klasse gruppen er ved at sammenligne disse to programmer. Begge findes i en flagskibsudgave, der er ret dyr samt en billig light udgave til godt 1.000,- kr. Denne sidste dækker de fleste spillemænds behov! Der findes også et lidt billigere program under kr. og simplere, men meget ydedygtigt program, der hedder PRIMUS. Så er der de nævnte freeware, som kan hentes via internettet. Et helt OK program er MuseScore, men som selvfølgelig ikke lever op til de store programmer. Et reelt gæt KUNNE være, at vi i Spillemandskredsen fremover vil benytte Sibelius (som kan downloades gratis til fri test i en måned på men husk, at dette sker i et filformat, eksport (via plugin) samt import af musicxml. Der har været efterspørgsel på kurser i anvendelse af nodeprogrammer. Vi arbejder på dette område og må jo nok lægge os fast på et enkelt program, men lad os høre fra jer og send gerne forslag og kommentarer til arbejdsgruppen. Gruppen vil formentlig skrive noget om resultaterne af arbejdet efter hånden, som det skrider frem. DFS Styrelsen 12 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

13 Spillemandskredsen Musikalsk Folkekultur i Nordjylland og Spillemandskredsen Region Nordjylland afholder Sammenspilsdag på Spillemandsmuseet i Rebild Lørdag den 19. marts 2011 kl Vi skal spille spillemandsmusik fra Gjøl. Mens Gjøl stadig var et øsamfund, opstod der en rig musiktradition og flere markante spillemænd udførte deres gerning både her og senere i store dele af Vendsyssel. Det er bl.a. musik af og efter musiker og landpost N. J. Nielsen, spillemændene Jens Christian Jensen og Ejler Jensen. Den sidste udgivelse fra FMFN indeholder melodier fra denne storhedstid, og det er disse melodier vi skal spille. Alle folkemusikinstrumenter er velkomne. Instruktører: Gunner Friis, Ivan Amtoft og Niels Jørn Østergård. Zenobia I vintermørkets hal - GO1810 En vinter cd er udkommet. Alle vores flotte, kendte og måske mindre kendte danske vintersange og salmer smukt fortolket af Zenobia. Der er til alle sangene et smukt og varieret akkompagnement med respekt for den enkelte melodi og tekst. Sangene er ligesom dansen og musikken en vigtig del af vores kulturarv, og vi synger sangene flittigt i kaffepausen, til legestuen, og hvor vi ellers har mulighed for at synge. På cd en er samlet 14 sange, og det mærkes tydeligt på stemningen på cd en, at det alle er sange, der har gjort en forskel for Zenobia. Sangene er smukt bearbejdet og sunget med stor indlevelse i teksten og melodiens stil. Der leges også med rytmer og nogle af sangene har grænsende til et lidt frækt akkompagnement, men det er alt sammen gjort med stor musikalitet og opfindsomhed. Zenobia består af: Louise Støjberg sang Mette Kathrine Jensen harmonika Charlotte Støjberg piano Med på cd en har Zenobia desuden en række gæster på forskellige instrumenter og sang. Zenobia spiller mange koncerter i kirker, forsamlingshuse og koncertsale i løbet af året. Som de selv skriver: Denne cd er ikke til denne vinter. Den er til alle vintre og vigtigere, fra alle vore vintre. Fra de magiske og julede vintre, da vi var piger, over til de smukt tilsneede, til de regnvåde og ruskende, nylige vintre, hvor kaminild og sammenspil lader til at have gjort os endegyldigt voksne og dermed bedre til at håndtere regnen, travlheden og mørket med sang og et vers. Og selvom vi nu er på vej til forår, så bliver det vinter igen og det kan anbefales at sætte denne cd på eller gå til en koncert med Zenobia. Vil du gerne høre mere til Zenobia, så kontakt eller www. zenobia.dk eller på telefon Dorthe Linde Jørgensen Pris: 125,- kr. - incl. morgen- og eftermiddagskaffe. Tilmelding til: Spillemandsmuseet, Cimbrervej 2, Rebild, 9520 Skørping, tlf , eller Niels Jørn Østergård, tlf , mail.dk Som deltager på denne dag kan man også betale FMFNkontingent for 2011 til særpris 75,- kr. og samtidig få hæftet "Spillemandsmusik fra Gjøl". Indkaldelse af ansøgninger til Saugmann Bjerregaards Fond Fondens formål er: at støtte forskere, som ønsker at fordybe sig i dansk spillemandsmusiks kompositioner og arrangementer, og som vil udvide kendskabet til spillemænds liv og værker, samt at støtte unge musikere/spillemænd, som ønsker at arbejde med Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaards kompositioner og arrangementer. Ansøgningsfrist: 1. maj. Uddeling: inden 15. juni Fonden har mulighed for at uddele ca. kr om året. Ansøgningen, som skal være maskinskrevet i A4-format, sendes til: Bo Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyregod, 7323 Give. Tlf Mere information: Trin & Toner Nummer 3 Marts

14 Spillemandskredsen Krogh synger Aakjær GO1410 En slags hyldest af vores alle sammens Jeppe Aakjær. Manden der beskrev hverdagslivet på godt og ondt. Der er på cd en 13 sange, nogle af de mest kendte sammen med nogle mindre kendte. Nogle af sangene har fået en ny melodi, mens andre stadigvæk har den melodi, vi kender. Med til cd en følger en pixibog, hvor teksterne er med i. Jeppe Aakjær beskrev sin samtid og livet på landet. En til tider barsk og sandfærdig historie, tag bare Jens vejmand, som vi vist alle kender, eller Spurven sidder stum bag kvist osv. Vores romantiske billede af livet på landet, var nok ikke helt så rosenrødt i virkeligheden. CD en er indsunget af Søren Krogh, sanger og guitarist. Med sig på cd en har Søren en blandet flok musikere fra flere forskellige lande. Perry Stenbäck på dobro og mandolin. Hal Parfitt-Murray på bratsch, violin og mandola og Emir Bosnjak på harmonika. Sangene eller digtene fortælles med Søren Kroghs let ru stemme, og det passer fint til teksternes barske virkelighed. Orkesteret akkompagnerer sangene på en dejlig krydret måde uden at virke dominerende, der er en fin balance. Det er afslappet og beroligende at lytte til og samtidig et historisk rids. At lytte til de kendte tekster frem for selv at synge danner billeder af det, der fortælles om. Forud for cd en har Søren Krogh været igennem alle Aakjærs sange og har så valgt og vurderet hvad der skulle med på cd en. En sangskat som vi ikke kunne være foruden. En særdeles vigtig historisk fortælling. Husk det næste gang i synger Aakjær i kaffepausen. Har du fået lyst til mere Aakjær sunget af Søren Krogh kan du kontakte eller Dorthe Linde Jørgensen Roskilde Spillemænd Fredag den 4. marts kl Sammenspil, Østervangsskolen Programmet for legestuen bliver gjort helt færdigt denne aften. Tag selv kaffe/te med. Fredag den 11. marts kl Spillemandslegestue. Legestuen starter kl , men vi skal have pakket ud og stemt. Derfor mødes vi kl i Festsalen på Klostermarksskolen, Kongebakken 21, 4000 Roskilde Danseleder: Mette Lukasiewicz Forspiller: Kristian Bugge Der serveres kaffe og kage til spillemændene HUSKETAVLE FOR DFS: Region nordjylland 04. marts Sammenspil, Vestergården i Aalborg kl marts Rebild, fælles med FMFN, kl april Sammenspil, Vestergården i Aalborg kl april Koncert, Ridemandsmølle, kl Region syddanmark 02. april Spillemandsworkshop, Bjert-Hallen kl Region hovedstaden 13. marts Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød kl marts Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød kl april Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød 14 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

15 Spillemandskredsen Dreamers circus GO1610EP Cd-afspilleren snurrer, en ny cd har set dagens lys. Isen, sneen og kulden bliver for en stund glemt. Drømme og tanker får frit spil og det passer perfekt til titlen på cd en Dreamers circus. 3 unge musikere tryller med tonerne i de 5 melodier på cd en. De 3 er: Ale Carr fra Sverige på Citer og violin Rune Tonsgaard Sørensen fra Danmark på violin og harmonium og Nikolaj Busk ligeledes fra Danmark på flygel og klaver. Gæster på CD en er Roger Tallroth fra Sverige på Guitar Sofia Karlsson fra Sverige på vokal og fløjte De 3 artister er hver især stortalenter, velrespekterede og verdens turnerende musikere. Deres musikalske møde startede i Radiohusets koncertsal, hvor Dreamers Circus sammen med Sjællands symfoniorkester fremtryllede en folkemusisk fortolkning af Mozarts 5. violinkoncert med trioens violinist Rune som solist. Musikken på cd en er nykomponeret folkemusik af Ale Carr og trioen har sammen arrangeret musikken. Trioen fortsætter samarbejdet med symfoniorkester og kan desuden også opleves på flere folkemusikfestivaler. Der er let strengeleg både på guitar og violin, forførende toner fylder hele lydbilledet. Musikken bygges op på en dejlig medrivende måde, og der leges på de forskellige instrumenter. Akkorder lægges diskret under og skifter mellem instrumenterne. Der er energi og nerve og samtidig ro til fordybelse. Det er meget smukt og stemningsfuldt. Vil du vide mere kan du tjekke orkesterets hjemmeside eller hos go folk på Dorthe Linde Jørgensen Brønshøj Folkedanser Forening indbyder til afslutningslegestue med spisning lørdag den 9. april 2011 Kl. 18 Spisning medbring mad til fælles buffet. Medbring selv service og bestik. Kl Legestue. I år er temaet rækkedanse pikant krydret med andre danse. Danseleder: Carsten Jørgensen. Musik: Bjørg, Hella og Henrik. Sted: Rødkildeskole, Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse. Pris: voksne 60 kr., børn 20 kr. Prisen er inkl. kaffe/te og lagkage. Øl, vin og vand til rimelige priser. Glæd jer til en festlig aften. Deltag i spisning eller til dansen alene. Brønshøj Folkedanserforening års Jubilæums-festdag Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng afholder 25 års jubilæum lørdag den 7. maj 2011 på Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng. Kom og vær med til en festlig dag med højt humør, masser af danseglæde og dejlig spillemandsmusik! Og mød vores venner fra Söderåsens Folkdansgille. Start kl. 15 med kaffebord. Senior-legestue til kl. 17. Eftermiddags-entré incl. kaffe/the og kager kr. 40,- Fællesspisning kl. 18. Jubilæums-menu kr. 145,- kan bestilles senest 30. marts hos E. Madsen, Alt service til fællesspisningen skal medbringes. Fest-legestue kl. ca Afslutning kl Aften-entré incl. kaffe/the og kagebord kr. 70,- Oplysning hos formand Ove Bech, tlf Trin & Toner Nummer 3 Marts

16 Medlemmerne Tilgang til folkedans Ja, det er jo noget alle taler om, men hvordan kan vi gøre noget ved det? Jeg synes, at vi alle er medansvarlige for at få bevaret dansen fremover, så hvis nogen har gode ideer til, hvordan vi kan tiltrække og fastholde dansere fremover, så kom frem med dem! Vi kan jo alle se, at VILD MED DANS i fjernsynet har haft stor effekt på tilstrømningen af dansere, der vil prøve at danse moderne dans, så det er måske ikke danselyst, der mangler blandt folk, det er måske mere med at komme med det rigtige koncept på det rigtige tidspunkt og Dragter sælges Gundsølille Folkedansere ønsker at sælge et antal børn og unge dragter samt voksendragter. Dragterne er fra forskellige egne af landet, men flere er fra Hedeboegnen. Nogle af børnedragterne er amagerdragter. Ring eller skriv til formanden Bente Christensen tlf Dans foråret i møde! Hedeboholdet i Roskilde inviterer til påskelegestue i Gundsølillehallen skærtorsdag den 21. april 2011 kl Spillemandsgruppen Lunterne spiller op til dans og Mette Lukasiewicz leder dansene. Entre: 70 kr. inkl. kaffe og lagkage. Vel mødt til en hyggelig danseaften med god musik! Bestyrelsen det rigtige sted. Men det er jo let at sige, det er sværere at få det afprøvet i virkeligheden. Måske kunne der være en chance, hvis vi kan få fat i nogen fra gruppen af årige. Det er omkring det tidspunkt, hvor børnene bliver så store, at begge forældre kan tage til aktiviteter samme aften i ugen, for det er ikke altid så let i småbørnsfamilierne. Er der nogen, der kender nogen, som igen kender nogen, så der måske kunne findes par i den aldersgruppe, som måske kunne spørges om de kunne tænke sig at være med i et danseprojekt, hvor de skulle prøve at lære at danse nogle gamle egnsdanse. Jeg tror det er vigtigt, at der er direkte kontakt til de enkelte. Det er ikke nok at sætte en annonce i avisen eller et opslag hos købmanden. Personlig kontakt er vigtig. Det vil også være godt, hvis personerne kan findes i et nærområde, så mange af dem måske kender hinanden i forvejen fra børnenes skole eller andre idrætter. Mange vil måske godt prøve noget nyt og den aldersgruppe har måske netop brug for at finde en interesse nu, hvor børnene ikke længere kræver så meget tid. Hvis et sådant danseprojekt skal startes op, kræves nogle ildsjæle, da der både skal være gode instruktører og spillemænd samt nogle praktiske grise og i det hele taget nogen, der ved, hvordan sådanne projekter kan gribes an. Hvis der kunne startes sådan nogle projektgrupper kunne der måske samarbejdes både med regionerne og evt. gamle amtssammenslutninger og måske kunne der søges projektmidler fra Danmarks Idrætsforbund, som gerne ser de små idrætsgrene øge antallet af voksne udøvere indenfor deres felt. Er der nogen, der kan sådan noget? Bente Johansen, Øhavskvadrillen i Svendborg Kommune 16 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

17 Medlemmerne guldbryllup Fredag den 4. marts har Lissa og Bent Skaaning guldbryllup. Lissa og Bent har i en menneskealder danset i vores forening, hvor vi alle nyder godt af deres engagement, åbenhed og gode humør. De har begge været aktive i foreningens bestyrelse i mange år, hvor Lissa i en årrække har været, og stadig er, formand. Når der sker noget, både i foreningens regi og medlemmerne imellem, er de altid parat med en hjælpende hånd. Lissa har bl.a. stået for et utal af smukke blomsterarrangementer ved mange lejligheder. Udover at de begge er dygtige dansere, som det er en fornøjelse at møde i en skiftedans, nyder vi også godt af Lissas sopran, som støtter os i mange fællessange, når der ikke er en spillemand til at hjælpe os. Udover børn og børnebørn har Lissa og Bent mange berøringsflader i kraft af deres mange interesser. Deres store åbenhed overfor, og opmærksomhed på, andre mennesker gør, at de er afholdte og værdsatte mennesker. Vi ønsker dem hjertelig til lykke, og ser frem til endnu flere gode oplevelser i deres selskab. Bjerregrav Folkedansere Ordinær generalforsamling i Hylddalen lørdag den 26. marts kl i MLF s lokaler på Holeby Skole. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Evt. bilag kan rekvireres via guldbryllup Tirsdag den 15. marts kan Grethe og Erling Jensen fejre guldbryllup. Erling har været vores instruktør i 18 år. Grethe har danset i foreningen og været meget fleksibel. Hvis der mangler herrer, tager Grethe mange gange over ligesom nye dansere nyder godt af deres hjælp. Vi takker for godt samarbejde gennem alle årene og ønsker jer hjerteligt tillykke på guldbryllupsdagen. Karstoft og Omegns Folkedanserforening mindeord Det var med sorg vi modtog meddelelsen om, at Max Hansen er død den 16. januar Max har gennem mange år været instruktør for Asserballe Folkedansere. Han har lært os mange nye danse og han har gjort rigtig meget for det store sammenhold og venskab, vi har i foreningen i dag, ikke mindst gennem vore mange dejlige ture til hans fødeø, Ærø, som vi besøgte hvert år. Vi mindes med glæde alle årene med Max og vore tanker går til Grete. Tak for alt, Max. Æret være Max minde. farvel For Asserballe folkedansere Anna Marie Møller Farvel til vores mangeårige spillemand Ved vores afslutningsfest lørdag den 19. marts 2011, skal vi tage afsked med vores fantastiske spillemand Heine Andresen, som har spillet for os i næsten 50. år. Det bliver et stort savn for os, og ikke mindst svært for hans efterfølger at leve op til, da vi har været meget forvænte med Heine. Heine, der er blevet 81 år, har valgt at stoppe, da helbred ikke længere er det bedste. Det vil blive svært for os alle sammen at undvære ham. Bestyrelsen og danserne vil gerne her takke dig, Heine, for det store stykke arbejde, som du har gjort igennem de mange år, du har spillet for os og dit altid gode humør. Du har altid været parat, når vi har kaldt både tidlig og sent, foreningen vil altid føle at vi står i gæld til dig, og du vil blive et stort savn. Nørresundby og Omegns Folkedanserforening Trin & Toner Nummer 3 Marts

18 Børn og unge Det Sjællandske BØRNE- OG UNGDOMSSTÆVNE 2011 Stævnet afholdes lørdag d. 7. maj 2011 på Valhøj Skole i Rødovre. Arrangør: Den lille Vendelbo. Stævneudvalget skal hermed gøre opmærksom på, at endelige tilmelding til stævnet var d. 1. marts Det kan dog nås endnu, men det haster. Vil I vide mere om stævnet, så se omtale og hent tilmeldingsblanketter mv. på hjemmesiden dlv.dk eller tlf Vi kan med glæde fortælle, at det ser ud til, at der er tilslutning til at deltage i aftensmad, hygge, legestue og overnatning. I kan eftertilmelde, men det skal være nu. Eftersnakmøde og generalforsamling i Sjællandske Børne- og Ungdomsstævner (SBU) og dens Støtteforening af 1968 (SBUS) afholdes onsdag d. 25. maj kl i kantinen på Valhøj Skole. Dagsorden sendes pr. mail til de foreninger som har deltaget i stævnerne 2010 og Dagsordenen kan hentes og ses på hjemmesiden fra ca. 1. april. B&U-Stævneudvalget siger På gensyn d. 7. maj i Rødovre tillykke Tanja fra Raklev Gymnastik- og Idrætsforenings Folkedansere skal konfirmeres søndag den 1. maj Foreningen ønsker et stort tillykke med dagen. tillykke Josefine fra Raklev Gymnastik- og Idrætsforenings Folkedansere skal konfirmeres søndag den 8. maj Foreningen ønsker et stort tillykke med dagen. 18 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

19 Annoncer Beskrivelseshæfter Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans Hæfterne kan også købs i DF s sekretariat. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse (Telefonsvarer uden for åbningstiden) Nørre Farimagsgade 19, kld. tv København K Udlejning af dragtkuverter Leje for tre uger kr. 225,- incl. moms + porto (heraf kr. 150,- i depositum). Mønstrene kan købes. Dragtliste kan fremsendes. Grupper modtages efter aftale. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse Nørre Farimagsgade 19, kld. tv., 1364 København K Danske Folkedanseres Salgsafdeling Hørlærred og vadmel samt foerstoffer i forskellige kvaliteter. Sort, blå, brun og grønt fløjl samt mønstrede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne stoffer som uld-damask og kamgarn i flere farver og kvaliteter samt sysilke i mange farver. Meget sytil behør og strikkepinde. Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffes normalt mandag, tirsdag og onsdag mellem kl og Besøg efter aftale. Lisbeth Green Vedbæksallé 75, 8700 Horsens Tlf Materialer til Folkedragter Silkebånd, 100% silke. Hel- og halvsilkestoffer. Silkegarner i 150 farver. Håndtrykte tørklæder, forklæder, sjaler og metervarer. Håndvævede tørklæder og forklæder. Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlærred. Smykker og knapper. Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæring og syning. Dragtlitteratur. Silke-Annet Tlf v/ Annet Laursen Skjelsager Dorthesvej 2, DK-3520 Farum Åben efter aftale. KLAVENESS Art Dame str. 518,- 998,- Folkedragter udlejes Vævestue Karen Birgitte Hansen Ydingløkke 1, 8752 Østbirk Telefon DANSKE FOLKEDANSESKO Træningssko med ægte lædersål Herre str. 518,- Dame str. Tinknapper Blanke Mønstrede Teglborg Sko Vads Møllevej 23 Sondrup 8350 Hundslund Tlf Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk Rubrikannoncer TEGLBORG Marjatta s Metalværksted Sneserevej 73, Snesere, 4733 Tappernøje Telefon , Fax Sælges Blå Hedebo damedragt str. 38/40 Pris kr. Flot kjole i stoftryk empiremodel str. 40/42 Pris kr. Tlf Kvindedragt Strandby, str. 42, komplet m. kyse. Kun brugt få gange. Kr Tlf Sælges Damebornholmerdragt st. 40/42, kun brugt ca. 3 gange. Tlf Trin & Toner Nummer 3 Marts

20 Aktivitetskalender Arrangør Dato Arrangement Sted Se i blad nr. Tilmeld. Danske Folkedansere Årsmøde Brædstrup 02/ Spillemandskredsen Træf og Generalforsamling Svendborg 01/ Region Nordjylland Orienteringsmøde om tur til Prag Brønderslev 01/ Legestue Ridemandsmølle 03/ Rejse til Prag 01/ Region Midtjylland Træning, regionens dansehold Ikast 11/ Stævne Lemvig 02/ Region Syddanmark Trinkursus Lindeballe 01/ Kursus Anderledes danse Ringe 01/ Seniordag Rødding Højskole 02/ Sommerdans på Fyn Otterup 03/ Regionslegestue Skamlingsbanken 03/ Region Sjælland Thydanse og Thybal Roskilde 03/ Regionernes Dragtdag Holbæk 03/ Træning til Landsstævnet i Aabenraa Ringsted 03/11 Region Hovedstaden Søndagsdans Taastrup 01/ Søndagsdans Taastrup 01/ Nordisk 1800-tals bal Søborg 09/ Rubrikannoncer Børnedragter str. ca år gives væk. Ikast og Omegns Folkedanserforening v/ Anne Grete Kristensen tlf.: , mail: Damedragt Østjylland St (H160) kun brugt få gange, alt er håndsyet og broderet. Kysenakke uglemotiv samt underskørt og særk. Prisidé kr ,00 Jørnn Jensen, tlf Danske Folkedansere Sekretariatet Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Tlf Fax Mandag-torsdag kl Torsdag tillige kl Fredag: lukket Formand: Niels Winberg Clausen Sælges Damedragt, Fanø komplet str. 40 kr Herredragt, Randers komplet str. L kr (3 skjorter) Høj Hat kr Postnr Tlf Kvindedragt fra Nordfalster Str. 42 med alt tilbehør + ekstra underskørt og lin til hue sælges. Prisidé 2.500,- kr. Tlf el Spillemandskredsen Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf , Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup, tlf , mobil , Salg af noder og cd ere: Spillemandskredsens Forlag ApS Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf Al henvendelse til: Trin & Toner, LDF s Sekretariat, enrumvej 6a, 5270 odense n, tlf magasinpost-mmp

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

September 2015 8. Årgang Nr. 3

September 2015 8. Årgang Nr. 3 September 2015 8. Årgang Nr. 3 Pinsetræf i Sverige 2015 Husk: Tilmeldingsfristen den 1. september til legestuen den 26. september 3 4 6 7 7 8 10 11 12 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Lotte Y.

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4

Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4 Oktober - november 2013 6. Årgang Nr. 4 Også syholdet er i gang Husk: Den 4. november har vi danseaften med og hos Frederiksberg Folkedansere. Det er kl. 19.30 i pigesalen på Lindevangsskolen, P.G. Ramms

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Dansk opvisning ved Nordlek 2012

Dansk opvisning ved Nordlek 2012 September 2012 Dansk opvisning ved Nordlek 2012 Første blad i denne sæson Dansensdag Bestyrelsens hjørne Desirée udtaler Nordlek Kulturtur Frederiksborg slot Kommende opvisninger Musikfestival Skovgården

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet.

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. 1. Valg af Dirigent Best. foreslår Tom valgt Takker for valget 2. Valg af Referent Best. foreslår Turid - valgt Formandens beretning

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Februar-marts 2014 7. Årgang Nr. 1. Husk: Vi har afslutningslegestue den 29. marts på Løjtegårdsskolen

Februar-marts 2014 7. Årgang Nr. 1. Husk: Vi har afslutningslegestue den 29. marts på Løjtegårdsskolen Februar-marts 2014 7. Årgang Nr. 1 Husk: Vi har afslutningslegestue den 29. marts på Løjtegårdsskolen 3 3 4 5 6 10 11 12 13 14 14 Indhold Bestyrelsens side Irland? Vinterlegestue hos Frederiksberg Julekort

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Nr. 4 april 2012-25. årgang

Nr. 4 april 2012-25. årgang Hosebåndet Medlemsblad Hosebåndets fremtid Nr. 4 april 2012-25. årgang Hvordan vil Hosebåndet udkomme fremover? Høje-Taastrup Kommune har besluttet at lukke deres trykkeri, hvilket formentlig vil betyde,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Z A R. t r i o. December 2014

Z A R. t r i o. December 2014 December 2014 Z A R t r i o Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Bestyrelsen ønsker Kaffeaften med VF Efterårsbal med ZAR trio Kulturfestival Kom til Nordlek 2015 Efterjuletur i Dyrehaven

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere