Trin & TonerNr. 3 Marts årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin & TonerNr. 3 Marts 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds"

Transkript

1 Trin & TonerNr. 3 Marts årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

2 Indhold Trin & Toner Nummer 3 Marts årgang Udgiver Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Redaktion Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Tlf , Fax , Lone Schmidt (ansvarshavende). Stof og annoncer til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 9. april Der kvitteres for modtagne indlæg. Hvis du ikke modtager en kvittering så ring venligst til redaktøren. De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatterens og deles ikke nødvendigvis af landsforeningerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte indlæg. Bestilling af abonnement Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Årsabonnement (8 numre) kr. 190,00 portofrit tilsendt. Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto. Adresseændring i årets løb skal meddeles det lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet. Annoncepriser Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr. for 50 kr. Foreningsannoncer for medlemsforeninger (7,5 x 5 cm) 250 kr. 1/8 side (7,5 x 5 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/4 side (7,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/1 side (15,5 x 22 cm) kr. (20% medl. rabat) Faste annoncer for et helt år (10 numre) kontakt redaktionen. Priserne er inkl. moms! Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 28. februar Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden. Design og produktion: Mediegruppen as (15949) Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S. Svanemærket trykkeri, licens Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på officielt miljø godkendt papir. Forsidefoto: Mellem Broerne danser i Tivoli pinsen 2010 Foto: Henning Skov Styrelsen Landsforeningens Årsmøde april Præsentation af kandidater til Styrelsen... 5 Enkeltmedlemmers tilskud til LDF s kurser og uddannelser... 5 Månedens forening: Taasinge Folkedansere... 6 Når sent ikke er bedre end aldrig... 7 Vindere i julelotteri Kunne du tænke dig en dansedag i Bjerringbro... 7 Landsstævne Landsstævne i Aabenraa Det sker i din region Nyt fra regionerne Spillemandskredsen Find din kalender frem Nodeprogrammer - ikke kun for computer-nørder Sammenspilsdag i Rebild Cd-anmeldelse: Zenobia Cd-anmeldelse: Krogh synger Aakjær Roskilde Spillemænd Husketavle for DFS Cd-anmeldelse: Dreamers Circus Medlemmerne Tilgang til folkedans Guldbryllup, Lissa og Bent Skaaning Mindeord, Max Hansen Farvel til vores mangeårige spillemand Guldbryllup, Grethe og Erling Jensen B&U Det sjællandske børne- og ungdomsstævne Annoncer Annoncer Aktivitetskalender Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

3 Landsforeningens Årsmøde april 2011 Styrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om LDF s virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber 5. Behandling af indkomne forslag a) Fra Poul Erik Christensen og Poul Erik Rasmussen, Region Sjælland Begrundelse for forslaget. Vi finder det ønskeligt at vedtægterne for regionsbestyrelser og styrelsen i LDF bliver mere ens. Samtidig finder vi opbygningen af regionsarbejdet efter de nuværende vedtægter meget stift og tungt at arbejde med, ligesom vi må konstatere at det i visse regioner er svært at finde det nødvendige antal personer til regionsbestyrelsen og de faste udvalg. Vi foreslår derfor følgende ændringer: 1. Formanden for regionsbestyrelsen vælges direkte på medlemsmødet. 2. Antallet af regionsbestyrelsesmedlemmer nedsættes til Der skal ikke være "obligatoriske" udvalg. Regionsbestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og med repræsentation i alle udvalg. (som styrelsen for LDF) Det betyder at regionsrådet forsvinder og opgaverne der er nævnt i de nuværende vedtægter overtages af regionsbestyrelsen og oprettede udvalg. Spillemandskredsens rolle i regionsbestyrelsen ønsker vi ikke at ændre ved. Forslaget indebærer følgende vedtægtsændringer: Regionsbestyrelse 9 Stk. 1. Uændret Nuværende Stk. 2. Hver region ledes af en regionsbestyrelse, som består af syv personer. Seks af disse er valgt i den pågældende region og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Herefter indtræder formanden for Musikudvalget i regionsbestyrelsen som spillemandsrepræsentant. Spillemandsrepræsentanten kan ikke besidde andre poster i regionsbestyrelsen. Foreslået Stk. 2. Hver region ledes af en regionsbestyrelse, som består af formand og 5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og de 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på skift i den pågældende region. Formanden vælges direkte på medlemsmødet. Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige poster. Herefter indtræder formanden for Musikudvalget i regionsbestyrelsen som spillemandsrepræsentant. Spillemandsrepræsentanten kan ikke besidde andre poster i regionsbestyrelsen. Stk. 3. og stk. 4. Uændret. Nuværende Stk. 5. Regionsbestyrelsen indkalder hvert år foreningerne i regionen til et medlemsmøde, der afholdes i januar med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Regionsbestyrelsens beretning for det forløbne år inkl. regnskab 3. Indkomne forslag 4. Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år inkl. budgetforslag 5. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år) 6. Eventuelt Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Hver forening har 2 stemmer og der kan kun afgives én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år således at der hvert år er tre regionsbestyrelsesmedlemmer på valg. En person kan ikke på samme tid bestride poster i LDF-Styrelse og i en regionsbestyrelse. Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne i hele regionen inden årsmødet i LDF. Foreslået Stk. 5. Regionsbestyrelsen indkalder hvert år foreningerne i regionen til et medlemsmøde, der afholdes i januar med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere. 2. Regionsbestyrelsens beretning for det forløbne år inkl. regnskab 3. Indkomne forslag 4. Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år inkl. budgetforslag 5. Valg af Regionsformand (hvert andet år) 6. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år) 7. Eventuelt Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Hver forening har 2 stemmer og der kan kun afgi- Trin & Toner Nummer 3 Marts

4 Styrelsen ves én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år således at der det ene år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og det andet år 2 bestyrelsesmedlemmer. En person kan ikke på samme tid bestride poster i LDF- Styrelse og i en regionsbestyrelse. Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne i hele regionen inden årsmødet i LDF. Stk. 6. Uændret. Nuværende Stk. 7. Regionsbestyrelsen nedsætter 5 faste udvalg: Danseudvalg - B&U-udvalg - Seniorudvalg - Dragtudvalg - PR-udvalg - samt andre udvalg efter behov. Udvalgene konstituerer sig selv med en formand, som får sæde i regionsrådet. (Se 10). DFS regionsbestyrelser indgår som Musikudvalg. Foreslået Stk. 7. Regionsbestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg, hvori kan deltage medlemmer uden for regionsbestyrelsen. I ethvert udvalg skal der være mindst et regionsbestyrelsesmedlem. Udvalget refererer altid til regionsbestyrelsen. DFS regionsbestyrelser indgår som Musikudvalg. Den nuværende 10: Regionsråd 10 Stk. 1. I den enkelte region er bestyrelsen ansvarlig for, at der etableres et Regionsråd. Rådet består af minimum 12 personer: Regionsbestyrelsen (7 personer) Udvalgsformændene (minimum 5 personer) Rådet har ingen egne vedtægter, økonomi etc., men er organiseret under Regionsbestyrelsen. Stk. 2. Regionsrådets opgave er i samarbejde med udvalgene, at a. igangsætte aktiviteter b. nedsætte projektgrupper c. sikre, at aktiviteter i regionen/på tværs af regionerne er i overensstemmelse med LDF s formålsparagraf og de aftaler, der træffes i Koordineringsudvalget. Stk. 3. Hvert år i august /september måned afholder LDF i samarbejde med DFS regionskonference med deltagelse af Regionsråd og DFS regionsbestyrelser. Desuden kan inviteres repræsentanter for de øvrige udvalg under LDF. Foreslås ændret til: 10 Regionskonference Hvert år i august /september måned afholder LDF i samarbejde med DFS regionskonference med deltagelse af DFS regionsbestyrelser og evt. udvalgsformænd uden for regionsbestyrelserne. Desuden kan inviteres repræsentanter for de øvrige udvalg under LDF. Øvrige paragraffer uændret. Hvis forslaget vedtages foreslår vi følgende overgangsordning: På medlemsmødet i januar 2012 vælges der regionsformand og 2 regionsbestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 regionsbestyrelsesmedlemmer for 1 år. b) Fra Taastrup Folkedanserforening Det årlige medlemskontingent forhøjes med kr. 30,- i forhold til det eksisterende kontingent eller eventuelt andre foreslåede forhøjelser og salget af julekalendere standses. Begrundelse: Det er de senere år stadig blevet vanskeligere at sælge det antal kalendere, der skal sælges for at få tilvejebragt den nødvendige økonomi og vi vurderer, at det er mere gennemskueligt for vore medlemmer at dække landsforeningens omkostninger gennem kontingentet end gennem lotterier mm. 6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet 7. Valg af kasserer (suppleringsvalg for 1 år) 8. Valg af styrelsesmedlemmer På valg er Anne Kathrine Clausen, Lone Schmidt og Egon Agerskov. De to sidstnævnte modtager ikke genvalg. Styrelsen foreslår Jan Todsen og Gert Christensen. 9. Valg af intern revisor til LDF s samlede regnskab. På valg er Arne Lindjordet, som modtager genvalg. 10. Valg af intern revisorsuppleant til LDF s samlede regnskab På valg er Christian Skov, som modtager genvalg 11. Valg af interne revisorer til regionerne. På valg er Sonja Kongaa (Vest) og Hanne Gravesen (Øst). Sidstnævnte modtager genvalg. Styrelsen foreslår Kristian Johnsen som intern revisor (Vest) 12. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne På valg er Grethe Ladefoged (Vest) og Hans Peter Hansen (Øst), som begge modtager genvalg 13. Valg af statsautoriseret revisor Styrelsen foreslår DIF s revisionsordning (pt. KPMG) 14. Valg til LDF s Appeludvalg På valg er Marie Kristensen og John Overvad Nielsen, som begge modtager genvalg. 15. Eventuelt Evt. spørgsmål til specifikke poster i LDF s regnskab skal være sendt til kassereren senest den 10. april Styrelsen 4 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

5 Styrelsen Kandidater til Styrelsen Styrelsen opstiller Jan Kirk Todsen og Gert Christensen som kandidater til de ledige styrelsesposter. Vi har bedt de to kandidater præsentere sig selv: Jeg hedder Jan Kirk Todsen og er 33 år. Jeg er gift med Anine på 7. år, og sammen har vi Cathrine og Mathilde på 4 år. Vi bor i Genner i Sønderjylland og jeg arbejder hos Provas, Haderslev Forsyningsselskab, hvor jeg er ansat som ledningsmontør i Vandafdelingen. Da jeg blev opfordret til at stille op til styrelsen, tænkte jeg med det samme: Det vil være rigtigt spændende at være med til at forme vores Landsforenings fremtid. Jeg var dog først nødt til at overveje nøje, om det kunne forenes med vores familieliv, og de andre ting jeg laver i fritiden. Ting der gerne stadigvæk skal være tid til. Jeg instruerer i to lokalforeninger og sidder i bestyrelsen i Aabenraa & Omegns Folkedansere. Desuden sidder jeg lige pt. i stævneudvalget og danseudvalget vedr. Landsstævne i Aabenraa. Jeg har tidligere danset på Rejseholdet, The Dancing Danes og Liv i kludene. Jeg har siddet i DGI Sønderjyllands Folkedans udvalg og i danseudvalget i Region Syddanmark. Jeg er desuden uddannet instruktør fra Bjerringbro. Alt dette, mener jeg, giver mig en ballast, som jeg kan trække på i styrelsesarbejdet. En af de ting, jeg mener, er vigtig for vores Landsforening, er uddannelse. Her tænker jeg uddannelse på alle niveauer og i alle retninger. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at få viden og blive dygtigere. Det gælder både personer der underviser i dans, spiller til dans eller har med dragter at gøre. Det gælder i lige så høj grad personer, der sidder i bestyrelser og udvalg i både lokalforeninger, regionsbestyrelser og i vores Styrelse. En anden ting, jeg håber, er kommet for at blive, er DM og andre konkurrencer. Jeg håber og tror, konkurrencer kan være med til at udvikle folkedansen. Udvikling er nødvendig, hvis vi også skal være her om mange generationer. Jeg mener også, DM kan være med til at vise folk uden for vores eget miljø, at folkedans ikke er så gammelt og støvet, som mange ude i landet tror det er. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg glæde mig til at blive en del af Styrelsen, og til at samarbejde med de andre styrelsesmedlemmer på en ny måde. Jeg vil se frem til en spændende tid, der garanteret byder på mange udfordringer. Mit navn er Gert Christensen, jeg er 27 år gammel, bor i Odense og læser til daglig cand. merc. Men det er egentlig lige meget når dansen går. Fra landlige legestuer til DM har dansen altid været en del af mit liv. Når man bogstavelig talt vokser op på et legetæppe placeret ved siden af den levende folkemusik, så kan man ikke lade være med at holde af ikke alene dansen, men også musikken og hyggen, der følger med folkedansen. Dansen er mange ting. Jeg sætter selv pris på legestuerne som man kan finde i selv de mindste forsamlingshuse her i landet, dansekurser, DM og rejser til det store udland for at vise den danske folkedans frem. Det har givet mig udfordringer, og dejligt samvær med andre livslystne mennesker. Jeg vil gerne i styrelsen for at give dem, der følger efter mig, de samme muligheder som jeg har haft. Der skal være muligheder for at alle kan finde udfordringer på netop det niveau de ønsker. Folkedansen er for mig netop bredden, og det, at alle kan være med. I dansen kan alle mødes og alder, job og hvad vi ellers laver ud over dansen betyder ikke noget. For at dette kan lade sig gøre, er det en nødvendighed med gode muligheder for at udvikle sig. Dette kræver veluddannede instruktører, der er engagerede og gode til at lære fra sig. Netop dette er et af de områder hvor landsforeningen er vigtig. Helt grundlæggende handler det om at sikre, at de ideer og initiativer der findes hos medlemmerne, kan blive realiseret, selv når de lokale ressourcer ikke slår til. Jeg vil gerne være med til at styrke grundlaget for dansen, i håbet om at motivere endnu flere til at tage del i folkedansens mange glæder. PS: Det er mig, der danser længst til højre på forsidebilledet! Enkeltmedlemmers tilskud til LDF s kurser og uddannelser Styrelsen har besluttet, at enkeltmedlemmer af Landsforeningen fremover ikke kan opnå tilskud fra LDF til følgende kurser og uddannelser: Instruktøruddannelseskursus Efteruddannelseskursus for instruktører, Høng Efteruddannelseskursus Tema for instruktører Dragtinstruktøruddannelseskursus Efteruddannelseskursus for dragtinstruktører Ovennævnte er gældende for kurser og uddannelser, der annonceres i Trin & Toner fra og med 1. marts Styrelsen Trin & Toner Nummer 3 Marts

6 Styrelsen Månedens Forening: Taasinge Folkedansere Ideén til denne aktivitet er skabt gennem de sidste års drøftelser om folkedansens fremtid, herunder også fremtiden for Taasinge Folkedansere. Vi deler vist skæbne med et stort antal danske folkedanserforeninger om et vigende medlemstal og en høj gennemsnitsalder i medlemskredsen. Der hersker nok enighed om, at folkedansens helt overvejende udfordring er: Hvordan rekrutterer vi flere nye og yngre dansere? Vi vurderer, at udfordringen er påvirket af mange faktorer, sandsynligvis også følgende: 1. Image folkedans er forbeholdt gamle mennesker med halm i træskoene og med kyser? 2. Struktur - tilknytningen til aktiviteterne skal være løsere med en lettere måde at gå til og fra aktiviteten. I den nutidige zapperkultur virker det urealistisk at fastholde ideen om, at få den yngre del af befolkningen til at melde sig til aktiviteter, med faste aftener i løbet af en sæson på 6-7 måneder. 3 Indhold - uøvede dansere skal hurtigt kunne være med i dansen og få noget ud af det. Samtidig har vi trænede dansere, som har lyst til mere krævende dans. Dvs. at vi har behov for danseaktiviteter på flere niveauer. 4. Musik - det livlige og kraftfulde udtryk. Vi har ikke økonomi til at entrere med et stort orkester hver uge. Vi antager, at mange gerne vil lytte til dansk folkemusik. Disse punkter har været genstand for mange drøftelser i vores bestyrelse. Vi har gennem en del år arbejdet målrettet med foreningens ansigt udadtil med fornyelse af logo, de skriftlige udtryk i annoncer, sæsonplaner og andet materiale. Vi har inviteret til flere samarbejdsforsøg på tværs af foreningerne i vores lokalområde. Jeg kom med det første formulerede forslag til caféaftener i efteråret Interessen i bestyrelsen og hos vores instruktør var overvejende positiv, iblandet en konstruktiv skepsis. Efter flere drøftelser blev vi enige om at prøve i sæsonen Foreningens dansere blev informeret i sæsonplanen og i sæsonstarten. Udover nogle misforståelser om betalingen for caféaftener har vi udelukkende mødt velvillighed og interesse fra vore dansere. Vi bad vore dansere være behjælpelig med profilering af aktiviteten og medsendte invitationer, i sæsonplanen, til omdeling. Profilering af folkedans og i særdeleshed nye aktiviteter volder vanskeligheder. Vi har ikke økonomi til store annoncer i medier. Vi har annonceret i to ugeaviser, som vi plejer, med en notits om den nye aktivitet. Vi købte en helsides annonce i en lokalforenings sæsonhæfte. Herudover er aktiviteten omtalt i lokalavisen før hver caféaften. Vi har omdelt talrige papirudgaver af invitationen i lokalsamfundet. Det elektroniske medie er brugt flittigt med mails og via facebook. Kultunaut og folkedansens egne medier er ligeledes anvendt. Caféen henvender sig primært til de voksne, som ikke har hverken tid eller lyst til at danse hver uge i en hel sæson, det gælder såvel øvede som uøvede dansere. Andre voksne, som ikke kan få nok dans, er naturligvis også meget velkomne. Vi har set deltagere fra hver kategori. I denne sæson har vi planlagt fem caféaftener. Caféen kan vælges helt uafhængigt af de ugentlige danseaftener, for en enkelt aften eller samlet. Når caféen vælges særskilt, opkræver vi 50 kr. i entré pr. person/gang. Sæsonkontingentet omfatter alle caféaftener. Vi registrerer ikke de personer, som udelukkende deltager i caféaftener. Økonomien til iværksættelse af aktiviteten er tilvejebragt gennem en mindre reduktion af sæsonlængden og et træk på formuen. I invitationen til vore caféaftener gør vi det legalt at komme alene for at nyde folkemusikken. Dvs. at musikken udgør en helt særlig status som enkeltfaktor. Vi har derfor opprioriteret musikken til disse aftener. Det gælder både kvantitativt og kvalitativt. Musikkens kraftfuldhed og livlighed smitter, og stemning og danselyst stimuleres. Instruktionen varetages af vores faste instruktør. Hun lægger vægt på danse med trin, som de fleste kender, og som er lette at forstå instruktionerne til, og med en god kombination af par- og kredsdanse. Vi anvender vores vanlige lokale, men bruger runde borde og lægger duge på. Samlet set giver det en anden stemning. I skrivende stund har vi afholdt fire caféaftener, og de har tiltrukket 5-12 deltagere hver gang, heraf nogle gengangere. Vore faste dansere kommer også. Disse aftener har været præget af livlighed, dejlig danse- og samværslyst, og også lyst til at sidde og nyde musikken. Nye aktiviteter kræver tid for at få fodfæste. Derfor er det for tidligt at vurdere caféens bæredygtighed. Der er små tegn på, at det kan lykkes at rekruttere nogle af de voksne, som vi havde tænkt på. Noget tyder på, at indhold og struktur fungerer godt for både cafédeltagerne og vore faste dansere. Hvis de foreløbige erfaringer holder, kan denne form for aktivitet måske bidrage til fornyelse af folkedansens rammer og indhold, både som et supplement og som et alternativ til de ordinære ugentlige danseaktiviteter. Vi har hverken agt eller magt til at løse folkedansens udfordringer med vores torsdags café. Jeg tror, at vi skal have en palet af forskellige muligheder med folkedans i et lokalområde, i forsøg på at nå flere målgrupper. De enkelte foreninger er typisk for små til at kunne løfte flere aktiviteter samtidigt. Bl.a. derfor bliver det nødvendigt at samarbejde på tværs af foreningerne. Meget tyder på, at den gammelkendte måde at drive folkedanser forening på, ikke kan stå alene mere. 6 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

7 Styrelsen Når sent ikke er bedre end aldrig Efter at Efteruddannelseskursus Tema for instruktører og spillemænd ikke var blevet udbudt de seneste par år besluttede Uddannelsesudvalget, at NU skulle det være! De to kursusledere fra hhv. Landsforeningen og Spillemandskredsen brugte lang tid på at udforme kursusindholdet, hvor temaet var undervisning i at danse samt dansemusik til instruktion/undervisning, der blev lagt budget for kurserne, meget kompetente instruktører blev engageret, Thyregod Kursusog Kulturcenter blev aflagt et besøg for at kigge på lokaler og indgå aftale om afholdelse af kurset dér, der blev udfærdiget invitation og tilmeldingsblanket osv. osv. Kursustidspunktet var fastsat til februar 2011 og tilmeldingsfristen til den 10. december. Grunden til at vi satte tilmeldingsfristen 2½ måned før kurserne var dels, at kursusstedet forlangte besked på det tidspunkt, om kurserne gennemføres eller ej og dels at instruktørerne burde have en rimelig frist til forberedelse af undervisningen. Stor var vor skuffelse, da vi et par dage efter fristens udløb måtte konstatere, at der ikke var nok tilmeldte til at kurserne kunne gennemføres. Men hvad der var meget mere ærgerligt er, at der i løbet af den efterfølgende uge kom så mange ekstra tilmeldinger, at vi faktisk godt kunne have oprettet begge kurser!! Det er noget rigtigt øv specielt for dem, der havde tilmeldt sig rettidigt. Men da vi ikke er sådan til at slå ud, er det aftalt, at vi udbyder kurserne igen til næste år. Så: Kære instruktører og spillemænd: Hvis I er interesseret i at deltage i et kursus, så tilmeld jer venligst inden fristens udløb. På forhånd mange tak! Kursusledelsen og LDF s Uddannelsesudvalg Vindere i julelotteri præmie kr. Hanne E. Pedersen, Hundested 2. præmie kr. Susanne Nørbygaard, Esbjerg Lasse Ovesen, Samsø 3. præmie kr. Rikke Petersen, Sorø Karen Lagoni, Troense Helle Bjerrum Nissen, Augustenborg Jette Mikkelsen, Odder Thorval Naur Nørremølle, København N 4. præmie gavekort 500 kr. til Imerco Helle Nymann Hansen, Lemvig Kim Hovvang, Assens Christina Lassen, Gudhjem Gitte Friis, Kerteminde Anne Hansen, Rudsvedby Inger Jensen, Ebberup Marlene Adler, Solrød Strand Hans Erik Nielsen, Brørup Alice Lorenzen, Nordborg 5. præmie gavekort 200 kr. til Imerco Uffe Winther, Virum Edith Højgaard Jensen, Skive Lene Lund Løwe, Viborg Mads Nielsen, Ølstykke Leif Nielsen, Låsby Ulla Nyhus, Frederiksværk Frede Hørup Nielsen, Egå Josefine Dyring Hasselsteen, Glamsbjerg Rikke Edberg, Aarhus C Mette Mortensen, Skals Frederikke og Karoline Mathiesen, Lyngby Lone Hemmingsen, Svendborg Laura Hansen, Herning Mette Trøjbjerg, Gadstrup Dorte S. Jensen, Horsens Dorte Høyrup, Hjørring Troels Andersen, Vonge Hanne Bloch Jensen, Frederikssund A. Hansen, København Ø Gitte Werborg, Skanderborg Bent Hansen, Rødovre Susanne Brandt, Samsø Camilla G. Rasmussen, Nr. Åby Mona Larsen, Skanderborg Signe Jersborg, Veksø Inger Andersen, St. Heddinge 6. præmie 186 vindere af et gavekort på 100 kr. til Imerco eller en T-shirt med logo Vi ønsker rigtig hjerteligt tillyke! Kunne du tænke dig at opleve en dag som danser på instruktøruddannelsen i Bjerringbro? Torsdag den 30. juni vil vi meget gerne have besøg af dansere i tidsrummet kl Det kunne f.eks. være en del af en foreningsudflugt - men alle er velkomne, uanset om I kommer alene eller sammen med andre. I løbet af eftermiddagen vil danserne opleve kursisterne undervise, og man vil få et indtryk af, hvad kursisterne lærer under uddannelsen. Vi giver eftermiddagskaffen! Betænk jer ikke for længe - tilmelding er efter først-til-mølle-princippet til kursusleder Gitte Nødskov på tlf eller Trin & Toner Nummer 3 Marts

8 Landsstævne Landsstævne i Aabenraa 2011 Tilmelding Tilmeldingen er i fuld gang, og der er mange, der allerede har tilmeldt sig, og det er vi rigtig glade for. Har du ikke mulighed for at tilmelde dig elektronisk, så kan du tilmelde dig via det tilmeldingsskema, der er sendt til din forening, eller du kan kontakte sekretariatet. Det sønderjyske Kaffebord En sønderjysk præst skal have udtalt, at der for sønderjyder fandtes tre sakramenter: Dåben, nadveren og kaffebordet! Bevars!, der har været kaffeborde over hele landet, der, hvad overdådighed angår, kunne måle sig med Det sønderjyske, så hvad er specielt ved det sønderjyske ud over måske nogle andre opskrifter? Det specielle ved det sønderjyske kaffebord er, at den sønderjyske sjæl, hvis man kan tale om en sådan, kunne komme til udtryk ved de fælles danske kaffeborde i tiden med preussisk styre. Sønderjyderne samledes i lige høj grad om dét, der foregik ved kaffebordet, som om det der var på kaffebordet, og kaffebordet fik derved et andet og mere eksistentielt indhold end blot det at drikke kaffe. Dansksindede nordslesvigere fik i tiden efter 1864 tilstået en vis forsamlingsfrihed, og landboforeninger blev betragtet som tilstrækkeligt tilforladelige. Ved sammenkomster i disse foreninger fik danskheden mæle og sønderjyderne kunne samles om det, de var fælles om, hvad enten sammenkomsterne foregik i hjemmene eller i de efterhånden talrige forsamlingshuse. Disse sammenkomster udviklede sig til rene kaffegilder med flittig brug af sange fra Den Blå, nordslesvigernes danske sangbog. Indhold og form smel- tede så at sige sammen i en national identitetsfølelse, som har holdt sig helt op i nutiden, og derfor var Det sønderjyske Kaffebord noget, man ikke havde andre steder i landet. Skikken med at fylde sin tallerken med trefire slags kage kommer fra, at det blev skik at forsyne sig rigeligt, når der var foredrag på møderne, hvad der ofte var, så man ikke skulle forstyrre under selve foredraget. Under første verdenskrig indskrænkedes forsamlingsfriheden og knapheden på levnedsmidler gjorde sit til, at kaffebordene mindskedes i omfang, men i forbindelse med genforeningen og Christian X. s ridt over den gamle grænse kulminerede kaffebordene forståeligt nok, da et halvt århundredes udlændighed med lås for vor mund afløstes af en forening med kongeriget. Begivenheden blev fejret over hele Sønderjylland med gevaldige kaffeborde, der ikke stod tilbage for fortidens kaffegilder, og kaffebordene oplevede umiddelbart i årene derefter en sand opblomstring. Nyhed: BESØG HÆGTEBAREN Kender du det? Dragten skal på, så du er klar til dagens opvisning, Men du kan ikke selv nå hægterne bag på kjolen, forklædespændet driller eller du står lige og mangler 3 knappenåle. Hvad gør du?? Som noget nyt får du i Aabenraa mulighed for at besøge hægtebaren eller få besøg af en kyndig og yderst professionel hægter. Vi opretter et team af hægtere, som alle får en grundig uddannelse, så de kan klare alle opgaver indenfor hægtning. Du har selv mulighed for at komme til hægtebaren, men du kan også bestille tid til, at hægteren kommer til dig. I nødstilfælde opretter vi ligeledes en vagttelefon, som du kan ringe til i tilfælde af pludseligt opståede udfordringer. Vi håber, at mange vil gøre brug at vores hægteservice. Lad hægtningen begynde!! 8 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

9 Landsstævne Landsstævne i Aabenraa 2011 Børn&Unge Vi håber, at rigtig mange familier vil tilmelde sig familiecampingen på landsstævnet. Vi arbejder hele tiden på at gøre programmet endnu bedre, og vi har bl.a. besluttet at der ved nogle af dansekurserne vil blive mulighed for børnepasning, så I selv har mulighed for at danse. Vi har endnu ikke besluttet hvilke dansekurser der vil være børnepasning til, Vi håber, at størstedelen af jer vil benytte jer af vores stævnenødcamping eller skolelogi, da vi synes det er med til at give den bedste totaloplevelse. Men skulle nogen af jer foretrække andre indkvarteringsformer, så finder du link til nogle af dem på vores hjemmeside. Under siden Velkommen til Aabenraa finder du Alternativ indkvartering. På denne side kan du se hvem der har valgt at støtte Landsstævnet, og vi håber, at du også vil støtte dem. Generelt kan I følge med på sponsorsiden, hvor I kan se hvem vi samarbejder med, og vi håber at I under stævnet vælger også at støtte dem. men vi lægger det på hjemmesiden. så snart vi ved det. På familiecampingen har vi besluttet at sætte et fælles telt op. Her vil der bl.a. være mulighed for at spise sammen, og desuden vil vi lave et legehjørne hvor børnene kan lege mens vi hygger os. Vi arbejder fortsat på muligheden for at bestille aftensmad. Indkvartering i Aabenraa Solæg Solæg, efter tysk Solei (saltæg), kan tænde både de største lys i øjnene og den største brand i halsen hos entusiaster. Sidstnævnte tæmmes dog effektivt med rigelige mængder snaps. Opskriften er en krads historie. Man tager et æg(!) og koger det i lang tid sammen med diverse løgskaller. Herefter ruller man ægget, så skallen knuses hele vejen rundt og lægger det i saltlage i en uges tid. Skallerne fjernes, ægget deles på langs, og de to halve blommer tages ud. Hulrummet fyldes med stærke sager: Sennep, eddike, olie, salt og peber, og den halve æggeblomme vendes og lægges på plads som låg. Det er vist ikke god skik at bide det over, så hav endelig en dygtig snaps indenfor rækkevidde. Velbekomme! Vi bestræber os på at forsyne vores hjemmeside med mere udførlige opskrifter og ikke bare på solæg. Der er jo også noget, det hedder Det sønderjyske Kaffebord! Og det er en helt anden sag. HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN, SOM HELE TIDEN BLIVER OPDATERET Trin & Toner Nummer 3 Marts

10 Det sker i din region Region nordjylland Kom og dans med Spillemandskredsen Nordjylland Fredag den 15. april kl Efter en lille Forårskoncert spiller vores orkester under ledelse af Ivan Amtoft op til legestue under kynddig ledelse af Trine Andersen. Det foregår i Ridemandsmølle, Godthåb og koster kun 30 kr. Tag selv kaffe og brød med. Øl/vand kan købes billigt. Region syddanmark Sommerdans på Fyn Program Fredag den 27. maj Kl Campingpladsen åbner. Campingvogne og telte skal stå på græsareal. Campingfatter: Carl Nielsen, Otterup Folkedansere Kl Fællesspisning på græsarealet på campingområdet Kl Legestue v/ Otterup Folkedansere i Nordvestskolens hal i Otterup Instruktør: Axel Rasmussen og Karen Rasmussen Musik : Kirstine Jørgensen, Bertel Sørensen m.fl. men alle spillemænd er velkommen. Kl Kaffepause. Kl Aftensang og godnat Entré: 65 kr. inkl. kaffe og kage Drikkevarer købes i hallen Lørdag den 28. maj Kl Rundstykker, der er bestilt i forvejen kan afhentes hos campingfatter Åbning af Sommertræffet Kl Spillemænd, dansere og fanebærere mødes ved Kvickly Kl Faneindmarch og indmarch af dansere til Torvepladsen i Otterup Sang: Hil dig vor fane, 1 vers. Velkomsttale ved formanden, Grete Pedersen Åbningstale ved Borgmester Morten Andersen Alle danser Sønderborg Dobbeltkvadrille Opvisninger af distrikterne og gæstehold på Torvet og ved Super Best Afslutningssang: Sommervise (Du danske sommer jeg elsker dig) Afslutningsfællesdans: Familiesekstur og der danses ud med Lette Hans I tilfælde af regn afholdes åbningen i Nordvestskolens hal. Kl Frokostpause Kl Opvisninger ved seniorboligerne Elmehaven og Plejehjemmet Bryggergården Det kan desuden anbefales at besøge Kartoffelsmuseet samt se altertavle og skulpturer på Hofmannsgave. Henvendelse på Otterup Turistbureau Kl Fællessang for alle i skolens hal v/ Anne-Grete Jensen og Claus Lisberg Kl Fællesspisning i Nordvestskolens hal Menu: Krydderstegt nakkekam, Marineret skinke, Farseret kalvekuvette. Små kartofler bagt med pebermix, Amerikansk Coleslaw, Sæsonens blandede salat, Flødekartofler med løg og parmasan. Kl Legestue v/ Sammenslutningen, DGI og LDF Region Syddanmark Instruktører: Brigitte Monrad og Dorte Jørgensen Forspiller Claus Lisberg og Fynske Spillemænd men alle spillemænd er velkommen. Kl Kaffepause Kl Aftensang og godnat Entré: 65 kr. Kaffe og lagkage: 25 kr. Drikkevarer købes i hallen Deltager du kun lørdag, er du velkommen til at benytte faciliteterne i hallen og deltage i fællesspisningen. Søndag den 29. maj Kl Rundstykker, der er bestilt og betalt sammen med campingpladsen, kan afhentes hos campingfatter. Kl Campingpladsen lukker Adresser Nordvestskolen, Horsebækvej 25, 5450 Otterup. Camping, Græsarealet foran Nordvestskolen. Bilerne skal parkeres på det asfalterede område. Ingen fortelte, ingen strøm Legestue fredag, Nordvestskolens hal Legestue lørdag, Nordvestskolens hal Lørdag formiddag, Torvet i Otterup Lørdag eftermiddag, Seniorboligerne Elmehaven, Elmevej ved P-pladsen, Otterup, Plejehjemmet Bryggergården, Bryggerivej 20, 5450 Otterup Priser: Camping: 50 kr. pr. person, børn under 12 år gratis Mad lørdag aften: 125 kr. pr. person Rundstykker: 5 kr. 10 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

11 Det sker i din region Drikkevarer købes i hallen. Tilmelding: Tilmelding og bestilling senest den Camping, legestue lørdag, mad lørdag aften, morgenbrød: Jytte Pilegaard, tlf.: eller.mail: Der betales samtidig på konto nr.: (opgiv forening og antal) Arrangeret af Otterup Folkedansere LDF Region Syddanmark Sammenslutningen på Fyn DGI Fyn LDF Region Syddanmark inviterer dansere og spillemænd til Sommerdans på Skamlingsbanken Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund. fredag den 17. juni 2011 Vær med ved den lækre sommermenu i Restaurant Skamlingsbanken eller tag jeres madkurv med og nyd den i det vidunderlige landskab. Planlagte aktiviteter: Kl Spisning: medbragt i det fri eller bestilt i restauranten Kl Velkomst Kl Legestue afbrudt af kaffepause Pris: Legestue, kaffe, inkl.½ bolle og lagkage: Kr Buffetilbud: Restaurant Skamlingsbankens super lækre sommer buffet med hjemmebagt brød og smør: Kr. 135,00 pr. person. Vi håber, der kommer rigtig mange spillemænd og dansere til dette historiske og kulinariske samlingssted for at få sommerens spillemands danseoplevelse i disse skønne omgivelser. Musik: Spillemænd fra Region Syddanmark: Kom og vær med! til forspil af Jørgen Bank (Fredericia Spillemandslaug), der spiller på violin. Danseinstruktører: Brigitte Møller Monrad, Odense Kvadrillen Karsten Petersen, Fredericia-kvadrillen Max 150 deltager (ca. 15 spillemænd, ca. 135 dansere) - først-til-mølle-princippet. Tilmelding til: 1. Spisning (buffet-tilbudet) kl Legestue og kaffe fra kl senest den 8. juni 2011 til en af følgende: Christian Jensen, Tlf.: , mobil: Hans Ole Andersen, Tlf.: Carlo Nielsen, Tlf.: Arrangeres i samarbejde med Bjert/Stenderup Folkedanserforening På gensyn! Danseudvalget Region sjælland Thydanse og Thybal Vi fortsætter sidste sæsons arrangement med thydanse, musik og historik, hvor Poul Møller og Hanne Troen igen vil instruere dansene. Det sker søndag den 6. marts 2011, kl på Østervangsskolen i Roskilde, Astersvej 15, 4600 Roskilde. Musikgruppen Søborg Vognfjederfabrik har lært at spille Thy musikken af Viggo Gade fra Thy, og Sven Ottesen fra denne gruppe og fra Dansk Folkemindesamling vil fortælle og vise lidt video fra danseindsamlingen i 1980erne. Dagen afsluttes med et mini -Thybal, hvor vi danser noget af det, vi har lært i dagens løb. Pris 80 kr. - medbring selv mad og drikkevarer. Træning til Landsstævne 2011 i Aabenraa I år er Region Sjællands fællestræning samlet på én dag, nemlig søndag den 19. juni 2011 kl på Dagmarskolen, Vestervej 11, Ringsted - lige vest for Ringsted Station. Sæt kryds i kalenderen, når du melder dig til at danse opvisning under landsstævnet. Dragtdag søndag den Kl på Holbæk Museum. Dragtudvalget i Region Sjælland inviterer til en dag med dragter på Holbæk Museum. Program: Kl Velkomst, kaffe og rundstykke i museumscafeen eller i gården, hvis vejret tillader det. Kl En stor del af Holbæk Museums tekstiler fra vores periode vil være fundet frem til os til nærmere gennemsyn. HUSK handsker. Kl Pause med mulighed for at spise den medbragte mad i cafeen/gården. Kl Introduktion til museet v. museumsleder Eskil V. Olsen samt til den nye udstilling Grevindens Garderobe af kjoler, hatte og tilbehør, der har tilhørt den tidligere grevinde på Eriksholm Astrid Ahlefeldt-Laurvig v. Janne Christensen. Derefter mulighed for at se museet. Kl Afslutning med kaffe og kage i cafeen/gården. Sted: Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk. Pris: 75 kr. Tilmelding senest den 8.4. til Lone Nielsen: , mail: el. Kirsten Emiland: , mail: Med venlig hilsen Dragtudvalget I Region Sjælland Trin & Toner Nummer 3 Marts

12 Spillemandskredsen Find din kalender frem! Nu er det tid til at sætte "kryds og bolle"*) ved fredag den kl. 18 frem til søndag den kl. 13. Der er nemlig temakursus på Høng Fra Løsbladarkivet! Herlige danse og gode melodier, vi kan lide at spille - netop emnet for spilledelen på dette års Temakursus på Høng Landbrugsskole. Vi har vistnok alle en eller flere stakke noder på hylden, henne i hjørnet, på loftet, med i tasken eller måske helt andre steder. Årets undervisere, Jakob og Britta Koch, har med kløgtig hånd udvalgt noder i deres arkiv til dette emnekursus. Vi vil komme meget rundt, afprøve og dykke ned i mange forskellige typer af melodier og dermed også danse. Jakob er jo årets folkemusiker på Sjælland 2009 og vil stå for undervisningen og bruge sit violinkendskab flittigt, medens Britta vil supplere med sin harmonikateknik. De valgte løsbladsnumre er arrangeret i flere stemmer, så det kan blive til god musik for alle deltagende instrumenter. Kurset er for Niveau II og III. Se i kursusfolderen eller brug dk Har du hang til god spillemandsmusik så tag til Høng. Instruktører: Jakob Kock på violin og Britta Kock på harmonika. Pris for DFS-medlemmer kr. Tilmeldingsfrist den Evt. nærmere oplysninger hos kursuslederen Gunnar Petersen, Smedestræde 3, Viskinge 4470 Svebølle. Tlf , dk *) kryds og bolle, da dette kursus traditionelt er blandt de bedste af slagsen :-) Nodeprogrammer ikke kun for computer-nørder! Det er blevet helt almindeligt, at man bruger nodeprogrammer til at renskrive noder, til at udarbejde arrangementer eller blot for at transponere en stemme til et andet instrument eller til en anden toneart. Nodeskrivning via computer var helt nyt og kunne kun udføres af specialister og ofte i udlandet da Spillemandskredsen ville udgive 358 bind 2. I dag er programmerne lettilgængelige, lette at arbejde med og de kan blive hver mand eje. I Spillemandskredsen har vi udgivet hele 358 som nodefiler på en CD-ROM. Det anvendte program er MUSICATOR med deraf følgende filformat mct-filer. Udviklingen peger for tiden på, at dette filformat ikke er det mest optimale og ikke vil blive understøttet fremover, hvorfor det bliver relevant at kigge på andre løsninger. Der har også været en del henvendelser fra interesserede medlemmer, som er interesseret i anvendelse og gerne kurser i nodeskrivning på computer/pc. Det nye og tilsyneladende mest fremadrettede filformat er MusicXML. Dette format understøttes af de mest kendte og anvendte programmer i dag der er mere end 60 på listen! Formatet tillader desuden en masse ting og anses af de fleste for afløseren for MIDI, der kun har noder og tekst med - MusicXML har det hele med - becifringer, volter, trin osv. Vi har nu nedsat en lille arbejdsgruppe til at kigge på disse ting. Gruppen består af Gunnar Petersen, Viskinge Gunnar Toftlund Jensen dk) og Henrik Petersen com). I øjeblikket ser gruppen på mulighederne for at konvertere de eksisterende noder på CD en med 358 til nyt filformat, således at noderne kan importeres og bearbejdes i programmer med MusicXML-format. Programmer: Som nævnt er der mange forskellige fra gratis programmer (freeware) til dyre og meget store programmer. Vi kan anbefale, at du afprøver følgende: Sibelius anvendes af en del folkemusikere. Programmet Finale er i samme klasse gruppen er ved at sammenligne disse to programmer. Begge findes i en flagskibsudgave, der er ret dyr samt en billig light udgave til godt 1.000,- kr. Denne sidste dækker de fleste spillemænds behov! Der findes også et lidt billigere program under kr. og simplere, men meget ydedygtigt program, der hedder PRIMUS. Så er der de nævnte freeware, som kan hentes via internettet. Et helt OK program er MuseScore, men som selvfølgelig ikke lever op til de store programmer. Et reelt gæt KUNNE være, at vi i Spillemandskredsen fremover vil benytte Sibelius (som kan downloades gratis til fri test i en måned på men husk, at dette sker i et filformat, eksport (via plugin) samt import af musicxml. Der har været efterspørgsel på kurser i anvendelse af nodeprogrammer. Vi arbejder på dette område og må jo nok lægge os fast på et enkelt program, men lad os høre fra jer og send gerne forslag og kommentarer til arbejdsgruppen. Gruppen vil formentlig skrive noget om resultaterne af arbejdet efter hånden, som det skrider frem. DFS Styrelsen 12 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

13 Spillemandskredsen Musikalsk Folkekultur i Nordjylland og Spillemandskredsen Region Nordjylland afholder Sammenspilsdag på Spillemandsmuseet i Rebild Lørdag den 19. marts 2011 kl Vi skal spille spillemandsmusik fra Gjøl. Mens Gjøl stadig var et øsamfund, opstod der en rig musiktradition og flere markante spillemænd udførte deres gerning både her og senere i store dele af Vendsyssel. Det er bl.a. musik af og efter musiker og landpost N. J. Nielsen, spillemændene Jens Christian Jensen og Ejler Jensen. Den sidste udgivelse fra FMFN indeholder melodier fra denne storhedstid, og det er disse melodier vi skal spille. Alle folkemusikinstrumenter er velkomne. Instruktører: Gunner Friis, Ivan Amtoft og Niels Jørn Østergård. Zenobia I vintermørkets hal - GO1810 En vinter cd er udkommet. Alle vores flotte, kendte og måske mindre kendte danske vintersange og salmer smukt fortolket af Zenobia. Der er til alle sangene et smukt og varieret akkompagnement med respekt for den enkelte melodi og tekst. Sangene er ligesom dansen og musikken en vigtig del af vores kulturarv, og vi synger sangene flittigt i kaffepausen, til legestuen, og hvor vi ellers har mulighed for at synge. På cd en er samlet 14 sange, og det mærkes tydeligt på stemningen på cd en, at det alle er sange, der har gjort en forskel for Zenobia. Sangene er smukt bearbejdet og sunget med stor indlevelse i teksten og melodiens stil. Der leges også med rytmer og nogle af sangene har grænsende til et lidt frækt akkompagnement, men det er alt sammen gjort med stor musikalitet og opfindsomhed. Zenobia består af: Louise Støjberg sang Mette Kathrine Jensen harmonika Charlotte Støjberg piano Med på cd en har Zenobia desuden en række gæster på forskellige instrumenter og sang. Zenobia spiller mange koncerter i kirker, forsamlingshuse og koncertsale i løbet af året. Som de selv skriver: Denne cd er ikke til denne vinter. Den er til alle vintre og vigtigere, fra alle vore vintre. Fra de magiske og julede vintre, da vi var piger, over til de smukt tilsneede, til de regnvåde og ruskende, nylige vintre, hvor kaminild og sammenspil lader til at have gjort os endegyldigt voksne og dermed bedre til at håndtere regnen, travlheden og mørket med sang og et vers. Og selvom vi nu er på vej til forår, så bliver det vinter igen og det kan anbefales at sætte denne cd på eller gå til en koncert med Zenobia. Vil du gerne høre mere til Zenobia, så kontakt eller www. zenobia.dk eller på telefon Dorthe Linde Jørgensen Pris: 125,- kr. - incl. morgen- og eftermiddagskaffe. Tilmelding til: Spillemandsmuseet, Cimbrervej 2, Rebild, 9520 Skørping, tlf , eller Niels Jørn Østergård, tlf , mail.dk Som deltager på denne dag kan man også betale FMFNkontingent for 2011 til særpris 75,- kr. og samtidig få hæftet "Spillemandsmusik fra Gjøl". Indkaldelse af ansøgninger til Saugmann Bjerregaards Fond Fondens formål er: at støtte forskere, som ønsker at fordybe sig i dansk spillemandsmusiks kompositioner og arrangementer, og som vil udvide kendskabet til spillemænds liv og værker, samt at støtte unge musikere/spillemænd, som ønsker at arbejde med Ditlev Trappo Saugmann Bjerregaards kompositioner og arrangementer. Ansøgningsfrist: 1. maj. Uddeling: inden 15. juni Fonden har mulighed for at uddele ca. kr om året. Ansøgningen, som skal være maskinskrevet i A4-format, sendes til: Bo Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyregod, 7323 Give. Tlf Mere information: Trin & Toner Nummer 3 Marts

14 Spillemandskredsen Krogh synger Aakjær GO1410 En slags hyldest af vores alle sammens Jeppe Aakjær. Manden der beskrev hverdagslivet på godt og ondt. Der er på cd en 13 sange, nogle af de mest kendte sammen med nogle mindre kendte. Nogle af sangene har fået en ny melodi, mens andre stadigvæk har den melodi, vi kender. Med til cd en følger en pixibog, hvor teksterne er med i. Jeppe Aakjær beskrev sin samtid og livet på landet. En til tider barsk og sandfærdig historie, tag bare Jens vejmand, som vi vist alle kender, eller Spurven sidder stum bag kvist osv. Vores romantiske billede af livet på landet, var nok ikke helt så rosenrødt i virkeligheden. CD en er indsunget af Søren Krogh, sanger og guitarist. Med sig på cd en har Søren en blandet flok musikere fra flere forskellige lande. Perry Stenbäck på dobro og mandolin. Hal Parfitt-Murray på bratsch, violin og mandola og Emir Bosnjak på harmonika. Sangene eller digtene fortælles med Søren Kroghs let ru stemme, og det passer fint til teksternes barske virkelighed. Orkesteret akkompagnerer sangene på en dejlig krydret måde uden at virke dominerende, der er en fin balance. Det er afslappet og beroligende at lytte til og samtidig et historisk rids. At lytte til de kendte tekster frem for selv at synge danner billeder af det, der fortælles om. Forud for cd en har Søren Krogh været igennem alle Aakjærs sange og har så valgt og vurderet hvad der skulle med på cd en. En sangskat som vi ikke kunne være foruden. En særdeles vigtig historisk fortælling. Husk det næste gang i synger Aakjær i kaffepausen. Har du fået lyst til mere Aakjær sunget af Søren Krogh kan du kontakte eller Dorthe Linde Jørgensen Roskilde Spillemænd Fredag den 4. marts kl Sammenspil, Østervangsskolen Programmet for legestuen bliver gjort helt færdigt denne aften. Tag selv kaffe/te med. Fredag den 11. marts kl Spillemandslegestue. Legestuen starter kl , men vi skal have pakket ud og stemt. Derfor mødes vi kl i Festsalen på Klostermarksskolen, Kongebakken 21, 4000 Roskilde Danseleder: Mette Lukasiewicz Forspiller: Kristian Bugge Der serveres kaffe og kage til spillemændene HUSKETAVLE FOR DFS: Region nordjylland 04. marts Sammenspil, Vestergården i Aalborg kl marts Rebild, fælles med FMFN, kl april Sammenspil, Vestergården i Aalborg kl april Koncert, Ridemandsmølle, kl Region syddanmark 02. april Spillemandsworkshop, Bjert-Hallen kl Region hovedstaden 13. marts Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød kl marts Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød kl april Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød 14 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

15 Spillemandskredsen Dreamers circus GO1610EP Cd-afspilleren snurrer, en ny cd har set dagens lys. Isen, sneen og kulden bliver for en stund glemt. Drømme og tanker får frit spil og det passer perfekt til titlen på cd en Dreamers circus. 3 unge musikere tryller med tonerne i de 5 melodier på cd en. De 3 er: Ale Carr fra Sverige på Citer og violin Rune Tonsgaard Sørensen fra Danmark på violin og harmonium og Nikolaj Busk ligeledes fra Danmark på flygel og klaver. Gæster på CD en er Roger Tallroth fra Sverige på Guitar Sofia Karlsson fra Sverige på vokal og fløjte De 3 artister er hver især stortalenter, velrespekterede og verdens turnerende musikere. Deres musikalske møde startede i Radiohusets koncertsal, hvor Dreamers Circus sammen med Sjællands symfoniorkester fremtryllede en folkemusisk fortolkning af Mozarts 5. violinkoncert med trioens violinist Rune som solist. Musikken på cd en er nykomponeret folkemusik af Ale Carr og trioen har sammen arrangeret musikken. Trioen fortsætter samarbejdet med symfoniorkester og kan desuden også opleves på flere folkemusikfestivaler. Der er let strengeleg både på guitar og violin, forførende toner fylder hele lydbilledet. Musikken bygges op på en dejlig medrivende måde, og der leges på de forskellige instrumenter. Akkorder lægges diskret under og skifter mellem instrumenterne. Der er energi og nerve og samtidig ro til fordybelse. Det er meget smukt og stemningsfuldt. Vil du vide mere kan du tjekke orkesterets hjemmeside eller hos go folk på Dorthe Linde Jørgensen Brønshøj Folkedanser Forening indbyder til afslutningslegestue med spisning lørdag den 9. april 2011 Kl. 18 Spisning medbring mad til fælles buffet. Medbring selv service og bestik. Kl Legestue. I år er temaet rækkedanse pikant krydret med andre danse. Danseleder: Carsten Jørgensen. Musik: Bjørg, Hella og Henrik. Sted: Rødkildeskole, Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse. Pris: voksne 60 kr., børn 20 kr. Prisen er inkl. kaffe/te og lagkage. Øl, vin og vand til rimelige priser. Glæd jer til en festlig aften. Deltag i spisning eller til dansen alene. Brønshøj Folkedanserforening års Jubilæums-festdag Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng afholder 25 års jubilæum lørdag den 7. maj 2011 på Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng. Kom og vær med til en festlig dag med højt humør, masser af danseglæde og dejlig spillemandsmusik! Og mød vores venner fra Söderåsens Folkdansgille. Start kl. 15 med kaffebord. Senior-legestue til kl. 17. Eftermiddags-entré incl. kaffe/the og kager kr. 40,- Fællesspisning kl. 18. Jubilæums-menu kr. 145,- kan bestilles senest 30. marts hos E. Madsen, Alt service til fællesspisningen skal medbringes. Fest-legestue kl. ca Afslutning kl Aften-entré incl. kaffe/the og kagebord kr. 70,- Oplysning hos formand Ove Bech, tlf Trin & Toner Nummer 3 Marts

16 Medlemmerne Tilgang til folkedans Ja, det er jo noget alle taler om, men hvordan kan vi gøre noget ved det? Jeg synes, at vi alle er medansvarlige for at få bevaret dansen fremover, så hvis nogen har gode ideer til, hvordan vi kan tiltrække og fastholde dansere fremover, så kom frem med dem! Vi kan jo alle se, at VILD MED DANS i fjernsynet har haft stor effekt på tilstrømningen af dansere, der vil prøve at danse moderne dans, så det er måske ikke danselyst, der mangler blandt folk, det er måske mere med at komme med det rigtige koncept på det rigtige tidspunkt og Dragter sælges Gundsølille Folkedansere ønsker at sælge et antal børn og unge dragter samt voksendragter. Dragterne er fra forskellige egne af landet, men flere er fra Hedeboegnen. Nogle af børnedragterne er amagerdragter. Ring eller skriv til formanden Bente Christensen tlf Dans foråret i møde! Hedeboholdet i Roskilde inviterer til påskelegestue i Gundsølillehallen skærtorsdag den 21. april 2011 kl Spillemandsgruppen Lunterne spiller op til dans og Mette Lukasiewicz leder dansene. Entre: 70 kr. inkl. kaffe og lagkage. Vel mødt til en hyggelig danseaften med god musik! Bestyrelsen det rigtige sted. Men det er jo let at sige, det er sværere at få det afprøvet i virkeligheden. Måske kunne der være en chance, hvis vi kan få fat i nogen fra gruppen af årige. Det er omkring det tidspunkt, hvor børnene bliver så store, at begge forældre kan tage til aktiviteter samme aften i ugen, for det er ikke altid så let i småbørnsfamilierne. Er der nogen, der kender nogen, som igen kender nogen, så der måske kunne findes par i den aldersgruppe, som måske kunne spørges om de kunne tænke sig at være med i et danseprojekt, hvor de skulle prøve at lære at danse nogle gamle egnsdanse. Jeg tror det er vigtigt, at der er direkte kontakt til de enkelte. Det er ikke nok at sætte en annonce i avisen eller et opslag hos købmanden. Personlig kontakt er vigtig. Det vil også være godt, hvis personerne kan findes i et nærområde, så mange af dem måske kender hinanden i forvejen fra børnenes skole eller andre idrætter. Mange vil måske godt prøve noget nyt og den aldersgruppe har måske netop brug for at finde en interesse nu, hvor børnene ikke længere kræver så meget tid. Hvis et sådant danseprojekt skal startes op, kræves nogle ildsjæle, da der både skal være gode instruktører og spillemænd samt nogle praktiske grise og i det hele taget nogen, der ved, hvordan sådanne projekter kan gribes an. Hvis der kunne startes sådan nogle projektgrupper kunne der måske samarbejdes både med regionerne og evt. gamle amtssammenslutninger og måske kunne der søges projektmidler fra Danmarks Idrætsforbund, som gerne ser de små idrætsgrene øge antallet af voksne udøvere indenfor deres felt. Er der nogen, der kan sådan noget? Bente Johansen, Øhavskvadrillen i Svendborg Kommune 16 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

17 Medlemmerne guldbryllup Fredag den 4. marts har Lissa og Bent Skaaning guldbryllup. Lissa og Bent har i en menneskealder danset i vores forening, hvor vi alle nyder godt af deres engagement, åbenhed og gode humør. De har begge været aktive i foreningens bestyrelse i mange år, hvor Lissa i en årrække har været, og stadig er, formand. Når der sker noget, både i foreningens regi og medlemmerne imellem, er de altid parat med en hjælpende hånd. Lissa har bl.a. stået for et utal af smukke blomsterarrangementer ved mange lejligheder. Udover at de begge er dygtige dansere, som det er en fornøjelse at møde i en skiftedans, nyder vi også godt af Lissas sopran, som støtter os i mange fællessange, når der ikke er en spillemand til at hjælpe os. Udover børn og børnebørn har Lissa og Bent mange berøringsflader i kraft af deres mange interesser. Deres store åbenhed overfor, og opmærksomhed på, andre mennesker gør, at de er afholdte og værdsatte mennesker. Vi ønsker dem hjertelig til lykke, og ser frem til endnu flere gode oplevelser i deres selskab. Bjerregrav Folkedansere Ordinær generalforsamling i Hylddalen lørdag den 26. marts kl i MLF s lokaler på Holeby Skole. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Evt. bilag kan rekvireres via guldbryllup Tirsdag den 15. marts kan Grethe og Erling Jensen fejre guldbryllup. Erling har været vores instruktør i 18 år. Grethe har danset i foreningen og været meget fleksibel. Hvis der mangler herrer, tager Grethe mange gange over ligesom nye dansere nyder godt af deres hjælp. Vi takker for godt samarbejde gennem alle årene og ønsker jer hjerteligt tillykke på guldbryllupsdagen. Karstoft og Omegns Folkedanserforening mindeord Det var med sorg vi modtog meddelelsen om, at Max Hansen er død den 16. januar Max har gennem mange år været instruktør for Asserballe Folkedansere. Han har lært os mange nye danse og han har gjort rigtig meget for det store sammenhold og venskab, vi har i foreningen i dag, ikke mindst gennem vore mange dejlige ture til hans fødeø, Ærø, som vi besøgte hvert år. Vi mindes med glæde alle årene med Max og vore tanker går til Grete. Tak for alt, Max. Æret være Max minde. farvel For Asserballe folkedansere Anna Marie Møller Farvel til vores mangeårige spillemand Ved vores afslutningsfest lørdag den 19. marts 2011, skal vi tage afsked med vores fantastiske spillemand Heine Andresen, som har spillet for os i næsten 50. år. Det bliver et stort savn for os, og ikke mindst svært for hans efterfølger at leve op til, da vi har været meget forvænte med Heine. Heine, der er blevet 81 år, har valgt at stoppe, da helbred ikke længere er det bedste. Det vil blive svært for os alle sammen at undvære ham. Bestyrelsen og danserne vil gerne her takke dig, Heine, for det store stykke arbejde, som du har gjort igennem de mange år, du har spillet for os og dit altid gode humør. Du har altid været parat, når vi har kaldt både tidlig og sent, foreningen vil altid føle at vi står i gæld til dig, og du vil blive et stort savn. Nørresundby og Omegns Folkedanserforening Trin & Toner Nummer 3 Marts

18 Børn og unge Det Sjællandske BØRNE- OG UNGDOMSSTÆVNE 2011 Stævnet afholdes lørdag d. 7. maj 2011 på Valhøj Skole i Rødovre. Arrangør: Den lille Vendelbo. Stævneudvalget skal hermed gøre opmærksom på, at endelige tilmelding til stævnet var d. 1. marts Det kan dog nås endnu, men det haster. Vil I vide mere om stævnet, så se omtale og hent tilmeldingsblanketter mv. på hjemmesiden dlv.dk eller tlf Vi kan med glæde fortælle, at det ser ud til, at der er tilslutning til at deltage i aftensmad, hygge, legestue og overnatning. I kan eftertilmelde, men det skal være nu. Eftersnakmøde og generalforsamling i Sjællandske Børne- og Ungdomsstævner (SBU) og dens Støtteforening af 1968 (SBUS) afholdes onsdag d. 25. maj kl i kantinen på Valhøj Skole. Dagsorden sendes pr. mail til de foreninger som har deltaget i stævnerne 2010 og Dagsordenen kan hentes og ses på hjemmesiden fra ca. 1. april. B&U-Stævneudvalget siger På gensyn d. 7. maj i Rødovre tillykke Tanja fra Raklev Gymnastik- og Idrætsforenings Folkedansere skal konfirmeres søndag den 1. maj Foreningen ønsker et stort tillykke med dagen. tillykke Josefine fra Raklev Gymnastik- og Idrætsforenings Folkedansere skal konfirmeres søndag den 8. maj Foreningen ønsker et stort tillykke med dagen. 18 Trin & Toner Nummer 3 Marts 2011

19 Annoncer Beskrivelseshæfter Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans Hæfterne kan også købs i DF s sekretariat. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse (Telefonsvarer uden for åbningstiden) Nørre Farimagsgade 19, kld. tv København K Udlejning af dragtkuverter Leje for tre uger kr. 225,- incl. moms + porto (heraf kr. 150,- i depositum). Mønstrene kan købes. Dragtliste kan fremsendes. Grupper modtages efter aftale. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse Nørre Farimagsgade 19, kld. tv., 1364 København K Danske Folkedanseres Salgsafdeling Hørlærred og vadmel samt foerstoffer i forskellige kvaliteter. Sort, blå, brun og grønt fløjl samt mønstrede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne stoffer som uld-damask og kamgarn i flere farver og kvaliteter samt sysilke i mange farver. Meget sytil behør og strikkepinde. Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffes normalt mandag, tirsdag og onsdag mellem kl og Besøg efter aftale. Lisbeth Green Vedbæksallé 75, 8700 Horsens Tlf Materialer til Folkedragter Silkebånd, 100% silke. Hel- og halvsilkestoffer. Silkegarner i 150 farver. Håndtrykte tørklæder, forklæder, sjaler og metervarer. Håndvævede tørklæder og forklæder. Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlærred. Smykker og knapper. Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæring og syning. Dragtlitteratur. Silke-Annet Tlf v/ Annet Laursen Skjelsager Dorthesvej 2, DK-3520 Farum Åben efter aftale. KLAVENESS Art Dame str. 518,- 998,- Folkedragter udlejes Vævestue Karen Birgitte Hansen Ydingløkke 1, 8752 Østbirk Telefon DANSKE FOLKEDANSESKO Træningssko med ægte lædersål Herre str. 518,- Dame str. Tinknapper Blanke Mønstrede Teglborg Sko Vads Møllevej 23 Sondrup 8350 Hundslund Tlf Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk Rubrikannoncer TEGLBORG Marjatta s Metalværksted Sneserevej 73, Snesere, 4733 Tappernøje Telefon , Fax Sælges Blå Hedebo damedragt str. 38/40 Pris kr. Flot kjole i stoftryk empiremodel str. 40/42 Pris kr. Tlf Kvindedragt Strandby, str. 42, komplet m. kyse. Kun brugt få gange. Kr Tlf Sælges Damebornholmerdragt st. 40/42, kun brugt ca. 3 gange. Tlf Trin & Toner Nummer 3 Marts

20 Aktivitetskalender Arrangør Dato Arrangement Sted Se i blad nr. Tilmeld. Danske Folkedansere Årsmøde Brædstrup 02/ Spillemandskredsen Træf og Generalforsamling Svendborg 01/ Region Nordjylland Orienteringsmøde om tur til Prag Brønderslev 01/ Legestue Ridemandsmølle 03/ Rejse til Prag 01/ Region Midtjylland Træning, regionens dansehold Ikast 11/ Stævne Lemvig 02/ Region Syddanmark Trinkursus Lindeballe 01/ Kursus Anderledes danse Ringe 01/ Seniordag Rødding Højskole 02/ Sommerdans på Fyn Otterup 03/ Regionslegestue Skamlingsbanken 03/ Region Sjælland Thydanse og Thybal Roskilde 03/ Regionernes Dragtdag Holbæk 03/ Træning til Landsstævnet i Aabenraa Ringsted 03/11 Region Hovedstaden Søndagsdans Taastrup 01/ Søndagsdans Taastrup 01/ Nordisk 1800-tals bal Søborg 09/ Rubrikannoncer Børnedragter str. ca år gives væk. Ikast og Omegns Folkedanserforening v/ Anne Grete Kristensen tlf.: , mail: Damedragt Østjylland St (H160) kun brugt få gange, alt er håndsyet og broderet. Kysenakke uglemotiv samt underskørt og særk. Prisidé kr ,00 Jørnn Jensen, tlf Danske Folkedansere Sekretariatet Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Tlf Fax Mandag-torsdag kl Torsdag tillige kl Fredag: lukket Formand: Niels Winberg Clausen Sælges Damedragt, Fanø komplet str. 40 kr Herredragt, Randers komplet str. L kr (3 skjorter) Høj Hat kr Postnr Tlf Kvindedragt fra Nordfalster Str. 42 med alt tilbehør + ekstra underskørt og lin til hue sælges. Prisidé 2.500,- kr. Tlf el Spillemandskredsen Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf , Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup, tlf , mobil , Salg af noder og cd ere: Spillemandskredsens Forlag ApS Else Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf Al henvendelse til: Trin & Toner, LDF s Sekretariat, enrumvej 6a, 5270 odense n, tlf magasinpost-mmp

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad August 2015 Regionens Elektronisk nyhedsblad Sommerferien er slut, og rundt om i foreningerne gøres klar til opstart af ny dansesæson. Regionernes Webmastere har haft ekstra travlt i ferien. Landsforeningen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2013/2014 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

November Regionens Elektronisk nyhedsblad

November Regionens Elektronisk nyhedsblad November 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad 1 2 Sommertræf Fyn 2017 Sommertræf Fyn: 9.-11. juni Finder sted Julelegestue taasingefolkedansere.dk Fredag den 25. november 2016 kl. 19.30 Bjerreby Forsamlingshus,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2015/2016 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skol -ens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Jubilæumsstævne 1968/2017

Jubilæumsstævne 1968/2017 Kære Folkedanserforeninger. I 1968 tog man et fantastisk initiativ, det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev skabt. Det første stævne blev afviklet i Køge, så det er 50. gang stævnet afholdes i 2017.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 POSTEN Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Deadlines For Hjemstavnsposten 2016-2017

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Oktober Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

December I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

December I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2016 Regionens elektroniske nyhedsblad Kære dansere og spillemænd i Region Syd. I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår I dette nummer kan I finde en masse julearrangementer, og de første

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 14. årg. Nummer 2 Oktober 2008 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Ring efter gardinbussen BO MILJØ GARDINER 97 12 34 22 20 25 31 10 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Oktober 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad Kære læsere. Så er dansesæsonen godt i gang, og der kommer en strøm af arrangementer, der skal i Polka-Posten, samt på vores hjemmeside. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs.

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs. November 2008 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Julefællesspisning Fredag 5. december kl. 19.00 Menuen er traditionen tro følgende: - Flæskesteg med brune og hvide kartofler,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Nr. 4 april 2015-28. årgang

Nr. 4 april 2015-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Folkedans Danmark Nr. 4 april 2015-28. årgang Landsforeningen Danske Folkedansere holdt lørdag den 18. april sit sidste årsmøde under dette navn. En af årsmødets beslutninger var

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nr. 1 september 2014-28. årgang

Nr. 1 september 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Foreningslokalet Nr. 1 september 2014-28. årgang Sommeren er gået med byggerod i Kulturcenteret. Det har været en opgave med overraskelser, at flytte i forbindelse med ombygningen

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Musik til sydøsteuropæiske danse

Musik til sydøsteuropæiske danse Musik til sydøsteuropæiske danse Nr. 19 December 2007 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen 4586 5008

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Årsberetning 2012 13. Aabenraa & Omegns Folkedansere

Årsberetning 2012 13. Aabenraa & Omegns Folkedansere Årsberetning 2012 13 Aabenraa & Omegns Folkedansere 2012 har været et ganske fredeligt år for Aabenraa & Omegns Folkedansere uden store begivenheder som jubilæum eller Landsstævne. Til gengæld har det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 20011-2012 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Avet Om. Avet Om november 2015 1 *

Avet Om. Avet Om november 2015 1 * Avet Om Medlemsblad til medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere Medlemsmøde 2016 Så nærmer vi os tiden hvor der skal afholde medlemsmøde og valg, derfor har vi behov for at finde nogle der gerne

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere