Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009

2 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/79/09 9. juni 2009 Dokument 09/4 REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET Regnskabsåret 2008 Indhold 1. INDLEDNING REVISIONSUDVALGETS AKTIVITETER Revisionsudvalget følger udviklingen i Banken og nye initiativer Risikostyring REVISIONS- OG REGNSKABSANLIGGENDER Gennemgang af revisionsarbejdet Den eksterne revisor Årsregnskabet pr. 31. december 2008 og revisionsudvalgets årlige erklæringer Fokusområder KONKLUSIONER...8

3 1. INDLEDNING Ifølge vedtægterne og forretningsordenen er Bankens revisionsudvalg ansvarligt for revisionen af Bankens regnskaber og aflægger hvert år rapport om resultatet af sit arbejde til styrelsesrådet. For at kunne udtale sig om årsregnskaberne gennemgår revisionsudvalget Bankens risikostyringssystemers og interne kontrolforanstaltningers tilstrækkelighed og effektivitet, da de påvirker regnskabsaflæggelsen. Desuden overvåger revisionsudvalget overholdelsen af relevante standarder og procedurer, mens det detaljerede revisionsarbejde udføres af et eksternt revisionsfirma. Revisionsudvalget har afgivet sine erklæringer om EIB-Gruppens, Bankens, Investeringsfacilitetens, FEMIP-trustfondens og EU-Afrika-infrastrukturtrustfondens årsregnskaber for 2008 og bekræfter, at disses årsregnskaber giver et retvisende billede af deres finansielle stilling, driftsresultat og pengestrømme for Denne beretning beskriver udvalgets arbejde siden styrelsesrådets sidste møde, herunder opfølgning af henstillinger fra tidligere år, og angiver de vigtigste aspekter af sikkerhedsprocessen. 2. REVISIONSUDVALGETS AKTIVITETER For at opnå sikkerhed for, at Bankens forretninger gennemføres korrekt, som fastsat i forretningsordenen, havde revisionsudvalget regelmæssige møder med ledelsen. Desuden analyserede udvalget den dokumentation, som det modtog vedrørende Bankens aktiviteter, herunder regelmæssige ledelsesberetninger, bestyrelsesdokumenter, interne og eksterne revisionsberetninger, sammendrag af mødereferater og tekniske dokumenter om relevante emner fra direktionen og bestyrelsen, samt drøftede de forretningsmæssige spørgsmål med Bankens tjenester, med særlig fokus på den globale krisesituation. Revisionsudvalgets dagsorden opstilles med det formål at give udvalget et grundigt indblik i Bankens aktiviteter og give det mulighed for at formulere spørgsmål og vurdere risikokonsekvensen af de forskellige former for udvikling i Banken. 2.1 Revisionsudvalget følger udviklingen i Banken og nye initiativer Revisionsudvalget holdes informeret om alle de nye initiativer og den strategiske udvikling og betragter dem ud fra en risikosynsvinkel og en revisionssynsvinkel samt ser på deres konsekvenser for regnskabsaflæggelsen. Vedrørende nye produkter, som Banken skal udvikle for at leve op til en stigende efterspørgsel efter finansiering, kom udvalget med en henstilling med det formål at sikre, at der sker en korrekt identificering og vurdering af alle de produkter, som skal forelægges udvalget for nye produkter. Bankens reaktion på den globale krise. EIB reagerede målbevidst på krisen inden for kreditsystemet og på den begyndende dybe økonomiske recession i Europa og andre lande, hvor Banken er aktiv. De risikoaspekter, der er forbundet med øget aktivitet og en hurtig reaktion på opfordringerne fra EU's medlemsstater, samt den generelt forringede kreditkvalitet af værdipapirer blev udmærket håndteret af Banken, jf. redegørelsen nedenfor under punkt 2.2. Den nye strategi for små og mellemstore virksomheder (SMV). På det sidste måde i styrelsesrådet blev Banken anmodet om at forstærke sin indsats for at støtte små og mellemstore virksomheder. Dette var i forvejen et af Gruppens hovedindsatsområder, og den var derfor godt rustet til at imødekomme opfordringerne efter at have gennemført en høring i hele Europa om SMV, der blev afsluttet i begyndelsen af 2008, og som havde til formål at vurdere, om det produkt, EIB tilbyder, svarer til modtagernes behov. Partnerskabet med banksektoren, som fortsat vil være formidler, blev forstærket med tre typer instrumenter, som er udarbejdet med henblik på at udmønte beslutningen, nemlig EIB-lån til SMV (de tidligere globallån), hvor EIB påtager sig formidlerens risiko, og formidleren påtager sig de små og mellemstore virksomheders risiko, ordninger med risikodeling og mezzaninfinansiering et mandat, der blev givet til EIF. Produktspredningen vil blive ledsaget af strenge, men forenklede rapporteringskrav, som på en transparent måde skal sikre, at det er de endelige modtagere, der får fordelen af EIB's medvirken. I 2008 beløb

4 2 undertegnede aftaler vedrørende SMV sig til 8,5 mia EUR - eller 70% mere end i 2007 (5 mia EUR) - og de oversteg målet med 21%. Målene i forretningsplanen for Revisionsudvalget bemærkede, at de fleste af de ambitiøse mål, der blev sat for 2008, som f.eks. den samlede ordning for SFF/RSFF/LGTT-låneaftaler 1, blev mere end nået. Udvalget udbad sig og fik sikkerhed for, at Banken havde de menneskelige ressourcer og kompetencen til at forvalte disse produkter. Forretningsplanen Den nugældende forretningsplan, der blev vedtaget af styrelsesrådet i december, sætter en stigning på 30% i aktivitetsniveauet, samtidig med at kvaliteten af Bankens forretninger bevares, som mål. De overordnede mål for långivningen er stadig konvergens, videnøkonomi, transeuropæiske net, miljø, SMV og energi. Der vil blive rettet en særlig långivningsindsats mod EU's genopretningsplan, hvilket forudsætter, at der tiltrækkes et rekordstort omfang af midler på kapitalmarkederne. Forretningsplanen angiver særlige risici forbundet med den øgede aktivitet i forbindelse med uroen på markedet, såsom likviditetsrisici, driftsrisici og finansielle risici. Udvalget bemærker sig de foranstaltninger med henblik på at støtte forretningsplanen+, som indgår i et dokument udarbejdet af en særlig arbejdsgruppe på højt niveau. Disse foranstaltninger (jf. desuden punkt 2.3 nedenfor) imødekommer behovet for at sikre midlerne og styrke overvågningen og afbødningen af risici samt strømline processer og øge fokus på hovedindsatsområder. Revisionsudvalget fremhævede betydningen af, at Bankens afdelinger har passende ressourcer klar, og vil følge udmøntningen af de respektive foranstaltninger. Udvalget analyserer løbende de forskellige risikomønstre sammen med de ansvarlige direktorater og har således bemærket de stigende vanskeligheder forbundet med låntagning og de forholdsvis højere omkostninger, som Banken allerede har mærket. Endvidere er der en voksende uoverensstemmelse mellem løbetider for udlån og lån. Som følge heraf vil Banken kunne opleve en voksende kløft mellem likviditet og finansiering, medmindre låntagningsløbetiderne øges, eller långivningsløbetiderne mindskes. Organisationsændringer. Revisionsudvalget er informeret om omstruktureringerne i Banken og fik i 2008 redegørelser for de nyoprettede selvstændige hovedafdelinger, især hovedafdelingen for forvaltning og omstrukturering af forretningerne og hovedafdelingen for menneskelige ressourcer. Eksterne mandater. Revisionsudvalget er bekymret over en sag, som er rejst af Europa- Parlamentet ved EF-Domstolen, hvor Parlamentet anfægter Rådet for Den Europæiske Unions afgørelse vedrørende en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank for forretninger inden for de eksterne mandater (for ). Europa-Parlamentet har bestridt, at afgørelsen er forskriftsmæssig, og påstår, at der skulle have været anvendt en procedure med fælles beslutningstagning. Da Banken er direkte involveret, anmodede revisionsudvalget om, at det undersøges, hvilke risici og konsekvenser der vil være, hvis der ikke sker en fælles beslutningstagning, og om at der udarbejdes nødplaner. Informationsteknologi (it). Revisionsudvalget følger udviklingen inden for det nye it-system og mødes regelmæssigt med direktøren for it-afdelingen. I 2008 rettede udvalget bl.a. forespørgsler vedrørende planen for driftskontinuitet og blev informeret om flytningen af alle produktionsapplikationer til eksterne datacentre (som skal være gennemført i april 2009). Desuden overvågede revisionsudvalget opgraderingen af de vigtigste applikationer for låntagnings- og likviditetsforretninger og modtog sikkerhed for, at regnskabsafslutningen ikke blev berørt af de problemer, der er forbundet med en sådan migration (f.eks. manuel postering). Desuden blev udvalget af hovedafdelingen for intern revision ført ajour om fremskridtene med gennemførelsen af den nye applikation for udlån. Revisionsudvalget mener, at det vil forbedre tilsynsmulighederne, hvis it-kundskaber tilføjes til dets nuværende pulje af færdigheder, og vil derfor byde det velkommen, hvis der udpeges et medlem eller en observatør med erfaringer fra it-området i revisionsudvalget. 1 SFF står for Structured Finance Facility (ordningen for struktureret finansiering), RSFF står for Risk Sharing Finance Facility (finansieringsordningen med risikodeling) og LGTT står for Loan Guarantee for TENs Transport (garantiordningen for lån til transeuropæiske transportprojekter).

5 3 Initiativer vedrørende ansvarlighed og gennemsigtighed. Revisionsudvalget bemærkede to vigtige begivenheder på dette område. Dels blev udvalget informeret om ajourføringen af EIB's udtalelse om miljømæssige principper og standarder, som var genstand for en omfattende offentlig høring, og som bekræfter EIB's stærke engagement i miljømæssig bæredygtighed og social velfærd. For det andet bemærkede revisionsudvalget whistleblowingpolitikken, der bygger på eksisterende bestemmelser i forskellige dokumenter, samt dets egen rolle i politikken som den sidste instans, som påståede tilfælde af svig, korruption, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme kan meldes til. 2.2 Risikostyring Forretningsmiljøet har ændret sig drastisk, og det er sandsynligt, at der vil ske flere ændringer inden for lovgivningen, en mindre gearet bank- og finanssektor, fortsat markedsvolatilitet og større forventninger om effektivt tilsyn. For revisionsudvalget er en forståelse af Bankens risikoprofil og hvordan den forbedrer ledelsesprocesserne i forbindelse med risikostyring og tilsyn noget, som er og vil blive prioriteret meget højt. I kølvandet på kreditproblemerne i 2008 og den efterfølgende økonomiske uro har revisionsudvalget intensiveret sin kommunikation med direktoratet for risikostyring, der altid har forsynet udvalget med sikkerhed, gennem specifikke og mere detaljerede forespørgsler. Revisionsudvalget var tilfreds med den generelle kvalitet af den analyse, den fik forelagt, og med de svar, den fik på disse møder. De centrale aspekter er: Bankens foranstaltninger til bekæmpelse af krisen. Direktoratet for risikostyring spillede en central rolle i de aktiviteter, Banken har iværksat for at undgå negative effekter af krisen. Siden september 2008 er der således iværksat særlige foranstaltninger til overvågning af modparter, som ikke stod på observationslisten, og der blev oprettet en særlig arbejdsgruppe, som skal indgå i et tæt samarbejde med direktoraterne for finansieringer og direktoratet for finanser, alt efter omstændighederne. I 2009 vil direktoratet for risikostyring fortsat have opmærksomheden rettet mod virksomhedssektoren. Overholdelse af Basel II. Revisionsudvalget er fortsat særlig opmærksom på Bankens indsats for frivilligt at overholde Basel II, og der skete fremskridt i denne retning, dog ikke så hurtigt som i Udvalgets analyse bekræftes af henstillingerne fra den interne revision om dette emne, som udvalget støttede. Udvalget håber således, at den interne rating af EIB's modparter vil være færdiggjort ved årets udgang, og at dokumentationen for de interne ratingmetoder vil blive forbedret, og det har foreslået, at der sker en metodisk opfølgning af henstillingerne fra Luxembourgs banktilsynsmyndigheder. EIB anvender den avancerede metode inden for Basel II på trods af utilstrækkelig erfaring med misligholdelse vedrørende dens udlånsportefølje. Udvalget har derfor spurgt, om det ville være mere nærliggende at anvende fremgangsmåden med tab i tilfælde af misligholdelse, der indgår i den grundlæggende metode (dvs. de konservative reguleringsparametre), som et minimum. Banken behandler imidlertid spørgsmålet ved at undersøge tidligere tab i forbindelse med forretninger inden for mandatet uden for EU og ved at sammenholde dataene med Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC), hvilket skulle give mulighed for at indhente mere brugbare data om tab i tilfælde af misligholdelse (og sandsynlighed for misligholdelse). Den årlige risikorapport. Revisionsudvalget drøfter alle de kvartårlige risikorapporter med direktoratet for risikostyring og modtager desuden de månedlige driftsrisikorapporter. Udvalget har, sammen med direktoratet for risikostyring, analyseret porteføljekreditkvaliteten, overvågningslistens sammensætning og de forskellige koncentrationsmål og bemærket, at sektorbegrænsningerne ikke er blevet overskredet. Bankrisici. Revisionsudvalget udbad sig en analyse af de vigtigste bankrisici og stillede spørgsmål om politikken med hensyn til begrænsninger for grupper af banker og lande samt produkter og anbefalede hyppigere gennemgang af begrænsningerne og modpartens egne midler på baggrund af den aktuelle krisesituation.

6 4 Risikostyringspolitikker og -procedurer. De interne politikretningslinjer ajourføres løbende for at følge med ændringerne i risikoforholdene. Både de politiske retningslinjer for kreditrisiko i EU og de politiske retningslinjer for finansiel risiko og aktiv-/passivforvaltning blev således opdateret i januar Revisionsudvalget følger naturligvis denne udvikling. Revisionsudvalget vil fortsat basere sig på direktoratet for risikostyring ved at stille konstruktive spørgsmål til dets rapporter og bevare det positive samarbejde, der er skabt indtil nu. 2.3 Opfølgning på spørgsmål fra tidligere år Revisionsudvalget identificerede 11 henstillinger, som formelt indgik i dets to foregående årsberetninger. Heraf er fem afsluttet, og for de øvriges vedkommende har direktionen givet opfølgningen videre til hovedafdelingen for intern revision. Desuden opstiller revisionsudvalget efter hvert møde en liste med indsatsområder, hvoraf hoveddelen blev løst i perioden. I det følgende gennemgås de vigtigste henstillinger fra tidligere år: Reorganisering af afdelingen for finanskontrol. Revisionsudvalget blev anmodet om at udtale sig om reorganiseringen af finanskontrolfunktionen og planerne efter den tidligere finanskontrollørs fratrædelse og kom med forslag vedrørende bevarelsen af finanskontrolfunktionens uafhængighed. Samtidig gav revisionsudvalget feedback om ordlyden af et finanskontrolcharter. Udvalget er tilfreds med de gennemførte ordninger, som opfylder kravene om uafhængighed og hindrer interessekonflikter. Bedste bankpraksis. I sin årsberetning 2006 foreslog revisionsudvalget Bankens tjenester at udarbejde dokumentation om de potentielt relevante branchestandarder. Selv om der er gjort en indsats i denne henseende, tager udvalget henstillingen op igen på baggrund af de nye ansvarsområder, det eventuelt får overdraget med vedtagelsen af de nye vedtægter efter ratifikationen af Lissabontraktaten (se nedenfor). Gap-analyse. I årsberetningen 2007 anbefalede revisionsudvalget, at Banken foretog en gapanalyse for at sikre, at alle potentielle risici, især risici, der falder uden for Basel II-kategorierne, systematisk identificeres og vurderes med henblik på at fastlægge sandsynlighed og påvirkning. Udvalget modtog ikke en formel rapport om gennemførelsen af denne henstilling, men bemærkede dog, at der blev oprettet en arbejdsgruppe for forretningsplansscenariet, som skal undersøge krisens mulige virkning på Banken. Arbejdsgruppen udarbejdede et dokument med en række forslag, som skal støtte gennemførelsen af forretningsplanen+. Selv om der ikke er udtrykkelige krydsreferencer, tages der med de foreslåede foranstaltninger fat i de risici, der er angivet i forretningsplanen, og analysen kan således betragtes som en ad hoc risiko- /scenarieanalyse. Fordelene ved at anvende den mere systematiske fremgangsmåde, som udvalget foreslog i sin sidste årsberetning, ville være en permanent ramme for sådanne risikoanalyser, som også omfatter eventuelle svar. Proaktiv tilgang til bekæmpelse af svig. Udvalget kan med glæde bemærke, at afdelingen for undersøgelser af svig blev forstærket, gennem oprettelse af nye stillinger, og at der vil blive arrangeret undervisning i alarmeringsindikatorer for svig for det relevante personale. I samme retning arbejder Banken på et udelukkelsessystem og er ved at opbygge en database over kontraktparter, hvorved man i undersøgelserne vil kunne bruge "datamining"-teknikker til at analysere sektorbestemte eller regionale tendenser. Endelig blev der vedtaget en whistleblowingpolitik, der blev forelagt udvalget, som tilskyndede til en bred formidling heraf blandt personalet. Arbejdsmoral. Revisionsudvalget bemærkede med tilfredshed, at Banken tog de risici vedrørende potentielle arbejdsmoralproblemer, som udvalget havde identificeret i sin årsberetning 2007, op, og kommunikationen blev forbedret. Udvalget glædede sig over at høre, at den forligsprocedure, der blev indledt sidste år, blev gennemført med et godt resultat, og der blev indgået aftale om forskellige former for kompensation, samtidig med at de adspurgte generaldirektører angav, at arbejdsmoralen rent faktisk var steget også på grund af de nye udfordringer, Banken stod overfor. Revisionsudvalget tilskyndede Banken til at sikre rettidig rekruttering af det yderligere

7 5 personale, der kræves til det ambitiøse program for , og den nødvendige uddannelse til nye og muligvis vanskeligere opgaver, samt bemærkede, at direktionen havde godkendt yderligere rekruttering til visse af Bankens tjenester. 3. REVISIONS- OG REGNSKABSANLIGGENDER 3.1 Gennemgang af revisionsarbejdet Revisionsudvalget samarbejder med den eksterne revisor og intern revision og får herigennem den nødvendige grad af sikkerhed for regnskabsaflæggelsens rigtighed samt relevansen af interne kontrolforanstaltninger og den måde, hvorpå de gennemføres. Eksistensen og funktionen af en effektiv intern kontrolstruktur bekræftes også ved skriftlige redegørelser fra ledelsen. Revisionsudvalget har fået kontinuerlig og korrekt assistance fra begge revisionsfunktioner i regnskabsperioden og arbejder og har arbejdet hen imod en harmonisering og koordinering af begge funktioners indsats. Samarbejdet med Den Europæiske Revisionsret reguleres af den trepartsaftale, der blev fornyet af parterne i juli 2007, og hvis funktion Banken og Revisionsretten på fælles møder har udtrykt tilfredshed med. Revisionsudvalget mødtes med det medlem af Revisionsretten, som har ansvar for revision af bankvirksomhed, og som gav udvalget en redegørelse for planlagte revisionsopgaver vedrørende EIB-Gruppen og samtidig udtrykte tilfredshed med kvaliteten af de revisionsvilkår, som Banken tilbyder. Revisionsudvalget bekræftede, at det tog revisionsresultaterne til efterretning, hvad angår lovlighed og korrekthed i revisionen om bankforanstaltninger i Middelhavsområdet, og foretog en passende opfølgning i Banken Den eksterne revisor Revisionsudvalget anmodede den eksterne revisor om at udvide rækkevidden af dennes revisionsprocedurer og stikprøver for at sikre, at alle virkninger af den finansielle krise er dækket. Revisoren tog ekstra ressourcer i brug, mod ekstra vederlag, og meddelte, at der for visse kategorier af forretninger og balancepunkter var opnået fuld revisionsdækning. Udvalget holdt regelmæssige møder med den eksterne revisor og har på passende vis overvåget dennes arbejde ved at udbede sig mundtlige og skriftlige redegørelser, gennemgå den eksterne revisors resultater og rette yderligere forespørgsler samt ved en formel samtale, før regnskabet blev underskrevet. Desuden modtog udvalget i år et brev med en vurdering af den interne kontrol, som det konkret havde anmodet om før revisionens start. I 2008 skulle den eksterne revisor, efter aftale med revisionsudvalget, lægge særlig vægt på følgende: Planlagte ændringer af it-systemerne i 2008 som et led i ISIS-programmet. Værdiansættelse i forbindelse med dagsværdioptionen og finanskrisen. Overvågning i forbindelse med krisen. Opfølgning på interne kontrolrammer. Organisation og retningslinjer for risikostyring. Overholdelse af IFRS-standarderne. Revisionsudvalget modtog en bekræftelse af den eksterne revisors uafhængighed. I 2008 gennemgik revisionsudvalget også flere af den eksterne revisors potentielle yderligere engagementer for at undgå situationer med interessekonflikt. I 2008 gennemførte revisionsudvalget en fælles udbudsprocedure med EIF's revisorudvalg med henblik på udvælgelse af en ny ekstern revisor. Efter samråd med direktionen (hhv. den administrerende direktør i EIF) blev KPMG valgt og udpeget som Gruppens nye eksterne revisor

8 6 fra KPMG vil blive anvendt uafhængigt af de to enheder (EIB og EIF) inden for to særskilte rammeaftaler og anmodes om at stille to uafhængige revisionsteam til rådighed. Der forventes dog en betydelig synergi inden for Gruppen i den eksterne revisionsproces Intern revision Revisionsudvalget erklærede sig enig i høringen om arbejdsplanen for intern revision og bemærkede sig de planlagte revisionsopgaver. Revisionsudvalget vil være særlig interesseret i revision af nye produkter og mandater. I 2008 holdt revisionsudvalget regelmæssige møder med generalinspektøren og lederen af hovedafdelingen for intern revision. Revisionsudvalget bemærkede, at der er sket fremgang med gennemførelsen og opdateringen af de interne kontrolrammer, som den eksterne revisor også gør brug af. Især har revisionsudvalget i år bemærket de interne kontrolrammer for finansiel risiko og anbefalet, at de interne kontrolrammer for regnskabsaflæggelse opdateres for at afspejle de nye regnskabsaflæggelsesforhold i afdelingen for finanskontrol samt bestemmelserne i finanskontrolchartret. 3.2 Årsregnskabet pr. 31. december 2008 og revisionsudvalgets årlige erklæringer Revisionsudvalget har gennemgået Bankens konsoliderede og ikke-konsoliderede årsregnskaber for 2008, herunder regnskabet for Investeringsfaciliteten 2, FEMIP-trustfonden og EU-Afrikainfrastrukturtrustfonden. Det ikke-konsoliderede årsregnskab for 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med de generelle principper i det relevante EU-direktiv, mens det konsoliderede årsregnskab, FEMIP-trustfondens årsregnskab og årsregnskabet for EU-Afrika-infrastrukturtrustfonden er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Revisionsudvalget bemærkede, at Banken holder sig ajour med udviklingen på regnskabsområdet og opretholder et højt niveau af sagkundskab til IFRS blandt personalet. Med hensyn til Bankens og EIB-Gruppens årsregnskaber bemærkede revisionsudvalget følgende: Væsentlige elementer i det vedtægtsmæssige årsregnskab: Revisionsudvalget har bemærket, at regnskabsårets resultat er mio EUR, hvilket er en stigning på 1,1% sammenlignet med resultatet i Balancesummen er steget med næsten 24 mia EUR fra 301,9 mia EUR ultimo 2007 til 325,8 mia EUR ultimo mia af stigningen i balancesummen kan tilskrives en stigning i programmet for virksomhedscertifikater, som på aktivsiden tilsvares af en lignende stigning i den operationelle pengemarkedsportefølje. De resterende 18 mia EUR kan tilskrives en stigning i udlån til endelige modtagere (fra 155 mia til 173 mia EUR), hvorimod lån til finansielle institutioner stagnerede. De tilsvarende passivposter er i gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer (der steg fra 253 mia til 266 mia EUR), andre passiver og stigningen på 1,5 mia EUR i hensættelsen til ordningen for struktureret finansiering (under egne midler), som styrelsesrådet godkendte i juni Påvirkning fra IFRS-justeringer på de konsoliderede årsregnskaber. Revisionsudvalget bemærkede en stor positiv nettopåvirkning på 4,7 mia EUR i EIB-Gruppens konsoliderede resultatopgørelse for 2008, hvorved det konsoliderede resultat kommer op på mio EUR. Stigningen skyldes i stor udstrækning anvendelsen af dagsværdioptionen ifølge IAS 39 "Finansielle instrumenter: Indregning og måling" vedrørende optagne lån, der er afdækket af derivater hovedsagelig renteswaps og valutarenteswaps. Anvendelsen af dagsværdioptionen havde en negativ virkning, men med et lavere beløb, ultimo Gruppen har valgt at anvende dagsværdioptionen, fordi det ellers ville skabe en grundlæggende regnskabsmæssig uoverensstemmelse, hvis de afdækkede optagne lån bogføres til den amortiserede værdi og derivaterne til dagsværdien. 2 Revisionsudvalget aflægger en separat beretning til styrelsesrådet om sit arbejde i forbindelse med Investeringsfaciliteten.

9 7 Ifølge IFRS opgør Gruppen optagne lån til markedsprisen, som er meget følsom over for markedssituationen, mens de relaterede swaps opgøres ved brug af interne værdiansættelsesmodeller, da de ikke handles på et marked. Nettoresultatet af udsvingene i de optagne låns og afdækningsinstrumenternes værdi resulterer i et urealiseret regnskabsmæssigt overskud. Da det er Gruppens hensigt at beholde alle de berørte finansielle instrumenter indtil forfald, forventes dette urealiserede regnskabsmæssige overskud at blive fuldt neutraliseret, når pengestrømmen forbundet med obligationerne og swapforretningerne til risikoafdækning modtages. Det modsatte fænomen forekom sidste år, hvor EIB-Gruppens resultat blev reduceret til 843 mio EUR i forhold til et vedtægtsmæssigt resultat på mio EUR, og det er muligt, at situationen vil vende igen i de kommende år. Udvalget vil fortsat overvåge den internationale debat og fremtidige udvikling inden for international regnskabsaflæggelse vedrørende finansielle instrumenter, herunder anvendelsen af dagsværdioptionen. FEMIP-trustfonden. Resultatopgørelsen viser et nettotab på EUR (i forhold til en nettofortjeneste på EUR i 2007), hvilket hovedsagelig kan tilskrives en stigning i antallet af finansierede projekter, samtidig med at indtægterne fortsat ligger på næsten samme niveau, idet de hovedsagelig skabes ved renter på saldoen af bidrag fra Europa-Kommissionen og medlemsstaterne. EU-Afrika-infrastrukturtrustfonden. I 2008 var resultatet af driften EUR, mens balancesummen pr. 31. december 2008 var EUR. Udvalget mødtes med fondens sekretariat i Banken og drøftede årsregnskabet, herunder de finansierede forretninger og bidragenes størrelse, samt ledelsesaspekter i forbindelse med fonden. 3.3 Fokusområder 2009 Revisionsudvalget vil følge overleveringen til den nye eksterne revisor (KPMG) for at sikre, at denne får den nødvendige støtte og forstår Bankens forventninger med hensyn til frister, resultater og tilgængelighed. Et åbent forhold baseret på tillid og transparens er afgørende for en god start inden for det nye revisionsmandat. Såfremt Lissabontraktaten ratificeres, vil Bankens nye vedtægter træde i kraft, hvilket vil medføre en styrkelse af revisionsudvalget, men også øgede ansvarsområder, idet det vil skulle kontrollere, at Bankens aktiviteter overholder bedste bankpraksis. Som følge heraf bliver en revision af EIB's forretningsorden og revisionsudvalgets egen vejledning nødvendig. I denne henseende er revisionsudvalget ved at udarbejde et referencedokument om bedste bankpraksis. Hensigten er, at det skal danne udgangspunkt for en strategi for at opnå og give sikkerhed på dette område. De vigtigste områder inden for bedste bankpraksis, som er fastsat indtil videre, er: Kapitalkrav Store engagementer Risikostyring Intern kontrol Virksomhedsledelse Likviditet Bekæmpelse af hvidvaskning af penge Regnskabsaflæggelse/værdiansættelse Transparens Driftskontinuitet Driftsrisiko. Dokumentet vil blive omdelt til Bankens afdelinger, for at de kan gennemgå det og angive, hvorvidt Banken allerede overholder de standarder, der henvises til. Herefter vil tjeklisten blive gennemgået hvert år. Styrelsesrådet anmodes om at godkende den foreslåede fremgangsmåde og angive de vigtigste områder inden for bedste bankpraksis, for hvilke revisionsudvalget vil tilvejebringe sikkerhed med hensyn til overholdelse.

10 8 4. KONKLUSIONER Revisionsudvalget er bekymret over den virkning, som anvendelsen af IAS 39 har på Gruppens årsregnskaber, og advarer om, at der muligvis vil blive bogført betydelige urealiserede tab, når denne standard følges, hvilket kan have en stor indvirkning på det faktiske resultat. Revisionsudvalget gør opmærksom på den voksende løbetidsuoverensstemmelse mellem låntagning og långivning samt de hermed forbundne risici. Revisionsudvalget bemærkede de vigtige skridt, som Banken allerede har taget for at håndtere problemet, og vil fortsat overvåge situationen. Revisionsudvalget er af den opfattelse, at det har kunnet udføre arbejdet i forbindelse med udførelsen af sin vedtægtsmæssige opgave under normale forhold og uden hindringer. Revisionsudvalget er tilfreds med, at de data, det har fået udleveret på møderne, og gennemgangen af den fremlagte dokumentation samt dets egne analyser underbygger dets konklusioner. På dette grundlag godkendte revisionsudvalget sin erklæring samme dag, som den eksterne revisor undertegnede og bestyrelsen godkendte regnskaberne. Revisionsudvalget har konkluderet, at det opfyldte sine forpligtelser i 2008, og at dets arbejde var afbalanceret med hensyn til fokus, de spørgsmål, der blev taget op, og de midler, der blev anvendt til at opnå den nødvendige sikkerhed. Udvalget mener, at det har bevaret en passende status i Banken og opretholdt passende forhold til Bankens ledelse og personale. Revisionsudvalget modtog i 2008 den forventede støtte fra Banken, som gjorde det i stand til at opfylde sine forpligtelser på korrekt vis. Revisionsudvalget bekræfter, at Banken har fastlagt hensigtsmæssige procedurer og politikker med henblik på at identificere og styre risici. Banken har øget opmærksomheden og intensiveret mekanismerne med henblik på at kontrollere og begrænse risici på baggrund af krisen. På grundlag af det udførte arbejde og de modtagne oplysninger (herunder en ren revisionspåtegning fra Ernst & Young på årsregnskabet og en ledelseserklæring fra Bankens ledelse) konkluderer revisionsudvalget, at Bankens konsoliderede og ikke-konsoliderede årsregnskab for 2008 er korrekt udarbejdet og giver et retvisende billede af resultaterne og den finansielle stilling i 2008 ifølge de regnskabsprincipper, der gælder for Banken. Revisionsudvalgets konklusion gælder ligeledes for Investeringsfacilitetens, FEMIP-trustfondens og EU-Afrika-infrastrukturfondens årsregnskaber, da disse i vidt omfang er omfattet af EIB's egne risikokontrolsystemer og interne og eksterne revisionsordninger. Den 8. april 2009 C. KARMIOS, formand O. KLAPPER, medlem G. SMYTH, medlem Undertegnede har deltaget i revisionsudvalgets arbejde som observatører og kan tilslutte os denne beretning. E. MATHAY J. RODRIGUES DE JESUS D. NOUY

11 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors Investment Facility for the 2008 financial year Den 9. juni 2009

12 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/79/09 9. juni 2009 Dokument 09/5 REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET FOR REGNSKABSÅRET 2008 INVESTERINGSFACILITETEN Indhold: 1. INDLEDNING REVISIONSUDVALGETS ARBEJDE Gennemgang af Investeringsfacilitetens aktivitet Gennemgang af revisionsarbejdet REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 2008 OG REVISIONSUDVALGETS ÅRLIGE ERKLÆRING KONKLUSION...3

13 1. INDLEDNING I henhold til Cotonouaftalen tildeles finansieringen af udlånsforretninger i AVS-landene (Afrika, Vestindien og Stillehavet) fra bl.a. en investeringsfacilitet på mio EUR, hvis midler stilles til rådighed fra medlemsstaternes budgetmidler. Der udarbejdes et separat årsregnskab for Investeringsfaciliteten. Ud over Investeringsfaciliteten kan EIB i AVS-landene yde lån på yderligere op til mio EUR fra sine egne midler i perioden Forretninger, der udføres inden for Bankens egne midler, er omfattet af en særlig garanti fra EU-medlemsstaterne. Revisionsudvalgets rolle Bankens revisionsudvalgs vedtægtsmæssige rolle er at efterprøve, om Bankens forretninger er udført i overensstemmelse med gældende regler, og om regnskaberne er korrekt ført i overensstemmelse med vedtægterne og forretningsordenen. Det er fastsat i finansforordningen til Cotonouaftalen, at Bankens procedurer for revision og decharge også gælder for Investeringsfaciliteten. Revisionsudvalgets årsberetning til styrelsesrådet indeholder et sammendrag af revisionsudvalgets specifikke arbejde i forbindelse med Investeringsfaciliteten i perioden siden styrelsesrådets møde i juni REVISIONSUDVALGETS ARBEJDE 2.1. Gennemgang af Investeringsfacilitetens aktivitet Den grad af sikkerhed, der udtrykkes af revisionsudvalget, er baseret på, at Investeringsfaciliteten deler en række systemer med Banken, især systemer til risikostyring, personaleledelse, likviditetsstyring og regnskabsaflæggelse. Investeringsfaciliteten er desuden underlagt Bankens interne og eksterne revisionsprocedurer. Udvalget har desuden taget udgangspunkt i den risikorapport, som de relevante afdelinger i Banken har udarbejdet for Investeringsfaciliteten. De væsentligste punkter, som revisionsudvalget har bemærket i forbindelse med Investeringsfaciliteten i 2008/2009, er angivet nedenfor. Cotonouaftalen: Efter afslutningen på ratifikationsprocessen trådte den reviderede Cotonouaftale, Cotonou II-aftalen, og dens tilknyttede finansprotokol, Den 10. Europæiske Udviklingsfond, i kraft den 1. juli Protokollen dækker perioden Operationel sammenhæng: I 2008 lå aktivitetsniveauet noget lavere i forhold til forretningsplanens fremskrivninger, idet det udgjorde 75% af de planlagte godkendte og undertegnede låneaftaler og 57% af det mål, der var sat for udbetalinger. Selv om den aktuelle volatilitet på de finansielle markeder indtil videre har haft begrænsede direkte virkninger i AVSlandene på grund af deres begrænsede integration i verdensøkonomien og de lokale kapitalmarkeders beskedne udvikling forventes de aktuelle finansielle problemer nu at få afdæmpende følgevirkninger i AVS-landene, hovedsagelig fordi en væsentligt reduceret global efterspørgsel fører til lavere råvarepriser og mangel på udenlandske investeringer. Møde med ledelsen: Revisionsudvalget mødtes ved flere lejligheder med Investeringsfacilitetens ledelse, som gjorde rede for nogle af problemerne med at nå målene for Der var forskellige årsager til, at målene ikke blev nået i 2008, f.eks. institutionelle årsager (usikkerhed med hensyn til, hvornår Cotonouaftalen II ville blive ratificeret og træde i kraft), virkningen af krisen i visse dele af verden, forretningernes stigende kompleksitet, især projektfinansiering, offentlig-private partnerskaber eller strukturerede finansieringer, der ofte er vanskeligere at færdiggøre, og udviklingen i porteføljen for teknisk bistand (som hidtil ikke har været medregnet, når der ses på, om forretningsplanens mål er nået, men som viser sig at være meget arbejdskraftsintensiv). Overvågningsmæssige aspekter: Revisionsudvalget bemærkede i sin opfølgning af spørgsmål, som var rejst i tidligere beretninger, at der er sket fremskridt i denne henseende. EIB's direktion

14 2 vedtog således en finansiel overvågningsplan for AVS-porteføljen i slutningen af september 2008 som et svar på den interne revisionsberetning om risikovillig kapital i AVS-landene. Revisionsudvalget bemærkede ligeledes den vedvarende indsats for at skabe balance mellem midlerne og de løbende opgaver, herunder overvågning. Udvalget forstår, at gennemgangen bør tage højde for forretningernes stigende kompleksitet (f.eks. projektfinansiering og struktureret finansiering, herunder offentlig-private partnerskaber), der til tider kræver meget specifik viden. På trods af ovenstående forstår revisionsudvalget, at alle forretninger under Investeringsfaciliteten gennemgår de sædvanlige overvågningsprocedurer, herunder gennemgang og validering af den årlige gennemgang, som foretages af hovedafdelingen for kreditrisiko Gennemgang af revisionsarbejdet Den eksterne revisor: Revisionsudvalget har holdt regelmæssige møder med den eksterne revisor, som udpeges af udvalget og refererer til dette. For at kunne fæste lid til den eksterne revisors arbejde har revisionsudvalget overvåget dennes aktiviteter på passende vis ved at udbede sig mundtlige og skriftlige redegørelser, gennemgå den eksterne revisors resultater og rette yderligere forespørgsler samt ved en formel samtale, før regnskabet underskrives. Revisionsudvalget bemærkede sig den eksterne revisors særlige kommentarer i sammendraget til ledelsen samt den rene revisionspåtegning. Revisionsudvalget vurderer regelmæssigt den eksterne revisors uafhængighed og sikrer sig derved, at der ikke foreligger interessekonflikter. Revisionsudvalget bemærkede, at en henstilling fra den eksterne revisor i dennes Management Letter 2007, som var relevant for Investeringsfacilitetens regnskab, er blevet gennemført. Intern revision: Generalinspektøren, der refererer til Bankens formand, har ansvar for tre funktioner, der spiller en nøglerolle i den grad af sikkerhed, som revisionsudvalget giver udtryk for. De tre funktioner er intern revision, undersøgelser vedrørende svig og projektevaluering. Generalinspektøren har fri adgang til revisionsudvalget og holdt regelmæssige møder med udvalget i 2008/2009 sammen med lederen for hovedafdelingen for intern revision, herunder i private møder. Revisionsudvalget er ikke blevet gjort opmærksom på nye henstillinger fra den eksterne eller interne revision vedrørende Investeringsfacilitetens aktivitet i den relevante periode. Revisionsudvalget er bekendt med, at hovedafdelingen for intern revision, sammen med det relevante direktorat, er ved at færdiggøre en intern kontrolramme for Investeringsfaciliteten. Med denne ramme identificeres og gennemgås eksisterende kontrolprocedurer, og der vil blive udarbejdet henstillinger til forbedringer. Revisionsudvalget vil analysere denne ramme og følge op på henstillingerne. Revisionsudvalget informeres løbende om påståede tilfælde af svig og igangværende undersøgelser vedrørende Bankens projekter, herunder Investeringsfacilitetens forretninger. Udvalget glæder sig over styrkelsen af den proaktive fremgangsmåde (proaktive undersøgelser, personaleuddannelse i alarmeringsindikatorer) i Bankens politikker i tråd med beslutningen herom i Den Europæiske Revisionsret: Revisionsudvalget bemærkede, at Den Europæiske Revisionsret ikke har foretaget nogen revision i forbindelse med Investeringsfaciliteten i REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 2008 OG REVISIONSUDVALGETS ÅRLIGE ERKLÆRING Revisionsudvalget har gennemgået Investeringsfacilitetens årsregnskab for 2008, der er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og de generelle principper i det relevante EU-direktiv. I forbindelse med årsregnskabet for 2008 har revisionsudvalget bemærket følgende:

15 3 Resultatopgørelsen: Investeringsfaciliteten havde et tab på 26 mio EUR i 2008 i forhold til et resultat på 36 mio EUR i 2007, hovedsagelig på grund af værdiforringelsen (se nedenfor), samtidig med at stigningen i renteindtægter og lignende indtægter blev opvejet af en nedsættelse af medlemsstaternes bidrag til administrationsomkostninger. Balancen: Balancesummen steg fra mio. EUR til mio EUR i Kredit- og renterisiko: Investeringsfacilitetens udbetalinger udgør i alt 765 mio EUR ultimo 2008, en stigning fra 671 mio EUR ultimo Værdiforringelse: Værdiforringelsestab på tilgodehavender steg betydeligt til 52,7 mio EUR fra 2,7 mio i Investeringsfaciliteten gennemgår sine problematiske tilgodehavender hver indberetningsdato og vurderer, om en hensættelse til værdiforringelse skal optages i resultatopgørelsen. I princippet anses et lån for at være misligholdt, når betalingen af ydelserne forfaldt for 90 dage siden eller mere, og ledelsen anser det for helt usandsynligt, at de vil blive betalt. Opgørelse efter IFRS: Revisionsudvalget bemærkede, at alle Investeringsfacilitetens aktiver er opgjort i overensstemmelse med IFRS-principperne. Egenkapitalinvesteringer er opgjort til dagsværdi, lån stiftet af Investeringsfaciliteten er målt til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode med fradrag af eventuelle hensættelser til værdiforringelser eller uerholdelighed og derivater er opgjort til dagsværdi over resultatopgørelsen. 4. KONKLUSION Revisionsudvalget har konkluderet, at det opfyldte sine forpligtelser i 2008, og at dets arbejde var afbalanceret med hensyn til fokus, de spørgsmål, der blev taget op, og de midler, der blev anvendt til at opnå den nødvendige sikkerhed. Revisionsudvalget er af den opfattelse, at det har kunnet udføre arbejdet i forbindelse med udførelsen af sin vedtægtsmæssige opgave under normale forhold og uden hindringer. På grundlag af det udførte arbejde og de modtagne oplysninger (herunder en ren revisionspåtegning fra Ernst & Young og en ledelseserklæring fra Bankens ledelse) konkluderer revisionsudvalget, at Investeringsfacilitetens årsregnskab for 2008 er korrekt udarbejdet, og at det giver et retvisende billede af Investeringsfacilitetens resultater og finansielle stilling i 2008 ifølge de regnskabsprincipper, der gælder for Investeringsfaciliteten. På dette grundlag har revisionsudvalget underskrevet sin årlige erklæring den 12. marts Den 8. april 2009 C. KARMIOS, formand O. KLAPPER, medlem G. SMYTH, medlem Undertegnede har deltaget i revisionsudvalgets arbejde som observatører og kan tilslutte os denne beretning. E. MATHAY J. RODRIGUES DE JESUS D. NOUY

16 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors Response of the Management Committee to the Annual Reports of the Audit Committee for the year 2008 Den 9. juni 2009

17 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/79/09 9. juni 2009 Dokument 09/6 STYRELSESRÅDET DIREKTIONENS SVAR PÅ REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNINGER FOR REGNSKABSÅRET Revisions- og kontrolstrukturer i EIB 1. Direktionen traf foranstaltninger for at forbedre revisionsstrukturerne og de interne kontrolstrukturer for EIB-Gruppen og Investeringsfaciliteten (i det følgende samlet benævnt "Banken") på baggrund af den globale kreditkrise. Centrale kontrolfunktioner, især direktoratet for risikostyring og hovedafdelingen for forvaltning og omstrukturering af forretningerne, blev yderligere styrket med særligt fokus på en hurtig indsatsmekanisme. Direktionen er fortsat tilfreds med den effektive udformning og anvendelse af Bankens overordnede interne kontrolmekanismer og procedurer, der giver rimelig sikkerhed med hensyn til de underliggende forretningers og processers integritet, lovlighed og rettidighed. 2. Banken arbejder vedvarende for at fremme gensidigt konstruktive, men behørigt uafhængige, forhold mellem direktionen, revisionsudvalget, den interne revision og den eksterne revisor. Foruden en årlig ekstern revision af årsregnskabet ifølge vedtægternes regler for decharge samarbejder direktionen i fuldt omfang med Den Europæiske Revisionsret om revisionen af forretninger, der gennemføres, eller midler, der forvaltes af Banken, hvor EU-budgetmidler er involveret. En række af Bankens aktiviteter under partnerskabsaftaler underkastes desuden en separat ekstern revision. De forskellige revisionsprocedurer, som kræves i forbindelse med visse obligationsudstedelser, og revisionsudvalgets regelmæssige kommunikation med den eksterne revisor er et effektivt udtryk for, at Banken gennemgår en betydelig, uafhængig revision i løbet af året samt ved årets udgang. 3. Banken har reageret hurtigt på revisionsudvalgets forespørgsler om diverse emner, men hovedsagelig spørgsmål vedrørende risikostyring, og Bankens afdelinger fortsatte samarbejdet for at støtte udvalgets arbejde. 4. Banken har forpligtet sig til at identificere og gennemføre relevant, godkendt "bedste praksis" inden for banksektoren og har fortsat frivilligt underlagt sig kravene i EU's banklovgivning og relaterede EU-politikker. Hvis Lissabontraktaten ratificeres, vil Banken skulle være opmærksom på sine forpligtelser med hensyn til bedste bankpraksis. Direktionen ser frem til revisionsudvalgets referencedokument desangående. 2 Udviklingen i Banken og Investeringsfaciliteten i Forretningsaktiviteter Forretningsplanen respons på den globale krise 5. Ved udgangen af 2008 var det globale kreditsystem lammet, og Europa var, sammen med resten af verden, på vej ind i en dyb økonomisk recession. I forbindelse med udarbejdelsen af forretningsplanen og som respons på EU's genopretningsplan, som blev fastlagt af Økofin-Rådet i december 2008, forpligtede EIB sig til at opfylde styrelsesrådets forventninger og krav, der afspejler medlemsstaternes og hele samfundets behov. Dette vil medføre en stigning uden fortilfælde i Bankens 1 Forretningsplanen og en kapitalforhøjelse på 67 mia EUR blev godkendt af bestyrelsen i december 2008.

18 2 låntagning, låneaftaler og udbetalinger, samtidig med at mindst den samme kvalitet og merværdiskabelse skal bevares i alle aktiviteter. 6. Banken hviler ikke på laurbærrene med hensyn til sin stilling og imødegår de udfordringer og øgede risici, der er forbundet med udmøntningen af forretningsplanen, med planer, som udarbejdes og overvåges af en arbejdsgruppe, der repræsenterer alle direktorater. De mål, som forfølges med planerne, er systematisk at: øge alle direktoraternes fokus på prioriterede indsatsområder, sikre ressourcer på kritiske områder, strømline processer, som har en afgørende effekt på forretningsplanens udmøntning, f.eks. långivningsprocesser og beslutningstagning, styrke overvågningen af diverse risici (kreditrisiko, likviditet og kapital). 7. Der er truffet hurtige foranstaltninger for at nedsætte andre relevante tværfaglige grupper i Banken med henblik på at fremme kommunikationen og en hurtig reaktion i en tid med ustabilitet på de finansielle markeder. 8. Banken var i stand til at rejse et rekordstort omfang midler i de fire første måneder af 2009, om end til en højere pris end før i tiden. Ikke desto mindre vil den største vanskelighed, som Banken skal overvinde i den nærmeste fremtid, være adgangen til midler på markedet og de kapitalmarkedsforhold, som er nødvendige, for at EIB kan få adgang til større finansieringsprogrammer uden at komme i konflikt med staters eller statsgaranterede emittenters finansieringsbehov. 9. En af de største udfordringer siden starten på året har været forvaltningen af løbetidskløften mellem ny långivning og middeltilvejebringelse, da investorernes efterspørgsel efter finansielle papirer først og fremmest har været fokuseret på korte løbetider. Finansieringen blev bevidst og gradvis dirigeret i retning af længere løbetider, så snart nogle investorer igen begyndte at vise interesse for risiko, hvilket bragte EIB helt i front i genoptagelsen af langfristede emissioner på de europæiske markeder. 10. I forbindelse med EIB's indsats for at støtte europæisk økonomi meddelte Den Europæiske Centralbank (ECB) den 7. maj, at EIB var blevet accepteret som modpart, der er godkendt til at få adgang til Eurosystemets likviditet. Denne meddelelse blev vel modtaget af markederne. Aftalen træder i kraft i juli, og arbejdet på rammerne for og redskaberne til gennemførelsen er i gang. 11. De særlige ordninger, der er indført inden for risikostyring, omfatter bl.a.: Indstilling af de mest risikable investeringer og større selektivitet i valget af investeringer. En nærmere analyse af de underliggende aktiver i securitisationsprodukter (f.eks. værdipapirer af asset backed-typen, asset backed commercial paper eller værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom), uden at kreditvurderingsbureauernes eksterne vurderinger tillægges alt for stor vægt. Overvågning af markedernes resultater. Reducering af investeringernes løbetid. 12. Banken fortsætter også med at strømline sine processer og procedurer, hvilket vil føre til ressourceeffektivitet, og den forsøger at optimere den interne mobilitet for at sikre, at der er ressourcer til rådighed på kritiske områder. Hurtigere rekruttering og passende efteruddannelse er med til at imødekomme afdelingernes behov for at klare en øget arbejdsbyrde og potentielt nye produkter. 13. Med ovenstående tiltag er direktionen sikker på, at EIB-Gruppen kan øge sin støtte til realøkonomien ved at møde EU-prioriterede projekter med (i) sikring af disponible midler, der giver mulighed for hurtig og øget og/eller innovativ långivning til prioriterede og/eller særligt sårbare sektorer og regioner, (ii) udvikling af nye finansielle instrumenter 2, (iii) korrekt risikostyring, (iv) en socialt ansvarlig strategi (jf. punkt 22) samt (v) effektive systemer og effektiv ressourceanvendelse. Banken vil også fortsat søge 2 Udvalget for nye produkter fører tilsyn med al ny produktudvikling.

19 3 muligheder for risiko- og ressourcedeling gennem et udvidet samarbejde med Kommissionen og EU-investorer i langsigtet finansiering. 14. De forskellige tiltag imødekommer også en tidligere henstilling fra revisionsudvalget om gennemførelse af systematiske risikoanalyser. Revisionsudvalget er jævnligt blevet holdt ajour om de forskellige analyser, som Banken har foretaget, og de konkrete foranstaltninger med henblik på at hindre, at krisen indvirker negativt på dens aktiviteter. Målene for 2008 ifølge forretningsplanen for Under disse vanskelige forhold blev stort set alle forretningsplanens mål for 2008 opnået. Især øgedes indgåede låneaftaler med 21% til 57,6 mia EUR i 2008 i forhold til 47,8 mia EUR i Denne stigning var ledsaget af en markant stigning i udbetalinger (12%) fra 43,4 mia EUR i 2007 til et rekordhøjt beløb på 48,6 mia i Eksterne mandater 16. Rådets afgørelse om EIB's eksterne udlånsmandat blev for nylig annulleret ved en dom afsagt af EF-Domstolen. Virkningerne af den oprindelige rådsafgørelse opretholdes i 12 måneder (indtil 6. november 2009), og indtil da er formændene for Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet blevet enige om følgende: Ifølge planen vil der før april 2009 blive truffet en ny afgørelse ved fælles beslutningstagning om det nye "dobbelte" retsgrundlag, som kræves i henhold til Domstolens dom, og den egentlige debat om selve mandatet vil nu finde sted i forbindelse med den midtvejsevaluering, som skal være afsluttet den 30. april 2010, hvor Kommissionen vil forelægge et nyt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets fælles beslutningstagning. Bankens afdelinger vil følge sagens udvikling mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet meget nøje og vil i mellemtiden fortsætte sine aktiviteter som sædvanlig og være forberedt på at gennemføre de nye retningslinjer for det eksterne mandat, som institutionerne vil vedtage med den fælles beslutningstagning. Ny SMV-strategi 17. EIB-Gruppen har vedtaget en række reformer med det formål at forenkle dens SMVfinansieringsprodukter samt give mulighed for en væsentlig udvikling af dens lån til bankpartnerne, både i kvantitativ og kvalitativ henseende. For at forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til EIB-finansiering omfatter det nye initiativ strømlining af formidlingsprocessen på partnerbankniveau, således at de formidlende banker kan nedbringe deres omkostninger og overføre mere af EIB's finansielle merværdiskabelse til små og mellemstore virksomheder. En lignende, supplerende strategi er under udvikling for de såkaldte MidCap-virksomheder, dvs. virksomheder, der i størrelse og udvikling ligger mellem SMV ifølge fællesskabsdefinitionen på under 250 ansatte og større virksomheder. Forenkling, modernisering, risikodeling og transparens er de fire aspekter i EIB's nye produktudbud, som nu også overføres til MidCapvirksomheder. 18. Den nye SMV-strategis succes, som allerede har vist sig i andet halvår 2008, skyldes også den øgede transparens fra Bankens side, som medfører mere effektiv kommunikation og større mediedækning af dens initiativer. 2.2 Andre risikostyringsaktiviteter 19. Banken tog revisionsudvalgets henstillinger, hvad angår overholdelse af Basel II, til efterretning og har tildelt området ekstra personaleressourcer, som vil være til rådighed inden årets udgang, til at gennemføre den interne rating vedrørende garanterede forretninger og den offentlige sektor. De mere risikofyldte forretninger er allerede dækket. Samtidig opretholder Banken samarbejdet med Luxembourgs tilsynsmyndigheder og følger op på deres henstillinger. Dette sker i samarbejde med revisionsudvalget. 20. Banken glæder sig over dialogen med revisionsudvalget om de vigtigste bankrisici og vil gennemføre revisionsudvalgets henstillinger i denne henseende, især vedrørende

20 4 kontekstanalysen og en hyppigere gennemgang af grænserne samt gennemgang af modparternes egne midler. 21. Efter en omfattende offentlig høringsproces vedtog bestyrelsen i april 2008 en ny politik for at forhindre og modvirke korruption, svig, hemmelige aftaler, tvang, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Politikken vil blive ajourført hvert tredje år og har ført til udarbejdelsen af et aftalememorandum, der undertegnes sammen med Luxembourgs finansielle efterretningsenhed, om informering om mistanke om hvidvaskning af penge eller aktiviteter til finansiering af terrorisme. I juli 2008 blev et aftalememorandum vedrørende EIB's klageadgang undertegnet sammen med Den Europæiske Ombudsmand. Desuden blev der i begyndelsen af 2009 indført en whistleblowingpolitik, og i denne forbindelse vil direktionen gerne takke revisionsudvalget, fordi det har påtaget sig rollen som den øverste instans i denne forbindelse. 2.3 Andre aktiviteter Miljømæssige og sociale standarder 22. I 2008 afsluttedes en offentlig høringsproces med revideringen af EIB's miljømæssige og sociale principper og standarder, hvori bevidstheden om de presserende problemer i forbindelse med klimaforandringer øges, de sociale aspekter af bæredygtig udvikling udvides, og betydningen af biodiversitet anerkendes. Menneskelige ressourcer 23. For at sikre, at de relevante personaleressourcer er til rådighed til de øgede og mere komplekse aktiviteter (en bekymring, som revisionsudvalget har fremhævet, og som direktionen deler) vil hovedafdelingen for menneskelige ressourcer målrette sin indsats mod initiativer, der bl.a. har til formål: a) at få et bedre billede af, hvilke ressourcer der bliver behov for, ved hjælp af en treårig plan der er kædet sammen med forretningsplanscyklussen, b) at fremme diversiteten i rekruttering og intern mobilitet, c) at udvikle alternative kanaler som f.eks. programmer for nye universitetsuddannede og d) at strømline rekrutteringsprocesser, forbedre vurderingsredskaberne og give ledere mere støtte i forbindelse med personaleudvælgelse. 24. I marts 2009 indgik hovedafdelingen for menneskelige ressourcer en aftale med personalerepræsentanterne om løn- og pensionsreformerne. Kommunikation 25. På et tidspunkt, hvor de europæiske borgere sætter spørgsmålstegn ved selve det finansielle systems soliditet, lægges vægten på stabilitet, de menneskelige fordele, der er resultat af EIB-Gruppens finansiering, og på de konkrete skridt, som Banken tager som respons på kreditproblemerne (f.eks. forbedret og øget støtte til små og mellemstore virksomheder). Det er derfor ikke overraskende, at Banken i det seneste år har oplevet en drastisk stigning i opmærksomheden fra medier, civilsamfundets organisationer og offentligheden. 26. Den gældende kommunikationsstrategi og handlingsplan er blevet ajourført og udvidet vedrørende 2009 for at fortsætte forbedringen af den eksterne kommunikation på alle relevante niveauer, sikre EIB-Gruppens omdømme samt sikre et solidt retsgrundlag med hensyn til offentliggørelseskrav. Revisionsudvalget vil også få udleveret denne plan. Informationsteknologi 27. Tilrettelæggelsen af it-ressourcer og -systemer er under tilpasning, så det bliver muligt at reagere på de stadigt hyppigere og mere komplekse nye mandater og initiativer, som Banken iværksætter, og fordi Bankens it-systemer ganske vist er pålidelige, men driftsomkostningerne i de seneste år har lagt beslag på en voksende andel af itudgifterne sammenlignet med direkte investeringer i forretningsapplikationer. 28. Direktionen er fuldt ud klar over, at de nye og de eksisterende forretningsapplikationer skal svare til den strategiske udvikling og give mulighed for effektivitetsforbedringer af

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2007 financial year Den 3. juni 2008 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2004 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2004 financial year European Investment Bank Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2004 financial year 7 June 2005 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK REVISIONSUDVALGET

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET

REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET Regnskabsåret 2003 2 June 2004 page 1 / 10 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET Regnskabsåret 2003 Indhold

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2005 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2005 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2005 financial year Den 7. juni 2006 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNING S T Y R E L S E S R Å D E T FOR REGNSKABSÅRET 2009

REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNING S T Y R E L S E S R Å D E T FOR REGNSKABSÅRET 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNING S T Y R E L S E S R Å D E T REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2009 Den 8. juni 2010 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/80/10

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016 Revisionsudvalg Kommissorium Juni 2016 Index 1. Indledning... 2 2. Revisionsudvalgets formål... 2 3. Revisionsudvalgets opgaver... 3 4. Revisionsudvalgets deltagere... 3 5. Revisionsudvalgets møder...

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere