Til Udlændinge-, Integrations- og Beskæftigelsesministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Udlændinge-, Integrations- og Beskæftigelsesministeriet 4.08.2015"

Transkript

1 Til Udlændinge-, Integrations- og Beskæftigelsesministeriet Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv.) L2 Ovennævnte lovforslag er sendt i høring samtidig med fremsættelse af lovforslaget d.3.juli Dansk Flygtningehjælp skal stærkt beklage at lovgiver har valgt ikke at sende et udkast af lovforslaget i høring inden fremsættelse. Begrundelsen er, at man ønsker lovforslaget vedtaget hurtigst muligt. Hvis høringsprocessen bliver illusorisk berøves lovgivningsmagten muligheden for at udnytte høringsparters viden og erfaring til at kvalificere og præcisere lovgivningsinitiativer. Dansk Flygtningehjælps bemærkninger i det følgende er opdelt i 1) generelle bemærkninger, 2) beskæftigelseseffekter, 3) forskelsbehandling og diskriminationsspørgsmål, 4) dårligere vilkår for integration og 5) bemærkninger til enkelte elementer i lovforslaget. 1) Generelle bemærkninger: Det fremgår af lovbemærkningerne, at de foreslåede nye regler om integrationsydelse dels har til formål at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark, dels at gøre det mere attraktivt at arbejde og bidrage til det danske samfund. Dansk Flygtningehjælp er fuldstændig enig i målsætningen om, at flere skal have mulighed for at arbejde, men mener ikke, at de foreslåede forringelser af de økonomiske vilkår for flygtninge og familiesammenførte vil have en nævneværdig positiv effekt på beskæftigelsen. I forhold til at nå målsætningen om at begrænse antallet af asylansøgere, mener Dansk Flygtningehjælp ikke, at der på nuværende tidspunkt er evidens for, at niveauet for forsørgelsesydelser på sigt vil ha- 1/11

2 ve nævneværdig indflydelse på, hvor flygtninge ender med at søge asyl. Herudover er det vores generelle opfattelse, at enkeltstaters bestræbelser på at begrænse asylansøgertallet i eget land i sig selv hverken vil kunne bidrage positivt til en bedre fordeling af flygtninge på europæisk plan/verdensplan eller bidrage til at forpligtelsen til at beskytte flygtninge løftes bedre samlet set. Vi har endelig en række betænkeligheder ved de sociale konsekvenser og vurderer, at forslaget frem for at skabe ligestilling kan medføre en opdeling af samfundet, hvor udlændinge, herunder flygtninge, får ringere livsvilkår og muligheder end andre borgere i Danmark. Det er ikke vores opfattelse, at ringere livsvilkår vil være medvirkende til at skabe grundlag for en positiv og frugtbar integration. Hverken for den enkelte borger eller for samfundet som helhed. 2) Beskæftigelseseffekter: Dansk Flygtningehjælp finder intet grundlag for at kunne konstatere, at nyankommne flygtninge og familiesammenførte, skulle være mindre motiverede end andre borgere for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked og blive fuldt selvforsørgende. Tal fra Danmarks Statistik viser bl.a. etniske danskere og ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres værdier i forhold til selvforsørgelse. Præsenteret for udsagnet Man har en pligt over for samfundet til at arbejde hvis man kan erklærer 88,7 % af de adspurgte ikke-vestlige indvandrere og efterkommere sig helt enige i udsagnet. Blandt etniske danskere er 84,6 % enige ifølge undersøgelsen. ( Dansk Flygtningehjælp er bekendt med den store overledighed, der er blandt målgruppen, men finder ikke evidens for, at årsagen til dette udelukkende kan findes i individuelle motivationsfaktorer. Dansk Flygtningehjælp vil gerne understrege, at - uanset vurdering af de foreslåede regler om økonomisk hjælp - kræver en bedre beskæftigelsessituation for flygtninge og indvandrere en indsats fra alle parter. Bedre beskæftigelse kan ikke alene opnås gennem regulering af de arbejdssøgendes adfærd og vilkår. Det vil sige, at arbejdsgivere både offentlige og private, fagforeninger, offentlige myndigheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner, borgere i lokalsamfundet og frivillige kræfter må bidrage i en forstærket indsats for at opnå de ønskede effekter. 2/11

3 Dansk Flygtningehjælp ser gerne, at arbejdsmarkedets parter snarest muligt sætter sig sammen for at se på hvilke løsninger, der kan bidrage til at hjælpe flygtninge hurtigst muligt i beskæftigelse og selvforsørgelse. Dansk Flygtningehjælp er som nævnt enig i målsætningen om, at flygtninge mv. kommer hurtigst muligt i varig beskæftigelse, en overbevisning vi som sagt mener at dele med de personer, der omfattes af lovforslaget. Vi finder samtidig, at en beskæftigelses- og integrationsindsats også må være ambitiøs på den lange bane og sikre at der samtidig skabes mulighed for mobilitet på arbejdsmarkedet for målgruppen. Rockwool Fondens forskningsenhed (2012) har gennemført en analyse af den daværende starthjælps betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse. Rapporten konkluderer, at starthjælpen havde en (begrænset) effekt på beskæftigelsesfrekvensen for nyankommne flygtninge. Efter 4 års ophold, var der ifølge rapporten således en positiv beskæftigelseseffekt på 12 procentpoint. Den konkluderede samtidig, at der var en indikation på, at effekten på længere sigt ville være yderligere begrænset. I 2007 undersøgte Det Økonomiske Råds formandskab ligeledes starthjælpens virkning og pegede i den sammenhæng på, at beskæftigelseseffekten var tæt på nul. Den samlede beskæftigelseseffekt af starthjælpen er således usikker og i bedste fald begrænset. Uanset beskæftigelseseffekten må denne holdes op mod de omkostninger der er ved, at ganske mange personer og familier skal leve på en nedsat ydelse i ganske lang tid. Det fremgår af lovbemærkningerne, at de adfærdsmæssige konsekvenser ved indførelsen af integrationsydelsen skønnes at indebære en strukturel styrkelse af beskæftigelsen på i alt 400 fuldtidspersoner, når integrationsydelsen er fuldt indfaset. Vi vil gerne opfordre til, at man i den videre behandling af lovforslaget redegør nærmere for, hvordan man er kommet frem til dette tal. 3) Integrationsydelsen skaber dårligere vilkår for integration Dansk Flygtningehjælp finder ikke, at den meget begrænsede beskæftigelseseffekt kan legitimere de konsekvenser, den meget lave integrationsydelse vil have for de personer og familier for hvem, det ikke lykkedes at komme i beskæftigelse. 3/11

4 Ovennævnte rapport fra Rockwool Fondens forskningsenhed (2012) dokumenterer også, at alle de familietyper, der modtog starthjælp, var fattige i relativ forstand, idet deres nettoindkomst lå under de forskellige standardgrænser for, hvornår man kan betegnes som værende fattig. Der var således udelukkende råd til at bo og spise men ikke til noget som helst andet. Dansk Flygtningehjælp skal yderligere gøre opmærksom på, at det samtidigt fremsatte lovforslag om indførelse af optjeningsprincip for ret til børnetilskud mv., forværrer de ramte familiers økonomiske situation yderligere. Hertil kommer den foreslåedes bemyndigelse til at indføre et loft over særlig støtte til boligudgifter og integrationsydelse på 70 % af dagpengesatsen. Vi vil gerne opfordre til, at man under lovbehandlingen fremlægger beregninger, der viser de samlede konsekvenser af ovenstående. Dansk Flygtningehjælp finder generelt, at der er grund til at være bekymret for, at de forringede økonomiske vilkår vil have negative konsekvenser for deltagelsen i det sociale liv i det omgivende samfund og dermed skabe dårligere vilkår for integrationen. De berørte personer og familier, vil være tvunget til at søge om hjælp til selv små men nødvendige enkeltudgifter, eksempelvis udgifter til medicin, tandbehandling, vintertøj til børn, transportudgifter, varme mv. Samtidig vil de lave rådighedsbeløb give kommunerne vanskeligheder med at anvise boliger til en husleje, der kan betales med en integrationsydelse. For den enkelte er det stigmatiserende at søge om enkeltydelser, og det kan være med til at cementere de berørte personer i en klientrolle. Samtidig er det administrativt krævende for kommunen af skulle forvalte de foreslåede bestemmelser, der kan medføre en markant stigning i ansøgninger om enkeltydelser mv. Vedhæftet dette høringssvar, er et notat udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge (Dansk Flygtningehjælp). Notatet beskriver hvilke konsekvenser en lav integrationsydelse har for (nyankomne) flygtninge. 4) Forskelsbehandling og diskriminationsspørgsmål Optjeningsprincippet og integrationsydelsen skal formelt også gælde danske statsborgere med længere udlandsophold, men må reelt antages kun at få betydning for et yderst begrænset antal danskere med 4/11

5 længere ophold i udlandet bag sig. Indførelsen af integrationsydelse må imidlertid som starthjælpen forventes primært at ramme borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dertil kommer, at den eksplicitte udmelding i bemærkningerne er, at formålet med integrationsydelsen, er at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. UNHCR afgav i forbindelse med indførelsen af starthjælp og introduktionsydelse et høringssvar i marts 2002, hvoraf det bl.a. påpeges, at flygtninge mangler de netværk i form af familie og venner, der eventuelt kan hjælpe og kompensere for den lave indkomst, en hjælp som danske statsborgere normalt kan regne med. UNHCR fandt det derfor ikke rimeligt at sammenligne (nyankomne) flygtninge med danske statsborgere. Konkluderende hed det i høringssvaret, at UNHCR stiller spørgsmålstegn ved, den logiske begrundelse og lovligheden af denne (starthjælp og introduktionsydelse) bestemmelse i lovforslaget. Bestemmelserne i andre internationale konventioner, jf. nedenfor, udelukker som udgangspunkt ikke, at et lands borgere stilles bedre end udlændinge, der opholder sig i landet. Men bestemmelserne i Flygtningekonventionens artikel 23 om flygtninges ligestilling med et lands egne statsborgere med hensyn til offentlig hjælp og understøttelse kræver særskilte overvejelser i den samlede vurdering af forholdet til internationale konventioner, herunder bl.a. en afklaring af, hvilke danske borgere, der skal sammenlignes med: danske borgere med ophold i udlandet bag sig, eller herboende, der ikke kan forsørge sig selv. I forlængelse af UNCHR s vurdering af den tidligere starthjælp mener Dansk Flygtningehjælp, at det må betvivles, om man ved indførelse af integrationsydelsen kan sammenligne med danskere med udlandsophold. Udover forskellen i social situation i et nyt land har flygtninge ikke frit valg i forhold til opholdsland. De har ikke frivilligt valgt flugten og kan ikke vende tilbage uden risiko for forfølgelse. De nye regler skal endvidere overvejes i forhold til diskriminationsforbuddet i FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (artiklerne 2, 9 og 11) og FN s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination. Diskriminationsbestemmelserne i disse konventioner omfatter også såkaldt indirekte diskrimination, det forhold at en regel formelt omfatter alle men i praksis betyder forskelsbehandling på grundlag af race, hudfarve, afstamning, national eller etnisk oprindelse. 5/11

6 I lovforslagets bemærkninger omtales Højesterets dom i februar 2012, hvor starthjælpen blev vurderet i forhold til grundlovens bestemmelser ( 75, stk.2) og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (artikel 14). På linje med Institut for Menneskerettigheder, jf. instituttets bemærkninger til L2 d.7. juli 2015, vil Dansk Flygtningehjælp gerne gøre opmærksom på, at denne højesteretsdom vedrørte en situation før indførelsen af optjeningsprincip for børnefamilieydelser m.v. I forhold til de aktuelle lovforslag (L2 og L7) mener Flygtningehjælpen yderligere, at det må tages i betragtning, at der udover genindførelse af optjeningsprincippet for børneydelserne for flygtninge samtidig foreslås en begrænsning i den mulige støtte til høje boligudgifter efter aktivloven. Dansk Flygtningehjælp vil på linje med Institut for Menneskerettigheder opfordre til, at regeringen i den videre lovbehandling fremlægger de oplysninger, der er nødvendige for en samlet vurdering af forholdet til Grundloven og internationale konventioner. 5) Bemærkninger til de enkelte elementer i lovforslaget: Tillæg til integrationsydelse efter bestået Prøve i Dansk 2 Det fremgår af lovforslaget, at det efter ansøgning skal være muligt at opnå et tillæg på 1500 kr. til integrationsydelsen. Dette kan ske, hvis personen har udvist vilje til at læse dansk og har bestået en Prøve i Dansk 2. Hvis man ønsker at fastholde ovenstående, finder Dansk Flygtningehjælp det uhensigtsmæssigt og demotiverende, at de personer, der er indplaceret på Danskuddannelse 1 og i forlængelse af dette afslutter danskuddannelsen med en Prøve i Dansk 1, ikke ved at demonstrere den samme vilje kan opnå samme tillæg. Kursisten selv har ingen indflydelse på, hvilken danskuddannelse vedkommende bliver indplaceret på. Denne beslutning er udelukkende baseret på en pædagogisk vurdering foretaget på den relevante sprogskole på baggrund af kursistens erhvervede kompetencer i forhold til sprog, uddannelse, mv., inden kursisten kommer til Danmark. 6/11

7 Om man afslutter med Prøve i Dansk 1 eller Prøve i Dansk 2, har således intet med vilje til at lære dansk at gøre. Dansk Flygtningehjælp varetager under subbrandet Lærdansk danskuddannelse i 22 kommuner. Vi varetager gennem de kommunale kontrakter 25 % af danskuddannelsen i Danmark, og har på årsbasis udlændinge som kursister. Tal fra 2014 viser, at de kursister der deltager i danskundervisning på Lær Dansk, gennemsnitligt er ca. 2 år om at gennemføre en Danskuddannelse 2. Der er altså tale om en relativt lang periode, inden der vil være mulighed for at opnå tillægget. Dertil kommer, at når personen først har bestået en Prøve i Dansk 2, er vedkommendes sproglige kompetencer så stærke, at man må formode, at det ikke længere er den sproglige barriere, der er den primære i forhold til indtræden på arbejdsmarkedet. Hvis sprogbonussen skal have den angivne motiverende effekt, bør niveauet for, hvornår den kan opnås, være lavere og som nævnt også omfatte kursister, der deltager på danskuddannelse 1. Dispensation fra bestået Prøve i Dansk 2 og tillæg Det fremgår af lovforslaget, at der skal indføres en dispensationsmulighed for bestået Prøve i Dansk 2. Personer der er lægeligt diagnosticeret med funktionsnedsættelser, der betyder, at de ikke er i stand til at deltage i undervisningen og/eller bestå den afsluttende prøve, skal kunne dispenseres fra kravet, og alligevel kunne opnå tillægget på 1500 kr. om måneden. Det fremgår af lovforslaget, at ansøger selv skal anskaffe den nødvendige lægeerklæring og betale eventuelle udgifter herved. Dansk Flygtningehjælp finder det problematisk, at man stiller krav om egenbetaling for denne form for dokumentation, særligt set i lyset af den væsentligt forringede økonomiske situation, de berørte personer står i, hvis lovforslaget gennemføres. Det er uklart, hvilken konsekvens dette vil have i praksis, men vi vil gerne opfordre lovgiver til at redegøre for, hvorvidt dette krav om egenbetaling, kan være i strid med FN s Handicapkonvention. Ydelsens sammensætning mulighed for supplerende indtægt Der fremgår af de foreslåede bestemmelser, at integrationsydelsen vil være på niveau med statens uddannelsesstøtte (SU), inspireret af uddannelseshjælpen. 7/11

8 De studerende, der modtager SU, har et såkaldt fribeløb penge, de må tjene ved siden af deres SU uden, at lønindtægten har indflydelse på udbetalingen. Det laveste fribeløb lyder i 2015 på 7510 kr. om måneden, og der kan tjenes helt op til kr. om måneden på en videregående uddannelse. Dette fribeløb gør det muligt for de studerende at supplere den relativt lave SU-indtægt. Hertil kommer muligheden for lavtforrentede studielån, muligheden for rabat på transportudgifter mv. Disse muligheder for at opnå en bedre økonomisk situation for studerende, skal bl.a. ses i lyset af erkendte vanskeligheder ved at klare sig for den relativt lave SU-støtte. Hvis lovgiver havde fremlagt en konsekvent overførsel af SU-systemet, burde de berørte borgere således opnå samme ret til at have et fribeløb, optage lavtforrentede lån mv. Dette ville potentielt kunne mindske de økonomiske konsekvenser for de flygtninge der har mulighed for at finde et (deltids-)arbejde, ligesom vi mener, at det vil være integrationsfremmende i sig selv, da den økonomiske gevinst vil være umiddelbart større, selv med få arbejdstimer om ugen. Selv et deltidsarbejde vil for nyankomne arbejdsmarkedsparate flygtninge, være væsentligt beskæftigelsesfremmede. Derudover vil det lette administrationen af beregning af ydelsen, idet man ikke skal modregne evt. lønindtægt i integrationsydelsen for at kunne konstatere hvilket supplerende beløb, der skal udbetales. Arbejdsindtægt før fradrag i integrationsydelsen Det fremgår af lovforslaget, at der ved beregningen af integrationsydelsen, skal ses bort fra et beløb på 25,38 kr. (satsen i 2015) pr. udført arbejdstime i lighed med det der gælder for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Da man i 2002 indførte reglerne om starthjælp og introduktionsydelse, vedtog man i modsætning til ovenstående, at personer omfattet af disse ydelser skulle kunne beholde et væsentligt højere beløb pr. arbejdstime end øvrige kontanthjælpsmodtagere (28 kr. mod 11 kr. pr. time satser i 2002) Argumentet herfor var yderligere at fremme tilskyndelsen til at søge arbejde, herunder også deltidsarbejde. Dansk Flygtningehjælp vil foreslå, at man, såfremt man vedtager integrationsydelsen, samtidig overvejer at indføre en væsentlig højere timesats ved lønarbejde for personer, der modtager integrationsydelse. 8/11

9 Visitationskategorier og aktivitetstillæg Det fremgår af lovforslaget og bemærkningerne, at personer der modtager integrationsydelse, ikke skal kunne modtage aktivitetstillæg, Begrundelse er, at dette vil give et økonomisk incitament til hurtigst muligt at blive integreret på det danske arbejdsmarked. Det fremgår ligeledes, at man ikke vil ændre i visitationskategorierne for personer omfattet af den nye integrationsydelse. De skal således fortsat også visiteres på baggrund af deres uddannelses- og/eller jobparathed. I det nuværende kategoriseringssystem findes som bekendt visitationskategorien aktivitetsparat for personer med problemer udover ledighed. Efter de gældende regler for personer, der modtager kontant- og/eller uddannelseshjælp og er under 30 år, kan der ydes aktivitetstillæg, således at ydelsesniveauet bliver ligeså højt som kontanthjælpssatsen for de over 30-årige. Det nuværende aktivitetstillæg, der supplerer en lav(ere) ydelse for de mest udsatte ledige, ønsker lovgiver altså ikke, at personer på den foreslåede integrationsydelse skal kunne modtage. Dansk Flygtningehjælp savner en begrundelse for, hvorfor man mener, at dette økonomiske incitament vil have en effekt for de personer, der har problemer udover ledighed. Oftest vil det være netop disse problemer der gør, at personen ikke er i stand til at påtage sig et arbejde. Betragtningen om, at en lavere forsørgelsesydelse skulle afhjælpe dette, kan vi umiddelbart ikke finde belæg for. I den forbindelse, er det væsentligt at være opmærksom på, at det ikke er kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtageren selv, der bestemmer, om vedkommende er aktivitetsparat, og dermed kan påvirke ydelsens størrelse. Denne visitation foretages af den pågældende kommune. Ferieregler Det fremgår af lovforslaget, at personer, der modtager integrationsydelse, ikke skal have ret til ferie på lige vilkår med kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 9/11

10 Dette er beklageligt, da det i praksis vil betyde, at personer der modtager integrationsydelse, potentielt kan blive afskåret fra retten til at afholde ferie i op til 7 år. Dansk Flygtningehjælp savner en begrundelse for, hvorfor der foreslås denne forskelsbehandling af personer der modtager henholdsvis integrationsydelse, kontanthjælp og/eller uddannelseshjælp. Loft over samlet ydelse i forbindelse med 34 støtte Ifølge bemærkninger til lovforslaget, foreslås det, at den fastsatte bemyndigelse i aktivlovens 34, anvendes til at indføre et loft over særlig støtte til boligudgifter og integrationsydelse på 70 % af højeste dagpengesats. Kombineret med den foreslåede lave integrationsydelse må det efter vores vurdering forventes, at det fremover vil blive meget vanskeligt for landets kommuner at finde passende boliger til nye flygtninge. Det vil derudover som tidligere nævnt blive vanskeligt for disse personer at kunne afholde ret mange udgifter udover denne husleje. Dansk Flygtningehjælp finder det derfor beklageligt, at man allerede på nuværende tidspunkt overvejer yderligere at begrænse flygtningenes muligheder for at få en hverdag til at hænge sammen. Kommentarer til ikrafttrædelsesbestemmelserne Det fremgår af lovforslagets 15 stk. 4, at loven ikke finder anvendelse for personer, der har lovligt ophold her i riget før lovens ikrafttræden. Det fremgår af lovforslagets 15 stk. 5, at loven dog finder anvendelse for udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 som kommunen overtager ansvaret for fra og med d. 1. september Det fremgår derudover af bemærkningerne til ovenstående, at loven finder anvendelse for personer, der er registreret på såkaldt høj vej- 10/11

11 kode i CPR, og som kommunen ikke endnu har overtaget ansvaret for ved lovens ikrafttræden. Dansk Flygtningehjælp finder det uklart præcis hvilken dato, den enkelte flygtning skal forholde sig til for at konstatere, hvilket regelsæt vedkommende er omfattet af. Med venlig hilsen Andreas Kamm, generalsekretær Dansk Flygtningehjælp Direkte telefon: /11

Dansk Flygtningehjælp har ud fra organisationens flygtningemandat en række bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Dansk Flygtningehjælp har ud fra organisationens flygtningemandat en række bemærkninger til de foreslåede ændringer. Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.11.2017 Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 3.8.2015 Til Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for udlændinge, integration og bolig

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet HØRINGSSVAR Dato: 31. juli 2015 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: AKHJ Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G O M I N D F Ø R E L S E A F E N

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G O M I N D F Ø R E L S E A F E N Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Beskæftigelsesudvalget Skatteudvalget W I L D E R S P L A D S 8 K

Læs mere

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering...

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering... NOTAT Udarbejdet af: Center for Udsatte Flygtninge Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge 03.07.15 Indhold Introduktion... 1 Sammenfatning... 2 Danmark som destinationsland... 3 Lave

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016 Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 11.01.2016 Bemærkninger til Lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering...

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering... NOTAT Udarbejdet af: Center for Udsatte Flygtninge Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge 06.07.15 Indhold Introduktion... 1 Sammenfatning... 2 Danmark som destinationsland... 3 Lave

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovudkastet:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovudkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 Bilag 17 Offentligt NOTAT Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 7 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 7 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 6 Offentligt 10. august 2015 J.nr. 15-1973974 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Danmark star@star.dk Att. Tina Holgaard Madsen (thm@star.dk) Anne Hedegaard (aih@star.dk ) W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 Sag 159/2009 (2. afdeling) A (advokat Steen Petersen, beskikket) mod Egedal Kommune og Beskæftigelsesministeriet (tidligere Ministeriet for Indvandrere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Orientering: Lovændringer integrationsområdet

Orientering: Lovændringer integrationsområdet Punkt 4. Orientering: Lovændringer integrationsområdet 2015-036697 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering redegørelse for lovændringer på integrationsområdet

Læs mere

Kontanthjælp versus integrationsydelse

Kontanthjælp versus integrationsydelse SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Orientering om ydelser til flygtninge pr. 1. september 2015 Til: Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget Dato: 16. november 2015 Sagsbeh.:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 111 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 111 Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 111 Bilag 1 Offentligt Notat Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

SOS mod Racisme er imod alle tre fremsatte lovforslag og foreslår at de forkastes!

SOS mod Racisme er imod alle tre fremsatte lovforslag og foreslår at de forkastes! SOS mod Racisme Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk HØRINGSSVAR PÅ L2, L3 OG L7 fra SOS mod Racisme København d. 23. juli 2015 Til: Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet,

Læs mere

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Folketingets Udlændinge-,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 14. marts 2016 KG Side 1 af 8 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Den nye lov udvider målgruppen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION

POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION POLITISK OPLÆG NY INTEGRATION DECEMBER 2014 FLERE KRAV HURTIGERE INTEGRATION INDHOLDSFORTEGNELSE Integrationen er gået i stå 3 Styrket integrationsprogram 5 Ydelsen skal følge integrationen 8 INTEGRATIONEN

Læs mere

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Det går dobbelt så godt med at få flygtninge og indvandrere i job som for et år siden. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune UDKAST Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år 7. marts 2015 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år Efter 10 års ophold som flygtning i Danmark er det hver fjerde, der er i beskæftigelse. Det kræver økonomiske incitamenter,

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Praksis omkring supplement til brøkpensionsindkomsten efter 27a i lov om aktiv socialpolitik

Praksis omkring supplement til brøkpensionsindkomsten efter 27a i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 81, SOU alm. del Bilag 107 Offentligt Praksis omkring supplement til brøkpensionsindkomsten efter 27a i lov om aktiv socialpolitik Jeg

Læs mere

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension 1. november 2010 Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension J.nr. 2010-2010710 JØP 1 Indledning Baggrunden for denne analyse vedrørende flygtninges optjening af ret til pension

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse

Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.04.15 Høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven,

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere