Ret til fravær på grund af sygdom i familien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ret til fravær på grund af sygdom i familien"

Transkript

1 En printervenlig PDF-version finder du HER. April 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Dansk-Tysk Erhvervspris 2011 Dansk-Tysk Handelskammer udmærker virksomheder, der har gjort sig bemærket i det grænseoverskridende erhvervsliv. Ret til fravær på grund af sygdom i familien Den første principielle dom om retten til fravær på grund af familiemedlemmers sygdom er nu afsagt af den danske Højesteret. Retten til fravær eksisterer kun i alvorlige, akutte situationer og indtil en anden løsning er fundet. Inkassoservice i Danmark Dansk-Tysk Handelskammer og LEAD tilbyder tyske virksomheder at inddrive udenretslig fordringer i Danmark. For mere information - klik HER Medlemmer og partnere Premium Partners 2011 Netværk Følg os på Facebook, Twitter og Xing. Løn og personalegoder for danske lønmodtagere i Tyskland Reglerne for beskatning, løn, personalegoder og social sikring er forskellige i Danmark og Tyskland. Lær at kende reglerne, fejl kan koste. Registeret for udenlandske tjenesteydere Links Hjemmeside personer Tyske erhvervsnyheder Udenlandske virksomheder, der levere tjenesteydelser til Danmark, skal registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Reglerne blev skærpede i Endvidere er de danske erhvervsgivere nu forpligtigede til at kontrollere om reglerne overholdes.

2 Virksomhedsetablering i Tyskland I princippet er det tilstrækkeligt at lade sig registrere i handelsregisteret for at etablere en virksomhed i Tyskland. Det eneste der kræves er en tysk firmaadresse. Ændringer i den danske ekspertordningen Ekspertordningen er skærpet over for danskere. Det kræves nu, at man være i udlandet i 10 år. Derimod er selve ordningen udvidet til 60 måneder med en bruttobeskatning på 26 pct. Arve- og gaveafgiftsreglerne ved investering i Tyskland Investering i ejendomme eller virksomheder i Tyskland bliver eventuel beskattet, hvis ejeren efterlader eller forærer sin formue væk. Arve- og gaveafgiftsregler i Danmark og i Tyskland er forskellige, men mellem Danmark og Tyskland findes en af de eneste dobbeltbeskatningsoverenskomster. Nye gebyrer for selskabsregistreringer Fra den 1. april 2011 opkræves gebyrer ved stiftelse af selskaber og registrering af ændringer. Beslutningen om indførelse af gebyrer er sket i forbindelse med Finansloven for 2011 og vedrører alene selskaber med begrænset ansvar. Lovvalg i arbejdskontrakter Danmark er på grund af sit retlige forhold ikke bundet af Rom I-Forordningen. Det skal specielt virksomheder, der har medarbejdere, der udfører arbejde i flere lande, herunder Danmark, være opmærksomme på. Romkonventionen finder nemlig fortsat anvendelse i Danmark.

3 Ret til fravær på grund af sygdom i familien Den første principielle dom om retten til fravær på grund af familiemedlemmers sygdom, er nu afsagt af den danske Højesteret. Retten til fravær eksisterer kun i alvorlige, akutte situationer og indtil en anden løsning er fundet. Som en del af den finmaskede beskyttelseslovgivning for danske arbejdstagere vedtog Folketinget i 2006 Sygepasningsorlovsloven. Loven giver under visse betingelser giver lønmodtagere lov til at udeblive fra arbejde for at passe syge familiemedlemmer. Lov om lønmodtagerens ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager (Sygepasningsorlovsloven) 1, nr. 1 giver ret til fravær når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende. Fx i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure). Højesteret tog d. 17. februar 2011 for første gang stilling til grænserne for bestemmelsens anvendelsesområde. Sagen vedrørte en lønmodtager, der som følge af sit barns psykiske lidelser havde et betydeligt fravær. I den konkrete sag led lønmodtagerens barn af OCD, dvs. tvangstanker og udførelsen af tvangsmæssige handlinger, og indgik i et psykiatrisk behandlingsforløb. Efter at have accepteret fraværet i større og mindre grad i en periode på 4-6 måneder opsagde arbejdsgiveren lønmodtageren, efter fra denne var blevet orienteret om, at fraværet var forlænget mindst 2 måneder. Samtidig meddelte arbejdsgiveren, at lønmodtageren skulle møde på arbejde i sin opsigelsesperiode. Lønmodtageren nægtede og blev herefter bortvist på grund af manglende fremmøde. Højesteret fastslog, at bortvisningen ikke var uberettiget som følge af Sygepasningsorlovslovens 1, nr. 1. Højesteret henviste til bestemmelsens forarbejder. Her beskrives tilfælde, hvor loven kan finde anvendelse og omtaler trafikulykker, tilskadekomst på skoler eller daginstitutioner samt akut opstået sygdom hos et nærtstående familiemedlem. Derudover nævnte forarbejderne, at fraværet normalt ville være af kort varighed. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: Barnets psykiske lidelse fandtes ikke at være af en så akut karakter, at der var ret til fravær. Højesteret henviste til, at fraværet som følge af lidelsen havde stået på i flere måneder. Bortvisningen var af denne grund berettiget. Højesteret har med dommen fastslået, at bestemmelsen om ret til fravær i Sygepasningsorlovslovens 1 nr. 1 har et snævert anvendelsesområde såvel i saglig som i tidsmæssig henseende. Retten til fravær eksisterer kun i alvorlige, akutte situationer og kun så længe som det rimeligvis må tage lønmodtageren at tage andre forholdsregler i forhold til den opståede situation.

4 Inkassoservice i Danmark med Dansk-Tysk Handelskammer Handelskammeret og LEAD tilbyder tyske virksomheder at inddrive udenretslig fordringer i Danmark. Dansk-Tysk Handelskammer tilbyder siden 1. januar 2011 i samarbejde med det danske advokatkontor LEAD Legal Advice Denmark en nem og billig inkassoservice. Mange tyske virksomheder taber penge på deres danske kunder og samarbejdspartnere. Årsagen til, hvorfor mange danske skyldnere ikke betaler er ofte troen på, at de tyske kreditorer ikke forfølger deres krav i Danmark. Dette er ikke helt forkert. Mange tyske virsomheder bruger tid og ressourcer på selv at sende en række rykkere til de danske skyldnervorksomheder. Lykkedes dette ikke, bliver kravet opgivet. Grunden er ofte, at inkasso i udlandet forekommer usikker og dyr. Dansk-Tysk Handelskammers inkassomodel i Danmark er enkel: For et krav på fx euro faktureres der et gebyr på 250 euro. Fører inkassoforløbet ikke til at skyldneren betaler, begrænses omkostninger til 250 euro. Betaler skyldneren, faktureres der et succesfee, der maksimalt udgør 10 pct. af kravet. Christian Schwarz-Hansen Advokat / Partner Tlf.: En oversigt over betingelserne finder du HER (kun på tysk). Volker Becker Tlf.:

5 Løn og personalegoder for danske lønmodtagere i Tyskland Reglerne for beskatning, løn, personalegoder og social sikring er forskellige i Danmark og Tyskland. Lær at kende reglerne, fejl kan koste. Dansk selvangivelse: Forudsat er, at lønmodtager bor i Danmark. Da Danmark har globalbeskatningsretten, skal al indkomst medtages også fra arbejde i Tyskland. Spørgsmålet er, om der skal beskattes i Danmark. Tysk selvangivelse: I henhold til tysk skattelovgivning er lønnen for arbejde udført eller udnyttet i Tyskland begrænset skattepligtig her. Det samme gælder for direktører, prokurister og bestyrelsesmedlemmer, hvis selskabets ledelse har sæde i Tyskland. International beskatning: I dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) er der opført en fordelingsnorm for lønnen. Art. 15 behandler almindelig løn og art. 16 løn for direktører, bestyrelsesmedlemmer og andre ansvarlige for et selskab. For almindelige lønmodtagere sker beskatningen dér, hvor arbejdet udføres. Det gælder dog ikke, hvis lønmodtageren er udsendt af en dansk arbejdsgiver og kun i en kortere periode (183 dage pr. kalenderår) arbejder i Tyskland. Her beholder Danmark beskatningsretten. Der gælder særlige regler for medarbejdere i international trafik og for arbejdsudleje. For direktører, bestyrelsesmedlemmer m.v. har staten, hvor selskabet er hjemmehørende, beskatningsretten for vederlaget. Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Danmark anvender principielt creditmetoden til lempelse af dobbeltbeskatningen. Den tyske, betalte skat kan således modregnes i den danske skat. Ved visse lønninger efter art. 15 lemper Danmark dog efter exemptionmetoden. I stedet for lempelsesreglen iflg. DBO kan den danske lempelsesregel iht. 33 A i ligningsloven anvendes. Her gives der exemptionlempelse, hvis lønmodtageren er væk fra Danmark i mindst 6 måneder, højest afbrudt af 42 dage i hjemlandet. Personalegoder fx fri bolig/bil/kantinemad osv. beskattes forskelligt i de to lande (især bil til rådighed). Det, der især gør sig gældende er værdien af firmabilen stillet til rådighed for lønmodtageren. Selvom der måske stilles en tysk indregistreret bil til rådighed, skal lønmodtageren medregne indtægten, som var bilen anskaffet i Danmark (med dansk registreringsafgift og moms). Social sikring: Når der udføres arbejde i Tyskland, opstår der i reglen krav om at betale socialforsikringsbidrag. Disse udgør ca. 41 pct. af bruttolønnen og betales med omtrent halvdelen af hhv. arbejdsgiver og lønmodtager. Under visse omstændigheder vil lønmodtageren dog forblive under de danske socialforsikringsregler. Det gælder, hvis lønmodtageren samtidig arbejder mere end 25 pct. i Danmark, eller hvis lønmodtageren arbejder for flere arbejdsgivere i forskellige stater.

6 Registeret for udenlandske tjenesteydere Udenlandske virksomheder, der levere tjenesteydelser til Danmark, skal registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Reglerne blev skærpede i Endvidere er de danske erhvervsgivere nu forpligtigede til at kontrollere om reglerne overholdes. Den udenlandske virksomheds pligt En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger. Virksomhedens branchekode. Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen. Sted for levering af tjenesteydelsen. person for virksomheden. personen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen. Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed. Frode Holm Cand. jur. Revitax A/S Tlf.: Ved udstationering forstås, at virksomheden: For egen regning og under egen ledelse udstationerer lønmodtageren til at udføre tjenesteydelsen. Udstationerer lønmodtageren på et forretningssted, i en virksomhed inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde har tilknytning til den virksomhed, der foretager udstationeringen. I sin egenskab af vikarbureau eller anden virksomhed, der stiller lønmodtagere til rådighed, udstationerer en lønmodtager i en brugervirksomhed. En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at udstationere lønmodtagere til Danmark, skal anmelde de samme oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med undtagelse af de sidste to punkter. Oplysningerne skal anmeldes senest samtidig med, at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest 8 dage efter ændringen. Arbejdstilsynet kontrollerer, om de udenlandske virksomheder overholder RUT-reglerne. Overtrædelse af reglerne kan medføre en bøde. Montørreglen Den udenlandske virksomhed skal dog ikke foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: Levering af tjenesteydelsen varer højst 8 dage. Levering af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg, eller en teknisk installation. Den udstationerede lønmodtager eller den selvstændige virksomhed har til opgave og er kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark. Undtagelsesbestemmelsen også kaldet montørreglen gælder ikke opgaver inden for bygge- og anlægsområdet, selv om opgaven går ud på at levere eller installere tekniske anlæg.

7 Virksomhedsetablering i Tyskland I princippet er det tilstrækkeligt at lade sig registrere i handelsregisteret for at etablere en virksomhed i Tyskland. Det eneste der kræves er en tysk firmaadresse. Ved registreringen er det underordnet, om virksomheden består af én eller flere personer. Udgangspunktet i tysk ret er de omstændigheder, hvorunder den erhvervsdrivende ønsker at udøve sit erhverv. For at blive optaget i handelsregistreret skal navne, fødselsdatoer og bopæl på samtlige deltagere i selskabet angives. Derudover skal virksomhedens navn oplyses. Siden 2008 har det i Tyskland været et krav, at en tysk firmaadresse skal angives. Denne adresse må ikke være virksomhedens hovedsæde eller ledelsens adresse, hvis disse forbliver i udlandet. Som et minimum skal der oprettes en afdeling eller en filial i Tyskland. Baggrunden er, at forgældede virksomheder ofte har flyttet hjemsted uden at meddele dette, for dermed at undslippe kreditorernes krav. Alle afgivne oplysninger skal bekræftes af en notar. En erhvervsdrivende, som ikke erhvervsmæssigt er aktiv på det tyske marked, kan også lade sig registrere i handelsregisteret. Derefter er tysk handelsret gældende for ham, og han kan eksempelvis lettere indgå eller opfylde visse kontrakter. Til gengæld har han visse forpligtelser for eksempel med hensyn til bogføring. Bliver den erhvervsdrivende derimod aktiv i Tyskland, så træder de handelsretlige regler automatisk i kraft. Optagelsen i handelsregistreret har kun afklarende virkning, men skal alligevel gøres for at undgå bødestraf. De enkleste etableringsformer er for en enkeltmandsvirksomhed eingetragnener Kaufmann (e.k.) (registreret erhvervsdrivende), eller et såkaldt offene Handelsgesellschaft (ohg) der stort set svarer til et interessentskab, hvis der er tale om flere erhvervsdrivende. For at etablere disse virksomhedsformer kræves kun registrering i handelsregistreret. Der er ikke fastlagt nogen krav mht. startkapital. Det har dog den ulempe, at den erhvervsdrivende i disse tilfælde hæfter med hele deres private formue for alle virksomhedens forpligtelser. Volker Becker Tlf.:

8 Ændringer i den danske ekspertordningen Ekspertordningen er skærpet over for danskere. Det kræves nu, at man være i udlandet i 10 år. Derimod er selve ordningen udvidet til 60 måneder med en bruttobeskatning på 26 pct. Ekspertordningen med bruttobeskatningen på 25 pct. i 36 måneder eller 33 pct. i 60 måneder er ændret fra og med indkomståret Ordningen kan kun anvendes af personer, der ikke har været skattepligtige til Danmark eller begrænset skattepligtige af visse indkomster inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen med ekspertbeskatning. Karantæneperioden er dermed udvidet fra 3 år til 10 år, når skattepligten indtræder fra og med indkomståret Bruttobeskatning på 26 pct. Bruttobeskatningen udgør 26 pct. fra og med indkomståret 2011, og beskatningen efter ekspertordningen kan maksimalt ske i 60 måneder. Den ændrede skatteprocent gælder for personer, der i 2010 eller tidligere har valgt beskatning mede 25 pct., men til gengæld kan perioden med bruttobeskatning være på 60 måneder. Forlængelse af perioden til 60 måneder gælder dog ikke for personer, som før udgangen af indkomståret 2013 allerede har anvendt ordningen fuldt ud, eksempelvis er blevet beskattet med 25 pct. i 36 måneder. Personer, der for indkomståret 2010 eller tidligere har valgt beskatning med 25 pct., kan fortsætte hermed. Valget skal træffes senest ved udgangen af indkomståret 2011 og kan ikke senere ændres. Vælges beskatning på 25 pct. for indkomståret 2011 og senere, kan personen kun være omfattet af ekspertbeskatning i 36 måneder. Ophævelse af fraflytningskravet Tidligere har det visse tilfælde været et krav for at opretholde bruttobeskatningen, at personen bragte sin fulde danske skattepligt til ophør. Dette fraflytningskrav er ophævet fra og med indkomståret Lov om ændring af kildeskatteloven (L 81) blev vedtaget den 17. december 2010 Frode Holm Cand. jur. Revitax A/S Tlf.:

9 Arve- og gaveafgiftsreglerne ved investering i Tyskland Investering i ejendomme eller virksomheder i Tyskland bliver eventuel beskattet, hvis ejeren efterlader eller forærer sin formue væk. Arve- og gaveafgiftsregler i Danmark og i Tyskland er forskellige, men mellem Danmark og Tyskland findes en af de eneste dobbeltbeskatningsoverenskomster. Tyskland: Ifølge Erbschaftsteuergesetz skal der betales skat, når der enten er tale om en Inländer, eller når der er tale om landbrug, fast ejendom eller et driftssted i Tyskland. Fuld tysk skattepligt opstår, når enten den afdøde eller arvingen har bolig eller sædvanligt ophold i Tyskland. Når dette er tilfældet, beskatter Tyskland hele formuetilvæksten. Særlige regler gælder for tyske statsborgere, som opholder sig i udlandet i maksimalt 5 år samt offentligt ansatte. Hvis en person ikke er Inländer, beskattes således kun fast landbrug, fast ejendom eller formuegenstande i et driftssted. Værdien af den arve- eller gavebeskattede formue beregnes generelt med en særlig udbytteværdi eller værdien i handel og vandel. Formuen i virksomheder, der overdrages, kan eventuelt (delvis) undtages fra beskatningen, hvis virksomheden beholdes mere end fem år. Ved fuld skattepligt i Tyskland er der et stort fribeløb ved arv eller gave til nærtstående personer. Således får fx ægtefællen euro og børnene euro som fribeløb. Er personen ikke Inländer og således kun begrænset skattepligtig, er der dog kun et fribeløb på euro. Skatten skal betales alt efter, hvor nærtstående man er til arveladeren/giveren. Der er således tre skattetabeller, som hver har sin progression. Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Danmark: Her er forholdene reguleret i boafgiftsloven. Ifølge denne skal der betales en boafgift på 15 pct. ved arv og en tillægsafgift på 25 pct., når der er tale om personer, som ikke er den afdødes afkom, forældre m.m. Gaver beskattes særligt. I Danmark har den efterlevende ægtefælle mulighed for at hensidde i uskiftet bo. Denne mulighed findes ikke i Tyskland. International beskatning: Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland er en af de få overenskomster, der indeholder regler om beskatning af arv og gave. Her fastlægges det, at fast ejendom og aktiver i driftssteder beskattes dér, hvor ejendommen eller driftsstedet ligger. Alle andre formuegenstande beskattes dér, hvor den skattepligtige bor. Dobbeltbeskatningen lempes derved, at tilsvarende skat fra den anden stat kan modregnes. Lempelsen er dog maksimeret til skatten i hjemlandet. Herfor findes der dog også regler i de nationale lovgivninger. I overenskomsten er der ydermere en 5 års-regel. Statsborgere fra den ene stat bliver først hjemmehørende i den anden stat efter en 5-års-periode.

10 Nye gebyrer for selskabsregistreringer Fra den 1. april 2011 opkræves gebyrer ved stiftelse af selskaber og registrering af ændringer. Beslutningen om indførelse af gebyrer er sket i forbindelse med Finansloven for 2011 og vedrører alene selskaber med begrænset ansvar. Det er ikke længere gratis at foretage registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med stiftelse og ændringer i selskaber. Fra d. 1. april 2011 skal der betales et gebyr, når der foretages registeringer. Gebyrets størrelse afhænger af, om man registerer oplysninger digitalt eller om der indsendes en anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvilke selskaber er omfattet? Det er imidlertid kun selskaber med begrænset ansvar, der er omfattet af registreringsgebyr, herunder: Aktie- og anpartsselskaber Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) Filialer SE-selskaber Alexandra Huber Advokat / Partner Tlf.: Enkeltmandsvirksomheder, interessentselskaber og kommanditselskaber er ikke omfattet af registreringsgebyret. Hvilke registreringer er omfattet? Der skal betales et gebyr, når et selskab stiftes og når der foretages ændringer i selskabet (vedtægtsændringer, ledelsesændringer, mv.). Følgende registringer kan dog fortsat foretages gebyrfrit: Ændring af adresse, hjemsted, regnskabsår og revisor Ændring af status Visse genoptagelser og genregistreringer Visse registreringer i forbindelse med erklæringer om fusion, spaltning og omdannelser Rettelse af fejlregistreringer, når fejlen ligger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hvor meget skal man betale? Det er billigere at registrere oplysninger digitalt (via Webreg), end hvis man indsender oplysningerne via anmeldelsesblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stiftelse af selskab: kr. - via Webreg: 670 kr. Ændringer i selskab: 340 kr. - via Webreg: 180 kr. Genoptagelse: 350 kr. Der opkræves kun ét gebyr per registrering også selvom der foretages flere ændringer i et selskab samtidig. Såfremt oplysningerne indsendes pr. blanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsagen er, at Webreg ikke har været funktionsdygtig ved forsøg på anmeldelse, skal der alene betales et gebyr svarende til det gebyr, som man ville have betalt via Webreg. Udenlandske stiftere, der ikke har mulighed for at anvende Webreg, vil få nedsat gebyret manuelt til det gebyr svarende til det en anvendelse af Webreg ville medføre. Selvom der er blevet indført gebyrer, så er det stadig lettere og billigere at registrere virksomhed i Danmark end i mange andre EU-lande, bl.a. fordi selve stiftelsesprocessen er meget mere uformel og foregår uden hjælp af en notar. For yderligere oplysninger i forbindelse med stiftelse af selskaber står jeg gerne til rådighed.

11

12 Lovvalg i arbejdskontrakter Danmark er på grund af sit retlige forhold ikke bundet af Rom I- Forordningen. Det skal specielt virksomheder, der har medarbejdere, der udfører arbejde i flere lande, herunder Danmark, være opmærksomme på. Romkonventionen finder nemlig fortsat anvendelse i Danmark. Romkonventionen blev i Europa med undtagelse af Danmark afløst af Rom I- Forordningen. Konventionen finder stadig anvendelse på kontrakter indgået før dem 17. december Ved arbejdsaftaler med tilknytning til flere forskellige stater aftaler partnerne, hvilket lands lov, der skal være gældende for aftalen. For individuelle arbejdsaftaler er der en undtagelse. Her må lovvalget ikke medføre, at arbejdstagerens beskyttelse indskrænkes eller fratages. Han har ret til den beskyttelse, der tilkommer ham i kraft af ufravigelige regler i den lov, som ville finde anvendelse i mangel af et lovvalg. I mangel af et lovvalg er arbejdsaftalen underlagt: a) Loven i det land, hvor arbejdstageren ved opfyldelsen af aftalen sædvanligvis udfører sit arbejde, selv om han midlertidigt er beskæftiget i et andet land, eller b) hvis arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører sit arbejde i et bestemt land, gælder loven i det land, hvor det forretningssted, som har antaget arbejdstageren, er beliggende, medmindre c) det af omstændighederne som helhed fremgår, at aftalen har en nærmere tilknytning til et andet land. Her gælder loven i dette land. EF-Domstolen har i en afgørelse af 15. marts 2011 (C-29/10, Koelzsch ) taget stilling til, hvorledes Romkonventionens regler skal fortolkes i relation til spørgsmålet om arbejdstagerens sædvanlige udførelse af sit arbejde. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: Koelzsch var en lastvognschauffør, der var bosiddende i Tyskland. Han blev ansat i Luxembourg hos et dansk datterselskab. Han transporterede varer fra Danmark til Tyskland, men også til andre europæiske lande. Lastbilerne var indregistreret i Luxembourg og chaufførerne tilknyttet en social sikringsordning i Luxembourg. I det daglige befandt lastvognene sig i Tyskland. Arbejdet blev således sædvanligvis udført i flere lande og der var ikke aftalt lovvalg. Efter en omstrukturering af virksomheden og en reduktion af transportvirksomheden fra Tyskland blev Koelzsch fyret. Dette skete på trods af, at Koelzsch var blevet valgt til suppleant til et samarbejdsudvalg i virksomheden. Herefter anlagde Koelzsch sag an mod sin tidligere arbejdsgiver, da opsigelsen var i strid mod den tyske arbejdsretlige lovgivning som følge af suppleantstatussen. Koelzsch var af den opfattelse, at beskyttelsen af suppleanter til samarbejdsudvalg i tysk ret, også måtte beskytte ham i forhold til en arbejdsgiver placeret i Luxembourg. Efter at sagen var blevet afvist af de tyske domstole, kom sagen for en domstol i Luxembourg. Denne bad EF-Domstolen tage stilling til, om kriteriet om sædvanligvis udførelse af arbejdet eller forretningsstedet var anvendelige på arbejdsaftalen. EF-Domstolen konkluderede, at de nationale domstole skulle anlægge en vid fortolkning af tilknytningen til de lande, der var involverede. I en sag omhandlende international transport, skulle domstolen navnlig fastlægge, hvor chaufføren udfører sine opgaver, hvor der gives instruktioner vedrørende transportopgaverne, hvorfra chaufføren organiserede sit arbejde samt stedet for arbejdsredskaberne. Ligeledes skulle der undersøges, hvor transporten hovedsageligt gennemføres og hvor der aflæsses varer. Også stedet, hvor chaufførerne vender tilbage til efter udførelsen af deres opgaver, skulle undersøges.

13 Herefter vil der skulle fastlæggelse, hvor arbejdstageren i det væsentlige og efter betragtning af samtlige de faktorer, der karakteriserer virksomheden udfører sin virksomhed. Først hvis denne analyse ikke fører til, at et bestemt land stikker ud, er det nødvendigt at orientere lovvalget efter placeringen af forretningsstedet.

14 DANSK-TYSK ERHVERVSPRIS 2011 HVAD ER DEN DANSK-TYSKE ERHVERVSPRIS? Dansk-Tysk Handelskammer udmærker virksomheder, der har gjort sig bemærket i det grænseoverskridende erhvervsliv. Prisen gives for præstationer, der har et dansk-tysk aspekt og som derudover er særdeles innovative, yder et særligt bidrag til de dansk-tyske erhvervsrelationer eller har opnået en unik virksomhedsmæssig succes. HVORDAN KAN JEG ANSØGE? Ansøgere kan søge HER eller via vedhæftede ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er d. 18. maj HVORDAN VÆLGES PRISMODTAGEREN? På baggrund af ansøgningerne udvælger Dansk-Tysk Handelskammers bestyrelse fem kandidater. Vinderen findes via en online-afstemning på Handelskammerets hjemmeside De fem finalister får i forbindelse med Handelskammerets generalforsamling i København mulighed for at præsentere virksomheden foran et dansk-tysk publikum bestående af repræsentanter fra erhvervslivet og det politiske liv. Prisoverrækkelsen finder sted d. 17. juni Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Reiner Perau Adm. direktør Dansk-Tysk Handelskammer

15 Premium Partnere 2011

Den nye selskabslov fra marts 2011. Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland. De danske sambeskatningsregler. E-marketing hen over landegrænsen

Den nye selskabslov fra marts 2011. Fratrædelsesgodtgørelse i Tyskland. De danske sambeskatningsregler. E-marketing hen over landegrænsen En printervenlig PDF-version finder du HER. Maj 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Den nye selskabslov fra marts 2011 Anden fase af den nye selskabslov er nu implementeret.

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Forretninger i Tyskland

Forretninger i Tyskland Forretninger i Tyskland Udarbejdet af advokat og Rechtsanwalt Stefan Reinel, Bang + Regnarsen Udgivet af Danske Bank Forord Forretninger i Tyskland er tænkt som en introduktion til de retlige spørgsmål,

Læs mere

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004 På vej til udlandet Kontakt Benny Lynge Sørensen Statsautoriseret revisor, partner Leder af Ernst & Young Health Sciences, Danmark benny-lynge.soerensen@dk.ey.com

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere

Skatteinformation august 2011

Skatteinformation august 2011 Skatteinformation august 2011 Lersø Parkalle 112. 2100 København Ø. Telefon 39 29 08 00 www.buusjensen.dk. buusjensen@buusjensen.dk Forord Konsekvenserne af finanskrisen og internationaliseringen, herunder

Læs mere

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2 1-2012 3 Medarbejderes brug af medier på internettet såsom Facebook, Linkedin og lignende giver både medarbejdere og arbejdsgivere nye udfordringer i forhold til håndtering af kommunikation viser nyere

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere