Ret til fravær på grund af sygdom i familien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ret til fravær på grund af sygdom i familien"

Transkript

1 En printervenlig PDF-version finder du HER. April 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Dansk-Tysk Erhvervspris 2011 Dansk-Tysk Handelskammer udmærker virksomheder, der har gjort sig bemærket i det grænseoverskridende erhvervsliv. Ret til fravær på grund af sygdom i familien Den første principielle dom om retten til fravær på grund af familiemedlemmers sygdom er nu afsagt af den danske Højesteret. Retten til fravær eksisterer kun i alvorlige, akutte situationer og indtil en anden løsning er fundet. Inkassoservice i Danmark Dansk-Tysk Handelskammer og LEAD tilbyder tyske virksomheder at inddrive udenretslig fordringer i Danmark. For mere information - klik HER Medlemmer og partnere Premium Partners 2011 Netværk Følg os på Facebook, Twitter og Xing. Løn og personalegoder for danske lønmodtagere i Tyskland Reglerne for beskatning, løn, personalegoder og social sikring er forskellige i Danmark og Tyskland. Lær at kende reglerne, fejl kan koste. Registeret for udenlandske tjenesteydere Links Hjemmeside personer Tyske erhvervsnyheder Udenlandske virksomheder, der levere tjenesteydelser til Danmark, skal registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Reglerne blev skærpede i Endvidere er de danske erhvervsgivere nu forpligtigede til at kontrollere om reglerne overholdes.

2 Virksomhedsetablering i Tyskland I princippet er det tilstrækkeligt at lade sig registrere i handelsregisteret for at etablere en virksomhed i Tyskland. Det eneste der kræves er en tysk firmaadresse. Ændringer i den danske ekspertordningen Ekspertordningen er skærpet over for danskere. Det kræves nu, at man være i udlandet i 10 år. Derimod er selve ordningen udvidet til 60 måneder med en bruttobeskatning på 26 pct. Arve- og gaveafgiftsreglerne ved investering i Tyskland Investering i ejendomme eller virksomheder i Tyskland bliver eventuel beskattet, hvis ejeren efterlader eller forærer sin formue væk. Arve- og gaveafgiftsregler i Danmark og i Tyskland er forskellige, men mellem Danmark og Tyskland findes en af de eneste dobbeltbeskatningsoverenskomster. Nye gebyrer for selskabsregistreringer Fra den 1. april 2011 opkræves gebyrer ved stiftelse af selskaber og registrering af ændringer. Beslutningen om indførelse af gebyrer er sket i forbindelse med Finansloven for 2011 og vedrører alene selskaber med begrænset ansvar. Lovvalg i arbejdskontrakter Danmark er på grund af sit retlige forhold ikke bundet af Rom I-Forordningen. Det skal specielt virksomheder, der har medarbejdere, der udfører arbejde i flere lande, herunder Danmark, være opmærksomme på. Romkonventionen finder nemlig fortsat anvendelse i Danmark.

3 Ret til fravær på grund af sygdom i familien Den første principielle dom om retten til fravær på grund af familiemedlemmers sygdom, er nu afsagt af den danske Højesteret. Retten til fravær eksisterer kun i alvorlige, akutte situationer og indtil en anden løsning er fundet. Som en del af den finmaskede beskyttelseslovgivning for danske arbejdstagere vedtog Folketinget i 2006 Sygepasningsorlovsloven. Loven giver under visse betingelser giver lønmodtagere lov til at udeblive fra arbejde for at passe syge familiemedlemmer. Lov om lønmodtagerens ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager (Sygepasningsorlovsloven) 1, nr. 1 giver ret til fravær når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende. Fx i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure). Højesteret tog d. 17. februar 2011 for første gang stilling til grænserne for bestemmelsens anvendelsesområde. Sagen vedrørte en lønmodtager, der som følge af sit barns psykiske lidelser havde et betydeligt fravær. I den konkrete sag led lønmodtagerens barn af OCD, dvs. tvangstanker og udførelsen af tvangsmæssige handlinger, og indgik i et psykiatrisk behandlingsforløb. Efter at have accepteret fraværet i større og mindre grad i en periode på 4-6 måneder opsagde arbejdsgiveren lønmodtageren, efter fra denne var blevet orienteret om, at fraværet var forlænget mindst 2 måneder. Samtidig meddelte arbejdsgiveren, at lønmodtageren skulle møde på arbejde i sin opsigelsesperiode. Lønmodtageren nægtede og blev herefter bortvist på grund af manglende fremmøde. Højesteret fastslog, at bortvisningen ikke var uberettiget som følge af Sygepasningsorlovslovens 1, nr. 1. Højesteret henviste til bestemmelsens forarbejder. Her beskrives tilfælde, hvor loven kan finde anvendelse og omtaler trafikulykker, tilskadekomst på skoler eller daginstitutioner samt akut opstået sygdom hos et nærtstående familiemedlem. Derudover nævnte forarbejderne, at fraværet normalt ville være af kort varighed. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: Barnets psykiske lidelse fandtes ikke at være af en så akut karakter, at der var ret til fravær. Højesteret henviste til, at fraværet som følge af lidelsen havde stået på i flere måneder. Bortvisningen var af denne grund berettiget. Højesteret har med dommen fastslået, at bestemmelsen om ret til fravær i Sygepasningsorlovslovens 1 nr. 1 har et snævert anvendelsesområde såvel i saglig som i tidsmæssig henseende. Retten til fravær eksisterer kun i alvorlige, akutte situationer og kun så længe som det rimeligvis må tage lønmodtageren at tage andre forholdsregler i forhold til den opståede situation.

4 Inkassoservice i Danmark med Dansk-Tysk Handelskammer Handelskammeret og LEAD tilbyder tyske virksomheder at inddrive udenretslig fordringer i Danmark. Dansk-Tysk Handelskammer tilbyder siden 1. januar 2011 i samarbejde med det danske advokatkontor LEAD Legal Advice Denmark en nem og billig inkassoservice. Mange tyske virksomheder taber penge på deres danske kunder og samarbejdspartnere. Årsagen til, hvorfor mange danske skyldnere ikke betaler er ofte troen på, at de tyske kreditorer ikke forfølger deres krav i Danmark. Dette er ikke helt forkert. Mange tyske virsomheder bruger tid og ressourcer på selv at sende en række rykkere til de danske skyldnervorksomheder. Lykkedes dette ikke, bliver kravet opgivet. Grunden er ofte, at inkasso i udlandet forekommer usikker og dyr. Dansk-Tysk Handelskammers inkassomodel i Danmark er enkel: For et krav på fx euro faktureres der et gebyr på 250 euro. Fører inkassoforløbet ikke til at skyldneren betaler, begrænses omkostninger til 250 euro. Betaler skyldneren, faktureres der et succesfee, der maksimalt udgør 10 pct. af kravet. Christian Schwarz-Hansen Advokat / Partner Tlf.: En oversigt over betingelserne finder du HER (kun på tysk). Volker Becker Tlf.:

5 Løn og personalegoder for danske lønmodtagere i Tyskland Reglerne for beskatning, løn, personalegoder og social sikring er forskellige i Danmark og Tyskland. Lær at kende reglerne, fejl kan koste. Dansk selvangivelse: Forudsat er, at lønmodtager bor i Danmark. Da Danmark har globalbeskatningsretten, skal al indkomst medtages også fra arbejde i Tyskland. Spørgsmålet er, om der skal beskattes i Danmark. Tysk selvangivelse: I henhold til tysk skattelovgivning er lønnen for arbejde udført eller udnyttet i Tyskland begrænset skattepligtig her. Det samme gælder for direktører, prokurister og bestyrelsesmedlemmer, hvis selskabets ledelse har sæde i Tyskland. International beskatning: I dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) er der opført en fordelingsnorm for lønnen. Art. 15 behandler almindelig løn og art. 16 løn for direktører, bestyrelsesmedlemmer og andre ansvarlige for et selskab. For almindelige lønmodtagere sker beskatningen dér, hvor arbejdet udføres. Det gælder dog ikke, hvis lønmodtageren er udsendt af en dansk arbejdsgiver og kun i en kortere periode (183 dage pr. kalenderår) arbejder i Tyskland. Her beholder Danmark beskatningsretten. Der gælder særlige regler for medarbejdere i international trafik og for arbejdsudleje. For direktører, bestyrelsesmedlemmer m.v. har staten, hvor selskabet er hjemmehørende, beskatningsretten for vederlaget. Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Danmark anvender principielt creditmetoden til lempelse af dobbeltbeskatningen. Den tyske, betalte skat kan således modregnes i den danske skat. Ved visse lønninger efter art. 15 lemper Danmark dog efter exemptionmetoden. I stedet for lempelsesreglen iflg. DBO kan den danske lempelsesregel iht. 33 A i ligningsloven anvendes. Her gives der exemptionlempelse, hvis lønmodtageren er væk fra Danmark i mindst 6 måneder, højest afbrudt af 42 dage i hjemlandet. Personalegoder fx fri bolig/bil/kantinemad osv. beskattes forskelligt i de to lande (især bil til rådighed). Det, der især gør sig gældende er værdien af firmabilen stillet til rådighed for lønmodtageren. Selvom der måske stilles en tysk indregistreret bil til rådighed, skal lønmodtageren medregne indtægten, som var bilen anskaffet i Danmark (med dansk registreringsafgift og moms). Social sikring: Når der udføres arbejde i Tyskland, opstår der i reglen krav om at betale socialforsikringsbidrag. Disse udgør ca. 41 pct. af bruttolønnen og betales med omtrent halvdelen af hhv. arbejdsgiver og lønmodtager. Under visse omstændigheder vil lønmodtageren dog forblive under de danske socialforsikringsregler. Det gælder, hvis lønmodtageren samtidig arbejder mere end 25 pct. i Danmark, eller hvis lønmodtageren arbejder for flere arbejdsgivere i forskellige stater.

6 Registeret for udenlandske tjenesteydere Udenlandske virksomheder, der levere tjenesteydelser til Danmark, skal registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Reglerne blev skærpede i Endvidere er de danske erhvervsgivere nu forpligtigede til at kontrollere om reglerne overholdes. Den udenlandske virksomheds pligt En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger. Virksomhedens branchekode. Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen. Sted for levering af tjenesteydelsen. person for virksomheden. personen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen. Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed. Frode Holm Cand. jur. Revitax A/S Tlf.: Ved udstationering forstås, at virksomheden: For egen regning og under egen ledelse udstationerer lønmodtageren til at udføre tjenesteydelsen. Udstationerer lønmodtageren på et forretningssted, i en virksomhed inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde har tilknytning til den virksomhed, der foretager udstationeringen. I sin egenskab af vikarbureau eller anden virksomhed, der stiller lønmodtagere til rådighed, udstationerer en lønmodtager i en brugervirksomhed. En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at udstationere lønmodtagere til Danmark, skal anmelde de samme oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med undtagelse af de sidste to punkter. Oplysningerne skal anmeldes senest samtidig med, at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest 8 dage efter ændringen. Arbejdstilsynet kontrollerer, om de udenlandske virksomheder overholder RUT-reglerne. Overtrædelse af reglerne kan medføre en bøde. Montørreglen Den udenlandske virksomhed skal dog ikke foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: Levering af tjenesteydelsen varer højst 8 dage. Levering af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg, eller en teknisk installation. Den udstationerede lønmodtager eller den selvstændige virksomhed har til opgave og er kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark. Undtagelsesbestemmelsen også kaldet montørreglen gælder ikke opgaver inden for bygge- og anlægsområdet, selv om opgaven går ud på at levere eller installere tekniske anlæg.

7 Virksomhedsetablering i Tyskland I princippet er det tilstrækkeligt at lade sig registrere i handelsregisteret for at etablere en virksomhed i Tyskland. Det eneste der kræves er en tysk firmaadresse. Ved registreringen er det underordnet, om virksomheden består af én eller flere personer. Udgangspunktet i tysk ret er de omstændigheder, hvorunder den erhvervsdrivende ønsker at udøve sit erhverv. For at blive optaget i handelsregistreret skal navne, fødselsdatoer og bopæl på samtlige deltagere i selskabet angives. Derudover skal virksomhedens navn oplyses. Siden 2008 har det i Tyskland været et krav, at en tysk firmaadresse skal angives. Denne adresse må ikke være virksomhedens hovedsæde eller ledelsens adresse, hvis disse forbliver i udlandet. Som et minimum skal der oprettes en afdeling eller en filial i Tyskland. Baggrunden er, at forgældede virksomheder ofte har flyttet hjemsted uden at meddele dette, for dermed at undslippe kreditorernes krav. Alle afgivne oplysninger skal bekræftes af en notar. En erhvervsdrivende, som ikke erhvervsmæssigt er aktiv på det tyske marked, kan også lade sig registrere i handelsregisteret. Derefter er tysk handelsret gældende for ham, og han kan eksempelvis lettere indgå eller opfylde visse kontrakter. Til gengæld har han visse forpligtelser for eksempel med hensyn til bogføring. Bliver den erhvervsdrivende derimod aktiv i Tyskland, så træder de handelsretlige regler automatisk i kraft. Optagelsen i handelsregistreret har kun afklarende virkning, men skal alligevel gøres for at undgå bødestraf. De enkleste etableringsformer er for en enkeltmandsvirksomhed eingetragnener Kaufmann (e.k.) (registreret erhvervsdrivende), eller et såkaldt offene Handelsgesellschaft (ohg) der stort set svarer til et interessentskab, hvis der er tale om flere erhvervsdrivende. For at etablere disse virksomhedsformer kræves kun registrering i handelsregistreret. Der er ikke fastlagt nogen krav mht. startkapital. Det har dog den ulempe, at den erhvervsdrivende i disse tilfælde hæfter med hele deres private formue for alle virksomhedens forpligtelser. Volker Becker Tlf.:

8 Ændringer i den danske ekspertordningen Ekspertordningen er skærpet over for danskere. Det kræves nu, at man være i udlandet i 10 år. Derimod er selve ordningen udvidet til 60 måneder med en bruttobeskatning på 26 pct. Ekspertordningen med bruttobeskatningen på 25 pct. i 36 måneder eller 33 pct. i 60 måneder er ændret fra og med indkomståret Ordningen kan kun anvendes af personer, der ikke har været skattepligtige til Danmark eller begrænset skattepligtige af visse indkomster inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen med ekspertbeskatning. Karantæneperioden er dermed udvidet fra 3 år til 10 år, når skattepligten indtræder fra og med indkomståret Bruttobeskatning på 26 pct. Bruttobeskatningen udgør 26 pct. fra og med indkomståret 2011, og beskatningen efter ekspertordningen kan maksimalt ske i 60 måneder. Den ændrede skatteprocent gælder for personer, der i 2010 eller tidligere har valgt beskatning mede 25 pct., men til gengæld kan perioden med bruttobeskatning være på 60 måneder. Forlængelse af perioden til 60 måneder gælder dog ikke for personer, som før udgangen af indkomståret 2013 allerede har anvendt ordningen fuldt ud, eksempelvis er blevet beskattet med 25 pct. i 36 måneder. Personer, der for indkomståret 2010 eller tidligere har valgt beskatning med 25 pct., kan fortsætte hermed. Valget skal træffes senest ved udgangen af indkomståret 2011 og kan ikke senere ændres. Vælges beskatning på 25 pct. for indkomståret 2011 og senere, kan personen kun være omfattet af ekspertbeskatning i 36 måneder. Ophævelse af fraflytningskravet Tidligere har det visse tilfælde været et krav for at opretholde bruttobeskatningen, at personen bragte sin fulde danske skattepligt til ophør. Dette fraflytningskrav er ophævet fra og med indkomståret Lov om ændring af kildeskatteloven (L 81) blev vedtaget den 17. december 2010 Frode Holm Cand. jur. Revitax A/S Tlf.:

9 Arve- og gaveafgiftsreglerne ved investering i Tyskland Investering i ejendomme eller virksomheder i Tyskland bliver eventuel beskattet, hvis ejeren efterlader eller forærer sin formue væk. Arve- og gaveafgiftsregler i Danmark og i Tyskland er forskellige, men mellem Danmark og Tyskland findes en af de eneste dobbeltbeskatningsoverenskomster. Tyskland: Ifølge Erbschaftsteuergesetz skal der betales skat, når der enten er tale om en Inländer, eller når der er tale om landbrug, fast ejendom eller et driftssted i Tyskland. Fuld tysk skattepligt opstår, når enten den afdøde eller arvingen har bolig eller sædvanligt ophold i Tyskland. Når dette er tilfældet, beskatter Tyskland hele formuetilvæksten. Særlige regler gælder for tyske statsborgere, som opholder sig i udlandet i maksimalt 5 år samt offentligt ansatte. Hvis en person ikke er Inländer, beskattes således kun fast landbrug, fast ejendom eller formuegenstande i et driftssted. Værdien af den arve- eller gavebeskattede formue beregnes generelt med en særlig udbytteværdi eller værdien i handel og vandel. Formuen i virksomheder, der overdrages, kan eventuelt (delvis) undtages fra beskatningen, hvis virksomheden beholdes mere end fem år. Ved fuld skattepligt i Tyskland er der et stort fribeløb ved arv eller gave til nærtstående personer. Således får fx ægtefællen euro og børnene euro som fribeløb. Er personen ikke Inländer og således kun begrænset skattepligtig, er der dog kun et fribeløb på euro. Skatten skal betales alt efter, hvor nærtstående man er til arveladeren/giveren. Der er således tre skattetabeller, som hver har sin progression. Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Danmark: Her er forholdene reguleret i boafgiftsloven. Ifølge denne skal der betales en boafgift på 15 pct. ved arv og en tillægsafgift på 25 pct., når der er tale om personer, som ikke er den afdødes afkom, forældre m.m. Gaver beskattes særligt. I Danmark har den efterlevende ægtefælle mulighed for at hensidde i uskiftet bo. Denne mulighed findes ikke i Tyskland. International beskatning: Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland er en af de få overenskomster, der indeholder regler om beskatning af arv og gave. Her fastlægges det, at fast ejendom og aktiver i driftssteder beskattes dér, hvor ejendommen eller driftsstedet ligger. Alle andre formuegenstande beskattes dér, hvor den skattepligtige bor. Dobbeltbeskatningen lempes derved, at tilsvarende skat fra den anden stat kan modregnes. Lempelsen er dog maksimeret til skatten i hjemlandet. Herfor findes der dog også regler i de nationale lovgivninger. I overenskomsten er der ydermere en 5 års-regel. Statsborgere fra den ene stat bliver først hjemmehørende i den anden stat efter en 5-års-periode.

10 Nye gebyrer for selskabsregistreringer Fra den 1. april 2011 opkræves gebyrer ved stiftelse af selskaber og registrering af ændringer. Beslutningen om indførelse af gebyrer er sket i forbindelse med Finansloven for 2011 og vedrører alene selskaber med begrænset ansvar. Det er ikke længere gratis at foretage registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med stiftelse og ændringer i selskaber. Fra d. 1. april 2011 skal der betales et gebyr, når der foretages registeringer. Gebyrets størrelse afhænger af, om man registerer oplysninger digitalt eller om der indsendes en anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvilke selskaber er omfattet? Det er imidlertid kun selskaber med begrænset ansvar, der er omfattet af registreringsgebyr, herunder: Aktie- og anpartsselskaber Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) Filialer SE-selskaber Alexandra Huber Advokat / Partner Tlf.: Enkeltmandsvirksomheder, interessentselskaber og kommanditselskaber er ikke omfattet af registreringsgebyret. Hvilke registreringer er omfattet? Der skal betales et gebyr, når et selskab stiftes og når der foretages ændringer i selskabet (vedtægtsændringer, ledelsesændringer, mv.). Følgende registringer kan dog fortsat foretages gebyrfrit: Ændring af adresse, hjemsted, regnskabsår og revisor Ændring af status Visse genoptagelser og genregistreringer Visse registreringer i forbindelse med erklæringer om fusion, spaltning og omdannelser Rettelse af fejlregistreringer, når fejlen ligger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hvor meget skal man betale? Det er billigere at registrere oplysninger digitalt (via Webreg), end hvis man indsender oplysningerne via anmeldelsesblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stiftelse af selskab: kr. - via Webreg: 670 kr. Ændringer i selskab: 340 kr. - via Webreg: 180 kr. Genoptagelse: 350 kr. Der opkræves kun ét gebyr per registrering også selvom der foretages flere ændringer i et selskab samtidig. Såfremt oplysningerne indsendes pr. blanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsagen er, at Webreg ikke har været funktionsdygtig ved forsøg på anmeldelse, skal der alene betales et gebyr svarende til det gebyr, som man ville have betalt via Webreg. Udenlandske stiftere, der ikke har mulighed for at anvende Webreg, vil få nedsat gebyret manuelt til det gebyr svarende til det en anvendelse af Webreg ville medføre. Selvom der er blevet indført gebyrer, så er det stadig lettere og billigere at registrere virksomhed i Danmark end i mange andre EU-lande, bl.a. fordi selve stiftelsesprocessen er meget mere uformel og foregår uden hjælp af en notar. For yderligere oplysninger i forbindelse med stiftelse af selskaber står jeg gerne til rådighed.

11

12 Lovvalg i arbejdskontrakter Danmark er på grund af sit retlige forhold ikke bundet af Rom I- Forordningen. Det skal specielt virksomheder, der har medarbejdere, der udfører arbejde i flere lande, herunder Danmark, være opmærksomme på. Romkonventionen finder nemlig fortsat anvendelse i Danmark. Romkonventionen blev i Europa med undtagelse af Danmark afløst af Rom I- Forordningen. Konventionen finder stadig anvendelse på kontrakter indgået før dem 17. december Ved arbejdsaftaler med tilknytning til flere forskellige stater aftaler partnerne, hvilket lands lov, der skal være gældende for aftalen. For individuelle arbejdsaftaler er der en undtagelse. Her må lovvalget ikke medføre, at arbejdstagerens beskyttelse indskrænkes eller fratages. Han har ret til den beskyttelse, der tilkommer ham i kraft af ufravigelige regler i den lov, som ville finde anvendelse i mangel af et lovvalg. I mangel af et lovvalg er arbejdsaftalen underlagt: a) Loven i det land, hvor arbejdstageren ved opfyldelsen af aftalen sædvanligvis udfører sit arbejde, selv om han midlertidigt er beskæftiget i et andet land, eller b) hvis arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører sit arbejde i et bestemt land, gælder loven i det land, hvor det forretningssted, som har antaget arbejdstageren, er beliggende, medmindre c) det af omstændighederne som helhed fremgår, at aftalen har en nærmere tilknytning til et andet land. Her gælder loven i dette land. EF-Domstolen har i en afgørelse af 15. marts 2011 (C-29/10, Koelzsch ) taget stilling til, hvorledes Romkonventionens regler skal fortolkes i relation til spørgsmålet om arbejdstagerens sædvanlige udførelse af sit arbejde. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: Koelzsch var en lastvognschauffør, der var bosiddende i Tyskland. Han blev ansat i Luxembourg hos et dansk datterselskab. Han transporterede varer fra Danmark til Tyskland, men også til andre europæiske lande. Lastbilerne var indregistreret i Luxembourg og chaufførerne tilknyttet en social sikringsordning i Luxembourg. I det daglige befandt lastvognene sig i Tyskland. Arbejdet blev således sædvanligvis udført i flere lande og der var ikke aftalt lovvalg. Efter en omstrukturering af virksomheden og en reduktion af transportvirksomheden fra Tyskland blev Koelzsch fyret. Dette skete på trods af, at Koelzsch var blevet valgt til suppleant til et samarbejdsudvalg i virksomheden. Herefter anlagde Koelzsch sag an mod sin tidligere arbejdsgiver, da opsigelsen var i strid mod den tyske arbejdsretlige lovgivning som følge af suppleantstatussen. Koelzsch var af den opfattelse, at beskyttelsen af suppleanter til samarbejdsudvalg i tysk ret, også måtte beskytte ham i forhold til en arbejdsgiver placeret i Luxembourg. Efter at sagen var blevet afvist af de tyske domstole, kom sagen for en domstol i Luxembourg. Denne bad EF-Domstolen tage stilling til, om kriteriet om sædvanligvis udførelse af arbejdet eller forretningsstedet var anvendelige på arbejdsaftalen. EF-Domstolen konkluderede, at de nationale domstole skulle anlægge en vid fortolkning af tilknytningen til de lande, der var involverede. I en sag omhandlende international transport, skulle domstolen navnlig fastlægge, hvor chaufføren udfører sine opgaver, hvor der gives instruktioner vedrørende transportopgaverne, hvorfra chaufføren organiserede sit arbejde samt stedet for arbejdsredskaberne. Ligeledes skulle der undersøges, hvor transporten hovedsageligt gennemføres og hvor der aflæsses varer. Også stedet, hvor chaufførerne vender tilbage til efter udførelsen af deres opgaver, skulle undersøges.

13 Herefter vil der skulle fastlæggelse, hvor arbejdstageren i det væsentlige og efter betragtning af samtlige de faktorer, der karakteriserer virksomheden udfører sin virksomhed. Først hvis denne analyse ikke fører til, at et bestemt land stikker ud, er det nødvendigt at orientere lovvalget efter placeringen af forretningsstedet.

14 DANSK-TYSK ERHVERVSPRIS 2011 HVAD ER DEN DANSK-TYSKE ERHVERVSPRIS? Dansk-Tysk Handelskammer udmærker virksomheder, der har gjort sig bemærket i det grænseoverskridende erhvervsliv. Prisen gives for præstationer, der har et dansk-tysk aspekt og som derudover er særdeles innovative, yder et særligt bidrag til de dansk-tyske erhvervsrelationer eller har opnået en unik virksomhedsmæssig succes. HVORDAN KAN JEG ANSØGE? Ansøgere kan søge HER eller via vedhæftede ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er d. 18. maj HVORDAN VÆLGES PRISMODTAGEREN? På baggrund af ansøgningerne udvælger Dansk-Tysk Handelskammers bestyrelse fem kandidater. Vinderen findes via en online-afstemning på Handelskammerets hjemmeside De fem finalister får i forbindelse med Handelskammerets generalforsamling i København mulighed for at præsentere virksomheden foran et dansk-tysk publikum bestående af repræsentanter fra erhvervslivet og det politiske liv. Prisoverrækkelsen finder sted d. 17. juni Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Reiner Perau Adm. direktør Dansk-Tysk Handelskammer

15 Premium Partnere 2011

Dansk-Tysk Erhvervspris 2011

Dansk-Tysk Erhvervspris 2011 En printervenlig PDF-version finder du HER. April 2011 Abonnement Deutsch Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 17. juni Generalforsamling i Dansk-Tysk Handelskammer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Skat, firmabil, personalegoder

Skat, firmabil, personalegoder S:63080\personalePPT Skat, firmabil, personalegoder Reinhard Herrmann Dantax Steuererberatungsgesellschaft mbh Flensburg-Harrislee København (torsdag) 60 medarbejdere dansktalende Kunder: danske virksomheder

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011 Orientering Medlemmer af Dansk Erhverv 4. januar 2011 RUTregistret Fra den 1. januar 2011 gælder følgende: Udenlandske tjenesteydere, som udstationerer lønmodtagere i Danmark, har pligt til at anmelde

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERINGSFRIHED... 15 Handelsagenten... 16 Godtgørelse... 16 Forhandleren... 18 Checkliste

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel 10 punkter omkring entrymuligheder og den langsigtede succes den faktuelle vinkel Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Velkommen til medlem nr. 500!

Velkommen til medlem nr. 500! En printervenlig PDF-version finder du HER November 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Velkommen til medlem nr. 500! Handelskammeret byder Rådgivnings-

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger Grænseoverskridende fusioner og spaltninger En mini-guide til medarbejderes medbestemmelse Udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold: 1. Indledning... 3 1.1. Guidens formål og opbygning....

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

"Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012

Cookie-bekendtgørelsen er udskudt til 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER. Juni 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Arrangementer 23. september 'Oktoberfest for erhvervslivet' i København. Early bird

Læs mere

Min vej til Tyskland. Reinhard Herrmann. Dantax Steuererberatungsgesellschaft mbh Flensburg-Harrislee. 40 medarbejdere dansktalende

Min vej til Tyskland. Reinhard Herrmann. Dantax Steuererberatungsgesellschaft mbh Flensburg-Harrislee. 40 medarbejdere dansktalende Min vej til Tyskland Reinhard Herrmann Dantax Steuererberatungsgesellschaft mbh Flensburg-Harrislee 40 medarbejdere dansktalende Kunder: danske virksomheder og privatpersoner med aktiviteter i Tyskland

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

DIN BRO TIL TYSKLAND. Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland. ExportDirect, den 3.

DIN BRO TIL TYSKLAND. Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland. ExportDirect, den 3. DIN BRO TIL TYSKLAND Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland ExportDirect, den 3. marts 2015 Agenda Retsformer / etableringsformer Beskatning Kapitalselskaber, personselskaber,

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere