Ret til fravær på grund af sygdom i familien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ret til fravær på grund af sygdom i familien"

Transkript

1 En printervenlig PDF-version finder du HER. April 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Dansk-Tysk Erhvervspris 2011 Dansk-Tysk Handelskammer udmærker virksomheder, der har gjort sig bemærket i det grænseoverskridende erhvervsliv. Ret til fravær på grund af sygdom i familien Den første principielle dom om retten til fravær på grund af familiemedlemmers sygdom er nu afsagt af den danske Højesteret. Retten til fravær eksisterer kun i alvorlige, akutte situationer og indtil en anden løsning er fundet. Inkassoservice i Danmark Dansk-Tysk Handelskammer og LEAD tilbyder tyske virksomheder at inddrive udenretslig fordringer i Danmark. For mere information - klik HER Medlemmer og partnere Premium Partners 2011 Netværk Følg os på Facebook, Twitter og Xing. Løn og personalegoder for danske lønmodtagere i Tyskland Reglerne for beskatning, løn, personalegoder og social sikring er forskellige i Danmark og Tyskland. Lær at kende reglerne, fejl kan koste. Registeret for udenlandske tjenesteydere Links Hjemmeside personer Tyske erhvervsnyheder Udenlandske virksomheder, der levere tjenesteydelser til Danmark, skal registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Reglerne blev skærpede i Endvidere er de danske erhvervsgivere nu forpligtigede til at kontrollere om reglerne overholdes.

2 Virksomhedsetablering i Tyskland I princippet er det tilstrækkeligt at lade sig registrere i handelsregisteret for at etablere en virksomhed i Tyskland. Det eneste der kræves er en tysk firmaadresse. Ændringer i den danske ekspertordningen Ekspertordningen er skærpet over for danskere. Det kræves nu, at man være i udlandet i 10 år. Derimod er selve ordningen udvidet til 60 måneder med en bruttobeskatning på 26 pct. Arve- og gaveafgiftsreglerne ved investering i Tyskland Investering i ejendomme eller virksomheder i Tyskland bliver eventuel beskattet, hvis ejeren efterlader eller forærer sin formue væk. Arve- og gaveafgiftsregler i Danmark og i Tyskland er forskellige, men mellem Danmark og Tyskland findes en af de eneste dobbeltbeskatningsoverenskomster. Nye gebyrer for selskabsregistreringer Fra den 1. april 2011 opkræves gebyrer ved stiftelse af selskaber og registrering af ændringer. Beslutningen om indførelse af gebyrer er sket i forbindelse med Finansloven for 2011 og vedrører alene selskaber med begrænset ansvar. Lovvalg i arbejdskontrakter Danmark er på grund af sit retlige forhold ikke bundet af Rom I-Forordningen. Det skal specielt virksomheder, der har medarbejdere, der udfører arbejde i flere lande, herunder Danmark, være opmærksomme på. Romkonventionen finder nemlig fortsat anvendelse i Danmark.

3 Ret til fravær på grund af sygdom i familien Den første principielle dom om retten til fravær på grund af familiemedlemmers sygdom, er nu afsagt af den danske Højesteret. Retten til fravær eksisterer kun i alvorlige, akutte situationer og indtil en anden løsning er fundet. Som en del af den finmaskede beskyttelseslovgivning for danske arbejdstagere vedtog Folketinget i 2006 Sygepasningsorlovsloven. Loven giver under visse betingelser giver lønmodtagere lov til at udeblive fra arbejde for at passe syge familiemedlemmer. Lov om lønmodtagerens ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager (Sygepasningsorlovsloven) 1, nr. 1 giver ret til fravær når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende. Fx i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure). Højesteret tog d. 17. februar 2011 for første gang stilling til grænserne for bestemmelsens anvendelsesområde. Sagen vedrørte en lønmodtager, der som følge af sit barns psykiske lidelser havde et betydeligt fravær. I den konkrete sag led lønmodtagerens barn af OCD, dvs. tvangstanker og udførelsen af tvangsmæssige handlinger, og indgik i et psykiatrisk behandlingsforløb. Efter at have accepteret fraværet i større og mindre grad i en periode på 4-6 måneder opsagde arbejdsgiveren lønmodtageren, efter fra denne var blevet orienteret om, at fraværet var forlænget mindst 2 måneder. Samtidig meddelte arbejdsgiveren, at lønmodtageren skulle møde på arbejde i sin opsigelsesperiode. Lønmodtageren nægtede og blev herefter bortvist på grund af manglende fremmøde. Højesteret fastslog, at bortvisningen ikke var uberettiget som følge af Sygepasningsorlovslovens 1, nr. 1. Højesteret henviste til bestemmelsens forarbejder. Her beskrives tilfælde, hvor loven kan finde anvendelse og omtaler trafikulykker, tilskadekomst på skoler eller daginstitutioner samt akut opstået sygdom hos et nærtstående familiemedlem. Derudover nævnte forarbejderne, at fraværet normalt ville være af kort varighed. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: Barnets psykiske lidelse fandtes ikke at være af en så akut karakter, at der var ret til fravær. Højesteret henviste til, at fraværet som følge af lidelsen havde stået på i flere måneder. Bortvisningen var af denne grund berettiget. Højesteret har med dommen fastslået, at bestemmelsen om ret til fravær i Sygepasningsorlovslovens 1 nr. 1 har et snævert anvendelsesområde såvel i saglig som i tidsmæssig henseende. Retten til fravær eksisterer kun i alvorlige, akutte situationer og kun så længe som det rimeligvis må tage lønmodtageren at tage andre forholdsregler i forhold til den opståede situation.

4 Inkassoservice i Danmark med Dansk-Tysk Handelskammer Handelskammeret og LEAD tilbyder tyske virksomheder at inddrive udenretslig fordringer i Danmark. Dansk-Tysk Handelskammer tilbyder siden 1. januar 2011 i samarbejde med det danske advokatkontor LEAD Legal Advice Denmark en nem og billig inkassoservice. Mange tyske virksomheder taber penge på deres danske kunder og samarbejdspartnere. Årsagen til, hvorfor mange danske skyldnere ikke betaler er ofte troen på, at de tyske kreditorer ikke forfølger deres krav i Danmark. Dette er ikke helt forkert. Mange tyske virsomheder bruger tid og ressourcer på selv at sende en række rykkere til de danske skyldnervorksomheder. Lykkedes dette ikke, bliver kravet opgivet. Grunden er ofte, at inkasso i udlandet forekommer usikker og dyr. Dansk-Tysk Handelskammers inkassomodel i Danmark er enkel: For et krav på fx euro faktureres der et gebyr på 250 euro. Fører inkassoforløbet ikke til at skyldneren betaler, begrænses omkostninger til 250 euro. Betaler skyldneren, faktureres der et succesfee, der maksimalt udgør 10 pct. af kravet. Christian Schwarz-Hansen Advokat / Partner Tlf.: En oversigt over betingelserne finder du HER (kun på tysk). Volker Becker Tlf.:

5 Løn og personalegoder for danske lønmodtagere i Tyskland Reglerne for beskatning, løn, personalegoder og social sikring er forskellige i Danmark og Tyskland. Lær at kende reglerne, fejl kan koste. Dansk selvangivelse: Forudsat er, at lønmodtager bor i Danmark. Da Danmark har globalbeskatningsretten, skal al indkomst medtages også fra arbejde i Tyskland. Spørgsmålet er, om der skal beskattes i Danmark. Tysk selvangivelse: I henhold til tysk skattelovgivning er lønnen for arbejde udført eller udnyttet i Tyskland begrænset skattepligtig her. Det samme gælder for direktører, prokurister og bestyrelsesmedlemmer, hvis selskabets ledelse har sæde i Tyskland. International beskatning: I dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) er der opført en fordelingsnorm for lønnen. Art. 15 behandler almindelig løn og art. 16 løn for direktører, bestyrelsesmedlemmer og andre ansvarlige for et selskab. For almindelige lønmodtagere sker beskatningen dér, hvor arbejdet udføres. Det gælder dog ikke, hvis lønmodtageren er udsendt af en dansk arbejdsgiver og kun i en kortere periode (183 dage pr. kalenderår) arbejder i Tyskland. Her beholder Danmark beskatningsretten. Der gælder særlige regler for medarbejdere i international trafik og for arbejdsudleje. For direktører, bestyrelsesmedlemmer m.v. har staten, hvor selskabet er hjemmehørende, beskatningsretten for vederlaget. Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Danmark anvender principielt creditmetoden til lempelse af dobbeltbeskatningen. Den tyske, betalte skat kan således modregnes i den danske skat. Ved visse lønninger efter art. 15 lemper Danmark dog efter exemptionmetoden. I stedet for lempelsesreglen iflg. DBO kan den danske lempelsesregel iht. 33 A i ligningsloven anvendes. Her gives der exemptionlempelse, hvis lønmodtageren er væk fra Danmark i mindst 6 måneder, højest afbrudt af 42 dage i hjemlandet. Personalegoder fx fri bolig/bil/kantinemad osv. beskattes forskelligt i de to lande (især bil til rådighed). Det, der især gør sig gældende er værdien af firmabilen stillet til rådighed for lønmodtageren. Selvom der måske stilles en tysk indregistreret bil til rådighed, skal lønmodtageren medregne indtægten, som var bilen anskaffet i Danmark (med dansk registreringsafgift og moms). Social sikring: Når der udføres arbejde i Tyskland, opstår der i reglen krav om at betale socialforsikringsbidrag. Disse udgør ca. 41 pct. af bruttolønnen og betales med omtrent halvdelen af hhv. arbejdsgiver og lønmodtager. Under visse omstændigheder vil lønmodtageren dog forblive under de danske socialforsikringsregler. Det gælder, hvis lønmodtageren samtidig arbejder mere end 25 pct. i Danmark, eller hvis lønmodtageren arbejder for flere arbejdsgivere i forskellige stater.

6 Registeret for udenlandske tjenesteydere Udenlandske virksomheder, der levere tjenesteydelser til Danmark, skal registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Reglerne blev skærpede i Endvidere er de danske erhvervsgivere nu forpligtigede til at kontrollere om reglerne overholdes. Den udenlandske virksomheds pligt En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger. Virksomhedens branchekode. Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen. Sted for levering af tjenesteydelsen. person for virksomheden. personen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen. Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed. Frode Holm Cand. jur. Revitax A/S Tlf.: Ved udstationering forstås, at virksomheden: For egen regning og under egen ledelse udstationerer lønmodtageren til at udføre tjenesteydelsen. Udstationerer lønmodtageren på et forretningssted, i en virksomhed inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde har tilknytning til den virksomhed, der foretager udstationeringen. I sin egenskab af vikarbureau eller anden virksomhed, der stiller lønmodtagere til rådighed, udstationerer en lønmodtager i en brugervirksomhed. En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at udstationere lønmodtagere til Danmark, skal anmelde de samme oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med undtagelse af de sidste to punkter. Oplysningerne skal anmeldes senest samtidig med, at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest 8 dage efter ændringen. Arbejdstilsynet kontrollerer, om de udenlandske virksomheder overholder RUT-reglerne. Overtrædelse af reglerne kan medføre en bøde. Montørreglen Den udenlandske virksomhed skal dog ikke foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: Levering af tjenesteydelsen varer højst 8 dage. Levering af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg, eller en teknisk installation. Den udstationerede lønmodtager eller den selvstændige virksomhed har til opgave og er kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark. Undtagelsesbestemmelsen også kaldet montørreglen gælder ikke opgaver inden for bygge- og anlægsområdet, selv om opgaven går ud på at levere eller installere tekniske anlæg.

7 Virksomhedsetablering i Tyskland I princippet er det tilstrækkeligt at lade sig registrere i handelsregisteret for at etablere en virksomhed i Tyskland. Det eneste der kræves er en tysk firmaadresse. Ved registreringen er det underordnet, om virksomheden består af én eller flere personer. Udgangspunktet i tysk ret er de omstændigheder, hvorunder den erhvervsdrivende ønsker at udøve sit erhverv. For at blive optaget i handelsregistreret skal navne, fødselsdatoer og bopæl på samtlige deltagere i selskabet angives. Derudover skal virksomhedens navn oplyses. Siden 2008 har det i Tyskland været et krav, at en tysk firmaadresse skal angives. Denne adresse må ikke være virksomhedens hovedsæde eller ledelsens adresse, hvis disse forbliver i udlandet. Som et minimum skal der oprettes en afdeling eller en filial i Tyskland. Baggrunden er, at forgældede virksomheder ofte har flyttet hjemsted uden at meddele dette, for dermed at undslippe kreditorernes krav. Alle afgivne oplysninger skal bekræftes af en notar. En erhvervsdrivende, som ikke erhvervsmæssigt er aktiv på det tyske marked, kan også lade sig registrere i handelsregisteret. Derefter er tysk handelsret gældende for ham, og han kan eksempelvis lettere indgå eller opfylde visse kontrakter. Til gengæld har han visse forpligtelser for eksempel med hensyn til bogføring. Bliver den erhvervsdrivende derimod aktiv i Tyskland, så træder de handelsretlige regler automatisk i kraft. Optagelsen i handelsregistreret har kun afklarende virkning, men skal alligevel gøres for at undgå bødestraf. De enkleste etableringsformer er for en enkeltmandsvirksomhed eingetragnener Kaufmann (e.k.) (registreret erhvervsdrivende), eller et såkaldt offene Handelsgesellschaft (ohg) der stort set svarer til et interessentskab, hvis der er tale om flere erhvervsdrivende. For at etablere disse virksomhedsformer kræves kun registrering i handelsregistreret. Der er ikke fastlagt nogen krav mht. startkapital. Det har dog den ulempe, at den erhvervsdrivende i disse tilfælde hæfter med hele deres private formue for alle virksomhedens forpligtelser. Volker Becker Tlf.:

8 Ændringer i den danske ekspertordningen Ekspertordningen er skærpet over for danskere. Det kræves nu, at man være i udlandet i 10 år. Derimod er selve ordningen udvidet til 60 måneder med en bruttobeskatning på 26 pct. Ekspertordningen med bruttobeskatningen på 25 pct. i 36 måneder eller 33 pct. i 60 måneder er ændret fra og med indkomståret Ordningen kan kun anvendes af personer, der ikke har været skattepligtige til Danmark eller begrænset skattepligtige af visse indkomster inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen med ekspertbeskatning. Karantæneperioden er dermed udvidet fra 3 år til 10 år, når skattepligten indtræder fra og med indkomståret Bruttobeskatning på 26 pct. Bruttobeskatningen udgør 26 pct. fra og med indkomståret 2011, og beskatningen efter ekspertordningen kan maksimalt ske i 60 måneder. Den ændrede skatteprocent gælder for personer, der i 2010 eller tidligere har valgt beskatning mede 25 pct., men til gengæld kan perioden med bruttobeskatning være på 60 måneder. Forlængelse af perioden til 60 måneder gælder dog ikke for personer, som før udgangen af indkomståret 2013 allerede har anvendt ordningen fuldt ud, eksempelvis er blevet beskattet med 25 pct. i 36 måneder. Personer, der for indkomståret 2010 eller tidligere har valgt beskatning med 25 pct., kan fortsætte hermed. Valget skal træffes senest ved udgangen af indkomståret 2011 og kan ikke senere ændres. Vælges beskatning på 25 pct. for indkomståret 2011 og senere, kan personen kun være omfattet af ekspertbeskatning i 36 måneder. Ophævelse af fraflytningskravet Tidligere har det visse tilfælde været et krav for at opretholde bruttobeskatningen, at personen bragte sin fulde danske skattepligt til ophør. Dette fraflytningskrav er ophævet fra og med indkomståret Lov om ændring af kildeskatteloven (L 81) blev vedtaget den 17. december 2010 Frode Holm Cand. jur. Revitax A/S Tlf.:

9 Arve- og gaveafgiftsreglerne ved investering i Tyskland Investering i ejendomme eller virksomheder i Tyskland bliver eventuel beskattet, hvis ejeren efterlader eller forærer sin formue væk. Arve- og gaveafgiftsregler i Danmark og i Tyskland er forskellige, men mellem Danmark og Tyskland findes en af de eneste dobbeltbeskatningsoverenskomster. Tyskland: Ifølge Erbschaftsteuergesetz skal der betales skat, når der enten er tale om en Inländer, eller når der er tale om landbrug, fast ejendom eller et driftssted i Tyskland. Fuld tysk skattepligt opstår, når enten den afdøde eller arvingen har bolig eller sædvanligt ophold i Tyskland. Når dette er tilfældet, beskatter Tyskland hele formuetilvæksten. Særlige regler gælder for tyske statsborgere, som opholder sig i udlandet i maksimalt 5 år samt offentligt ansatte. Hvis en person ikke er Inländer, beskattes således kun fast landbrug, fast ejendom eller formuegenstande i et driftssted. Værdien af den arve- eller gavebeskattede formue beregnes generelt med en særlig udbytteværdi eller værdien i handel og vandel. Formuen i virksomheder, der overdrages, kan eventuelt (delvis) undtages fra beskatningen, hvis virksomheden beholdes mere end fem år. Ved fuld skattepligt i Tyskland er der et stort fribeløb ved arv eller gave til nærtstående personer. Således får fx ægtefællen euro og børnene euro som fribeløb. Er personen ikke Inländer og således kun begrænset skattepligtig, er der dog kun et fribeløb på euro. Skatten skal betales alt efter, hvor nærtstående man er til arveladeren/giveren. Der er således tre skattetabeller, som hver har sin progression. Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Danmark: Her er forholdene reguleret i boafgiftsloven. Ifølge denne skal der betales en boafgift på 15 pct. ved arv og en tillægsafgift på 25 pct., når der er tale om personer, som ikke er den afdødes afkom, forældre m.m. Gaver beskattes særligt. I Danmark har den efterlevende ægtefælle mulighed for at hensidde i uskiftet bo. Denne mulighed findes ikke i Tyskland. International beskatning: Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland er en af de få overenskomster, der indeholder regler om beskatning af arv og gave. Her fastlægges det, at fast ejendom og aktiver i driftssteder beskattes dér, hvor ejendommen eller driftsstedet ligger. Alle andre formuegenstande beskattes dér, hvor den skattepligtige bor. Dobbeltbeskatningen lempes derved, at tilsvarende skat fra den anden stat kan modregnes. Lempelsen er dog maksimeret til skatten i hjemlandet. Herfor findes der dog også regler i de nationale lovgivninger. I overenskomsten er der ydermere en 5 års-regel. Statsborgere fra den ene stat bliver først hjemmehørende i den anden stat efter en 5-års-periode.

10 Nye gebyrer for selskabsregistreringer Fra den 1. april 2011 opkræves gebyrer ved stiftelse af selskaber og registrering af ændringer. Beslutningen om indførelse af gebyrer er sket i forbindelse med Finansloven for 2011 og vedrører alene selskaber med begrænset ansvar. Det er ikke længere gratis at foretage registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med stiftelse og ændringer i selskaber. Fra d. 1. april 2011 skal der betales et gebyr, når der foretages registeringer. Gebyrets størrelse afhænger af, om man registerer oplysninger digitalt eller om der indsendes en anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvilke selskaber er omfattet? Det er imidlertid kun selskaber med begrænset ansvar, der er omfattet af registreringsgebyr, herunder: Aktie- og anpartsselskaber Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) Filialer SE-selskaber Alexandra Huber Advokat / Partner Tlf.: Enkeltmandsvirksomheder, interessentselskaber og kommanditselskaber er ikke omfattet af registreringsgebyret. Hvilke registreringer er omfattet? Der skal betales et gebyr, når et selskab stiftes og når der foretages ændringer i selskabet (vedtægtsændringer, ledelsesændringer, mv.). Følgende registringer kan dog fortsat foretages gebyrfrit: Ændring af adresse, hjemsted, regnskabsår og revisor Ændring af status Visse genoptagelser og genregistreringer Visse registreringer i forbindelse med erklæringer om fusion, spaltning og omdannelser Rettelse af fejlregistreringer, når fejlen ligger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Hvor meget skal man betale? Det er billigere at registrere oplysninger digitalt (via Webreg), end hvis man indsender oplysningerne via anmeldelsesblanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stiftelse af selskab: kr. - via Webreg: 670 kr. Ændringer i selskab: 340 kr. - via Webreg: 180 kr. Genoptagelse: 350 kr. Der opkræves kun ét gebyr per registrering også selvom der foretages flere ændringer i et selskab samtidig. Såfremt oplysningerne indsendes pr. blanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsagen er, at Webreg ikke har været funktionsdygtig ved forsøg på anmeldelse, skal der alene betales et gebyr svarende til det gebyr, som man ville have betalt via Webreg. Udenlandske stiftere, der ikke har mulighed for at anvende Webreg, vil få nedsat gebyret manuelt til det gebyr svarende til det en anvendelse af Webreg ville medføre. Selvom der er blevet indført gebyrer, så er det stadig lettere og billigere at registrere virksomhed i Danmark end i mange andre EU-lande, bl.a. fordi selve stiftelsesprocessen er meget mere uformel og foregår uden hjælp af en notar. For yderligere oplysninger i forbindelse med stiftelse af selskaber står jeg gerne til rådighed.

11

12 Lovvalg i arbejdskontrakter Danmark er på grund af sit retlige forhold ikke bundet af Rom I- Forordningen. Det skal specielt virksomheder, der har medarbejdere, der udfører arbejde i flere lande, herunder Danmark, være opmærksomme på. Romkonventionen finder nemlig fortsat anvendelse i Danmark. Romkonventionen blev i Europa med undtagelse af Danmark afløst af Rom I- Forordningen. Konventionen finder stadig anvendelse på kontrakter indgået før dem 17. december Ved arbejdsaftaler med tilknytning til flere forskellige stater aftaler partnerne, hvilket lands lov, der skal være gældende for aftalen. For individuelle arbejdsaftaler er der en undtagelse. Her må lovvalget ikke medføre, at arbejdstagerens beskyttelse indskrænkes eller fratages. Han har ret til den beskyttelse, der tilkommer ham i kraft af ufravigelige regler i den lov, som ville finde anvendelse i mangel af et lovvalg. I mangel af et lovvalg er arbejdsaftalen underlagt: a) Loven i det land, hvor arbejdstageren ved opfyldelsen af aftalen sædvanligvis udfører sit arbejde, selv om han midlertidigt er beskæftiget i et andet land, eller b) hvis arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører sit arbejde i et bestemt land, gælder loven i det land, hvor det forretningssted, som har antaget arbejdstageren, er beliggende, medmindre c) det af omstændighederne som helhed fremgår, at aftalen har en nærmere tilknytning til et andet land. Her gælder loven i dette land. EF-Domstolen har i en afgørelse af 15. marts 2011 (C-29/10, Koelzsch ) taget stilling til, hvorledes Romkonventionens regler skal fortolkes i relation til spørgsmålet om arbejdstagerens sædvanlige udførelse af sit arbejde. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: Koelzsch var en lastvognschauffør, der var bosiddende i Tyskland. Han blev ansat i Luxembourg hos et dansk datterselskab. Han transporterede varer fra Danmark til Tyskland, men også til andre europæiske lande. Lastbilerne var indregistreret i Luxembourg og chaufførerne tilknyttet en social sikringsordning i Luxembourg. I det daglige befandt lastvognene sig i Tyskland. Arbejdet blev således sædvanligvis udført i flere lande og der var ikke aftalt lovvalg. Efter en omstrukturering af virksomheden og en reduktion af transportvirksomheden fra Tyskland blev Koelzsch fyret. Dette skete på trods af, at Koelzsch var blevet valgt til suppleant til et samarbejdsudvalg i virksomheden. Herefter anlagde Koelzsch sag an mod sin tidligere arbejdsgiver, da opsigelsen var i strid mod den tyske arbejdsretlige lovgivning som følge af suppleantstatussen. Koelzsch var af den opfattelse, at beskyttelsen af suppleanter til samarbejdsudvalg i tysk ret, også måtte beskytte ham i forhold til en arbejdsgiver placeret i Luxembourg. Efter at sagen var blevet afvist af de tyske domstole, kom sagen for en domstol i Luxembourg. Denne bad EF-Domstolen tage stilling til, om kriteriet om sædvanligvis udførelse af arbejdet eller forretningsstedet var anvendelige på arbejdsaftalen. EF-Domstolen konkluderede, at de nationale domstole skulle anlægge en vid fortolkning af tilknytningen til de lande, der var involverede. I en sag omhandlende international transport, skulle domstolen navnlig fastlægge, hvor chaufføren udfører sine opgaver, hvor der gives instruktioner vedrørende transportopgaverne, hvorfra chaufføren organiserede sit arbejde samt stedet for arbejdsredskaberne. Ligeledes skulle der undersøges, hvor transporten hovedsageligt gennemføres og hvor der aflæsses varer. Også stedet, hvor chaufførerne vender tilbage til efter udførelsen af deres opgaver, skulle undersøges.

13 Herefter vil der skulle fastlæggelse, hvor arbejdstageren i det væsentlige og efter betragtning af samtlige de faktorer, der karakteriserer virksomheden udfører sin virksomhed. Først hvis denne analyse ikke fører til, at et bestemt land stikker ud, er det nødvendigt at orientere lovvalget efter placeringen af forretningsstedet.

14 DANSK-TYSK ERHVERVSPRIS 2011 HVAD ER DEN DANSK-TYSKE ERHVERVSPRIS? Dansk-Tysk Handelskammer udmærker virksomheder, der har gjort sig bemærket i det grænseoverskridende erhvervsliv. Prisen gives for præstationer, der har et dansk-tysk aspekt og som derudover er særdeles innovative, yder et særligt bidrag til de dansk-tyske erhvervsrelationer eller har opnået en unik virksomhedsmæssig succes. HVORDAN KAN JEG ANSØGE? Ansøgere kan søge HER eller via vedhæftede ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er d. 18. maj HVORDAN VÆLGES PRISMODTAGEREN? På baggrund af ansøgningerne udvælger Dansk-Tysk Handelskammers bestyrelse fem kandidater. Vinderen findes via en online-afstemning på Handelskammerets hjemmeside De fem finalister får i forbindelse med Handelskammerets generalforsamling i København mulighed for at præsentere virksomheden foran et dansk-tysk publikum bestående af repræsentanter fra erhvervslivet og det politiske liv. Prisoverrækkelsen finder sted d. 17. juni Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Reiner Perau Adm. direktør Dansk-Tysk Handelskammer

15 Premium Partnere 2011

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERINGSFRIHED... 15 Handelsagenten... 16 Godtgørelse... 16 Forhandleren... 18 Checkliste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

"Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012

Cookie-bekendtgørelsen er udskudt til 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER. Juni 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Arrangementer 23. september 'Oktoberfest for erhvervslivet' i København. Early bird

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel 10 punkter omkring entrymuligheder og den langsigtede succes den faktuelle vinkel Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

DIN BRO TIL TYSKLAND. Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland. ExportDirect, den 3.

DIN BRO TIL TYSKLAND. Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland. ExportDirect, den 3. DIN BRO TIL TYSKLAND Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland ExportDirect, den 3. marts 2015 Agenda Retsformer / etableringsformer Beskatning Kapitalselskaber, personselskaber,

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere