Hermed sender vi Jordemoderforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger for svangreomsorgen, kapitel 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sender vi Jordemoderforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger for svangreomsorgen, kapitel 15."

Transkript

1 Til Sundhedsstyrelsen Overlæge Christine Brot København den Jnr LIB /- Kære Christine Brot Hermed sender vi Jordemoderforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens revision af anbefalinger for svangreomsorgen, kapitel 15. Vores høringssvar er delt op i følgende to hovedpunkter: A. Jordemoderforeningen vil under dette punkt fremhæve hovedtræk i vores holdninger til høringsudkastet og vi kan med det samme fastslå, at vi har et meget positivt indtryk. B. Dernæst vil vi gå i detaljer med teksten, med specifikke kommentarer til en række punkter. Dette punkt har karakter af fagligt bilag, som kvalificerer vores generelle punkter. Til punkt A: 1. Jordemoderforeningen er tilfreds med, at der er blik for, at det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde fra graviditeten fortsætter i barselperioden. Det understreger, at jordemoderens opgave med at styrke den vordende familie ikke ophører efter fødslen, men fortsætter til kvinden er godt på vej i sin fysiske restituering, hun og hendes partner har haft mulighed for at bearbejde det samlede graviditets- og fødselsforløb, barnet ernæres godt og det trives, og familien er etableret. 2. Jordemoderforeningen bakker fuldt op om anbefalingen af fødsels- og forældreforberedelse til alle. o Herunder skal dog bemærkes, at Sundhedsstyrelsen anfører, at det er særligt vigtigt til førstegangsfødende. Vi finder, at det bør være et generelt tilbud til alle med henblik på netværksdannelse og styrkelse af egne ressourcer til varetagelse af det gode barselforløb også flergangsfødende kan have behov herfor efter eksempelvis tidligere forløb med komplikationer eller manglende succes med ønsket amning. 3. Jordemoderforeningen finder det udmærket, at den generelle forløbsplan opdateres og videreføres som en post-partum plan 4. Jordemoderforeningen synes, at det er glimrende, at der er en klar anbefaling af udelt familiesamvær, uanset den somatiske tilstand hos et af familiemedlemmerne. 5. Jordemoderforeningen er enig med Sundhedsstyrelsen i, at der bør tilbydes barselbesøg ved jordemoder til alle førstegangsfødende, der er udskrevet tidligt.

2 Jordemoderforeningen anbefaler imidlertid, at anbefalingerne udvides til at omfatte barselbesøg i hjemmet til alle nybagte forældre, første- såvel som flergangsfødende, der udskrives tidligt, dersom de ønsker det. o Det bemærkes fra flere store fødesteder, der har genindført jordemoderbesøg til alle tidligt udskrevne gennem det seneste halve års tid, efter tidligere at have tilbudt opfølgning på fødestedet som alternativ til hjemmebesøg, at der fra borgerens side er langt større tilfredshed med hjemmebesøget. Fra en faglig synsvinkel rummer hjemmebesøg større potentiale for individuelt tilrettelagt sundhedsfremme, forebyggelse og effektiv diagnosticering. 6. Jordemoderforeningen vil gerne bakke op om konceptet med samling af screentest, omsorg for den nyblevne mor og opsamling af fødslen ved en samlet jordemoderindsats på 3. dagen. 7. Jordemoderforeningen finder det fint med anbefaling af døgnåben rådgivning. Med hensyn til samlet kompetenceprofil til besvarelse af henvendelser fra de nyblevne mødre og deres partnere, melder flere jordemoderledere tilbage til os, at der er fordele ved at lade jordemødre besvare henvendelserne. Både med henblik på jordemødres viden om fødselsforløb og dettes konsekvenser for det videre forløb, jordemødres generelle viden om amning og barsel, og endelig idet jordemødre i forvejen har døgndækning via fødeberedskabet. Jordemoderforeningen finder det udmærket, at Sundhedsstyrelsen fastholder en sammenhæng i det forløb, som kvinden oplever i graviditet, fødsel og barsel. o Hvad angår den samlede arbejdsdeling mellem fødested/jordemoder og den kommunale sundhedspleje, vil vi af hensyn til forenkling og sikker sektorovergang anbefale, at fødestedet har ansvaret for en døgnåben kontaktmulighed i barnets første leveuger. Jordemoderforeningen viderebringer forslag fra jordemødre forskellige steder i landet, om at man bør følge hjemmebesøg op med telefonopringning til førstegangsmødre, således at der fortsat spørges til ammeetablering/anden ernæring. 8. Jordemoderforeningen bakker op om den ændrede procedure vedrørende efterfødselssamtale. Vi antager, at en kortere samtale ved 3. dagskontakten vil afklare forløbet for mange, og samtidig vil denne procedure give mulighed for en behovsorienteret visitation til en egentlig efterfødselssamtale. o Der har været for få kvinder, som har fået en egentlig efterfødselssamtale. Med den ny sondring vil behovet være dækket for de mange med en oplevet god, veloverstået fødsel og de, der måtte stå tilbage med oplevelse af traumer, manglende forståelse af indgrebs baggrund og konsekvenser, har nu en meget højere sandsynlighed for at få planlagt den samtale, der er med til at bearbejde forløbet. Til afrunding af de generelle kommentarer vil vi anbefale, at afsnittet gennemskrives, så fader/partner/medmor bliver synlig, hvor relevant. Kunne det eventuelt tænkes, at Sundhedsstyrelsen valgte at tilføje en generel kommentar til de aktuelle anbefalinger fra 2009, der behandler ordvalget? I stil med: Flertallet af gravide, fødende og barslende kvinder har en partner, der er mand/far. Der vil være et mindretal, der har en partner, som er kvinde/medmor og endelig vil nogle af de

3 vordende mødre være alene, valgt eller ufrivilligt. Sundhedsstyrelsen har valgt at bruge forskellige betegnelser, fader, mand, partner, ægtefælle, medmor, og vi anerkender, at der er forskellige former for familiestruktur, inden for hvilken såvel kvinden som hendes eventuelle partner skal støttes. Valget af den ene eller den anden betegnelse er ikke udtryk for værdiladning. Til punkt B. Det følgende kan i højere grad end vores første generelle kommentarer opfattes som bilagsmateriale. Detaljeringsgraden er høj. Vi henviser til sidetal i høringsudkastet, som det fremgår i pdf en på høringsportalen, og vi fremhæver ændringsforslag med fed. Side 1, afsnit 15: Jordemoderforeningen vil foreslå, at det kunne det være gavnligt for tyngden i anbefalingen, at afsnit 3, I barselsperioden, indleder afsnittet, i stedet for at afslutte det. Side 1, afsnit 15.1: Jordemoderforeningen vil foreslå ændring af ordvalget moderens fysiske og psykiske restitution vi er enige i, at de fleste kvinder oplever en proces med fysisk restitution, uanset hvor let og ukompliceret fødslen måtte være foregået. Men psykisk restitution forudsætter psykisk påvirkning i sygelig retning. Hun vil i langt de fleste tilfælde være psykisk sund, uden særskilt behov for restitution efter fødslen. Derfor anbefaler vi en bredere formulering i lighed med den, der findes på side 7, således at der står moderens fysiske restitution, og mors og fars psykiske (vel)befindende. Side 1, afsnit Jordemoderforeningen anbefaler, at Sundhedsstyrelsen overvejer at bytte om på afsnittene, således at afsnittet indledes med: Forældrene støttes i at udvikle deres samspil med barnet og i at lære at tolke barnets signaler osv. Dernæst øverste afsnit side to, og så de to første afsnit i Vi anbefaler endvidere, at man formulerer således Andre problemer, herunder nedsat mælkeindtag, dersom moders mælkedannelse er forsinket, medfødt bakteriel osv. Side 2, afsnit Sidste afsnit, udelad ordet eventuelt. Der beskrives et tilbud, og det skal være et generelt tilbud. Eventualiteten består i, at kvinden kan sige nej tak til tilbuddet, og derfor er eventualiteten i forvejen indeholdt i sætningen. Side 2, afsnit Jordemoderforeningen er meget glad for Sundhedsstyrelsens fremhævelse af den uadskilte familie. I den forbindelse vil vi gerne foreslå, at ordet vidtgående i 4. sidste linje udgår. Det er et ord, der kan risikere at sløre, at faderen/medmoderen/kæresten har en ret til ikke at blive skilt fra sit nyfødte barn, og at moderen har en ret til ikke at være ladt alene tilbage under indlæggelse, mens hendes partner sendes hjem. Side 3, afsnit Jordemoderforeningen anbefaler også amning. Men spørgsmålet er, om ikke et afsnit, der handler om to forskellige måder at ernære barnet på, bør hedde enten Ernæring eller Amning/anden ernæring.

4 Det vil gøre det mere afbalanceret at have en underrubrik om Sundhedsstyrelsens anbefalinger af udelukkende modermælk de første ca. 6 måneder, sat op over for, at sundhedspersonale også skal støtte og anerkende og styrke samspillet mellem mor/barn/far hos familier, hvor amning fravælges af forskellige grunde. Til selve ordlyden i afsnittet: linje 4: Vejledningen skal gives i overensstemmelse med den nyeste viden, så forældrene kan træffe de valg, der er rigtige for dem. Den indskudte sætning, som vi foreslår slettet, føjer ikke mere mening til sætningen. I afsnittet Kvinder, der ikke kan amme eller ikke ønsker at amme: vi foreslår at slette ordet praktisk. Der kan være både praktisk og psykologisk hjælp fornøden, og det kan dækkes alene med ordet hjælp. Afsnittet Risikofaktorer for etablering af amning foreslår vi omdøbt til: Forhold, der kræver særlig opmærksomhed ved ammeetablering. Argumentet for dette er at vende fokus fra problemet til begyndelsen på løsningen. Side 4, afsnit 15.2 Midt i andet afsnit: Jordemoderforeningen foreslår, at sætningen De senere år osv. helt udgår. Sætningen, som begynder Det er vigtigt osv. omformuleres, så der står: Det er vigtigt at opspore risiko for dehydrering og opdage tidlig udvikling af gulsot, før nyfødte bliver dehydreret, og før gulsot når et alvorligt niveau. Uanset om mor og barn osv. Baggrund for forslaget: Historikken og tallene er fra alle sider erkendt usikker, og alle involverede i Sundhedsstyrelsens arbejde med at revidere kapitlet er enige om formålet med dette specifikke punkt. Side 4, afsnittet Behov for fleksibelt samarbejde osv. Afsnittet virker lidt for åbent, sat i relation til, at netop meget klare retningslinjer for arbejdsdeling og samarbejde så ud til at være nødvendig efter de første års arbejde efter 2009 anbefalingerne. Vi støtter imidlertid afsnittets afrunding, der henviser til oversigten over de forskellige aktørers opgaver. Side 4, afsnit Forudsætninger for udskrivelse af mor og barn Formuleringen i første linje sætter personalet i førersædet for vurderingen. Jordemoderforeningen finder, at det i tråd med Sundhedsstyrelsens syn på kvinders autonomi kan vendes om, således at Sundhedsstyrelsen skriver: Indlæggelseslængden aftales med moderen efter en fælles, individuelt tilrettelagt vurdering af hende og barnet under osv.. En af de forudsætninger, som Sundhedsstyrelsen i statusnotat og senere arbejde er vendt tilbage til flere gange, og som nævnes to gang på side 5, burde i stedet skrives ind i dette første afsnit. Vi vil foreslå, at der i afsnittets fjerde linje indsættes efter barnets behov.: En væsentlig forudsætning for tidlig udskrivelse er, at forældrene er velforberedte på den første tid hjemme bl.a. gennem fødsels- og forældreberedelse i graviditeten, som beskrevet i kapitel 12. Dette er særligt vigtigt for førstegangsfødende Og det kan så fortsætte: Ydermere kræver tilbud om tidlig udskrivelse, at forældrene osv. Side 5, afsnit Tidspunkt for udskrivelse Som foreslået i det forrige afsnit kan sætningen om en væsentlig forudsætning osv. udgå her fra, der kommer en fornyet understregelse i den følgende oplistning.

5 Tredje linje i samme afsnit: sidst i kapitlet, kan det anbefales at barselperioden forløber i hjemmet. Baggrunden herfor: barselperioden kan, uanset hvad, foregå i hjemmet, nemlig hvis kvinden insisterer herpå. Det, vi kan forholde os til i anbefalingerne, er netop, hvad vi anbefaler. Afsnittet: Inden mor og barn kan udskrives ; her vil vi foreslå at tilføje efter forebygge genindlæggelser som følge af obstetriske komplikationer, gulsot, dehydrering osv. : Side 5, oplistningen af punkter: Jordemoderforeningen anbefaler, at punktet om fødselsforberedelse med baggrund i kronologien placeres forrest. Sidste punkt: Familien bør ikke osv. : Her er det vigtigt at understrege, at tilbuddet om hjemmebesøg efter fødslen ikke falder bort, fordi hjemrejsen er rykket nogle timer. Side 5, nederste afsnit: Førstegangsfødende Anden linje: forældrenes manglende erfaringer bør formuleres forældrenes erfaringsniveau. Endvidere er det ikke afhængigt af, om man har holdt et spædbarn før, at man har svært ved at bedømme omfanget af fysiologisk blødning. Vi foreslår derfor afsnittet omformuleret til: Det betyder, at førstegangsforældre kan have sværere ved at vurdere om en tilstand eller et symptom hos barnet er normalt eller unormalt, hvordan en navle heler op, hvor meget en nyfødt sover, osv. En førstegangsfødende kvinde kan også have svært ved at bedømme, om hun bløder normalt, har normalt ondt, har passende brystspænding. Det er en stor omvæltning at blive forældre første gang osv.. Side 6 tredje linje: Præeklampsi ses hyppigere hos førstegangsfødende, og % af tilfældene debuterer efter fødslen uden forudgående symptomer foreslås ændret til Præeklampsi ses hyppigere hos førstegangsfødende % af tilfældene debuterer efter fødslen. Risikofaktorerne er velbeskrevne og bør indgå i vurderingen af evt. tidlig udskrivelse. Det næste afsnit, Amning skal læres kan med fordel indledes: Vellykket amning forudsætter en læreproces, og der er osv.. Og dernæst: Førstegangsfødende har hyppigere senere mælkedannelse og startvanskeligheder, jf. osv. I begge forslag handler det om at tale med udgangspunkt i tillid snarere end problematisering, hvilket er i generel tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Til det følgende afsnit, Førstegangsfødende har således, har vi følgende kommentar: Det er evidensbaseret, at der er bedre ammeetablering ved tidlig udskrivelse under forudsætning af tæt støtte. I denne reference er såvel tidlig udskrivelse som tæt støtte dog ikke defineret præcist. Men et pilotprojekt, der forudgår et større projekt om at identificere hvilken støtte der skal sikre den gode start også ved tidlig udskrivelse til den ukomplicerede førstegangsfødende, peger på, at fødselsforberedelse i hold og tidligt jordemoderbesøg efter fødslen giver den tryghed, som førstegangsfødende har behov for, og overflødiggør derfor den todages indlæggelse, som Sundhedsstyrelsen peger på som imødekommende behovet for de fleste. Jordemoderforeningen vil støtte, at familierne kan vælge mellem at være indlagt en kort tid eller gå hjem, uafhængigt af paritet. Vores pointe her er, at dersom tilbuddet i hjemmet er tilstrækkelig attraktivt, så peger meget på, at det udgør et sundt alternativ. Side 7, afsnit Dagen efter fødslen Vi anbefaler, at det bør være en jordemoder, som ringer en familie op. Læg dog mærke til, at vores primære anbefaling går ud på, at denne opringning ikke er nødvendig, idet alle kvinder tilbydes hjemmebesøg. Dersom dette ikke vedtages, vil vi anbefale, at man for at få mest muligt ud af sam-

6 talen lader den forestå af en jordemoder. Som tidligere påpeget under vores generelle kommentarer, så byder jordemoderen både på forståelsen af det samlede graviditets- og fødselsforløb, kendskabet til amning, det spæde barns fysiologi og sygdomme samt moderens helbredsudfordringer, ligesom jordemoderen indgår i et vagtberedskab, i hvilket man med fordel kan indbygge 7 dages døgnberedskab og kontaktmulighed til familien. Det skal selvfølgelig sikres, at besvarelserne af familiernes spørgsmål, der i praksis har vist sig at forekomme lige så hyppigt om natten som om dagen, ikke belaster fødselsbetjeningen og omvendt. Side 8, afsnit dagen efter fødslen Flere jordemoderledere har påpeget, at sikkerhedsnettet kan blive tilstrækkeligt fintmasket ved at det understreges, at fødestedet skal have kontaktmulighed indtil barnet er fulde 7 dage gammelt (og selvfølgelig længere ved konkret behov hos moder eller barn). Dersom dagen falder i en weekend, skal det sikres, at der er kontaktmuligheder, selv om sundhedsplejen evt. ikke har weekendberedskab. Side 9, afsnit Under punktet at være opmærksom på, om en af forældrene udvikler tegn på fødselsdepression vil vi opfordre til, at det også formuleres således og ved behov støtte parret i at etablere kontakt til fødestedet til afklaring af tvivl eller uklarheder vedrørende graviditet, fødsel og barselsforløbet Side 10, afsnit 15.4 Efterfødselssamtale Vi foreslår som følger: Brugerundersøgelser har vist, at en efterfødselssamtale med jordemoder efterspørges af kvinderne, og at det øger tilfredsheden med forløbet. Forskning peger på, at en kort jordemoderledet intervention reducerer traumesymptomer, depression og stress. Side 10, midt på I sætningen obstetriker, som parret kender fra forløbet osv vil vi foreslå: obstetriker, som parret kender fra forløbet, deltager i efterfødselssamtalen, med henblik på en fælles faglig afklaring af forløbet og rådgivning vedrørende kommende graviditet og fødsel. En sådan fælles samtale vil kunne medvirke til at forebygge et ønske om planlagt kejsersnit uden lægelig indikation ( maternal request ). Begrundelse: Obstetrikeren er ikke alene med som gatekeeper i forhold til unødigt sectio. Sluttelig har vi den kommentar til oversigten over basistilbuddene efter fødslen, side 13. at vi fortsat anbefaler hjemmebesøg til alle, som udskrives tidligt, og at det i tilfælde af fastholdelse af opringning bør være en jordemoder, der varetager denne opgave af tidligere nævnte grunde. Vi vil afslutningsvis rose for den velgennemførte terminologiændring fra ambulant fødsel til tidlig udskrivelse. Næsten helt konsekvent gennemført, og vi mangler nu kun at tage afstand fra ordet hjemsendelse som kan opfattes passiviserende og afmægtiggørende, hvorimod udskrivelse er den praktiske handling som personalet foretager, hvorefter kvinden og hendes barn og partner selv begiver sig hjem med baggrund i, at det er den sundhedsmæssigt bedste og vel understøttede beslutning.

7 Jordemoderforeningen takker for en god proces frem mod revisionen af anbefalingerne, og vi stiller os til rådighed for det videre forløb. Jordemoderforeningen arbejder gerne sammen med Sundhedsstyrelsen om at skitsere muligheder for en opfølgning og evaluering af nærværende anbefalinger. Med venlig hilsen, Lillian Bondo

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Barsels- og efterfødselsambulatoriet

Barsels- og efterfødselsambulatoriet Patientinformation Barsels- og efterfødselsambulatoriet Et tilbud til dig, der har født Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecenteret Neonatal- og barselsklinikken Graviditets- og fødselsklinikken

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født Patientinformation Barselsklinikken Et tilbud til dig, der har født Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Barselsklinikken Barselsklinikken er et ambulant tilbud til dig der har født. Barselsklinikken kan

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Forældrenes oplevelser af fødegangene Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger LUP fødende 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født. Vælg billede. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt.

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født. Vælg billede. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Patientinformation Barselsklinikken Et tilbud til dig, der har født Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecenteret Barselsklinikken Barselsklinikken er et ambulant tilbud til dig der har

Læs mere

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte?

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? Ph.d.-studerende: Dorthe Boe Danbjørg, Enheden for Sygeplejeforskning,

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

3.1.1 APOPLEKSI Standard

3.1.1 APOPLEKSI Standard 3.1.1 APOPLEKSI Udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi foregår i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis formuleret på baggrund af Referenceprogram for behandling

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre 1 Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre Svangreomsorgen skal være differentieret, og der gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indsatsområde: Behandling og Pleje Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...1

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Jordemødre i kommuner. Hvad har de i tasken?

Jordemødre i kommuner. Hvad har de i tasken? Jordemødre i kommuner Hvad har de i tasken? Denne folder er tænkt som et katalog med inspiration til de forskellige opgaver, som en jordemoder kan løse i en kommune. Folderen beskriver forskellige roller,

Læs mere

Værd at vide om amning

Værd at vide om amning Informationspjece Værd at vide om amning "10 skridt mod vellykket amning" Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Jordemodercentrene Kære forældre... Med denne pjece henvender vi os til

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Forløbsplaner i praksis

Forløbsplaner i praksis Forløbsplaner i praksis Formålet med workshoppen At inspirere hinanden i arbejdet med jordemoderkonsultationerne Introduktion Indhold Tre eksempler på arbejde med jordemoderkonsultation fra et udviklingssynspunkt

Læs mere

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Formål...2 3 Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning...3 4 Kommunikation ved fødsler...5 4.1 Ukomplicerede fødselsforløb...5

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Barnets og familiens trivsel i centrum

Barnets og familiens trivsel i centrum Barnets og familiens trivsel i centrum - den sammenhængende kommunale og regionale indsats fra graviditeten til barnets første to uger Udviklet i samarbejde mellem Fødestederne Herning og Holstebro samt

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Ny i Danmark graviditet og fødsel. Anbefalinger til kommende forældre. Tillykke med graviditeten.

Sundhedsstyrelsen Ny i Danmark graviditet og fødsel. Anbefalinger til kommende forældre. Tillykke med graviditeten. Sundhedsstyrelsen 16. 11.2016 Ny i Danmark graviditet og fødsel Anbefalinger til kommende forældre Tillykke med graviditeten. Denne pjece er skrevet til dig, der er gravid og til din mand for at fortælle

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Forord Ammepolitikken som gælder for Regionshospitalet Randers er resultatet af et samarbejde mellem Fødegangen

Læs mere

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit.

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. Kære gravide Velkommen Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. I denne pjece kan du læse om det, vi tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barseltid. Pjecen er

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Overvægtige gravide. Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil?

Overvægtige gravide. Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil? Overvægtige gravide Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil? Sundhedsstyrelsen anbefaler Overvægtige gravide tilbydes rådgivning med henblik på at

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Vending af foster i sædestilling

Vending af foster i sædestilling Information til gravide Vending af foster i sædestilling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.798 kvinder, der har født 2016 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Evaluering af Familieiværksætterne

Evaluering af Familieiværksætterne 2016 Evaluering af Familieiværksætterne Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvad er Familieiværksætterne i Faxe Kommune?...2 1.2. Hvordan

Læs mere

Sygehus OUH SHS

Sygehus OUH SHS Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Sidsel Bang Skovgaard Journal nr.: 17-550 E-mail: sbs@rsyd.dk Dato: 06. januar 2017 Telefon: 2496 5613 Aktivitetsudvikling og økonomigrundlag på fødselsområdet

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Resume I forbindelse med årets finanslovsforhandlinger har der været fokus på travlheden på landets fødeafdelinger. I offentligheden har enkelte forsøgt at

Læs mere

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Sundhedspleje dagpleje/vuggestue Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Indhold Forord... 3 Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 4 Antal fødsler fordelt på de fire områder... 4 For tidligt fødte... 4 Andelen

Læs mere

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Da fædrene kom på banen Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Hvad ved vi Om faderskab og fædre At kvinder og mænd er forskellige men indtil videre har det været spredt og atomiseret med forskning i

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Distrikt Roskilde ksf@regionsjaelland.

Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Distrikt Roskilde ksf@regionsjaelland. Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Distrikt Roskilde ksf@regionsjaelland.dk FØDSELSDEPRESSION SYMPTOMER SYGDOM BEHANDLING UDBREDELSE AF

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og Specialevejledningen fra 2010. Fødeplanen afløser de 4 tidligere amters fødeplaner

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere