Den elektroniske dobbeltgænger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den elektroniske dobbeltgænger"

Transkript

1 Den elektroniske dobbeltgænger Andreas Neider Andreas Neider (f. 1958) har studeret filosofi, historie og etnologi. Fra 1984 til 2001 lektør og forlægger i Verlag Freies Geistesleben. Forfatter og foredragsholder. I 2012 udkom Der Mensch zwischen Über- und Unternatur das Erwachen des Bewusstseins im Ätherischen und die Gefährdung der Freien Kräfte på Verlag Freies Geistesleben. Det er bogens temaer, der behandles her. Artiklen er fra Anthroposophie (Vierteljahrsschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland) Michaeli, Hefte Nr. 3/ Oversættelse Ellis Hagen Simonsen I Rudolf Steiners foredrag fra november 1917 optræder et tema, som han kun har talt om på dette tidspunkt, nærmere bestemt i foredraget fra St. Gallen den 16. november og i Dornach-foredragene den 18., 19. og 25. november, og som indtil nu ikke er blevet viderebearbejdet indenfor den antroposofiske forskning. 1 Hverken før eller senere har han talt om hemmeligheden om det som han kalder den geografiske eller ahrimanske dobbeltgænger. I det følgende vil vi se, hvilken exceptionel betydning Steiners forklaringer har for vor tid, og hvorfor artiklens titel er Den elektroniske dobbeltgænger. Okkulte magtinteresser Såvel i St. Gallen som i Dornach behandlede Steiner flere temaer, der alle har med dobbeltgængertemaet at gøre. Som det første taler han om, at der findes vestlige, okkulte broderskaber, der har interesse i at udbrede materialismen så vidt, at flere og flere mennesker heller ikke efter deres død kan gøre sig fri af den jordiske tilværelse. Hvorfor? Fordi disse sjæle, der efter døden endnu sidder fast i det materielle, kan forvolde ødelæggende virkninger, som disse broderskaber vil udnytte til deres formål. I forbindelse hermed optræder i disse foredrag et første ledemotiv: interesser hos bestemte vestlige okkulte kredse, der går ud på at beherske jorden ved hjælp af materielle og tekniske midler, og som er virksomme helt ind i de dødes område. Denne magtudøvelse kan kun sikres ved at visse hemmeligheder, der hænger sammen med menneskets oversanselige væsen og netop også med den ahrimanske eller geografiske dobbeltgænger, forbliver hemmelige og ikke røbes. Dette hemmeligholdelsesprincip, der tjener magtens udøvelse, imødegår Rudolf Steiner utvetydigt ved i disse foredrag for første og eneste gang at tale om disse indtil da hemmeligholdte okkulte kendsgerninger. Derfor har disse foredrag en uhyre betydning hvad angår de hemmeligheder, der afsløres i dem. Vi må imidlertid først gå til en historisk forudsætning for den her beskrevne sammenhæng, nemlig det som Steiner kalder nedstyrtningen af mørkets ånder. Det var den, han talte om i sine foredrag i oktober 1917 i Dornach. 2 Nedstyrtningen af mørkets ånder Det forholder sig således med mørkets ånders nedstyrtning: Steiner beskriver en historisk, oversanselig hændelse, der fandt sted mellem årene 1841 og 1879, som en slags billede på den dragekamp, der også er beskrevet i Apokalypsen. For at forberede sit regentskab som tidsånd måtte ærkeenglen Michael, der også er beskrevet i Apokalypsen, styrte mørkets ånder ned på jorden, det vil sige ned i menneskenes bevidsthed. Efter 38 år, altså i 1879, var denne kamp i den æteriske verden afsluttet. Michael havde besejret mørkets ånder, og de virker fra nu af i den fysiske verden, men det vil sige i menneskenes jordiske bevidsthed. Og 38 år efter 1879, altså i 1917, havde de jordiske følger af denne nedstyrtning sat deres spor. Dermed er også forklaret, hvorfor Steiner netop i 1917 talte om disse sammenhænge. Og som det egentlige udtryk for denne nedstyrtning betegner Steiner den materialisme, der havde bredt sig mere og mere siden 1840erne. Nu må vi imidlertid spørge os selv, hvilke ånder Rudolf Steiner tænker på, når han taler om mørkets ånder. Han betegner dem som hørende til engleriget. Hvilken bevidsthed har englene? Da en engel ikke har noget fysisk legeme, men har æterlegemet som det laveste væsensled, lever den umiddelbart i den æteriske sfære, når den udvikler tanker. For den æteriske verden gælder sætningen: Her bliver tiden til rum. Alt hvad der i det fysiske må tænkes efter hinanden i tidsmæssig rækkefølge, optræder i det æteriske samtidigt. En engel, der jo ikke har noget fysisk legeme, lever altså med sine tanker permanent i det æteriskes rum eller modrum. Hos englen optræder tankerne ikke efter hinanden, men samtidigt og kan altid overskues i en slags panorama. Desuden har englen ikke brug for æterlegemet til opbygning af et fysisk legeme og kan derfor bruge alle sine kræfter på tankevirksomheden. Dermed er der givet et overblik og et fremblik, som gør det muligt for den personlige engel, skytsenglen der ledsager mennesket, at lede menneskets skæbne ud fra et klarsynet overblik. Siden begyndelsen af nyere tid havde en hel gruppering af engle imidlertid givet sig i lag med Ahriman og derved formørket det æteriske område. Men det måtte Michael, der er hersker over den æteriske tankesfære, udligne ved at styrte disse væsner ned i det jordiske. Hvis nu en engel bliver en mørkets ånd og fra den æteriske verden styrter ned i det jordiske område, det vil sige i den menneskelige bevidsthed, så går dermed også dens tidligere evne til at overskue tabt. Fra det æteriske fletværk af lys og overblik, samtidigheden, styrter sådan en engel ned i området for vores jordiske bevidsthed, hvor der som følge af det materielle hersker et efter hinanden -princip. Det at kunne frembringe sådan en formørkelse er en af de væsentlige egenskaber hos det væsen, som Rudolf Steiner kalder Ahriman. For Ahriman ønsker at lænke menneskets bevidsthed, dets frie opmærksomhedskræfter, til det jordiske. Ved mørkets ånders hjælp vil han formørke det æteriske for menneskene. Det mål kan Ahriman først nå efter det tidspunkt, hvor menneskenes tanker faktisk har fundet deres plads i det fysiske legeme. Før begyndelsen af 5

2 nyere tid tænkte mennesker endnu ikke med deres fysiske hjerner, men derimod med deres æterlegemer. Det vil sige, at tankerne endnu ikke var forbundet med nervesanse-systemet på den måde, som de er det i dag. Men fra begyndelsen af nyere tid spejler tankerne sig i det fysiske legeme, oplevelsen af de levende begreber lammes på grund af deres binding til nervesanse-systemet, og derved kan vi udforske og forstå 3 de materielle begivenheder nøjagtigt. Det i æterlegemet arbejdende tankeliv bliver på en vis måde begrænset og neddæmpet på grund af det fysiske legeme. Videreudviklingen af den menneskelige bevidsthed skulle nu bestå i at overvinde den formørkelse, der hænger sammen med den materielle bevidsthed, ved at den blev vågen over for tankernes æteriske kvalitet. Men netop dette vil mørkets ånder, de omtalte englevæsener forhindre. For de måtte på grund af deres ahrimanske anstrøg forlade det æteriske område og kan derfor kun være virksomme i det jordiske, i området for vores materielle bevidsthed. Dette historisk-okkulte forløb var nu endnu en hemmelighed, som de vestlige broderskaber ville beholde for sig selv for derigennem at kunne udøve deres magt. Også dette har Rudolf Steiner talt helt målbevidst om i 1917 for at gøre en viden om disse sammenhænge tilgængelig for mennesker. Målet: at fiksere den menneskelige bevidsthed på det rent materielle helt ind i tilværelsen efter døden kunne bedst nås ved, at man udnyttede mørkets ånders virksomhed sådan, at ingen andre kunne få noget at vide om det. 4 Først på den baggrund kan man rigtigt forstå det egentlig centrale i foredragene om den geografiske dobbeltgængers hemmelighed som tema. Vores nervesystem og den ahrimanske dobbeltgænger Rudolf Steiner gør os opmærksom på noget særligt ved vores nervesystem. I det, siger han her for første og eneste gang, befinder sig et væsen, der slet ikke hører til i den menneskelige organisation, et ahrimansk væsen, der drager ind i mennesket kort før fødslen og må forlade det igen ved døden. Dette ahrimanske væsen er grundlaget for alt, hvad vi har brug for af elektriske strømme i vores nervesystem for at bearbejde sanseiagttagelser, koordinere dem og reagere på dem. Fra lægekunsten ved man, at der såvel i vores hjerne som i det øvrige nervesystem opbygges og videresendes elektriske strømme, såkaldte aktionspotentialer. Man kan måle dem med EKG og 6 EEG. Når der løber en strøm, formidles gennem den et budskab, som udløser tilsvarende kemiske reaktioner. Løber der ingen strøm, så betyder det også et budskab, og der udløses ikke mere nogen kemisk reaktion. Hele vores nervesystem er fuldt af sådanne strømme. Gennem dem bliver den ydre verdens påvirkninger, der optages gennem sanseorganerne, ledt videre til hjernen. Derpå beror vores bevidsthed, der er bundet til det fysiske. På den anden side iagttages det muskulære apparats bevægelser via nervebanerne og nervecellerne og indstilles efter sansepåvirkninger. 5 Kommer der for eksempel på håndfladen en stærk påvirkning fra en hed komfurplade, så reagerer armen umiddelbart, og hånden bliver straks trukket tilbage. Der behøves ingen tankeproces og ingen følelsesreaktion. Nervesystemet kan altså også agere uden bevidsthed, kroppen reagerer refleksagtigt og spontant. Til vores jordiske bevidsthed behøver vi altså et ahrimansk væsen, der bor sammen med os i vores legeme. Vi kunne ikke leve uden det, hvilket også viser sig ved at vores liv ophører i det øjeblik, der ikke mere løber nogen elektrisk strøm i vores nervesystem. Men samtidig betegner Rudolf Steiner denne ahrimanske dobbeltgænger som årsagen til de legemlige sygdomme og tilmed som afhængig af de geografiske forhold. 6 Hvorfor? Fordi den ahrimanske dobbeltgænger på sin side er underkastet jordens geografiske betingelser. For også jorden er fuld af elektromagnetiske kræfter, som er ordnet efter bjergkæderne og virker særligt stærkt, hvor bjergene løber fra syd mod nord og ikke fra øst mod vest. Tilsvarende betegner Rudolf Steiner Nordamerika som det område på jorden, hvor den ahrimanske dobbeltgænger kan være allerstærkest aktiv. Computerteknikkens opståen Nu påpeger Rudolf Steiner imidlertid, at menneskeheden i det 20. århundrede vil være i stand til at overføre disse kræfter der er aktive i menneskets nervesystem, og som svarer til elektriske og magnetiske kræfter, til maskiner. Jeg har, med fuldt overlæg, ofte gjort opmærksom på, også i offentlige foredrag, at menneskets bevidsthed hænger sammen med nedbrydende kræfter.( ) Vi dør ind i vores nervesystem. Disse kræfter, disse hendøende kræfter vil blive stærkere og stærkere. Og der vil blive oprettet en forbindelse mellem de hendøende kræfter i mennesket, der er beslægtet med elektriske og magnetiske kræfter, og de ydre maskinkræfter. Mennesket vil så at sige kunne lede sine hensigter og sine tanker ind i maskinkræfterne. Endnu uopdagede kræfter i menneskenaturen vil blive opdaget, kræfter som virker på de ydre elektriske og magnetiske kræfter. 7 Forbavsende nok har en af den amerikanske computertekniks pionerer, John von Neumann, i 1950erne beskrevet sin fremgangsmåde ved udviklingen af computeren sådan: Da vi arbejdede på projektet til maskinen, forsøgte mine medarbejdere og jeg at efterligne nogle af de kendte processer i den levende hjerne. Dette aspekt fik mig til at beskæftige mig med neurologi ( ) og til sluttelig at holde foredrag om mulighederne for at lave en stærkt forenklet kopi af den levende hjerne til brug ved fremstillingen af maskiner, der skulle bygges af mennesker. 8 Von Neumann havde ved siden af sit arbejde med udviklingen af den første regnemaskine beskæftiget sig med neurologi, hvilket ingen af hans kollegaer havde. Derfor var det kun ham og ikke de andre, der tænkte over, hvad det egentlig var de gjorde under udviklingen af disse maskiner: Ligesom i nervesystemet danner også polariteten strøm/ ikke strøm i computeren grundlaget for enhver formidling af information. I den menneskelige organisme spiller herudover et nødvendigt kvantum kemi, nemlig såkaldte signalstoffer eller neurotransmittere, imidlertid også en rolle. Hvad der bliver tydeligt her, er at vi med computerteknologien i en vis forstand har at gøre med en i den ydre verden placeret ahrimansk dobbeltgænger, som vi derfor også kan kalde en elektronisk dobbeltgænger. Ikke uden grund har computeren allerede længe heddet PC = personal computer. Alt, ja næsten alt, hvad vi i dag bevidsthedsmæssigt præsterer, sker efterhånden udelukkende ved hjælp af computere og deres netværk ved hjælp af internettet. Vores personlige data, vores arbejde, vores forbrug, næsten alle livsområder er omfattet af computere. PC en ledsager os faktisk som en slags elektronisk dobbeltgænger. Og denne dobbeltgængers væsen er nøjagtigt sådan, som Rudolf Steiner har beskrevet den ahrimanske dobbeltgænger i de omtalte foredrag: Og vi går netop sådan gennem livet, at vi har vores sjæl og sådan en dobbeltgænger, der er meget klogere, meget, meget klogere end vi er, som er meget intelligent, men som har en mefisto-intelligens, en ahrimansk intelligens og dertil en ahrimansk vilje, en meget stærk vilje, en vilje, der

3 står naturkræfterne meget nærmere end den menneskelige vilje, der bliver reguleret af gemyttet. 9 Computeren er en kold maskine med høj intelligenskraft, ubøjelig vilje, med andre ord effektivitet. Utallige bevægelsesprocesser, lige til krigsførelse, styres i dag ved hjælp af computere, og også vores økonomiske liv med alle dets pengestrømme beherskes i dag i vidt omfang af disse maskiner. Dermed bliver det imidlertid klart, at Rudolf Steiner overskuede det 20. århundredes tekniske udvikling så langt, at han kunne forudse at den industrielle tidsalder ville blive afløst af en ny, digital tidsalder. Den luciferiske og den ahrimanske dobbeltgænger På dette sted skal der kort omtales begrebet dobbeltgænger, for i alle sine grundskrifter, i sit foredragsværk og i mysteriedramaerne bruger Rudolf Steiner først og fremmest udtrykket om et væsen, der ledsager os som en skygge, som en adskilt del af vores hukommelse også ud over døden og videre gennem de forskellige jordliv. Nu beskriver han i foredragene fra november 1917 endnu en dobbeltgænger - en ahrimansk - til forskel fra den luciferiske dobbeltgænger, som han ellers kort og klart omtaler som menneskets dobbeltgænger i betydningen skygge. Den luciferiske dobbeltgænger er i øvrigt ansvarlig for alle psykisk betingede sygdomme. 10 Det væsentlige ved forskellen er især, at den ahrimanske dobbeltgænger kun ledsager os gennem ét jordliv fra fødsel til død. For en bedre forståelse kommer her følgende oversigt: nisere det fysiske legeme. Æterlegemet er den formgiver, der former organerne og organiserer deres sammenhæng. Disse formgivende og organiserende kræfter kan ikke alene bruges til at belive og organisere fysiske stoffer, men også til, i form af tanker og forestillinger, at gribe, forme og opbevare de sjælelig-åndelige oplevelser, altså jegets og astrallegemets oplevelser. For i kraft af vores hukommelse har vi mulighed for igen og igen at lade vores sjælelige oplevelser blive levende. En af de centrale opdagelser, som Steiner ofte henviser til, er at natursiden af vores æterlegeme forvandler sig omkring det syvende leveår: En del af æterlegemets livsfunktioner bliver frigjort ved afslutningen af det fysiske legemes udformning og opbygning i den anden syvårsperiode og tjener fra da af tanke- og hukommelsesdannelsen. Tanke- og hukommelseskræfter, eller også opmærksomhedskræfter, er altså forvandlede livskræfter. Man kan også kalde dem frie kræfter, fordi de er fritaget for opgaven med at forsyne vores fysiske legeme med liv. Men hvordan foregår nu virkelig denne forvandling, der viser sig i udpræget form fra omkring det syvende leveår? 14 I det indre af hjernen befinder sig et netværk af blodkar (plexus choroideus). Her bliver arterieblodet, der tjener livsopretholdelsen og forsyningen, forvandlet til hjernevæske (liquor cerebrospinalis). Denne væske sørger ikke kun for, at hjernen og det centrale nervesystem næsten svæver i den, den bliver også holdt i stadig bevægelse gennem vores åndedrætsrytme. Den stiger op og ned i rygmarvskanalen, alt efter om vi ånder ind eller ud. I denne fysiologiske proces har vi nu et nøjagtigt billede af overgangen fra livsformkræfter, der finder deres udtryk i arterieblodet, til oplevelses-formkræfter, frie kræfter, der kommer til udtryk i den krystalklare hjernevæske, som er fritaget for forsyningsopgaver. I åndedrættet lever til gengæld astrallegemet; det kan påvirke hjernevæsken gennem vores ind- og udånding, der via mellemgulvet forplanter sig til den væske der løber i rygmarvskanalen; derved kan det til sine egne formål bruge Modstandsmagt: Lucifer Ahriman Oprindelig betegnelse: (æterisk) dobbeltgænger geografisk dobbeltgænger Alternativ betegnelse: biografisk dobbeltgænger ahrimansk dobbeltgænger Legemligt grundlag: æterlegeme fysisk legeme/nervesystem Sygdomsformer: psykiske sygdomme legemlige sygdomme Nu går Steiner et skridt videre, idet han kæder opdagelsen af den ahrimanske dobbeltgænger sammen med den tidligere beskrevne nedstyrtning af mørkets ånder og de vestlige okkulte logers forsøg på at hemmeligholde disse kendsgerninger for bevidst at udnytte dem til at udøve magt og til at formørke bevidstheden om det oversanselige. Problemet legeme - sjæl For at forstå denne sammenhæng må vi nu gå nærmere ind på det fysiologiske grundlag for menneskets sjæleliv. For på den ene side har vi vores nervesystem, som støtter vores bevidsthed, der er bundet til sanserne. Det er imidlertid ikke identisk med vores sjælelige oplevelse. For at blive opfattet behøver et sanseindtryk et sanseorgan og de dertil hørende nervebaner i hjernen og i nervesystemet. Disse påvirkninger kan også måles og fremstilles fysisk. Men ikke vores sjælelige oplevelse! For i hjernen og i nervebanerne vil man aldrig ad fysisk vej kunne finde farven rød eller en solsorts sang! Men hvor findes den sjælelige oplevelse, hvis den ikke kan lokaliseres i legemet? Svaret er: Vores sjælelige oplevelse finder slet ikke sted i legemet, men der hvor et sanseindtryk befinder sig, altså udenfor legemet. Jeg hører jo ikke solsorten synge i mit hoved, men på grenen i et træ. Jeg ser ikke den røde farve i mit øje, men derude på væggen! Sjæleligt er vi altså altid hos de ting, som vi iagttager, altså udenfor legemet. 11 Og som Steiner allerede tidligere havde beskrevet, 12 tjener nerve-sanseorganisationen udelukkende som en slags spejl, hvorved vores sjælelige oplevelser bliver os bevidst. Men hvordan kommer nu forholdet mellem den sjælelige oplevelse udenfor legemet og nervesanseorganisationen i stand? Dette gab mellem det sjælelige og det fysisklegemlige, der her åbner sig, har Rudolf Steiner næsten hele sit liv udforsket. 13 Han søgte nemlig at forstå forbindelsen mellem sjæl og legeme så nøjagtigt som muligt, helt ned i de fysiologiske detaljer. Derved opdagede han æterlegemets væsentlige funktion i denne sammenhæng. Vores æterlegeme har først og fremmest den funktion at belive, opbygge og orga- de formkræfter i æterlegemet, der er frigjort fra stofforsyning. Herpå beror, fysiologisk set, de billedagtige forestillinger og følelsesoplevelser. At åndedrætsrytmen berører nervestrømmene, er grunden til, at vi kan danne os billeder af den ydre verden. Tanker, abstrakte tanker er stadig fuldstændigt bundet til nervesystemet, men det billedlige er bundet til åndedrættet. Derfor kan man sige: Her har vi det formende liv. 15 Astrallegemet, det bevidst oplevende menneske, behøver til bevidstheds-, det vil sige forestillingsdannelsen, et legemligt grundlag, der er i stand til at afbilde, 7

4 henholdsvis spejle disse oplevelser. De døde abstrakte tanker, de billedløse, følelsesfattige forestillinger har nerverne som grundlag. De levende forestillinger og oplevelser hænger derimod sammen med åndedrætsrytmen. 16 Hvis mennesket kun havde et astrallegeme og et jeg, men ikke noget æterlegeme, kunne det ganske vist have oplevelser og indtryk, men de ville dog straks forsvinde og ville ikke kunne fastholdes. Det er altså også æterlegemet, der forhindrer at vores oplevelser går i opløsning - netop ved hjælp af de lige omtalte processer i hjernen. De udgør det legemlige grundlag, som gør det muligt for æterlegemet faktisk at fastholde oplevelserne. Disse processer ligger altså også til grund for hukommelsesdannelsen, der dog for størstepartens vedkommende ikke sker om dagen, men om natten. 17 Æterlegemet går således fra at være bevarer af det stoflige legeme til bevarer af vores bevidsthedsindhold. Opmærksomhedsteknologi og internetudvikling Hermed har vi nu beskrevet det område, som gør det muligt at forstå den teknologi, der hænger sammen med den ahrimanske dobbeltgænger. For den teknologi, som Steiner forudsagde, er netop ikke en industriel, men en bevidsthedsteknologi eller mere nøjagtigt en opmærksomhedsteknologi. Idet stadig flere opmærksomhedskræfter bliver bundet gennem de digitale apparater og frem for alt gennem internettet, afskærer denne teknologi nøjagtig på det sted, hvor vores nervesansesystem ved hjælp af æterlegemets frie kræfter er forbundet med det sjælelig-åndelige, forbindelsen imellem dem og sætter den elektroniske dobbeltgænger ind i stedet for de frie kræfter! Vores sjælelige oplevelser, herunder hukommelsesdannelsen bliver dermed lænket til maskinen, sådan som Steiner forudsagde i disse foredrag: Sammenkoblingen af menneskevæsenet med det maskinelle væsen vil være et stort og betydningsfuldt problem i resten af jordudviklingen. 18 Den sjælelige opmærksomhed og dens billedlige forarbejdning gennem de frie kræfter bliver afløst af de ved hjælp af computeren etablerede forbindelser. Først ved tilvejebringelsen af en elektronisk dobbeltgænger, der befinder sig uden for det menneskelige legeme, blev det tillige muligt at forbinde disse apparater med hinanden ved hjælp af internettet og på den måde skabe en bevidsthedsteknologi uden forbindelse 8 med en individuel menneskelig bevidsthed. Og derved bliver også en stor del af vores hukommelsesfunktioner erstattet af computere og af internettet som et universelt, men alligevel uvirkeligt teknisk medium. Det er nøjagtigt hvad Rudolf Steiner forudså. For han beskriver også denne teknologis udbredelse fra Amerika ud over hele verden: Frem for alt forsøger man herfra at udnytte elektricitet og navnlig jordmagnetisme for at frembringe virkninger over hele jorden. 19 Steiner gør det altså klart, at der samtidig med mørkets ånders nedstyrtning også blev gjort forsøg på at opsuge udviklingen af vores bevidstheds frie kræfter, altså de æteriske kræfter. Det opnår man især gennem de omtalte maskiner, der som elektroniske dobbeltgængere imiterer de sansebundne bevidsthedsprocesser i den menneskelige organisme, som beror på elektriske strømme og på en ahrimansk dobbeltgænger. Disse apparater ser dog i det ydre, med deres såkaldte brugerflade, overhovedet ikke ahrimanske ud. Overfladen på alle iphones, ibooks, ipads og ipods ser tværtimod nærmest farveglade og brogede, nærmest barnligt harmløse ud. Deres egentlige virksomhed, den der lænker den menneskelige bevidsthed stærkere og stærkere til materien, bliver derved behændigt kamufleret. 20 Dog - og det er det, der nu er det afgørende - så Steiner denne fremkomst af nye maskiner, som vi mennesker vil vokse mere og mere sammen med, som nødvendig. På den slags steder har man viljen til at lade menneskekræfter arbejde sammen med maskinkræfter. Man må ikke behandle disse ting, som om man var nødt til at bekæmpe dem. Det er en hel forkert opfattelse. Disse ting vil ikke udeblive, de vil komme. Det drejer sig kun om, hvorvidt de i det verdenshistoriske forløb bliver sat i scene af mennesker, der er uselvisk fortrolige med jordudviklingens store mål og former tingene til gavn for mennesker, eller om de bliver sat i scene af menneskegrupper, der kun udnytter disse ting i egoistisk eller gruppeegoistisk forstand. 21 Fra undernatur til overnatur Netop her sætter Rudolf Steiner sine bestræbelser ind på at udvikle en fremtidig åndsbevidsthed. I sine sidste levedage formulerede han til dette formål sine berømte ledesætninger om forholdet mellem under- og overnatur: Mennesket må finde styrken, den indre erkendelseskraft for ikke at blive overmandet af Ahriman i den tekniske kultur. Undernaturen må forstås som det, den er. Det kan det kun, hvis mennesket som i åndelig erkendelse stiger mindst lige så højt op til den udenjordiske overnatur, som det i teknikken er steget ned i undernaturen. Tidsalderen har brug for en erkendelse, der stiger op over naturen, fordi den indvendigt må gøre sig færdig med et farligt virkende livsindhold, der er sunket ned under naturen. Her er der naturligvis ikke tale om at vende tilbage til tidligere kulturtrin, men om at mennesket må finde veje til at bringe de nye kulturforhold i et rigtigt forhold til sig selv og til kosmos. 22 Hvad det for Steiner kom an på i disse foredrag, var at vise, at menneskets sjælelig-åndelige udvikling fremover i stadig højere grad vil ske ved beskæftigelse med de nye teknologier, der vil binde menneskets bevidsthed til det maskinelle, det undernaturlige, og at det gælder om at blive bevidst om det ahrimanskes virksomhed i den nye bevidsthedsteknologi. Eftersom disse teknologier i det væsentlige er bevidsthedsteknologier, vil en ensidig benyttelse af dem uden erkendelse af deres virkninger også få konsekvenser for vores bevidsthed. De frie opmærksomheds- og hukommelseskræfter som jo er af æterisk art, gælder det derfor om at tage åndeligsjælelig stilling til og ikke lade maskinverdenen få magt over dem. På den baggrund viser det sig, at praktisk talt alle de øvelser, Steiner har givet som koncentrations-, meditations- og tilbagebliksøvelser, styrker opmærksomhedsog hukommelseskræfterne. Overfor den påviste teknologiske udvikling er de altså ligefrem af livsvigtig betydning for fremtiden. 23 Som følge af den ahrimanske dobbeltgængers placering i maskinverdenen og som følge af skabelsen af elektroniske dobbeltgængere har den her beskrevne tekniske udvikling medført fare for, at mennesket lænkes stadig mere til det jordisk-materielle. Idet Steiner gjorde opmærksom på denne udvikling, opfordrede han samtidig mennesker til at blive sig deres eget væsens oversanselige karakter bevidst og dermed hæve sig over undernaturens materielle væsen. Noter 1 De her omtalte foredrag af Rudolf Steiner er i sommeren 2012 nyudgivet på Futurum Verlag, Basel, under titlen Der elektronische Doppelgänger und die Entwicklung der Computertechnik. I denne udgave bliver de sammenhænge der er temaet her, mere udførligt behandlet. 2 De er indeholdt i Rudolf Steiner: Die spirituellen Hintergründe der äusseren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis (GA 177).

5 Dornach Dansk oversættelse, forlaget Jupiter: Den spirituelle baggrund for den ydre verden, 1984, Mørkets ånders nedstyrtning, Rudolf Steiner skildrer disse sammenhænge udførligt i: Anthroposophische Leitsätze, Der anthroposophische Erkenntnisweg. Das Michael-Mysterium, (GA 26). Dansk oversættelse, forlaget Jupiter: Antroposofiske ledesætninger. 4 I den i sommeren 2012 udkomne bog Der Mensch zwischen Über-und Unternatur har forfatteren beskevet, hvordan der i medieverdenen, i den moderne ungdomslitteratur, i talrige film og computerspil, tegnes ubevidste billeder af mørkets ånders nedstyrtning. Et eksempel er romanen De vandrende sjæle af Stephenie Meyer, i hvilken en stor del af menneskeheden er besat af ikke-jordiske væsener. I sin Tusmørke-serie har Meyer gjort vampyrerne populære i hele verden. Vampyrer er afdøde, der ikke kan løsne sig fra det jordiske og derved frembringer ødelæggende virkninger. 5 Vi kan på dette sted ikke gå nærmere ind på det af Steiner omtalte problem angående de motoriske nerveceller. 6 Vi kan i denne sammenhæng ikke gå nærmere ind på de medicinske aspekter. Dette vil være en opgave for den antroposofiske medicin. 7 Rudolf Steiner, Der elektronische Doppelgänger und die Entwicklung der Computertechnik, foredrag i Dornach. 8 John von Neumann, Die Rechenmaschine und das Gehirn, München Rudolf Steiner, Der elektronische Doppelgänger, Der findes hos Rudolf Steiner talrige fremstillinger af den luciferiske dobbeltgænger. Se for eksempel de udvalgte tekster i Erkenne dich selbst, udgivet af Andreas Neider, Dornach 2010, med uddrag fra flere grundlæggende værker. 11 Denne kendsgerning henviser også den fænomenologiske filosofi og antropologi til. Se herom udgiverens Wo steckt unser Ich med bidrag af Gernot Böhme, Thomas Fuchs og Jan Vagedes, Stuttgart Jfr. Rudolf Steiners foredrag i Bologna fra 1911, med titlen Das gespiegelte Ich, udgivet af Andreas Neider, Dornach Se herom forfatterens artikel Das Leib-Seele-Problem oder: Wie lässt sich die Erklärungslücke schliessen? i Der Merkurstab, 6/ Vi støtter os i det følgende til Armin Husemanns banebrydende forskning, der er offentliggjort i hans bog Der hörende Mensch und die Wirklichkeit der Musik, Stuttgart Anthroposophie als Kosmosophie II (GA 208), Dornach 1992, foredraget , s Dette viser sig, som Armin Husemann fremstiller det i sin bog, især i en musikoplevelse, når der ligger en indre syngen til grund for ind- og udåndingsrytmen, hvor den lyttende ideelt ånder nøjagtigt i den udøvende sangers eller den spillendes rytme. 17 Der kan her ikke gås nærmere ind på hukommelsesdannelsen. Forfatteren arbejder for tiden på dette tema og forbereder yderligere offentliggørelser. 18 Rudolf Steiner, Der elektronische Doppelgänger, foredrag fra Se note 18. Steiner henviser i denne sammenhæng også til, at udnyttelsen af elektricitet til de nye bevidsthedsteknologier yderligere forstærkes gennem kosmiske virkninger fra Tvillingernes område i Dyrekredsen, der har særlig meget med de polariserende kræfter at gøre. 20 Apple s logo, æblet der er bidt i, symboliserer ganske vist dette styrt ned i materien, på en meget listig, ja næsten kynisk måde. 21 Se også fremstillingen af denne problematik i Rudolf Steiners 3. og 4. mysteriedrama, hvor Dr. Strader taler om en opfindelse, hvor det præcis drejer sig om den virksomhed, der er beskrevet her, der afgørende påvirkes af den moralske bevidsthed hos brugeren af opfindelsen. Den beskrives som en mekanisme uden nærmere forklaring på, hvilken slags mekanisme det drejer sig om. I den antroposofiske tradition er denne opfindelse derfor kendt som Strader-apparatet. Se dertil hefte 107 af Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Dornach, Michaeli 1991, Der Strader-Apparat. Modell - Skizzen - Berichte. 22 Rudolf Steiner, Anthroposophische Leitsätze (GA 26), Dornach 1976, S 257. Om forholdet over- og undernatur se også forfatterens bog, Der Mensch zwischen Überund Unternatur. Das Erwachen des Bewusstseins im Ätherischen und die Gefährdung der freien Kräfte, Stuttgart I min bog Aufmerksamkeitsdefizite. Wie das Internet unser Bewusstsein korrumpiert und was wir dagegen tun können, der udkommer i foråret 2013, vil jeg gå nærmere ind på disse sammenhænge. 3 foredrag om Søren Kierkegaard Om foredragsholderne Torsdag d. 10. oktober 2013 kl Oskar Borgman Hansen: Søren Kierkegaard, æstetiker og kristen individualist Torsdag d. 24. oktober 2013 kl Johnny Kondrup: Den skeløjede pukkelryg. Søren Kierkegaards forhold til Meïr Goldschmidt Torsdag d. 7. november 2013 kl Niels Jørgen Cappelørn: Længslen efter Gud. Aspekter af Kierkegaards teologiske antropologi Oskar Borgman Hansen. Magister i filosofi. Afdelingsleder ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet Generalsekretær i Antroposofisk Selskab, Danmark Johnny Kondrup. Dr.phil., professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet. Medredaktør og medudgiver af Søren Kierkegaards Skrifter Niels Jørgen Cappelørn. Professor, dr.theol. h.c. Grundlagde Søren Kierkegaard Forskningscenteret i 1994 og har været dets leder frem til Har fra 1994 til 2013 forestået udgivelsen af den tekstkritiske udgave af Søren Kierkegaards Skrifter. Sted: Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C. Entré: 50 kr. Arrangør: Antroposofisk Selskab Perseus-gruppen Nr Sjælens sæde er dér, hvor den indre og ydre verden er i berøring. Hvor de gennemtrænger hinanden er det til stede i hvert et punkt af gennemtrængningen. Novalis 9

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

Hvad er drømme, og hvordan opstår de? 1 DRØMME Hvad er drømme, og hvordan opstår de? C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold I. Indledning II. Mekanismen: 1. Fysisk 2. Æterisk 3. Astral III. Sjælen

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Hvorfor jeg føler, det du føler

Hvorfor jeg føler, det du føler Joachim Bauer (2010) Hvorfor jeg føler, det du føler den 16. februar 2011 Søren Moldrup 1 1. Hverdagens resonansfænomener: Hvorfor jeg føler det, du føler Ofte er det allerede sket, før vi kan nå at tænke

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

FINDES DER EN SÆRLIG DANSK PSYKOLOGI?} Afskedsforelæsning den 7. november 2008. Jens Mammen

FINDES DER EN SÆRLIG DANSK PSYKOLOGI?} Afskedsforelæsning den 7. november 2008. Jens Mammen 355 Psyke & Logos, 2009,30, 355-379 FINDES DER EN SÆRLIG DANSK PSYKOLOGI?} Afskedsforelæsning den 7. november 2008 Jens Mammen J afskedsforelæsningen prøver jeg gennem en fremstilling af min egen rejse

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hvordan er det gået til?

Hvordan er det gået til? STOF 4.2 04/12/04 19:19 Side 54 EN KLASSIKER Hvordan er det gået til? Introduktion til klassikeren. Af Michael Jourdan I TV-serien, Huset på Christianshavn, er der en episode 1, hvor beboerne samles hos

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Kirken og den moderne verden

Kirken og den moderne verden 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere