Den elektroniske dobbeltgænger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den elektroniske dobbeltgænger"

Transkript

1 Den elektroniske dobbeltgænger Andreas Neider Andreas Neider (f. 1958) har studeret filosofi, historie og etnologi. Fra 1984 til 2001 lektør og forlægger i Verlag Freies Geistesleben. Forfatter og foredragsholder. I 2012 udkom Der Mensch zwischen Über- und Unternatur das Erwachen des Bewusstseins im Ätherischen und die Gefährdung der Freien Kräfte på Verlag Freies Geistesleben. Det er bogens temaer, der behandles her. Artiklen er fra Anthroposophie (Vierteljahrsschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland) Michaeli, Hefte Nr. 3/ Oversættelse Ellis Hagen Simonsen I Rudolf Steiners foredrag fra november 1917 optræder et tema, som han kun har talt om på dette tidspunkt, nærmere bestemt i foredraget fra St. Gallen den 16. november og i Dornach-foredragene den 18., 19. og 25. november, og som indtil nu ikke er blevet viderebearbejdet indenfor den antroposofiske forskning. 1 Hverken før eller senere har han talt om hemmeligheden om det som han kalder den geografiske eller ahrimanske dobbeltgænger. I det følgende vil vi se, hvilken exceptionel betydning Steiners forklaringer har for vor tid, og hvorfor artiklens titel er Den elektroniske dobbeltgænger. Okkulte magtinteresser Såvel i St. Gallen som i Dornach behandlede Steiner flere temaer, der alle har med dobbeltgængertemaet at gøre. Som det første taler han om, at der findes vestlige, okkulte broderskaber, der har interesse i at udbrede materialismen så vidt, at flere og flere mennesker heller ikke efter deres død kan gøre sig fri af den jordiske tilværelse. Hvorfor? Fordi disse sjæle, der efter døden endnu sidder fast i det materielle, kan forvolde ødelæggende virkninger, som disse broderskaber vil udnytte til deres formål. I forbindelse hermed optræder i disse foredrag et første ledemotiv: interesser hos bestemte vestlige okkulte kredse, der går ud på at beherske jorden ved hjælp af materielle og tekniske midler, og som er virksomme helt ind i de dødes område. Denne magtudøvelse kan kun sikres ved at visse hemmeligheder, der hænger sammen med menneskets oversanselige væsen og netop også med den ahrimanske eller geografiske dobbeltgænger, forbliver hemmelige og ikke røbes. Dette hemmeligholdelsesprincip, der tjener magtens udøvelse, imødegår Rudolf Steiner utvetydigt ved i disse foredrag for første og eneste gang at tale om disse indtil da hemmeligholdte okkulte kendsgerninger. Derfor har disse foredrag en uhyre betydning hvad angår de hemmeligheder, der afsløres i dem. Vi må imidlertid først gå til en historisk forudsætning for den her beskrevne sammenhæng, nemlig det som Steiner kalder nedstyrtningen af mørkets ånder. Det var den, han talte om i sine foredrag i oktober 1917 i Dornach. 2 Nedstyrtningen af mørkets ånder Det forholder sig således med mørkets ånders nedstyrtning: Steiner beskriver en historisk, oversanselig hændelse, der fandt sted mellem årene 1841 og 1879, som en slags billede på den dragekamp, der også er beskrevet i Apokalypsen. For at forberede sit regentskab som tidsånd måtte ærkeenglen Michael, der også er beskrevet i Apokalypsen, styrte mørkets ånder ned på jorden, det vil sige ned i menneskenes bevidsthed. Efter 38 år, altså i 1879, var denne kamp i den æteriske verden afsluttet. Michael havde besejret mørkets ånder, og de virker fra nu af i den fysiske verden, men det vil sige i menneskenes jordiske bevidsthed. Og 38 år efter 1879, altså i 1917, havde de jordiske følger af denne nedstyrtning sat deres spor. Dermed er også forklaret, hvorfor Steiner netop i 1917 talte om disse sammenhænge. Og som det egentlige udtryk for denne nedstyrtning betegner Steiner den materialisme, der havde bredt sig mere og mere siden 1840erne. Nu må vi imidlertid spørge os selv, hvilke ånder Rudolf Steiner tænker på, når han taler om mørkets ånder. Han betegner dem som hørende til engleriget. Hvilken bevidsthed har englene? Da en engel ikke har noget fysisk legeme, men har æterlegemet som det laveste væsensled, lever den umiddelbart i den æteriske sfære, når den udvikler tanker. For den æteriske verden gælder sætningen: Her bliver tiden til rum. Alt hvad der i det fysiske må tænkes efter hinanden i tidsmæssig rækkefølge, optræder i det æteriske samtidigt. En engel, der jo ikke har noget fysisk legeme, lever altså med sine tanker permanent i det æteriskes rum eller modrum. Hos englen optræder tankerne ikke efter hinanden, men samtidigt og kan altid overskues i en slags panorama. Desuden har englen ikke brug for æterlegemet til opbygning af et fysisk legeme og kan derfor bruge alle sine kræfter på tankevirksomheden. Dermed er der givet et overblik og et fremblik, som gør det muligt for den personlige engel, skytsenglen der ledsager mennesket, at lede menneskets skæbne ud fra et klarsynet overblik. Siden begyndelsen af nyere tid havde en hel gruppering af engle imidlertid givet sig i lag med Ahriman og derved formørket det æteriske område. Men det måtte Michael, der er hersker over den æteriske tankesfære, udligne ved at styrte disse væsner ned i det jordiske. Hvis nu en engel bliver en mørkets ånd og fra den æteriske verden styrter ned i det jordiske område, det vil sige i den menneskelige bevidsthed, så går dermed også dens tidligere evne til at overskue tabt. Fra det æteriske fletværk af lys og overblik, samtidigheden, styrter sådan en engel ned i området for vores jordiske bevidsthed, hvor der som følge af det materielle hersker et efter hinanden -princip. Det at kunne frembringe sådan en formørkelse er en af de væsentlige egenskaber hos det væsen, som Rudolf Steiner kalder Ahriman. For Ahriman ønsker at lænke menneskets bevidsthed, dets frie opmærksomhedskræfter, til det jordiske. Ved mørkets ånders hjælp vil han formørke det æteriske for menneskene. Det mål kan Ahriman først nå efter det tidspunkt, hvor menneskenes tanker faktisk har fundet deres plads i det fysiske legeme. Før begyndelsen af 5

2 nyere tid tænkte mennesker endnu ikke med deres fysiske hjerner, men derimod med deres æterlegemer. Det vil sige, at tankerne endnu ikke var forbundet med nervesanse-systemet på den måde, som de er det i dag. Men fra begyndelsen af nyere tid spejler tankerne sig i det fysiske legeme, oplevelsen af de levende begreber lammes på grund af deres binding til nervesanse-systemet, og derved kan vi udforske og forstå 3 de materielle begivenheder nøjagtigt. Det i æterlegemet arbejdende tankeliv bliver på en vis måde begrænset og neddæmpet på grund af det fysiske legeme. Videreudviklingen af den menneskelige bevidsthed skulle nu bestå i at overvinde den formørkelse, der hænger sammen med den materielle bevidsthed, ved at den blev vågen over for tankernes æteriske kvalitet. Men netop dette vil mørkets ånder, de omtalte englevæsener forhindre. For de måtte på grund af deres ahrimanske anstrøg forlade det æteriske område og kan derfor kun være virksomme i det jordiske, i området for vores materielle bevidsthed. Dette historisk-okkulte forløb var nu endnu en hemmelighed, som de vestlige broderskaber ville beholde for sig selv for derigennem at kunne udøve deres magt. Også dette har Rudolf Steiner talt helt målbevidst om i 1917 for at gøre en viden om disse sammenhænge tilgængelig for mennesker. Målet: at fiksere den menneskelige bevidsthed på det rent materielle helt ind i tilværelsen efter døden kunne bedst nås ved, at man udnyttede mørkets ånders virksomhed sådan, at ingen andre kunne få noget at vide om det. 4 Først på den baggrund kan man rigtigt forstå det egentlig centrale i foredragene om den geografiske dobbeltgængers hemmelighed som tema. Vores nervesystem og den ahrimanske dobbeltgænger Rudolf Steiner gør os opmærksom på noget særligt ved vores nervesystem. I det, siger han her for første og eneste gang, befinder sig et væsen, der slet ikke hører til i den menneskelige organisation, et ahrimansk væsen, der drager ind i mennesket kort før fødslen og må forlade det igen ved døden. Dette ahrimanske væsen er grundlaget for alt, hvad vi har brug for af elektriske strømme i vores nervesystem for at bearbejde sanseiagttagelser, koordinere dem og reagere på dem. Fra lægekunsten ved man, at der såvel i vores hjerne som i det øvrige nervesystem opbygges og videresendes elektriske strømme, såkaldte aktionspotentialer. Man kan måle dem med EKG og 6 EEG. Når der løber en strøm, formidles gennem den et budskab, som udløser tilsvarende kemiske reaktioner. Løber der ingen strøm, så betyder det også et budskab, og der udløses ikke mere nogen kemisk reaktion. Hele vores nervesystem er fuldt af sådanne strømme. Gennem dem bliver den ydre verdens påvirkninger, der optages gennem sanseorganerne, ledt videre til hjernen. Derpå beror vores bevidsthed, der er bundet til det fysiske. På den anden side iagttages det muskulære apparats bevægelser via nervebanerne og nervecellerne og indstilles efter sansepåvirkninger. 5 Kommer der for eksempel på håndfladen en stærk påvirkning fra en hed komfurplade, så reagerer armen umiddelbart, og hånden bliver straks trukket tilbage. Der behøves ingen tankeproces og ingen følelsesreaktion. Nervesystemet kan altså også agere uden bevidsthed, kroppen reagerer refleksagtigt og spontant. Til vores jordiske bevidsthed behøver vi altså et ahrimansk væsen, der bor sammen med os i vores legeme. Vi kunne ikke leve uden det, hvilket også viser sig ved at vores liv ophører i det øjeblik, der ikke mere løber nogen elektrisk strøm i vores nervesystem. Men samtidig betegner Rudolf Steiner denne ahrimanske dobbeltgænger som årsagen til de legemlige sygdomme og tilmed som afhængig af de geografiske forhold. 6 Hvorfor? Fordi den ahrimanske dobbeltgænger på sin side er underkastet jordens geografiske betingelser. For også jorden er fuld af elektromagnetiske kræfter, som er ordnet efter bjergkæderne og virker særligt stærkt, hvor bjergene løber fra syd mod nord og ikke fra øst mod vest. Tilsvarende betegner Rudolf Steiner Nordamerika som det område på jorden, hvor den ahrimanske dobbeltgænger kan være allerstærkest aktiv. Computerteknikkens opståen Nu påpeger Rudolf Steiner imidlertid, at menneskeheden i det 20. århundrede vil være i stand til at overføre disse kræfter der er aktive i menneskets nervesystem, og som svarer til elektriske og magnetiske kræfter, til maskiner. Jeg har, med fuldt overlæg, ofte gjort opmærksom på, også i offentlige foredrag, at menneskets bevidsthed hænger sammen med nedbrydende kræfter.( ) Vi dør ind i vores nervesystem. Disse kræfter, disse hendøende kræfter vil blive stærkere og stærkere. Og der vil blive oprettet en forbindelse mellem de hendøende kræfter i mennesket, der er beslægtet med elektriske og magnetiske kræfter, og de ydre maskinkræfter. Mennesket vil så at sige kunne lede sine hensigter og sine tanker ind i maskinkræfterne. Endnu uopdagede kræfter i menneskenaturen vil blive opdaget, kræfter som virker på de ydre elektriske og magnetiske kræfter. 7 Forbavsende nok har en af den amerikanske computertekniks pionerer, John von Neumann, i 1950erne beskrevet sin fremgangsmåde ved udviklingen af computeren sådan: Da vi arbejdede på projektet til maskinen, forsøgte mine medarbejdere og jeg at efterligne nogle af de kendte processer i den levende hjerne. Dette aspekt fik mig til at beskæftige mig med neurologi ( ) og til sluttelig at holde foredrag om mulighederne for at lave en stærkt forenklet kopi af den levende hjerne til brug ved fremstillingen af maskiner, der skulle bygges af mennesker. 8 Von Neumann havde ved siden af sit arbejde med udviklingen af den første regnemaskine beskæftiget sig med neurologi, hvilket ingen af hans kollegaer havde. Derfor var det kun ham og ikke de andre, der tænkte over, hvad det egentlig var de gjorde under udviklingen af disse maskiner: Ligesom i nervesystemet danner også polariteten strøm/ ikke strøm i computeren grundlaget for enhver formidling af information. I den menneskelige organisme spiller herudover et nødvendigt kvantum kemi, nemlig såkaldte signalstoffer eller neurotransmittere, imidlertid også en rolle. Hvad der bliver tydeligt her, er at vi med computerteknologien i en vis forstand har at gøre med en i den ydre verden placeret ahrimansk dobbeltgænger, som vi derfor også kan kalde en elektronisk dobbeltgænger. Ikke uden grund har computeren allerede længe heddet PC = personal computer. Alt, ja næsten alt, hvad vi i dag bevidsthedsmæssigt præsterer, sker efterhånden udelukkende ved hjælp af computere og deres netværk ved hjælp af internettet. Vores personlige data, vores arbejde, vores forbrug, næsten alle livsområder er omfattet af computere. PC en ledsager os faktisk som en slags elektronisk dobbeltgænger. Og denne dobbeltgængers væsen er nøjagtigt sådan, som Rudolf Steiner har beskrevet den ahrimanske dobbeltgænger i de omtalte foredrag: Og vi går netop sådan gennem livet, at vi har vores sjæl og sådan en dobbeltgænger, der er meget klogere, meget, meget klogere end vi er, som er meget intelligent, men som har en mefisto-intelligens, en ahrimansk intelligens og dertil en ahrimansk vilje, en meget stærk vilje, en vilje, der

3 står naturkræfterne meget nærmere end den menneskelige vilje, der bliver reguleret af gemyttet. 9 Computeren er en kold maskine med høj intelligenskraft, ubøjelig vilje, med andre ord effektivitet. Utallige bevægelsesprocesser, lige til krigsførelse, styres i dag ved hjælp af computere, og også vores økonomiske liv med alle dets pengestrømme beherskes i dag i vidt omfang af disse maskiner. Dermed bliver det imidlertid klart, at Rudolf Steiner overskuede det 20. århundredes tekniske udvikling så langt, at han kunne forudse at den industrielle tidsalder ville blive afløst af en ny, digital tidsalder. Den luciferiske og den ahrimanske dobbeltgænger På dette sted skal der kort omtales begrebet dobbeltgænger, for i alle sine grundskrifter, i sit foredragsværk og i mysteriedramaerne bruger Rudolf Steiner først og fremmest udtrykket om et væsen, der ledsager os som en skygge, som en adskilt del af vores hukommelse også ud over døden og videre gennem de forskellige jordliv. Nu beskriver han i foredragene fra november 1917 endnu en dobbeltgænger - en ahrimansk - til forskel fra den luciferiske dobbeltgænger, som han ellers kort og klart omtaler som menneskets dobbeltgænger i betydningen skygge. Den luciferiske dobbeltgænger er i øvrigt ansvarlig for alle psykisk betingede sygdomme. 10 Det væsentlige ved forskellen er især, at den ahrimanske dobbeltgænger kun ledsager os gennem ét jordliv fra fødsel til død. For en bedre forståelse kommer her følgende oversigt: nisere det fysiske legeme. Æterlegemet er den formgiver, der former organerne og organiserer deres sammenhæng. Disse formgivende og organiserende kræfter kan ikke alene bruges til at belive og organisere fysiske stoffer, men også til, i form af tanker og forestillinger, at gribe, forme og opbevare de sjælelig-åndelige oplevelser, altså jegets og astrallegemets oplevelser. For i kraft af vores hukommelse har vi mulighed for igen og igen at lade vores sjælelige oplevelser blive levende. En af de centrale opdagelser, som Steiner ofte henviser til, er at natursiden af vores æterlegeme forvandler sig omkring det syvende leveår: En del af æterlegemets livsfunktioner bliver frigjort ved afslutningen af det fysiske legemes udformning og opbygning i den anden syvårsperiode og tjener fra da af tanke- og hukommelsesdannelsen. Tanke- og hukommelseskræfter, eller også opmærksomhedskræfter, er altså forvandlede livskræfter. Man kan også kalde dem frie kræfter, fordi de er fritaget for opgaven med at forsyne vores fysiske legeme med liv. Men hvordan foregår nu virkelig denne forvandling, der viser sig i udpræget form fra omkring det syvende leveår? 14 I det indre af hjernen befinder sig et netværk af blodkar (plexus choroideus). Her bliver arterieblodet, der tjener livsopretholdelsen og forsyningen, forvandlet til hjernevæske (liquor cerebrospinalis). Denne væske sørger ikke kun for, at hjernen og det centrale nervesystem næsten svæver i den, den bliver også holdt i stadig bevægelse gennem vores åndedrætsrytme. Den stiger op og ned i rygmarvskanalen, alt efter om vi ånder ind eller ud. I denne fysiologiske proces har vi nu et nøjagtigt billede af overgangen fra livsformkræfter, der finder deres udtryk i arterieblodet, til oplevelses-formkræfter, frie kræfter, der kommer til udtryk i den krystalklare hjernevæske, som er fritaget for forsyningsopgaver. I åndedrættet lever til gengæld astrallegemet; det kan påvirke hjernevæsken gennem vores ind- og udånding, der via mellemgulvet forplanter sig til den væske der løber i rygmarvskanalen; derved kan det til sine egne formål bruge Modstandsmagt: Lucifer Ahriman Oprindelig betegnelse: (æterisk) dobbeltgænger geografisk dobbeltgænger Alternativ betegnelse: biografisk dobbeltgænger ahrimansk dobbeltgænger Legemligt grundlag: æterlegeme fysisk legeme/nervesystem Sygdomsformer: psykiske sygdomme legemlige sygdomme Nu går Steiner et skridt videre, idet han kæder opdagelsen af den ahrimanske dobbeltgænger sammen med den tidligere beskrevne nedstyrtning af mørkets ånder og de vestlige okkulte logers forsøg på at hemmeligholde disse kendsgerninger for bevidst at udnytte dem til at udøve magt og til at formørke bevidstheden om det oversanselige. Problemet legeme - sjæl For at forstå denne sammenhæng må vi nu gå nærmere ind på det fysiologiske grundlag for menneskets sjæleliv. For på den ene side har vi vores nervesystem, som støtter vores bevidsthed, der er bundet til sanserne. Det er imidlertid ikke identisk med vores sjælelige oplevelse. For at blive opfattet behøver et sanseindtryk et sanseorgan og de dertil hørende nervebaner i hjernen og i nervesystemet. Disse påvirkninger kan også måles og fremstilles fysisk. Men ikke vores sjælelige oplevelse! For i hjernen og i nervebanerne vil man aldrig ad fysisk vej kunne finde farven rød eller en solsorts sang! Men hvor findes den sjælelige oplevelse, hvis den ikke kan lokaliseres i legemet? Svaret er: Vores sjælelige oplevelse finder slet ikke sted i legemet, men der hvor et sanseindtryk befinder sig, altså udenfor legemet. Jeg hører jo ikke solsorten synge i mit hoved, men på grenen i et træ. Jeg ser ikke den røde farve i mit øje, men derude på væggen! Sjæleligt er vi altså altid hos de ting, som vi iagttager, altså udenfor legemet. 11 Og som Steiner allerede tidligere havde beskrevet, 12 tjener nerve-sanseorganisationen udelukkende som en slags spejl, hvorved vores sjælelige oplevelser bliver os bevidst. Men hvordan kommer nu forholdet mellem den sjælelige oplevelse udenfor legemet og nervesanseorganisationen i stand? Dette gab mellem det sjælelige og det fysisklegemlige, der her åbner sig, har Rudolf Steiner næsten hele sit liv udforsket. 13 Han søgte nemlig at forstå forbindelsen mellem sjæl og legeme så nøjagtigt som muligt, helt ned i de fysiologiske detaljer. Derved opdagede han æterlegemets væsentlige funktion i denne sammenhæng. Vores æterlegeme har først og fremmest den funktion at belive, opbygge og orga- de formkræfter i æterlegemet, der er frigjort fra stofforsyning. Herpå beror, fysiologisk set, de billedagtige forestillinger og følelsesoplevelser. At åndedrætsrytmen berører nervestrømmene, er grunden til, at vi kan danne os billeder af den ydre verden. Tanker, abstrakte tanker er stadig fuldstændigt bundet til nervesystemet, men det billedlige er bundet til åndedrættet. Derfor kan man sige: Her har vi det formende liv. 15 Astrallegemet, det bevidst oplevende menneske, behøver til bevidstheds-, det vil sige forestillingsdannelsen, et legemligt grundlag, der er i stand til at afbilde, 7

4 henholdsvis spejle disse oplevelser. De døde abstrakte tanker, de billedløse, følelsesfattige forestillinger har nerverne som grundlag. De levende forestillinger og oplevelser hænger derimod sammen med åndedrætsrytmen. 16 Hvis mennesket kun havde et astrallegeme og et jeg, men ikke noget æterlegeme, kunne det ganske vist have oplevelser og indtryk, men de ville dog straks forsvinde og ville ikke kunne fastholdes. Det er altså også æterlegemet, der forhindrer at vores oplevelser går i opløsning - netop ved hjælp af de lige omtalte processer i hjernen. De udgør det legemlige grundlag, som gør det muligt for æterlegemet faktisk at fastholde oplevelserne. Disse processer ligger altså også til grund for hukommelsesdannelsen, der dog for størstepartens vedkommende ikke sker om dagen, men om natten. 17 Æterlegemet går således fra at være bevarer af det stoflige legeme til bevarer af vores bevidsthedsindhold. Opmærksomhedsteknologi og internetudvikling Hermed har vi nu beskrevet det område, som gør det muligt at forstå den teknologi, der hænger sammen med den ahrimanske dobbeltgænger. For den teknologi, som Steiner forudsagde, er netop ikke en industriel, men en bevidsthedsteknologi eller mere nøjagtigt en opmærksomhedsteknologi. Idet stadig flere opmærksomhedskræfter bliver bundet gennem de digitale apparater og frem for alt gennem internettet, afskærer denne teknologi nøjagtig på det sted, hvor vores nervesansesystem ved hjælp af æterlegemets frie kræfter er forbundet med det sjælelig-åndelige, forbindelsen imellem dem og sætter den elektroniske dobbeltgænger ind i stedet for de frie kræfter! Vores sjælelige oplevelser, herunder hukommelsesdannelsen bliver dermed lænket til maskinen, sådan som Steiner forudsagde i disse foredrag: Sammenkoblingen af menneskevæsenet med det maskinelle væsen vil være et stort og betydningsfuldt problem i resten af jordudviklingen. 18 Den sjælelige opmærksomhed og dens billedlige forarbejdning gennem de frie kræfter bliver afløst af de ved hjælp af computeren etablerede forbindelser. Først ved tilvejebringelsen af en elektronisk dobbeltgænger, der befinder sig uden for det menneskelige legeme, blev det tillige muligt at forbinde disse apparater med hinanden ved hjælp af internettet og på den måde skabe en bevidsthedsteknologi uden forbindelse 8 med en individuel menneskelig bevidsthed. Og derved bliver også en stor del af vores hukommelsesfunktioner erstattet af computere og af internettet som et universelt, men alligevel uvirkeligt teknisk medium. Det er nøjagtigt hvad Rudolf Steiner forudså. For han beskriver også denne teknologis udbredelse fra Amerika ud over hele verden: Frem for alt forsøger man herfra at udnytte elektricitet og navnlig jordmagnetisme for at frembringe virkninger over hele jorden. 19 Steiner gør det altså klart, at der samtidig med mørkets ånders nedstyrtning også blev gjort forsøg på at opsuge udviklingen af vores bevidstheds frie kræfter, altså de æteriske kræfter. Det opnår man især gennem de omtalte maskiner, der som elektroniske dobbeltgængere imiterer de sansebundne bevidsthedsprocesser i den menneskelige organisme, som beror på elektriske strømme og på en ahrimansk dobbeltgænger. Disse apparater ser dog i det ydre, med deres såkaldte brugerflade, overhovedet ikke ahrimanske ud. Overfladen på alle iphones, ibooks, ipads og ipods ser tværtimod nærmest farveglade og brogede, nærmest barnligt harmløse ud. Deres egentlige virksomhed, den der lænker den menneskelige bevidsthed stærkere og stærkere til materien, bliver derved behændigt kamufleret. 20 Dog - og det er det, der nu er det afgørende - så Steiner denne fremkomst af nye maskiner, som vi mennesker vil vokse mere og mere sammen med, som nødvendig. På den slags steder har man viljen til at lade menneskekræfter arbejde sammen med maskinkræfter. Man må ikke behandle disse ting, som om man var nødt til at bekæmpe dem. Det er en hel forkert opfattelse. Disse ting vil ikke udeblive, de vil komme. Det drejer sig kun om, hvorvidt de i det verdenshistoriske forløb bliver sat i scene af mennesker, der er uselvisk fortrolige med jordudviklingens store mål og former tingene til gavn for mennesker, eller om de bliver sat i scene af menneskegrupper, der kun udnytter disse ting i egoistisk eller gruppeegoistisk forstand. 21 Fra undernatur til overnatur Netop her sætter Rudolf Steiner sine bestræbelser ind på at udvikle en fremtidig åndsbevidsthed. I sine sidste levedage formulerede han til dette formål sine berømte ledesætninger om forholdet mellem under- og overnatur: Mennesket må finde styrken, den indre erkendelseskraft for ikke at blive overmandet af Ahriman i den tekniske kultur. Undernaturen må forstås som det, den er. Det kan det kun, hvis mennesket som i åndelig erkendelse stiger mindst lige så højt op til den udenjordiske overnatur, som det i teknikken er steget ned i undernaturen. Tidsalderen har brug for en erkendelse, der stiger op over naturen, fordi den indvendigt må gøre sig færdig med et farligt virkende livsindhold, der er sunket ned under naturen. Her er der naturligvis ikke tale om at vende tilbage til tidligere kulturtrin, men om at mennesket må finde veje til at bringe de nye kulturforhold i et rigtigt forhold til sig selv og til kosmos. 22 Hvad det for Steiner kom an på i disse foredrag, var at vise, at menneskets sjælelig-åndelige udvikling fremover i stadig højere grad vil ske ved beskæftigelse med de nye teknologier, der vil binde menneskets bevidsthed til det maskinelle, det undernaturlige, og at det gælder om at blive bevidst om det ahrimanskes virksomhed i den nye bevidsthedsteknologi. Eftersom disse teknologier i det væsentlige er bevidsthedsteknologier, vil en ensidig benyttelse af dem uden erkendelse af deres virkninger også få konsekvenser for vores bevidsthed. De frie opmærksomheds- og hukommelseskræfter som jo er af æterisk art, gælder det derfor om at tage åndeligsjælelig stilling til og ikke lade maskinverdenen få magt over dem. På den baggrund viser det sig, at praktisk talt alle de øvelser, Steiner har givet som koncentrations-, meditations- og tilbagebliksøvelser, styrker opmærksomhedsog hukommelseskræfterne. Overfor den påviste teknologiske udvikling er de altså ligefrem af livsvigtig betydning for fremtiden. 23 Som følge af den ahrimanske dobbeltgængers placering i maskinverdenen og som følge af skabelsen af elektroniske dobbeltgængere har den her beskrevne tekniske udvikling medført fare for, at mennesket lænkes stadig mere til det jordisk-materielle. Idet Steiner gjorde opmærksom på denne udvikling, opfordrede han samtidig mennesker til at blive sig deres eget væsens oversanselige karakter bevidst og dermed hæve sig over undernaturens materielle væsen. Noter 1 De her omtalte foredrag af Rudolf Steiner er i sommeren 2012 nyudgivet på Futurum Verlag, Basel, under titlen Der elektronische Doppelgänger und die Entwicklung der Computertechnik. I denne udgave bliver de sammenhænge der er temaet her, mere udførligt behandlet. 2 De er indeholdt i Rudolf Steiner: Die spirituellen Hintergründe der äusseren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis (GA 177).

5 Dornach Dansk oversættelse, forlaget Jupiter: Den spirituelle baggrund for den ydre verden, 1984, Mørkets ånders nedstyrtning, Rudolf Steiner skildrer disse sammenhænge udførligt i: Anthroposophische Leitsätze, Der anthroposophische Erkenntnisweg. Das Michael-Mysterium, (GA 26). Dansk oversættelse, forlaget Jupiter: Antroposofiske ledesætninger. 4 I den i sommeren 2012 udkomne bog Der Mensch zwischen Über-und Unternatur har forfatteren beskevet, hvordan der i medieverdenen, i den moderne ungdomslitteratur, i talrige film og computerspil, tegnes ubevidste billeder af mørkets ånders nedstyrtning. Et eksempel er romanen De vandrende sjæle af Stephenie Meyer, i hvilken en stor del af menneskeheden er besat af ikke-jordiske væsener. I sin Tusmørke-serie har Meyer gjort vampyrerne populære i hele verden. Vampyrer er afdøde, der ikke kan løsne sig fra det jordiske og derved frembringer ødelæggende virkninger. 5 Vi kan på dette sted ikke gå nærmere ind på det af Steiner omtalte problem angående de motoriske nerveceller. 6 Vi kan i denne sammenhæng ikke gå nærmere ind på de medicinske aspekter. Dette vil være en opgave for den antroposofiske medicin. 7 Rudolf Steiner, Der elektronische Doppelgänger und die Entwicklung der Computertechnik, foredrag i Dornach. 8 John von Neumann, Die Rechenmaschine und das Gehirn, München Rudolf Steiner, Der elektronische Doppelgänger, Der findes hos Rudolf Steiner talrige fremstillinger af den luciferiske dobbeltgænger. Se for eksempel de udvalgte tekster i Erkenne dich selbst, udgivet af Andreas Neider, Dornach 2010, med uddrag fra flere grundlæggende værker. 11 Denne kendsgerning henviser også den fænomenologiske filosofi og antropologi til. Se herom udgiverens Wo steckt unser Ich med bidrag af Gernot Böhme, Thomas Fuchs og Jan Vagedes, Stuttgart Jfr. Rudolf Steiners foredrag i Bologna fra 1911, med titlen Das gespiegelte Ich, udgivet af Andreas Neider, Dornach Se herom forfatterens artikel Das Leib-Seele-Problem oder: Wie lässt sich die Erklärungslücke schliessen? i Der Merkurstab, 6/ Vi støtter os i det følgende til Armin Husemanns banebrydende forskning, der er offentliggjort i hans bog Der hörende Mensch und die Wirklichkeit der Musik, Stuttgart Anthroposophie als Kosmosophie II (GA 208), Dornach 1992, foredraget , s Dette viser sig, som Armin Husemann fremstiller det i sin bog, især i en musikoplevelse, når der ligger en indre syngen til grund for ind- og udåndingsrytmen, hvor den lyttende ideelt ånder nøjagtigt i den udøvende sangers eller den spillendes rytme. 17 Der kan her ikke gås nærmere ind på hukommelsesdannelsen. Forfatteren arbejder for tiden på dette tema og forbereder yderligere offentliggørelser. 18 Rudolf Steiner, Der elektronische Doppelgänger, foredrag fra Se note 18. Steiner henviser i denne sammenhæng også til, at udnyttelsen af elektricitet til de nye bevidsthedsteknologier yderligere forstærkes gennem kosmiske virkninger fra Tvillingernes område i Dyrekredsen, der har særlig meget med de polariserende kræfter at gøre. 20 Apple s logo, æblet der er bidt i, symboliserer ganske vist dette styrt ned i materien, på en meget listig, ja næsten kynisk måde. 21 Se også fremstillingen af denne problematik i Rudolf Steiners 3. og 4. mysteriedrama, hvor Dr. Strader taler om en opfindelse, hvor det præcis drejer sig om den virksomhed, der er beskrevet her, der afgørende påvirkes af den moralske bevidsthed hos brugeren af opfindelsen. Den beskrives som en mekanisme uden nærmere forklaring på, hvilken slags mekanisme det drejer sig om. I den antroposofiske tradition er denne opfindelse derfor kendt som Strader-apparatet. Se dertil hefte 107 af Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Dornach, Michaeli 1991, Der Strader-Apparat. Modell - Skizzen - Berichte. 22 Rudolf Steiner, Anthroposophische Leitsätze (GA 26), Dornach 1976, S 257. Om forholdet over- og undernatur se også forfatterens bog, Der Mensch zwischen Überund Unternatur. Das Erwachen des Bewusstseins im Ätherischen und die Gefährdung der freien Kräfte, Stuttgart I min bog Aufmerksamkeitsdefizite. Wie das Internet unser Bewusstsein korrumpiert und was wir dagegen tun können, der udkommer i foråret 2013, vil jeg gå nærmere ind på disse sammenhænge. 3 foredrag om Søren Kierkegaard Om foredragsholderne Torsdag d. 10. oktober 2013 kl Oskar Borgman Hansen: Søren Kierkegaard, æstetiker og kristen individualist Torsdag d. 24. oktober 2013 kl Johnny Kondrup: Den skeløjede pukkelryg. Søren Kierkegaards forhold til Meïr Goldschmidt Torsdag d. 7. november 2013 kl Niels Jørgen Cappelørn: Længslen efter Gud. Aspekter af Kierkegaards teologiske antropologi Oskar Borgman Hansen. Magister i filosofi. Afdelingsleder ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet Generalsekretær i Antroposofisk Selskab, Danmark Johnny Kondrup. Dr.phil., professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet. Medredaktør og medudgiver af Søren Kierkegaards Skrifter Niels Jørgen Cappelørn. Professor, dr.theol. h.c. Grundlagde Søren Kierkegaard Forskningscenteret i 1994 og har været dets leder frem til Har fra 1994 til 2013 forestået udgivelsen af den tekstkritiske udgave af Søren Kierkegaards Skrifter. Sted: Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C. Entré: 50 kr. Arrangør: Antroposofisk Selskab Perseus-gruppen Nr Sjælens sæde er dér, hvor den indre og ydre verden er i berøring. Hvor de gennemtrænger hinanden er det til stede i hvert et punkt af gennemtrængningen. Novalis 9

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken.

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Indhold foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Det fysiske legemes organer bliver mere og af hinanden, mere medens det fysiske legeme i sin

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Foredrag Studiekredse Kurser

Foredrag Studiekredse Kurser Foredrag Studiekredse Kurser Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Rudolf Steiner-Skoleforeningen og Antroposofisk Selskab, Odense-gruppen 2014-2015 Rudolf Steiner-pædagogiske og andre antroposofiske aktiviteter

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Ærkeenglen Ezewuiel Hjerteklang Lydmeditations aften Engle Hjertemeditations aften Engle formidler uddannelse 17 februar 19.00 20.30 Brohuset Amagerbrogade

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Venlig hilsen og vel mødt!

Venlig hilsen og vel mødt! Rudolf Steiner-pædagogiske og andre antroposofiske aktiviteter i skoleåret 2013/2014 Brochuren er blevet til i et samarbejde mellem Antroposofisk Selskab Danmark, Odense-gruppen, Rudolf Steiner-Skoleforeningen

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Er din kaffe varm? Om automatreaktioner og følelsesmæssig regulering Det er de færreste af os, som tager en stor slurk af den kaffe, vi lige har hældt

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere