Den elektroniske dobbeltgænger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den elektroniske dobbeltgænger"

Transkript

1 Den elektroniske dobbeltgænger Andreas Neider Andreas Neider (f. 1958) har studeret filosofi, historie og etnologi. Fra 1984 til 2001 lektør og forlægger i Verlag Freies Geistesleben. Forfatter og foredragsholder. I 2012 udkom Der Mensch zwischen Über- und Unternatur das Erwachen des Bewusstseins im Ätherischen und die Gefährdung der Freien Kräfte på Verlag Freies Geistesleben. Det er bogens temaer, der behandles her. Artiklen er fra Anthroposophie (Vierteljahrsschrift zur anthroposophischen Arbeit in Deutschland) Michaeli, Hefte Nr. 3/ Oversættelse Ellis Hagen Simonsen I Rudolf Steiners foredrag fra november 1917 optræder et tema, som han kun har talt om på dette tidspunkt, nærmere bestemt i foredraget fra St. Gallen den 16. november og i Dornach-foredragene den 18., 19. og 25. november, og som indtil nu ikke er blevet viderebearbejdet indenfor den antroposofiske forskning. 1 Hverken før eller senere har han talt om hemmeligheden om det som han kalder den geografiske eller ahrimanske dobbeltgænger. I det følgende vil vi se, hvilken exceptionel betydning Steiners forklaringer har for vor tid, og hvorfor artiklens titel er Den elektroniske dobbeltgænger. Okkulte magtinteresser Såvel i St. Gallen som i Dornach behandlede Steiner flere temaer, der alle har med dobbeltgængertemaet at gøre. Som det første taler han om, at der findes vestlige, okkulte broderskaber, der har interesse i at udbrede materialismen så vidt, at flere og flere mennesker heller ikke efter deres død kan gøre sig fri af den jordiske tilværelse. Hvorfor? Fordi disse sjæle, der efter døden endnu sidder fast i det materielle, kan forvolde ødelæggende virkninger, som disse broderskaber vil udnytte til deres formål. I forbindelse hermed optræder i disse foredrag et første ledemotiv: interesser hos bestemte vestlige okkulte kredse, der går ud på at beherske jorden ved hjælp af materielle og tekniske midler, og som er virksomme helt ind i de dødes område. Denne magtudøvelse kan kun sikres ved at visse hemmeligheder, der hænger sammen med menneskets oversanselige væsen og netop også med den ahrimanske eller geografiske dobbeltgænger, forbliver hemmelige og ikke røbes. Dette hemmeligholdelsesprincip, der tjener magtens udøvelse, imødegår Rudolf Steiner utvetydigt ved i disse foredrag for første og eneste gang at tale om disse indtil da hemmeligholdte okkulte kendsgerninger. Derfor har disse foredrag en uhyre betydning hvad angår de hemmeligheder, der afsløres i dem. Vi må imidlertid først gå til en historisk forudsætning for den her beskrevne sammenhæng, nemlig det som Steiner kalder nedstyrtningen af mørkets ånder. Det var den, han talte om i sine foredrag i oktober 1917 i Dornach. 2 Nedstyrtningen af mørkets ånder Det forholder sig således med mørkets ånders nedstyrtning: Steiner beskriver en historisk, oversanselig hændelse, der fandt sted mellem årene 1841 og 1879, som en slags billede på den dragekamp, der også er beskrevet i Apokalypsen. For at forberede sit regentskab som tidsånd måtte ærkeenglen Michael, der også er beskrevet i Apokalypsen, styrte mørkets ånder ned på jorden, det vil sige ned i menneskenes bevidsthed. Efter 38 år, altså i 1879, var denne kamp i den æteriske verden afsluttet. Michael havde besejret mørkets ånder, og de virker fra nu af i den fysiske verden, men det vil sige i menneskenes jordiske bevidsthed. Og 38 år efter 1879, altså i 1917, havde de jordiske følger af denne nedstyrtning sat deres spor. Dermed er også forklaret, hvorfor Steiner netop i 1917 talte om disse sammenhænge. Og som det egentlige udtryk for denne nedstyrtning betegner Steiner den materialisme, der havde bredt sig mere og mere siden 1840erne. Nu må vi imidlertid spørge os selv, hvilke ånder Rudolf Steiner tænker på, når han taler om mørkets ånder. Han betegner dem som hørende til engleriget. Hvilken bevidsthed har englene? Da en engel ikke har noget fysisk legeme, men har æterlegemet som det laveste væsensled, lever den umiddelbart i den æteriske sfære, når den udvikler tanker. For den æteriske verden gælder sætningen: Her bliver tiden til rum. Alt hvad der i det fysiske må tænkes efter hinanden i tidsmæssig rækkefølge, optræder i det æteriske samtidigt. En engel, der jo ikke har noget fysisk legeme, lever altså med sine tanker permanent i det æteriskes rum eller modrum. Hos englen optræder tankerne ikke efter hinanden, men samtidigt og kan altid overskues i en slags panorama. Desuden har englen ikke brug for æterlegemet til opbygning af et fysisk legeme og kan derfor bruge alle sine kræfter på tankevirksomheden. Dermed er der givet et overblik og et fremblik, som gør det muligt for den personlige engel, skytsenglen der ledsager mennesket, at lede menneskets skæbne ud fra et klarsynet overblik. Siden begyndelsen af nyere tid havde en hel gruppering af engle imidlertid givet sig i lag med Ahriman og derved formørket det æteriske område. Men det måtte Michael, der er hersker over den æteriske tankesfære, udligne ved at styrte disse væsner ned i det jordiske. Hvis nu en engel bliver en mørkets ånd og fra den æteriske verden styrter ned i det jordiske område, det vil sige i den menneskelige bevidsthed, så går dermed også dens tidligere evne til at overskue tabt. Fra det æteriske fletværk af lys og overblik, samtidigheden, styrter sådan en engel ned i området for vores jordiske bevidsthed, hvor der som følge af det materielle hersker et efter hinanden -princip. Det at kunne frembringe sådan en formørkelse er en af de væsentlige egenskaber hos det væsen, som Rudolf Steiner kalder Ahriman. For Ahriman ønsker at lænke menneskets bevidsthed, dets frie opmærksomhedskræfter, til det jordiske. Ved mørkets ånders hjælp vil han formørke det æteriske for menneskene. Det mål kan Ahriman først nå efter det tidspunkt, hvor menneskenes tanker faktisk har fundet deres plads i det fysiske legeme. Før begyndelsen af 5

2 nyere tid tænkte mennesker endnu ikke med deres fysiske hjerner, men derimod med deres æterlegemer. Det vil sige, at tankerne endnu ikke var forbundet med nervesanse-systemet på den måde, som de er det i dag. Men fra begyndelsen af nyere tid spejler tankerne sig i det fysiske legeme, oplevelsen af de levende begreber lammes på grund af deres binding til nervesanse-systemet, og derved kan vi udforske og forstå 3 de materielle begivenheder nøjagtigt. Det i æterlegemet arbejdende tankeliv bliver på en vis måde begrænset og neddæmpet på grund af det fysiske legeme. Videreudviklingen af den menneskelige bevidsthed skulle nu bestå i at overvinde den formørkelse, der hænger sammen med den materielle bevidsthed, ved at den blev vågen over for tankernes æteriske kvalitet. Men netop dette vil mørkets ånder, de omtalte englevæsener forhindre. For de måtte på grund af deres ahrimanske anstrøg forlade det æteriske område og kan derfor kun være virksomme i det jordiske, i området for vores materielle bevidsthed. Dette historisk-okkulte forløb var nu endnu en hemmelighed, som de vestlige broderskaber ville beholde for sig selv for derigennem at kunne udøve deres magt. Også dette har Rudolf Steiner talt helt målbevidst om i 1917 for at gøre en viden om disse sammenhænge tilgængelig for mennesker. Målet: at fiksere den menneskelige bevidsthed på det rent materielle helt ind i tilværelsen efter døden kunne bedst nås ved, at man udnyttede mørkets ånders virksomhed sådan, at ingen andre kunne få noget at vide om det. 4 Først på den baggrund kan man rigtigt forstå det egentlig centrale i foredragene om den geografiske dobbeltgængers hemmelighed som tema. Vores nervesystem og den ahrimanske dobbeltgænger Rudolf Steiner gør os opmærksom på noget særligt ved vores nervesystem. I det, siger han her for første og eneste gang, befinder sig et væsen, der slet ikke hører til i den menneskelige organisation, et ahrimansk væsen, der drager ind i mennesket kort før fødslen og må forlade det igen ved døden. Dette ahrimanske væsen er grundlaget for alt, hvad vi har brug for af elektriske strømme i vores nervesystem for at bearbejde sanseiagttagelser, koordinere dem og reagere på dem. Fra lægekunsten ved man, at der såvel i vores hjerne som i det øvrige nervesystem opbygges og videresendes elektriske strømme, såkaldte aktionspotentialer. Man kan måle dem med EKG og 6 EEG. Når der løber en strøm, formidles gennem den et budskab, som udløser tilsvarende kemiske reaktioner. Løber der ingen strøm, så betyder det også et budskab, og der udløses ikke mere nogen kemisk reaktion. Hele vores nervesystem er fuldt af sådanne strømme. Gennem dem bliver den ydre verdens påvirkninger, der optages gennem sanseorganerne, ledt videre til hjernen. Derpå beror vores bevidsthed, der er bundet til det fysiske. På den anden side iagttages det muskulære apparats bevægelser via nervebanerne og nervecellerne og indstilles efter sansepåvirkninger. 5 Kommer der for eksempel på håndfladen en stærk påvirkning fra en hed komfurplade, så reagerer armen umiddelbart, og hånden bliver straks trukket tilbage. Der behøves ingen tankeproces og ingen følelsesreaktion. Nervesystemet kan altså også agere uden bevidsthed, kroppen reagerer refleksagtigt og spontant. Til vores jordiske bevidsthed behøver vi altså et ahrimansk væsen, der bor sammen med os i vores legeme. Vi kunne ikke leve uden det, hvilket også viser sig ved at vores liv ophører i det øjeblik, der ikke mere løber nogen elektrisk strøm i vores nervesystem. Men samtidig betegner Rudolf Steiner denne ahrimanske dobbeltgænger som årsagen til de legemlige sygdomme og tilmed som afhængig af de geografiske forhold. 6 Hvorfor? Fordi den ahrimanske dobbeltgænger på sin side er underkastet jordens geografiske betingelser. For også jorden er fuld af elektromagnetiske kræfter, som er ordnet efter bjergkæderne og virker særligt stærkt, hvor bjergene løber fra syd mod nord og ikke fra øst mod vest. Tilsvarende betegner Rudolf Steiner Nordamerika som det område på jorden, hvor den ahrimanske dobbeltgænger kan være allerstærkest aktiv. Computerteknikkens opståen Nu påpeger Rudolf Steiner imidlertid, at menneskeheden i det 20. århundrede vil være i stand til at overføre disse kræfter der er aktive i menneskets nervesystem, og som svarer til elektriske og magnetiske kræfter, til maskiner. Jeg har, med fuldt overlæg, ofte gjort opmærksom på, også i offentlige foredrag, at menneskets bevidsthed hænger sammen med nedbrydende kræfter.( ) Vi dør ind i vores nervesystem. Disse kræfter, disse hendøende kræfter vil blive stærkere og stærkere. Og der vil blive oprettet en forbindelse mellem de hendøende kræfter i mennesket, der er beslægtet med elektriske og magnetiske kræfter, og de ydre maskinkræfter. Mennesket vil så at sige kunne lede sine hensigter og sine tanker ind i maskinkræfterne. Endnu uopdagede kræfter i menneskenaturen vil blive opdaget, kræfter som virker på de ydre elektriske og magnetiske kræfter. 7 Forbavsende nok har en af den amerikanske computertekniks pionerer, John von Neumann, i 1950erne beskrevet sin fremgangsmåde ved udviklingen af computeren sådan: Da vi arbejdede på projektet til maskinen, forsøgte mine medarbejdere og jeg at efterligne nogle af de kendte processer i den levende hjerne. Dette aspekt fik mig til at beskæftige mig med neurologi ( ) og til sluttelig at holde foredrag om mulighederne for at lave en stærkt forenklet kopi af den levende hjerne til brug ved fremstillingen af maskiner, der skulle bygges af mennesker. 8 Von Neumann havde ved siden af sit arbejde med udviklingen af den første regnemaskine beskæftiget sig med neurologi, hvilket ingen af hans kollegaer havde. Derfor var det kun ham og ikke de andre, der tænkte over, hvad det egentlig var de gjorde under udviklingen af disse maskiner: Ligesom i nervesystemet danner også polariteten strøm/ ikke strøm i computeren grundlaget for enhver formidling af information. I den menneskelige organisme spiller herudover et nødvendigt kvantum kemi, nemlig såkaldte signalstoffer eller neurotransmittere, imidlertid også en rolle. Hvad der bliver tydeligt her, er at vi med computerteknologien i en vis forstand har at gøre med en i den ydre verden placeret ahrimansk dobbeltgænger, som vi derfor også kan kalde en elektronisk dobbeltgænger. Ikke uden grund har computeren allerede længe heddet PC = personal computer. Alt, ja næsten alt, hvad vi i dag bevidsthedsmæssigt præsterer, sker efterhånden udelukkende ved hjælp af computere og deres netværk ved hjælp af internettet. Vores personlige data, vores arbejde, vores forbrug, næsten alle livsområder er omfattet af computere. PC en ledsager os faktisk som en slags elektronisk dobbeltgænger. Og denne dobbeltgængers væsen er nøjagtigt sådan, som Rudolf Steiner har beskrevet den ahrimanske dobbeltgænger i de omtalte foredrag: Og vi går netop sådan gennem livet, at vi har vores sjæl og sådan en dobbeltgænger, der er meget klogere, meget, meget klogere end vi er, som er meget intelligent, men som har en mefisto-intelligens, en ahrimansk intelligens og dertil en ahrimansk vilje, en meget stærk vilje, en vilje, der

3 står naturkræfterne meget nærmere end den menneskelige vilje, der bliver reguleret af gemyttet. 9 Computeren er en kold maskine med høj intelligenskraft, ubøjelig vilje, med andre ord effektivitet. Utallige bevægelsesprocesser, lige til krigsførelse, styres i dag ved hjælp af computere, og også vores økonomiske liv med alle dets pengestrømme beherskes i dag i vidt omfang af disse maskiner. Dermed bliver det imidlertid klart, at Rudolf Steiner overskuede det 20. århundredes tekniske udvikling så langt, at han kunne forudse at den industrielle tidsalder ville blive afløst af en ny, digital tidsalder. Den luciferiske og den ahrimanske dobbeltgænger På dette sted skal der kort omtales begrebet dobbeltgænger, for i alle sine grundskrifter, i sit foredragsværk og i mysteriedramaerne bruger Rudolf Steiner først og fremmest udtrykket om et væsen, der ledsager os som en skygge, som en adskilt del af vores hukommelse også ud over døden og videre gennem de forskellige jordliv. Nu beskriver han i foredragene fra november 1917 endnu en dobbeltgænger - en ahrimansk - til forskel fra den luciferiske dobbeltgænger, som han ellers kort og klart omtaler som menneskets dobbeltgænger i betydningen skygge. Den luciferiske dobbeltgænger er i øvrigt ansvarlig for alle psykisk betingede sygdomme. 10 Det væsentlige ved forskellen er især, at den ahrimanske dobbeltgænger kun ledsager os gennem ét jordliv fra fødsel til død. For en bedre forståelse kommer her følgende oversigt: nisere det fysiske legeme. Æterlegemet er den formgiver, der former organerne og organiserer deres sammenhæng. Disse formgivende og organiserende kræfter kan ikke alene bruges til at belive og organisere fysiske stoffer, men også til, i form af tanker og forestillinger, at gribe, forme og opbevare de sjælelig-åndelige oplevelser, altså jegets og astrallegemets oplevelser. For i kraft af vores hukommelse har vi mulighed for igen og igen at lade vores sjælelige oplevelser blive levende. En af de centrale opdagelser, som Steiner ofte henviser til, er at natursiden af vores æterlegeme forvandler sig omkring det syvende leveår: En del af æterlegemets livsfunktioner bliver frigjort ved afslutningen af det fysiske legemes udformning og opbygning i den anden syvårsperiode og tjener fra da af tanke- og hukommelsesdannelsen. Tanke- og hukommelseskræfter, eller også opmærksomhedskræfter, er altså forvandlede livskræfter. Man kan også kalde dem frie kræfter, fordi de er fritaget for opgaven med at forsyne vores fysiske legeme med liv. Men hvordan foregår nu virkelig denne forvandling, der viser sig i udpræget form fra omkring det syvende leveår? 14 I det indre af hjernen befinder sig et netværk af blodkar (plexus choroideus). Her bliver arterieblodet, der tjener livsopretholdelsen og forsyningen, forvandlet til hjernevæske (liquor cerebrospinalis). Denne væske sørger ikke kun for, at hjernen og det centrale nervesystem næsten svæver i den, den bliver også holdt i stadig bevægelse gennem vores åndedrætsrytme. Den stiger op og ned i rygmarvskanalen, alt efter om vi ånder ind eller ud. I denne fysiologiske proces har vi nu et nøjagtigt billede af overgangen fra livsformkræfter, der finder deres udtryk i arterieblodet, til oplevelses-formkræfter, frie kræfter, der kommer til udtryk i den krystalklare hjernevæske, som er fritaget for forsyningsopgaver. I åndedrættet lever til gengæld astrallegemet; det kan påvirke hjernevæsken gennem vores ind- og udånding, der via mellemgulvet forplanter sig til den væske der løber i rygmarvskanalen; derved kan det til sine egne formål bruge Modstandsmagt: Lucifer Ahriman Oprindelig betegnelse: (æterisk) dobbeltgænger geografisk dobbeltgænger Alternativ betegnelse: biografisk dobbeltgænger ahrimansk dobbeltgænger Legemligt grundlag: æterlegeme fysisk legeme/nervesystem Sygdomsformer: psykiske sygdomme legemlige sygdomme Nu går Steiner et skridt videre, idet han kæder opdagelsen af den ahrimanske dobbeltgænger sammen med den tidligere beskrevne nedstyrtning af mørkets ånder og de vestlige okkulte logers forsøg på at hemmeligholde disse kendsgerninger for bevidst at udnytte dem til at udøve magt og til at formørke bevidstheden om det oversanselige. Problemet legeme - sjæl For at forstå denne sammenhæng må vi nu gå nærmere ind på det fysiologiske grundlag for menneskets sjæleliv. For på den ene side har vi vores nervesystem, som støtter vores bevidsthed, der er bundet til sanserne. Det er imidlertid ikke identisk med vores sjælelige oplevelse. For at blive opfattet behøver et sanseindtryk et sanseorgan og de dertil hørende nervebaner i hjernen og i nervesystemet. Disse påvirkninger kan også måles og fremstilles fysisk. Men ikke vores sjælelige oplevelse! For i hjernen og i nervebanerne vil man aldrig ad fysisk vej kunne finde farven rød eller en solsorts sang! Men hvor findes den sjælelige oplevelse, hvis den ikke kan lokaliseres i legemet? Svaret er: Vores sjælelige oplevelse finder slet ikke sted i legemet, men der hvor et sanseindtryk befinder sig, altså udenfor legemet. Jeg hører jo ikke solsorten synge i mit hoved, men på grenen i et træ. Jeg ser ikke den røde farve i mit øje, men derude på væggen! Sjæleligt er vi altså altid hos de ting, som vi iagttager, altså udenfor legemet. 11 Og som Steiner allerede tidligere havde beskrevet, 12 tjener nerve-sanseorganisationen udelukkende som en slags spejl, hvorved vores sjælelige oplevelser bliver os bevidst. Men hvordan kommer nu forholdet mellem den sjælelige oplevelse udenfor legemet og nervesanseorganisationen i stand? Dette gab mellem det sjælelige og det fysisklegemlige, der her åbner sig, har Rudolf Steiner næsten hele sit liv udforsket. 13 Han søgte nemlig at forstå forbindelsen mellem sjæl og legeme så nøjagtigt som muligt, helt ned i de fysiologiske detaljer. Derved opdagede han æterlegemets væsentlige funktion i denne sammenhæng. Vores æterlegeme har først og fremmest den funktion at belive, opbygge og orga- de formkræfter i æterlegemet, der er frigjort fra stofforsyning. Herpå beror, fysiologisk set, de billedagtige forestillinger og følelsesoplevelser. At åndedrætsrytmen berører nervestrømmene, er grunden til, at vi kan danne os billeder af den ydre verden. Tanker, abstrakte tanker er stadig fuldstændigt bundet til nervesystemet, men det billedlige er bundet til åndedrættet. Derfor kan man sige: Her har vi det formende liv. 15 Astrallegemet, det bevidst oplevende menneske, behøver til bevidstheds-, det vil sige forestillingsdannelsen, et legemligt grundlag, der er i stand til at afbilde, 7

4 henholdsvis spejle disse oplevelser. De døde abstrakte tanker, de billedløse, følelsesfattige forestillinger har nerverne som grundlag. De levende forestillinger og oplevelser hænger derimod sammen med åndedrætsrytmen. 16 Hvis mennesket kun havde et astrallegeme og et jeg, men ikke noget æterlegeme, kunne det ganske vist have oplevelser og indtryk, men de ville dog straks forsvinde og ville ikke kunne fastholdes. Det er altså også æterlegemet, der forhindrer at vores oplevelser går i opløsning - netop ved hjælp af de lige omtalte processer i hjernen. De udgør det legemlige grundlag, som gør det muligt for æterlegemet faktisk at fastholde oplevelserne. Disse processer ligger altså også til grund for hukommelsesdannelsen, der dog for størstepartens vedkommende ikke sker om dagen, men om natten. 17 Æterlegemet går således fra at være bevarer af det stoflige legeme til bevarer af vores bevidsthedsindhold. Opmærksomhedsteknologi og internetudvikling Hermed har vi nu beskrevet det område, som gør det muligt at forstå den teknologi, der hænger sammen med den ahrimanske dobbeltgænger. For den teknologi, som Steiner forudsagde, er netop ikke en industriel, men en bevidsthedsteknologi eller mere nøjagtigt en opmærksomhedsteknologi. Idet stadig flere opmærksomhedskræfter bliver bundet gennem de digitale apparater og frem for alt gennem internettet, afskærer denne teknologi nøjagtig på det sted, hvor vores nervesansesystem ved hjælp af æterlegemets frie kræfter er forbundet med det sjælelig-åndelige, forbindelsen imellem dem og sætter den elektroniske dobbeltgænger ind i stedet for de frie kræfter! Vores sjælelige oplevelser, herunder hukommelsesdannelsen bliver dermed lænket til maskinen, sådan som Steiner forudsagde i disse foredrag: Sammenkoblingen af menneskevæsenet med det maskinelle væsen vil være et stort og betydningsfuldt problem i resten af jordudviklingen. 18 Den sjælelige opmærksomhed og dens billedlige forarbejdning gennem de frie kræfter bliver afløst af de ved hjælp af computeren etablerede forbindelser. Først ved tilvejebringelsen af en elektronisk dobbeltgænger, der befinder sig uden for det menneskelige legeme, blev det tillige muligt at forbinde disse apparater med hinanden ved hjælp af internettet og på den måde skabe en bevidsthedsteknologi uden forbindelse 8 med en individuel menneskelig bevidsthed. Og derved bliver også en stor del af vores hukommelsesfunktioner erstattet af computere og af internettet som et universelt, men alligevel uvirkeligt teknisk medium. Det er nøjagtigt hvad Rudolf Steiner forudså. For han beskriver også denne teknologis udbredelse fra Amerika ud over hele verden: Frem for alt forsøger man herfra at udnytte elektricitet og navnlig jordmagnetisme for at frembringe virkninger over hele jorden. 19 Steiner gør det altså klart, at der samtidig med mørkets ånders nedstyrtning også blev gjort forsøg på at opsuge udviklingen af vores bevidstheds frie kræfter, altså de æteriske kræfter. Det opnår man især gennem de omtalte maskiner, der som elektroniske dobbeltgængere imiterer de sansebundne bevidsthedsprocesser i den menneskelige organisme, som beror på elektriske strømme og på en ahrimansk dobbeltgænger. Disse apparater ser dog i det ydre, med deres såkaldte brugerflade, overhovedet ikke ahrimanske ud. Overfladen på alle iphones, ibooks, ipads og ipods ser tværtimod nærmest farveglade og brogede, nærmest barnligt harmløse ud. Deres egentlige virksomhed, den der lænker den menneskelige bevidsthed stærkere og stærkere til materien, bliver derved behændigt kamufleret. 20 Dog - og det er det, der nu er det afgørende - så Steiner denne fremkomst af nye maskiner, som vi mennesker vil vokse mere og mere sammen med, som nødvendig. På den slags steder har man viljen til at lade menneskekræfter arbejde sammen med maskinkræfter. Man må ikke behandle disse ting, som om man var nødt til at bekæmpe dem. Det er en hel forkert opfattelse. Disse ting vil ikke udeblive, de vil komme. Det drejer sig kun om, hvorvidt de i det verdenshistoriske forløb bliver sat i scene af mennesker, der er uselvisk fortrolige med jordudviklingens store mål og former tingene til gavn for mennesker, eller om de bliver sat i scene af menneskegrupper, der kun udnytter disse ting i egoistisk eller gruppeegoistisk forstand. 21 Fra undernatur til overnatur Netop her sætter Rudolf Steiner sine bestræbelser ind på at udvikle en fremtidig åndsbevidsthed. I sine sidste levedage formulerede han til dette formål sine berømte ledesætninger om forholdet mellem under- og overnatur: Mennesket må finde styrken, den indre erkendelseskraft for ikke at blive overmandet af Ahriman i den tekniske kultur. Undernaturen må forstås som det, den er. Det kan det kun, hvis mennesket som i åndelig erkendelse stiger mindst lige så højt op til den udenjordiske overnatur, som det i teknikken er steget ned i undernaturen. Tidsalderen har brug for en erkendelse, der stiger op over naturen, fordi den indvendigt må gøre sig færdig med et farligt virkende livsindhold, der er sunket ned under naturen. Her er der naturligvis ikke tale om at vende tilbage til tidligere kulturtrin, men om at mennesket må finde veje til at bringe de nye kulturforhold i et rigtigt forhold til sig selv og til kosmos. 22 Hvad det for Steiner kom an på i disse foredrag, var at vise, at menneskets sjælelig-åndelige udvikling fremover i stadig højere grad vil ske ved beskæftigelse med de nye teknologier, der vil binde menneskets bevidsthed til det maskinelle, det undernaturlige, og at det gælder om at blive bevidst om det ahrimanskes virksomhed i den nye bevidsthedsteknologi. Eftersom disse teknologier i det væsentlige er bevidsthedsteknologier, vil en ensidig benyttelse af dem uden erkendelse af deres virkninger også få konsekvenser for vores bevidsthed. De frie opmærksomheds- og hukommelseskræfter som jo er af æterisk art, gælder det derfor om at tage åndeligsjælelig stilling til og ikke lade maskinverdenen få magt over dem. På den baggrund viser det sig, at praktisk talt alle de øvelser, Steiner har givet som koncentrations-, meditations- og tilbagebliksøvelser, styrker opmærksomhedsog hukommelseskræfterne. Overfor den påviste teknologiske udvikling er de altså ligefrem af livsvigtig betydning for fremtiden. 23 Som følge af den ahrimanske dobbeltgængers placering i maskinverdenen og som følge af skabelsen af elektroniske dobbeltgængere har den her beskrevne tekniske udvikling medført fare for, at mennesket lænkes stadig mere til det jordisk-materielle. Idet Steiner gjorde opmærksom på denne udvikling, opfordrede han samtidig mennesker til at blive sig deres eget væsens oversanselige karakter bevidst og dermed hæve sig over undernaturens materielle væsen. Noter 1 De her omtalte foredrag af Rudolf Steiner er i sommeren 2012 nyudgivet på Futurum Verlag, Basel, under titlen Der elektronische Doppelgänger und die Entwicklung der Computertechnik. I denne udgave bliver de sammenhænge der er temaet her, mere udførligt behandlet. 2 De er indeholdt i Rudolf Steiner: Die spirituellen Hintergründe der äusseren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis (GA 177).

5 Dornach Dansk oversættelse, forlaget Jupiter: Den spirituelle baggrund for den ydre verden, 1984, Mørkets ånders nedstyrtning, Rudolf Steiner skildrer disse sammenhænge udførligt i: Anthroposophische Leitsätze, Der anthroposophische Erkenntnisweg. Das Michael-Mysterium, (GA 26). Dansk oversættelse, forlaget Jupiter: Antroposofiske ledesætninger. 4 I den i sommeren 2012 udkomne bog Der Mensch zwischen Über-und Unternatur har forfatteren beskevet, hvordan der i medieverdenen, i den moderne ungdomslitteratur, i talrige film og computerspil, tegnes ubevidste billeder af mørkets ånders nedstyrtning. Et eksempel er romanen De vandrende sjæle af Stephenie Meyer, i hvilken en stor del af menneskeheden er besat af ikke-jordiske væsener. I sin Tusmørke-serie har Meyer gjort vampyrerne populære i hele verden. Vampyrer er afdøde, der ikke kan løsne sig fra det jordiske og derved frembringer ødelæggende virkninger. 5 Vi kan på dette sted ikke gå nærmere ind på det af Steiner omtalte problem angående de motoriske nerveceller. 6 Vi kan i denne sammenhæng ikke gå nærmere ind på de medicinske aspekter. Dette vil være en opgave for den antroposofiske medicin. 7 Rudolf Steiner, Der elektronische Doppelgänger und die Entwicklung der Computertechnik, foredrag i Dornach. 8 John von Neumann, Die Rechenmaschine und das Gehirn, München Rudolf Steiner, Der elektronische Doppelgänger, Der findes hos Rudolf Steiner talrige fremstillinger af den luciferiske dobbeltgænger. Se for eksempel de udvalgte tekster i Erkenne dich selbst, udgivet af Andreas Neider, Dornach 2010, med uddrag fra flere grundlæggende værker. 11 Denne kendsgerning henviser også den fænomenologiske filosofi og antropologi til. Se herom udgiverens Wo steckt unser Ich med bidrag af Gernot Böhme, Thomas Fuchs og Jan Vagedes, Stuttgart Jfr. Rudolf Steiners foredrag i Bologna fra 1911, med titlen Das gespiegelte Ich, udgivet af Andreas Neider, Dornach Se herom forfatterens artikel Das Leib-Seele-Problem oder: Wie lässt sich die Erklärungslücke schliessen? i Der Merkurstab, 6/ Vi støtter os i det følgende til Armin Husemanns banebrydende forskning, der er offentliggjort i hans bog Der hörende Mensch und die Wirklichkeit der Musik, Stuttgart Anthroposophie als Kosmosophie II (GA 208), Dornach 1992, foredraget , s Dette viser sig, som Armin Husemann fremstiller det i sin bog, især i en musikoplevelse, når der ligger en indre syngen til grund for ind- og udåndingsrytmen, hvor den lyttende ideelt ånder nøjagtigt i den udøvende sangers eller den spillendes rytme. 17 Der kan her ikke gås nærmere ind på hukommelsesdannelsen. Forfatteren arbejder for tiden på dette tema og forbereder yderligere offentliggørelser. 18 Rudolf Steiner, Der elektronische Doppelgänger, foredrag fra Se note 18. Steiner henviser i denne sammenhæng også til, at udnyttelsen af elektricitet til de nye bevidsthedsteknologier yderligere forstærkes gennem kosmiske virkninger fra Tvillingernes område i Dyrekredsen, der har særlig meget med de polariserende kræfter at gøre. 20 Apple s logo, æblet der er bidt i, symboliserer ganske vist dette styrt ned i materien, på en meget listig, ja næsten kynisk måde. 21 Se også fremstillingen af denne problematik i Rudolf Steiners 3. og 4. mysteriedrama, hvor Dr. Strader taler om en opfindelse, hvor det præcis drejer sig om den virksomhed, der er beskrevet her, der afgørende påvirkes af den moralske bevidsthed hos brugeren af opfindelsen. Den beskrives som en mekanisme uden nærmere forklaring på, hvilken slags mekanisme det drejer sig om. I den antroposofiske tradition er denne opfindelse derfor kendt som Strader-apparatet. Se dertil hefte 107 af Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Dornach, Michaeli 1991, Der Strader-Apparat. Modell - Skizzen - Berichte. 22 Rudolf Steiner, Anthroposophische Leitsätze (GA 26), Dornach 1976, S 257. Om forholdet over- og undernatur se også forfatterens bog, Der Mensch zwischen Überund Unternatur. Das Erwachen des Bewusstseins im Ätherischen und die Gefährdung der freien Kräfte, Stuttgart I min bog Aufmerksamkeitsdefizite. Wie das Internet unser Bewusstsein korrumpiert und was wir dagegen tun können, der udkommer i foråret 2013, vil jeg gå nærmere ind på disse sammenhænge. 3 foredrag om Søren Kierkegaard Om foredragsholderne Torsdag d. 10. oktober 2013 kl Oskar Borgman Hansen: Søren Kierkegaard, æstetiker og kristen individualist Torsdag d. 24. oktober 2013 kl Johnny Kondrup: Den skeløjede pukkelryg. Søren Kierkegaards forhold til Meïr Goldschmidt Torsdag d. 7. november 2013 kl Niels Jørgen Cappelørn: Længslen efter Gud. Aspekter af Kierkegaards teologiske antropologi Oskar Borgman Hansen. Magister i filosofi. Afdelingsleder ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet Generalsekretær i Antroposofisk Selskab, Danmark Johnny Kondrup. Dr.phil., professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet. Medredaktør og medudgiver af Søren Kierkegaards Skrifter Niels Jørgen Cappelørn. Professor, dr.theol. h.c. Grundlagde Søren Kierkegaard Forskningscenteret i 1994 og har været dets leder frem til Har fra 1994 til 2013 forestået udgivelsen af den tekstkritiske udgave af Søren Kierkegaards Skrifter. Sted: Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C. Entré: 50 kr. Arrangør: Antroposofisk Selskab Perseus-gruppen Nr Sjælens sæde er dér, hvor den indre og ydre verden er i berøring. Hvor de gennemtrænger hinanden er det til stede i hvert et punkt af gennemtrængningen. Novalis 9

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

miljø, som kan sætte sig spor i følelseslivet.

miljø, som kan sætte sig spor i følelseslivet. Den RØDE tråd Menneskets celler udskiftes alle sammen over en periode på cirka syv år. Det betyder, at et menneske principielt set kan forvandle sig til et helt nyt menneske i løbet af syv år. Det fænomen

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken.

Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Indhold foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Det fysiske legemes organer bliver mere og af hinanden, mere medens det fysiske legeme i sin

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved.

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. 1 Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. Vedholdenhed og opmærksomhed. En del børn, der har svært ved den vedholdende opmærksomhed, er også tit motorisk urolige.

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Foredrag Studiekredse Kurser

Foredrag Studiekredse Kurser Foredrag Studiekredse Kurser Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Rudolf Steiner-Skoleforeningen og Antroposofisk Selskab, Odense-gruppen 2014-2015 Rudolf Steiner-pædagogiske og andre antroposofiske aktiviteter

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at male...

Sådan kommer du i gang med at male... Sådan kommer du i gang med at male... Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg

Læs mere

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen Om myter Et undervisningsforløb for overbygningen 1 Definitioner af myten Kraftigt virkende, tidløse historier med magt til at forme og styre vores liv og således enten inspirere os eller ødelægge vores

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] BLIV VÆRT OG BLIV EN OPLEVELSE RIGERE! Fra tirsdag den 24. til lørdag den 28. september får vi besøg af Steinerskolen i Remscheid, som vores elever fra 8. klasse 3. videregående

Læs mere

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN Stefan Brockhoff Kriminalromanens ti bud En kriminalroman er et spil. Et spil mellem romanens enkelte figurer og et spil mellem forfatteren

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der?

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der? Gå op i røg For eller imod tobak? Udfordringen Denne udfordring handler om nikotin og beskriver nikotinens kemi og den biologiske påvirkning af vores nerveceller og hjerne. Du får et uddybende svar på,

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Guide til den åndelige verden

Guide til den åndelige verden Guide til den åndelige verden Information Indsigt Øvelser... Helt enkelt... CLAIRVOYANT FORENINGEN Mangler du svar? Lidt Historie. Formodentlig har der til alle tider eksisteret mennesker, der havde evner

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Er din kaffe varm? Om automatreaktioner og følelsesmæssig regulering Det er de færreste af os, som tager en stor slurk af den kaffe, vi lige har hældt

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2015 Søren Hauge Martin Guldberg Marianne Tiffanie Kirkskov Robby Curdorf Thomas Breinholt Christian Viborg Vild Spiritualitet Liv og død i Johann Sebastian

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Allopati betyder Forskellig fra lidelsen, og læger bekæmper sygdomme ved at gå imod (antibiotika, antdepressiv, etc.). HISTORIE

Allopati betyder Forskellig fra lidelsen, og læger bekæmper sygdomme ved at gå imod (antibiotika, antdepressiv, etc.). HISTORIE Om Homøopati Homøopatisk medicin fremstilles ud fra planteriget, mineralriget og dyreriget. Stofferne udtrækkes ved særlige metoder, hvorefter de undergår en farmaceutisk proces, hvor stofferne fortyndes

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Bliv klogere på mennesker

Bliv klogere på mennesker Bliv klogere på mennesker - dig selv og andre Indledning Velkommen til denne korte intro, som handler om at blive klogere på mennesker med hjælp fra konstruktiv og belivende kommunikation. Jeg har personligt

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger Menneskers omgang med den digitale teknik Af redaktionen Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger deres mobiltelefon, ser tv, søger oplysninger på Wikipedia,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Til Herrens tjeneste -4

Til Herrens tjeneste -4 Til Herrens tjeneste -4 Indsigt som gave fra Helligånden (kende ånder, visdomsord og kundskabsord). Mål: At vide, at Helligånden giver os indsigt, visdom og kundskab som gaver. Disse gaver hjælper os til

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

17. Afsnit. Martinus og astrologien.

17. Afsnit. Martinus og astrologien. 1 17. Afsnit 17.1 Martinus egen indstilling til astrologien. I kredsen omkring Martinus var der flere, der var ret interesserede i astrologi og de horoskoper der kan udarbejdes. Jeg ser i Per Thorells

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere