Kære bedømmelsesudvalg og mødeleder kære kolleger, kære tilhørere. Jeg. er overvældet over, at I alle er kommet her i dag for at overvære mit ph.d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære bedømmelsesudvalg og mødeleder kære kolleger, kære tilhørere. Jeg. er overvældet over, at I alle er kommet her i dag for at overvære mit ph.d."

Transkript

1 Indledning Kære bedømmelsesudvalg og mødeleder kære kolleger, kære tilhørere. Jeg er overvældet over, at I alle er kommet her i dag for at overvære mit ph.d.- forsvar. I den følgende halve time vil jeg præsentere hovedlinjerne i det, det hele handler om - min ph.d.-afhandling, der bærer titlen Vores allesammens H.C. Andersen. Der er nok ingen her i lokalet der er i tvivl om, hvem manden på dette billede er. Og jeg ved, at der endda sidder enkelte blandt publikum som ved præcis, hvor det fotografi, der er malet efter, blev taget, af hvem og hvorfor. Disse kendere af H.C. Andersen vil kigge på portrættet og måske fristes til at sige: Nej, det er jo det billede, der blev taget, da H.C. Andersen besøgte Holsteinborg i 1865! Men samtidig vil de også vide, at det er det ikke. Det er 1

2 et billede af et billede. Portrættet udgør forsiden på min afhandling, og det er malet af billedkunstner Bjarke Regn Svendsen. Og hvis man sætter portrættet op ved siden af det originale fotografi bliver det tydeligt, at selvom de to ligner hinanden, er der også forskelle. På portrættet har H.C. Andersen fået farve i ansigtet. Hans hage er løftet lidt, hans øjne ser venligere ud og smilet er varmere end på fotografiet. At det forholder sig sådan, er naturligvis et resultat af den kunstneriske frihed men i disse ligheder og forskelle de to portrætter imellem ligger også en anden pointe, som jeg vil fremhæve indledningsvist her i forelæsningen over min ph.d.-afhandling. For i den proces, hvor Bjarke malede dette portræt, kiggede han på fotografiet af H.C. Andersen og fremhævede de elementer, han fandt vigtige, mens andre blev dæmpet eller helt udeladt. På dette portræt er H.C. Andersen altså blevet tilført ny betydning i en visuel kontekst. Med reference 2

3 til en anden kendt kunstner kan man sige Dette er ikke H.C. Andersen. For dette portræt forestiller Bjarkes H.C. Andersen. Afhandlingens indhold Mit ph.d.-stipendium blev opslået, fordi flere interessenter i Odense herunder Syddansk Universitet for nogle år siden indledte et samarbejde om at undersøge forudsætningerne for et fremtidigt brand af H.C. Andersen, et brand, der skulle være lokaliseret her i Odense og appellere internationalt på samme tid. I min afhandling har jeg koncentreret mig om at belyse det teoretiske og diskursive grundlag for et sådant brand ved at forsøge at indkredse, hvilke kulturelle udfordringer og muligheder, der kan blive aktuelle at tage stilling til. Det har jeg gjort ved at undersøge, hvordan det kommer til udtryk, når H.C. Andersen tildeles betydning og funktion som dansk kulturfænomen. H.C. Andersen-forskningens tredje tema H.C. Andersen brød nye mønstre som kunstner og som menneske. Han foretog en rejse fra det laveste sociale niveau til verdensberømmelse. Han gjorde ikke bare én, men mange forskelle. Derfor har han også berettiget været et varmt humanistisk forskningsemne, stort set lige så længe som hans kunstneriske produktion har eksisteret. Den omfattende H.C. Andersen-forskning har naturligvis 3

4 særligt koncentreret sig om hans mangfoldige værker hans kunst dernæst om hans biografi, herunder hans personlige intentioner med sine tekster, og ikke mindst med sammenhængen herimellem. Der er nogen skikkelser, som i kraft af liv og virke efterlader et så grundigt aftryk, at deres virkningshistorie afspejles i eftertiden gennem generation efter generation. Sådan er det med H.C. Andersen han er en kunstner med verdensformat, men han er også blevet til et selvstændiggjort fænomen, der er frit tilgængeligt for fortolkning på tværs af grænser og kulturelle værdisæt. I denne form er H.C. Andersen blevet til noget andet noget mere end konkret historisk person og central litterær kunstner. Dette mere lader sig ikke kun analysere med biografiske eller litterære tilgange til Andersen. For når han tillægges betydning gennem sproget, fortæller måden han bruges på noget om de mennesker, der bruger ham: De spejler sig i H.C. Andersen og spejlbilledet reflekterer deres Andersen. Det er i disse processer, H.C. Andersens virkningshistorie opretholdes, fordi mennesker anser ham som en værdig betegner for deres kulturelle værdisæt. I denne version er H.C. Andersen det, jeg har kaldt et kulturfænomen: et fænomen, der når det anvendes i praksis formidler en fortælling om værdier og karakteristika dér, hvor det tildeles betydning. At disse repræsentationsprocesser finder sted, gør H.C. Andersen til en oplagt genstand for kulturanalyse. Som muligt analyseobjekt er H.C. Andersen altså tredimensionel for ud over at indbyde til forskning i hans biografi og hans værker, opfordrer hans 4

5 betydning for og i de kulturer hans fortællinger og fortællingerne om ham lever i - også til kulturanalytisk forskning i ham som kulturfænomen. Dette mulige tredje tema i H.C. Andersen-forskningen er efter min mening endnu underbelyst. Der er naturligvis i den meget omfattende H.C. Andersen-forskning masser af argumenter for, at H.C. Andersen er væsentlig for dansk kultur. At forfatterskabet er en kilde til danskeres selvgenkendelse. Han er til stede hans virkningshistorie er til stede dybt i danskernes sproglige adfærd og kulturelle værdisæt. Det, jeg spørger til i min afhandling er, hvordan det kommer til udtryk og hvorfor det forholder sig sådan. I min afhandling lader jeg så at sige Andersens tekstlige og kunstneriske univers ligge, for i stedet at introducere ham som et analyseobjekt i cultural studies med den hensigt at indkredse og belyse, hvad der kan være på spil, når mennesker repræsenterer sig selv gennem Andersen og dermed tildeler ham betydning som kulturfænomen. Afhandlingens to spor Fordi dette tredje tema i H.C. Andersen-forskningen endnu er et nyt felt, følger jeg to spor i afhandlingen: 1. Et spor, hvor jeg undersøger eksempler på danske aktører, der repræsenterer sig selv og andre, når de refererer til H.C. Andersen. Mine analyser er koncentreret om materiale fra én bestemt platform, 5

6 nemlig debatter i danske skrevne medier. Her har jeg særligt været koncentreret om, hvad der karakteriserer måden Andersen bruges på og hvilke tematikker, der aktualiseres sammen med Andersen i de enkelte artikulationer. Som jeg vil vise eksempler på om lidt, rummede debatterne gode indikatorer på, hvordan H.C. Andersen indgik som et element i de danske debattørers sproglige adfærd og dermed også som et element i den offentlige diskurs i Danmark. I den humanistiske forskning findes der imidlertid ingen klare forslag til, hvordan man kan begrebsliggøre og dermed analysere, hvad der er på spil i de diskursive rum, hvor Andersen bliver lokaliseret. Derfor forfølger jeg også 2. et analysemetodisk spor i afhandlingen, hvor jeg har suppleret diskursteorien oprindeligt præsenteret af de politiske teoretikere Ernesto Laclau og Chantal Mouffe med praksisorienterede begreber, der kan bruges til at analysere, hvilke diskursive ressourcer debattørerne har, og hvordan de i mediedebatterne sætter dem i spil i relation til H.C. Andersen. H.C. Andersen som analyseobjekt Både i kulturteorien og i den politiske diskursteori indgår ideen om, at der er bestemte begreber, der nærmest virker som tværkulturelle magneter som 6

7 appellerer bredt og som derfor kan tildeles vidt forskellige betydninger, afhængigt af hvad de kobles sammen med i praksis. Sådanne magtfulde tegn kaldes for flydende betegnere. Hovedtanken i diskursteorien er, at mennesker forsøger at gøre verden meningsfuld ved at tillægge sådanne begreber og fænomener bestemte diskursive betydninger frem for andre mulige betydninger. Afhandlingens analysemetode tager afsæt i tanken om, at H.C. Andersen kan analyseres som en sådan flydende betegner: Et fænomen, der transformeres til et kulturfænomen, når det passerer igennem et samfunds kulturelt specifikke værdifiltre og tildeles betydning dér. Ifølge diskursteorien vil målet altid være, at de betydninger, der forsøges låst fast til det pågældende fænomen, forekommer som de eneste mulige betydninger, og dermed har opnået hegemoni, som det hedder. I kampene om hegemoni er der altså meget i spil, og mennesker trækker på hvad de har af andre ideologisk betingede hegemoniske overbevisninger og forestillinger. Diskursteorien er imidlertid kun en teori, og Laclau og Mouffe fremlægger ingen forslag til, hvordan deres begrebsapparat kan bruges som metode. I afhandlingen gør jeg teorien anvendelig ved at bruge begreberne som retningsgivende for analyserne: Begreberne har altså guidet mig i retning af, hvor jeg skulle kigge i mit materiale og hvad jeg skulle kigge efter. I nye kulturstudier, som min afhandling indskriver sig i, er fokus, som i diskursteorien, på relationen mellem mennesker og magt mellem individ og struktur. Kultur bliver begrebsliggjort som noget mennesker gør, hvor de 7

8 viser, hvad de er, har og kan. Mennesker gør for eksempel kultur, når de repræsenterer sig selv gennem H.C. Andersen. Når en diskursanalytisk metode anvendes i nye kulturstudier, vil fokus altså være på, hvilke muligheder mennesker har for at handle i og mod diskurserne, og hvilke ressourcer de gør brug af, når de handler. Det er her, det har været nødvendigt for mig at supplere diskursteorien med andre retningsgivende begreber, der kan bruges til at indkredse agens i diskursiv praksis: altså hvordan det kommer til udtryk, når mennesker skaber mening om sig selv og verden i repræsentationel praksis. På baggrund af mit materiale vil jeg nu fremhæve tre pointer, der syntes særligt betegnende for de måder, H.C. Andersen blev brugt i de danske mediedebatter. Analyseeksempel 1: Eventyret som diskursiv ressource Det første forhold jeg vil fremhæve, er knyttet til en central pointe i afhandlingen: Nemlig, at det ofte er H.C. Andersens eventyr, danske debattører bringer i spil, når de bidrager med deres mening om offentlige anliggender i skrevne medier. En af de sprogfigurer, der synes særlig prægnant i debattørernes bevidsthed og dermed ofte bliver brugt i mediedebatterne, er kongedatterens replik Dur ikke! Væk! fra Klods-Hans. Debattørerne brugte replikken ved at lægge den i munden på forskellige beslutningstagere. 8

9 I ét læserbrev om en kommunes behandling af psykisk syge blev rollen som den selektive kongedatter for eksempel tildelt en borgmester, og brevet blev afsluttet med en opfordring til alle om at huske eventyret om Klods- Hans, der ifølge debattøren nu ikke var et eventyr mere, men en realitet. Her er et andet eksempel: Alle i dette land som er arbejdsløse, svagelige, ældre, kontanthjælpsmodtagere eller sågar misbrugere af et eller andet bliver vurderet, takseret og overvåget af eksperter, forskere, statistikere osv. Og så går der et par dage, en uge, en måned eller flere måske år, og så får du afgørelsen dur ikke væk. Der er flere ting på spil i de her eksempler: 1. For det første bliver H.C. Andersens eventyr brugt i et aktuelt samfundskritisk ærinde. 2. For det andet er eventyrets centrale pointe om, at kongedatteren netop giftede sig med ham, ingen regnede for noget, den er efterladt i originalteksten, og i stedet er det den ekskluderende funktion i replikken Dur ikke! Væk!, debattørerne bruger i deres bidrag. 3. For det tredje var det som nævnt beslutningstagere, der blev givet rollerne som kræsne kongedøtre, som ikke brugte ressourcer nok på samfundets svagere grupper. I disse indlæg synes en af de ideologisk ladede grundsætninger i det danske velfærdssamfund nemlig at de stærke skal hjælpe de svage at klinge med. 9

10 Brugen af Dur ikke! Væk! er ét blandt flere eksempler på, at H.C. Andersen med sine eventyr har formidlet pointer, som debattørerne finder betegnende for deres aktuelle ærinde. Ved at revitalisere eventyrene i en ny her samfundskritisk kontekst, bruges sprogfiguren fra eventyret til at understrege aktuelle pointer. Andersens eventyr fungerer altså som en ressource, debattørerne bruger til at forstærke deres argumentation med i diskursiv praksis. Med et diskursanalytisk begreb kan man argumentere for, at eventyret om Klods-Hans og åbenbart særligt kongedatterens eksklusion ligger i debattørernes fortolkningsrepertoirer. Et fortolkningsrepertoire består af de versioner af virkeligheden, der er tilgængelige for det enkelte menneske. I et fortolkningsrepertoire ligger altså både de ideologisk ladede grundsætninger og værdier, der forekommer uomgængelige og uimodsigelige for debattørerne men også de diskursive ressourcer, de har til rådighed, når de agerer i, under, med og mod samfundets strukturerende elementer. Analyseeksempel 2: Eventyret og de forestillede steder I dette fortolkningsrepertoire ligger H.C. Andersens eventyrlige pointer altså og roder rundt sammen med alle mulige andre ressourcer, debattørerne har at trække på, når de skal give deres mening om verden til kende. I det eksempel jeg vil vise nu, blev en reference til Andersens eventyr igen brugt til at forstærke argumentation men samtidig blev eventyret også 10

11 brugt til at understrege, hvilket sted debattøren forestillede sig at tale fra og dermed også hvor dem han talte mod befandt sig i denne forestilling. Eksemplet stammer fra den mediedebat, der udspillede sig i Odense i forbindelse med fejringen af H.C. Andersens 200-års fødselsdag i Fejringen var planlagt som en global begivenhed, hvor hele verdens befolkning blev opfordret til at tilslutte sig hyldesten af Andersen, som blev iscenesat som the greatest story ever told. Særligt i Odense blev fejringen imidlertid ikke en alt for stor succes af forskellige grunde. Én af de grunde, der fremgik tydeligt i mit materiale fra den lokale mediedebat var, at lokale debattører var utilfredse med, at Odense efter deres mening var blevet fejringsmæssigt forbigået. Og når debattørerne skulle udtrykke deres utilfredshed, brugte de eventyret Kejserens Nye Klæder til at gøre endnu klarere, hvad de mente. Og her er så eksemplet: I forbindelse med hans 200-års fødselsdag markedsføres han igen på verdensplan med HCA-ambassadører i mange lande, men når vi læser i avisen om arrangementerne i Odense og omegn synes det hele at gå op i noget, som kommer til at foregå i elitære kredse med rådmænd og -damer, ambassadører, kongelige og så videre. Det hele ender såmænd nok som en 2005-udgave af Kejserens nye Klæder. Om fejringen endte som en ny version af Kejserens Nye Klæder, skal ikke diskuteres her i dag. Men ét sted, hvor eventyret blev tilskrevet ny betydning i overflod var netop i den fynske mediedebat. De utilfredse debattører argumenterede for, at fejringen af vores berømte bysbarn ikke var i H.C. 11

12 Andersens ånd, at der var gået Kejserens Nye Klæder i den, for politikere og fejringsarrangører var ganske nøgne. H.C. Andersens eventyr om Kejserens Nye Klæder formidler en pointe om en elite så forblændet af egen magt og vælde, at der er brug for et lille klarsynet barn til at påpege, hvordan verden egentlig hænger sammen. Denne pointe flyttede debattørerne til fejringskonteksten ved selv at indtage positionen som barnet, der gjorde opmærksom på politikere og fejringsarrangørers nøgenhed. Debattørerne videreformidlede dermed eventyrets beskrivelse af et skel mellem folket på den ene side og eliten på den anden et oplevet skel med en dansk kulturhistorie, der i hvert fald går tilbage til nationalromantikken, hvor Grundtvig markerede sig som fortaler for folkets ånd. Men det, der er særligt interessant ved det her eksempel er, hvordan disse debattører repræsenterede sig selv og deres forestilling om Odense gennem deres brug af eventyret. 1. For i referencerne til Kejserens Nye Klæder trak debattørerne på en anden diskursiv ressource fra deres fortolkningsrepertoire: nemlig de geografiske positioneringsmuligheder, der forekom tilgængelige for dem i det enkelte ærinde. Med et greb fra politisk geografi kan sådanne positioneringsmuligheder analyseres som skalaer. I den socialkonstruktivistiske skalateori opfattes skalaer som de geografisk orienterede talekategorier, det enkelte menneske har til rådighed: En debattør kan sagtens opfatte sig selv som mor, odenseaner, fynbo, 12

13 dansker og verdensborger på én gang. Det interessante i en skalaanalyse er, hvilken af disse positioner hun vælger at indtage, og hvordan hun vinkler sit ærinde ved at indtage denne position. 2. I det uddrag af debatten, som jeg fremhæver her, talte debattørerne ud fra en lokal skala, hvor de positionerede sig som folket i opposition til de fine : fejringsarrangører, lokale politikere og andre elitære personligheder, der med deres mål om en verdensomspændende kommercialisering af Andersen blev placeret på en global skala fremmedgjort fra folkets vidende om, hvad der var i H.C. Andersens ånd. H.C. Andersen blev dermed knyttet til den lokale skala gennem en understregning af, hvad han ikke var han var ikke de fines. 3. Eventyrets skel mellem folket og de fine blev altså indsat i denne nye kontekst og brugt til at forstærke forestillingen om Odense som et sted, der rummede en følelse af en folkeligt orienteret utilfredshed med elitens tilgang til fejringen. I denne mediedebat havde brugen af eventyret om Kejserens Nye Klæder altså en kollektiviserende effekt: Debattørerne brugte eventyret til at karakterisere det lokale fællesskab, de følte sig som en del af. Og ved at knytte en konkret følelse folkets utilfredshed til Odense, lagde de også en affektiv dimension til deres sted og talte til det, kulturteoretikeren Sara Ahmed betegner som et følelsesfællesskab: Et forestillet fællesskab, der samles i forestillingen om både at være afgrænset geografisk og at forstå en følelse på samme måde inden for disse forestillede grænser. 13

14 Analyseeksempel 3: H.C. Andersen som et element i affektiv praksis Som eksemplet om brugen af Kejserens Nye Klæder viser, er det debattørernes overbevisninger og forestillinger som bringes i spil, når de repræsenterer sig selv gennem H.C. Andersen. Sådanne forestillinger er baseret på følelser, og det fremgår også tydeligt i dette sidste eksempel jeg vil vise. Eksemplet er hentet fra en mediedebat, hvor H.C. Andersen blev repræsenteret gennem en materiel genstand, nemlig statuen Den Lille Havfrue. Debatten udspillede sig i forbindelse med planlægningen og flytningen af statuen, da den i 2010 skulle være en del af Verdensudstillingen i Shanghai. I debatten viste et mønster sig, hvor Den lille Havfrue blev omtalt som enten et objekt en flytbar genstand med økonomisk værdi eller et subjekt en lille pige, der blev ladet med intens symbolsk, national værdi og knyttet til Danmark: Hende kunne man da ikke sådan bare flytte med! Begge lejre repræsenterede imidlertid det samme forestillede fællesskab gennem Den Lille Havfrue: De talte alle ud fra en national skala, og adskilte sig kun ved, hvorvidt de positionerede sig i opposition til globaliseringen af havfruen eller ej. Det, der er særlig interessant at fremhæve i den her sammenhæng er, at relationen mellem Den Lille Havfrue og H.C. Andersen en relation, der alene findes i kraft af eventyret blev inddraget som forstærkende element i subjektiveringen og nationaliseringen af havfruen. Når det kunstneriske 14

15 ejerskab på denne måde blev placeret hos H.C. Andersen og ikke hos Edvard Eriksen, der har lavet statuen havde det altså den effekt, at nationalt orienterede ejerskabsfølelser kom til syne. Statuen blev ofte omtalt med et vores foran og det fremgik tydeligt, at dette vores netop refererede til debattørernes forestillede nationale fællesskab. Én debattør fremhævede endda mere eksplicit, at selvom Den Lille Havfrue på papiret ejes af Københavns Kommune, er hun folkeeje. Denne debat var ladet med følelser og følelserne forstærkede særligt debattørernes diskursive konstruktion af havfruen som en lille pige med menneskelige evner og kvaliteter. Man kan føle omsorgen i et eksempel som det her: Hun er og bliver en mannequindukke med fiskehale. Men selv dukker ejer i en vis forstand sjæl. Dukker lever. Fra i dag får hun endda set Shanghai ( ) Men hun vender hjem igen til december. Og her er et til: Mon Den Lille Havfrue på Langelinie er rede til at forlade sin vante post og rejse ud for at repræsentere Danmark i Asien i et halvt år? Hun har betroet mig, at hun er klar til opgaven og har med et smil tilføjet: En rigtig havfrue stikker ikke halen mellem benene! Disse eksempler er følelsesfulde og følelserne er indlejret i den diskursive betydningstildeling til statuen. I socialpsykologien kaldes denne situation, hvor følelser og diskurs ikke er mulige at adskille, for affektiv praksis. I den 15

16 affektive praksis, der viste sig i debatten om havfruens tur til Shanghai, kom et nationalt forestillet fællesskab til syne. Og her indgik H.C. Andersen som endnu et argument for, at man ikke bare sådan flytter rundt med små piger, der har deres primære funktion som nationalsymbol. Konklusion Min hensigt med den her afhandling har været at føje nye perspektiver til den etablerede H.C. Andersen-forskning ved at placere Andersen som analyseobjekt i cultural studies og ved at arbejde med en diskursteoretisk analysemetode, der kan anvendes til at undersøge, hvad der er på spil, når aktører tildeler Andersen betydning i praksis. Med en kulturanalytisk tilgang til H.C. Andersen bliver det muligt at undersøge, de processer, hvor H.C. Andersen fungerer som et medium et spejl som aktører repræsenterer sig selv igennem. De konkrete situationer, jeg har koncentreret mig om i afhandlingens analyser, er eksempler på, at når debattørerne spejler sig i Andersen så lokaliseres han i nutidige, komplekse og kontingente rum ladet med ejerskabsfølelser, symbolsk værdi, kulturel selvopfattelse, kulturelt betinget verdensopfattelse. Det er disse rum og de mennesker, der positionerer sig i dem og dermed afgrænser dem, der er genstand for analyse i afhandlingen. Som det også fremgår af de eksempler jeg har vist her, var det karakteriserende for mit materiale, at debattørerne brugte eventyrene til at appellere til de mennesker, som de forestillede sig havde eventyrenes pointer 16

17 lagret i samme form, - og i denne version fungerede H.C. Andersen som en stedsfremkaldende og følelsesforstærkende betegner for national og lokal kultur. Som et dansk kulturfænomen. At Andersen på denne måde fik de danske debattører til at påberåbe sig ejerskab over ham, viser, at potentialet for et stærkt brand af ham er til stede for han ligger danskere på sinde. Men sat ind i en kulturøkonomisk kontekst ligger der også en udfordring i dét: For i kraft af sin status som flydende betegner er H.C. Andersen også en del af en litterær og kulturel arv mange andre steder i verden, hvor mennesker spejler sig i hans eventyr og tilpasser de centrale temaer deres egne værdier. Det er op til fremtidens forskning inden for dette tredje tema af H.C. Andersen-forskningen at komme nærmere en afklaring af, hvordan lokale, nationale og internationale forventninger og følelser kan mødes på midten og acceptere en ny iscenesættelse af H.C. Andersen på trods og på grund af egne opfattelser og ejerskabsfølelser. Denne iscenesættelse må tage udgangspunkt i, at H.C. Andersen ikke kun er Odenses eller Danmarks eller resten af verdens men vores allesammens. 17

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker

Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker en undersøgelse af kønskonstruktioner i naturfagene på mellemtrinnet Thomas Dam Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde Paper DDLA, fastholdelse af konsulenter af Anne-Mette Ravn og Didde Maria Humle Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009 Fastholdelse af konsulenter Om meningsskabelse og identifikation

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING (FÆLLES)... 4 1.1 Afgrænsning... 5 2.0 VIDENSKABSTEORI (ANNE)... 7 2.1 Konstruktivistisk og socialkonstruktivistisk paradigme... 7 2.2 Socialkonstruktivismens konsekvenser...

Læs mere