AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;"

Transkript

1 SMEDE AÅ[TRKEBY Smedefaget er jo ee meget gammelt fag. Lige så 1ænge man har kendt ti1 metall-er sou gu1d, sø1v, kobber, bronce eller jern, så har man haft brug for nogen, der kunne forarbejde det. Når vi i *dag taler om en smed, så mener yi som regel en der arbe3-- der med jå.., En der med hjælp af yarme,,særktø: åg f orskellige naskiner bearbejder og fremstiller forskellige ting i jern. Det nære sig i begyndej-sen sværd-, pyd, øm, d.ør og kistebeslag, ene* re hestesko og seletø j beslag, så kom,rogne og landbrugr*r*kirr*., og i dag varme og sanitelsinstallatiofler. Ja smeden har altid væree. en vigtig del af samfundet, og ran ser da også i dag, at de fleste ældre byer har en smedegade, sikkert navngivee efrer ae : det var i denne gade byens smed boede og havde si-t værksted, sin srnedje. Således også i Åakirkeby, Den f,ørste vi hører ou i Aakirkeby er da også smed Tønnes der omkring år 1700 boede i gården ( senere beiævnr ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig; Ancker'Åntoni Mil11er fra Vallensgård sælger, skøder og afhænder den mig udi Åakirkeby beliggende gård,(tii sognepræsr ila,r* F1yng,) sou Jens Laursen Bech og Jochum TønnesEn nu bebor og som består af 3 hualænger; en ud Eil gaden i øst-vestgående, den anden i nørsønder hvilken af Jens Laursen Bech behoes oe bruges, den tredie længe bag i fornævnee gård ligeledes i øst-vest teboes af Jochum Tønnesen sned, alt købt efter afdøde Tønnes Jochumsgn smed i Aakirkeby Underskrevet og sædvanligt signeret 16 marts 17L4. Der hatrde altså i 1600-årere boet en smed Tønnes Jochumsen --r"i---n" som i 1714 blev betegnee som-afdød, og hans.lo.t.,rr "rn i smed og troede i smedegården. Hans søn ulgte så sj.n far-som-sm*å på ste ig dør dei 1 august Deref ter overtager lvlad,s Kof oed Stender gården, og ombygger og L- slandsætter den så den f rernstår bl.andf :byens'rsmukkeste lgårdål' Efter 100 års smedevirksomhed ophører tyden fra hammerens s-ag mad ambollen fra Smedegården i Snedegade, 1839 opdeles gården i syv små parceller, der ksmrfler til at danne boliger for skiftende farnilier og ejere gennem tj-derne. Heraf skal b1-. a. bemærkes sta.t.ionsf orstander 1,, L. frle j dah1, som i årene "923 indrettsede og drev Aakirkebys førstse biografteater i et af lr.tl bygningsafsnitlenei; hvor han med grammofonitiettgeffiftse viste Lidens stumfilm. Hvorfor det om beboerne i de øvrige lejligheder i området i folkemunde hed sig: Delhanlhun bor nede i'biografen, Når jeg i sin uid besøgte min klassekarnrnerar l{itly Poulsen nede hos cementsløber Poulsens, så virkede det også spændend"e at, høre, al grunden tj.l det der lille hu1 på 20 x z0 cm med len for i døre* ud ti1 køkkenet, var fordi man havde haft filmsapperatet stående herudenfor, og sendr bilrederne ind gennem hul1ei-rir publikurn på stuens modsatte hvidmaledå væef1ade.

2 På turistguidture rundt i byen Lager jeg dem altid *ed og yj.ser Suedegade nr 15 Det lrar nemlig her at ru'serneffikvarteret:i 19/+5-46, a russerne havde besat Bornhom, For at forhindre at soldaterne færdedes rundt i byer uden særlig ti11adelse, havde man etableret. yaeter ved indfaldsvejene ti1 a1le byerne. såleder og=å ved Aakirkeby, og her ønskede man at anvende skolens gyrro aaseiksal, som basis for yagten. DeE.te fik man doifra komrnunens side forpuret, ved ae mar istedet siit* huserpsmedegade 15 indeholdende suue, kammer og l=9: køkken sarnt værksred{ ril rådighed. Og så ilev det, rr Jeg kan endnu huske hvordan jeg som murerlærllng sammer med Hermand Kofoed og er"nord chrisl;;;;;-;1åu--'-' sendt derned for at gøte huset isuand rned at pudse og kalke vægge, sa*t understryge taget så der blev regnt,æt. Det var spændende, at så der et par uber sammen med B-10 iuss*r*, som var- meget ivribe for at komme i kontakt ned os, for ae få os til at.bytee nogle af deres krigsbytter ( ure smykker tæpper etc.), med os mod cigaret.ter og spiritus. Da russerne forlod øen måtte vi derned igen, for al gennemres.eaurere huset inden kommunen igen kunne sæge del. Ganske risl- blev Snedegade ikke byens hovedgade, rnen en del rrafik har der dog altid været" Fra 1q00-ta11et har der yæret købuandsforretninger, skræder+.sned* kergre, murere, galanteri, lingeri fotograf og kourmiåitionsfårretninger, ja ob så har der yæret skolenn forsamlingshuset, hotelleb og missionshuset samt mange boliger- Så det er ikke så underligt at byråder bestemue sig for at Smedegade blev den første gade der fik tjærebe1ægning i byen Dette var vl åørn -ål-åde f";; vi brugre nemlig gaden som legeplads Her skete det en drg, at skomagerens halvstore søn Poul, mødte frem med nogef spændende ngmodens, som hans æ1dre bror Egil havde senl til ham fra København. Bt par RULLESKøJTER. - Novra - det havde vi sgu aldrig sel før. Han tog dem op af æsken * og spændte så en plade rned 4 hjul under hver fod. 0e vi tik lov til med måbende store øjne at se på ham, når han rullede eu litle stykke ned ad den tjærebetr-agte glatte ga* Vi styrtede til og hjalp ham op. Gang efter de inden han faldt. Gang. Efter et par dage yiste han sin iaknemmelighed og gavmildhed over vores venlighed over også at give ham trøste og indydebolsjer, når han slog sig. 5å vi fik alle lov ae prø\re en enkel tur. Rulleskøjter fik jeg aldrig 1ært åf løbe på, Men når nogen spørger har du prøvel, så kan sig altid svare erligr: har jeg prøvet. Smedegade blev der løbet meget i min " J*, det t' uegdom den gamle biografbygning baede også min klassekammeret Børge Jørgensen og hans broder Kaj sammen med deres mor. De sar begge blandt mine idoler indenfor brydespsrter, og så hlev de sjov nok begge rnaskj-nsmede senere, på Maskinf abrikken i Rønne.

3 Smedemester Hans Chr. jensen Østergade køber smedernester Hans Chr. Jensen ejendomuen Østergade 2f i- Åaki-rkeby af slageermester Jensenius A,ndr" fpsen ( Det yar forøvrigt hans enke PeErea Marhilde lpsen, der byggede det nye stuehus og ombyggede udlængerne på Norgesminde nede for enden af Nybyvej i 19i4 ). Ejendommen i Østergade havde tidligere været ejet af kro og værtshusbjef H.E.Ras.- mussen, 'l'{ans Chr. Jensen var allerede først i aetenhundred.ehalvfjerserne kommet til Bornholm. og havde uddannet sig til eued hos smedeme- :tgr Eohn. i Hasre- t 1890 g:frede han sig og rog arbejde på Bornholus maskinf abrik inden han købte ryndegårås smedie i lrlyker flyttede han ti1 Bakkesmedien ved Søndr* r"ndevej i Aaker- Her virkede han indril han fik den ide, at købe Østergade 2L, for her at omlave den tidligere dansesal ti1 et velfungerånde smedieværlcsted rned eese ambolt og f ie bænke, Han.var en meget dygtig ob anerkeldt, beslagsmed, der blev særlig kendt for sin omhyggelige hesteskoning Efter han i 1922 havde mistet sin huslru, som i der daelige havde været ham til seor hjælp i- f orretningen, så besteflt,e trå" sig f or at sæ1ge virksomheden. og i 1923 flyttede A.p-Briksen ind. Hans chr. Jeusen flyttede ind hos sin svigersøn, malermester o.v, Jensen i Smedegade. er fik han siu ebet iitt* værksted, hvorfra han santidig med at han udførte småreparationer for folkn und.erholdri dem nåd minderne fra sit. lange 11v rundt iblandt Bornholms be folkning. Han døde 7.11" år gammer, byens på den Lid tredie ælsr Hans Chr. Jensen fik sammen den, _ptste darrer blev gif t Den tnåbre darte.'--ra-fåilt og sønnen Ove yar chaufår i med sin koae 3 børn med handelsgartner H.P. med malermeseå;-o:y!e:tgn-:1,:r*.jensen, Åakirkeby-_-: Kø he nha vn Sjov nok så arbejdede både smedemester F-A. Svendse n og snedemede nedsatle sler A.-P" Eriksen nogle år hos Hans Chr. Jensen før sig som selvstændige mestre i Åakirkeby.

4 Smedemes Ler A.P. Eriksen, ØsEergade 21. Suedemester A"P. Eriksen, orertob i 1927 smede* forrelningen i Østergade 21, efter i nog}-e år at have arbejdet hos sin forgænger smedenester H,C. Jensen. A-P, Eriksen kom rrd af en gammel fiskerfauili-e i Svaneke, n' Men, det- å.j1ska.ye - ij kj e- noget for maj så 3'a gjik i smiddalæra, fost i Svånike fra 1913,og siden i Åakirkeby- tønnen va ikkje slor, men vi klarade vos mor og ja, nær vi spin.kada og sparade på schillingerna. Så kunne ja i 792V købe mesters forretning rr som han på sin lidt særprægede dansk -'"bornholmske måde plejede al udtrykke sig. Smed Eriksen i Aakirkeby seår for mig som en af de størsle personligheder, jeg har Eruffet, skriver den sverrske forfaller Lasse Holmqvist i 1967 i sin bogrl,lier og Brerr'irr an srå; for mig som et Bonoment over de kraftfulde og klogg arbejdsfolk, sorl den moderne kultur, hverken synes at have plads til el1er behov for. Disse redelige mennesker sotr i deres næsten videnskabelige arbejde og håndværk henter en klarsynethed, som velformuleres i en dyb tivsfilosofi. Lige eff,er overtagelsen af, forretnirger bestod arbejdet af at sko heste, reparere vobne og andet grovsmedearbejde, men efterhånden som landbruget blev mere mekaniseret, så blev der mere og mere Br* bejde for mester og svende med at reparere oe fremsrille landbrug* maskiner, skærpe plovjern og harvetænder. 50-erne skulle a1le have indstalereu maskinlokum, d.v.s- folk skul-1e have opsåt vandskyllende porcelæntoiletkummer j"nde under loftslra,ppen e1ler i spi-sekammeret, der var blevet overflødigt ru efter køeskabet var kommet Det 6o-erne sku1le alle så have lavet cent,ralvarre lued oliefyr. var jo billigt med olj-e, og der var masser af den, hed der sig. For al haye mulighed for at kunne skaffe svende Eil alt det arbejde sørgede Eriksen for altid at harre en 1ærling på vej. å1edes begyndte hans søn Kaj allerede som 14-årig i L941- i grovsuedelære. ten efter med at uddanne sig Lil Gas'Oe fulgge lillebror og Vandmester, " Det var f sr dyrt bare at have dern gående hj emrne uden de lavede nogelr me$ son lærlnge tjænte man kost og logi + 1 kr/uge i lommepenge t' sagde smeden ofte lunt.. Efter A,P. Eriksens tragiske død, ved en trafikulykke i Rundkørs* len ved Rønne 2 august 1965, så overtog de to sønne4kaj og Sven firmaet og førte det videre i samme ånd som f,aderen, med hvem de fra barnsben havde arbejder'- uafbrudt-sammen med.

5 Skønr Å.P, Eriksen med sf,or lnteresse gik op i sin forretnings arbejde, havde han også kræfter og tid til at beskæftige sig med andet. Han var i mange år, 1945* 165 medlem af beslyrelsen for Aakirkeby Håndværker pg ndustriforening, deraf formand i tiden 1954 * 65. Han var medlem af trestryrelsen for Rønne tekniske skole, og her med til at indføre dagskole for smedelærlinge. politisk henseende bekendte Eriksen sig til Retsf,orbundet og var i nogle perioder partiets folketingskandidat- Det var festlige vælgermøder at overvære, når smedemester Eriksen n:ødte Ein Radikale kollega den radi-ka1e smedemester Poulsen fra Neksø. Begge talle de rigtigt bornholmsk og begge forst.oil at udnytte bornholmske sætninger og ord, som Trumf i en rask duel. De yar bedre eod vor Lids sranå-up komikere. Å.P. Eriksen var ru en sjov Lype, ikke så snart han havde fået en ide og tæftkt tidt over den, så skred han til handling, som f.eks. i en sag hvor jeg blev indblanrle-t- En _feffrd_dag i iuni 1957 sad sade1frag..r*it*r Erik Rønne o-e j*g ""a -e;r-r;p-kåtfe'inile i Eriks stue, da han hæsblæsende kom farende ind " Du Erik jeg har fået et brev ti1 håndværkerforens-ngen fra Håndværksrådeb, om at vi skal irrdsti-!le ed pef,qqn r.-il, _h"g.ervet s e.q fconsulent f or Bsrnhol.Bs agt]log inden Erik fik sundet sig og opfatfåt trvåa aer drej ede sl:g offi,**- " Ja-mEn der har rri ham j ol.l-,rdet kan du da på* tege dig Holger" Og 10 juli modtog jec bråv fra Håndværksrååers P.*odukLiviLetsudva-Lg, om ae jeg var ansat, 0g jeg virkede med deete interessåete arbejde indtil fik riksen son formand for håndværkerfsreningen opfordring ti1 at undersøge mulighederne for dannelse af et boligselskab, som vi"le opføre nogle bygninger ti1 udlejning. Yed eu møde i den anledning enedes man dog oe, at det var måre iormålstjent- 1ig, hrris man byggede med salg for øje. Og den 24 april,lstiffede" følgende irrteressenter så byggeselskabet T/S ÅBYG: smedemester Å.P.Eriksen, elinstallatør KnffiEli#n tøerermester C.F.Jensen, murermester A.K.Jensen og ingeniør {o1ger Dam, som udover tegninger sku1le adminislrerec Man optog en Kassekredir i banken på ,- kr og købte et grundslykke i Æblehaven ob gik igang med bygeri af enfamilietruse, senere fortsatte man i Svinget og flere andre sterler. falt opfør- Le rnan 32 huse inden man delte selskabets overskud- i blev Eriksen nødt Eil ar flylte sin snedi-e, boelse op i da kommunen ønskede at få udvidelse på arealet i Østergade. Her i fabrikant ejendom var da også gode forhold, hvor firmaet med kunne yokse. værksted og beplads for skol&" Beckers gamle sønnernes hjælp En ting fra nin barndom jeg sfadig med misundelse mi-ndes er at mif) sidekammerat fra Borgerskolen og bandemedlem fra ulveungetiden K*j Eriksen havde en far, der ti1 sine sønner fremstillede en legevogl som fuldsrændig lignede en rigtig hest.evogn, med rigtlg vognkasse med tremmesider, jernbeslåede træegehju1, jerndrejekrane: og fladjernsfjedre. Jeg ser den stadig i drømrne for mig. 5

6 q.rfpqq,strdg : Den 7.L overtager smed Kristian B?ckel den af Anders llansen Ha3"d drevne smedie i toregade 9 i Åaki.rkeby bygger han i grundens sydøstre hjørne et nyt store lysl og moderne værksted med jernhjæ1ker og betonloft. Der installeres en 4 HK Dan olienotor som drivkraft for 2 drejebænke, 2 søjleboremaskiner, combineret sjæpper og fræser, 3 filebænke med 4 skruestik, smergelskive og nor-"ii[[*rurkin" såme. koldsav, og han anskaffer også autogensvej ning. Arbejder består mest af reparation af tærskeværker og lokomobiler samt mejeri, mø11eri og snedkerimaskiner,og rrirkspnhedens navn bliver Chr. Beckers smede og maskinværksted,og mesters beuegnelse b1i ver fabrikant - Chr, Becker Var safltmen ued sine to svende Hans Jensen og Frans Pe* dersen stærkt fremme som rnegee aktive initiativtabere for etablering af, vandværket i Åakirkeby. og det var da også hos smed tsecke,l^ at byens spidser så den f,ørst.e stråle pible frem af en,hane den 17 okt,sber L9o7 Oe den januar Lg12 bliver sønne.,\,veseth Becker ansat som byen &andmester ' 1912 overtager sønnefi V_qSeth SiBfred BqckE_.- hele virksoinheden, der nu Bår rask fremaa nle-ti--affid veri etabieringen af vandværket og elektricitetsværkel_som kom_i 1S9?. Både Beiker, smed P.A. Svendsen og blikkenslager Johs Nietrsen blev godkendre vandmestre, iler det far kun Becker der havde eneret DA p anboring. Veserh Becher S*åyt Ate også som den f ørste -imea i *.iftitieti at t ffitr'1g r.*-"rrrru*.*eanlæg" Og det er fak_tisk i den egenskab, l- * L at j*g i 1934 traf smedesvend Hans Anderserr. Han Yå nemlig sammen åeå sirr arbejdskanmerat Chr. Hansen ( d"- enere blev smedeme ter i Poulsker ) sendt over af deres rrågter V. Becker 'fr:r i min fars i";;;;;;;å"å ;å:f;';*; at lave centralvarmeanræg og YC-er' pnlftp-os jeg løb dagen lang lige i enden-på di?:: tekniske vidrna*r"**ioå"f*r, for at se hvad de kunne fremstille. Ålerede da var uo. interesse for byggeri vagt. 0g den har holdt sig siden' Sge.4_gS:g!.g, naskinarbej der og YVS-installatør H?g=År=rd5e-aq $qf e{gån okr.1bbt i ftønne, os han døde-5 aueiq=76 i AakirkgPv:.._ Hans "art;?e*7 far Ole Andersen kom fra Lysekil i Sverige ob haus mor Cicll1+- Juu kom fra Nybo i Aaker- Han stod i 1ære hos smedemester L. Rasnussel i Alti_rkeby fra 1S02 og arbejdede her lndri1 1909, da han flyttede ti1-chr.beckers silede så maskinværksted, hvor han fortsatte,indti1"b. *q.i1 1940, altså i godr 30 år. De sidste år af sit smedeliv virkede han hos smedemester A'P. Eriksen. Hans Andersen var gifr,og indtil hans kone Gerda døde i april 194'{ Uo*åu de i Øst*ogrå* 1b,-hvor hans slore fritidsinteresse var høn5' Jeg husker tydeligt,da hans kone blev syg og døde. Situationen uai neml"fe dån, ar leg skulle konfirneres 4"1 19 Earf,s 1941' og mor havde gj ort aftåte med at fru Andersen sku1le virke som koge-- kone fil fåiten, og så en uge før kom"man ob neddelte, -hun var ble* ree alvortlg E, siktn *t påstyr indtil en anden var fundet. Han blev giit iå"n c,e flyrtede til Nygade, hvor han passede regnskabet for Spareforeningen G1æde1ig Ju1.

7 r 1933 bevilgide byråder 1000 kr t.j-l undersøgelser for ar finde mere vand ti vandværket. veseth Beckern der jo var hyens yandnester Eatte straks igang reed at grave en meget dyb brønd oppe langs den østlige side af Bygaden, men der kom ikle meget vand. Så derfor fik rån københåvns brøndboringsfirm" rii;; udføre "t en boring på den anden side af vejen, lide sydligere i p]_usengen, Det var under en besigtigelsestur ti1 boringen sammen med. far, ae Philip og ieg blev-ln,pireret til, mea." :ernstang at. to."åe* at bore efter vand me1lem brostenene'hjenme i oor"u [årdpt*au. 0g søremej pludselig kom der vand. vi havde konmer til al.arnme e: underliggende vandrør. Det var ikke begejstri-ngens ord initiativtagerne fik, kun drøje hug. Men brøndhullet var der seadig, da Eyskerne under krigen forlangt*r al våben og ammunition skue afleveres, rrlkke om jeg vi, Holgeq kør op og smid det i brønden " sagde far, og så blev der. Beckers' ideer klarede mange specielle problemer for byens borgere. 'lidt i Z0-erne anskaffede veseth Becker sig en bir. Detvar en lil1e sort 2 personers trjanderer med z taksnotor og rlr. r Den var ikke sær1ig stor, der var lige plade eil Lep_pe-'!-v og^et ilar rørtænger samt ide fitlings, når han for frl si*a iif =i*a +o r mange år så man hamrligesom mange andre af byens mestrer mj_de eå forniddagen lige ar smuetse ind gennem porten på florel Rønne for lige at snuppe den snaps og bajer som serveringjonufru Lise havde stående k1ar, og om åfrermrddagen rog han trfå. i uiien'h;;;ned. tj-1 Jernbanehorellet - HurrisL;- 2 minuuer "ir*i--";;-;;n-r;;;; me og i arbejde. Konen nåeaå ui."t "id;i; ".-"prå.."'-ilån-uu, væk. r november 194fi sæ1ger Becker beboelse og yærksted og, og han og hans kone olga født Hammer flytter ti1 sianeke, htor-han-dør 1,4. 94q, De fik. i ægreskabel kun en søn John, som nan sjældent så ude. på g4den.fhan sidder inde og ved sin u*r-o* ;;;.;f*;;;;; ;;" Bec.ker altid, når man spurgte t:.1 ham. Han blev a, m*a "eåa-girt Kirsten, der også var væver.0g sammen dannede de aei seiere så kendte kunstvæverpar KirsLen og John Becker. Becker solgte [i1 Eekaniker Henry Lu-nd Kofoed, der forsælter firmael som traktorre an i 1955 sælger videre til smedemester A.P. Er, som flytter sin virksomted fra Østergade og herop i SLoregade 9. knl Deres Traktor efterse og repårercs, saa ring til BornhoXms Traktor= ervlser Tll. Aakirkehy 38, Hedry Kotoed. Fabrikant, Veseth Becker sammen med sln el-skede Bil J 1018 indkørs1en med beboelsesenden af den opr:indelige snedie* bygnine i baggrunden

8 L, ftå$fuu $Eru Vogn- 4r Eestagsmed &,*mr/ Æ \s Osk&r p le rs Trlk, FEll 14 l(bh 1897 købte smed Georg_Lu-dyig P.eLer Rasmussen ejendomruen matr nr, 74 af Aakirkeby købslacl, og nedsatle sig som smedemesler. OS i L902 opført.e han en nybygning Lil smedienr saml en slor smuk beboelsesejendom ud mod Storegade, som idag på denne strækning af gaden har fået navneforandring til Eskildsgade, Smeilien var opført som et stort lyst run rned en høj skorslen i midten med Z store esser. Der yar filebænk langs den ene væg med 3 skruestik, samt 2 boremaskiner Ei1 håndkraft, hvortil rnan anvendte håndsmedede bor og forsænker. Man foretog reparalioner af vogne ob avlsredskaber, i"n smedede hestesko og"udfårte hesteskoning samt pålægning af hjulringe. Få 1of tet ovenover smediea var ee par 1of tsværelser, hvor srrend.e og l*rlinge boede, 1 seng til 2 mand i hvert. rum. Kosten fik man inde hos mesters kone. Lønnen for en lærling yar kost og loeirog svenden fik derudover 6 kroner om ugen, for 11 timers arlrejdsdag alle uge dage undlagen søfl- og helligdage, ller i denne nybyggede smedie'hos smedemester 'R,asmussen begyndte jeg den første november 1902 min lærerplads, som yarede i 4 år, beretler smed Hans Andreas Andersen senere i sine erindringer, 1 august 1"917 overtager smed?eter Åndreas Svendsen Rasmussens srnedie i Eskildsgade 9 og bfi P.A. Svendsen var født 5 april 1879 j- Knudsker, som søn af landmand Åndreas Svendsen og hustru 01iva Funk, Han var gifr med Thora Jac&bsen og havde stået i -1-ære i Klemensker 1903 kon han ti1 Åakirkeby, hvor han arbejdede hos smedemester {ans Chr. Jensen i Østergade indtil han i 1917 bliver selvstændig P.Å, vendsen yar i bestyrelsen for Den Knnservati-ve vælgerf,orening samt Den personli.ge Friheds Værn. Og i mange år rrar han brandinspektør for Aakirkeby brandvæsen. Jeg mindes endnu de festlige stunder, når tran\iført krafrig lang sort frakke og ruessingprydet brandmajorhjælm kom anstigende ilrask småløbende tempo med majorskiltet dinglende i en kæde på maven, medens han bandende og srovlende hersede og kommanderede ned manskabet ved de årlige øve1ser. Der skul]e jo råbes højt for ae holde de 4 mand ig&ng ved håndpumpen om trykket skull-e holde. Jeg vil alilrig glemme, da gårdkonen hos Karl Dam brændte. Det var hård frost, hurtig kom man igang med slukningen. De gamle møre slanger brislede og i 1øbet af ingen Lid var gaden spejlblank- Så da biancl* major P,Å, Svendsen :.ført hele sin mundering ankom, skred han..gen-.,, ragne gange på enden med støvlerne i vejret og nakken i isen,rundt om f rma-s h$fney aldrig hår jeg hørt så mange edei- o[ forbandelser Kos hvor fojk,o'l-ede sie. Det var samlaleseof i lang tidi. r

9 !" tcr Srendser P"Å, rrendsen fik ra s#::tner Thor og Por:1, der Lregge kom i smedelære hss f ade:'err. Th*r f orteatte med at udda*ne sig fil ma-qkiningeni-ør i Køi:enhayn medens Poul blev hj einme i rirksomheden u trvcr han arbejdede såmmen med faderen. Åby Svej:*dsen Utev f-ød.r i)6 og gift me -qf1 0l"ga chou. fødr S*8 datter af f{sker Schou Nørrekås Rønne " e br:salte sig i Jernbane gade 3D De fik lre sønner: " leff, der kom i trære i smedien i Eskildsgade Knud Jensen SE-iiq Our yår i 1ære hos elinstallatør $g derpå tog Lil (øbenhavno hvor han dels arbejdede merl lysudsrnyk* ning i Tirroli og senere hoa Siriens elektrick -q!l" åf*-\, der blev uddannel soil traktsrmekaniker i l,{eksø. Da rlen inegel f odboldinleresserede f ar F*u1 Sr'enrlsen kom f or al l:e * rette han nu harode f ået sie tredi-e.søn, drill.ede f otkevåddei ham " $åh- har du tænkr dig, al ave dit eget f odbolrhol<1 t' Sg søremi1 de opaåede, at spi-11e på samme hol"d samuen" a1le Lre rtamtidig 1 april 1953 i:ve::dpager F, Å, Svendsen sir: :rlrksomhed til sørner: Poul ÅUy Stendsen og fl-ylter ned i sønnens ejendom i Jernbanega{* P"Å, Svendsen dør 83 år garnmel den 3"9.1962, Lige f ra Poul Svendsen som liding horra tilev f ørlt i Åkjærkeby, r.a hans fritidsliv præget af hans slore inieresse for at gøye Eoget f or og i Åakirkeby rcirætsf orening, hr,.ilket på bedsre r;is blev kro * ireto da han som forrnand kunne indvie Åakirkeby Ha11en, som beskrerre L af tr{erirer }lansen i f areningens Jub j"j"æ,urnsskrif4 f,ra Lgjl Åltid så man ham med Lræsko og kedeldragt komme f*rende på sin cykel rundt i byen for at skubbe og Lrække de unge afsted ril f or:ske11ige sforlsarrangementer. tt Hor.s å komma på søndag, du e ja rnæ på h*l1et, vi ka ikkje savqa dig "u Han så også Berne al fclk der søgle arbejde på r.ærkstedel yar inreresserede i sport" llange af firrnaets 1ærlinge ob syende huskes stadig i b1'en. Der yar Poul Ludvig Kofoed, en ivrig fodboldspiller på 1-tro1det. og iadenfcr brydni"ng gjorde han sib". fig der var Erik Engel Hansen, nrølkehandlerens søn, {an var også ivrig spejder, og raed ham fik jes Eom dreng 1ov ti1 at kravle rundl i krybekælderen under stuegulroel i præst,egården, for åt så på når han installererje o& isolerede ce&trålvarme og vandrør i slutningen af 3O-erne. 0g jec to& også engang Eed til Gudhjenr, for at se mil ldo1 sp1l1e fodbold i en kamp Aakirkeiry - Gudhjem. Fian var en høj spænstig fyu, g da han frk balrlen\midr på banen, slyrlede han afsted med bolden f,oran benene ned nrod må1, dribl"ede og nedlagde modctanderne på stribe, skø11 må1, og da hari yendl-e ig siln så han herrover fern modslandere liggende våndende i græsset. Jah fodbolrt dengang - def vår kampe, Skul1e man have udført nogle små anderledes e11er speci--11e smede opgåyer sagde Poul Svendsen'r et må du hellerede snakke meri Jørgen kote om 'u, og så ledle han en hen ti1 f ilebænken\1 angs vinduesrræggen uir:d gårdspladsen. Bad/LlC og centralvarme log Fred }ann Jensen sig af. llans kone deri mod mødte trsligt frem tit al-le sportclæyner med sil 1i1le såmarillertelt, for safimefl med arbejdssamariterne al være klar ti1 at afhjælpe skader blandr u11øyere og pul'1ikum. de

10 r mange år yar det ligefrem kotume for såve1 t.ilrisler som borgere" når de pa.sserede smedien i Eskilr1sgade, lige at smulte ind om og i s, f otograf ere semt f å en sludder med smed.esr.end Karl Riis " nåi han slod ude under halvlagec morj gaden og skoede heste, ofle også ammen med mester Poul rrendsen. Smedenes hammerslag nod ambolten a& he teskoenes banken mod. brosteaene vækkede hver raorgen, vinler Qg sommer de rejsende på hotellet overfor, skrev en hanrlelsrejsen-- de i sine r*jseminder rra lqzz, under el billecle af smedien. Jeg glk r klasse med smed Riis søn Ruud" vi vår også ulve og spejderkamneråter " Derf *r besøgte jeg hars af og ril ned.e i- Øst ergade rs Jeg husker en af ten jeg kom hjern og beretrå<le Lil niim bror" rr-ysd* '' du"hvad,!er T"" også en ung pige, hun harde er mærkelig navn,lrun hed Myrthle, {hun blev serere fru storm) og så måtre vi spillå ror+i pelroleumslampel-ys, ( Det yar stadig ikke a1le steder i byen mayl h*vde i::dj agt- elelctricitet Ugså -Liler Kofoed, der ssoere blev smede og maskinarbej6ernes f,or* mand i mange år, stod i 1ære hcs poul svendsen- el sarnme gjorde også Rohert,ohnsen, den nurnær nde formand f or Borgerf oreni::geu i Aakirkeby og Åakirkebv liallerne " Da Poul vendsen døde 7 " 11" 197/t f ortsatte hans 1'rusLru Qlga* Js-d*- geu- sa$nen gred sønnen LeiL at driye forrelningen videie i samme ånd sorn hidril, hr.ilket ii<ue f aldt dem svær.1, da de j o f aklisk harnde været rned i den daglige Bænge lige si den de i 1q:: ar f tryc-" Let, ind i Eskildsgade. De kendte såvel kunder som lager. Ja, am svendsen fru sagde man, hun havde lige så god åtyr på tingene, s$rfi om hun hayde hafl efl c.oripuler filgo Srendsen døde 8.2,2004. Så idag driver sønnen Leif ÅbyLvenrl- 'Tf;"*- f,irnaet alene -ridere gsdt hjulpet af sine trs ffinae m.g"lr= Sonne sg Firrn Marker, der har artre j del i f i::qraet gbrneer ***g* år. ulen den gamle smedie i Eskil"d.sgade er idag redrever, ti1 f oiaet f or Smedetorl'et, fel åndehul i bybilledet,] 0g r.ærksledet er f orlagl til del tidligere autoværksteci i Damgade _ Flenge gånge ved licitarioner indenfor to bveeeri, nesrre, poul har j eg svendsen rruffer os de Å. p. varrne Erikseå]""ai'd;;- og sani d;;:";;' t elsentreoriser =re om - De teede sig altid som Lo entr-epreilører, Eieget der ikke ri1,sasrrnen, daglig rnen sofi nu kun yår rallå Lrlj.ve spændte på hvem den mest heldige der tdag skulle med rjel bnll-igsfe cen. De gjorcie bud og derrred a1t for få l_everen* at give indtrif. sigl r dl ue t.orretnlngsmæs_ kæmpede indædt mod. hinanden" "f.eg har nu aldri.g troet på d:*" sied :eaholdsrris for hvergang der varme og var liciralion sanirer. Hr.is E;ik;-;-".r-iriiiå., r11 Yarme" så var svendsen ilirrrgsi for sanitet" sorr! Ls ilg n sle gang så u yar der omvendr. 5nu som de rar' h*r de sgu afrall ared le hate h*ad, irinanden, og så om lagr*en hyen der rinret;g skul_ vise. fortjeneete l"fea derved på, kunn* begge Sværr at ire- f se og irmåer sunrl økonouri, tri u** med jævn ti1 beskæf korlmunens Elger* og borgernes til-f redsstitrlelse " Sund Sr*edelogik /o

11 shedelf ES f Mæ:ry;?trTffi:. ET s.te,t #.,? r,rox.tg$..håxs'x.-*'$ : eqili :l +iaryå ;*j sa't:,i a v g i f r m d a v t sbr u ge r ASE-*.-K-of_o_e,g gårdejer,,, å f m*ed *1 *.rr1,gåf *,.gåf ilej &r N.J.Svendsen ÅakerogaønnenHanel.lie1senKofoedb1evf8iti! senere Hans.lør gen Kofoed dil-tange år var snedker hos Konrad.*.l( a'd, å,'*.h.d$ e' *,,{i 'ggås.t ii$.+j+.i;}..!,åiå*[: F.,: ft fi :e.'.ibe:*;.+jg, e. :

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 407-00034 Børnehaven Søstjernen Ullasvej 5 V2 - børnehave - indeklima Videregående undersøgelse 40.000 405-00022 Poulsker smedie

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere