AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;"

Transkript

1 SMEDE AÅ[TRKEBY Smedefaget er jo ee meget gammelt fag. Lige så 1ænge man har kendt ti1 metall-er sou gu1d, sø1v, kobber, bronce eller jern, så har man haft brug for nogen, der kunne forarbejde det. Når vi i *dag taler om en smed, så mener yi som regel en der arbe3-- der med jå.., En der med hjælp af yarme,,særktø: åg f orskellige naskiner bearbejder og fremstiller forskellige ting i jern. Det nære sig i begyndej-sen sværd-, pyd, øm, d.ør og kistebeslag, ene* re hestesko og seletø j beslag, så kom,rogne og landbrugr*r*kirr*., og i dag varme og sanitelsinstallatiofler. Ja smeden har altid væree. en vigtig del af samfundet, og ran ser da også i dag, at de fleste ældre byer har en smedegade, sikkert navngivee efrer ae : det var i denne gade byens smed boede og havde si-t værksted, sin srnedje. Således også i Åakirkeby, Den f,ørste vi hører ou i Aakirkeby er da også smed Tønnes der omkring år 1700 boede i gården ( senere beiævnr ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig; Ancker'Åntoni Mil11er fra Vallensgård sælger, skøder og afhænder den mig udi Åakirkeby beliggende gård,(tii sognepræsr ila,r* F1yng,) sou Jens Laursen Bech og Jochum TønnesEn nu bebor og som består af 3 hualænger; en ud Eil gaden i øst-vestgående, den anden i nørsønder hvilken af Jens Laursen Bech behoes oe bruges, den tredie længe bag i fornævnee gård ligeledes i øst-vest teboes af Jochum Tønnesen sned, alt købt efter afdøde Tønnes Jochumsgn smed i Aakirkeby Underskrevet og sædvanligt signeret 16 marts 17L4. Der hatrde altså i 1600-årere boet en smed Tønnes Jochumsen --r"i---n" som i 1714 blev betegnee som-afdød, og hans.lo.t.,rr "rn i smed og troede i smedegården. Hans søn ulgte så sj.n far-som-sm*å på ste ig dør dei 1 august Deref ter overtager lvlad,s Kof oed Stender gården, og ombygger og L- slandsætter den så den f rernstår bl.andf :byens'rsmukkeste lgårdål' Efter 100 års smedevirksomhed ophører tyden fra hammerens s-ag mad ambollen fra Smedegården i Snedegade, 1839 opdeles gården i syv små parceller, der ksmrfler til at danne boliger for skiftende farnilier og ejere gennem tj-derne. Heraf skal b1-. a. bemærkes sta.t.ionsf orstander 1,, L. frle j dah1, som i årene "923 indrettsede og drev Aakirkebys førstse biografteater i et af lr.tl bygningsafsnitlenei; hvor han med grammofonitiettgeffiftse viste Lidens stumfilm. Hvorfor det om beboerne i de øvrige lejligheder i området i folkemunde hed sig: Delhanlhun bor nede i'biografen, Når jeg i sin uid besøgte min klassekarnrnerar l{itly Poulsen nede hos cementsløber Poulsens, så virkede det også spændend"e at, høre, al grunden tj.l det der lille hu1 på 20 x z0 cm med len for i døre* ud ti1 køkkenet, var fordi man havde haft filmsapperatet stående herudenfor, og sendr bilrederne ind gennem hul1ei-rir publikurn på stuens modsatte hvidmaledå væef1ade.

2 På turistguidture rundt i byen Lager jeg dem altid *ed og yj.ser Suedegade nr 15 Det lrar nemlig her at ru'serneffikvarteret:i 19/+5-46, a russerne havde besat Bornhom, For at forhindre at soldaterne færdedes rundt i byer uden særlig ti11adelse, havde man etableret. yaeter ved indfaldsvejene ti1 a1le byerne. såleder og=å ved Aakirkeby, og her ønskede man at anvende skolens gyrro aaseiksal, som basis for yagten. DeE.te fik man doifra komrnunens side forpuret, ved ae mar istedet siit* huserpsmedegade 15 indeholdende suue, kammer og l=9: køkken sarnt værksred{ ril rådighed. Og så ilev det, rr Jeg kan endnu huske hvordan jeg som murerlærllng sammer med Hermand Kofoed og er"nord chrisl;;;;;-;1åu--'-' sendt derned for at gøte huset isuand rned at pudse og kalke vægge, sa*t understryge taget så der blev regnt,æt. Det var spændende, at så der et par uber sammen med B-10 iuss*r*, som var- meget ivribe for at komme i kontakt ned os, for ae få os til at.bytee nogle af deres krigsbytter ( ure smykker tæpper etc.), med os mod cigaret.ter og spiritus. Da russerne forlod øen måtte vi derned igen, for al gennemres.eaurere huset inden kommunen igen kunne sæge del. Ganske risl- blev Snedegade ikke byens hovedgade, rnen en del rrafik har der dog altid været" Fra 1q00-ta11et har der yæret købuandsforretninger, skræder+.sned* kergre, murere, galanteri, lingeri fotograf og kourmiåitionsfårretninger, ja ob så har der yæret skolenn forsamlingshuset, hotelleb og missionshuset samt mange boliger- Så det er ikke så underligt at byråder bestemue sig for at Smedegade blev den første gade der fik tjærebe1ægning i byen Dette var vl åørn -ål-åde f";; vi brugre nemlig gaden som legeplads Her skete det en drg, at skomagerens halvstore søn Poul, mødte frem med nogef spændende ngmodens, som hans æ1dre bror Egil havde senl til ham fra København. Bt par RULLESKøJTER. - Novra - det havde vi sgu aldrig sel før. Han tog dem op af æsken * og spændte så en plade rned 4 hjul under hver fod. 0e vi tik lov til med måbende store øjne at se på ham, når han rullede eu litle stykke ned ad den tjærebetr-agte glatte ga* Vi styrtede til og hjalp ham op. Gang efter de inden han faldt. Gang. Efter et par dage yiste han sin iaknemmelighed og gavmildhed over vores venlighed over også at give ham trøste og indydebolsjer, når han slog sig. 5å vi fik alle lov ae prø\re en enkel tur. Rulleskøjter fik jeg aldrig 1ært åf løbe på, Men når nogen spørger har du prøvel, så kan sig altid svare erligr: har jeg prøvet. Smedegade blev der løbet meget i min " J*, det t' uegdom den gamle biografbygning baede også min klassekammeret Børge Jørgensen og hans broder Kaj sammen med deres mor. De sar begge blandt mine idoler indenfor brydespsrter, og så hlev de sjov nok begge rnaskj-nsmede senere, på Maskinf abrikken i Rønne.

3 Smedemester Hans Chr. jensen Østergade køber smedernester Hans Chr. Jensen ejendomuen Østergade 2f i- Åaki-rkeby af slageermester Jensenius A,ndr" fpsen ( Det yar forøvrigt hans enke PeErea Marhilde lpsen, der byggede det nye stuehus og ombyggede udlængerne på Norgesminde nede for enden af Nybyvej i 19i4 ). Ejendommen i Østergade havde tidligere været ejet af kro og værtshusbjef H.E.Ras.- mussen, 'l'{ans Chr. Jensen var allerede først i aetenhundred.ehalvfjerserne kommet til Bornholm. og havde uddannet sig til eued hos smedeme- :tgr Eohn. i Hasre- t 1890 g:frede han sig og rog arbejde på Bornholus maskinf abrik inden han købte ryndegårås smedie i lrlyker flyttede han ti1 Bakkesmedien ved Søndr* r"ndevej i Aaker- Her virkede han indril han fik den ide, at købe Østergade 2L, for her at omlave den tidligere dansesal ti1 et velfungerånde smedieværlcsted rned eese ambolt og f ie bænke, Han.var en meget dygtig ob anerkeldt, beslagsmed, der blev særlig kendt for sin omhyggelige hesteskoning Efter han i 1922 havde mistet sin huslru, som i der daelige havde været ham til seor hjælp i- f orretningen, så besteflt,e trå" sig f or at sæ1ge virksomheden. og i 1923 flyttede A.p-Briksen ind. Hans chr. Jeusen flyttede ind hos sin svigersøn, malermester o.v, Jensen i Smedegade. er fik han siu ebet iitt* værksted, hvorfra han santidig med at han udførte småreparationer for folkn und.erholdri dem nåd minderne fra sit. lange 11v rundt iblandt Bornholms be folkning. Han døde 7.11" år gammer, byens på den Lid tredie ælsr Hans Chr. Jensen fik sammen den, _ptste darrer blev gif t Den tnåbre darte.'--ra-fåilt og sønnen Ove yar chaufår i med sin koae 3 børn med handelsgartner H.P. med malermeseå;-o:y!e:tgn-:1,:r*.jensen, Åakirkeby-_-: Kø he nha vn Sjov nok så arbejdede både smedemester F-A. Svendse n og snedemede nedsatle sler A.-P" Eriksen nogle år hos Hans Chr. Jensen før sig som selvstændige mestre i Åakirkeby.

4 Smedemes Ler A.P. Eriksen, ØsEergade 21. Suedemester A"P. Eriksen, orertob i 1927 smede* forrelningen i Østergade 21, efter i nog}-e år at have arbejdet hos sin forgænger smedenester H,C. Jensen. A-P, Eriksen kom rrd af en gammel fiskerfauili-e i Svaneke, n' Men, det- å.j1ska.ye - ij kj e- noget for maj så 3'a gjik i smiddalæra, fost i Svånike fra 1913,og siden i Åakirkeby- tønnen va ikkje slor, men vi klarade vos mor og ja, nær vi spin.kada og sparade på schillingerna. Så kunne ja i 792V købe mesters forretning rr som han på sin lidt særprægede dansk -'"bornholmske måde plejede al udtrykke sig. Smed Eriksen i Aakirkeby seår for mig som en af de størsle personligheder, jeg har Eruffet, skriver den sverrske forfaller Lasse Holmqvist i 1967 i sin bogrl,lier og Brerr'irr an srå; for mig som et Bonoment over de kraftfulde og klogg arbejdsfolk, sorl den moderne kultur, hverken synes at have plads til el1er behov for. Disse redelige mennesker sotr i deres næsten videnskabelige arbejde og håndværk henter en klarsynethed, som velformuleres i en dyb tivsfilosofi. Lige eff,er overtagelsen af, forretnirger bestod arbejdet af at sko heste, reparere vobne og andet grovsmedearbejde, men efterhånden som landbruget blev mere mekaniseret, så blev der mere og mere Br* bejde for mester og svende med at reparere oe fremsrille landbrug* maskiner, skærpe plovjern og harvetænder. 50-erne skulle a1le have indstalereu maskinlokum, d.v.s- folk skul-1e have opsåt vandskyllende porcelæntoiletkummer j"nde under loftslra,ppen e1ler i spi-sekammeret, der var blevet overflødigt ru efter køeskabet var kommet Det 6o-erne sku1le alle så have lavet cent,ralvarre lued oliefyr. var jo billigt med olj-e, og der var masser af den, hed der sig. For al haye mulighed for at kunne skaffe svende Eil alt det arbejde sørgede Eriksen for altid at harre en 1ærling på vej. å1edes begyndte hans søn Kaj allerede som 14-årig i L941- i grovsuedelære. ten efter med at uddanne sig Lil Gas'Oe fulgge lillebror og Vandmester, " Det var f sr dyrt bare at have dern gående hj emrne uden de lavede nogelr me$ son lærlnge tjænte man kost og logi + 1 kr/uge i lommepenge t' sagde smeden ofte lunt.. Efter A,P. Eriksens tragiske død, ved en trafikulykke i Rundkørs* len ved Rønne 2 august 1965, så overtog de to sønne4kaj og Sven firmaet og førte det videre i samme ånd som f,aderen, med hvem de fra barnsben havde arbejder'- uafbrudt-sammen med.

5 Skønr Å.P, Eriksen med sf,or lnteresse gik op i sin forretnings arbejde, havde han også kræfter og tid til at beskæftige sig med andet. Han var i mange år, 1945* 165 medlem af beslyrelsen for Aakirkeby Håndværker pg ndustriforening, deraf formand i tiden 1954 * 65. Han var medlem af trestryrelsen for Rønne tekniske skole, og her med til at indføre dagskole for smedelærlinge. politisk henseende bekendte Eriksen sig til Retsf,orbundet og var i nogle perioder partiets folketingskandidat- Det var festlige vælgermøder at overvære, når smedemester Eriksen n:ødte Ein Radikale kollega den radi-ka1e smedemester Poulsen fra Neksø. Begge talle de rigtigt bornholmsk og begge forst.oil at udnytte bornholmske sætninger og ord, som Trumf i en rask duel. De yar bedre eod vor Lids sranå-up komikere. Å.P. Eriksen var ru en sjov Lype, ikke så snart han havde fået en ide og tæftkt tidt over den, så skred han til handling, som f.eks. i en sag hvor jeg blev indblanrle-t- En _feffrd_dag i iuni 1957 sad sade1frag..r*it*r Erik Rønne o-e j*g ""a -e;r-r;p-kåtfe'inile i Eriks stue, da han hæsblæsende kom farende ind " Du Erik jeg har fået et brev ti1 håndværkerforens-ngen fra Håndværksrådeb, om at vi skal irrdsti-!le ed pef,qqn r.-il, _h"g.ervet s e.q fconsulent f or Bsrnhol.Bs agt]log inden Erik fik sundet sig og opfatfåt trvåa aer drej ede sl:g offi,**- " Ja-mEn der har rri ham j ol.l-,rdet kan du da på* tege dig Holger" Og 10 juli modtog jec bråv fra Håndværksrååers P.*odukLiviLetsudva-Lg, om ae jeg var ansat, 0g jeg virkede med deete interessåete arbejde indtil fik riksen son formand for håndværkerfsreningen opfordring ti1 at undersøge mulighederne for dannelse af et boligselskab, som vi"le opføre nogle bygninger ti1 udlejning. Yed eu møde i den anledning enedes man dog oe, at det var måre iormålstjent- 1ig, hrris man byggede med salg for øje. Og den 24 april,lstiffede" følgende irrteressenter så byggeselskabet T/S ÅBYG: smedemester Å.P.Eriksen, elinstallatør KnffiEli#n tøerermester C.F.Jensen, murermester A.K.Jensen og ingeniør {o1ger Dam, som udover tegninger sku1le adminislrerec Man optog en Kassekredir i banken på ,- kr og købte et grundslykke i Æblehaven ob gik igang med bygeri af enfamilietruse, senere fortsatte man i Svinget og flere andre sterler. falt opfør- Le rnan 32 huse inden man delte selskabets overskud- i blev Eriksen nødt Eil ar flylte sin snedi-e, boelse op i da kommunen ønskede at få udvidelse på arealet i Østergade. Her i fabrikant ejendom var da også gode forhold, hvor firmaet med kunne yokse. værksted og beplads for skol&" Beckers gamle sønnernes hjælp En ting fra nin barndom jeg sfadig med misundelse mi-ndes er at mif) sidekammerat fra Borgerskolen og bandemedlem fra ulveungetiden K*j Eriksen havde en far, der ti1 sine sønner fremstillede en legevogl som fuldsrændig lignede en rigtig hest.evogn, med rigtlg vognkasse med tremmesider, jernbeslåede træegehju1, jerndrejekrane: og fladjernsfjedre. Jeg ser den stadig i drømrne for mig. 5

6 q.rfpqq,strdg : Den 7.L overtager smed Kristian B?ckel den af Anders llansen Ha3"d drevne smedie i toregade 9 i Åaki.rkeby bygger han i grundens sydøstre hjørne et nyt store lysl og moderne værksted med jernhjæ1ker og betonloft. Der installeres en 4 HK Dan olienotor som drivkraft for 2 drejebænke, 2 søjleboremaskiner, combineret sjæpper og fræser, 3 filebænke med 4 skruestik, smergelskive og nor-"ii[[*rurkin" såme. koldsav, og han anskaffer også autogensvej ning. Arbejder består mest af reparation af tærskeværker og lokomobiler samt mejeri, mø11eri og snedkerimaskiner,og rrirkspnhedens navn bliver Chr. Beckers smede og maskinværksted,og mesters beuegnelse b1i ver fabrikant - Chr, Becker Var safltmen ued sine to svende Hans Jensen og Frans Pe* dersen stærkt fremme som rnegee aktive initiativtabere for etablering af, vandværket i Åakirkeby. og det var da også hos smed tsecke,l^ at byens spidser så den f,ørst.e stråle pible frem af en,hane den 17 okt,sber L9o7 Oe den januar Lg12 bliver sønne.,\,veseth Becker ansat som byen &andmester ' 1912 overtager sønnefi V_qSeth SiBfred BqckE_.- hele virksoinheden, der nu Bår rask fremaa nle-ti--affid veri etabieringen af vandværket og elektricitetsværkel_som kom_i 1S9?. Både Beiker, smed P.A. Svendsen og blikkenslager Johs Nietrsen blev godkendre vandmestre, iler det far kun Becker der havde eneret DA p anboring. Veserh Becher S*åyt Ate også som den f ørste -imea i *.iftitieti at t ffitr'1g r.*-"rrrru*.*eanlæg" Og det er fak_tisk i den egenskab, l- * L at j*g i 1934 traf smedesvend Hans Anderserr. Han Yå nemlig sammen åeå sirr arbejdskanmerat Chr. Hansen ( d"- enere blev smedeme ter i Poulsker ) sendt over af deres rrågter V. Becker 'fr:r i min fars i";;;;;;;å"å ;å:f;';*; at lave centralvarmeanræg og YC-er' pnlftp-os jeg løb dagen lang lige i enden-på di?:: tekniske vidrna*r"**ioå"f*r, for at se hvad de kunne fremstille. Ålerede da var uo. interesse for byggeri vagt. 0g den har holdt sig siden' Sge.4_gS:g!.g, naskinarbej der og YVS-installatør H?g=År=rd5e-aq $qf e{gån okr.1bbt i ftønne, os han døde-5 aueiq=76 i AakirkgPv:.._ Hans "art;?e*7 far Ole Andersen kom fra Lysekil i Sverige ob haus mor Cicll1+- Juu kom fra Nybo i Aaker- Han stod i 1ære hos smedemester L. Rasnussel i Alti_rkeby fra 1S02 og arbejdede her lndri1 1909, da han flyttede ti1-chr.beckers silede så maskinværksted, hvor han fortsatte,indti1"b. *q.i1 1940, altså i godr 30 år. De sidste år af sit smedeliv virkede han hos smedemester A'P. Eriksen. Hans Andersen var gifr,og indtil hans kone Gerda døde i april 194'{ Uo*åu de i Øst*ogrå* 1b,-hvor hans slore fritidsinteresse var høn5' Jeg husker tydeligt,da hans kone blev syg og døde. Situationen uai neml"fe dån, ar leg skulle konfirneres 4"1 19 Earf,s 1941' og mor havde gj ort aftåte med at fru Andersen sku1le virke som koge-- kone fil fåiten, og så en uge før kom"man ob neddelte, -hun var ble* ree alvortlg E, siktn *t påstyr indtil en anden var fundet. Han blev giit iå"n c,e flyrtede til Nygade, hvor han passede regnskabet for Spareforeningen G1æde1ig Ju1.

7 r 1933 bevilgide byråder 1000 kr t.j-l undersøgelser for ar finde mere vand ti vandværket. veseth Beckern der jo var hyens yandnester Eatte straks igang reed at grave en meget dyb brønd oppe langs den østlige side af Bygaden, men der kom ikle meget vand. Så derfor fik rån københåvns brøndboringsfirm" rii;; udføre "t en boring på den anden side af vejen, lide sydligere i p]_usengen, Det var under en besigtigelsestur ti1 boringen sammen med. far, ae Philip og ieg blev-ln,pireret til, mea." :ernstang at. to."åe* at bore efter vand me1lem brostenene'hjenme i oor"u [årdpt*au. 0g søremej pludselig kom der vand. vi havde konmer til al.arnme e: underliggende vandrør. Det var ikke begejstri-ngens ord initiativtagerne fik, kun drøje hug. Men brøndhullet var der seadig, da Eyskerne under krigen forlangt*r al våben og ammunition skue afleveres, rrlkke om jeg vi, Holgeq kør op og smid det i brønden " sagde far, og så blev der. Beckers' ideer klarede mange specielle problemer for byens borgere. 'lidt i Z0-erne anskaffede veseth Becker sig en bir. Detvar en lil1e sort 2 personers trjanderer med z taksnotor og rlr. r Den var ikke sær1ig stor, der var lige plade eil Lep_pe-'!-v og^et ilar rørtænger samt ide fitlings, når han for frl si*a iif =i*a +o r mange år så man hamrligesom mange andre af byens mestrer mj_de eå forniddagen lige ar smuetse ind gennem porten på florel Rønne for lige at snuppe den snaps og bajer som serveringjonufru Lise havde stående k1ar, og om åfrermrddagen rog han trfå. i uiien'h;;;ned. tj-1 Jernbanehorellet - HurrisL;- 2 minuuer "ir*i--";;-;;n-r;;;; me og i arbejde. Konen nåeaå ui."t "id;i; ".-"prå.."'-ilån-uu, væk. r november 194fi sæ1ger Becker beboelse og yærksted og, og han og hans kone olga født Hammer flytter ti1 sianeke, htor-han-dør 1,4. 94q, De fik. i ægreskabel kun en søn John, som nan sjældent så ude. på g4den.fhan sidder inde og ved sin u*r-o* ;;;.;f*;;;;; ;;" Bec.ker altid, når man spurgte t:.1 ham. Han blev a, m*a "eåa-girt Kirsten, der også var væver.0g sammen dannede de aei seiere så kendte kunstvæverpar KirsLen og John Becker. Becker solgte [i1 Eekaniker Henry Lu-nd Kofoed, der forsælter firmael som traktorre an i 1955 sælger videre til smedemester A.P. Er, som flytter sin virksomted fra Østergade og herop i SLoregade 9. knl Deres Traktor efterse og repårercs, saa ring til BornhoXms Traktor= ervlser Tll. Aakirkehy 38, Hedry Kotoed. Fabrikant, Veseth Becker sammen med sln el-skede Bil J 1018 indkørs1en med beboelsesenden af den opr:indelige snedie* bygnine i baggrunden

8 L, ftå$fuu $Eru Vogn- 4r Eestagsmed &,*mr/ Æ \s Osk&r p le rs Trlk, FEll 14 l(bh 1897 købte smed Georg_Lu-dyig P.eLer Rasmussen ejendomruen matr nr, 74 af Aakirkeby købslacl, og nedsatle sig som smedemesler. OS i L902 opført.e han en nybygning Lil smedienr saml en slor smuk beboelsesejendom ud mod Storegade, som idag på denne strækning af gaden har fået navneforandring til Eskildsgade, Smeilien var opført som et stort lyst run rned en høj skorslen i midten med Z store esser. Der yar filebænk langs den ene væg med 3 skruestik, samt 2 boremaskiner Ei1 håndkraft, hvortil rnan anvendte håndsmedede bor og forsænker. Man foretog reparalioner af vogne ob avlsredskaber, i"n smedede hestesko og"udfårte hesteskoning samt pålægning af hjulringe. Få 1of tet ovenover smediea var ee par 1of tsværelser, hvor srrend.e og l*rlinge boede, 1 seng til 2 mand i hvert. rum. Kosten fik man inde hos mesters kone. Lønnen for en lærling yar kost og loeirog svenden fik derudover 6 kroner om ugen, for 11 timers arlrejdsdag alle uge dage undlagen søfl- og helligdage, ller i denne nybyggede smedie'hos smedemester 'R,asmussen begyndte jeg den første november 1902 min lærerplads, som yarede i 4 år, beretler smed Hans Andreas Andersen senere i sine erindringer, 1 august 1"917 overtager smed?eter Åndreas Svendsen Rasmussens srnedie i Eskildsgade 9 og bfi P.A. Svendsen var født 5 april 1879 j- Knudsker, som søn af landmand Åndreas Svendsen og hustru 01iva Funk, Han var gifr med Thora Jac&bsen og havde stået i -1-ære i Klemensker 1903 kon han ti1 Åakirkeby, hvor han arbejdede hos smedemester {ans Chr. Jensen i Østergade indtil han i 1917 bliver selvstændig P.Å, vendsen yar i bestyrelsen for Den Knnservati-ve vælgerf,orening samt Den personli.ge Friheds Værn. Og i mange år rrar han brandinspektør for Aakirkeby brandvæsen. Jeg mindes endnu de festlige stunder, når tran\iført krafrig lang sort frakke og ruessingprydet brandmajorhjælm kom anstigende ilrask småløbende tempo med majorskiltet dinglende i en kæde på maven, medens han bandende og srovlende hersede og kommanderede ned manskabet ved de årlige øve1ser. Der skul]e jo råbes højt for ae holde de 4 mand ig&ng ved håndpumpen om trykket skull-e holde. Jeg vil alilrig glemme, da gårdkonen hos Karl Dam brændte. Det var hård frost, hurtig kom man igang med slukningen. De gamle møre slanger brislede og i 1øbet af ingen Lid var gaden spejlblank- Så da biancl* major P,Å, Svendsen :.ført hele sin mundering ankom, skred han..gen-.,, ragne gange på enden med støvlerne i vejret og nakken i isen,rundt om f rma-s h$fney aldrig hår jeg hørt så mange edei- o[ forbandelser Kos hvor fojk,o'l-ede sie. Det var samlaleseof i lang tidi. r

9 !" tcr Srendser P"Å, rrendsen fik ra s#::tner Thor og Por:1, der Lregge kom i smedelære hss f ade:'err. Th*r f orteatte med at udda*ne sig fil ma-qkiningeni-ør i Køi:enhayn medens Poul blev hj einme i rirksomheden u trvcr han arbejdede såmmen med faderen. Åby Svej:*dsen Utev f-ød.r i)6 og gift me -qf1 0l"ga chou. fødr S*8 datter af f{sker Schou Nørrekås Rønne " e br:salte sig i Jernbane gade 3D De fik lre sønner: " leff, der kom i trære i smedien i Eskildsgade Knud Jensen SE-iiq Our yår i 1ære hos elinstallatør $g derpå tog Lil (øbenhavno hvor han dels arbejdede merl lysudsrnyk* ning i Tirroli og senere hoa Siriens elektrick -q!l" åf*-\, der blev uddannel soil traktsrmekaniker i l,{eksø. Da rlen inegel f odboldinleresserede f ar F*u1 Sr'enrlsen kom f or al l:e * rette han nu harode f ået sie tredi-e.søn, drill.ede f otkevåddei ham " $åh- har du tænkr dig, al ave dit eget f odbolrhol<1 t' Sg søremi1 de opaåede, at spi-11e på samme hol"d samuen" a1le Lre rtamtidig 1 april 1953 i:ve::dpager F, Å, Svendsen sir: :rlrksomhed til sørner: Poul ÅUy Stendsen og fl-ylter ned i sønnens ejendom i Jernbanega{* P"Å, Svendsen dør 83 år garnmel den 3"9.1962, Lige f ra Poul Svendsen som liding horra tilev f ørlt i Åkjærkeby, r.a hans fritidsliv præget af hans slore inieresse for at gøye Eoget f or og i Åakirkeby rcirætsf orening, hr,.ilket på bedsre r;is blev kro * ireto da han som forrnand kunne indvie Åakirkeby Ha11en, som beskrerre L af tr{erirer }lansen i f areningens Jub j"j"æ,urnsskrif4 f,ra Lgjl Åltid så man ham med Lræsko og kedeldragt komme f*rende på sin cykel rundt i byen for at skubbe og Lrække de unge afsted ril f or:ske11ige sforlsarrangementer. tt Hor.s å komma på søndag, du e ja rnæ på h*l1et, vi ka ikkje savqa dig "u Han så også Berne al fclk der søgle arbejde på r.ærkstedel yar inreresserede i sport" llange af firrnaets 1ærlinge ob syende huskes stadig i b1'en. Der yar Poul Ludvig Kofoed, en ivrig fodboldspiller på 1-tro1det. og iadenfcr brydni"ng gjorde han sib". fig der var Erik Engel Hansen, nrølkehandlerens søn, {an var også ivrig spejder, og raed ham fik jes Eom dreng 1ov ti1 at kravle rundl i krybekælderen under stuegulroel i præst,egården, for åt så på når han installererje o& isolerede ce&trålvarme og vandrør i slutningen af 3O-erne. 0g jec to& også engang Eed til Gudhjenr, for at se mil ldo1 sp1l1e fodbold i en kamp Aakirkeiry - Gudhjem. Fian var en høj spænstig fyu, g da han frk balrlen\midr på banen, slyrlede han afsted med bolden f,oran benene ned nrod må1, dribl"ede og nedlagde modctanderne på stribe, skø11 må1, og da hari yendl-e ig siln så han herrover fern modslandere liggende våndende i græsset. Jah fodbolrt dengang - def vår kampe, Skul1e man have udført nogle små anderledes e11er speci--11e smede opgåyer sagde Poul Svendsen'r et må du hellerede snakke meri Jørgen kote om 'u, og så ledle han en hen ti1 f ilebænken\1 angs vinduesrræggen uir:d gårdspladsen. Bad/LlC og centralvarme log Fred }ann Jensen sig af. llans kone deri mod mødte trsligt frem tit al-le sportclæyner med sil 1i1le såmarillertelt, for safimefl med arbejdssamariterne al være klar ti1 at afhjælpe skader blandr u11øyere og pul'1ikum. de

10 r mange år yar det ligefrem kotume for såve1 t.ilrisler som borgere" når de pa.sserede smedien i Eskilr1sgade, lige at smulte ind om og i s, f otograf ere semt f å en sludder med smed.esr.end Karl Riis " nåi han slod ude under halvlagec morj gaden og skoede heste, ofle også ammen med mester Poul rrendsen. Smedenes hammerslag nod ambolten a& he teskoenes banken mod. brosteaene vækkede hver raorgen, vinler Qg sommer de rejsende på hotellet overfor, skrev en hanrlelsrejsen-- de i sine r*jseminder rra lqzz, under el billecle af smedien. Jeg glk r klasse med smed Riis søn Ruud" vi vår også ulve og spejderkamneråter " Derf *r besøgte jeg hars af og ril ned.e i- Øst ergade rs Jeg husker en af ten jeg kom hjern og beretrå<le Lil niim bror" rr-ysd* '' du"hvad,!er T"" også en ung pige, hun harde er mærkelig navn,lrun hed Myrthle, {hun blev serere fru storm) og så måtre vi spillå ror+i pelroleumslampel-ys, ( Det yar stadig ikke a1le steder i byen mayl h*vde i::dj agt- elelctricitet Ugså -Liler Kofoed, der ssoere blev smede og maskinarbej6ernes f,or* mand i mange år, stod i 1ære hcs poul svendsen- el sarnme gjorde også Rohert,ohnsen, den nurnær nde formand f or Borgerf oreni::geu i Aakirkeby og Åakirkebv liallerne " Da Poul vendsen døde 7 " 11" 197/t f ortsatte hans 1'rusLru Qlga* Js-d*- geu- sa$nen gred sønnen LeiL at driye forrelningen videie i samme ånd sorn hidril, hr.ilket ii<ue f aldt dem svær.1, da de j o f aklisk harnde været rned i den daglige Bænge lige si den de i 1q:: ar f tryc-" Let, ind i Eskildsgade. De kendte såvel kunder som lager. Ja, am svendsen fru sagde man, hun havde lige så god åtyr på tingene, s$rfi om hun hayde hafl efl c.oripuler filgo Srendsen døde 8.2,2004. Så idag driver sønnen Leif ÅbyLvenrl- 'Tf;"*- f,irnaet alene -ridere gsdt hjulpet af sine trs ffinae m.g"lr= Sonne sg Firrn Marker, der har artre j del i f i::qraet gbrneer ***g* år. ulen den gamle smedie i Eskil"d.sgade er idag redrever, ti1 f oiaet f or Smedetorl'et, fel åndehul i bybilledet,] 0g r.ærksledet er f orlagl til del tidligere autoværksteci i Damgade _ Flenge gånge ved licitarioner indenfor to bveeeri, nesrre, poul har j eg svendsen rruffer os de Å. p. varrne Erikseå]""ai'd;;- og sani d;;:";;' t elsentreoriser =re om - De teede sig altid som Lo entr-epreilører, Eieget der ikke ri1,sasrrnen, daglig rnen sofi nu kun yår rallå Lrlj.ve spændte på hvem den mest heldige der tdag skulle med rjel bnll-igsfe cen. De gjorcie bud og derrred a1t for få l_everen* at give indtrif. sigl r dl ue t.orretnlngsmæs_ kæmpede indædt mod. hinanden" "f.eg har nu aldri.g troet på d:*" sied :eaholdsrris for hvergang der varme og var liciralion sanirer. Hr.is E;ik;-;-".r-iriiiå., r11 Yarme" så var svendsen ilirrrgsi for sanitet" sorr! Ls ilg n sle gang så u yar der omvendr. 5nu som de rar' h*r de sgu afrall ared le hate h*ad, irinanden, og så om lagr*en hyen der rinret;g skul_ vise. fortjeneete l"fea derved på, kunn* begge Sværr at ire- f se og irmåer sunrl økonouri, tri u** med jævn ti1 beskæf korlmunens Elger* og borgernes til-f redsstitrlelse " Sund Sr*edelogik /o

11 shedelf ES f Mæ:ry;?trTffi:. ET s.te,t #.,? r,rox.tg$..håxs'x.-*'$ : eqili :l +iaryå ;*j sa't:,i a v g i f r m d a v t sbr u ge r ASE-*.-K-of_o_e,g gårdejer,,, å f m*ed *1 *.rr1,gåf *,.gåf ilej &r N.J.Svendsen ÅakerogaønnenHanel.lie1senKofoedb1evf8iti! senere Hans.lør gen Kofoed dil-tange år var snedker hos Konrad.*.l( a'd, å,'*.h.d$ e' *,,{i 'ggås.t ii$.+j+.i;}..!,åiå*[: F.,: ft fi :e.'.ibe:*;.+jg, e. :

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn.

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Der hvor du blev født, dit barndomshjem, det var så---? Mit barndomshjem

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958.

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958. Arnes fortælling Jeg er født den 25. september 1941 på en mindre landejendom, et statshusmandsbrug, i Vester Syv pr. Viby Sj. som en "efternøler" ca. 9 år yngre end den næstyngste af børnene. Min mor Min

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg Biblioteks

Læs mere

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever FORTÆLLINGSKATALOG Februar 2013 HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne bladet 16 ÅRGANG - 2005 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne bladet 16 ÅRGANG - 2005 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 4 16 ÅRGANG - 2005 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke AKTIVITETSKALENDER Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker Poulstrup Missionshus Søndag

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby Peter - en dreng fra Vejby»Man kunde næsten fristes til at spørge: Kunne I male et dansk Bøgetræ, I danske Landskabsmalere? - Ja, et grågrønt, et brungrønt, et møllersk, et hardersk, et thømingsk o.s.v.,

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Ø-historier fra Askø og Lilleø

Ø-historier fra Askø og Lilleø Ø-historier fra Askø og Lilleø Mie Lobedanz Fortællinger fra barne - og ungdoms - årene på Askø og Lilleø Forord. Først og fremmest tak til min tålmodige mand Jørgen, som gennem årene har måtte høre på

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere