AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;"

Transkript

1 SMEDE AÅ[TRKEBY Smedefaget er jo ee meget gammelt fag. Lige så 1ænge man har kendt ti1 metall-er sou gu1d, sø1v, kobber, bronce eller jern, så har man haft brug for nogen, der kunne forarbejde det. Når vi i *dag taler om en smed, så mener yi som regel en der arbe3-- der med jå.., En der med hjælp af yarme,,særktø: åg f orskellige naskiner bearbejder og fremstiller forskellige ting i jern. Det nære sig i begyndej-sen sværd-, pyd, øm, d.ør og kistebeslag, ene* re hestesko og seletø j beslag, så kom,rogne og landbrugr*r*kirr*., og i dag varme og sanitelsinstallatiofler. Ja smeden har altid væree. en vigtig del af samfundet, og ran ser da også i dag, at de fleste ældre byer har en smedegade, sikkert navngivee efrer ae : det var i denne gade byens smed boede og havde si-t værksted, sin srnedje. Således også i Åakirkeby, Den f,ørste vi hører ou i Aakirkeby er da også smed Tønnes der omkring år 1700 boede i gården ( senere beiævnr ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig; Ancker'Åntoni Mil11er fra Vallensgård sælger, skøder og afhænder den mig udi Åakirkeby beliggende gård,(tii sognepræsr ila,r* F1yng,) sou Jens Laursen Bech og Jochum TønnesEn nu bebor og som består af 3 hualænger; en ud Eil gaden i øst-vestgående, den anden i nørsønder hvilken af Jens Laursen Bech behoes oe bruges, den tredie længe bag i fornævnee gård ligeledes i øst-vest teboes af Jochum Tønnesen sned, alt købt efter afdøde Tønnes Jochumsgn smed i Aakirkeby Underskrevet og sædvanligt signeret 16 marts 17L4. Der hatrde altså i 1600-årere boet en smed Tønnes Jochumsen --r"i---n" som i 1714 blev betegnee som-afdød, og hans.lo.t.,rr "rn i smed og troede i smedegården. Hans søn ulgte så sj.n far-som-sm*å på ste ig dør dei 1 august Deref ter overtager lvlad,s Kof oed Stender gården, og ombygger og L- slandsætter den så den f rernstår bl.andf :byens'rsmukkeste lgårdål' Efter 100 års smedevirksomhed ophører tyden fra hammerens s-ag mad ambollen fra Smedegården i Snedegade, 1839 opdeles gården i syv små parceller, der ksmrfler til at danne boliger for skiftende farnilier og ejere gennem tj-derne. Heraf skal b1-. a. bemærkes sta.t.ionsf orstander 1,, L. frle j dah1, som i årene "923 indrettsede og drev Aakirkebys førstse biografteater i et af lr.tl bygningsafsnitlenei; hvor han med grammofonitiettgeffiftse viste Lidens stumfilm. Hvorfor det om beboerne i de øvrige lejligheder i området i folkemunde hed sig: Delhanlhun bor nede i'biografen, Når jeg i sin uid besøgte min klassekarnrnerar l{itly Poulsen nede hos cementsløber Poulsens, så virkede det også spændend"e at, høre, al grunden tj.l det der lille hu1 på 20 x z0 cm med len for i døre* ud ti1 køkkenet, var fordi man havde haft filmsapperatet stående herudenfor, og sendr bilrederne ind gennem hul1ei-rir publikurn på stuens modsatte hvidmaledå væef1ade.

2 På turistguidture rundt i byen Lager jeg dem altid *ed og yj.ser Suedegade nr 15 Det lrar nemlig her at ru'serneffikvarteret:i 19/+5-46, a russerne havde besat Bornhom, For at forhindre at soldaterne færdedes rundt i byer uden særlig ti11adelse, havde man etableret. yaeter ved indfaldsvejene ti1 a1le byerne. såleder og=å ved Aakirkeby, og her ønskede man at anvende skolens gyrro aaseiksal, som basis for yagten. DeE.te fik man doifra komrnunens side forpuret, ved ae mar istedet siit* huserpsmedegade 15 indeholdende suue, kammer og l=9: køkken sarnt værksred{ ril rådighed. Og så ilev det, rr Jeg kan endnu huske hvordan jeg som murerlærllng sammer med Hermand Kofoed og er"nord chrisl;;;;;-;1åu--'-' sendt derned for at gøte huset isuand rned at pudse og kalke vægge, sa*t understryge taget så der blev regnt,æt. Det var spændende, at så der et par uber sammen med B-10 iuss*r*, som var- meget ivribe for at komme i kontakt ned os, for ae få os til at.bytee nogle af deres krigsbytter ( ure smykker tæpper etc.), med os mod cigaret.ter og spiritus. Da russerne forlod øen måtte vi derned igen, for al gennemres.eaurere huset inden kommunen igen kunne sæge del. Ganske risl- blev Snedegade ikke byens hovedgade, rnen en del rrafik har der dog altid været" Fra 1q00-ta11et har der yæret købuandsforretninger, skræder+.sned* kergre, murere, galanteri, lingeri fotograf og kourmiåitionsfårretninger, ja ob så har der yæret skolenn forsamlingshuset, hotelleb og missionshuset samt mange boliger- Så det er ikke så underligt at byråder bestemue sig for at Smedegade blev den første gade der fik tjærebe1ægning i byen Dette var vl åørn -ål-åde f";; vi brugre nemlig gaden som legeplads Her skete det en drg, at skomagerens halvstore søn Poul, mødte frem med nogef spændende ngmodens, som hans æ1dre bror Egil havde senl til ham fra København. Bt par RULLESKøJTER. - Novra - det havde vi sgu aldrig sel før. Han tog dem op af æsken * og spændte så en plade rned 4 hjul under hver fod. 0e vi tik lov til med måbende store øjne at se på ham, når han rullede eu litle stykke ned ad den tjærebetr-agte glatte ga* Vi styrtede til og hjalp ham op. Gang efter de inden han faldt. Gang. Efter et par dage yiste han sin iaknemmelighed og gavmildhed over vores venlighed over også at give ham trøste og indydebolsjer, når han slog sig. 5å vi fik alle lov ae prø\re en enkel tur. Rulleskøjter fik jeg aldrig 1ært åf løbe på, Men når nogen spørger har du prøvel, så kan sig altid svare erligr: har jeg prøvet. Smedegade blev der løbet meget i min " J*, det t' uegdom den gamle biografbygning baede også min klassekammeret Børge Jørgensen og hans broder Kaj sammen med deres mor. De sar begge blandt mine idoler indenfor brydespsrter, og så hlev de sjov nok begge rnaskj-nsmede senere, på Maskinf abrikken i Rønne.

3 Smedemester Hans Chr. jensen Østergade køber smedernester Hans Chr. Jensen ejendomuen Østergade 2f i- Åaki-rkeby af slageermester Jensenius A,ndr" fpsen ( Det yar forøvrigt hans enke PeErea Marhilde lpsen, der byggede det nye stuehus og ombyggede udlængerne på Norgesminde nede for enden af Nybyvej i 19i4 ). Ejendommen i Østergade havde tidligere været ejet af kro og værtshusbjef H.E.Ras.- mussen, 'l'{ans Chr. Jensen var allerede først i aetenhundred.ehalvfjerserne kommet til Bornholm. og havde uddannet sig til eued hos smedeme- :tgr Eohn. i Hasre- t 1890 g:frede han sig og rog arbejde på Bornholus maskinf abrik inden han købte ryndegårås smedie i lrlyker flyttede han ti1 Bakkesmedien ved Søndr* r"ndevej i Aaker- Her virkede han indril han fik den ide, at købe Østergade 2L, for her at omlave den tidligere dansesal ti1 et velfungerånde smedieværlcsted rned eese ambolt og f ie bænke, Han.var en meget dygtig ob anerkeldt, beslagsmed, der blev særlig kendt for sin omhyggelige hesteskoning Efter han i 1922 havde mistet sin huslru, som i der daelige havde været ham til seor hjælp i- f orretningen, så besteflt,e trå" sig f or at sæ1ge virksomheden. og i 1923 flyttede A.p-Briksen ind. Hans chr. Jeusen flyttede ind hos sin svigersøn, malermester o.v, Jensen i Smedegade. er fik han siu ebet iitt* værksted, hvorfra han santidig med at han udførte småreparationer for folkn und.erholdri dem nåd minderne fra sit. lange 11v rundt iblandt Bornholms be folkning. Han døde 7.11" år gammer, byens på den Lid tredie ælsr Hans Chr. Jensen fik sammen den, _ptste darrer blev gif t Den tnåbre darte.'--ra-fåilt og sønnen Ove yar chaufår i med sin koae 3 børn med handelsgartner H.P. med malermeseå;-o:y!e:tgn-:1,:r*.jensen, Åakirkeby-_-: Kø he nha vn Sjov nok så arbejdede både smedemester F-A. Svendse n og snedemede nedsatle sler A.-P" Eriksen nogle år hos Hans Chr. Jensen før sig som selvstændige mestre i Åakirkeby.

4 Smedemes Ler A.P. Eriksen, ØsEergade 21. Suedemester A"P. Eriksen, orertob i 1927 smede* forrelningen i Østergade 21, efter i nog}-e år at have arbejdet hos sin forgænger smedenester H,C. Jensen. A-P, Eriksen kom rrd af en gammel fiskerfauili-e i Svaneke, n' Men, det- å.j1ska.ye - ij kj e- noget for maj så 3'a gjik i smiddalæra, fost i Svånike fra 1913,og siden i Åakirkeby- tønnen va ikkje slor, men vi klarade vos mor og ja, nær vi spin.kada og sparade på schillingerna. Så kunne ja i 792V købe mesters forretning rr som han på sin lidt særprægede dansk -'"bornholmske måde plejede al udtrykke sig. Smed Eriksen i Aakirkeby seår for mig som en af de størsle personligheder, jeg har Eruffet, skriver den sverrske forfaller Lasse Holmqvist i 1967 i sin bogrl,lier og Brerr'irr an srå; for mig som et Bonoment over de kraftfulde og klogg arbejdsfolk, sorl den moderne kultur, hverken synes at have plads til el1er behov for. Disse redelige mennesker sotr i deres næsten videnskabelige arbejde og håndværk henter en klarsynethed, som velformuleres i en dyb tivsfilosofi. Lige eff,er overtagelsen af, forretnirger bestod arbejdet af at sko heste, reparere vobne og andet grovsmedearbejde, men efterhånden som landbruget blev mere mekaniseret, så blev der mere og mere Br* bejde for mester og svende med at reparere oe fremsrille landbrug* maskiner, skærpe plovjern og harvetænder. 50-erne skulle a1le have indstalereu maskinlokum, d.v.s- folk skul-1e have opsåt vandskyllende porcelæntoiletkummer j"nde under loftslra,ppen e1ler i spi-sekammeret, der var blevet overflødigt ru efter køeskabet var kommet Det 6o-erne sku1le alle så have lavet cent,ralvarre lued oliefyr. var jo billigt med olj-e, og der var masser af den, hed der sig. For al haye mulighed for at kunne skaffe svende Eil alt det arbejde sørgede Eriksen for altid at harre en 1ærling på vej. å1edes begyndte hans søn Kaj allerede som 14-årig i L941- i grovsuedelære. ten efter med at uddanne sig Lil Gas'Oe fulgge lillebror og Vandmester, " Det var f sr dyrt bare at have dern gående hj emrne uden de lavede nogelr me$ son lærlnge tjænte man kost og logi + 1 kr/uge i lommepenge t' sagde smeden ofte lunt.. Efter A,P. Eriksens tragiske død, ved en trafikulykke i Rundkørs* len ved Rønne 2 august 1965, så overtog de to sønne4kaj og Sven firmaet og førte det videre i samme ånd som f,aderen, med hvem de fra barnsben havde arbejder'- uafbrudt-sammen med.

5 Skønr Å.P, Eriksen med sf,or lnteresse gik op i sin forretnings arbejde, havde han også kræfter og tid til at beskæftige sig med andet. Han var i mange år, 1945* 165 medlem af beslyrelsen for Aakirkeby Håndværker pg ndustriforening, deraf formand i tiden 1954 * 65. Han var medlem af trestryrelsen for Rønne tekniske skole, og her med til at indføre dagskole for smedelærlinge. politisk henseende bekendte Eriksen sig til Retsf,orbundet og var i nogle perioder partiets folketingskandidat- Det var festlige vælgermøder at overvære, når smedemester Eriksen n:ødte Ein Radikale kollega den radi-ka1e smedemester Poulsen fra Neksø. Begge talle de rigtigt bornholmsk og begge forst.oil at udnytte bornholmske sætninger og ord, som Trumf i en rask duel. De yar bedre eod vor Lids sranå-up komikere. Å.P. Eriksen var ru en sjov Lype, ikke så snart han havde fået en ide og tæftkt tidt over den, så skred han til handling, som f.eks. i en sag hvor jeg blev indblanrle-t- En _feffrd_dag i iuni 1957 sad sade1frag..r*it*r Erik Rønne o-e j*g ""a -e;r-r;p-kåtfe'inile i Eriks stue, da han hæsblæsende kom farende ind " Du Erik jeg har fået et brev ti1 håndværkerforens-ngen fra Håndværksrådeb, om at vi skal irrdsti-!le ed pef,qqn r.-il, _h"g.ervet s e.q fconsulent f or Bsrnhol.Bs agt]log inden Erik fik sundet sig og opfatfåt trvåa aer drej ede sl:g offi,**- " Ja-mEn der har rri ham j ol.l-,rdet kan du da på* tege dig Holger" Og 10 juli modtog jec bråv fra Håndværksrååers P.*odukLiviLetsudva-Lg, om ae jeg var ansat, 0g jeg virkede med deete interessåete arbejde indtil fik riksen son formand for håndværkerfsreningen opfordring ti1 at undersøge mulighederne for dannelse af et boligselskab, som vi"le opføre nogle bygninger ti1 udlejning. Yed eu møde i den anledning enedes man dog oe, at det var måre iormålstjent- 1ig, hrris man byggede med salg for øje. Og den 24 april,lstiffede" følgende irrteressenter så byggeselskabet T/S ÅBYG: smedemester Å.P.Eriksen, elinstallatør KnffiEli#n tøerermester C.F.Jensen, murermester A.K.Jensen og ingeniør {o1ger Dam, som udover tegninger sku1le adminislrerec Man optog en Kassekredir i banken på ,- kr og købte et grundslykke i Æblehaven ob gik igang med bygeri af enfamilietruse, senere fortsatte man i Svinget og flere andre sterler. falt opfør- Le rnan 32 huse inden man delte selskabets overskud- i blev Eriksen nødt Eil ar flylte sin snedi-e, boelse op i da kommunen ønskede at få udvidelse på arealet i Østergade. Her i fabrikant ejendom var da også gode forhold, hvor firmaet med kunne yokse. værksted og beplads for skol&" Beckers gamle sønnernes hjælp En ting fra nin barndom jeg sfadig med misundelse mi-ndes er at mif) sidekammerat fra Borgerskolen og bandemedlem fra ulveungetiden K*j Eriksen havde en far, der ti1 sine sønner fremstillede en legevogl som fuldsrændig lignede en rigtig hest.evogn, med rigtlg vognkasse med tremmesider, jernbeslåede træegehju1, jerndrejekrane: og fladjernsfjedre. Jeg ser den stadig i drømrne for mig. 5

6 q.rfpqq,strdg : Den 7.L overtager smed Kristian B?ckel den af Anders llansen Ha3"d drevne smedie i toregade 9 i Åaki.rkeby bygger han i grundens sydøstre hjørne et nyt store lysl og moderne værksted med jernhjæ1ker og betonloft. Der installeres en 4 HK Dan olienotor som drivkraft for 2 drejebænke, 2 søjleboremaskiner, combineret sjæpper og fræser, 3 filebænke med 4 skruestik, smergelskive og nor-"ii[[*rurkin" såme. koldsav, og han anskaffer også autogensvej ning. Arbejder består mest af reparation af tærskeværker og lokomobiler samt mejeri, mø11eri og snedkerimaskiner,og rrirkspnhedens navn bliver Chr. Beckers smede og maskinværksted,og mesters beuegnelse b1i ver fabrikant - Chr, Becker Var safltmen ued sine to svende Hans Jensen og Frans Pe* dersen stærkt fremme som rnegee aktive initiativtabere for etablering af, vandværket i Åakirkeby. og det var da også hos smed tsecke,l^ at byens spidser så den f,ørst.e stråle pible frem af en,hane den 17 okt,sber L9o7 Oe den januar Lg12 bliver sønne.,\,veseth Becker ansat som byen &andmester ' 1912 overtager sønnefi V_qSeth SiBfred BqckE_.- hele virksoinheden, der nu Bår rask fremaa nle-ti--affid veri etabieringen af vandværket og elektricitetsværkel_som kom_i 1S9?. Både Beiker, smed P.A. Svendsen og blikkenslager Johs Nietrsen blev godkendre vandmestre, iler det far kun Becker der havde eneret DA p anboring. Veserh Becher S*åyt Ate også som den f ørste -imea i *.iftitieti at t ffitr'1g r.*-"rrrru*.*eanlæg" Og det er fak_tisk i den egenskab, l- * L at j*g i 1934 traf smedesvend Hans Anderserr. Han Yå nemlig sammen åeå sirr arbejdskanmerat Chr. Hansen ( d"- enere blev smedeme ter i Poulsker ) sendt over af deres rrågter V. Becker 'fr:r i min fars i";;;;;;;å"å ;å:f;';*; at lave centralvarmeanræg og YC-er' pnlftp-os jeg løb dagen lang lige i enden-på di?:: tekniske vidrna*r"**ioå"f*r, for at se hvad de kunne fremstille. Ålerede da var uo. interesse for byggeri vagt. 0g den har holdt sig siden' Sge.4_gS:g!.g, naskinarbej der og YVS-installatør H?g=År=rd5e-aq $qf e{gån okr.1bbt i ftønne, os han døde-5 aueiq=76 i AakirkgPv:.._ Hans "art;?e*7 far Ole Andersen kom fra Lysekil i Sverige ob haus mor Cicll1+- Juu kom fra Nybo i Aaker- Han stod i 1ære hos smedemester L. Rasnussel i Alti_rkeby fra 1S02 og arbejdede her lndri1 1909, da han flyttede ti1-chr.beckers silede så maskinværksted, hvor han fortsatte,indti1"b. *q.i1 1940, altså i godr 30 år. De sidste år af sit smedeliv virkede han hos smedemester A'P. Eriksen. Hans Andersen var gifr,og indtil hans kone Gerda døde i april 194'{ Uo*åu de i Øst*ogrå* 1b,-hvor hans slore fritidsinteresse var høn5' Jeg husker tydeligt,da hans kone blev syg og døde. Situationen uai neml"fe dån, ar leg skulle konfirneres 4"1 19 Earf,s 1941' og mor havde gj ort aftåte med at fru Andersen sku1le virke som koge-- kone fil fåiten, og så en uge før kom"man ob neddelte, -hun var ble* ree alvortlg E, siktn *t påstyr indtil en anden var fundet. Han blev giit iå"n c,e flyrtede til Nygade, hvor han passede regnskabet for Spareforeningen G1æde1ig Ju1.

7 r 1933 bevilgide byråder 1000 kr t.j-l undersøgelser for ar finde mere vand ti vandværket. veseth Beckern der jo var hyens yandnester Eatte straks igang reed at grave en meget dyb brønd oppe langs den østlige side af Bygaden, men der kom ikle meget vand. Så derfor fik rån københåvns brøndboringsfirm" rii;; udføre "t en boring på den anden side af vejen, lide sydligere i p]_usengen, Det var under en besigtigelsestur ti1 boringen sammen med. far, ae Philip og ieg blev-ln,pireret til, mea." :ernstang at. to."åe* at bore efter vand me1lem brostenene'hjenme i oor"u [årdpt*au. 0g søremej pludselig kom der vand. vi havde konmer til al.arnme e: underliggende vandrør. Det var ikke begejstri-ngens ord initiativtagerne fik, kun drøje hug. Men brøndhullet var der seadig, da Eyskerne under krigen forlangt*r al våben og ammunition skue afleveres, rrlkke om jeg vi, Holgeq kør op og smid det i brønden " sagde far, og så blev der. Beckers' ideer klarede mange specielle problemer for byens borgere. 'lidt i Z0-erne anskaffede veseth Becker sig en bir. Detvar en lil1e sort 2 personers trjanderer med z taksnotor og rlr. r Den var ikke sær1ig stor, der var lige plade eil Lep_pe-'!-v og^et ilar rørtænger samt ide fitlings, når han for frl si*a iif =i*a +o r mange år så man hamrligesom mange andre af byens mestrer mj_de eå forniddagen lige ar smuetse ind gennem porten på florel Rønne for lige at snuppe den snaps og bajer som serveringjonufru Lise havde stående k1ar, og om åfrermrddagen rog han trfå. i uiien'h;;;ned. tj-1 Jernbanehorellet - HurrisL;- 2 minuuer "ir*i--";;-;;n-r;;;; me og i arbejde. Konen nåeaå ui."t "id;i; ".-"prå.."'-ilån-uu, væk. r november 194fi sæ1ger Becker beboelse og yærksted og, og han og hans kone olga født Hammer flytter ti1 sianeke, htor-han-dør 1,4. 94q, De fik. i ægreskabel kun en søn John, som nan sjældent så ude. på g4den.fhan sidder inde og ved sin u*r-o* ;;;.;f*;;;;; ;;" Bec.ker altid, når man spurgte t:.1 ham. Han blev a, m*a "eåa-girt Kirsten, der også var væver.0g sammen dannede de aei seiere så kendte kunstvæverpar KirsLen og John Becker. Becker solgte [i1 Eekaniker Henry Lu-nd Kofoed, der forsælter firmael som traktorre an i 1955 sælger videre til smedemester A.P. Er, som flytter sin virksomted fra Østergade og herop i SLoregade 9. knl Deres Traktor efterse og repårercs, saa ring til BornhoXms Traktor= ervlser Tll. Aakirkehy 38, Hedry Kotoed. Fabrikant, Veseth Becker sammen med sln el-skede Bil J 1018 indkørs1en med beboelsesenden af den opr:indelige snedie* bygnine i baggrunden

8 L, ftå$fuu $Eru Vogn- 4r Eestagsmed &,*mr/ Æ \s Osk&r p le rs Trlk, FEll 14 l(bh 1897 købte smed Georg_Lu-dyig P.eLer Rasmussen ejendomruen matr nr, 74 af Aakirkeby købslacl, og nedsatle sig som smedemesler. OS i L902 opført.e han en nybygning Lil smedienr saml en slor smuk beboelsesejendom ud mod Storegade, som idag på denne strækning af gaden har fået navneforandring til Eskildsgade, Smeilien var opført som et stort lyst run rned en høj skorslen i midten med Z store esser. Der yar filebænk langs den ene væg med 3 skruestik, samt 2 boremaskiner Ei1 håndkraft, hvortil rnan anvendte håndsmedede bor og forsænker. Man foretog reparalioner af vogne ob avlsredskaber, i"n smedede hestesko og"udfårte hesteskoning samt pålægning af hjulringe. Få 1of tet ovenover smediea var ee par 1of tsværelser, hvor srrend.e og l*rlinge boede, 1 seng til 2 mand i hvert. rum. Kosten fik man inde hos mesters kone. Lønnen for en lærling yar kost og loeirog svenden fik derudover 6 kroner om ugen, for 11 timers arlrejdsdag alle uge dage undlagen søfl- og helligdage, ller i denne nybyggede smedie'hos smedemester 'R,asmussen begyndte jeg den første november 1902 min lærerplads, som yarede i 4 år, beretler smed Hans Andreas Andersen senere i sine erindringer, 1 august 1"917 overtager smed?eter Åndreas Svendsen Rasmussens srnedie i Eskildsgade 9 og bfi P.A. Svendsen var født 5 april 1879 j- Knudsker, som søn af landmand Åndreas Svendsen og hustru 01iva Funk, Han var gifr med Thora Jac&bsen og havde stået i -1-ære i Klemensker 1903 kon han ti1 Åakirkeby, hvor han arbejdede hos smedemester {ans Chr. Jensen i Østergade indtil han i 1917 bliver selvstændig P.Å, vendsen yar i bestyrelsen for Den Knnservati-ve vælgerf,orening samt Den personli.ge Friheds Værn. Og i mange år rrar han brandinspektør for Aakirkeby brandvæsen. Jeg mindes endnu de festlige stunder, når tran\iført krafrig lang sort frakke og ruessingprydet brandmajorhjælm kom anstigende ilrask småløbende tempo med majorskiltet dinglende i en kæde på maven, medens han bandende og srovlende hersede og kommanderede ned manskabet ved de årlige øve1ser. Der skul]e jo råbes højt for ae holde de 4 mand ig&ng ved håndpumpen om trykket skull-e holde. Jeg vil alilrig glemme, da gårdkonen hos Karl Dam brændte. Det var hård frost, hurtig kom man igang med slukningen. De gamle møre slanger brislede og i 1øbet af ingen Lid var gaden spejlblank- Så da biancl* major P,Å, Svendsen :.ført hele sin mundering ankom, skred han..gen-.,, ragne gange på enden med støvlerne i vejret og nakken i isen,rundt om f rma-s h$fney aldrig hår jeg hørt så mange edei- o[ forbandelser Kos hvor fojk,o'l-ede sie. Det var samlaleseof i lang tidi. r

9 !" tcr Srendser P"Å, rrendsen fik ra s#::tner Thor og Por:1, der Lregge kom i smedelære hss f ade:'err. Th*r f orteatte med at udda*ne sig fil ma-qkiningeni-ør i Køi:enhayn medens Poul blev hj einme i rirksomheden u trvcr han arbejdede såmmen med faderen. Åby Svej:*dsen Utev f-ød.r i)6 og gift me -qf1 0l"ga chou. fødr S*8 datter af f{sker Schou Nørrekås Rønne " e br:salte sig i Jernbane gade 3D De fik lre sønner: " leff, der kom i trære i smedien i Eskildsgade Knud Jensen SE-iiq Our yår i 1ære hos elinstallatør $g derpå tog Lil (øbenhavno hvor han dels arbejdede merl lysudsrnyk* ning i Tirroli og senere hoa Siriens elektrick -q!l" åf*-\, der blev uddannel soil traktsrmekaniker i l,{eksø. Da rlen inegel f odboldinleresserede f ar F*u1 Sr'enrlsen kom f or al l:e * rette han nu harode f ået sie tredi-e.søn, drill.ede f otkevåddei ham " $åh- har du tænkr dig, al ave dit eget f odbolrhol<1 t' Sg søremi1 de opaåede, at spi-11e på samme hol"d samuen" a1le Lre rtamtidig 1 april 1953 i:ve::dpager F, Å, Svendsen sir: :rlrksomhed til sørner: Poul ÅUy Stendsen og fl-ylter ned i sønnens ejendom i Jernbanega{* P"Å, Svendsen dør 83 år garnmel den 3"9.1962, Lige f ra Poul Svendsen som liding horra tilev f ørlt i Åkjærkeby, r.a hans fritidsliv præget af hans slore inieresse for at gøye Eoget f or og i Åakirkeby rcirætsf orening, hr,.ilket på bedsre r;is blev kro * ireto da han som forrnand kunne indvie Åakirkeby Ha11en, som beskrerre L af tr{erirer }lansen i f areningens Jub j"j"æ,urnsskrif4 f,ra Lgjl Åltid så man ham med Lræsko og kedeldragt komme f*rende på sin cykel rundt i byen for at skubbe og Lrække de unge afsted ril f or:ske11ige sforlsarrangementer. tt Hor.s å komma på søndag, du e ja rnæ på h*l1et, vi ka ikkje savqa dig "u Han så også Berne al fclk der søgle arbejde på r.ærkstedel yar inreresserede i sport" llange af firrnaets 1ærlinge ob syende huskes stadig i b1'en. Der yar Poul Ludvig Kofoed, en ivrig fodboldspiller på 1-tro1det. og iadenfcr brydni"ng gjorde han sib". fig der var Erik Engel Hansen, nrølkehandlerens søn, {an var også ivrig spejder, og raed ham fik jes Eom dreng 1ov ti1 at kravle rundl i krybekælderen under stuegulroel i præst,egården, for åt så på når han installererje o& isolerede ce&trålvarme og vandrør i slutningen af 3O-erne. 0g jec to& også engang Eed til Gudhjenr, for at se mil ldo1 sp1l1e fodbold i en kamp Aakirkeiry - Gudhjem. Fian var en høj spænstig fyu, g da han frk balrlen\midr på banen, slyrlede han afsted med bolden f,oran benene ned nrod må1, dribl"ede og nedlagde modctanderne på stribe, skø11 må1, og da hari yendl-e ig siln så han herrover fern modslandere liggende våndende i græsset. Jah fodbolrt dengang - def vår kampe, Skul1e man have udført nogle små anderledes e11er speci--11e smede opgåyer sagde Poul Svendsen'r et må du hellerede snakke meri Jørgen kote om 'u, og så ledle han en hen ti1 f ilebænken\1 angs vinduesrræggen uir:d gårdspladsen. Bad/LlC og centralvarme log Fred }ann Jensen sig af. llans kone deri mod mødte trsligt frem tit al-le sportclæyner med sil 1i1le såmarillertelt, for safimefl med arbejdssamariterne al være klar ti1 at afhjælpe skader blandr u11øyere og pul'1ikum. de

10 r mange år yar det ligefrem kotume for såve1 t.ilrisler som borgere" når de pa.sserede smedien i Eskilr1sgade, lige at smulte ind om og i s, f otograf ere semt f å en sludder med smed.esr.end Karl Riis " nåi han slod ude under halvlagec morj gaden og skoede heste, ofle også ammen med mester Poul rrendsen. Smedenes hammerslag nod ambolten a& he teskoenes banken mod. brosteaene vækkede hver raorgen, vinler Qg sommer de rejsende på hotellet overfor, skrev en hanrlelsrejsen-- de i sine r*jseminder rra lqzz, under el billecle af smedien. Jeg glk r klasse med smed Riis søn Ruud" vi vår også ulve og spejderkamneråter " Derf *r besøgte jeg hars af og ril ned.e i- Øst ergade rs Jeg husker en af ten jeg kom hjern og beretrå<le Lil niim bror" rr-ysd* '' du"hvad,!er T"" også en ung pige, hun harde er mærkelig navn,lrun hed Myrthle, {hun blev serere fru storm) og så måtre vi spillå ror+i pelroleumslampel-ys, ( Det yar stadig ikke a1le steder i byen mayl h*vde i::dj agt- elelctricitet Ugså -Liler Kofoed, der ssoere blev smede og maskinarbej6ernes f,or* mand i mange år, stod i 1ære hcs poul svendsen- el sarnme gjorde også Rohert,ohnsen, den nurnær nde formand f or Borgerf oreni::geu i Aakirkeby og Åakirkebv liallerne " Da Poul vendsen døde 7 " 11" 197/t f ortsatte hans 1'rusLru Qlga* Js-d*- geu- sa$nen gred sønnen LeiL at driye forrelningen videie i samme ånd sorn hidril, hr.ilket ii<ue f aldt dem svær.1, da de j o f aklisk harnde været rned i den daglige Bænge lige si den de i 1q:: ar f tryc-" Let, ind i Eskildsgade. De kendte såvel kunder som lager. Ja, am svendsen fru sagde man, hun havde lige så god åtyr på tingene, s$rfi om hun hayde hafl efl c.oripuler filgo Srendsen døde 8.2,2004. Så idag driver sønnen Leif ÅbyLvenrl- 'Tf;"*- f,irnaet alene -ridere gsdt hjulpet af sine trs ffinae m.g"lr= Sonne sg Firrn Marker, der har artre j del i f i::qraet gbrneer ***g* år. ulen den gamle smedie i Eskil"d.sgade er idag redrever, ti1 f oiaet f or Smedetorl'et, fel åndehul i bybilledet,] 0g r.ærksledet er f orlagl til del tidligere autoværksteci i Damgade _ Flenge gånge ved licitarioner indenfor to bveeeri, nesrre, poul har j eg svendsen rruffer os de Å. p. varrne Erikseå]""ai'd;;- og sani d;;:";;' t elsentreoriser =re om - De teede sig altid som Lo entr-epreilører, Eieget der ikke ri1,sasrrnen, daglig rnen sofi nu kun yår rallå Lrlj.ve spændte på hvem den mest heldige der tdag skulle med rjel bnll-igsfe cen. De gjorcie bud og derrred a1t for få l_everen* at give indtrif. sigl r dl ue t.orretnlngsmæs_ kæmpede indædt mod. hinanden" "f.eg har nu aldri.g troet på d:*" sied :eaholdsrris for hvergang der varme og var liciralion sanirer. Hr.is E;ik;-;-".r-iriiiå., r11 Yarme" så var svendsen ilirrrgsi for sanitet" sorr! Ls ilg n sle gang så u yar der omvendr. 5nu som de rar' h*r de sgu afrall ared le hate h*ad, irinanden, og så om lagr*en hyen der rinret;g skul_ vise. fortjeneete l"fea derved på, kunn* begge Sværr at ire- f se og irmåer sunrl økonouri, tri u** med jævn ti1 beskæf korlmunens Elger* og borgernes til-f redsstitrlelse " Sund Sr*edelogik /o

11 shedelf ES f Mæ:ry;?trTffi:. ET s.te,t #.,? r,rox.tg$..håxs'x.-*'$ : eqili :l +iaryå ;*j sa't:,i a v g i f r m d a v t sbr u ge r ASE-*.-K-of_o_e,g gårdejer,,, å f m*ed *1 *.rr1,gåf *,.gåf ilej &r N.J.Svendsen ÅakerogaønnenHanel.lie1senKofoedb1evf8iti! senere Hans.lør gen Kofoed dil-tange år var snedker hos Konrad.*.l( a'd, å,'*.h.d$ e' *,,{i 'ggås.t ii$.+j+.i;}..!,åiå*[: F.,: ft fi :e.'.ibe:*;.+jg, e. :

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret).

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). 360 Egen lejlighed i Kolding: Efter tre uger havde jeg så en adresse, mit personnummer og en

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Smeden hed Peter Hansen

Smeden hed Peter Hansen Smedjen i Himmelev I Himmelev Sogns Historie fortælles, at smeden var en vigtig håndværker i landsbyen. Han skulle fremstille hestesko og plovskær. I 1787 hed smeden i Himmelev by Andreas Kamp. Sognet

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia.

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia. Side 1 Lys i håret historien om santa lucia Side 2 Personer: Lucia Lucias mor Paulo Side 3 Lys i håret historien om santa lucia 1 Mor er syg 4 2 Agates grav 6 3 Et smukt lys 8 4 Paulo 10 5 Lucias øjne

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere