2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført."

Transkript

1 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller andre virksomheder med begrænset ansvar kan blive afkrævet sikkerhedsstillelse i forbindelse med større projekter. 2. Udviklingsprojekter / Konsulentarbejde: 1. Projekter med kundespecifik udvikling og/eller rådgivning betragtes som et udviklingsprojekt, og vilkårene herfor er defineret i dette afsnit med mindre en anden skriftlig aftale træder er indgået. 2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 3. Virksomheden sælger udviklingstimer som en service, og altså ikke et produkt. 4. Deadlines, leveringstider, priser mv. er altid angivet som estimater, og bør derfor ikke betragtes som eksakte deadlines, priser m.v. 5. Ved afbrydelse af et projekt dækker kunden virksomhedens udgifter og udført arbejde op til d.d. for afbrydelsen. 6. Mødeaktivitet faktureres til 50% af ovenstående timetakster. Mødeaktivitet defineres som hele eller påbegyndte timer der anvendes på kundens projekt uden at have form af decideret arbejde. Det er f.eks. udviklingsmøder, telefonsamtaler og lign. 7. I tilfælde af onsite arbejde over flere dage afholder kunden ligeledes udgifter til kost og logi tillagt 10% administrationsomkostninger. 8. I tilfælde hvor en fast pris er opgivet bortfalder denne uden varsel hvis kunden kommer med tillægsopgaver, leverer halvfærdigt materiale eller leverer materiale for sent. 3. Hostingaftaler: 1. Levering, og abonnementsstart CVR: Side 1 af 7

2 1. Produktet er leveret så snart opsætningen af dette er gennemført. 2. Abonnementsperioden starter ved ordreafgivelse med mindre der ved ordreafgivelse aftales et andet starttidspunkt. 3. En ordre kan ikke annulleres, ej heller i tilfælde af manglende levering af tredjepartsprodukter som, men ikke begrænset til, domæner, pbs aftaler, og sms gateway aftaler. 4. I tilfælde af at virksomheden ikke kan levere produktet kan kunden inden for, ved ordreafgivelsen angivet tidsramme, annulleres ordren. 5. Abonnementer fornyes automatisk for en periode tilsvarende til den løbende, ved nuværende periodes udløb. 6. Alle abonnementer tegnes, med mindre andet er aftalt, for en periode på 12måneder, og kan i denne periode ikke opsiges. 2. Opsigelse af abonnementer: 1. Opsigelse af et abonnement varsles 3 måneder fra udgangen af igangværende måned og/eller periode. 2. Et abonnement kan opsiges under hele abonnementsperioden. 3. Der refunderes ikke betaling for løbende abonnementsperioder i forbindelse med opsigelse. 3. Ansvar, backup og kriminelle aktiviteter: 1. Afbrydelse af service, i forbindelse med eksempelvis, men ikke begrænset til: force majure, afbrydelse i forbindelse med driftsvedligeholdelse, afbrydelse i forbindelse med leverandørs driftsvedligeholdelse eller afbrydelse i forbindelse med kundes restance, holdes virksomheden ikke ansvarlig for nogen former for tab på kundens vegne. 2. Det juridiske ansvar for data opbevaret på virksomhedens systemer er alene kundens. 3. Kunden er selv ansvarlig for integritet af data på systemet, virksomheden foretager backup, ligesom der er redundans i alle virksomhedens servere, men der ydes ingen garanti for disse faciliteter. CVR: Side 2 af 7

3 4. Virksomheden foretager ingen scanning af kundens data med mindre der fra tredjepart klages over kundens forhold eller kunden på anden måde overtræder gældende vilkår. 5. Der må ikke opbevares materiale der strider mod gældende dansk lov på virksomhedens servere. 6. Virksomheden kan til enhver tid indføre regler for hvilke typer materiale der må opbevares på virksomhedens servere. 7. Følgende typer data må ikke uden forudgående aftale opbevares på virksomhedens servere: 1. Pornografisk og erotisk materiale 2. Større film- og billedarkiver. 3. Download arkiver i enhver størrelse. 4. Trafik, angreb og fair-use. 1. Den af virksomheden fastsatte trafikgrænse skal som udgangspunkt overholdes og ethvert merforbrug faktureres til listepriser. Et evt. merforbrug udregnes efter virksomhedens egne målinger. Dog faktureres mindre overskridelser ikke såfremt de går ind under det som ved virksomheden betegnes som Fair use, det vil sige almindelig trafik belastning for den givne type hjemmeside ikke vil udløse nogen ekstra regning. 2. Aktiviteter der kan udløse ekstra betaling indbefatter, men er ikke begrænset til, download arkiver, erotisk materiale, selvforskyldte angreb, programmeringsfejl fra kundens eller dennes samarbejdspartners side eller generelt forkert vurdering af projektets hosting behov. 3. Medmindre kunden har indgået aftale om driftsvedligeholdelse er ansvaret for sikkerheden på serveren, samt evt. følger af et angreb, udelukkende kundens. 4. Virksomheden har ret til, såfremt en kundes aktiviteter er til gene for andre kunder, øjeblikkeligt at lukke for et eller flere produkter uden varsel, efterfølgende afhjælpning af problemet udføres for kundens regning. 5. Kunden kan kun blive faktureret for afhjælpning såfremt problemet kan relateres tilbage til kundens aktiviteter. Dette indbefatter, men er ikke CVR: Side 3 af 7

4 begrænset til, tung trafik i form af mange besøgende, download arkiver, udefrakommende angreb og programmeringsfejl fra kundens eller dennes leverandør. 5. Driftsikkerhed og oppetidsgaranti 1. Hvis der opstår over 99,6% nedetid på et år tillægges en måneds gratis hosting, som efter virksomhedens vurdering enten tillægges eksisterende periode eller næste periode. 2. I forbindelse med planlagt driftsstop underrettes virksomhedens kunde direkte såfremt dette, det er således kundens ansvar at underrette eventuelle slutkunder om dette. 3. Så vidt som muligt skal driftsstop planlægges i samarbejde med kunden, der kan dog forekomme situationer hvor dette ikke er muligt. 4. I tilfælde af defekt hardware, eller lignende vedligeholdelsesarbejde, kan der forekomme driftsstop i forbindelse med afhjælpning hvor det ikke vil være muligt at underrette alle kunder, sådanne typer driftsstop må højst vare 30 minutter, og i særlige situationer op til 60 minutter. Overskrider driftstoppet 60 minutter vil det tælle som uplanlagt nedetid. 5. Det er kundens eget ansvar at virksomheden har korrekt kontakt information der bruges til at underrette om driftsstop. Virksomheden udsender driftsmeddelelser på henholdsvis SMS og Support og Døgn-service 1. Der ydes support direkte telefonisk eller via igennem de på hjemmesiden oplyste telefonnumre og adresser. 2. Der ydes udelukkende support til virksomhedens direkte kunder og altså ikke til eventuelle slutkunder med mindre andet er aftalt. Såfremt kunden henviser slutkunder direkte til virksomheden uden forudgående aftale takseres dette til virksomhedens normale takster. 3. Uden for normal åbningstid svares telefonerne af døgnservice, et opkald til døgnservice faktureres med listeprisen for døgnsupport per påbegyndt kvarter med mindre: 1. Der er tale om et driftsstop eller andre system tekniske problemer der CVR: Side 4 af 7

5 ikke er forårsaget af kunden. 2. Opkaldet gives for at informere virksomheden om driftsstop eller andre tekniske problemer der ikke er forårsaget af kunden. 3. Døgnservice kan ikke hjælpe med følgende problemer: 1. Salg til nye kunder. 2. Regningsspørgsmål. 3. I tilfælde af mersalg uden for åbningstiden tages som hovedregel også support betaling. 4. Mail support: 7. Servicevinduer. 1. Er gratis udenfor normal åbningstid. 2. Besvares som oftest inden for 30 minutter. 3. Besvares som hovedregel efter senest 120 minutters normal åbningstid. 4. Bør ikke bruges til akutte problemer i det der ikke er garanteret bemanding. 1. Servicevinduer tæller ikke med i indrømmet oppetidsgaranti. 2. Der er fast servicevindue mellem og alle hverdage, lør, søn- og helligdage. 3. Ønsker du at blive adviseret om ekstraordinære servicevinduer eller planlagt arbejde bedes du forespørge på dette hos supporten, denne service kan koste ekstra for nogen kunder. 8. Colocation (hosting af kundens eget udstyr) 1. Kunden betaler al forbrug på dedikerede server. CVR: Side 5 af 7

6 2. Der garanteres udelukkende 99.6% oppetid på netværket, excl. service vinduer. 3. Ved kraftig trafikbelastning kan kræves tillæg for etablering af kraftigere forbindelse til kundens servere. 4. Virksomheden forbeholder sig ret til at flytte en kundes server mellem lokationerne for bedst muligt at kunne tilgodese den enkelte kunde. 5. Det er kundens eget ansvar at forsikre sit udstyr, virksomheden er ikke ansvarlig for skader på kundens udstyr. 6. Tilbageholdelsesret / Retensionsret, såfremt kunden misligeholder sine forpligtelser har virksomheden ret til at tilbageholde udstyr, software, domæner og evt. anden løsøre der er i virksomhedens besidelse, 4. Rettidig betaling 1. Alle virksomhedens kunder gives, med mindre andet er aftalt, 8 dages kredit. 2. Overskridelse af betalingsbetingelser medfører rentetilskrivning i henhold til renteloven, samt fremsendelse af rykker. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes 2% morarenter pr. påbegyndt måned fra betalingsfristens udløb og indtil betalingen sker. 3. Betalingen skal være virksomheden i hænde senest 1. hverdag efter sidste betalingsdato. 4. Hvis en kunde gentagne gange udskyder betaling, eller betaler for sent har virksomheden ret til at justere prisen på kundens produkter. 5. Hvis en kunde har overskredet betaling på enten hosting produktet eller andre produkter kan virksomheden uden yderligere varsel blokere for adgang til opdatering og/eller brug af hostede services. 6. Hvis kunden har givet indrømmelser der antyder at denne ikke har i sinde at fuldføre betaling, eller ikke er istand til dette, kan virksomheden tillige lukke for hosting ydelser alene baseret på denne formodning. 7. I tilfælde af at rettidig betaling ikke finder sted bortfalder indrømmede rabatter og alle produkter og ydelser faktureres til gældende listepriser. Dette kan kun fraviges ved skriftligt og skal være fremhævet explicit i aftalen. CVR: Side 6 af 7

7 5. Tvister, værneting, ændring af betingelser og lovvalg. 1. Virksomhedens erstatningsansvar kan aldrig overstige prisen på den leverede ydelse, og aldrig mere end DKK Virksomheden kan til enhver tid ændre de generelle vilkår, kunden er selv ansvarlig for at holde sig opdateret med de gældende vilkår som altid offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. 3. Hvis kunden ønsker at gøre indsigelser mod nye vilkår gøres dette senest en måned efter indførelse af disse, hvilket medfører at kunden i resten af sin igangværende abonnements periode fortsat anvender de gamle vilkår hvorefter denne ved næste periode overgår til de nye vilkår. 4. I tilfælde af tvister der ikke internt kan forhandles mellem kunden og virksomheden afgøres disse ved en dansk domstol i henhold til dansk lov, dette gælder også internationale kunder. CVR: Side 7 af 7

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.

Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog. Instrulog A/S REV: 02 Bjerringbrovej 116 DK-2610 Rødovre Tlf. +45 44 97 94 77 Fax +45 44 97 54 57 www.instrulog.dk info@instrulog.dk HANDELSBETINGELSER INSTRULOG A/S Dette dokument beskriver handelsbetingelser

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere