Veje der krydses Crossroads OLIVER. Skulpturer og raderinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje der krydses Crossroads OLIVER. Skulpturer og raderinger"

Transkript

1 Veje der krydses Crossroads OLIVER Skulpturer og raderinger Odense Valgmenighed 2015

2 2 Three Cultures, 2006

3 Introduktion til udstillingen Veje der krydses Når to veje mødes, er der også to veje at gå. Så et vejkryds, en korsvej, er det sted, hvor man kan mødes eller hvor man skilles. Disse betydninger ligger i det engelske ord: CROSSROAD. Og derfor hedder den udstilling, som Odense Valgmenighed med glæde byder ind til: Veje der krydses, eller på engelsk Crossroads, for kunstneren Perry Oliver har alle aspekter med i sine skulpturer. Oliver er fra USA, men har levet de sidste 45 år i Andalusien i Sydspanien. Han er optaget af, hvordan vi kan leve sammen i forskellige kulturer og forskellige religioner uden at blive fjendtlige overfor hinanden. At tro og at have en tro er at have tillid, - til Gud og til mennesker. Men ikke nødvendigvis at ville have ret eller skulle have ret. Oliver lever og arbejder i Andalusien. Det var den sidste provins i Spanien, hvor de muslimske maurere havde hjemme, inden de blev fordrevet af kongeparret Isabella og Ferdinand i Næsten samtidig blev alle Spaniens jøder fordrevet. Derfor er Andalusien et særligt sted i Europa, for her har jødedom, kristendom og islam levet side om side i århundreder, inden den katolske kongemagt slog til med sværd og udrensning. Når vi på dansk i 2015 bruger ordet korsvej, så vil det kunne forstås på flere måder. Ja, vore veje skilles ved selve ordet, fordi vi forstår det forskelligt. Der er en særlig kristen fromhedstradition, hvor man vil forstå ordet korsvej som den lidelsesvej, Jesus gik langfredag. Han gik, siger man, med tværbjælken til korset ad Via Dolorosa ud til sin henrettelse på Golgata. Denne lidelsesvej blev til et religiøst symbol, som man husker ved en årlig gudstjeneste i den romersk-katolske kirke. I alle katolske kirker har man små billeder på begge langsider med i alt 14 korsvejsstationer, som man langfredag vandrer forbi, mens man gør ophold ved hver station. Her læses et stykke fra Jesu lidelseshistorie og der holdes en lille meditation, også over den lidelse, der er i verden nu. Med blandt andet denne langfredagstradition kom ordet korsvej til at få en symbolsk betydning, nemlig som et billede på den modgang, et menneske kan komme ud for, hvor der er lidelser og smerte. Men ordet korsvej betyder jo også ganske enkelt et vejkryds. I folkeeventyrerne står hovedpersonen tit ved en korsvej. Et sted, hvor der skal træffes en beslutning om, hvilken vej man skal gå. Man kan gå lige ud eller til højre eller til venstre. Tit er den lille helt eller heltinde i eventyret i stor tvivl om, hvilken vej, de skal vælge. Men så er der gerne en gammel mand eller en gammel kone eller måske et lille dyr, der kan hjælpe. Så at stå ved en korsvej er et kendt dansk billede for det at skulle træffe et valg. Oliver Perry er skulptør og grafisk kunstner. De skulpturer og kobberraderinger, der udstilles i Odense Valgmenighed har korsform som gennemgående motiv. Men det er kors, der er åbne, for korset er åben for fortolkning. Det er kors, der er organiske; ja, som var de levende. Det er kors, der næsten har menneskeskikkelse, for tro og tillid handler om mennesker og vores liv med hinanden. Alle disse kors er åbne i deres form. Ofte er det i fraværet af materiale, at korsformen træder frem. Korsene er runde i formen og på vej, for her er der ingen fjendtlighed, men en solidarisk vandren side om side med hinanden. Kors- skulpturerne udstilles sammen med Olivers grafik. Her mødes kors, davidstjerne og halvmåne i en dynamisk harmoni. Det er udtryk for en tillid til, at Gud omfavner sine mennesker på de veje, vi krydser gennem livet. Inger Hjuler Bergeon Januar

4 4 Three cultures V, :1

5 Oliver: En mand og stålet Lad os glemme tingene og kun give opmærksom til forholdene. Georges Braque Oliver begyndte at lave skulpturer for femten år siden med en intens passion til at materialisere lagene af grafikerens blæk, som i en ren bevægelse sprang af papiret, til en plade af metal. Hans første arbejde med plader af stål var en direkte, ubrudt transposition af hans raderinger; det var tilstrækkeligt, ikke kun teknisk, at løse problemet med rumligt design. Materialet pålægger dets lov, og han, der lærer tilegner sig, men der er mere i materialet, der bestemmer retningen af vores muligheder. Fra udviklingen af nogle stykker, vi kan sige i en bogstavelig oversættelse, begyndte levende former af stål at gro frem. Olivers valg af materiale til hans værker blev da definitive. Vægten, tilstedeværelsen, den direkte lighed i lagene af planer gjorde stålet til materialet for hans første udforskning i skulpturer. Det kunne være sket som hos Chillida, der begyndte hans rejse med stål før noget andet materiale, der havde hørt amboltens kalden med en nødvendighed til at bøje det sorte materiale med den rene kraft fra en hammer. Oliver søgte efter en metode, hvor stålet ville tilknytte sig til ham, som var han ankommet fra et andet sted, en fremmed i et hjemland af jern for at blive en indbygger i de hemmelige rum af vindens hjørner, lade det træde ind i hans egen fædrene kultur af at tegne, modellere og samle mulighederne af et møde, båndet mellem et hårdt mørkt uhyre og en mand, der omfavner lyset. Kravene fra uhyret kom hurtigt i crescendo og gik, som hos Chillida, ind i et helligt rum, alt imens Oliver gik ind i labyrinten. Og han gjorde det, som fornyligt selvproklameret Martin Chirina, en sortsmed af kunst, ved at sætte sin egen fod ned i rummet af skulpturer. Ligesom Chillida holder fast, eller omfavner det tomme rum, helliggør det, så skaber Oliver former, der omfavner hans åbne rum. Oliver har været i stand til at give form til hans billedsprog i skulpturerne med afsæt i de rumlige forhold, der er skabt i hans grafiske arbejde, hvor en veludviklet dynamik med kraftfulde konstruktioner og kompositionelle mekanismer tilegner sig strukturen og balancen i deres kombinationer. Maleren og skulptøren Antonio Lopez siger i en tilsyneladende simpel om end klarsynet refleksion en skulptur er ikke alene ét udtryk, de er mange udtryk. Et afgørende spring imod en symbolsk form; alle udtrykkene i et, alle linjerne er kun én formation. De valgte motiver er ekstremt rige og komplekse, når de tages ét for ét, eller set sammen i et unisont hele: korset, den sekskantede stjerne og den halve måne. Fernando de la Rosa, kunstmaler Málaga 2014 Henvisning: Den fulde tekst kan læses bagerst i kataloget. 5

6 6 Three Cultures I, :1

7 Cross and crossroads,

8 8 Wandering Star, 2014

9 Open Crescents,

10 10 He, his Cross VIII, 2010

11 He, his Cross XI,

12 12 Cross of the Perfect Couple, 2008

13 Pause,

14 14 Toward Cross II, 2010

15 Crescent,

16 16 Lateral Cross III, 2008

17 Cross with Cross,

18 18 Toward Star II, 2014

19 Inner Star II, 2008 Open Star II,

20 20 Three Cultures VII, :1

21 Large etching of Three Cultures, :2 21

22 22 He, his Cross, 2008

23 Toward Cross,

24 24 Open Cross, 2011

25 She, her Cross,

26 26 Assembly of Stars,

27 Procession,

28 Introduction to the exhibition Veje der krydses - Crossroads When two roads are crossing, there are two ways to go. So a road cross, a crossroad, is a place where one can meet, or where one separates. These meanings are inherent in the English word Crossroad, so that is how to define the title of the exhibition which Odense VM has the pleasure to invite for Veje der krydses, or in English Crossroads, because Oliver, the artist, has all aspects included in his art. Oliver is from USA, but has lived the past 45 years in Andalusia of Southern Spain. He gives attention toward how we can live together in different cultures and different religions without being hostile to each other. To believe and to have Faith is to have confidence in God and in Human Beings. But not necessarily to demand one s own Right, nor to be Right. Oliver lives and works in Andalusia. This place was the last Region in Spain where the Muslim Moorish had their homes, before they were expelled by the Royal couple Isabella and Ferdinand in Almost simultaneously all Spanish Jews were expelled. That makes Andalusia a special place in Europe, because throughout centuries the Judaism, Christianity and Islam lived here side by side, before the Catholic Kingdom hit against them with the sword and purge. When we in Danish in 2015 use the word Crossroad, it can be understood in multiple ways. Yes, our roads separate by the word itself, because we understand it differently. There is a special Christian tradition of piety, where the word crossroads is to be understood as the Road of Sufferings, which Jesus walked on Good Friday. In a saying, he walked with the cross-beam for the cross via Dolorosa all the way to his execution at Golgotha. This suffering-road became a religious symbol to be remembered at an annual service in the Roman-Catholic Church. All Catholic churches have small images on both sides with the 14 crossroad stations to walk by on Good Friday. Reading pieces of the Passion of Christ, with a brief meditation, as well for the world s sufferings today. Among other traditions of this Good Friday the word Crossroad became significant symbolically as an image of human suffering, which we might experience, where suffering and pain exist. But the word crossroad also means very simple a cross road. In folk tales the protagonist often stands at a crossroad, a place where one has to make a decision: which way to go? One can go straight, or to the right, or to the left. Often the little hero in a fairytale in a big forest doubts which way to choose. But often then an old man, or an old woman, or perhaps a little animal is able to help. Standing by a Crossroad is a well-known image for being obliged to make a choice. Oliver is a Sculptor and Graphic Artist. These sculptures and etchings exhibited in Odense Valgmenighed have the form of crosses as a continuous motive. But it is Crosses that are open, because the Cross is open for an interpretation. It is Crosses which are organic, yes, like they were alive. It is Crosses which almost have the shape of Human Beings, because Faith and Confidence is about human beings and our lives together. All these crosses are open in their form. Often it is in the absence of material that the Cross shape appears. The Crosses are formed embracing, on their way, because here is no hostility, instead there is a solidarity wandering side by side with each other. The Cross-sculptures are exhibited together with Oliver s Graphics. Here meets the Cross, Star of David and the Crescent Moon in a dynamic harmony. This is an expression of confidence that God embraces his Human Beings on roads that we all cross throughout our lives. Inger Hjuler Bergeon Januar

29 OLIVER: a man and the steel Let us forget the things and only attend the relationships. Georges Braque Oliver came to sculpture fifteen years ago with the intense desire to materialize in a sheet of metal the layers of printmaker s ink that, in pure movement, were jumping off the paper. His first work with sheets of steel was a direct, unbroken transposition of his etchings; that was sufficient and not only technically to resolve the problem of spatial design. The material imposes its law, and he who learns submits, but there is more in the material that determines the direction of our options. From the development of some pieces, we might say in a literal translation, living forms of steel began to grow. Oliver s choice of material for his work then became definitive. The weight, the presence, the direct analogy in layers of planes, made steel the material of his first adventure in sculpture. It could have happened to Chillida who began his journey with steel before any other material, having heard the call of the anvil with an urge to bend the glowing black material by the pure force of the hammer. Oliver looked for a method where the steel would adapt to him, as if he was arriving from another place, a stranger in a ferric homeland, to become a resident in secret alcoves at the corners of the wind, letting it enter into his own ancestral culture to draw, model, and assemble the possibilities of an encounter, the bonding between a hard dark beast and a man who embraces the light. The demands of the beast were rapidly in crescendo and, like Chillida, went into the sacred space as Oliver went into the labyrinth. And he did it as recently auto-proclaimed Martin Chirino, blacksmith of art, by putting his own foot into the spaces of sculpture. If Chillida holds onto or embraces empty space, sanctifying it, Oliver designs around his open spaces. Oliver has been able to give form to his imagery in sculpture departing from the spatial relationships created in his prints, where dynamics with forceful constructional and compositional mechanisms were developed, assimilating the structure and balance in their combinations. The painter and sculptor Antonio Lopez says in an apparently simple yet lucid reflection. A sculpture is not only one image, they are many images. A decisive leap toward symbolic form; all the images in one, all the shapes in only one formation. The selected motifs are extremely rich and complex taken one by one and when not, then seen together in unison: the cross, the six-pointed star and the half moon. In the poetry of signs, Oliver accepts the syncretism of the cross with its crossing of concepts which confront themselves in the crossroad. Crosses and crossroads are pathways that our sculptor already had traveled in the graphic work. His paths alternated in black and white, advancing and withdrawing in bands between the volumes of emerging forms or deep within the diminishing space of shadows, not unlike they do in the blocks and bands interwoven in the canvases of Sean Scully. In the mission with sculpture, Oliver crosses two concepts, two opposing complimentary questions, like the two transversals of the same cross: the object and the idea; the physical reality of the material is crossed by the imaginative impulse of the idea in a new conceptual play that gives birth to new artistic creatures to delight our aesthetic sensibility, placing us at the same crossroad as its path through a human world. Right there is where it is to cross the forms; the sculptor has to make a decision, as if the forms were paths where each one concentrates the energy of change: the form that will be chosen and the one to be abandoned. Both are transformed in one singular form; the options become welded by the choice and the direction continues ahead. To select is to give form, to renounce the void, which in a way, converts all other possibilities into the unknown. The element defines itself by the sureness of the selection; nonetheless, the image that comes forth sways or stabilizes which seems to engender new versions of itself. With natural ease and without aesthetic or formal fuss, Oliver intends to give the sculpture room for all the imaginative in Being that, as human beings, lives in the uncertainty of a crossroad, like relationships it lives between space and its mass, or more precisely, between the idea and its own self as an image. Oliver says: I see friendship 29

30 as a crossroad. All are important for what they contribute. There are perpendicular ones, intense but do not last long. There are the almost parallel ones with their two arms side-by-side to the horizon and beyond. In between these there are many distinct kinds, and each relationship gives and receives according to its nature. In the sculpture He, his Cross (2008) the man converts into cross, or is it that the cross has become a man? The weight of the symbol has been bent-over in the image, giving-in to the demands of plasticity, making the cross carry itself with human resignation. They are not two but instead only one in its duality, as we are ourselves, when the friend returns to us our own reflected image. How essential this indispensable reflection is for oneself. In the realm of the cross, we cannot avoid that the symbol multiplies in analogies due to the form and function that is conferred upon it in different cultures, for instance the Christian. The cross owes its shape to sacrifice, hence it has the human form, and seeing the cross evokes the image of Man, who adopts the shape of the cross to which he remains nailed. Oliver casts together man and cross in one image, full of symbolism, humanizing the structure, giving it an Otherness, duplicating it as a reflection, where the very act of dying is traced as the figure s own image. To the spectator these acts of the cross suggest the intangible presence of the element of time, simultaneously inducing a sensitivity to the breath of life in the material, separating it from the geometry which, when distilled, yielded that hyper cubic cross (tesseract) of Salvador Dalí, a profoundly valid crossroad of art and mathematics, with which art approaches the fourth dimension, like the distant echo of some painters who followed the steps of cubism upon an esoteric-mathematical promise. In brief, it is the acting upon an inner life of the material that converts the form to endow it with a symbolic dimension. In some instances, this dimension is embodied in the anthropomorphic. With masterful drawing, in some of his pieces, Oliver approaches a simplified structure with which he adopts a surprisingly lively and expressive anatomy. We can see this wonder of artistic sensibility in the series He, his Cross VIII (2010) and He, his Cross XII (2012). In the interplay that combines elements of a cubic body, as might have been conceived by Léger or Malevich himself, the volume is simplified into the minimum of elements that can be articulated with which to endow the body with movement and drama. That situation does not alter one bit the grace of these prostrated beings nor the sober elegance of their concentration under the weight of their own crosses. In his assembly Procession ( ), four pieces of the same series make a procession in front of a tall and graceful mast-like cross, one that rises above them and, at the same time, inclines its head downward, a clear allusion to the agony of Christ. In the work Cross and Crossroad (2014) the figure of an elongated cross (Christ) enters into a space formed itself by a cross. This reverberating form, this provocative reflection supposes for the artist a crucial encounter with the origin and the theme of his crosses, manifesting simultaneously the poetic roots and introspective nature of his work. Both scenes can be seen or interpreted from multiple perspectives, but, as great works of art will do, they leave a resonant echo in the memory of a profound breath of life. From a subjective approach, the existence of the cubist in the sculpture of Oliver does not pursue geometric speculation or the playfulness of a purely aesthetic dance, but instead it is the discovery and construction of volumetric elements that are complimentary in space and in form; a good fortune of rhyme (remembering Juan Gris) in which a productive dialogue is obtained by duplicating or multiplying. With the dismembering of the theme in sculptures like Assembly of Stars ( ), Inner Star (2012) or Open Star (2014), Oliver shows us at once the multiplicity of form and the complexity of idiom that articulates them, inviting the spectator to reconstruct, to recompose the visual structure that restores a vision of its origin, as a poetic rhyme does, returning to the final image an echo of its first words. In this way, the spectator, who is immersed in the language, creates subjective associations and accepts the playfulness in the rhythm that is created in the dialogue with an interactive acceptance between imagination and reality. 30

31 To the extent that these signs enjoy a profound symbolic essence, crosses, stars, and crescent moons are lifelike as images and, by consequence, are alive in the mind of the spectator, their meanings carved by the associations and analogies of ancient cultures with their religious and philosophic roots. With this exercise in sculpture, Oliver renews these associations and analogies, illuminating and discovering unusual aspects of the symbol by the invention of new shapes. The half-moon reposing on its own reflection in Open Crescents (2014) not only speaks to us of the reflection in collective silence, but also about the necessity of the Other, and only in the concurrence of this Other are we able to connect to our own selves. This poetic fragmentation we see revitalized in works like Inner Star (2012) or Pause (2008), where there is a balance between possibilities of openness and disintegration of form, converting the points of a broken star into a butterfly. Considering that the theme is constructed and is articulated from the aforesaid symbols, these sculptures of Oliver keep alive the bond between the object and the idea that sustains it, that which has been termed by the academics of symbolism as common rhythm, existing between two fundamental planes: of reality and of imagination. This rhythm is not a sensitive order in time, but rather constitutes an element of cohesion and of coherence between the two planes, between the two orders of language. The rhythm is the result of a vital and communicative tension that is transmitted between the image or the object created and the idea that upholds the reality. Accordingly, the rhythm can be understood as a series of methods or established values between various elements that have the same vital aspect, but it can also be considered as a spatial similarity or formal resemblance. In a broader sense, the meaning and sensation of rhythm in the work is explained by the existence of something that reminds and awakens an associative mental state. In this case, the established rhymes or methods let Oliver show us some of the connections that exist between the symbol with its significance and the objects it creates, whose appearance in our imaginary world illuminates for the first time unexpected analogies and associations. Apart from a certain monumental aspect, there are pieces among the sculptures of Oliver that possess with secrecy the simplicity of a talisman. Not only in small format work, like Crescent (2008), but in those with elements of great weight and complexity, like Open cross (2011), the design of exterior space appears full of mass when the rest is an inner space, which constitutes the true essence of the form. Braque said : the fortuitous reveals the existence. We see the light because obscurity exists; we only comprehend the light in the absence of it from the spark that illuminates from within. It happens when we find ourselves in front of a sculpture by Oliver. The presence of spaces makes us realize that everything is a dual construcción of the idea. We are not the material, of which we are made, but instead we are that of which we are not made, that which we make ourselves as Human Beings; and, in reality, we identify ourselves as part of the universe, which is what we are all made of. Fernando de la Rosa, painter 31

32 Oliver: En mand og stålet Lad os glemme tingene og kun give opmærksom til forholdene. Georges Braque Oliver begyndte at lave skulpturer for femten år siden med en intens passion til at materialisere lagene af grafikerens blæk, som i en ren bevægelse sprang af papiret, til en plade af metal. Hans første arbejde med plader af stål var en direkte, ubrudt transposition af hans raderinger; det var tilstrækkeligt, ikke kun teknisk, at løse problemet med rumligt design. Materialet pålægger dets lov, og han, der lærer tilegner sig, men der er mere i materialet, der bestemmer retningen af vores muligheder. Fra udviklingen af nogle stykker, vi kan sige i en bogstavelig oversættelse, begyndte levende former af stål at gro frem. Olivers valg af materiale til hans værker blev da definitive. Vægten, tilstedeværelsen, den direkte lighed i lagene af planer gjorde stålet til materialet for hans første udforskning i skulpturer. Det kunne være sket som hos Chillida, der begyndte hans rejse med stål før noget andet materiale, der havde hørt amboltens kalden med en nødvendighed til at bøje det sorte materiale med den rene kraft fra en hammer. Oliver søgte efter en metode, hvor stålet ville tilknytte sig til ham, som var han ankommet fra et andet sted, en fremmed i et hjemland af jern for at blive en indbygger i de hemmelige rum af vindens hjørner, lade det træde ind i hans egen fædrene kultur af at tegne, modellere og samle mulighederne af et møde, båndet mellem et hårdt mørkt uhyre og en mand, der omfavner lyset. Kravene fra uhyret kom hurtigt i crescendo og gik, som hos Chillida, ind i et helligt rum, alt imens Oliver gik ind i labyrinten. Og han gjorde det, som fornyligt selvproklameret Martin Chirina, en sortsmed af kunst, ved at sætte sin egen fod ned i rummet af skulpturer. Ligesom Chillida holder fast, eller omfavner det tomme rum, helliggør det, så skaber Oliver former, der omfavner hans åbne rum. Oliver har været i stand til at give form til hans billedsprog i skulpturerne med afsæt i de rumlige forhold, der er skabt i hans grafiske arbejde, hvor en veludviklet dynamik med kraftfulde konstruktioner og kompositionelle mekanismer tilegner sig strukturen og balancen i deres kombinationer. Maleren og skulptøren Antonio Lopez siger i en tilsyneladende simpel om end klarsynet refleksion en skulptur er ikke alene ét udtryk, de er mange udtryk Et afgørende spring imod en symbolsk form; alle udtrykkene i et, alle linjerne er kun én formation. De valgte motiver er ekstremt rige og komplekse, når de tages ét for ét, eller set sammen i et unisont hele: korset, den sekskantede stjerne og den halve måne. I tegnenes poesi accepterer Oliver synkretismen af korset, en sammensmeltning med dets krydsning af koncepter, der konfronterer dem selv i en korsvej. Kors og korsveje er veje som vores skulptør allerede havde rejst i det grafiske arbejde. Han vej vekslede i hvid og sort, rækkende frem og trække sig tilbage i bånd mellem mængden af former, der dukkede op, eller dybt i rum af faldende skygger, ikke ulig med de blokke og bånd, der er vævet ind i hinanden på lærredet af Sean Scully. I sin opgave med skulpturer krydser Oliver to koncepter, to modsatte komplimentære spørgsmål, som de to transversale linjer af det samme kors: objektet og ideen; den fysiske realitet af materialet er krydset med forestillingen om ideens impuls i et nyt konceptuelt spil, der føder nye kunstneriske skabelser til fryd for vores æstetiske følsomhed, placerer os på den samme korsvej som dets vej gennem en menneskelig verden. Lige der, er det at krydse formerne; kunstneren må tage sin beslutning, som var formerne en vej, hvor hver enkelt koncentrerer energien af forandring. Formen, der bliver valgt, og den, der bliver kasseret. Begge transformeres til en enkelt form. Mulighederne bliver svejset sammen gennem valget, og retningen fortsætter fremad. At vælge er at give form, at give afkald på tomheden, der på en måde konvertere alle andre muligheder ind i det ukendte. Elementet definerer sig selv gennem overbevisningen i valget, ikke desto mindre, udtrykket, der kommer frem enten svajer, eller stabiliseres, hvilket ser ud til at skabe nye versioner af dets selv. Med naturlig lethed og uden æstetisk, eller formelt besvær, Oliver har til hensigt at give skulp- 32

33 turen rum til alle forestillinger i Væren, der som mennesker, lever i en ubestemmelighed af korsveje, lige som forhold lever mellem tomhed og dets substans, eller mere præcist, mellem ideen og dets selv som et udtryk. Oliver siger: Jeg ser venskaber som en korsvej. Alle er vigtige, hvad de bidrager med. Der er nogen, de er vinkelrette, intense, men de holder ikke længe. Der er de nærmest parallelle med deres to arme side om side til horisonten og ud over denne. Imellem disse er der mange distinkte slags, hvert forhold giver og modtager ud fra dets natur. I skulpturen He, his Cross (2008) konverterer manden til kors, eller er det korset, der bliver til en mand? Vægten af symbolet er blevet bøjet i udtrykket, overgivet til kravet om foranderlighed, gjort korset til korsbærer med menneskelig resignation. De er ikke to, men er i stedet kun én i dets dualitet, som vi selv er, når vennen returnerer til vore eget reflekterede selvbillede. Denne uundværlige refleksion er essentiel for én selv. I korsets verden kan vi ikke afvise, at symbolet formerer sig i ligheder på grund af formen og funktionen, der tillægges i forskellige kulturer, som i den Kristne. Korset skylder dets form til opofrelse, derfor har det den menneskelige form, og synet af korset vækker billedet af en mand, der antager form som et kors, hvortil han forbliver naglet. Oliver støber mand og kors sammen til ét udtryk, fuld af symbolisme, menneskeliggør strukturen, giver det en andethed, gengiver udtrykket som en refleksion. Alle er i den samme akt af at være døende i den præcise forfølgelse af sin egen figur. For tilskueren foreslår disse bevægelser af korset det uhåndgribelige nærvær af elementet Tid, samtidigt indgiver det en følsomhed for en bestemt Livsånde i materialet, adskiller det fra geometrien, som, når det er destilleret, gav det over-kubiske kors af Salvador Dalí, en dybtgående sand korsvej af kunst og matematik, med hvilken kunst imødegår en fjerde dimension, som på en måde det fjerne ekko af nogle malere, der fulgte trinene i kubismen på et esoterisk-matematisk løfte. Kort sagt, det er handlingerne og det indre liv af materialet der konverterer formen til at tilføre en symbolsk dimension. I nogle tilfælde er denne dimension indlejret i det menneskelignende. Med mesterlig tegning imødegår Oliver i nogle af hans værker en simplificeret struktur, hvormed han overraskende adopterer en levende og udtryksfuld anatomi. Vi kan se dette vidunder af kunstnerisk følsomhed i serien He, his Cross VIII (2010) og He, his Cross XII (2012). I mellemspilet der kombinerer elementer af kubisk krop, som måske er udtænkt af Léger, eller Malevich selv, er omfanget af elementer simplificeret til et minimum, der kan artikuleres for hermed at tilføre kroppen bevægelse og drama. Den situation forandrer ikke det mindste den elegante ynde i disse bøjede væsener. Heller ikke den sobre elegance af deres koncentration under vægten af deres eget kors. I hans samling Processionen ( ) udgør fire stykker fra den samme serie en procession foran et højt og yndefuldt mastlignende kors, der rejser sig over dem og på samme tid hælder sit hoved nedad, som en klar hentydning til Kristi kval. I værket kors og korsvej (2014) træder figuren af et langstrakt kors (Kristus) ind i et rum formet af sig selv ved et kors. Denne rungende form, denne provokerende refleksion antager for kunstneren et afgørende møde med det oprindelige og temaet af hans kors, der samtidigt manifesterer sig med de poetiske rødder og den indadvendte natur i hans værker. Begge scener kan ses, eller fortolkes fra mangfoldige perspektiver, men, som store kunstværker gør, efterlader de en resonans, et ekko i erindringen af et dybtgående åndedræt af liv. Fra en subjektiv tilgang, eksistensen af kubisten i Olivers skulptur forfølger ikke en geometrisk spekulation, eller leger en rent æstetiske dans, men er i stedet en opdagelse og konstruktionen af rumfangets elementer, der er komplimentære i rum og i form; et godt held af rim (huskende Juan Gris) i hvilken en produktiv dialog er fremstillet ved gengivelse, eller mangfoldighed. Ved opsplitning af temaet i skulpturerne som i Assembly of Stars ( ), Inner Star (2012), eller Open Star (2014), viser Oliver os på en gang mangfoldigheden af form og kompleksitet af formsprog, der artikulerer dem, tilskueren inviteres til at rekonstruere, til at komponere den visuelle struktur, der genopretter den oprindelige vision, som et poetisk rim gør, vender tilbage til det endelige udtryk med ekko af dets første ord. På denne måde skaber til- 33

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Natasha & Line Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Design af logo marts 2014

Natasha & Line Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Design af logo marts 2014 Design af logo Introduktion Vi skal med udgangspunkt i en case - en tydligt defineret afsender/rekvirent - efter eget valg udarbejde et identitetsprogram, der indeholder de væsentligste grafiske elementer

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 %

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 % Page 1 of 7 Rolf Molich In English Hjælp Kursusbasen portalen.dtu.dk DTU DTV Log af (SSO) Personlig menu Forside Institut for Informatik og Matematisk Modellering Deltagerliste Meddelelser Kalender Konference

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere