Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleplan 2012 for Klarup Skole"

Transkript

1 Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf adresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax

2 Indholdsfortegnelse: Forord Hvem er vi? Hvad kendetegner Klarup skole... 4 Klarup Skoles bærende værdisætning:... 4 Målsætningen for alle på Klarup Skole:... 4 Ledelsens visioner for Klarup Skole... 4 DUS ens værdigrundlag... 5 Ledelsespolitikken på Klarup Skole... 5 Ledelsens forventninger til medarbejderne... 6 Status i forhold til sidste skoleplansperiode 2008/ Status på udvikling af punkter udledt af Fælles Skolebeskrivelse Status på egne indsatsområder i skole og DUS... 8 Handlinger til indarbejdelse af "Fælles Skolebeskrivelse 2010" Tema 1 Læring og faglig udvikling Tema 2 Alsidig udvikling Tema 3 Sundhed og trivsel Tema 4 Særlig indsats Tema 5 Skole-hjem samarbejdet Tema 6 Ledelse og medarbejdere Indsatsområde 1 Trivselsindsatsen Indsatsområde 2 Inklusion Indsatsområde 3 Pædagogisk IT Indsatsområde 4 Unge indsatsen Indsatsområde 5 Læsning Vore egne indsatsområder i skole og DUS Indsatsområde 1 En samlet skole i fire selvstyrende afdelinger Indsatsområde 2 Distriktets børn i distriktets skole Bilag... Pædagogisk IT... Kompetencecentret... Læsepolitik (ikke udarbejdet endnu)... Beskrivelse af Klarup Skole (ikke ajourført endnu)... Principper og retningslinjer... ***** 2

3 Klarup Skole, oktober 2012 Forord Klarup Skoles skoleplan version 2012 er nu færdig. Skoleplanen bliver løbende revideret, og kan altid hentes i den seneste opdateret udgave på Klarup Skoles hjemmeside. Du vil også altid kunne få udleveret et eksemplar af Klarup Skoles skoleplan på skolens kontor. Skoleplanen henvender sig til alle og skal give læseren et grundigt indtryk af, hvilke værdier Klarup Skole bygger på nu og i fremtiden kort sagt hvad Klarup Skole står for og hvor skolen er på vej hen. Det er Klarup Skoles salgsmateriale, både til de mange daglige brugere her og nu, men også til de, der kommer i årene fremover. Det meste af arbejdet med at revidere skoleplanen foregår i et dagligt samspil mellem medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse gennem en stor og seriøs indsats fra alle involverede. Det sker i arbejdet med de udvalgte indsatsområder, med revision og opdatering af skolens principper og i det gensidige samarbejde mellem de forskellige parter. Det er mit håb, at skoleplanen vil være en god indgang til Klarup Skole og de værdier, rammer og mål vi sammen sætter for skolen. Louise S. Vistisen Formand for Skolebestyrelsen Status i forhold til skoleplan 2011 Det sidste år har været et indholdsrigt år. Skolen er blevet moderniseret og renoveret efter principperne i de fleksible læringsmiljøer, og det markerede vi med stor festivitas den 11. maj. Det vil fortsat være nødvendigt at arbejde med brug af rammerne samt investeringer i den forbindelse. På den pædagogiske front er læsepolitikken blevet vedtaget, og en lang række af delemnerne er ved at blive ført ud i livet. Her er de fælles læseevents de mest synlige. Vi arbejder aktivt med den øgede inklusion. Faktuelt betød det, at vi skulle inkludere en elev, hvilket foreløbigt er forløbet over al forventning. Inklusionsarbejdet er centreret omkring kompetencecentret, som er ved at blive det stærke center for specialviden og indsats, vi ønsker. Planen for pædagogisk IT følges fortsat, hvor personlige pc ere til 4. årgangs elever er omdrejningspunktet. Vi har foretaget massive investeringer i IT, men området er meget tungt økonomisk også fremadrettet. Vi tror dog på, at investeringerne bærer frugt i forhold til øget anvendelse af pædagogisk IT. De tonede klasser i udskolingen blev vedtaget efter en lang og åben debatfase, der involverede elever, medarbejdere og forældre. Projektet er kommet godt fra land, og den første evaluering finder sted i november Skolens målsætning om vækst i elevtallet er indfriet. Prognosen forudsagde 553 elever ved starten af skoleåret , men faktuelt var der indskrevet 603 elever. Dermed er den første målbare satsning nået, næste mål er en fuld tresporet skole. Anders Norup skoleleder 3

4 Hvem er vi? Hvad kendetegner Klarup skole? Klarup Skoles virksomhed er kendetegnet af engagerede voksne og glade børn. Den er i en stadig udvikling med det formål at optimere børnenes muligheder for udvikling og læring. Undervisningen såvel som fritidsdelen er præget af stor faglighed og varetages af velfungerende team, som lægger vægt på elevernes læring og sociale trivsel. Der er et gensidigt inspirerende samarbejde mellem undervisning og fritid. Skolen har god forældreopbakning og et godt samarbejde mellem skole og hjem. Klarup Skoles bærende værdisætning: På Klarup Skole er alle værdifulde led i et trygt og forpligtende fællesskab, hvor vi bevarer lysten til at lære og giver rum for faglig og personlig udvikling. Heraf følger: Målsætningen for alle på Klarup Skole: Klarup Skole skal være stedet, hvor alle er glade og trygge ved at gå i skole og mødes med tillid og åbenhed alle oplever selvværd, tolerance og accept alle har medbestemmelse og medansvar alle udnytter og bliver udfordret på deres faglige og personlige udviklingsmuligheder alle erkender, at der er noget, man er god til, og at der er noget, man vil og kan blive bedre til alle oplever sig som værdifulde led i et fællesskab Målsætningen understøtter og fremmer: Ledelsens mål for Klarup Skole At distriktets børn går på Klarup Skole At Klarup Skole bliver en fuldt tresporet skole på alle årgange. At Klarup Skoles elevtal har rundet 600 elever ved indgangen til skoleåret ? Ledelsens visioner for Klarup Skole At skabe et positivt og udviklende læringsmiljø for alle børn, hvor det er legitimt og accepteret at holddele aktivt i forhold til børnenes nærmeste udviklingszone At alle forældre er positive, engagerede og støtter op om skolens virksomhed, herunder tager ansvar for, at deres børn er læringsparate, når de møder i skole. At alle forældre er loyale overfor skolens virksomhed og ansatte og henvender sig direkte til rette vedkommende, så kommunikationen foregår i respekt. At alle medarbejdere er professionelle, tilfredse, engagerede og udviklingsorienterede At skolens fysiske rammer er tidssvarende ude og inde, og der er æstetiske overvejelser medtænkt heri At fastholde og udvikle sammenhængen mellem skoledelen og fritidsdelen At skolen er en aktiv del af lokalsamfundet, herunder fortsat bruges af byens borgere At vi alle kan være stolte af at være en del af Klarup Skole, herunder at vi bruger den lokale presse til at fortælle om små og store positive historier 4

5 DUS værdigrundlag Vi har arbejdet med at udforme DUS værdigrundlag, der er underordnet skolens overordnede værdisætning, men som er specifik for skolens fritidsdel. Værdierne er motivationsfaktorer i beslutningsprocesser og styrende for vores pædagogiske praksis. Værdigrundlaget består af seks værdiord med dertil hørende begrebsafklaring. Værdigrundlag: - Ansvarlighed er i overensstemmelse med fællesskabets ånd, at stå ved egne handlinger, og agere i forhold til behov og udfordringer for at tage vare herpå. - Empati er følelsesmæssig indsigt og indlevelse med vilje til at handle. - Ligeværd er at alle mennesker har samme værd, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, hvad man kan, og hvad man ejer. - Selvværd er at erkende og anerkende sit eget værd og egen identitet! Man kan ikke elske sin næste uden at elske sig selv! - Tryghed er at kunne hvile i sig selv og sammen med andre. - Udvikling er, at vi til stadighed er på vej, at vi bevæger os for at imødekomme behov og for at skabe bedst mulige rammer for livsudvikling. Ledelsespolitikken på Klarup Skole Det er vigtigt, at Klarup Skoles ledelsesteam fremstår som en indsigtsfuld, kompetent, initiativrig, handlekraftig og synlig ledelse, pædagogisk såvel som administrativt og personalemæssigt, at den daglige ledelse bygger på synlige værdier, visioner og forventninger, og at det sker i løbende dialog med medarbejdere og forældre i de relevante fora. Værdier: VISIONÆR (fremsynet, klarsynet) EMPATISK (indfølende, medlevende) VISIBEL (synlig, tilgængelig) Det er vigtigt, at vi som ledelse har visioner Det betyder, at vi skal udvikle en skole, som er endnu bedre end den vi har, og som er opnåelig. Derfor vil vi afsætte tid til jævnligt at udveksle ideer og erfaringer i ledelsen, at lægge fælles strategier og sætte dem til diskussion med medarbejderne og skolebestyrelsen. Det er vigtigt, at vi som ledelse har hjertet med i det daglige arbejde Det indebærer, at vi, når vi stiller krav og udtrykker forventninger til den enkelte medarbejder og hinanden sikrer os, at det er muligt for medarbejderen og os selv at leve op til det. Det er vigtigt, at vi er en synlig og tilgængelig ledelse Det betyder for os, at vi er tilstede på skolen og en aktiv og synlig del af skolen mangeartede aktiviteter. Det indebærer, at 5

6 vi har udarbejdet en tydelig oversigt over fordelingen af administrative og ledelsesmæssige opgaver vi til de enkelte opgaver har formuleret en kort og forståelig beskrivelse ovenstående er tilgængelig for medarbejdere, skolebestyrelse og omverden. Derfor vil vi gøre dette til en del af skoleplanen og lægge det ud på skolens hjemmeside. Vi forventer at vi som ledelse bliver mødt i en positiv ånd, med en konstruktiv kritisk indstilling og med en forståelse for helheden. Ledelsens forventninger til medarbejderne Gensidighed og dialog må kendetegne samarbejdet medarbejdere og ledelse imellem. Forventninger er gode at have og nødvendige at kende for at kunne yde en optimal indsats og være tryg på Klarup Skole. Ud over skoleplanen og det lovmæssige grundlag, skolens virksomhed hviler på, formuleres der her kort nogle grundliggende forventninger til medarbejdere på Klarup Skole. De selv samme forventninger, der her fordres af medarbejderen, kan den enkelte medarbejder også have til ledelsen. Ansvarlighed Vi forventer, at medarbejdere tager ansvar og udviser initiativ. Evner og talenter Vi forventer, at den enkelte medarbejder bruger sine kompetencer, udfordrer, udfolder og udvikler sine evner og talenter. Fleksibilitet Vi forventer, at medarbejdere er fleksible. Loyalitet Vi forventer, at medarbejdere er loyale over for principper, retningslinjer, aftaler og beslutninger, og at medarbejdere henvender sig direkte til rette vedkommende, så kommunikationen foregår i respekt. Punktlighed Vi forventer, at medarbejdere møder til tiden, overholder aftaler og sørger for, at informationer gives til rette vedkommende i rette tid. Vi forventer også, at uddelegerede opgaver løses inden for den udmeldte økonomiske og/eller tidsmæssige ramme. Ressourcetænkning Vi forventer, at medarbejdere tænker i muligheder frem for begrænsninger, i udfordringer frem for problemer og i ressourcer frem for mangler. Værdibasering Vi forventer, at medarbejdere sætter sig ind i og arbejder ud fra skolens værdigrundlag. Åbenhed og kritisk sans Vi forventer, at medarbejdere er både åbne, ærlige, konstruktive og kritiske, idet det er en vigtig forudsætning for et godt psykisk arbejdsmiljø på skolen. 6

7 Handlinger til indarbejdelse af Fælles Skolebeskrivelse 2010 Tema 1: Læring og faglig udvikling At alle børn lærer og udvikler sig indenfor NUZO (nærmeste udviklingszone) Handleplaner: Udnytte skolens fysiske rammer indendørs og udendørs i forhold til fleksible undervisningsformer og arbejdsmetoder herunder en optimering af anvendelsen af IT i undervisningen og DUS. Fokus på indretning og inventar Fortsat prioritering af fagteam i dansk, matematik og engelsk med fokus på faglighed Evaluering: Skoleplan, årsplaner, fagteam, byggeriet og pædagogisk rådsmøde i foråret 2012 Tema 2: Alsidig udvikling At alle børn oplever sig selv som betydningsfulde individer i et fællesskab Handleplaner: Tydelige principper for god adfærd på Klarup Skole, herunder konsekvenserne af overtrædelser Indtænkes i årsplaner og DUS indholdsplan Evaluering: Årsplaner, DUS indholdsplan, principper. Tema 3: Sundhed og trivsel At alle børn trives og har fysisk velvære Handleplaner: Sundhedspolitiske principper revideres Fokus på fysisk velvære i skole og DUS Evaluering: Undervisningsmiljøvurdering, fraværsstatistikker, mødereferater, principper. Tema 4: Særlig indsats Distriktets børn i distriktets skole i videst muligt omfang Handleplaner: Videreudvikling af et tværgående kompetencecenter Aktiv holddeling Aktiv anvendelse af pædagogernes kompetencer indenfor social trivsel på hovedsageligt 0-3. klassetrin Efter- og videreuddannelse af personalet Evaluering: Kompetencecenter referater, forældrehenvendelser, skolebestyrelsen og pædagogisk rådsmøde i foråret

8 Tema 5: Skole-hjem-samarbejdet At skole elever forældre oplever et velfungerende og forpligtigende samarbejde. Handleplaner: Evaluere principperne i foråret 2013, specielt i forhold til cafémodellen Implementere elev- og uddannelsesplan i afd. 3 Fokus på elektronisk information og kommunikation Evaluering: I skolebestyrelsens kontinuerlige arbejde og via forældrehenvendelser Tema 6: Ledelse og medarbejdere At skolens interessenter møder dygtige og engagerede ledere og medarbejdere Handleplaner: Fortsat prioritering af efter- og videreuddannelse i forhold til den givne budgetramme Udvikling af den afdelingsopdelte skole Bygge videre på den glade smiley via sociale initiativer, internater, anerkendende og tydelig ledelse. Der arbejdes herimod et fælles internat for alle personalegrupper. Evaluering: Skoleårets planlægning, skoleplan og på møder i skolebestyrelse og pædagogisk råds møde Tema 7: De fysiske rammer At få skolen indrettet efter principperne i de fleksible læringsmiljøer Handleplaner: Udvikling af de udendørs arealer Evaluering: På møder i skolebestyrelsen og MED Tema - Trivselsindsatsen - Fortsat udvikling af det tværfaglige samarbejde til forebyggelse af elevfravær og dropout - Fortsat udvikling af det forebyggende trivselsarbejde på Klarup Skole Beskrivelse - Vores trivselsarbejde er organiseret med tre trivselsmedarbejder, hvoraf en har hovedansvaret og opgaverne ud af huset. Handleplaner: - Forebyggende trivselsundervisning om Lær at tabe afdeling 1, kommunikation via de digitale medier afdeling 2 og Trivsel i de nye tonede klasser afdeling 3 Evaluering: - De to pædagogisk råds møder i løbet af skoleåret. 8

9 Tema: Inklusion - Der arbejdes overordnet ud fra princippet om tidlig og fleksibel indsats - Indretning af fysiske lokaler til inklusion og kompetenceudvikling - Automatisering af funktion med ansvar for og viden om testning - Holddeling anvendes som et pædagogisk princip til gavn for alle elever. Holddeling anvendes som pædagogisk princip med vægt på at udfordre/udvikle såvel fagligt stærke som støttekrævende elever inden for den enkeltes nærmeste udviklingszone - Fastholde en pædagogpulje i forhold til overgangen til 4. årgang Handleplaner: - Der arbejdes overordnet ud fra princippet om tidlig indsats. Der arbejdes målrettet og gensidigt forpligtende sammen med elev, stamlærer og forældre + evt. ekstern faglig ekspertise. Ved længere forløb indgås der en skriftlig aftale mellem skole og hjem - Der indrettes fysisk lokaler, der er velegnede til specialundervisning. I afdeling 1 et læseværksted + flere lokaliteter til holdundervisning, i afdeling 2 et lokale, der er indrettet til hold og individuel undervisning + flere lokaliteter til holdundervisning. I afdeling 2 lokale er der materialesamling for al specialundervisning, og her er samling af tests. I afdeling 3 flere lokaliteter for holdundervisning + et værksted for elever, hvor skolegangen er svær. - En testpilot en lærer med ansvar for og viden om testning. Der udarbejdes og vedtages et testbilag, der beskriver hvilke tests, der tages hvornår. Der laves en samlet oversigt over resultaterne, der afleveres til ledelsen. Bruges blandt andet til prioritering af timer samt til vurdering af eventuelle efter- og videreuddannelse behov m.m. - Der nedskrives procedurer for inklusion af elever fra specialklasser/specialskoler - Der arbejdes åbent og målrettet med holddeling også for de dygtige elever gerne på tværs af klasser og evt. årgange - Der fastholdes en pædagogpulje i forhold til overgangen til 4. årgang. Evaluering: - Lærermøder, Fælles P-møder samt pædagogisk råds møde, efteråret Pædagogisk IT - Fortsat udvikling af IT og mediekompetencerne hos skolens elever og personale - Gøre Fælles mål 2009 og Faghæfte 48 til en del af dagligdagen på Klarup Skole - Forbedre de fysiske rammer og infrastrukturen - Handleplaner: Hvem: Alle Der er 6 komplette vogne á 15 stk. til udlån. Der er en interaktive tavle pr. årgang. Der udbygges med projektor i alle klasselokaler inden udgangen af 2014 Der indkøbe personlige computere til 4 årgangs elever og lærere.. Disse forventes at dække elevernes IT behov i resten af deres skole- 9

10 forløb.der opsættes en fast computer i alle klasselokaler med interaktiv tavle eller projektor inden udgangen af Revidere den overordnede IT strategi for anvendelse af pædagogisk IT i undervisning og DUS i efteråret Fastholde fokus på kompenserende IT i alle fag Fortsat fokus på pædagogisk IT i DUS indholdsplanen Alle afdelingerne har pædagogisk IT som fokusområde Evalueres foråret 2013 Fastholde og videreudvikle pædagogisk læringscenter som det naturlige midtpunkt og omdrejningspunkt for IT og Medier. Evaluering: Hvornår: Møde foråret 2013 Skoleplanens løbende ajourføring Unge indsatsen - Opprioritering af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen på klassetrin - Samkøring af elev- og uddannelsesplaner - Omsætte ungestrategien til handlinger på Klarup Skole Handleplaner: Dialogmøde årligt mellem skolens ledelse og UU vejledere Få UU ind i årsplanen for 8. og 9.årgang Evaluering: Hvordan: Lærermøder Hvornår: To gange årligt Læsning - Hvordan omsætter vi de læsepolitiske retningslinjer gennem udarbejdelse af en lokal handleplan for læsning? Handleplaner: Hvem: Skoleleder og læsevejleder Gør hvad: Implementere den lokale læsepolitik: Anbefalinger til, hvordan undervisningen i læsning kan varetages for hver årgang Retningslinjer for test og evaluering af læsefærdigheder igennem hele skoleforløbet Tilrettelæggelse af læseoplevelser/læsetraditioner for hele skoleforløbet Handletiltag i forhold til faglig læsning Handletiltag for samarbejde med børnehaverne om sprogstimulering Retningslinjer for forældresamarbejde i forbindelse med læsning Hvornår: Evaluering: Hvordan: Mødevirksomhed

11 Lokale indsatsområder En samlet skole i fire selvstyrende afdelinger Hvordan bevarer og videreudvikler vi den afdelingsopdelte skole som en samlet skole? Handleplaner: Hvem: Ledelse, medarbejdere og bestyrelse Gør hvad: Understreger i tekst og tale, at Klarup Skole er en skole i fire selvstyrende afdelinger Hvordan: I skoleplanen, i pressen, i dagligdagen, ved møder, fælles personaleforening. Hvornår: Løbende Evaluering: Hvordan: I pædagogisk råd og i skolebestyrelsen Hvornår: Foråret 2013 Distriktets børn i distriktets skole. Det betyder inklusion og fastholdelse af dygtige elever. Det fordrer høj faglighed, ro og engagement i undervisningen og tydelige mål. Det er en naturlig og accepteret del, at der arbejdes differentieret i forhold til børnenes niveau og nærmest udviklingszone. Målet er at blive tresporet hele vejen Indskrivningsprocent på mindst 98 % Opnå tre spor i hele skoleforløbet Inkludere børn i vanskeligheder i det omfang, det er i barnets og omgivelsernes tarv. Handleplaner: Hvem gør hvad, (Ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse) Evaluering: I diverse mødefora Fastholde og videreudvikle den pædagogiske tankegang i forhold til at alle børn arbejder i deres nærmeste udviklingszone - løbende Tydeliggør skolens forventninger til elever og forældrene årligt på de fælles forældremøder Tydeliggør de forventninger forældre og elever kan have til skolen - årligt på de fælles forældremøder Videreudviklekompetencecentret Implementere og udvikle de tonede klasser i udskolingen 11

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere