Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleplan 2012 for Klarup Skole"

Transkript

1 Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf adresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax

2 Indholdsfortegnelse: Forord Hvem er vi? Hvad kendetegner Klarup skole... 4 Klarup Skoles bærende værdisætning:... 4 Målsætningen for alle på Klarup Skole:... 4 Ledelsens visioner for Klarup Skole... 4 DUS ens værdigrundlag... 5 Ledelsespolitikken på Klarup Skole... 5 Ledelsens forventninger til medarbejderne... 6 Status i forhold til sidste skoleplansperiode 2008/ Status på udvikling af punkter udledt af Fælles Skolebeskrivelse Status på egne indsatsområder i skole og DUS... 8 Handlinger til indarbejdelse af "Fælles Skolebeskrivelse 2010" Tema 1 Læring og faglig udvikling Tema 2 Alsidig udvikling Tema 3 Sundhed og trivsel Tema 4 Særlig indsats Tema 5 Skole-hjem samarbejdet Tema 6 Ledelse og medarbejdere Indsatsområde 1 Trivselsindsatsen Indsatsområde 2 Inklusion Indsatsområde 3 Pædagogisk IT Indsatsområde 4 Unge indsatsen Indsatsområde 5 Læsning Vore egne indsatsområder i skole og DUS Indsatsområde 1 En samlet skole i fire selvstyrende afdelinger Indsatsområde 2 Distriktets børn i distriktets skole Bilag... Pædagogisk IT... Kompetencecentret... Læsepolitik (ikke udarbejdet endnu)... Beskrivelse af Klarup Skole (ikke ajourført endnu)... Principper og retningslinjer... ***** 2

3 Klarup Skole, oktober 2012 Forord Klarup Skoles skoleplan version 2012 er nu færdig. Skoleplanen bliver løbende revideret, og kan altid hentes i den seneste opdateret udgave på Klarup Skoles hjemmeside. Du vil også altid kunne få udleveret et eksemplar af Klarup Skoles skoleplan på skolens kontor. Skoleplanen henvender sig til alle og skal give læseren et grundigt indtryk af, hvilke værdier Klarup Skole bygger på nu og i fremtiden kort sagt hvad Klarup Skole står for og hvor skolen er på vej hen. Det er Klarup Skoles salgsmateriale, både til de mange daglige brugere her og nu, men også til de, der kommer i årene fremover. Det meste af arbejdet med at revidere skoleplanen foregår i et dagligt samspil mellem medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse gennem en stor og seriøs indsats fra alle involverede. Det sker i arbejdet med de udvalgte indsatsområder, med revision og opdatering af skolens principper og i det gensidige samarbejde mellem de forskellige parter. Det er mit håb, at skoleplanen vil være en god indgang til Klarup Skole og de værdier, rammer og mål vi sammen sætter for skolen. Louise S. Vistisen Formand for Skolebestyrelsen Status i forhold til skoleplan 2011 Det sidste år har været et indholdsrigt år. Skolen er blevet moderniseret og renoveret efter principperne i de fleksible læringsmiljøer, og det markerede vi med stor festivitas den 11. maj. Det vil fortsat være nødvendigt at arbejde med brug af rammerne samt investeringer i den forbindelse. På den pædagogiske front er læsepolitikken blevet vedtaget, og en lang række af delemnerne er ved at blive ført ud i livet. Her er de fælles læseevents de mest synlige. Vi arbejder aktivt med den øgede inklusion. Faktuelt betød det, at vi skulle inkludere en elev, hvilket foreløbigt er forløbet over al forventning. Inklusionsarbejdet er centreret omkring kompetencecentret, som er ved at blive det stærke center for specialviden og indsats, vi ønsker. Planen for pædagogisk IT følges fortsat, hvor personlige pc ere til 4. årgangs elever er omdrejningspunktet. Vi har foretaget massive investeringer i IT, men området er meget tungt økonomisk også fremadrettet. Vi tror dog på, at investeringerne bærer frugt i forhold til øget anvendelse af pædagogisk IT. De tonede klasser i udskolingen blev vedtaget efter en lang og åben debatfase, der involverede elever, medarbejdere og forældre. Projektet er kommet godt fra land, og den første evaluering finder sted i november Skolens målsætning om vækst i elevtallet er indfriet. Prognosen forudsagde 553 elever ved starten af skoleåret , men faktuelt var der indskrevet 603 elever. Dermed er den første målbare satsning nået, næste mål er en fuld tresporet skole. Anders Norup skoleleder 3

4 Hvem er vi? Hvad kendetegner Klarup skole? Klarup Skoles virksomhed er kendetegnet af engagerede voksne og glade børn. Den er i en stadig udvikling med det formål at optimere børnenes muligheder for udvikling og læring. Undervisningen såvel som fritidsdelen er præget af stor faglighed og varetages af velfungerende team, som lægger vægt på elevernes læring og sociale trivsel. Der er et gensidigt inspirerende samarbejde mellem undervisning og fritid. Skolen har god forældreopbakning og et godt samarbejde mellem skole og hjem. Klarup Skoles bærende værdisætning: På Klarup Skole er alle værdifulde led i et trygt og forpligtende fællesskab, hvor vi bevarer lysten til at lære og giver rum for faglig og personlig udvikling. Heraf følger: Målsætningen for alle på Klarup Skole: Klarup Skole skal være stedet, hvor alle er glade og trygge ved at gå i skole og mødes med tillid og åbenhed alle oplever selvværd, tolerance og accept alle har medbestemmelse og medansvar alle udnytter og bliver udfordret på deres faglige og personlige udviklingsmuligheder alle erkender, at der er noget, man er god til, og at der er noget, man vil og kan blive bedre til alle oplever sig som værdifulde led i et fællesskab Målsætningen understøtter og fremmer: Ledelsens mål for Klarup Skole At distriktets børn går på Klarup Skole At Klarup Skole bliver en fuldt tresporet skole på alle årgange. At Klarup Skoles elevtal har rundet 600 elever ved indgangen til skoleåret ? Ledelsens visioner for Klarup Skole At skabe et positivt og udviklende læringsmiljø for alle børn, hvor det er legitimt og accepteret at holddele aktivt i forhold til børnenes nærmeste udviklingszone At alle forældre er positive, engagerede og støtter op om skolens virksomhed, herunder tager ansvar for, at deres børn er læringsparate, når de møder i skole. At alle forældre er loyale overfor skolens virksomhed og ansatte og henvender sig direkte til rette vedkommende, så kommunikationen foregår i respekt. At alle medarbejdere er professionelle, tilfredse, engagerede og udviklingsorienterede At skolens fysiske rammer er tidssvarende ude og inde, og der er æstetiske overvejelser medtænkt heri At fastholde og udvikle sammenhængen mellem skoledelen og fritidsdelen At skolen er en aktiv del af lokalsamfundet, herunder fortsat bruges af byens borgere At vi alle kan være stolte af at være en del af Klarup Skole, herunder at vi bruger den lokale presse til at fortælle om små og store positive historier 4

5 DUS værdigrundlag Vi har arbejdet med at udforme DUS værdigrundlag, der er underordnet skolens overordnede værdisætning, men som er specifik for skolens fritidsdel. Værdierne er motivationsfaktorer i beslutningsprocesser og styrende for vores pædagogiske praksis. Værdigrundlaget består af seks værdiord med dertil hørende begrebsafklaring. Værdigrundlag: - Ansvarlighed er i overensstemmelse med fællesskabets ånd, at stå ved egne handlinger, og agere i forhold til behov og udfordringer for at tage vare herpå. - Empati er følelsesmæssig indsigt og indlevelse med vilje til at handle. - Ligeværd er at alle mennesker har samme værd, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, hvad man kan, og hvad man ejer. - Selvværd er at erkende og anerkende sit eget værd og egen identitet! Man kan ikke elske sin næste uden at elske sig selv! - Tryghed er at kunne hvile i sig selv og sammen med andre. - Udvikling er, at vi til stadighed er på vej, at vi bevæger os for at imødekomme behov og for at skabe bedst mulige rammer for livsudvikling. Ledelsespolitikken på Klarup Skole Det er vigtigt, at Klarup Skoles ledelsesteam fremstår som en indsigtsfuld, kompetent, initiativrig, handlekraftig og synlig ledelse, pædagogisk såvel som administrativt og personalemæssigt, at den daglige ledelse bygger på synlige værdier, visioner og forventninger, og at det sker i løbende dialog med medarbejdere og forældre i de relevante fora. Værdier: VISIONÆR (fremsynet, klarsynet) EMPATISK (indfølende, medlevende) VISIBEL (synlig, tilgængelig) Det er vigtigt, at vi som ledelse har visioner Det betyder, at vi skal udvikle en skole, som er endnu bedre end den vi har, og som er opnåelig. Derfor vil vi afsætte tid til jævnligt at udveksle ideer og erfaringer i ledelsen, at lægge fælles strategier og sætte dem til diskussion med medarbejderne og skolebestyrelsen. Det er vigtigt, at vi som ledelse har hjertet med i det daglige arbejde Det indebærer, at vi, når vi stiller krav og udtrykker forventninger til den enkelte medarbejder og hinanden sikrer os, at det er muligt for medarbejderen og os selv at leve op til det. Det er vigtigt, at vi er en synlig og tilgængelig ledelse Det betyder for os, at vi er tilstede på skolen og en aktiv og synlig del af skolen mangeartede aktiviteter. Det indebærer, at 5

6 vi har udarbejdet en tydelig oversigt over fordelingen af administrative og ledelsesmæssige opgaver vi til de enkelte opgaver har formuleret en kort og forståelig beskrivelse ovenstående er tilgængelig for medarbejdere, skolebestyrelse og omverden. Derfor vil vi gøre dette til en del af skoleplanen og lægge det ud på skolens hjemmeside. Vi forventer at vi som ledelse bliver mødt i en positiv ånd, med en konstruktiv kritisk indstilling og med en forståelse for helheden. Ledelsens forventninger til medarbejderne Gensidighed og dialog må kendetegne samarbejdet medarbejdere og ledelse imellem. Forventninger er gode at have og nødvendige at kende for at kunne yde en optimal indsats og være tryg på Klarup Skole. Ud over skoleplanen og det lovmæssige grundlag, skolens virksomhed hviler på, formuleres der her kort nogle grundliggende forventninger til medarbejdere på Klarup Skole. De selv samme forventninger, der her fordres af medarbejderen, kan den enkelte medarbejder også have til ledelsen. Ansvarlighed Vi forventer, at medarbejdere tager ansvar og udviser initiativ. Evner og talenter Vi forventer, at den enkelte medarbejder bruger sine kompetencer, udfordrer, udfolder og udvikler sine evner og talenter. Fleksibilitet Vi forventer, at medarbejdere er fleksible. Loyalitet Vi forventer, at medarbejdere er loyale over for principper, retningslinjer, aftaler og beslutninger, og at medarbejdere henvender sig direkte til rette vedkommende, så kommunikationen foregår i respekt. Punktlighed Vi forventer, at medarbejdere møder til tiden, overholder aftaler og sørger for, at informationer gives til rette vedkommende i rette tid. Vi forventer også, at uddelegerede opgaver løses inden for den udmeldte økonomiske og/eller tidsmæssige ramme. Ressourcetænkning Vi forventer, at medarbejdere tænker i muligheder frem for begrænsninger, i udfordringer frem for problemer og i ressourcer frem for mangler. Værdibasering Vi forventer, at medarbejdere sætter sig ind i og arbejder ud fra skolens værdigrundlag. Åbenhed og kritisk sans Vi forventer, at medarbejdere er både åbne, ærlige, konstruktive og kritiske, idet det er en vigtig forudsætning for et godt psykisk arbejdsmiljø på skolen. 6

7 Handlinger til indarbejdelse af Fælles Skolebeskrivelse 2010 Tema 1: Læring og faglig udvikling At alle børn lærer og udvikler sig indenfor NUZO (nærmeste udviklingszone) Handleplaner: Udnytte skolens fysiske rammer indendørs og udendørs i forhold til fleksible undervisningsformer og arbejdsmetoder herunder en optimering af anvendelsen af IT i undervisningen og DUS. Fokus på indretning og inventar Fortsat prioritering af fagteam i dansk, matematik og engelsk med fokus på faglighed Evaluering: Skoleplan, årsplaner, fagteam, byggeriet og pædagogisk rådsmøde i foråret 2012 Tema 2: Alsidig udvikling At alle børn oplever sig selv som betydningsfulde individer i et fællesskab Handleplaner: Tydelige principper for god adfærd på Klarup Skole, herunder konsekvenserne af overtrædelser Indtænkes i årsplaner og DUS indholdsplan Evaluering: Årsplaner, DUS indholdsplan, principper. Tema 3: Sundhed og trivsel At alle børn trives og har fysisk velvære Handleplaner: Sundhedspolitiske principper revideres Fokus på fysisk velvære i skole og DUS Evaluering: Undervisningsmiljøvurdering, fraværsstatistikker, mødereferater, principper. Tema 4: Særlig indsats Distriktets børn i distriktets skole i videst muligt omfang Handleplaner: Videreudvikling af et tværgående kompetencecenter Aktiv holddeling Aktiv anvendelse af pædagogernes kompetencer indenfor social trivsel på hovedsageligt 0-3. klassetrin Efter- og videreuddannelse af personalet Evaluering: Kompetencecenter referater, forældrehenvendelser, skolebestyrelsen og pædagogisk rådsmøde i foråret

8 Tema 5: Skole-hjem-samarbejdet At skole elever forældre oplever et velfungerende og forpligtigende samarbejde. Handleplaner: Evaluere principperne i foråret 2013, specielt i forhold til cafémodellen Implementere elev- og uddannelsesplan i afd. 3 Fokus på elektronisk information og kommunikation Evaluering: I skolebestyrelsens kontinuerlige arbejde og via forældrehenvendelser Tema 6: Ledelse og medarbejdere At skolens interessenter møder dygtige og engagerede ledere og medarbejdere Handleplaner: Fortsat prioritering af efter- og videreuddannelse i forhold til den givne budgetramme Udvikling af den afdelingsopdelte skole Bygge videre på den glade smiley via sociale initiativer, internater, anerkendende og tydelig ledelse. Der arbejdes herimod et fælles internat for alle personalegrupper. Evaluering: Skoleårets planlægning, skoleplan og på møder i skolebestyrelse og pædagogisk råds møde Tema 7: De fysiske rammer At få skolen indrettet efter principperne i de fleksible læringsmiljøer Handleplaner: Udvikling af de udendørs arealer Evaluering: På møder i skolebestyrelsen og MED Tema - Trivselsindsatsen - Fortsat udvikling af det tværfaglige samarbejde til forebyggelse af elevfravær og dropout - Fortsat udvikling af det forebyggende trivselsarbejde på Klarup Skole Beskrivelse - Vores trivselsarbejde er organiseret med tre trivselsmedarbejder, hvoraf en har hovedansvaret og opgaverne ud af huset. Handleplaner: - Forebyggende trivselsundervisning om Lær at tabe afdeling 1, kommunikation via de digitale medier afdeling 2 og Trivsel i de nye tonede klasser afdeling 3 Evaluering: - De to pædagogisk råds møder i løbet af skoleåret. 8

9 Tema: Inklusion - Der arbejdes overordnet ud fra princippet om tidlig og fleksibel indsats - Indretning af fysiske lokaler til inklusion og kompetenceudvikling - Automatisering af funktion med ansvar for og viden om testning - Holddeling anvendes som et pædagogisk princip til gavn for alle elever. Holddeling anvendes som pædagogisk princip med vægt på at udfordre/udvikle såvel fagligt stærke som støttekrævende elever inden for den enkeltes nærmeste udviklingszone - Fastholde en pædagogpulje i forhold til overgangen til 4. årgang Handleplaner: - Der arbejdes overordnet ud fra princippet om tidlig indsats. Der arbejdes målrettet og gensidigt forpligtende sammen med elev, stamlærer og forældre + evt. ekstern faglig ekspertise. Ved længere forløb indgås der en skriftlig aftale mellem skole og hjem - Der indrettes fysisk lokaler, der er velegnede til specialundervisning. I afdeling 1 et læseværksted + flere lokaliteter til holdundervisning, i afdeling 2 et lokale, der er indrettet til hold og individuel undervisning + flere lokaliteter til holdundervisning. I afdeling 2 lokale er der materialesamling for al specialundervisning, og her er samling af tests. I afdeling 3 flere lokaliteter for holdundervisning + et værksted for elever, hvor skolegangen er svær. - En testpilot en lærer med ansvar for og viden om testning. Der udarbejdes og vedtages et testbilag, der beskriver hvilke tests, der tages hvornår. Der laves en samlet oversigt over resultaterne, der afleveres til ledelsen. Bruges blandt andet til prioritering af timer samt til vurdering af eventuelle efter- og videreuddannelse behov m.m. - Der nedskrives procedurer for inklusion af elever fra specialklasser/specialskoler - Der arbejdes åbent og målrettet med holddeling også for de dygtige elever gerne på tværs af klasser og evt. årgange - Der fastholdes en pædagogpulje i forhold til overgangen til 4. årgang. Evaluering: - Lærermøder, Fælles P-møder samt pædagogisk råds møde, efteråret Pædagogisk IT - Fortsat udvikling af IT og mediekompetencerne hos skolens elever og personale - Gøre Fælles mål 2009 og Faghæfte 48 til en del af dagligdagen på Klarup Skole - Forbedre de fysiske rammer og infrastrukturen - Handleplaner: Hvem: Alle Der er 6 komplette vogne á 15 stk. til udlån. Der er en interaktive tavle pr. årgang. Der udbygges med projektor i alle klasselokaler inden udgangen af 2014 Der indkøbe personlige computere til 4 årgangs elever og lærere.. Disse forventes at dække elevernes IT behov i resten af deres skole- 9

10 forløb.der opsættes en fast computer i alle klasselokaler med interaktiv tavle eller projektor inden udgangen af Revidere den overordnede IT strategi for anvendelse af pædagogisk IT i undervisning og DUS i efteråret Fastholde fokus på kompenserende IT i alle fag Fortsat fokus på pædagogisk IT i DUS indholdsplanen Alle afdelingerne har pædagogisk IT som fokusområde Evalueres foråret 2013 Fastholde og videreudvikle pædagogisk læringscenter som det naturlige midtpunkt og omdrejningspunkt for IT og Medier. Evaluering: Hvornår: Møde foråret 2013 Skoleplanens løbende ajourføring Unge indsatsen - Opprioritering af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen på klassetrin - Samkøring af elev- og uddannelsesplaner - Omsætte ungestrategien til handlinger på Klarup Skole Handleplaner: Dialogmøde årligt mellem skolens ledelse og UU vejledere Få UU ind i årsplanen for 8. og 9.årgang Evaluering: Hvordan: Lærermøder Hvornår: To gange årligt Læsning - Hvordan omsætter vi de læsepolitiske retningslinjer gennem udarbejdelse af en lokal handleplan for læsning? Handleplaner: Hvem: Skoleleder og læsevejleder Gør hvad: Implementere den lokale læsepolitik: Anbefalinger til, hvordan undervisningen i læsning kan varetages for hver årgang Retningslinjer for test og evaluering af læsefærdigheder igennem hele skoleforløbet Tilrettelæggelse af læseoplevelser/læsetraditioner for hele skoleforløbet Handletiltag i forhold til faglig læsning Handletiltag for samarbejde med børnehaverne om sprogstimulering Retningslinjer for forældresamarbejde i forbindelse med læsning Hvornår: Evaluering: Hvordan: Mødevirksomhed

11 Lokale indsatsområder En samlet skole i fire selvstyrende afdelinger Hvordan bevarer og videreudvikler vi den afdelingsopdelte skole som en samlet skole? Handleplaner: Hvem: Ledelse, medarbejdere og bestyrelse Gør hvad: Understreger i tekst og tale, at Klarup Skole er en skole i fire selvstyrende afdelinger Hvordan: I skoleplanen, i pressen, i dagligdagen, ved møder, fælles personaleforening. Hvornår: Løbende Evaluering: Hvordan: I pædagogisk råd og i skolebestyrelsen Hvornår: Foråret 2013 Distriktets børn i distriktets skole. Det betyder inklusion og fastholdelse af dygtige elever. Det fordrer høj faglighed, ro og engagement i undervisningen og tydelige mål. Det er en naturlig og accepteret del, at der arbejdes differentieret i forhold til børnenes niveau og nærmest udviklingszone. Målet er at blive tresporet hele vejen Indskrivningsprocent på mindst 98 % Opnå tre spor i hele skoleforløbet Inkludere børn i vanskeligheder i det omfang, det er i barnets og omgivelsernes tarv. Handleplaner: Hvem gør hvad, (Ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse) Evaluering: I diverse mødefora Fastholde og videreudvikle den pædagogiske tankegang i forhold til at alle børn arbejder i deres nærmeste udviklingszone - løbende Tydeliggør skolens forventninger til elever og forældrene årligt på de fælles forældremøder Tydeliggør de forventninger forældre og elever kan have til skolen - årligt på de fælles forældremøder Videreudviklekompetencecentret Implementere og udvikle de tonede klasser i udskolingen 11

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø God skoleledelse Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø Aalborg Kommunale Skolevæsen. Januar 2000 3 4 6 8 10 12 Indhold Hvad er god skoleledelse? Teamledelse Pædagogisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere