VIRTUELLE VERDENER - om MUDs, MOOs og mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRTUELLE VERDENER - om MUDs, MOOs og mennesker"

Transkript

1 VIRTUELLE VERDENER - om MUDs, MOOs og mennesker What they came for wasn t easy to pin down, but neither was it all that hard to understand. They came to create, for one thing to build spaces and construct identities. They came, too, to explore the sprawling results of all that creation. But mainly they came for the simple reason that other people came as well. - Julian Dibbel, A Genealogy of Virtual Worlds Bunden ugeopgave i eksamensområdet Mediehistorie Studieordningen af 1998 Institut for Film- og Medievidenskab Københavns Universitet Af Jonas Heide Smith Vejleder: Egil Boisen Illustration: Asheron s Call (Microsoft, 1999+)

2 Denne opgave er en besvarelse af følgende spørgsmål/problemformulering: Der ønskes en historisk belysning af MUD- og MOO-fænomener i cyberspace, mundende ud i en diskussion af hvilken rolle fænomener som computerspil/ interaktive fortællinger /virtuelle verdner spiller for centrale psykologiske og sociologiske begreber som identitetsdannelse og socialitet i et senmoderne samfund. Side 2 af 2

3 FORORD INDLEDNING FOKUS BEGREBSKONKRETISERING MUD ENS FORHISTORIE DRAGER, DÆMONER OG TERNINGER FRA KALKULATION TIL NARRATION COMPUTEREN SOM DUNGEON MASTER MUDS OG DEN SOCIALE NARRATION STØTTE TIL FANTASIEN HABITATS STORHED OG FALD NETVÆRKETS VOLDSOMME VÆKST DEN FÆLLES FORTÆLLING OG KUNSTEN AT DESIGNE SAMFUND PERSPEKTIVER PÅ MUDS OG DEN SENMODERNE TILSTAND DEN REVOLUTIONÆRE RETORIK FORLÆNGELSE OG FORNØJELSE EKSTREMERNES FORENING...19 KONKLUSION...20 ANVENDT LITTERATUR Forord Det moderne menneske slog Gud ihjel. Det senmoderne menneske går ham i bedene. Verdenskonstruktion er blevet en hobby, en industri og et avanceret socialt eksperiment. Nu kunne man måske forvente at sådant hybris nødvendigvis måtte ledsages af en vis højstemthed, måske end da ydmyghed og måske en vis dramatik. Ingen af delene er tilfældet, det er rent faktisk - mest af alt for sjov. Denne indstilling præger helt åbenlyst den beskrivelse, der bød den første computerunderstøttede verdens indbyggere velkommen: You are stood on a narrow road between The Land and whence you came. To the north and south are the small foothills of a pair of majestic mountains, with a large wall running round. To the west the road continues, where in the distance you can see a thatched cottage opposite an ancient cemetery (citeret i Dibbel, 1998:upagineret). Man kan med rette påpege at dette fænomen har en forhistorie, at der så langt fra er tale om en teknologisk eller erkendelsesmæssig revolution. Men man kan næppe undslå sig at menneskets trang til verdenskonstruktion og resultaterne heraf er af usædvanlig stor betydning, såvel kulturelt, som filosofisk, psykologisk og sociologisk. Desuden, og det er måske af større vigtighed for netop denne opgave, denne betydning er påfaldende undervurderet og mangelfuldt dokumenteret. De såkaldte MUDs, altså computerunderstøttede verdener hvori flere personer kan interagere samtidig, drager inspiration fra fantasyrollespillet som drager inspiration fra såvel teater som andre historisk kendte former for fælles fantasikonstruktion. Side 3 af 3

4 Fænomenet er i sandhed langt fra nyt. Men dette har ikke afholdt såvel forskere som kunstnere fra implicit eller eksplicit at hævde at det ikke findes (empirisk forkert) eller at man kan føre teoretisk bevis for at det ikke kan være spændende (i mødet med en knusende empiri, kunne man håbe at teorien erkendte sit nederlag). Andre har ophøjet de digitale rollespil til selve nøglen til forståelse af vor tids samfund, til symbolet på det postmoderne. At indtage en af disse polare positioner er lidet konstruktivt. Men de er resultatet af en lidt lemfældig omgang med historien og en undervurdering af et (blot nogenlunde) tværvidenskabeligt perspektiv. Disse mangler kan denne opgave langt fra rette op på. Formålet er, i al beskedenhed, at præsentere en ramme for forståelse af computerrollespil i historisk og kulturelt perspektiv og ikke mindst formidle en oversigt over den eksisterende litteratur og viden. Side 4 af 4

5 1 Indledning 1.1 Fokus Leg og simulation har, efter alt at dømme, altid været en væsentlig del af menneskelig aktivitet. Men ikke nok med det. Alle større pattedyr udviser adfærd som vanskeligt kan betegnes som andet end leg (Anderson, 1996: ; Crawford, 1982:16). Dette må antageligt betyde at leg, fantasi og simulation er af væsentlig værdi for individets velfærd 1 sandsynligvis som tilbud om optræning af vigtige evner i en ufarlig kontekst (se også Smith, 2000:20-23). En særlig legetype baserer sig på formelle regler og en evaluering af de deltagendes præstationer. Selvom kategorierne er flydende betegner vi typisk denne legeform som spil. Såvel leg som spil hører, ikke mindst i protestantisk nordeuropæisk kultur, entydigt fritiden til. Der er, kulturelt set, tale om ren rekreation, og denne sfære af tilværelsen har traditionelt set nydt ringe opmærksomhed fra akademisk hold. Denne hvide plet på det akademiske landkort er dog under ganske intens udforskning i netop disse år. Legeforskning har konsolideret sig som et legitimt forskningsområde, skellet mellem fin- og lavkultur er, lidt flot sagt, brudt ned og computerspillet bliver langsomt gjort til genstand for tværfaglig interesse 2. Få teknologier udvikles med leg for øje. Og få teknologier undgår at blive anvendt til netop dette formål. Stort set alle transportmidler anvendes i sportslig sammenhæng senest er selv rumforskning blevet gjort til genstand for leg da TV2s Explorer lokkede med retten til at blive første dansker i rummet. Ligeledes computerteknologien. Computeren blev oprindeligt konceptualiseret som et redskab til beregning, men hurtigt blev datamaten koloniseret af langt mere alment menneskelige aktiviteter: kommunikation (Hafner & Lyon: 1996:189) og leg. Det er dette sidste, leg og spil, denne opgave handler om. Men det er dermed også det første, kommunikationen mellem mennesker. For det er i denne retning computerspillet bevæger sig mod stadig større fokus på menneskelige relationer. Det har, som antydet, altid været muligt at blive klogere af at lege. Men at det er tilfældet har næppe før været så oplagt som nu. Computerspillets historie er efterhånden ved at være belyst (se f.eks. Herz, 1997; Poole, 2000; Hunter, 1998+; Egenfeldt & Smith, 2000). Denne opgave beskæftiger sig med en delmængde heraf; computerrollespillets udvikling. Heri ligger en fare, faren for at generalisere på baggrund af en helt specifik undergruppe. Denne fristelse har sat sine uskønne spor i computerspilforskningen, hvor psykologisk orienterede uden at gøre sig denne afgrænsning bevidst har fokuseret entydigt på actionspilgenren, mens en litteraturvidenskabelig optik har styret fokus mod 1 Ofte defineres leg i opposition til værdifuld adfærd, det påpeges gerne at leg eksisterer, så at sige, for sin egen skyld. En eventuel uenighed beror dog udelukkende på forskel i analysens niveau ingen benægter at leg er tiltrækkende i sig selv. Blot påpeges det at der er en grund til at det er sådan. 2 Computerspillet har længe været genstand for videnskabelig interesse, men primært af (social)psykologisk karakter. Denne forskning har typisk interesseret sig for spillenes eventuelle skadelige virkninger (Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2000:81-108). Side 5 af 5

6 adventuregenren. Endelig er det sket at rollespillenes betydning for samfundet som sådan er blevet stærkt overvurderet (f.eks. Turkle, 1995), selvom det kun er et fåtal af selv garvede computerspillere, der nogensinde har besøgt en MUD. At sige noget generelt om computerspillet på en alt for specifik baggrund er uforsvarligt. Men dette er ikke denne opgaves ambition. Foruden at beskrive computerrollespillets historie vil jeg vurdere hvad vi indtil videre har lært af forsøgene med denne genre og hvad den i fremtiden vil kunne bibringe af indsigt ikke kun om computerspil, men om os selv. 1.2 Begrebskonkretisering Begrebet rollespil er blandt de mindst stringent anvendte i den videnskabelige litteratur. Det har såvel socialpsykologiske som managementteoretiske og satanistiske associationer 3. Endvidere er cyberspace omstridt og selve MUDbegrebet er blevet brugt til rent æstetisk afgrænsning (f.eks. kun tekstlige rollespil, selvom de grafiske evt. måtte køre på samme system). I denne opgave benyttes følgende definitioner: Rollespil: Betegner herfra den type af computerspil som i form og indhold trækker inspiration fra offline-pendanter som Dungeons & Dragons. Der er tale om adventurespil med en udpræget ulineær struktur, ofte med fokus på kamp og handel. Ikke-computerbaserede rollespil betegnes, hvor der kan være tvivl, offline-rollespil (ofte ses fantasyrollespil anvendt, men det er reelt set blot en genrebetegnelse). MUD (multi-user-dungeon): Computerunderstøttet forum for rollespil med mulighed for deltagelse af flere spillere på en gang. Selve verdenen administreres og opretholdes typisk på en server, hvortil deltagerne opkobler sig. Deltagernes maskiner sender besked til serveren om ønskede handlinger og serveren sender besked tilbage om hvordan verdenen har ændret sig som følge heraf. Verdenen præsenteres for deltageren som tekst, grafik eller en kombination. En MUD er således en særlig type rollespil. MOO (MUD-object-oriented): MUD med særlig åben struktur, der tillader deltagere at bidrage konkret til udformning og udbygning af verdenen ved oprettelse af objekter. Begrebet anvendes også gerne blot om MUDs hvor hvert objekt er et selvstændigt program som kan interagere med andre programmer/objekter. I denne opgave benyttes det mere overordnede MUD medmindre andet nævnes. MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game): Ses ofte anvendt om særligt omfattende, kommercielle og grafiske MUDs som f.eks. Ultima Online (Origin Systems, 1997+) og EverQuest (Verant Interactive, 1999+). Fællesbetegnelsen MUDs benyttes i denne opgave. 3 Selv Janet Murray omtaler, i sin ellers grundige Hamlet on the Holodeck (Murray, 1997), offlinerollespil som live-action role-playing (s42). Dette står ellers, for mange rollespillere, i direkte modsætning til det fænomen Murray beskriver. Side 6 af 6

7 Interaktør: Betegner deltageren/spilleren i et rollespil (on- eller offline). Interaktørens repræsentant i selve spilverdenen betegnes en avatar (den sædvanlige betegnelse i offline-rollespil er player character ). Spiller benyttes synonymt med interaktør. Side 7 af 7

8 2 MUD ens forhistorie Skak, Kalaha og mere konkret Forum Romanum og de olympiske lege fortæller at spillets kulturhistorie er lang. Det tyvende århundrede udmærkede sig dog ved en voldsom oprustning på denne front; en stor mængde succesrige spilkoncepter blev udtænkt, herunder Matador, Stratego og Scrabble. Som tidligere århundreders selskabsspil var disse dog udpræget rekreative aktiviteter, underholdning (f.eks.) for hele familien. Mens der længe har været personer som har haft spil som levevej (især kortspil og skak) og derfor har ofret disse spil stor opmærksomhed skete der, i midten af det tyvende århundrede, en udspaltning af brætspillene. Særdeles krævende strategispil som ingenlunde kunne forstås eller spilles som ren rekreation opstod i 1950erne, typisk produceret af amerikanske Avalon Hill (Dibbel, 1998:upagineret). Disse spil var af en kompleksitetsgrad som distancerede dem markant fra forgængere som Ludo og selv det mere strategiske Matador. Der var dog tale om en gradforskel. 2.1 Drager, dæmoner og terninger En egentlig formmæssig nyskabelse indtraf i de tidlige 1970ere, da firmaet Tactical Studies Rules udgav Gary Gygax og Dave Arnesons Dungeons & Dragons (se ill. 1). Dungeons & Dragons (herefter D&D) faldt udenfor gængse kategorier, men blev markedsført som et wargame 4. Der var nu tale om noget ganske andet, eftersom spillepladen var stort set afskaffet og handlingen nu primært foregik som en løbende beskrivelse eller fortælling. Spillerne beskrev deres avatarers ønskede handlinger og en dungeon master (den mere generiske betegnelse er: game master ) beskrev konsekvenserne heraf samt avatarernes indtryk af verdenen. Umiddelbart kan offline-rollespillet anses som en mere abstrakt aktivitet end brætspillene, eftersom handlingen kun i ringe grad repræsenteres visuelt 5. Men tabet ved denne opgivelse af det konkrete opvejes af spillets Ill. 1: Dungeons & Dragons (Tactical Studies Rules, 1974). Første egentlige offline-rollespil. et komplekst system og under løbende udvikling. potentielle dybde. I stedet for plastikfigurer var spillerne repræsenteret i spilverdenen ved avatarer af stor detaljerigdom, født gennem 4 Først tre år senere blev betegnelsen role-playing game indført (Koster, 2001:upagineret). 5 Landkort indtog dog en central plads, ligesom nogle valgte at illustrere dele af handlingen ved hjælp af figurer. Side 8 af 8

9 Selve handlingen bevægede sig på et kontinuum mellem ren improvisation og narrative rammer nedlagt i dungeon masterens egne noter eller i (mere eller mindre) officielle scenarier. Typisk tog et spilforløb form af en kampagne, et kontinuert narrativt forløb hvorunder spillere og dungeon masteren i fællesskab udviklede spilverdenen og avatarernes forhold hertil 6. D&D var en salgssucces og udkom i over 13 reviderede udgaver over de næste 20 år. Allererede i 1977 blev spillet dog suppleret af en mere kompleks variant, Advanced Dungeons & Dragons, som med sit omfattende tabelmateriale og sofistikerede beregningsprincipper stadfæstede rollespillenes ry som krævende og (derfor) nørdede. At grænsen dog langt fra var nået stod klart med spillet Rolemaster (Iron Crown Enterprises, 1984) der, med sin påkrævede terningsakrobatik, etablerede den stående morsomhed at nogle spil var mere roll-playing end role-playing (altså: rullespil frem for rollespil ). Som et ubrydeligt dogme havde fantasygenren hvilet tungt over rollespillene, men med GURPS, Generic Universal Role-Playing System (Steve Jackson Games, 1986) destillerede man konceptets generalitet og adskilte altså system fra genre. En anden væsentlig tendens blev indledt med det britiske Warhammer Fantasy Role-Play (Games Workshop, 1986), der forsøgte at fjerne fokus fra arbitrære tabeller og distancerende regelopslag (se ill. 2). Denne udvikling var også tydelig i spil som det meget narrativt orienterede Call of Cthulhu (Chaosium Inc., 1982) og udmundede i et decideret litterært fokus i 1990erne, eksemplificeret ved spil som Vampire The Masquerade (White Wolf, 1991). Rollespillene sælger fortsat, men har mistet deres overvældende popularitet. De uskyldige, lidt naive genrer har måttet vige pladsen for mere dystre og undergangstruede verdener, der appellerer til ældre målgrupper. Især computeren har antageligt været en alvorlig konkurrent til de yngres interesse (for en Ill. 2: Warhammer Fantasy Role-Play (Games Workshop, 1986). Foruden et nedtonet fokus på regler udmærkede systemet sig ved en mindre højstemt udlægning af fantasygenren, som det antydes af denne illustration. introduktion til spillenes nuværende position blandt børn og unge, se Sørensen, 1999; Fridberg, 1997:76). 6 Tactical Studies Rules udgav en række officielle kampagneverdener (f.eks. Blackmoor, Dragonlance og Forgotten Realms), men i sagens natur måtte disse tilpasses den enkelte spilgruppe, eftersom de lokale versioner ikke var gensidigt sammenhængende, eller blev synkroniseret. Side 9 af 9

10 2.2 Fra kalkulation til narration computeren som dungeon master Som MUD-designere gerne understreger er det ikke nemt at forudsige brugeradfærd på baggrund af systemdesignets intentioner. I internettets barndom gjorde man samme erfaring: The ARPANET was not intended as a message system. In the minds of its inventors, the network was intended for resource-sharing, period. That very little of its capacity was actually ever used for resource-sharing was a fact soon submersed in the tide of electronic mail. (Shafner & Lyon, 1996:189). Det amerikanske universitetsmiljø, hvor de store mainframes brummede i mørke kældre, var karakteriseret ved et vist frisind. Ingen modsatte sig da Steve Russel og en lille gruppe systemoperatører, alle ansat som databehandlere ved Harvard University, overførte deres fælles litterære interesse til deres instituts IBM 704 (Graetz, 1981; Brand, 1972; Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2000:34-35). Resultatet var actionspillet Spacewar (Russel et al., 1962). Under lidet organiserede former opstod en række spiltyper som formmæssige eksperimenter, og som kollektive projekter, i de næste ti år. Noget fokus på narrativ subtilitet var dog ikke dominerende, indtil programmøren William Crowther, i 1972, fik den tanke at kombinere sine interesser huleudforskning, fantasy og programmering. Crowther anså eksperimentet som en hobby, at produktet kunne have interesse for andre anså han for mindre end oplagt. Ikke desto mindre blev Adventure (også kendt Ill. 3: Adventure (Crowther & Woods, 1972+) Første egentlige adventurespil. Interaktionen med spillet var rent tekstlig. som Advent og Colossal Cave), af omveje, hurtigt en af ARPANETtets mest populære applikationer (Aarseth, 1997: ; Adams, 2000; Hafner & Lyon, 1996: ). Adventure (se ill. 3) fungerede som et offline-rollespil med én spiller og med computeren som game master. Enhver spillerhandling (typisk kommunikeret med et verbum og et substantiv) skulle forudsiges eller være tolkbar i henhold til en yderst simpel logik 7. Hermed var det formmæssige fundament lagt for adventuregenren som den skulle forme sig i de næste årtier (for en uddybning af dette forhold se Smith, 2000). Det er væsentligt at notere sig at selve spillets struktur var orienteret mod en enkelt spiller. Der var i allerhøjeste grad tale om et spil, om spillerens kamp mod en labyrintisk struktur, der truede med at hindre fremskridt og spærre for målet (det at finde skatten, at gennemføre). Endvidere var avataren, modsat dennes D&Dpendanter, en blot og bar forlængelse af spilleren. Eftersom intet tænkende væsen nogensinde skulle fortolke sådanne data meningsfuldt var det omsonst for spilleren 7 F.eks. var spillerens ønske om at lægge noget fra sig ikke nødvendigt at forudse som sådan, men kunne tolkes i henhold til det princip at spilleren kunne gøre X med ethvert Y. Side 10 af 10

11 at udstyre avataren med en historie eller andre særkendetegn, avataren forblev et anonymt you. Computerens rigide fortolkning kunne umiddelbart anses for en trivialisering, men fjernede også det arbitrære element ved den menneskelige dungeon masters valg; afstivede så at sige fiktionens rammer: the rules that defined the game world suddenly felt a good deal more like those that defined the physical world. No longer dependent on a human referee s always revocable agreement to abide by them, the binary-encoded laws of Adventure were maintained instead by the same sort of logical machinery that had always enforced the laws of nature: a nonnegotiable procession of unthinking causes and inevitable effects. (Dibbel, 1998:upagineret). Hvad man afgav i fleksibilitet og uforudsigelighed blev opvejet i narrativ soliditet. Den ensomme udforskning viste sig under alle omstændigheder ualmindeligt appellerende og oplagt til kommerciel udnyttelse. Men ikke alle var tilfredse med kompromisset. Det måtte, mente de, være muligt at kombinere disse dyder. Side 11 af 11

12 3 MUDs og den sociale narration Offline-rollespillet lider under en række problemer. Det er koordineringstungt, kræver stort arbejde af game masteren, kan lider under problemer med indlevelsen og foregår i isolerede verdener, der kan være vanskelige at holde rede på. Adventurespillet, derimod, mangler (dets dyder ufortalt) offline-rollespillets dynamik, uforudsigelighed og sociale element. Roy Trubshaw, studerende ved Essex University, så det som sin opgave at forsøge at kombinere det bedste fra begge verdener. I 1979 skrev han i denne ånd de første liniers kode til MUD (herefter MUD1), som året efter blev overtaget af Richard Bartle (Bartle, 1990:upagineret). MUD1 var, først og fremmest, en database, der reflekterede en række elementers positioner og indbyrdes relationer. Som ramme var defineret en række geografiske lokationer forbundet med portaler. Ét type objekt i denne verden var avatarerne som var tildelt en række særlige egenskaber og fungerede som spillernes repræsentanter i den fiktive verden. I henhold til objekternes tilstand, spilverdenens naturlove og de kommandoer som spillerne sendte via deres terminaler udregnede systemet eventuelle ændringer og kommunikerede disse tilbage til spillerne som engelsk tekst. På sin vis udfyldte computeren hermed den klassiske game master-rolle. I forhold til adventurespillet er forskellen på overfladen mere subtil. Foruden det sociale element skal det væsentligste skel mellem Adventure og MUD1 ses i forhold til systemdesign og åbenhed. I førstnævnte er hver genstand et middel til at nå et ganske bestemt mål, hvert objekt har et helt konkret formål. Hvis objekterne bliver for generelle og mulighederne for mange vil man ikke, som designer, kunne planlægge et interessant forløb. I MUD1, derimod, satser man ikke på et konkret, forudbestemt, forløb. Det er for så vidt ikke muligt at ødelægge planen, for der er ingen plan. Der er snarere et interaktionsrum, udtænkt med det håb at drama opstår som funktion heraf. En MUD ligner en forlystelsespark mere end den ligner en film. MUD1 var populær, banebrydende og tankevækkende. Men den var ikke rentabel. Den betydelige processorkraft og båndbredde som spil af forskellige typer lagde beslag på ved mange forskningsinstitutioner var selvsagt ofte genstand for konflikt. Ikke desto mindre dannede MUD1 hurtigt skole; kunstige verdener opstod på et stort antal forskningsmainframes. I den mere pragmatiske lejr indså man at økonomisk rationelle produktioner måtte tage udgangspunkt i målgruppens hardware. Man fastholdt derfor det nyligt etablerede forhold mellem den isolerede hjemmecomputer og dennes bruger. Inspirationen fra Adventure var mere end tydelig i Zork (Infocom, 1980) men samme år valgte programmøren Richard Gariott at bryde denne skabelon med en mere fleksibel Ill. 4: Ultima (Origin Systems, 1980) I forhold til Adventure havde Ultima øget fokus på handle og kamp. (Her ses en opdateret udgave fra 1986) Side 12 af 12

13 struktur og endnu mere oplagt appel til D&D-spillere Ultima (se ill. 4). Den isolerede hjemmecomputers triumf i 1980erne var årsag til at MUD-udviklingen på godt og ondt længe foregik på egne præmisser og på universiteternes nåde. MUD1 blev hurtigt gjort tilgængelig for ekstern opkobling, men et egentligt gennembrud kom med oprettelsen af JANet (Joint Academic Network) der lagde grunden for en mængde nye MUDs. Eftersom systemet i en vis forstand blot var en måde at beskrive relationer mellem objekter var det oplagt at udvide repertoiret med alternative genrer, herunder cyberpunk, science-fiction og horror (Bartle, 1990:upagineret). Den vildtvoksende underskov af modificerede, udvidede og alternative versioner var uden centralt overblik af nogen art, men det estimeres at der i 1996 var over 500 aktive verdener direkte nedstammet fra MUD1 (Turkle, 1995:11). 3.1 Støtte til fantasien Habitats storhed og fald Én af disse efterkommere var dog ikke tilfreds med slægtskabets begrænsninger. At tekstlig interaktion var mere historisk end fornuftsmæssigt motiveret stod lysende klart for de fremsynede udviklere hos Lucasfilm. Officielt var de af den opfattelse at Beyond a foundation set of communications capabilities, the technology used to present [a multiple-participant environment] to its participants, while sexy and interesting, is a peripheral concern. (Morningstar & Farmer, 1990:1). Men ikke desto mindre satte de alle kræfter ind på at udvikle en persistent, grafisk MUD, der vel at mærke skulle stille minimale krav til spillernes hardware. I sandhed en teknologisk kraftanstrengelse. Resultatet af denne anstrengelse var kendt som Habitat (Lucasfilm, 1985+; se ill. 5). For at sikre projektets økonomiske holdbarhed måtte klienten baseres på den, på dette tidspunkt, udbredte Commodore 64. Der er intet, der principielt adskiller Habitat fra MUD1, men som det siden har været Ill. 5: Habitat (Lucasfilm, 1985+) Grafisk, persistent MUD med Commodore 64 som front-end. almindeligt er slægtskabet ikke noget man praler med: Habitat was inspired by a long tradition of computer hacker science fiction, notably Vernor Vinge s novel, True Names, as well as many fond memories of make-believe, more recent memories of role-playing games and the like, an numerous other influences too thoroughly blended to pinpoint. To this we add a dash of silliness, a touch of cyberpunk, and a predilection for object-oriented programming. (Morningstar & Farmer, 1990:2; notehenvisninger udeladt). Habitat var, som antydet, ambitiøst. Også, viste det sig, i urealistisk grad. Spillet fik en noget omtumlet skæbne (Turkle, 1995: ) men blev også genstand for klarsynet analyse af dets skabere (Morningstar & Farmer, 1990) som, i tilbageblik, identificerede en række væsentlige designprincipper som det er værd kort at skitsere (en smule omskrevet). Det handler om mennesker: Eftersom ingen endnu har formået at modellere et menneske, endsige et helt samfund, maskinelt er det Side 13 af 13

14 mere givtigt at udvikle rammer hvor indenfor sådanne kan operere/opstå. Dette kræver at man tilgodeser kommunikative aspekter. Båndbredde er en knap ressource: I flerbrugersystemer vil båndbredde altid være knap (den er aldrig ubegrænset). Dette bør tilgodeses ved at arbejde i overordnede kategorier frem for i bestanddele. Eksempelvis bør serveren fortælle klienten at der på en given koordinat står et hus af typen B i stedet for at sende information om samtlige pixels, der repræsenterer dette hus igennem en begrænset forbindelse. Dette punkt falder sammen med et andet, nemlig forskriften om at benytte en objekt-orienteret datarepræsentation. Systemkapacitet er relativt uvæsentligt: Eftersom det konceptuelle og det repræsentative niveau til en vis grad kan adskilles bør man søge skalérbarhed i sit design. Serveren kan f.eks. sende besked til klienten om at vise omtalte hus mens måden hvorpå dette vises kan være afhængigt af klientens kapacitet. Dataoverførselsstandarder er væsentlige: Muligheden for oprettelse af nye objekter stiller væsentlige krav til den måde systemet opfatter og behandler data. Manglende syn for disse principper var med til at forårsage Habitats begrænsede succes. Principperne er alle væsentlige. De er vanskelige at håndtere for både systemudviklere og mere æstetisk orienterede designere. Men de er også (næsten) rent tekniske. De egentlige udfordringer opstår når man slipper mennesker løs i sit system. Erfaringer med denne hasarderede manøvre vil blive behandlet i 3.3. Forinden er det dog værd kort at kortlægge MUDdens fortsatte evolution. 3.2 Netværkets voldsomme vækst Antallet af potentielle Habitat-spillere var hårdhændet begrænset af antallet af Commodore 64-ejere med modem og penge til den langvarige opkobling 8. Mod midten af 1990erne skulle markedet for online-services dog vokse eksplosivt i kølvandet på det grafiske World Wide Web. På dette tidspunkt bestod udbuddet af MUDs i en blanding af hobbyprægede, hel- og halvkommercielle systemer med LambdaMOO (1990+) som den mest berømte og stabile. Netværksteknologiens folkelige gennembrud genoplivede drømmen om et teknologisk krævende rollespil uden den tekstlige interaktions åbenlyse marketingmæssige problemer. Origin Systems havde fulgt succesen fra Ultima op med en langt række efterfølgere. Disse havde delt markedet med Bard s Taleserien (Interplay, 1985+) og de regulære AD&D-adaptioner fra TSR/SSI. Sidstnævnte havde med succes introduceret det isometriske 2D-perspektiv som en yderst gangbar repræsentationsform (se ill. 6). På baggrund af disse erfaringer kunne Origin i 1997 slå de virtuelle døre op for deres storanlagte Ultima Online, under det forjættende slogan Are you with us?. 8 Den oprindelige ambition var understøttelse af spillere. Problemerne herved viste sig dog øjensynligt uoverstigelige (Morningstar & Farmer, 1990:9). Side 14 af 14

15 Spillere over hele verden blev hermed lokket til at betale de 10$ om måneden det kostede at deltage i løjerne. Lokkemaden var en MUD af hidtil uhørt størrelse og baseret på den møjsommeligt opbyggede Ultima-verden. Nu havde målgruppen hardwaren i orden ivrige spillere meldte sig hurtigt i eventyrernes rækker og koblede sig ivrigt op på Origins servere (Koster, 2001:upagineret). Resultatet af Ill. 6: Champions of Krynn (TSR/SSI, 1988), Baldur s Gate II (Interplay, 2001), Ultima Online (Origin Systems, 1997+). Udsnit. Rollespilgenren er kendetegnet ved det isometriske perspektiv. Desuden fastholdes fantasygenren stort set som en selvfølge. en sådan belastning var uforudsigeligt, men vrede spillere mente nu at Origins verden var præget af så store tekniske vanskeligheder at der var tale om kontraktbrud. I vrede anlagde de i 1998 sag mod firmaet med krav om økonomisk kompensation. Hermed stod det klart for enhver, ikke mindst gamle MUDkonstruktører hos Origin, at der var markant forskel på den tolerance man kan forvente fra på den ene side sine medstuderende opkoblet til ens hobbyprojekt og på den anden side betalende kunder med tikkende telefonregninger. Ikke desto mindre arbejdede andre på højtryk med konkurrerende systemer. Særligt Verants EverQuest (1999+) og Microsofts Asheron s Call (1999+) etablerede sig snart som truende rivaler til Ultimas førerposition 9. Forventningerne til onlinespillenes tiltrækningskraft har, på ikke urealistiske præmisser, længe været store, men noget tyder trods alt på at man har overvurderet spillernes vilje til at bruge den påkrævede tid og energi på de store fælles verdenskonstruktionsprojekter. De konti som de tre store satsninger kan mønstre tilsammen lever næppe op til forventningerne og er ikke imponerende set i forhold til at et klassisk offlinecomputerspil som The Sims (Maxis, 2000) har solgt i over fire millioner eksemplarer (Patrizio, 2001:upagineret). 3.3 Den fælles fortælling og kunsten at designe samfund Again and again we found that activities based on often unconscious assumptions about player behavior had completely unexpected outcomes (when they were not simply outright failures). It was clear that we were not in control. (Morningstar & Farmer, 1990:10). Forhistorie eller ej, teknikere søger per princip elegante, helst paradoksfrie, løsninger, mens fortællere netop dyrker konflikten, paradokset som en essentiel narrativ byggeklods (Murray, 1997:241) 10. Kunsten at designe narrativt ladede, men forløbsløse, miljøer under hensyntagen til forskellige spillertyper og opretholdelsen 9 Begge markerer en opgivelse af det isometriske perspektiv til fordel for polygonbaseret 3Dgrafik. 10 Det bør noteres at dette er en noget abstrakt sammenligning, der ikke bør overdrives, men at den antageligt antyder en vis forskel i tilgang til systemdesign. Side 15 af 15

En Kamp mellem Spil og Fortæ lling

En Kamp mellem Spil og Fortæ lling En Kamp mellem Spil og Fortæ lling Et speciale om computerspil og interaktiv fiktion Af Jesper Juul Vejleder: Torben Fledelius Knap Dansk, Institut for Nordisk Filologi. Københavns Universitet, februar

Læs mere

DET UENDELIGE NETVÆRK. Om anvendelsen af peer-to-peer netværk i online computerspil

DET UENDELIGE NETVÆRK. Om anvendelsen af peer-to-peer netværk i online computerspil DET UENDELIGE NETVÆRK Om anvendelsen af peer-to-peer netværk i online computerspil af Simon Larsen Individuelt valgfag Opgave nr. 6 4. semester Mediekoordinator Erhvervsakademiet for Informations- og Kommunikationsteknologi

Læs mere

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr. 061282-2433 Kristoffer Hartwig, cpr. 020180-2415

Læs mere

Ikke bare underholdning

Ikke bare underholdning Fakta analyse af Global Conflicts: Palestine Faktateori og analyse (135) Film og medievidenskab Københavns Universitet Af Jonas Herløv Wæver Eks. nr. 2721 Hold G2/C 2. januar 2008 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår 2012. Det Informationsvidenskabelige Akademi

Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår 2012. Det Informationsvidenskabelige Akademi Computerspilgenrer og indeksering af computerspil Bacheloropgave Peter Olsen Forår 2012 Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Rune Eriksson Antal ord: 11954 Resumé Opgaven undersøger og diskuterer

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Sociale medier i retrospekt

Sociale medier i retrospekt Sociale medier i retrospekt Af Henrik Rasch Sørensen Aalborg Universitet Introduktionen Både inden- og udenfor forskningsverdenen lader der til at være konsensus omkring et kommunikationsmæssigt paradigmeskift

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21 Abstract The present thesis seeks to shed light on the motivational basis of musicians in their work with, and distribution of, music. This is done with a normative theoretical basis in The Hacker Ethic

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

Digital Offentlighed Opgave i faget Mediesociologi Af Jonas Heide Smith

Digital Offentlighed Opgave i faget Mediesociologi Af Jonas Heide Smith DIGITAL OFFENTLIGHED SIDE 1/20 Akademisk Opgavebank - http://opgavebank.cjb.net Indholdsfortegnelse Digital Offentlighed Opgave i faget Mediesociologi Af Jonas Heide Smith KAP. 1: INDLEDNING... 2 OPGAVENS

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet #Selviscenesættelse - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund * 18.12.2013 Roskilde Universitet Humanistisk Bacheloruddannelse Projektopgave 1. semester Kultur & Historie Subjektivitet

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

Børnekultur, leg, læring og interaktive medier

Børnekultur, leg, læring og interaktive medier Børnekultur, leg, læring og interaktive medier Carsten Jessen & Camilla Balslev Nielsen Danmarks Pædagogiske Universitet (uddrag fra The changing face of children s play culture, Lego Learning Institute

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Rollespil som fortællende medie

Rollespil som fortællende medie Rollespil som fortællende medie - et narrativt og mediekulturelt perspektiv Anne Scott Sørensen Artikel fra Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 44/2002 Troldmandens nye lærlinge Fantasi- og computerspil.

Læs mere

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft WOW udk om no v e mbe rd. 2 3, 2 0 0 4iUS AogAus t r a l i e nogk om t i l Eur opad. 1 1. f e br ua r, 2 0 0 5. De tv a rde tme s ts ol gt epcs pi li2 0 0 5og 2 0 0 6ogdet r eudvi de l s e rde rhi dt i

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere