2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver"

Transkript

1 2007/2008 Orientering om afsluttende prøver

2 2007/2008 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen Oversigt over prøveterminerne: December/januar 2007/2008 Maj/juni 2008

3 orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2007/2008 Redaktion: Kontor for afgangsprøver, test og evaluering Produktion: Werner Hedegaard Omslag: MADE BY MAKERS, Århus 1. udgave, 1. oplag, november 2007: stk. ISBN ISBN (WWW) Internetadresse: Udgivet af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen, 2007 Yderligere eksemplarer af publikationen kan ikke bestilles. Her henvises til onlineversionen på styrelsens websted Grafisk tilrettelæggelse og repro: Malchow A/S, Ringsted Tryksag Trykt på svanemærket papir med vegetabilske farver. Trykt af Malchow A/S, Ringsted Printed in Denmark 2007

4 indhold Forord Regelgrundlaget pr. 1. august 2007 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen A. Skriftlige prøver B. Mundtlige prøver Orientering af eleverne Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver Elektronisk tilmelding via internettet Tilmelding til sygeprøve Karaktergivning ved sygeprøver december-januar 2007/08 Elever med særlige behov Andre fravigelser Opgavebestilling Blinde elever Tosprogede elever Registrering og opbevaring af oplysninger om særlige tilrettelæggelser af prøver Påtegning på afgangs-/prøvebeviset Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afsluttende prøver Registrering og opbevaring af oplysninger om fritagelser Påtegning på afgangs-/prøvebeviset Privatister Elever fra kommunale specialskoler 26 side 3

5 Elever fra døgninstitutioner/opholdssteder mv. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver i dansk i udlandet Prøvekrav for elever, som følger undervisningen efter folkeskolelovens 33, stk Heltidsundervisning Deltidsundervisning 10. klasse Særlige regler for friskoler og private grundskoler Særlige regler for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Tekstopgivelser Undervisningsbeskrivelser Dansk Engelsk Tysk og fransk Latin Matematik Fysik/kemi Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab Antal opgaver til de mundtlige prøver Hjælpemidler side 4

6 Skriftlige prøver Mundtlige/praktiske prøver Brug af computer ved de skriftlige prøver Generelle regler om brugen af computer ved afgangsprøverne Udskrivning Elevens samlede besvarelse Dispensation/forsøg Censur og censorer Mundtlig censur statsligt beskikkede censorer Censors forfald Indstilling af statsligt beskikkede censorer Kommunalt beskikkede censorer Karaktergivning og karakterskala Standpunktskarakterer Prøvekarakterer Karakterlister Indberetning om prøvernes udfald 10. klasse Semesterprøver Skoler med administrative systemer fra KMD, Tabulex, Edb-Brugsen og Dansk Skoledata m.fl Information om karakterer ved folkeskolens afgangsprøver Afgangsbevis og bevaring af kopi Elever, som skifter skole side 5

7 Afgangsbevisets form Specialundervisning Kommunale ungdomsskoler Klageadgang og henvendelser til Skolestyrelsen Fortegnelse over blanketter Tidsplan for skoleåret 2007/08 Prøveplan for skoleåret 2007/08 December-januar 2007/08 Maj-juni 2008 Restoplag side 6

8 forord Denne udgave af Orientering om folkeskolens afsluttende prøver er justeret i forhold til de nye regler for prøveafholdelsen, som trådte i kraft den 1. august Hæftet orienterer om bestemmelserne i forbindelse med prøveafholdelsen samt forhold, der er knyttet hertil. Bagest i hæftet er trykt en tidsplan som hjælp til at skabe overblik over Skolestyrelsens og skolernes forskellige tidsfrister. Skolestyrelsen henviser til styrelsens hjemmeside under punktet Afsluttende prøver for yderligere oplysninger om prøveafholdelse og for svar på eventuelle spørgsmål. På hjemmesiden findes også de i hæftet nævnte bekendtgørelser. Spørgsmål vedrørende specifikke faglige forhold rettes til fagkonsulenterne for de enkelte fag: Dansk Matematik Engelsk Tysk, fransk Fysik/kemi Biologi, geografi Historie, samfundsfag, kristendomskundskab Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og vakant vakant Skolestyrelsen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Snaregade 10A 1205 København K Folkeskolens afsluttende prøver Fax Fælles side 7

9 Regelgrundlaget pr. 1. august 2007 Ved prøveafholdelsen er følgende bekendtgørelser gældende: Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 (prøvebekendtgørelsen) Ændringsbekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen, udfærdiget i medfør af 5 i bekendtgørelse nr. 351 Bekendtgørelse nr. 863 af 5. juli 2007 om prøverne i de enkelte fag 9. klasse Bekendtgørelse nr. 737 af 14. juli 2005 om prøverne i de enkelte fag 10. klasse Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Lovbekendtgørelse nr. 577 af 9. juni 2006 om ændring af lov om frie skoler m.v. Lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007 om friskoler og private grundskoler m.v. Lovbekendtgørelse nr af 21. november 2006 om efterskoler m.v. Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Prøvevejledningerne for fagene Faghæfterne for fagene (Fælles mål) Vejledende karakterbeskrivelser Fra de gældende regler skal følgende fremhæves: Prøverne blev fra 1. august 2006 obligatoriske Alle elever skal til prøve i fem bundne prøver (B) Fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Dansk B B Engelsk Matematik Fysik/kemi Alle elever skal efter udtræk til prøve i et (1) af følgende humanistiske fag (U) ved maj-juni prøveterminen 2008 B B B Fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Engelsk U Tysk/fransk U Historie U Samfundsfag U Kristendomskundskab U side 8

10 Alle elever skal efter udtræk til prøve i et (1) af følgende naturfag (U) ved maj-juni prøveterminen 2008 Fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Geografi U Biologi U Eleverne kan aflægge prøve i et eller flere af følgende frivillige valgfag (F), som på skolen er udbudt som prøveforberedende fag Valgfag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Fransk/tysk F F Håndarbejde F Sløjd F Hjemkundskab F I det følgende er opstillet en skematisk oversigt over reglerne for prøveafholdelse. Undervisningsministeriet/Skolestyrelsen arbejder på, at der med virkning fra 1. august 2008 vil være beskrevet et sammenhængende regelgrundlag for folkeskolens afsluttende prøver, benævnt Prøvebekendtgørelse for folkeskolen. side 9

11 Oversigt over reglerne for folkeskolens afsluttende prøver Instruks. I medfør af 5: Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser 1. Formål og anvendelsesområde 2. Tilrettelæggelse og planlægning 3. Adgang til prøve 4. Prøveformer 5. Prøveafholdelse 6. Bedømmerne (censorer og eksaminatorer) 7. Bedømmelse 8. Beviser 9. Fejl og mangler ved prøver 10. Klager over prøver 11. Andre regler 12. Ikrafttrædelses- og overgangsregler Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse Ændringsbekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006 Bekendtgørelse nr. 863 af 5. juli 2007 om prøverne i de enkelte fag 9. klasse. Bekendtgørelse nr. 737 af 14. juli 2005 om prøverne i de enkelte fag 10. klasse Bilag 1: Adgang til aflæggelse af prøve og eksamen samt tilmelding, jf. 7, stk. 3 Bilag 2: Beskrivelse af elementer, der indgår ved fastlæggelse af en prøveform efter 11, jf. de enkelte fags læreplaner Bilag 3: Elever med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver, jf. 17 Bilag 4: Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, jf. 17 a i ændringsbekendtgørelse 752 Bilag 5: Afgangsbevis fra folkeskolen, jf. 34, stk. 1 Vejledning om elever med særlige behov Relaterede bestemmelser Lovbekendtgørelse nr. 577 af 9. juni 2006 om ændring af lov om frie skoler m.v. Lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007 om friskoler og private grundskoler m.v. Lovbekendtgørelse nr af 21. november 2006 om efterskoler m.v. side 10

12 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen I medfør af 5 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, samt bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006 om ændring af bekendtgørelse nr Skolestyrelsen vil med procedurerne for karakterfastsættelse bidrage til, at elevens opgavebesvarelse sikres en korrekt og uafviselig bedømmelse samtidig med, at procedurerne fungerer så hensigtsmæssigt som muligt for alle involverede parter. Skolestyrelsen undersøger derfor ved udgivelsestidspunktet af dette hæfte, om reglerne og de administrative muligheder spiller hensigtsmæssigt sammen. Eventuelle ændringer i forhold til den gældende procedure vil blive meddelt hurtigst muligt. Indtil dette sker, gælder nedenstående procedure vedrørende punkt 19 om karaktergivning A. Skriftlige prøver Før prøven Skolestyrelsen fremsender prøveopgaverne til skolerne senest en uge, før den skriftlige prøveperiode starter. Ved modtagelsen af opgaverne skal skolens leder eller dennes stedfortræder straks kontrollere, at det nødvendige antal opgavekonvolutter er modtaget og skal desuden kontrollere, om påskriften vedrørende prøvetermin, prøvens og opgavens art samt antal prøveopgaver svarer til det af skolen bestilte antal, om ugedag for prøven samt om dato og klokkeslæt er korrekt. Opgavekonvolutterne skal indtil prøvedagen opbevares på betryggende vis. Skolelederen udpeger de tilsynsførende ved de skriftlige prøver. Ingen lærer må føre tilsyn med elever, som læreren selv underviser i det pågældende fag. Antallet af tilsynsførende i hvert prøvelokale skal være tilstrækkeligt til at sikre prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler, jf. 13, stk. 1, i bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdomsog voksenuddannelser. De tilsynsførende skal være fordelt i lokalet. Hvis der opstår formodning om, at der kan være fejl i opgaverne, fx trykfejl, mangler, meningsforstyrrende fejl eller lignende, skal de tilsynsførende tilkalde skolens leder, så styrelsen kan blive underrettet. De tilsynsførende må ikke give eleverne nogen oplysning vedrørende forståelsen af eller løsningen på opgaverne. Prøvelokalet åbnes senest 10 minutter før prøvens begyndelse. Samtlige tilsynsførende skal være til stede i lokalet fra åbningstidspunktet. De tilsynshavende anviser eleverne deres pladser. Hver plads skal være forsynet med elevens navn og nummer i henhold til karakterlisten. Arbejdspladserne i prøvelokalet skal være placeret på en måde, som sikrer prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler. side 11

13 Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, der skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens navn, elevens navn, nummer, klasse/hold og fag samt felter til at anføre nummer på ark, det samlede antal ark og elevens og den tilsynsførendes signatur. Skolen sørger for, at de tilladte hjælpemidler, der vedrører den pågældende prøve, er til rådighed ved prøveafholdelsen. Skolen sørger for, at elever, der har fået tilladelse til at anvende computer, sikres nødvendig support ved prøveafholdelsen. Under prøven Opgavesættene må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Dog kan skolelederen eller dennes stedfortræder bringe opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der er behov for det. Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en af de tilsynsførende. Ved prøver med en varighed på 3 eller 4 timer skal en af de tilsynsførende 1 time, 30 minutter og 10 minutter, før prøven slutter, meddele eleverne, hvor lang tid der er tilbage af prøvetiden. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen elev forlade sin plads. Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er afsluttet. Eleverne skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før alle besvarelser er afleveret. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer arkene, og det samlede antal ark angives på hvert ark. Eleven underskriver sin besvarelse. Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det i felterne anførte, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Ikke-afleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, til prøven er afsluttet. Elever, som afleverer deres opgavebesvarelse ved prøvetidens udløb, kan tage opgaven og de af deres besvarelsesark, der ikke er afleveret til bedømmelse, med ud af prøvelokalet. Elever, som har afleveret tidligere, kan umiddelbart efter prøvens afslutning afhente et eksemplar af opgaven samt de af deres besvarelsesark, der ikke er afleveret til bedømmelse. side 12

14 Efter prøven Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser hver for sig og i nummerorden til skolens leder eller dennes stedfortræder. Skolen ordner besvarelserne klassevis/holdvis i en rækkefølge, der svarer til karakterlisten. Besvarelserne og karakterlisten med navn og nummer på eleverne lægges i en kraftig konvolut af passende størrelse. Uden på konvolutten noteres skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold samt antallet af besvarelser. Derefter indpakkes konvolutten (konvolutterne) forsvarligt og sendes straks som rekommanderet forsendelse til censor. Karaktergivning: Proceduren ved 9.-klasse-prøver: I forbindelse med fastsættelse af den endelige karakter gennemføres karakterafgivelsen efter følgende procedure: a) Skolens leder sender elevbesvarelserne til den statsligt beskikkede censor. Skolens leder kan beslutte samtidigt at sende besvarelserne til den kommunalt beskikkede censor, hvis besvarelserne er udarbejdet på computer. Besvarelserne printes da ud i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven. b) Når censorerne har afsluttet bedømmelsen, sender de elevbesvarelserne tilbage til skolen som rekommanderet forsendelse. Karakterlisterne medsendes underskrevet i lukket konvolut. Konvolutten mærkes med prøvens og opgavens art samt klasse eller hold. Der lægges kun én karakterliste i hver konvolut. c) Skolens leder beregner af praktiske grunde den endelige karakter ud fra de to karakterlister. Hvis der er forskelle i de afgivne karakterer, beregner skolelederen karakteren som gennemsnittet af de to karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. (Jf. 15 i bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse). Skolens leder kan orientere censorerne om de gensidigt afgivne karakterer. Proceduren ved 10.-klasse-prøver: a) Skolens leder sender elevbesvarelserne til den statsligt beskikkede censor. b) Når censor har afsluttet bedømmelsen, sendes elevbesvarelserne tilbage til skolen som rekommanderet forsendelse. Karakterlisterne medsendes underskrevet i lukket konvolut. Konvolutten mærkes med prøvens og opgavens art samt klasse eller hold. Der lægges kun én karakterliste i hver konvolut. c) Læreren i faget afleverer efter sin bedømmelse af besvarelserne sin karakterliste til lederen af skolen. Denne åbner derefter konvolutten med censors karakterliste, giver censors liste til læreren og sender lærerens liste til censor. side 13

15 d) Censor og lærer underskriver listerne og returnerer dem snarest til lederen, som derefter af praktiske grunde beregner den endelige karakter. Er der imidlertid karakterer, som den ene af parterne ønsker at drøfte, anføres dette sammen med en kort begrundelse på den underskrevne liste. e) Drøftelse mellem lærer og censor mundtligt eller skriftligt skal finde sted, hvis en af bedømmerne ønsker det. Hvis lærer og censor ikke er enige om en fælles bedømmelse, beregnes karakteren for prøven som gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter, jf. 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Fælles for 9. og 10. klasse: Skolestyrelsen fastsætter den seneste dato for de statslige censorers returnering af opgavebesvarelser og karakterlister til skolen. Endvidere den seneste dato for afslutning af den skriftlige censur. Opgavebesvarelserne opbevares af skolen mindst et år, efter at bedømmelsen af besvarelserne er afsluttet B. Mundtlige prøver Før prøven Oplysninger vedrørende tekstopgivelser til de mundtlige prøver og undervisningsbeskrivelser til de praktiske fag kan på Undervisningsministeriets/Skolestyrelsenss forlangende indhentes fra skolerne, jf. 56 i lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober Skolens leder sender opgaverne og tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne i faget, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven i det pågældende fag, jf. dog bestemmelserne vedrørende håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Skolen medsender bilag, så censor er fuldt ud informeret om prøvens indhold. På censors foranledning drøfter censor og lærer prøveafholdelsen og prøveopgaverne, således at eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret inden prøvedagen. Hvis det er nødvendigt, inddrages skolernes ledere. I fagene håndarbejde og sløjd skal opgaven være censor i hænde senest 14 kalenderdage før de sidste 4 timer af prøven. I faget hjemkundskab skal opgaverne være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden eleven trækker prøveopgaven, og planlægningen finder sted. Prøveoplægget skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. Den enkelte elev skal have mindst fire prøveoplæg at vælge imellem ved lodtrækningen. Dette gælder også den sidste elev ved prøven. side 14

16 Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolen en anden censor, som opfylder kravene i 27 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Regler og procedurer vedrørende bedømmelse fremgår af 14, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts Under prøven Eleven skal sikres ro i forberedelsestiden. Hvis flere elever forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende i lokalet. I forberedelseslokalet må eleven bortset fra de tilladte hjælpemidler ikke medbringe mapper, tasker, mekaniske eller elektroniske hjælpemidler og lignende, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre. Eleven har ret til under hele eksaminationen at støtte sig til prøvespørgsmålet og til eventuelle notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor har ret til at se elevens notater. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader lokalet. Der gives karakter efter hver enkelt elevpræstation. Læreren meddeler kun den fastsatte karakter til eleven, og dette sker i overværelse af censor. Karakterfastsættelsen følger reglerne herfor i bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007, 14, stk. 1 og 2. Efter prøven Umiddelbart efter prøverne sender lederen af skolen indberetning om sidste standpunktskarakterer og alle prøvekarakterer for elever på 9. og 10. klassetrin samt sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de elever på 8. klassetrin, der har aflagt prøve i håndarbejde, sløjd og/eller hjemkundskab, samt frie skoler, der har meddelt Skolestyrelsen, at de afholder mundtlig prøve i historie. Indberetningen sker ved elektronisk overførsel af data til det af Skolestyrelsen anviste sted, jf. 39 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. side 15

17 Orientering af eleverne Regelgrundlaget fremgår af bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Det påhviler skolens leder at gøre eleverne bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne Derudover skal skolens leder sørge for, at eleverne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold: Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter. Antal prøver og eventuelle regler om udtræk af fag. Eventuelle frister for tilmelding. Regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for eller en del af prøven. Betingelser for deltagelse. Skolens leder skal endvidere sørge for, at eleverne og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om: Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde, jf. 8. Anvendelse af hjælpemidler, jf. 14. Hvornår en prøve er begyndt, jf. 15. Konsekvenser af, at elever kommer for sent, jf. 16. Særlige prøvevilkår, jf. 17. Fritagelse for prøveaflæggelse, jf. 17 a og 17 b. Konsekvenser af, at elever skaffer sig eller yder uretmæssig hjælp, jf. 19. Klageprocedure og klagefrister, jf. kap. 10. Skolen kan desuden fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd mv. De nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. side 16

18 Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, kapitel 1 samt bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006, 1, punkt 13. Frist for tilmelding: 1. oktober og 1. december. Elektronisk tilmelding via internettet Skolerne skal via internettet tilmelde elever til folkeskolens afsluttende prøver. Linket til de elektroniske skemaer og vejledningen hertil findes på under Afsluttende prøver Tilmelding. Systemet vil være åbent for indberetning fra 12. november 2007 for maj/juni prøverne og fra 15. september 2008 for december/januar prøverne. Skolestyrelsen arbejder pt. på, at det bliver muligt for skolens administration at foretage løbende ændringer i forhold til skolens tilmelding til prøverne. Nærmere beskrivelser vil være tilgængelige i vejledningerne til de enkelte elektroniske tilmeldinger. Undervisningsministeriet har i juli 2007 sendt brugernavn og adgangskode til alle skoler. Disse brugernavne og adgangskoder skal benyttes fremover ved alle elektroniske indberetninger til Skolestyrelsen. De skoler, som ikke tidligere har afholdt folkeskolens afsluttende prøver, men som fremover ønsker at tilmelde elever til folkeskolens afsluttende prøver elektronisk, kan kontakte Skolestyrelsen på for at få brugernavn og adgangskode tilsendt. Angiv i en skolens navn, skolekode og kontaktperson. På den elektroniske tilmeldingsblanket er skolens stamoplysninger fortrykte. Derfor er det vigtigt, at skolen kontrollerer, at oplysningerne vedrørende skolens navn, adresse, telefonnummer samt leder er korrekte. Eventuelle ændringer kan skolen meddele Skolestyrelsen, folkeskolens afsluttende prøver på Ændringerne vil dog ikke fremtræde i de elektroniske blanketter i dette skoleår, men vil være rettede i institutionsregistret. Gældende for 9. klasse (semesterprøve december/januar 2007/08) For semesterprøver gælder, at det alene er muligt at aflægge prøver i et eller flere af de bundne prøvefag, mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og mundtlig fysik/kemi. Gældende for 10. klasse (semesterprøve december/januar 2007/08) For 10.-klasse-elever, der ønsker at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9. klasse), er det kun muligt at aflægge prøver i et eller flere af de bundne prøvefag, mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og mundtlig fysik/kemi. side 17

19 Tilmelding til folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) maj/juni 2008 Tilmelding af elever, der skal aflægge folkeskolens afgangsprøve (9. klasse), skal ske på klasse-/hold-niveau. Hver klasse/hold skal tilmeldes hver for sig, dvs. at elever kun kan være tilknyttet én klasse eller ét hold, som er den stamklasse, eleven tilhører og er indskrevet i. Hvis eleven/eleverne modtager undervisning på tværs af klasse eller hold, må skolen tage beslutning om, hvilket hold eleven/eleverne skal være knyttet til og angive dette. Betegnelsen klasse/hold antyder, at nogle skoletyper kalder en stamklasse for hold. Klasse/hold skal forstås som den enhed, eleven tilhører, typisk i faget dansk. I forbindelse med udtræk i fx tysk og fransk har ovennævnte indberetning betydning, da udtrækket alene vil gælde stamklassen, hvis eleven/eleverne modtager undervisning på et hold, som er sammensat af elever fra flere stamklasser. Eksempel: I 9.a er der 25 elever. 15 har valgt tysk og 10 har valgt fransk. I 9.b er der 22 elever. 10 har valgt tysk og 12 har valgt fransk. Der oprettes et hold for tysk med elever fra 9.a og 9.b på 25 elever og et hold for fransk fra 9.a og 9.b på 22 elever. For 9.a udtrækkes fx tysk/fransk, hvilket betyder, at de 15 elever skal til prøve i tysk, og de 10 elever til prøve i fransk. For 9.b udtrækkes fx historie, og det betyder, at ingen elever fra 9.b skal til prøve i tysk/fransk. Hvis 9.a. får udtrukket tysk/fransk, er det med andre ord alene eleverne fra 9.a, der skal aflægge prøve i tysk/fransk. Skoler, der ikke inddeler eleverne i klasser/hold, men lader en hel årgang eller flere årgange være uden nogen betegnelse, må ved indberetningen fastlægge en gruppering i klasse/hold. Biologi og geografi Biologi og geografi gennemføres som digitale prøver. Skoler, der ikke har kapacitet eller teknisk mulighed for en sådan gennemførelse, skal tilmelde sig en papirudgave. Når man har tilmeldt sig enten den digitale udgave eller papirudgaven, er det bindende for den pågældende klasse/det pågældende hold. Prøverne til maj-juni 2008 vil blive gennemført, så det sikres, at alle elever kan aflægge prøverne uanset eventuelle nedbrud. Sygeprøver vil blive afholdt ved december-januar prøvetermin 2008/09. Tilmelding til folkeskolens 10.-klasse-prøve maj/juni klasse gennemfører folkeskolens 10.-klasse-prøver uændret. Således vil bekendtgørelse nr. 737 af 14. juli 2005 stadig være gældende for 10. klasses prøveformer. side 18

20 Prøverne er på 10. klassetrin stadig frivillige, og eleverne skal stadig indstille sig til prøverne på dette trin. Denne indstilling gælder også, hvis eleven ønsker at indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens afgangsprøver (9. kl.). Eleven kan dog kun indstille sig til aflæggelse af folkeskolens afsluttende prøver i de bundne fag, samt i skriftlig engelsk, mundtlig tysk og mundtlig fransk. Eleverne kan dog kun gå til prøve i skriftlig engelsk, mundtlig tysk og mundtlig fransk, såfremt det pågældende fag er udtrukket som prøvefag på elevens skole i den pågældende prøvetermin. For skoler, der kun omfatter 10. klasse, beslutter kommunalbestyrelsen, hvilken folkeskoles udtræk skolen skal følge. Der henvises i øvrigt til det særlige afsnit om 10. klasse i dette hæfte. side 19

21 Tilmelding til sygeprøve Regelgrundlaget fremgår af bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, 8. Tilmeldingsfrist: 1. oktober og 1. december. Ligesom ved tilmelding af elever til folkeskolens afsluttende prøver i prøveterminerne maj/juni og december/januar skal skolerne tilmelde elever til sygeprøve elektronisk. Se afsnittet Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver Elever, der har været forhindret i at gennemføre en prøve i en prøvetermin, men som på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, er blevet forhindret i helt eller delvis at gennemføre prøven, skal gives mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Det vil sige i den nærmest følgende prøvetermin. Dog kan de mundtlige/praktiske sygeprøver, hvis det er muligt, afholdes inden for den aktuelle prøvetermin. Eleven skal tilmeldes til prøve ved den skole, hvor eleven oprindeligt var tilmeldt til prøve. Hvis den skole, hvor eleven er tilmeldt til sygeprøve, tillader det, kan den skriftlige del af prøven godt finde sted på en anden skole. Den skole, hvor sygeprøven i så fald bliver afholdt, må ikke tilmelde eleven, men skal modtage opgave(r) og eventuelle andre relaterede dokumenter fra den skole, hvor eleven er tilmeldt til prøve. Når prøven er afsluttet, skal opgavebesvarelsen sendes retur til skolen, som videresender opgavebesvarelsen til den beskikkede censor. Hvis kommunen beslutter, at de skriftlige sygeprøver skal afholdes samlet på en skole, fremsender den enkelte skole oplysninger om de elever, der skal til sygeprøve, til kommunens skoleforvaltning, som herefter indberetter en samlet opgørelse over det antal elever, der er tilmeldt til prøve ved kommunens skoler. Skolestyrelsen sender både opgaverne og meddelelsen om beskikket censur til skoleforvaltningen, dvs. at det er skoleforvaltningen, som har det overordnede ansvar for, at prøverne forløber efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen. Det er vigtigt, at skoleforvaltningen sender opgavebesvarelserne samlet til censor, vedlagt en fortegnelse over skolerne. Vedrørende retningslinjerne for karakterfastsættelse og bedømmelse henvises til afsnittet herom. De skriftlige censorer har et meget omfattende papirarbejde ved sygeprøverne (mange enkeltopgaver i særskilte konvolutter). For at lette dette arbejde anmodes skolerne om at medsende en kraftig konvolut af passende størrelse ved fremsendelse af elevbesvarelserne fra skolen. Konvolutten forsynes med skolens navn og adresse og frankeres som anbefalet brev til brug for censor ved returnering af elevbesvarelserne. side 20

22 Karaktergivning ved sygeprøver december-januar 2007/08 Sygeprøver fra prøveterminen maj-juni 2007, hvor 13-skalaen var gældende, bedømmes efter denne skala. side 21

23 Elever med særlige behov Regelgrundlaget fremgår af bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, 17 og bilag 3, samt af Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver. Begge kan læses på Frist for tilmelding: 1. oktober og 1. december. Tilladelsen til en fravigelse gives af skolelederen. Dette sker på baggrund af indstilling fra klasselæreren i samråd med forældrene, pædagogisk/psykologisk rådgivning (PPR) og lærerne i de berørte fag. Indstillingen skal ikke indsendes til Skolestyrelsen. Gennem fravigelserne kan der kompenseres for elever med særlige vanskeligheder, således at prøverne kan gennemføres med et resultat, som svarer til elevernes faglige niveau. Det er ikke hensigten med fravigelserne at kompensere for et generelt svagt standpunkt i fagene, ved at der gives mulighed for at hente ekstra hjælp gennem tilladelse til fravigelser. Fravigelserne kan vedrøre prøvernes form og rammer, herunder brugen af hjælpemidler og tildeling af ekstra tid. Fra PPR skal der foreligge en aktuel udtalelse om arten og graden af elevens vanskeligheder senest den 1. september for prøvetermin december/januar og 1. december for prøvetermin maj/juni. Udtalelsen skal være begrundet i elevens kompetence(r) i forhold til fravigelse(r) og brug af eventuelle hjælpemidler i de fag, eleven aflægger folkeskolens afsluttende prøver i. Udtalelsen kan eventuelt understøttes af faglige prøver. Andre fravigelser Når der forekommer behov for fravigelser, som ligger uden for beskrivelserne i bekendtgørelsen og vejledningen, indsendes ansøgning til Skolestyrelsen, som træffer afgørelsen. Eventuelle ansøgninger herom indsendes inden den 1. oktober for december-januar prøverne og inden den 1. februar for maj-juni prøverne. Ansøgningen skal, for den enkelte elev, indeholde en kopi af PPR-rapporten, beskrivelse af hjælpemidlet, samt hvad dette sætter eleven i stand til at kunne. Opgavebestilling Ligesom ved tilmelding af elever til folkeskolens afsluttende prøver i prøvetermin maj/juni og december/januar skal skolerne bestille specielt fremstillede opgavesæt elektronisk. Systemet vil være åbent for indberetning i perioden 12. november 1. december 2007 (begge dage inkl.) for maj/juni prøverne og i perioden 15. september 1. oktober 2008 (begge dage inkl.) for december/januar prøverne. Ved opgavebestilling skal der oprettes en ny bestilling for hver elev, der skal benytte specielt fremstillede opgavesæt, da denne bestilling er elevbaseret. Målestoksforholdene på tegninger i opgavesættene i matematik kan være ændret ved forstørrelsen. Det er derfor nødvendigt, at disse elever får udleveret både det specielle og det normale opgavesæt til prøven. side 22

24 For de elever, der anvender specielt fremstillede opgavesæt, skal skolen sende opgavebesvarelserne (uden markering) til den beskikkede censor, som retter skolens øvrige opgaver. Blinde elever For blinde elever sendes opgavebesvarelserne til bedømmelse hos Undervisningsministeriet/Skolestyrelsens fagkonsulent i det pågældende fag, hvilket vil fremgå af en liste, der medsendes de specielt fremstillede opgaver. Tosprogede elever For tosprogede elever gælder de samme regler for fravigelser. Tosprogede elever kan endvidere anvende ordbøger fra deres eget sprog til dansk og fra dansk til deres eget sprog eventuelt via et tredje sprog. Dette regnes ikke som en fravigelse. Registrering og opbevaring af oplysninger om særlige tilrettelæggelser af prøver Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om særlige tilrettelæggelser af prøver. Registreringen sker på elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse, og i hvilke fag denne særlige tilrettelæggelse er sket. Efter Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens anmodning herom skal oplysningerne indsendes til Skolestyrelsen. Påtegning på afgangs-/prøvebeviset Skolestyrelsen henleder skolens opmærksomhed på 35 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, hvoraf det fremgår, at afgangsbeviset ikke må indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår. side 23

25 Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006 om ændring af prøvebekendtgørelsen, bilag 4. Tilladelsen til fritagelse for aflæggelse af prøve på 9. klassetrin gives af skolelederen. Fritagelsen kan være begrundet i betydelige funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber for elever, som er ankommet til Danmark sent i skoleforløbet. Tilladelse til fritagelse for prøveaflæggelse sker på baggrund af en pædagogiskpsykologisk udtalelse om, at eleven på grund af sine særlige vanskeligheder ikke på en hensigtsmæssigt måde kan aflægge prøve. Udtalelsen afgives på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvori andre sagkyndige kan inddrages. Inden beslutning om eventuel fritagelse sker, skal muligheden for at aflægge prøve på særlige vilkår (se afsnittet om elever med særlige behov) være overvejet. Fritagelsen kan kun besluttes, hvis eleven og forældrene er enige heri. Beslutningen om prøvefritagelse på 9. klassetrin skal være truffet inden den 1. december. Samtidig med beslutning om fritagelse for at aflægge prøve i et eller flere fag, skal skolen i samråd med elev og dennes forældre træffe beslutning om, på hvilket andet grundlag elevens udbytte af undervisning skal evalueres. Hvis en elev er fritaget for prøve i et fag, som ikke bliver udtrukket til prøve, skal evalueringen ikke gennemføres. Den evaluering, der skal træde i stedet for afgangsprøven, skal finde sted i løbet af den pågældende prøvetermin. For prøverne i december/januar 2007/08 skal evalueringen ske i perioden 30. november januar 2008 og for prøverne maj/juni 2008 skal evalueringen ske i perioden 8. maj 25. juni Registrering og opbevaring af oplysninger om fritagelser Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om prøvefritagelse. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til fritagelse, fra hvilke fag der er sket fritagelse, og hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet evalueres. Efter Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens anmodning herom skal oplysningerne indsendes til Skolestyrelsen. Påtegning på afgangs-/prøvebeviset På afgangsbeviset indgår alene oplysninger om prøvefritagelse i de fag eller dele af et fag, som enten er obligatoriske for alle elever, eller som er udtrukket for den pågældende klasse/det pågældende hold. side 24

26 privatister Regelgrundlaget fremgår af bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006 om ændring af prøvebekendtgørelsen, punkt 1.9. Elever, som ikke har mulighed for at aflægge prøve på en skole, kan aflægge folkeskolens afsluttende prøver som privatister. Adgang til at aflægge folkeskolens afsluttende prøver som privatist efter folkeskolelovens 14, stk. 5, er betinget af, at eleven aflægger det antal prøver, som er fastsat i folkeskolelovens 14, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal imødekomme anmodning om aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver og beslutter, ved hvilken skole prøve skal aflægges, herunder hvilken 9. klasse i kommunen den pågældende skal følge med hensyn til udtræk af prøver. Elever, der ønsker at aflægge 10.-klasse-prøve, kan aflægge prøverne enkeltvis eller samlet og modtage enten enkeltfagsbevis eller et samlet afgangsbevis herfor. Indstilling til prøve som privatist skal ske inden den 1. februar forud for maj-juni prøveterminen og inden den 1. september forud for december-januar prøveterminen. I henhold til 14, stk. 5, i folkeskoleloven skal de kommunale myndigheder imødekomme anmodning om indstilling til folkeskolens afsluttende prøver samt foranstalte afholdelse af disse prøver for personer, som ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse, og som ellers ikke har mulighed for at indstille sig til prøve. Såfremt eleven retter henvendelse om prøve til den kommune, hvor eleven bor og opholder sig, er denne kommune forpligtet til at etablere og gennemføre den/de ønskede prøver, selv om det ikke er elevens folkeregisterkommune. Bopælskommunen kan dog med henvisning til bekendtgørelse nr. 355 af 24. april 2006 om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning mv. endeligt påhviler kræve refusion fra elevens folkeregisterkommune. Det kan være hensigtsmæssigt med en kontakt til folkeregisterkommunen, inden prøven afholdes, så folkeregisterkommunen er bekendt med, at der kommer refusionskrav. Den prøveansvarlige skoleleder bestemmer tekstopgivelserne. Den prøveansvarlige kan dog aftale en anden tekstopgivelse med privatisten, hvis han finder dette hensigtsmæssigt. Der forudsættes etableret en nær kontakt med eleverne/opholdsstedet/den prøveansvarlige skoleleders skole, så eleverne i god tid er bekendt med tekstopgivelserne, hvor prøverne afholdes, og hvem der er eksaminator i de enkelte fag mv. Indberetning om prøvernes udfald for privatisten indberettes til UNI C sammen med de øvrige indberetninger fra skolen. Skolen udsteder et enkeltfagsbevis eller et samlet afgangsbevis, jf. nedenfor (fortegnelse over blanketter findes bagest i dette hæfte) for hvert fag, privatisten har aflagt prøve i. side 25

27 Bevis for folkeskolens afgangsprøve (FSA). Bevis for folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10). Beviset udfyldes med privatistens navn og personnummer samt fag og prøvetermin. Desuden anføres de enkelte fags eventuelle delprøver og prøvekarakterer. I rubrikken til standpunktskarakterer skrives Privatist jf. nedenfor. For så vidt angår elever, som ønsker at indstille sig til de afsluttende prøver, og som bor eller opholder sig på en døgninstitution, et opholdssted eller et dagbehandlingstilbud, henvises til Bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, der er udsendt til alle kommuner. Især henledes opmærksomheden på afsnittet om folkeskolens afsluttende prøver i Vejledning nr. 83 af 10. juni 1999 om indgåelse af overenskomst om undervisning mellem kommuner/amtskommuner og dagbehandlingstilbud/anbringelsessteder. Elever fra kommunale specialskoler Elever, som modtager undervisning på en kommunal specialskole har mulighed for at afholde folkeskolens afsluttende prøver på den kommunale specialskole. Hvis den kommunale specialskole ikke er registreret som prøveafholdende skole, kan skolens leder kontakte Skolestyrelsen med henblik på at blive registreret som prøveafholdende skole. Elever fra døgninstitutioner/opholdssteder mv. Elever, som har modtaget undervisning på en døgninstitution/et opholdssted, har normalt ikke mulighed for at gå til prøve på institutionen, da døgninstitutioner/opholdssteder normalt ikke har prøveret. Eleven skal således efter kommunalbestyrelsens anvisning gå til prøve hos en prøveansvarlig skoleleder. Eleven skal i princippet have enkeltfagsbeviser for hvert fag, som eleven har været til prøve i. Den prøveansvarlige skoleleder kan dog sammensætte et prøvebevis/ afgangsbevis på den måde, at standpunktskaraktererne fra døgninstitutionen påføres sammen med enkeltfagsbevisernes prøvekarakterer, så det hele fremgår af et bevis. På den måde vil også disse elever få sammensat et prøvebevis/afgangsbevis og ikke kun enkeltfagsbeviser. Det skal dog klart, eventuelt ved *markering, fremgå, at standpunktskaraktererne stammer fra døgninstitutionen/opholdsstedet. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver i dansk i udlandet Der henvises til bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddan side 26

28 nelser, 21, hvor de nærmere regler er beskrevet. Elever kan alene aflægge prøve i faget dansk i udlandet. Prøvekrav for elever, som følger undervisningen efter folkeskolelovens 33, stk. 4 En elev, der opfylder undervisningspligten helt eller delvis ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, er kun forpligtet til at aflægge folkeskolens afsluttende prøver i fag, hvori eleven har modtaget undervisning, jf. folkeskolelovens 33, stk. 4. Det er som følge heraf i sådanne tilfælde ikke nødvendigt at ansøge om dispensation for at blive fritaget fra at aflægge prøver i fag, som eleven ikke har modtaget undervisning i. Bestemmelserne i folkeskolelovens 14 vedrørende prøveaflæggelse forstås således, at de bygger på en forudsætning om, at elever kun skal aflægge folkeskolens afsluttende prøver i fag, de er blevet undervist i. Det fremgår for eksempel af folkeskolelovens 14, stk. 2, 4. pkt., at hvis der sker udtræk af et fag, hvor eleven ikke har fulgt undervisningen i det pågældende skoleår, aflægger eleven i stedet prøve i yderligere et af de i stk. 1 nævnte fag inden for den humanistiske fagblok, bortset fra dansk. Pligten til at aflægge prøve i et andet fag, som krævet i lovens 14, stk. 2, 4. pkt., gælder kun i det omfang, eleven har modtaget undervisning i sådanne andre fag, ligesom forpligtelsen til at aflægge prøve i de i 14, stk. 2, 1. pkt., nævnte fag kun gælder i det omfang, eleven har modtaget undervisning i disse fag. Heltidsundervisning Eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning aflægger folkeskolens afsluttende prøver i henhold til reglerne om prøveafholdelse i folkeskolen. Ungdomsskoler med heltidsundervisning skal senest den 1. oktober give meddelelse til Undervisningsministeriet/Skolestyrelsen, såfremt skolen ikke afholder folkeskolens afgangsprøver i det eller de følgende skoleår, jf. 3 i lov nr. 577 af 9. juni 2006 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. og andre love på Undervisningsministeriets område. Deltidsundervisning Elever, som undervises i de prøveforberedende valgfag tysk, fransk, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab på ungdomsskolen, jf. folkeskolelovens 22, stk. 8, kan indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver i hvert af de pågældende valgfag. Prøverne i håndarbejde, sløjd og hjemkundskab kan gennemføres ved afslutningen af 8. klassetrin, hvis ungdomsskolens leder vurderer, at eleverne har fulgt undervisningen i et sådant omfang, at prøvekravene kan opfyldes. Elever, som undervises i enkelte prøveforberedende fag i ungdomsskolen, kan indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver i hvert af de pågældende fag. Elever på ungdomsskoler, der ikke afholder folkeskolens afsluttende prøver, kan aflægge prøve som privatister. side 27

29 10. klasse Regelgrundlaget fremgår af bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006, pkt. 15, 1.6, 1.7, 1.8 og 1.9 samt bekendtgørelse nr. 737 af 14. juli 2005 om prøveformerne i 10. klasse. Prøverne på 10.-klasse-niveau (FS10 prøver) er frivillige, og eleverne skal indstille sig til prøverne på dette trin. Eleverne kan indstille sig til 10.-klasse-prøver i hvert af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi, jf. folkeskolelovens 8, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens afsluttende prøver. Eleven kan dog kun indstille sig til aflæggelse af folkeskolens afsluttende prøver i de bundne fag, samt i skriftlig engelsk, mundtlig tysk og mundtlig fransk. Eleverne kan dog kun gå til prøve i skriftlig engelsk, mundtlig tysk og mundtlig fransk, såfremt det pågældende fag er udtrukket som prøvefag på elevens skole i den pågældende prøvetermin. Skoler, der kun omfatter 10. klasse, får ikke udtræk af 9.-klasse-prøver, men kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken folkeskoles udtræk af fag, skolen skal følge. En elev kan endvidere kun indstille sig til prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår. Hvis prøven i et fag på FS10 niveau består af både en mundtlig del og en skriftlig del, kan de enkelte dele af prøven afsluttes hver for sig. Eleverne kan i faget latin indstille sig til prøve ved undervisningens afslutning. Det er i 10. klasse som nævnt muligt for eleven at indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens afgangsprøver (FSA), hvis det skønnes relevant i henhold til elevens uddannelsesplan. Mulighed for at kombinere niveauer hjemles i bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006, punkt 13, 1.5. Prøverne i læsning og retskrivning kan i 10. klasse ikke aflægges hver for sig. Det samme gælder matematiske færdigheder og matematisk problemløsning. Af bekendtgørelsen om prøverne i de enkelte fag fremgår det, at prøven i læsning og retskrivning er en sammenhængende prøve på 1 1 /2 time, men med to karakterer. I matematik fremgår det, at den skriftlige prøve består af to opgaver, altså også sammenhængende, men med to karakterer. Som grundlag for elevers indstilling til prøveniveau forudsættes det, at eleverne rådgives omhyggeligt og herunder blandt andet gøres opmærksom på de væsentligt større krav, der er ved 10.-klasse-prøven, samt på kravene i de ungdomsuddannelser, de skal videre til. De skriftlige prøver på FS10 niveau rettes som tidligere af en beskikket censor og læreren i faget. Skriftlige prøver på FSA niveau, der aflægges i 10. klasse, rettes af en beskikket censor og en kommunal censor. side 28

30 Særlige regler for friskoler og private grundskoler Regelgrundlaget fremgår af lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007 om friskoler og private grundskoler m.v., kapitel 2a. Elever på friskoler og private grundskoler aflægger folkeskolens afsluttende prøver i henhold til folkeskolens regler herfor. For 10. klasse gælder, at Undervisningsministeren kan meddele lederen af en fri grundskole ret til at afholde 10.-klasse-prøver. Friskoler og private grundskoler, der underviser elever på henholdsvis 10. klassetrin, skal senest den 1. oktober give meddelelse til Undervisningsministeriet/ Skolestyrelsen, såfremt skolen ikke afholder folkeskolens afsluttende prøver i det eller de følgende skoleår. Friskoler og private grundskoler, der underviser elever på klassetrin, skal senest den 1. oktober give meddelelse til Undervisningsministeriet/Skolestyrelsen, såfremt skolen på grund af sit værdigrundlag ikke giver undervisning i kristendomskundskab og som følge heraf ikke kan afholde prøve i kristendomskundskab. I stedet for kristendomskundskab udtrækkes et andet fag inden for den humanistiske fagblok. ønsker at aflægge folkeskolens afsluttende prøve i historie ved afslutningen af 8. klasse. For skoler, som har aflagt prøve i historie i 8. klasse, vil den anden prøve, som eleverne skal aflægge ved afslutningen af 9. klasse, udtrækkes inden for både den humanistiske og den naturfaglige fagblok. ikke ønsker at aflægge afsluttende prøve i historie, da det er uforeneligt med skolens værdigrundlag. I stedet for historie udtrækkes et andet fag inden for den humanistiske fagblok. For disse skoler gælder desuden, at de for det forudgående skoleår skal indsende dokumentation til Skolestyrelsen for, at undervisningen i historie er givet på et niveau, der leder frem mod skolens slutmål i historie. Dokumentationen skal indeholde en redegørelse for den gennemførte undervisning i historie, herunder årsplaner med angivelse af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang og sendes til: Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling Snaregade 10A 1205 København K. Fax: side 29

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver 2008/2009 Orientering om afsluttende prøver 2008/2009 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2009/2010 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF PRØVEAFHOLDELSEN

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2010/2011 Oversigt over prøveterminerne: December/januar 2010/2011 Maj/juni 2011 OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen 1 Juni/juli August INRISAAVIK Årsplan

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 ILINNIARTITAANERMUT AQUTSISOQARFIK / UDDANNELSESSTYRELSEN Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2014-2015 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Udkast af 10. november 2015 Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2015 Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 1. Indhold Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver VEJ nr 9729 af 23/11/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 393 af 26/05/2005 14, stk. 9 Senere ændringer

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V.

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. Indledende forudsætninger: Lbk nr 1510 af 141217 - Folkeskoleloven Lov 1746 ( 13) af 271216 indførelse af folkeskolens

Læs mere

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Folkeskolens prøver Informationsmøder 2014 17-09-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Velkommen til informationsdag om folkeskolens prøver Præsentation Hvem er vi Hvad laver

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen... 6 1.1 Nyt

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Annette Rosehr Alsner EUD10 Djursland - Videndjurs Indholdsfortegnelse Computere, ipads, print og aflevering...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne august august MÅNEDLIGE INDBERETINGER : Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver Prøve- og eksamensopgaver Ansøgninger om vikartilskud skal foretages senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 6 og 7, 19 f, stk. 3, og 51 d i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, som ændret ved bl.a. lov nr. 209 af 5

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Grundskolekarakterer 2015

Grundskolekarakterer 2015 Grundskolekarakterer 2015 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 9 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Valgfaget Hvilke fag skal skolerne udbyde? Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med en prøve. De praktisk/musiske

Læs mere

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE 1. Lederen af afdelingen har ansvaret for prøvernes rette forløb 2. Det fornødne antal eksemplarer

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 1132 af 25/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere