2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver"

Transkript

1 2008/2009 Orientering om afsluttende prøver

2 2008/2009 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen Oversigt over prøveterminerne: December/januar 2008/2009 Maj/juni 2009

3 orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2008/2009 Redaktion: Kontor for afgangsprøver, test og evaluering Produktion: Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationsenheden Omslag: Made By Makers, Århus 1. udgave, 1. oplag, november 2008: styk ISBN ISBN (WWW) Internetadresse: Udgivet af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen, 2008 Yderligere eksemplarer af publikationen kan ikke bestilles. Her henvises til onlineversionen på styrelsens hjemmeside Grafisk tilrettelæggelse og repro: Malchow A/S, Ringsted Tryksag Trykt på miljøcertificeret papir med vegetabilske farver. Trykt af Scanprint A/S Printed in Denmark 2008

4 indhold Forord Regelgrundlaget per 1. august 2008 Adgang til aflæggelse af prøve Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelse i folkeskolen Brug af computer ved de skriftlige prøver Orientering af eleverne Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver Tilmelding til sygeprøve Elever med særlige behov Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afsluttende prøver Privatister Elever fra kommunale specialskoler og fra et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted 31 Elever, der opfylder undervisningspligten i medfør af folkeskolelovens 9, stk. 4, eller 33, stk. 4-7, elever Folkeskolens afsluttende prøver i ungdomsskolen Prøver i udlandet 10.-klasse-prøver Friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser Hjælpemidler Dispensation/forsøg side 3

5 Censur og censorer Tidsplan og procedure for den skriftlige censur Vejledning om afgangsbevis Karaktergivning på afgangsbeviset Afgangsbeviser på engelsk Indberetning om prøvernes udfald Klageadgang og henvendelser til Skolestyrelsen Fortegnelse over blanketter Tidsplan for skoleåret 2008/2009 Prøveplan for skoleåret 2008/2009 Restoplag Stikordsregister side 4

6 forord Hæftet Orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplyser om regelgrundlaget i forbindelse med prøveafholdelsen samt uddyber og forklarer forhold, der er knyttet hertil. Hæftet er opdateret i forhold til følgende ændringsbekendtgørelser og praktiske procedurer i forbindelse med prøveafholdelsen: Bekendtgørelse nr. 720 af 2. juli 2008 om ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen m.v. og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (10.-klasse-prøver, folkeskolens afgangsprøver i ungdomsskolen, frie grundskoler og frie kostskoler samt fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver). Bekendtgørelse nr. 737 af 4. juli 2008 om ændring af bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner samt om folkeskolens afsluttende prøver (Fælles Mål mv.) (Fælles Mål for fagene i 10. klasse og det obligatoriske emne UEA samt prøvekrav til 10.-klasse-prøver). Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen, udfærdiget i medfør af 5 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 med senere ændringer (prøvebekendtgørelsen). Bagest i hæftet er trykt en tidsplan som hjælp til at skabe overblik over Skolestyrelsens og skolernes forskellige tidsfrister. Som noget nyt er der ligeledes bagest i hæftet en stikordsliste, så relevante emner hurtigt kan findes. Skolestyrelsen henviser til styrelsens hjemmeside under punktet Afsluttende prøver, hvor information om prøveafholdelse samt svar på ofte stillede spørgsmål kan læses. Spørgsmål vedrørende specifikke faglige forhold rettes til fagkonsulenterne for de enkelte fag: Dansk Matematik Engelsk Tysk, fransk Fysik/kemi Biologi, geografi Historie, samfundsfag, kristendomskundskab Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og Skolestyrelsen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Folkeskolens afsluttende prøver Snaregade 10A 1205 København K Fax side 5

7 Regelgrundlaget per 1. august 2008 Ved prøveafholdelsen er følgende love, bekendtgørelser og vejledninger mv. gældende: Lov om folkeskolen, jævnfør lovbekendtgørelse nr af 28. august 2007 med senere ændringer (folkeskoleloven) Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jævnfør lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. september 2008 (friskoleloven)(ny) Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jævnfør lovbekendtgørelse nr. 785 af 18. juli 2008 (Ny) Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen m.v. og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 678 af 30. juni 2005, bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 720 af 2. juli 2008 (Ny) (prøvebekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 571 af 23. juni 2003 om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner samt om folkeskolens afsluttende prøver (Fælles Mål mv.), som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 863 af 5. juli 2007 og bekendtgørelse nr. 737 af 4. juli 2008 (Ny) (Fælles Mål-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen) Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver. Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen, udfærdiget i medfør af 5 i prøvebekendtgørelsen (Ny) Prøvevejledningerne for fagene Faghæfterne for fagene (Fælles mål) Vejledende karakterbeskrivelser. I det følgende er opstillet en skematisk oversigt over reglerne for prøveafholdelse. Undervisningsministeriet/Skolestyrelsen arbejder på, at der med virkning fra 1. august 2009 vil være beskrevet et sammenhængende regelgrundlag for folkeskolens afsluttende prøver. side 6

8 Oversigt over reglerne for folkeskolens afsluttende prøver Instruks. I medfør af 5: Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdomsog voksenuddannelser 1. Formål og anvendelsesområde 2. Tilrettelæggelse og planlægning 3. Adgang til prøve 4. Prøveformer 5. Prøveafholdelse 6. Bedømmerne (censorer og eksaminatorer) 7. Bedømmelse 8. Beviser 9. Fejl og mangler ved prøver 10. Klager over prøver 11. Andre regler 12. Ikrafttrædelses- og overgangsregler Ændringsbekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006 Ændringsbekendtgørelse nr. 720 af 2. juli 2008 Bekendtgørelse nr. 863 af 5. juli 2007 om prøverne i de enkelte fag 9. klasse. Ændringsbekendtgørelse nr. 737 af 4. juli 2008, bilag 2, 10. klasse Bilag 1: Adgang til aflæggelse af prøve samt tilmelding, jævnfør 7, stk. 3 Bilag 2: Beskrivelse af elementer, der indgår ved fastlæggelse af en prøveform efter 11, jævnfør de enkelte fags læreplaner Bilag 3: Elever med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver, jævnfør 17 Bilag 4: Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, jævnfør 17 a (ændringsbekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006) og 17 b (ændringsbekendtgørelse nr. 720 af 2. juli 2008) Bilag 5: Afgangsbevis fra folkeskolen, jævnfør 34, stk. 1 og ændringsbekendtgørelse nr. 720 af 2. juli 2008, bilag 3. Vejledning om elever med særlige behov side 7

9 Adgang til aflæggelse af prøve 1 Adgang til aflæggelse af prøve1 Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen. Ved afslutningen af 9. klassetrin skal hver elev aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi (bundne prøver). Herudover skal hver elev aflægge to prøver, som bestemmes ved udtræk blandt fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, geografi, biologi og tysk eller fransk som tilbudsfag. Eleven kan endvidere indstille sig til folkeskolens afgangsprøver i de prøveforberedende valgfag tysk, fransk, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Ved afslutningen af 8. klassetrin eller senere kan en elev i hvert af fagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab aflægge folkeskolens afgangsprøve i maj-juni prøvetermin. Det er en betingelse, at eleven efter 7. klassetrin har fulgt undervisningen i et omfang, så undervisningens indhold opfylder kravene til prøven. Afgørelse om aflæggelse af prøve i valgfagene træffes af eleven efter samråd med forældrene, jævnfør folkeskolelovens 54, og skolen. Elevens meddelelse om, hvorvidt der ønskes aflagt prøve i valgfagene, skal ske inden 1. februar. Hvad angår de bundne prøver, kan eleverne aflægge prøve i december-januar prøveterminen, hvis faget afsluttes i denne prøvetermin. Ligeledes kan eleverne aflægge sygeprøver i december-januar prøveterminen. En elev kan dog kun gennemføre prøve i et fag én gang i et skoleår. Herunder er prøveordningen for 9. klasse vedrørende bundne prøvefag, prøvefag til udtræk og frivillige prøvefag i skoleåret 2008/09 opstillet. B: Bundne prøvefag U: Prøvefag til udtræk F: Frivillige prøvefag Bundne prøvefag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Dansk B B Matematik Engelsk Fysik/kemi Der udtrækkes et fag fra de humanistiske fag skriftlig engelsk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt et fag fra naturfagene biologi og geografi. B B B 1 Særlige regler for andre skoleformer samt 10. klasse fremgår af de respektive afsnit i dette hæfte side 8

10 Prøvefag til udtræk Mundtlig prøve Skriftlig prøve Engelsk Tysk/fransk Historie Samfundsfag Kristendomskundskab Biologi Geografi Eleven kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige valgfag. U U U U U U U Frivillige prøvefag (valgfag) Mundtlig prøve Skriftlig prøve Fransk/tysk F F Håndarbejde F Sløjd F Hjemkundskab F side 9

11 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen I medfør af 5 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer. Retningslinjerne er justeret og præciseret i forhold til 2007/2008-udgaven. Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser om forskelle i censorernes karakterafgivelser ved folkeskolens skriftlige afgangsprøver (FSA). Årsagen hertil skyldes primært den nye 7-trins-skalas afstand mellem karaktererne, men også forskelle i udmøntningen af vurderingskriterierne bag helhedsvurderingen i de fag, hvor en sådan skal foretages. Fagkonsulenter og censorer har påpeget, at forvaltningen af ordningen hidtil ikke har tilgodeset dialogen mellem de to censorer i tilstrækkelig grad, og at der er behov for en styrkelse af muligheden for drøftelse af karaktererne mellem censorerne. På baggrund af disse tilbagemeldinger har Skolestyrelsen besluttet at efterkomme ønsket om at sikre dialogen mellem censorerne, således at det nu fremgår, at censorerne er forpligtet til at drøfte og fastlægge de endelige karakterer. Skolen er ansvarlig for at vedlægge kontaktoplysninger om censorerne ved fremsendelse af opgavebesvarelserne samt for efter endt censur at kontrollere, at censorernes karakterer er enslydende. Disse procedurer fremgår nu af retningslinjernes punkt A. Skriftlige prøver Før prøven Skolestyrelsen fremsender prøveopgaverne til skolerne, senest en uge før den skriftlige prøveperiode starter. Ved modtagelsen af opgaverne skal skolens leder eller dennes stedfortræder straks kontrollere, at det nødvendige antal opgavekonvolutter er modtaget, om påskriften vedrørende prøvetermin, prøvens og opgavens art samt antal prøveopgaver svarer til det antal, skolen har bestilt, og om ugedag for prøven samt dato og klokkeslæt er korrekt. Opgavekonvolutterne skal indtil prøvedagen opbevares på betryggende vis. Skolelederen udpeger de tilsynsførende ved de skriftlige prøver. Ingen lærer må føre tilsyn med elever, som læreren selv underviser i det pågældende fag. Antallet af tilsynsførende i hvert prøvelokale skal være tilstrækkeligt til at sikre prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler, jævnfør prøvebekendtgørelsens 13, stk. 1. De tilsynsførende skal være fordelt i lokalet. Hvis der opstår formodning om, at der kan være fejl i opgaverne, for eksempel trykfejl, mangler, meningsforstyrrende fejl eller lignende, skal de tilsynsførende tilkalde skolens leder, der straks retter henvendelse til Skolestyrelsen, som træffer bestemmelse om prøvens videre forløb. De tilsynsførende må ikke give eleverne nogen oplysning vedrørende forståelsen af eller løsningen på opgaverne. side 10

12 Prøvelokalet åbnes senest 10 minutter før prøvens begyndelse. Samtlige tilsynsførende skal være til stede i lokalet fra åbningstidspunktet. De tilsynsførende viser eleverne hen til deres pladser. Hver plads skal være forsynet med elevens navn og nummer i henhold til karakterlisten. Arbejdspladserne i prøvelokalet skal være placeret på en måde, som sikrer prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler. Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, som skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens navn, elevens navn, nummer, klasse/hold og fag samt felter til at notere nummer på ark, det samlede antal ark samt elevens og den tilsynsførendes signatur. Skolen sørger for, at de tilladte hjælpemidler, der vedrører den pågældende prøve, er til rådighed ved prøveafholdelsen. Skolen sørger for, at elever, som har fået tilladelse til at anvende computer, sikres nødvendig støtte ved prøveafholdelsen. Under prøven Opgavesættene må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Dog kan skolelederen eller dennes stedfortræder bringe opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der af praktiske grunde er behov for det. Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en af de tilsynsførende. Ved prøver med en varighed på tre eller fire timer skal en af de tilsynsførende, henholdsvis en time, 30 minutter og 10 minutter før prøven slutter, meddele eleverne, hvor lang tid der er tilbage af prøvetiden. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen elev forlade sin plads. Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er afsluttet. Eleverne skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før alle besvarelser er afleveret. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer arkene, og det samlede antal ark noteres på hvert ark. Eleven underskriver sin besvarelse. Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det i felterne noterede, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Ikke-afleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, til prøven er afsluttet. side 11

13 Skolen bør fastlægge procedurer for udskrivning fra computer, så det er muligt entydigt at identificere udskriftens ophavsmand. Procedurerne skal sikre, at det ikke er muligt for en elev at få adgang til andre udskrifter end elevens egne. Hvert enkelt ark bør således kunne identificeres. Der bør i god tid fastlægges en udskrivningsprocedure, som skal være velkendt af eleverne. Elever, som afleverer deres opgavebesvarelse ved prøvetidens udløb, kan tage opgaven med ud af prøvelokalet. Elever, som har afleveret tidligere, kan umiddelbart efter prøvens afslutning afhente et eksemplar af opgaven. Eleverne må ikke tage kopier af deres besvarelse med ud af prøvelokalet. Eventuelle elevbesvarelser på harddiske, USB memory sticks mv. må ikke være tilgængelige for eleven, mens bedømmelsen pågår. Efter prøven Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser i nummerorden til skolens leder eller dennes stedfortræder. Skolen ordner besvarelserne klassevis/holdvis og kontrollerer, at rækkefølgen svarer til karakterlisten. Besvarelserne og karakterlisten med navn og nummer på eleverne lægges i en kraftig konvolut af passende størrelse. Uden på konvolutten noteres skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold samt antallet af besvarelser. Derefter indpakkes konvolutten (konvolutterne) forsvarligt og sendes straks som rekommanderet forsendelse til censor. Skolens leder foranlediger, at oplysninger om de to censorers adresser, telefonnumre og -adresser vedlægges opgavebesvarelserne. Regler og procedurer vedrørende bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, og Proceduren ved 9.-klasse-prøver (FSA) ( 14, stk. 1, og 15): a) Skolens leder sender elevbesvarelserne til den statsligt beskikkede censor, som efter endt vurdering sender besvarelserne retur til skolen, der herefter sender besvarelserne til den kommunalt beskikkede censor. Skolens leder kan imidlertid beslutte samtidigt at sende besvarelserne til de to censorer, hvis besvarelserne er udarbejdet på computer. Besvarelserne printes da ud i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven. Besvarelser på papir kan kopieres, hvis en kopi ikke forringer besvarelsens læsbarhed, herunder påvirker karakteren for orden i skriftlig fremstilling. b) Skolens leder kan, hvis det skønnes mest hensigtsmæssigt, foranledige, at elevbesvarelserne sendes af den statsligt beskikkede censor direkte til den kommunalt beskikkede censor. Skolen vedlægger da karakterliste side 12

14 med de relevante oplysninger om forsendelsen samt en konvolut med rekommanderet porto. c) Karaktererne fastsættes efter en drøftelse mellem censorerne og i overensstemmelse med reglerne i karakterbekendtgørelsens 15. I de tilfælde hvor censorerne ikke er enige, fastsættes karakteren som et gennemsnit. Kun den endelige karakter påføres karakterlisten. d) Karakterfastsættelsen, herunder de to censorers drøftelse, skal være afsluttet på det af Skolestyrelsen fastsatte sluttidspunkt herfor. Efter endt bedømmelse sikrer censorerne, at der er afgivet identiske karakterer på karakterlisterne. e) Når censorerne har afsluttet bedømmelsen, sendes elevbesvarelserne tilbage til skolen som rekommanderet forsendelse. Karakterlisterne med de endelige karakterer vedlægges underskrevet i lukket konvolut. Konvolutten mærkes med prøvens og opgavens art, klasse eller hold samt censors navn. Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. f) Opgavebesvarelserne ved folkeskolens afgangsprøver kan efter endt censur udlånes til faglæreren, med henblik på at denne gennemser elevernes besvarelser til brug for sin videre tilrettelæggelse af undervisningen. Et sådant gennemsyn er dog omfattet af reglerne om tavshedspligt Proceduren ved 10.-klasse-prøver (FS10) ( 14, stk. 1 og 2): g) Skolens leder sender elevbesvarelserne og en karakterliste til den beskikkede censor. Skolens leder kan dog foranledige samme procedure som beskrevet under punkterne a). h) Skolens leder foranlediger, at oplysninger om censors og eksaminators adresser, telefonnumre og -adresser vedlægges opgavebesvarelsernes tilsendelse. i) Når censor har afsluttet bedømmelsen, sendes elevbesvarelserne tilbage til skolen som rekommanderet forsendelse, hvorefter fagets lærer retter opgaverne. j) Karaktererne fastsættes efter en drøftelse mellem censor og lærer i overensstemmelse med reglerne i karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. I de tilfælde, hvor karakteren skal fastsættes som gennemsnit, påføres gennemsnitskarakteren karakterlisten. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. side 13

15 k) Censor sender efter drøftelsen karakterlisterne underskrevet i lukket konvolut. Konvolutten mærkes med prøvens og opgavens art, klasse eller hold samt censors navn. Der lægges kun én karakterliste i hver konvolut. Lærer og censor sikrer, at der er afgivet identiske karakterer på karakterlisterne. Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister Fælles for 9. og 10. klasse: Skolestyrelsen fastsætter den seneste dato for, hvornår den skriftlige censur skal være afsluttet. Opgavebesvarelserne opbevares af skolen mindst et år efter, at bedømmelsen af besvarelserne er afsluttet, jævnfør prøvebekendtgørelsens 29, stk. 3, men en kopi kan dog på elevens anmodning udleveres, når bedømmelsen er afsluttet B. Mundtlige prøver Før prøven Oplysninger vedrørende tekstopgivelser til de mundtlige prøver og undervisningsbeskrivelser til de praktiske fag kan på Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens forlangende indhentes fra skolerne, jævnfør folkeskolelovens 56. Skolens leder sender opgaverne og tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne i faget, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven i det pågældende fag, jævnfør dog bestemmelserne vedrørende håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Skolen medsender bilag, så censor er fuldt ud informeret om prøvens indhold. På censors foranledning drøfter censor og lærer prøveafholdelsen og prøveopgaverne, således at eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret inden prøvedagen. Hvis det er nødvendigt, inddrages skolernes ledere. I fagene håndarbejde og sløjd skal opgaven være censor i hænde senest 14 kalenderdage før de sidste fire timer af prøven. I faget hjemkundskab skal opgaverne være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden eleven trækker prøveopgaven, og planlægningen finder sted. Prøveoplægget skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. Den enkelte elev skal have mindst fire prøveoplæg at vælge imellem ved lodtrækningen. Dette gælder også den sidste elev ved prøven. Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolen en anden censor, som opfylder kravene i prøvebekendtgørelsens 27. Regler og procedurer vedrørende bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. side 14

16 Under prøven Eleven skal sikres ro i forberedelsestiden. Hvis flere elever forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende i lokalet. I forberedelseslokalet må eleven bortset fra de tilladte hjælpemidler ikke medbringe mapper, tasker, mekaniske eller elektroniske hjælpemidler og lignende, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre. Eleven har ret til under hele eksaminationen at støtte sig til prøvespørgsmålet og til eventuelle notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor har ret til at se elevens notater. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader lokalet. Der gives karakter efter hver enkelt elevpræstation. Læreren meddeler den fastsatte karakter til eleven i overværelse af censor. Læreren og censor kan om ønsket samtidig kommentere præstationen over for eleven, dog bortset fra eventuelle forskelle mellem lærers og censors bedømmelse. Karakterfastsættelsen følger reglerne herfor i karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2. Efter prøven Umiddelbart efter prøverne indberetter skolen sidste standpunktskarakterer og alle prøvekarakterer for elever på 9. og 10. klassetrin samt sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer for de elever på 8. klassetrin, der har aflagt prøve i håndarbejde, sløjd og/eller hjemkundskab, samt frie skoler, der har meddelt Skolestyrelsen, at de afholder mundtlig prøve i historie på 8. klassetrin og er udtrukket hertil. Indberetningen sker ved elektronisk overførsel af data til det af Skolestyrelsen anviste sted for skoleåret 2008/09 hos UNI C. side 15

17 Brug af computer ved de skriftlige prøver 2 Brug af computer ved de skriftlige prøver2 Reglerne om brug af computer ved skriftlige og mundtlige prøver fremgår af 14 i prøvebekendtgørelsen samt bilag 2 i Fælles Mål-bekendtgørelsen. Generelle regler om brugen af computer ved afgangsprøverne Skolens leder kan fastsætte begrænsning i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler (for eksempel computer), herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde. Elevers anvendelse af computer ved afgangsprøverne skal ikke indberettes. De computere, som benyttes, skal under prøvens forløb være uden adgang til kommunikation med andre. Det er dog muligt at benytte elektroniske ordbøger (for eksempel onlineordbøger), hvis skolen kan sikre, at der er en isoleret adgang til disse materialer. Det er ved brug af elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, en forudsætning, at eleverne ved nedbrud af deres computer har adgang til en trykt ordbog. Skolens leder kan tillade, at eleverne anvender deres egen computer ved prøven. Det er skolelederens ansvar at kontrollere, at elevens egen computer ikke giver dem adgang til kommunikation med andre eller adgang til internettet, samt at kravene i øvrigt overholdes i forhold til gældende regler. Skolen sørger for, at elever, der har fået tilladelse til at anvende computer, sikres nødvendig support ved prøveafholdelsen. Inden prøven opstilles computerudstyret, der skal anvendes ved prøven, med en sådan indbyrdes afstand, at eleverne hverken kan nå hinanden eller læse hinandens skærmtekster. Udskrivning og identifikation Under prøven skal eleverne have mulighed for at udskrive deres udkast, hvis de ønsker det. Skolen skal sikre, at udskrivningerne ikke virker forstyrrende på prøveafholdelsen. Ved prøvetidens udløb skal opgavebesvarelsen foreligge færdigudskrevet på papir. Prøvernes varighed er den samme som for elever, der ikke benytter computer. Alle sider i udskriften skal være forsynet med elevens navn (eller initialer) og nummer ifølge karakterlisten, skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold og sidenummer. Dette kan være skrevet inden prøvens start som top-/bundtekst. Ved afleveringen forsyner eleven opgavebesvarelsen med sin underskrift på hvert enkelt ark. Derefter skriver en tilsynsførende sit navn på besvarelsens første side. Elevens samlede besvarelse Elevens samlede besvarelse kan bestå af udskrevne ark fra computeren, håndskrevne ark, tegninger og grafer på specialpapir og udfyldte svarark. Eleven er selv 2 Der henvises i øvrigt til Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen, punkt 15 og 16 side 16

18 ansvarlig for udvælgelse af de ark, der ønskes afleveret til bedømmelse, for valg af rækkefølge, fortløbende nummerering, oplysning om samlede antal ark samt underskrift på hvert ark. Det kan være praktisk at samle de afleverede ark med en clips. Efter at eleven har afleveret sin besvarelse efter ovenstående retningslinjer, er skolen ikke mere ansvarlig for at opbevare en elektronisk kopi af elevens besvarelse. Hvor der anvendes disketter, memory sticks mv., skal disse udleveres af skolen umiddelbart før prøvens start. Disketter og memory sticks mv. skal være tomme ved udleveringen og være forsynet med skolens og elevens navn. Disketten og memory stick en må ikke bringes ud af prøvelokalet under prøven, og den skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen. Se endvidere punkt 16 i Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveaflæggelsen. Anvender eleven andre programmer eller filer end fastsat for faget eller andre end de af skolen udleverede disketter, memory sticks mv., opfattes dette som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jævnfør 13 i prøvebekendtgørelsen. Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med benyttelse af computerudstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte uden benyttelse af computer. Dette bør klart tilkendegives over for eleverne, hvis computer anvendes ved prøverne. Medfører problemerne væsentlige gener for prøvens afholdelse, retter skolen straks henvendelse til Skolestyrelsen, som træffer bestemmelse om prøvens videre forløb. Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser, eventuelle disketter, memory sticks mv. til skolens leder eller dennes stedfortræder. Disse opbevares, indtil censuren er færdig. De udskrevne besvarelser i faget sendes til censor sammen med klassens/holdets øvrige besvarelser. Vedrørende anvendelse af computer ved de mundtlige prøver henvises til afsnittet om hjælpemidler. side 17

19 Orientering af eleverne Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen. Det påhviler skolens leder at gøre eleverne bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne. En sådan orientering vil med fordel kunne begynde ved skoleårets start, så eleverne kender konsekvensen af eventuelle overskridelser af reglerne. Derudover skal skolens leder sørge for, at eleverne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold: Prøveperiode og prøvetidspunkter. Antal prøver og regler om udtræk af fag. Eventuelle frister for tilmelding. Regler om aflevering af synopser og dispositioner, der er en forudsætning for eller en del af prøven. Betingelser for deltagelse. Skolens leder skal endvidere sørge for, at eleverne og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om: Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde, jævnfør 8. Anvendelse af hjælpemidler, jævnfør 14. Hvornår en prøve er begyndt, jævnfør 15. Konsekvenser af, at elever kommer for sent, jævnfør 16. Særlige prøvevilkår, jævnfør 17. Fritagelse for prøveaflæggelse, jævnfør 17 a og 17 b. Konsekvenser af, at elever skaffer sig eller yder uretmæssig hjælp, jævnfør 19. Klageprocedure og klagefrister, jævnfør 43. Skolen kan desuden fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd mv. De nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. side 18

20 Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af kapitel 1 og bilag 1 i prøvebekendtgørelsen. Frist for tilmelding: 1. oktober og 1. december. Elektronisk tilmelding via internettet Skolerne skal via internettet tilmelde elever til folkeskolens afsluttende prøver. Linket til de elektroniske skemaer og vejledningen hertil findes på under Folkeskolens Afsluttende Prøver Tilmelding. Systemet vil være åbent for indberetning fra 15. september 2008 for december/ januar prøverne og fra 12. november 2008 for maj/juni prøverne Skolestyrelsen har genfremsendt brugernavn og adgangskode til alle skoler i august Disse brugernavne og adgangskoder skal benyttes fremover ved alle elektroniske indberetninger til Skolestyrelsen. De skoler, som ikke tidligere har afholdt folkeskolens afsluttende prøver, men som fremover ønsker at tilmelde elever til folkeskolens afsluttende prøver elektronisk, kan kontakte Skolestyrelsen på for at få brugernavn og adgangskode tilsendt. Oplys i en skolens navn, skolekode og kontaktperson. På den elektroniske tilmeldingsblanket er skolens stamoplysninger på forhånd udfyldt. Derfor er det vigtigt, at skolen kontrollerer, at oplysningerne vedrørende skolens navn, adresse, telefonnummer samt leder er korrekte. Eventuelle ændringer kan skolen meddele Skolestyrelsen på -adressen: Ændringerne vil dog ikke fremtræde i de elektroniske blanketter i dette skoleår, men vil være rettede i institutionsregistret. Særligt for 9. klasse (semesterprøve december/januar 2008/09) For semesterprøver gælder, at det alene er muligt at aflægge prøver i et eller flere af de bundne prøvefag, mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og mundtlig fysik/kemi. Særligt for 10. klasse (semesterprøve december/januar 2008/09) For 10.-klasse-elever, som ønsker at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9. klasse), er det kun muligt at aflægge prøver i et eller flere af de bundne prøvefag, mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og mundtlig fysik/kemi. Tilmelding til folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) maj/juni 2009 Tilmelding af elever, der skal aflægge folkeskolens afgangsprøve (9. klasse), skal ske på klasse-/holdniveau. Hver klasse/hold skal tilmeldes hver for sig, det vil sige, at elever kun kan være tilknyttet én klasse eller ét hold, som er den stamklasse, eleven tilhører og er indskrevet i. Hvis eleven/eleverne modtager undervisning på tværs af klasse eller hold, må skolen tage beslutning om, hvilket hold eleven/eleverne skal være knyttet til og oplyse dette. side 19

21 Betegnelsen klasse/hold henviser til, at nogle skoletyper kalder en stamklasse for hold. Klasse/hold skal forstås som den enhed, eleven tilhører, typisk i faget dansk. I forbindelse med udtræk i for eksempel tysk og fransk har ovennævnte indberetning betydning, da udtrækket alene vil gælde stamklassen, hvis eleven/eleverne modtager undervisning på et hold, som er sammensat af elever fra flere stamklasser. Eksempel: I 9.a er der 25 elever. 15 har valgt tysk, og 10 har valgt fransk. I 9.b er der 22 elever. 10 har valgt tysk, og 12 har valgt fransk. Der oprettes et hold på 25 elever for tysk med elever fra 9.a og 9.b og et hold for fransk på 22 elever fra 9.a og 9.b. For 9.a udtrækkes for eksempel tysk/fransk, hvilket betyder, at de 15 elever skal til prøve i tysk, og de 10 elever til prøve i fransk. For 9.b udtrækkes for eksempel historie, og det betyder, at ingen elever fra 9.b skal til prøve i tysk/fransk. Hvis 9.a. får udtrukket tysk/fransk, er det med andre ord alene eleverne fra 9.a, der skal aflægge prøve i tysk/fransk. Skoler, som ikke inddeler eleverne i klasser/hold, men lader en hel årgang eller flere årgange være uden nogen betegnelse, må ved indberetningen fastlægge en gruppering i klasse/hold. Biologi og geografi Biologi og geografi gennemføres ved maj/juni prøverne som digitale prøver. Skoler, der ikke har kapacitet eller teknisk mulighed for en sådan gennemførelse, skal tilmelde sig en papirudgave. Når man har tilmeldt sig enten den digitale udgave eller papirudgaven, er det bindende for den pågældende klasse/det pågældende hold. De skriftlige prøver til maj 2009 vil igen for hvert fag blive gennemført samme dag, så det sikres, at alle elever kan aflægge prøverne uanset eventuelle nedbrud. Sygeprøver vil blive afholdt ved december/januar prøvetermin 2008/09 som papirprøve. Tilmelding til folkeskolens 10.-klasse-prøver maj/juni 2009 Prøvekravene fremgår af bilag 3 i Fælles Mål-bekendtgørelsen, hvor fagene dansk, matematik og fremmedsprog er opdateret i forhold til anvendelse af hjælpemidler. Prøverne på 10. klassetrin er frivillige, og eleverne skal indstille sig til prøverne på dette trin. Denne indstilling gælder også, hvis eleven ønsker at indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver (9. klasse). Eleven kan ikke mere indstille sig til prøve i 9. klasses udtræksfag, skriftlig engelsk, mundtlig tysk og mundtlig fransk. De nye regler i folkeskoleloven om 10. klasse hjemler alene muligheden for at tilmelde elever til en eller flere af de bundne 9.-klasse-prøver. side 20

22 Dato Afsender/ ansvarlig Emne 1. okt Skolen Seneste dato for tilmelding til prøverne i december/januar 2008/09 1. okt Skolen Seneste dato for bestilling af specielt fremstillede opgavesæt til prøverne i december/januar prøvetermin 2008/ nov Skolen Tilmelding af elever til maj/juni prøverne begynder 12. nov Skolen Bestilling af specielt fremstillede opgavesæt til maj/juni 2009 begynder 1. dec Skolen Tilmelding af elever til prøverne i maj/juni 2009 slutter 1. dec Skolen Bestilling af specielt fremstillede opgavesæt til maj/juni 2009 slutter side 21

23 Tilmelding til sygeprøve Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsens 8. Tilmeldingsfrist: 1. oktober og 1. december. Ligesom ved tilmelding af elever til folkeskolens afsluttende prøver i prøveterminerne maj/juni og december/januar skal skolerne tilmelde elever til sygeprøve elektronisk. Se afsnittet Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver. En elev, som har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal gives mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Det vil sige i den nærmest følgende prøvetermin. Dog kan de mundtlige/praktiske sygeprøver, hvis det er muligt, afholdes inden for den aktuelle prøvetermin. Hvor prøven består af to eller flere dele, hvori der gives en karakter for hver del, aflægger eleven kun prøve i den del, som ikke er gennemført. Dette gælder, uanset om de enkelte karakterer indregnes i én samlet karakter for prøven. Eleven skal tilmeldes til prøve ved den skole, hvor eleven oprindeligt var tilmeldt til prøve. Hvis den skole, hvor eleven er tilmeldt til sygeprøve, tillader det, kan den skriftlige del af prøven godt finde sted på en anden skole. Den skole, hvor sygeprøven i så fald bliver afholdt, må ikke tilmelde eleven, men skal modtage opgave(r) og eventuelle andre relaterede dokumenter fra den skole, hvor eleven er tilmeldt til prøve. Når prøven er afsluttet, skal opgavebesvarelsen sendes retur til skolen, som videresender opgavebesvarelsen til den beskikkede censor/de beskikkede censorer. Hvis kommunen beslutter, at de skriftlige sygeprøver skal afholdes samlet på en skole, fremsender den enkelte skole oplysninger om de elever, der skal til sygeprøve, til kommunens skoleforvaltning, som herefter indberetter en samlet opgørelse over det antal elever, der er tilmeldt til prøve ved kommunens skoler. Skolestyrelsen sender både opgaverne og meddelelsen om beskikket censur til skoleforvaltningen, det vil sige, at det er skoleforvaltningen, som har det overordnede ansvar for, at prøverne forløber efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen. Det er vigtigt, at skoleforvaltningen sender opgavebesvarelserne samlet til censor, vedlagt en fortegnelse over skolerne. Vedrørende retningslinjerne for karakterfastsættelse og bedømmelse henvises til afsnittet om Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold. De skriftlige censorer har et meget omfattende papirarbejde ved sygeprøverne (mange enkeltopgaver i særskilte konvolutter). For at lette dette arbejde anmodes skolerne om at medsende en kraftig konvolut af passende størrelse ved fremsendelse af elevbesvarelserne fra skolen. Konvolutten forsynes med skolens navn og adresse og frankeres som anbefalet brev og er til brug for censor ved returnering af elevbesvarelserne. side 22

24 Elever med særlige behov Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i prøvebekendtgørelsen samt af Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver. Begge kan læses på Frist for tilmelding: 1. oktober og 1. december. Tilladelsen til en fravigelse gives af skolelederen. Dette sker på baggrund af indstilling fra klasselæreren i samråd med forældrene, pædagogisk/psykologisk rådgivning (PPR) og lærerne i de berørte fag. Indstillingen skal ikke indsendes til Skolestyrelsen. Gennem fravigelserne kan der kompenseres for elever med særlige vanskeligheder, således at prøverne kan gennemføres med et resultat, som svarer til elevernes faglige niveau. Det er ikke hensigten med fravigelserne at kompensere for et generelt svagt standpunkt i fagene, ved at der gives mulighed for at hente ekstra hjælp gennem tilladelse til fravigelser. Fravigelserne kan vedrøre prøvernes form og rammer, herunder brugen af hjælpemidler og tildeling af ekstra tid. Fra PPR skal der foreligge en aktuel udtalelse om arten og graden af elevens vanskeligheder senest den 1. september for prøvetermin december/januar og 1. december for prøvetermin maj/juni. Udtalelsen skal være begrundet i elevens kompetence(r) i forhold til fravigelse(r) og brug af eventuelle hjælpemidler i de fag, eleven aflægger folkeskolens afsluttende prøver i. Udtalelsen kan eventuelt understøttes af faglige prøver. Andre fravigelser Når der forekommer behov for fravigelser, som ligger uden for beskrivelserne i bekendtgørelsen og vejledningen, indsendes ansøgning til Skolestyrelsen, som træffer afgørelsen. Eventuelle ansøgninger herom indsendes inden den 1. oktober for december/januar prøverne og inden den 1. februar for maj/juni prøverne. Ansøgningen skal, for den enkelte elev, indeholde en kopi af PPR-rapporten, beskrivelse af hjælpemidlet, samt hvad dette sætter eleven i stand til at kunne. Opgavebestilling Ligesom ved tilmelding af elever til folkeskolens afsluttende prøver i prøvetermin maj/juni og december/januar skal skolerne bestille specielt fremstillede opgavesæt elektronisk. Systemet vil være åbent for indberetning i perioden 12. november 1. december 2008 (begge dage inklusive) for maj/juni prøverne og i perioden 15. september 1. oktober 2008 (begge dage inklusive) for december/januar prøverne. Ved opgavebestilling skal der oprettes en ny bestilling for hver elev, der skal benytte specielt fremstillede opgavesæt, da denne bestilling er elevbaseret. Målestoksforholdene på tegninger i opgavesættene i matematik kan være ændret ved forstørrelsen. Det er derfor nødvendigt, at disse elever får udleveret både det specielle og det normale opgavesæt til prøven. side 23

25 For de elever, der anvender specielt fremstillede opgavesæt, skal skolen sende opgavebesvarelserne (uden markering) til den beskikkede censor, som retter skolens øvrige opgaver. Blinde elever For blinde elever sendes opgavebesvarelserne til bedømmelse hos Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens fagkonsulent i det pågældende fag, hvilket vil fremgå af en liste, der medsendes de specielt fremstillede opgaver. Tosprogede elever For tosprogede elever gælder de samme regler for fravigelser. Tosprogede elever kan endvidere anvende ordbøger fra deres eget sprog til dansk og fra dansk til deres eget sprog eventuelt via et tredje sprog. Dette regnes ikke som en fravigelse. Registrering og opbevaring af oplysninger om særlige tilrettelæggelser af prøver Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om særlige tilrettelæggelser af prøver. Registreringen sker på elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse, og i hvilke fag denne særlige tilrettelæggelse er sket. Efter Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens anmodning herom skal oplysningerne indsendes til Skolestyrelsen. Når registreringen omfatter fortrolige og personfølsomme oplysninger, er registreringen omfattet af anmeldelsespligten efter persondataloven og bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger ved beskyttelse af personoplysninger, som behandles af den offentlige forvaltning. Påtegning på afgangs-/prøvebeviset Skolestyrelsen henleder skolens opmærksomhed på prøvebekendtgørelsens 35, hvoraf det fremgår, at afgangsbeviset ikke må indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår. side 24

26 Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 a og 17 b samt bilag 2 i prøvebekendtgørelsen. Tilladelsen til fritagelse for aflæggelse af prøve på 9. klassetrin gives af skolelederen. Fritagelsen kan være begrundet i betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber for elever, som er ankommet til Danmark sent i skoleforløbet. Tilladelse til fritagelse for prøveaflæggelse sker på baggrund af en pædagogiskpsykologisk udtalelse om, at eleven på grund af sine særlige vanskeligheder ikke på en hensigtsmæssig måde kan aflægge prøve. Udtalelsen afgives på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvori andre sagkyndige kan inddrages. Inden beslutning om eventuel fritagelse sker, skal muligheden for at aflægge prøve på særlige vilkår (se afsnittet om elever med særlige behov) være overvejet. Fritagelsen kan kun besluttes, hvis eleven og forældrene er enige heri. Beslutningen om prøvefritagelse på 9. klassetrin skal være truffet inden den 1. december. Samtidig med beslutning om fritagelse for at aflægge prøve i et eller flere fag, skal skolen i samråd med eleven og dennes forældre træffe beslutning om, på hvilket andet grundlag elevens udbytte af undervisningen skal evalueres. Hvis en elev er fritaget for prøve i et fag, som ikke bliver udtrukket til prøve, skal evalueringen ikke gennemføres. Den evaluering, der skal træde i stedet for afgangsprøven, skal finde sted i løbet af den pågældende prøvetermin. For prøverne i december/januar 2008/2009 skal evalueringen ske i perioden 30. november januar 2009 og for prøverne maj/juni 2009 skal evalueringen ske i perioden 8. maj 25. juni Fritagelse i ungdomsskolens heltidsundervisning på grund af utilstrækkelig skolegang Skolens leder kan beslutte, at prøveaflæggelse, herunder prøveaflæggelse på særlige vilkår, jævnfør prøvebekendtgørelsens 17 b, ikke skønnes hensigtsmæssig, fordi eleven 1 2 på grund af omfattende personlige eller sociale vanskeligheder ikke har modtaget alderssvarende undervisning i længere perioder eller har modtaget eller deltaget i ungdomsskolens heltidsundervisning i så kort tid, at det ikke har været muligt at bringe elevens faglige udvikling op på et alderssvarende niveau. Det er en forudsætning for fritagelse efter 17 b, at det trods omfattende indsats og særligt tilrettelagt undervisning ikke har været muligt i ungdomsskolens side 25

27 heltidsundervisning at bringe elevens faglige udvikling op på et alderssvarende niveau. Det er endvidere en forudsætning for fritagelse, at der er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøven på særlige vilkår, jævnfør bilag 3 i prøvebekendtgørelsen, tages stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet evalueres, og at der udarbejdes en plan for elevens videre uddannelsesforløb. Planen kan for eksempel rette sig mod, at eleven på 10. klassetrin kan aflægge folkeskolens bundne afgangsprøver. Proceduren i forbindelse med fritagelse er som beskrevet ovenfor. Registrering og opbevaring af oplysninger om prøvefritagelse Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om prøvefritagelse. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til fritagelse, fra hvilke fag der er sket fritagelse, og hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet evalueres. Efter Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens anmodning herom skal oplysningerne indsendes til Skolestyrelsen. Når registreringen omfatter fortrolige og personfølsomme oplysninger, er registreringen omfattet af anmeldelsespligten efter persondataloven og bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger ved beskyttelse af personoplysninger, som behandles af den offentlige forvaltning. Påtegning på afgangs-/prøvebeviset På afgangsbeviset indgår alene oplysninger om prøvefritagelse i de fag eller dele af et fag, som enten er obligatoriske for alle elever, eller som er udtrukket for den pågældende klasse/det pågældende hold. Fritagelse for dele af fag En fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. Prøverne i læsning og retskrivning betragtes som to delprøver, og eleverne kan således fritages for den ene prøve, hvis det er begrundet i henhold til reglerne om fritagelse. Det samme er gældende for skriftlig matematik, der også består af to delprøver. side 26

28 privatister Regelgrundlaget fremgår af 14, stk. 5, i folkeskoleloven samt pkt. 6 i bilag 1 i prøvebekendtgørelsen. Elever, som ikke har mulighed for at aflægge prøve på en skole, kan aflægge folkeskolens afsluttende prøver som privatister. Adgang til at aflægge folkeskolens afsluttende prøver som privatist efter folkeskolelovens 14, stk. 5, er betinget af, at eleven aflægger det antal prøver, som er fastsat i folkeskolelovens 14, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal imødekomme anmodning om aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver og beslutter, ved hvilken skole prøve skal aflægges, herunder hvilken 9. klasse i kommunen den pågældende skal følge med hensyn til udtræk af prøver. Elever, som aflægger folkeskolens afgangsprøver som privatister, modtager enkeltfagsbevis eller afgangsbevis herfor. Elever, som ønsker at aflægge 10.-klasse-prøver som privatister, kan aflægge prøverne enkeltvis eller samlet og modtage enten enkeltfagsbevis eller et samlet afgangsbevis herfor. Indstilling til prøve som privatist skal ske inden den 1. september forud for december/januar prøveterminen og inden den 1. februar forud for maj/juni prøveterminen. I henhold til folkeskolelovens 14, stk. 5, skal de kommunale myndigheder imødekomme anmodning om indstilling til folkeskolens afsluttende prøver samt foranstalte afholdelse af disse prøver for personer, som ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse, og som ellers ikke har mulighed for at indstille sig til prøve. Såfremt eleven retter henvendelse om prøve til den kommune, hvor eleven bor og opholder sig, er denne kommune forpligtet til at etablere og gennemføre den/de ønskede prøve/r, selv om det ikke er elevens folkeregisterkommune. Bopælskommunen kan dog med henvisning til bekendtgørelse nr. 355 af 24. april 2006 om, hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning mv. endeligt påhviler, kræve refusion fra elevens folkeregisterkommune. Det kan være hensigtsmæssigt med en kontakt til folkeregisterkommunen, inden prøven afholdes, så folkeregisterkommunen er bekendt med, at der kommer refusionskrav. Den prøveansvarlige skoleleder bestemmer tekstopgivelserne. Den prøveansvarlige kan dog aftale en anden tekstopgivelse med privatisten, hvis han/hun finder dette hensigtsmæssigt. Der forudsættes etableret en nær kontakt med eleverne/ opholdsstedet/den prøveansvarlige skoleleders skole, så eleverne i god tid forud for prøven er bekendt med tekstopgivelserne, hvor prøverne afholdes, og hvem der er eksaminator i de enkelte fag mv. Indberetning om prøvernes udfald for privatisten sendes til UNI C sammen med de øvrige indberetninger fra skolen. Skolen udsteder et enkeltfagsbevis eller et samlet afgangsbevis, jævnfør nedenfor side 27

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2009/2010 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF PRØVEAFHOLDELSEN

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver 2007/2008 Orientering om afsluttende prøver 2007/2008 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2010/2011 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2010/2011 Oversigt over prøveterminerne: December/januar 2010/2011 Maj/juni 2011 OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen 1 Juni/juli August INRISAAVIK Årsplan

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 ILINNIARTITAANERMUT AQUTSISOQARFIK / UDDANNELSESSTYRELSEN Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen... 6 1.1 Nyt

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2014-2015 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2015 Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 1. Indhold Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Udkast af 10. november 2015 Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Annette Rosehr Alsner EUD10 Djursland - Videndjurs Indholdsfortegnelse Computere, ipads, print og aflevering...

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver VEJ nr 9729 af 23/11/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 393 af 26/05/2005 14, stk. 9 Senere ændringer

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE 1. Lederen af afdelingen har ansvaret for prøvernes rette forløb 2. Det fornødne antal eksemplarer

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Folkeskolens prøver Informationsmøder 2014 17-09-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Velkommen til informationsdag om folkeskolens prøver Præsentation Hvem er vi Hvad laver

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Hvad du (og dine forældre) bør vide om

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Hvad du (og dine forældre) bør vide om FOLKESKOLENS SKRIFTLIGE PRØVER Herunder står dit navn, klasse og nummer iflg. karakterlisten Dette hæfte er en sammenfatning af de love og bekendtgørelser, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

EksamEn avu December 2014

EksamEn avu December 2014 Eksamen avu December 2014 2 Indhold I denne folder kan du læse om en række praktiske ting i forbindelse med både skriftlige og mundtlige prøver. Mundtlige og skriftlige prøveplaner kan også ses på vores

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 10. Aabenraa EKSAMEN 2016 UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken 13.30 17.30 TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 13.00 17.00 EKSAMEN 2016 UGE 19: ONSDAG DEN 11. MAJ 2016: ENGELSK

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V.

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. Indledende forudsætninger: Lbk nr 1510 af 141217 - Folkeskoleloven Lov 1746 ( 13) af 271216 indførelse af folkeskolens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere