Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt"

Transkript

1 Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Ansættesesbekendtgørelsen giver mulighed for, at institutionerne kan ansætte professorer med andre særlige opgaver end de strengt forskningsmæssige. CBS har ikke gjort særligt meget ud af at bruge denne mulighed til at styrke udvikling og gennemførelse af uddannelse. Med god grund har CBS benyttet muligheden for professorer MSO til at udvikle sin forskningsmæssige kompetence. Imidlertid giver bekendtgørelsen mulighed for at en institution anlægger flere kriterier end de forskningsmæssige ved tildeling af professorat MSO. Muligheden for et undervisningsprofessorat er til stede, og netop nu med den stigende strøm af studerende på flere og flere studier giver det god mening at eksperimentere med et professorat MSO inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt. For det første skal stor set alle studerede på CBS have undervisning i erhvervsøkonomi, som har forskellige navne på forskellige studier. Det betyder, at erhvervsøkonomi har et udpræget udviklingsbehov, fordi de forskellige studer ønsker at få en eller anden toning. For det andet har selve mængden af studerende samtidig med at CBS har eget begrænsede fysiske ressourcer, at det ikke er muligt at aflyse undervisning, fordi det ikke er muligt bl.a. pga. lokalesituationen at lave erstatningsforelæsninger. Dette kræver et koordineringsarbejde både logistisk og ikke mindste indholdsmæssigt, pædagogisk og med bemandingsmæssigt, som er meget stort og belastende. Der er brug for at kunne designe et system, som kan håndtere stor usikkerhed. For det tredje er de fleste af de studienævn, som efterspørger erhvervsøkonomi, små og har kun begrænsede udviklingsmidler, så en del af det samlede udviklingsarbejde må ske ved at de mange små midler organiseres. Faglig kvalitetssikring og pædagogisk udvikling herunder udvikling af case materiale kan organiseres ved at en instans trækker midler sammen og kanaliserer dem til fordel for alle studienævnene. For det fjerde gennemføres undervisningen i erhvervsøkonomi i meget stort omfang af ekstern lærere, som er meget gode. Imidlertid skaber det forhold, at størstedelen af lærerne er eksterne, en særlig udfordring i at skabe forandring i pensum og undervisningsmetoder. Eksterne lærere er motiverede til at levere en god undervisning, men de skal motiveres særligt til at udvikle sig, fordi det forekommer lettere at gentage sidste års lektioner. Det er imidlertid ikke en rimelig ambition, når man gerne vil øge kvaliteten, og derfor skal der en indsats til for at få udvikling i det samlede uddannelsestilbud. Disse fire elementer gør organiseringen af erhvervsøkonomiundervisningen en særlig udfordring. Fagligt, pædagogisk, logistisk og bemandingsmæssigt er der her en stor opgave. Den kan ikke løses af en person. Der er brug for en flerhed af interne og eksterne lærerressourcer til at løse den; udviklingen af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt er en kollektiv opgave. Imidlertid er det vigtigt at en faglig stærk og pædagogik klarsynet person står i spidsen for dette arbejde. Derfor er det vigtigt med en professor, som kan inspirere og sætte kvalitetsstandarder på samme tid; det skal være en person, som har dokumenteret kvalifikationer i at udbyde of gennemføre undervisning med store hold og for mange studerede. Erfaring i at tilrette undervisning med anvendelse af IT er en klar fordel;

2 og så skal personen have demonstreret viden om erhvervsøkonomi på højt niveau, som kun kan erhverves via forskningsmæssige publikationer. Forskningsmeritter er vigtige, men af særlig betydning er at vedkommende evner at tilføre undervisningsfeltet ikke alene vidensmæssig pondus men og så pædagogisk og ledelsesmæssig pondus.

3 Vurderingsproces ved udløb af stillinger som professor med særlige opgaver (mso er) I henhold til Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 22. december 2004 (nærmere bestemt 4 i det hertil knyttede Protokollat til overenskomsten for akademikere i staten ) er ansættelsen som mso er tidsbegrænset, idet ansættelsen kan ske for en periode på 3 til 5 år, med mulighed for forlængelse med op til yderligere 3 år. Efter udløbet af ansættelsesperioden overgår den pågældende til ansættelse og aflønning som lektor. I det til stillingsstrukturcirkulæret knyttede notat fra Videnskabsministeriet om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne anføres i stillingsbeskrivelsen for mso er bl.a.: Professor med særlige opgaver indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt opgaver i øvrigt, der er knyttet til professorstillinger. Stillingerne oprettes normalt med henblik på ansættelse af særligt talentfulde, gerne yngre, forskere til at udvikle et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau. Stillingen skal ligge inden for et af universitetets kerneområder, et satsningsområde eller et område, hvor der er særligt behov for høj faglig kompetence som led i opbygningen af et nyt forsknings- eller uddannelsesfelt. 26. maj 2006 J.nr. JTV/LL I henhold til lov om tidsbegrænset ansættelse må man gå ud fra, at det ikke er muligt ved udløbet af et forlænget mso-professorat (efter op til 8 års ansættelse i midlertidig stilling) at ansætte samme person i et nyt msoprofessorat. Fremgangsmåde Institutlederne vurderer på baggrund af input fra de involverede mso professorer såvel den faglig kvalitet af arbejdet som dets placering i forhold til instituttets og CBS s forskningsplaner. På denne baggrund træffer dekanen/rektor beslutninger om eventuelle mso-forlængelser i lyset af CBS overordnede strategier. I passende tid og helst mindst 6 måneder - før udløbet af et msoprofessorat afgiver institutlederen indstilling til dekanen. Indstillingen skal omfatte:

4 2 1) En kort redegørelse udarbejdet af mso-professoren - for det hidtidige arbejde indenfor opgavefeltet, herunder hvilke konkrete resultater arbejdet har medført (f.eks. omfanget af forskningsproduktionen) samt hvilke fremtidsperspektiver vedkommende ser for opgavefeltet. Redegørelsen bør max. fylde 2 sider. 2) En kort redegørelse fra institutlederen for, hvordan det pågældende særlige opgavefelt passer ind i instituttets aktuelle og fremtidige forskningsplaner samt hvordan opgavefeltet relaterer sig til a) CBS s overordnede strategi inkl. de heri anførte fokusområder, b) CBS udviklingskontrakt for og c) de af CBS til Danmarks Forskningspolitiske Råd indmeldte kernefelter. 2) Institutlederens vurdering af kvaliteten af mso-professorens hidtidige arbejde inden for opgavefeltet. 3) På denne baggrund indstiller institutlederen til dekanen enten: a) at forskningsfeltet har en sådan placering i forhold til instituttets og CBS forskningsplaner (jf. pkt. 2) og det hidtil udførte arbejde en sådan uomtvistelig kvalitet, at der bør opslåes et ordinært professorat på området, eller b) at mso-professoratet forlænges i en yderligere periode på op til 3 år, eller c) at mso-professoratet afvikles ved udløbet af den nuværende periode. Institutlederen kan i tilknytning hertil stille forslag om, at der i stedet opslås et mso-professorat rettet mod et nyt særligt opgavefelt Ad a) Hvis dekanen/rektor vælger at følge en indstilling om et ordinært professorat og råder over et ubesat, opslås snarest muligt et ordinært professorat, som den pågældende kan søge. Mso-professoratet forlænges uden yderligere bedømmelse indtil der foreligger afklaring om ansættelsen i det ordinære professorat. Ansættes mso-professoren ikke i stillingen, overgår vedkommende til et lektorat. Såfremt dekanen/rektor beslutter ikke at følge indstillingen pga. et begrænset antal ubesatte ordinære professorater, kan dekanen/rektor beslutte, at mso-professoratet forlænges i en yderligere periode på op til 3 år. Såfremt yderligere forlængelse ikke er mulig, meddeles dekanens/rektors afgørelse institutlederen og den pågældende, der ved udløbet af perioden overgår til ansættelse som lektor. Ad b) Hvis dekanen/rektor vælger at følge en indstilling om forlængelse af mso-professoratet, forlænges den pågældende mso-professor i en periode på op til 3 år. Såfremt dekanen/rektor beslutter ikke at følge en indstilling om forlængelse, meddeles dette institutlederen samt den pågældende msoprofessor, der ved udløbet af perioden overgår til ansættelse som lektor. Ad c) Hvis dekanen/rektor vælger at følge en indstilling om, at professoratet afvikles ved udløb, meddeles dette den pågældende, der ved udløbet af perioden overgår til ansættelse som lektor.

5 The Copenhagen Conference Declaration: A Call to Action for Management Education 1 Presented at the PRME/CBS International Conference on Responsible Management Education: Sustainable Leadership in the Era of Climate Change, November 2009, Copenhagen Business School Business schools around the world call upon political leaders to agree to an ambitious global climate treaty at COP15 in Copenhagen setting a tone of integration and effective cooperation with beneficial effects for the future of our interdependent world. As business schools we understand our vital role in shaping and disseminating the values and best practices that future business leaders need to transform a global climate framework into action. At the PRME/CBS Conference it was agreed that to effectively support an ambitious climate framework, business schools should: 1. Integrate Climate related Topics into Management Education To meet the climate challenges, citizens of the world will have to alter their behavior and the economic, social and political governance systems that support human civilization. Not only are changes needed in external systems, but also within corporations in their relations with suppliers, customers, competitors, media, civil society and governments. To deal effectively with the changes needed, management education needs to adapt existing knowledge to include issues of climate change and sustainability within core disciplines as part of the new business imperative. These issues need to be integrated not only into businesses and more technical analyses related to the natural environment, but into the very core of business strategy, and that integration needs to be reflected in business school curricula. The climate challenge is multi disciplinary and our response must be based on multi stakeholder dialogue on climate change among educators, students, and other stakeholders such as, but not limited to, governments, business practitioners, local and global communities and NGOs. 2. Research the Role of Business in a Low Carbon Economy Companies must base their future decisions on solid research and analyses: a future low carbon and sustainable economy needs to be based on well researched management practices. Researchers and scholars need to rethink the (often implicit) premises that traditional management models are based upon and create new models of management, economics, and business that are inherently sustainable, have low carbon footprints, encourage disclosure and transparency, and meet true social needs. Business schools should encourage and reward research and other forms of scholarship on issues of management and climate change, and support professional development, through professional associations, linkages to business initiatives, publication outlets, and on going faculty development in these domains, along with encouraging students to incorporate climate change issues into their research. DIR Bilag 5b 3. Lead by Example In order to inspire the way forward for future generations we will strive to fully incorporate issues of climate change and sustainability into our operations through green campus strategies. We will spread within the PRME community of academic institutions and beyond among local similarly spirited communities the following good practices: - Estimating and disclosing the carbon impact of our research and education activities - Taking measures to reduce our carbon footprint, namely developing energy efficiency saving attitudes, promoting renewable energies and sustainable mobility. The aim should be to reduce our GHGs emissions at least by 40% by 2020, and to reach carbon neutrality by Using carbon offsetting practices only where it has been found very difficult to reduce emissions Climate action and low carbon innovation is part of the bigger sustainability agenda as advanced by the UN Global Compact, whose values inspired our Principles for Responsible Management Education (PRME). We understand that the preservation of the basis for human growth requires a simultaneous attention to the pivotal problem of climate change along with three related global risks: food crises, water sustainability and energy uncertainties. Business schools should commit to develop a new generation of leaders capable of understanding the interrelation between those global challenges and acting effectively with new approaches and the necessary skills and efficacy conducive to change. In order to stay in tune with the global development on these issues we consider this a living document that will be updated according to the evolution of the climate change issues and the PRME community. 1 The views expressed in this Declaration have been informed by deliberations among all participants at the abovementioned conference. They do not necessarily reflect the views of all conference participants or the entire global PRME community.

6 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. AsistantProfesorship/AsociateprofesorshipinEconomicSociologywithspecialreferencetoquantitativeresearchmethods The International Center for Business and Politics invites applications for a position as Assistant Professor or associate professor in Economic Sociology with special reference to quantitative research methods. The purpose of the International Center for Business and Politics is to encourage and support comparative research on the political economies of advanced and industrialized countries. The Center emphasizes crossnational research on states, firms, and other organizations that are involved in the governance of political and economic matters. The Center is open to research from political science, economics, and sociology and to a variety of theoretical and methodological approaches. Of special interest is research focused on institutions associated with business, politics, the media, and responsible for political economic governance and their relationship to Europeanization, globalization, and other important political and economic developments. For this particular position the Center is looking for a candidate who has strong methodological skills in particular within the area of quantitative research methods. The Center is looking for a strong candidate and we are open for applications from junior as well senior researchers. An applicant with qualifications as assistant professor or an applicant with qualifications as associate professor will be chosen. An assistant professorship is a non-tenured position for up to three 3-year period with research and teaching obligation. An associate professorship is a tenured position. To fulfil the research requirements of the position, the applicant chosen is expected to be physically present in a regular basis and actively participate in the teaching and research activities of the Center. An assistant professor is furthermore obliged to participate in the assistant professor programme at the Copenhagen Business School which is mainly directed towards teaching principles and methods. Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting for example relevant business, educational and dissemination activities). Responsibilities asistantprofesor Research, including responsibility for the academic development of the relevant discipline Responsibility for publishing, scientific communication and research-based teaching Active participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops, and conferences. Teaching, preparation and participation in examinations at the Copenhagen Business School Educational development within the core area of Business Economics and other relevant assignments at the Copenhagen Business School Contribution to the administrative responsibilities Qualification asistantprofesor The applicant must hold a PhD or the equivalent. Emphasis is placed on the applicant s research potential, which means that a researcher with a large research potential may be preferred to a researcher with a large research production. Emphasis is placed on research relevant to the job description. The successful applicant is obliged to participate in a special CBS development program on teaching principles and methods in order to fulfil the pedagogical requirements made at the end of the term of employment as assistant professor.

7 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Responsibilities asociateprofesor The associate professor is expected to contribute to the development of the research of the International Center for Business and Politics and especially contribute with comparative analyses of states, nations, political cultures, but potentially also other institutions such as economic organizations and their governance. The position carries a responsibility for developing the CBS education in the areas of comparative research of public and private organizations, comparative methods, political sociology and organizational sociology. Furthermore, the Associate Professor is expected to contribute to and maintain the development of the international research position of the CBP and to participate in the development and strengthening of Copenhagen Business School s international network in the areas. Initiation, fund raising, and coordination of research projects. Contribution to the administrative responsibilities of the CBP. Communication of research-based knowledge in society, including participation in the public debate The Associate Professor is expected to contribute to the development and application of the research of the department s research areas and to maintain and strengthen its international research position. Qualifications asociateprofesor Advanced degree in an appropriate field Documented pedagogical qualifications or other material for the evaluation of his/her pedagogical level (See below) Documented research production at an international level, including publications in the field s internationally recognized journals Forfurtherinformationpleasecontact: Director & professor Lars Bo Kaspersen, International Center for Business and Politics or Head of Secretariat Bo Bøgeskov tel , Information about the department may be found at Apointment and salary will be in accordance with the Ministry of Finance s agreement with the Central Academic Organisation. The position is announced according to the Ministerial Order No 92 regarding appointment of academic staff at universities by 15 February 2008 and according to the Circular Letter regarding academic staff at universities by 22 December 2004 plus note of 18 December Aplicationsmustinclude: 1. Motivation for applying. 2. Transcript(s) and a full CV. 3. Co-author statements clarifying the applicant s contribution to submitted publications with more than one author Co-author statements clarifying the applicant s contribution to submitted publications with more than one author (signed by co-author(s)). 4. Documentation of relevant, significant, original research at an international level. 5. Documentation of previous teaching experience. 6. Information indicating experience in research management, industry co-operation and international cooperation. 7. A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers, year and placement of each publication) with an *) mark of the academic productions to be considered during the review. A maximum of 10 publications for review are allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement.

8 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. 8. Copies of the publications marked with an * (threcopiesto be submitted). Only publications written in English (eller andet sprog, hvis opslaget berettiger hertil) or one of the Scandinavian languages will be taken into consideration. An expert committee will be reviewing the received job applications. The committee s recommendation of each candidate will be submitted to the person in question. The application including appendices in four copies and the *-marked publications in three copies must be submitted to: Copenhagen Business School International Center for Business and Politics Steen Blichers Vej Frederiksberg Aplicationdeadline: november 1 209at12.0non. Marked Assistant Professorship stillingsnummer (påføres af Personaleafdelingen) Personaleafdelingen indsætter automatisk en ansøgningsfrist på 4 uger afhængig af opslagssted medmindre instituttet har specielle ønsker der fraviger fra retningslinien Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items 1-6 above), by the application deadline. Late application will not be considered. Applications received by or on discs will not be considered. All interested researchers irrespective of age, sex, race, religion, or nationality are invited to apply for the position. Details about Copenhagen Business School and the department are available at CBS focuses on innovation, partnership with the business community and internationalisation. As a Learning University CBS demands high quality on teaching, research and staff. CBS has around students distributed among a wide range of degrees in social science and humanities among these a very dynamic environment for executive programmes. CBS has around 400 full-time researchers and around 500 administrative employees. FORSLAGTILOPSLAGSTEDER: 1. CBS WEB fx The European Researcher s Mobility Portal på via Portalen er gratis 4. ECPR 5. The Amercan Sociological Association 6. The British Sociological Association 7. The German Sociological Association 8. Economic Sociology the European Website 9. EGOS mode=active 10. Henvisningsannonce i Times Higher Educational Supplement kontakt eventuelt Personaleafdelingen på 2683 eller 2678 for yderligere forslag

9 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. EANnr.: (må ikke ændres) Betales af (skal udfyldes): Kontering: Stednr. Projeknr. (angiv %) og evt. Stednr. Projeknr. (angiv %) Dekanen (201) betaler op til 2 trailere, hvis ansættelsen ikke skal finansieres af eksterne midler. INSTITUTLEDER Opslaget kan godkendes i henhold til forslaget dato underskrift

10 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Assistant Professorship/ Associate professorship in Public Management/ Public Sector The International Center for Business and Politics invites applications for one position as Assistant Professorship or associate professorship in Public Management/ Public Sector. The purpose of the International Center for Business and Politics is to encourage and support comparative research on the political economies of advanced and industrialized countries. The Center emphasizes crossnational research on states, economies, corporations, and other organizations that are involved in the governance of political and economic matters. The Center is open to research from political science, economics, and sociology and to a variety of theoretical and methodological approaches. Of special interest is research focused on institutions associated with business, politics, the media, and responsible for political economic governance and their relationship to Europeanization, globalization, and other important political and economic developments. An applicant with qualifications as assistant professor or an applicant with qualifications as associate professor will be chosen. Assistant professorship is a non-tenured position for a up to three 3-years period with research and teaching obligation. Associate professorship is a tenured position. To fulfil the research requirements of the position, the applicant chosen is expected to be physically present in a regular basis and actively participate in the teaching and research activities of the Center. An assistant professor is furthermore obliged to participate in the assistant professor programme at the Copenhagen Business School in which in mainly directed towards teaching principles and methods. Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting for example relevant business, educational and dissemination activities). Responsibilities Assistant professor Research, including responsibility for the academic development of the relevant discipline Responsibility for publishing, scientific communication and research-based teaching Active participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops, and conferences. Teaching, preparation and participation in examinations at the Copenhagen Business School Educational development within the core area of Business Economics and other relevant assignments at the Copenhagen Business School Contribution to the administrative responsibilities Qualification Assistant professor The applicant must hold a PhD or the equivalent. Emphasis is placed on the applicant s research potential, which means that a researcher with a large research potential may be preferred to a researcher with a large research production. Emphasis is placed on research relevant to the job description. The successful applicant is obliged to participate in a special CBS development program on teaching principles and methods in order to fulfil the pedagogical requirements made at the end of the term of employment as assistant professor. Responsibilities Associate professor

11 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. The associate professor is expected to contribute to the development of the research of the International Center for Business and Politics and especially contribute with comparative analyses of states, nations, political cultures, but potentially also other institutions such as economic organizations and their governance. The position carries a responsibility for developing the CBS education in the areas of comparative research of public and private organizations, comparative methods, political sociology and organizational sociology. Furthermore, the Associate Professor is expected to contribute to and maintain the development of the international research position of the CBP and to participate in the development and strengthening of Copenhagen Business School s international network in the areas. Initiation, fund raising, and coordination of research projects. Contribution to the administrative responsibilities of the CBP. Communication of research-based knowledge in society, including participation in the public debate The Associate Professor is expected to contribute to the development and application of the research of the department s research areas and to maintain and strengthen its international research position. Qualifications Associate professor Advanced degree in an appropriate field Documented pedagogical qualifications or other material for the evaluation of his/her pedagogical level (See below) Documented research production at an international level, including publications in the field s internationally recognized journals For further information please contact: Director & professor Lars Bo Kaspersen, International Center for Business and Politics or Head of Secretariat Bo Bøgeskov tel , Information about the department may be found at Appointment and salary will be in accordance with the Ministry of Finance s agreement with the Central Academic Organisation. The position is announced according to the Ministerial Order No 92 regarding appointment of academic staff at universities by 15 February 2008 and according to the Circular Letter regarding academic staff at universities by 22 December 2004 plus note of 18 December Applications must include: 1. Motivation for applying. 2. Transcript(s) and a full CV. 3. Co-author statements clarifying the applicant s contribution to submitted publications with more than one author Co-author statements clarifying the applicant s contribution to submitted publications with more than one author (signed by co-author(s)). 4. Documentation of relevant, significant, original research at an international level. 5. Documentation of previous teaching experience. 6. Information indicating experience in research management, industry co-operation and international cooperation. 7. A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers, year and placement of each publication) with an *) mark of the academic productions to be considered during the review. A maximum of 10 publications for review are allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement. 8. Copies of the publications marked with an * (three copies to be submitted). Only publications written in English or one of the Scandinavian languages will be taken into consideration.

12 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. An expert committee will be reviewing the received job applications. The committee s recommendation of each candidate will be submitted to the person in question. The application including appendices in four copies and the *-marked publications in three copies must be submitted to: Copenhagen Business School International Center for Business and Politics Steen Blichers Vej Frederiksberg Application deadline: 1st of November 2009 at noon. Marked Assistant/associate Professorship stillingsnummer (påføres af Personaleafdelingen) Personaleafdelingen indsætter automatisk en ansøgningsfrist på 4 uger afhængig af opslagssted medmindre instituttet har specielle ønsker der fraviger fra retningslinien Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items 1-6 above), by the application deadline. Late application will not be considered. Applications received by or on discs will not be considered. All interested researchers irrespective of age, sex, race, religion, or nationality are invited to apply for the position. Details about Copenhagen Business School and the department are available at CBS focuses on innovation, partnership with the business community and internationalisation. As a Learning University CBS demands high quality on teaching, research and staff. CBS has around students distributed among a wide range of degrees in social science and humanities among these a very dynamic environment for executive programmes. CBS has around 400 full-time researchers and around 500 administrative employees. FORSLAG TIL OPSLAGSTEDER: 1. CBS WEB fx The European Researcher s Mobility Portal på via Portalen er gratis 4. ECPR 5. The Amercan Sociological Association 6. The British Sociological Association 7. The German Sociological Association 8. Economic Sociology the European Website 9. EGOS mode=active 10. International Public Management Network Listserver 11. irspm 12. American Society for Public Administration The Bridge: 13. Henvisningsannonce i Times Higher Educational Supplement kontakt eventuelt Personaleafdelingen på 2683 eller 2678 for yderligere forslag

13 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. EAN nr.: (må ikke ændres) Betales af (skal udfyldes): Kontering: Stednr. Projeknr. (angiv %) og evt. Stednr. Projeknr. (angiv %) Dekanen (201) betaler op til 2 trailere, hvis ansættelsen ikke skal finansieres af eksterne midler. INSTITUTLEDER Opslaget kan godkendes i henhold til forslaget dato underskrift

14 Fuldt opslag Associate Professorship Associate professorship in Economic Sociology The International Center for Business and Politics (CBP) invites applications for a position as associate professor in economic sociology. The purpose of CBP is to encourage and support comparative research on the political economies of advanced and industrialized countries. The CBP emphasizes cross-national research on states, economies, businesses, and organizations that are involved in the governance of political and economic matters. The CBP is open to research from business studies, political science, economics, history and sociology and to a variety of theoretical and methodological approaches. Of special interest is research focused on institutions associated with business and politics and their relationship to europeanisation, globalization, internationalization and other important political and economic developments. The Associate Professorship is a tenured position with research and teaching obligations. Successful applicants are expected to be physically present and actively participate in the teaching and research activities of the department. Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting for example relevant business, educational and dissemination activities). Responsibilities The associate professor is expected to contribute to the development of the research of the International Center for Business and Politics and especially contribute with comparative analyses of states, nations, political cultures, but potentially also other institutions such as economic organizations and their governance. The position carries a responsibility for developing the CBS education in the areas of comparative research of public and private organizations, comparative methods, political sociology and organizational sociology. Furthermore, the Associate Professor is expected to contribute to and maintain the development of the international research position of the CBP and to participate in the development and strengthening of Copenhagen Business School s international network in the areas. Initiation, fund raising, and coordination of research projects. Contribution to the administrative responsibilities of the CBP. Communication of research-based knowledge in society, including participation in the public debate The Associate Professor is expected to contribute to the development and application of the research of the department s research areas and to maintain and strengthen its international research position. Qualifications Advanced degree in an appropriate field Documented pedagogical qualifications or other material for the evaluation of his/her pedagogical level (See below) Documented research production at an international level, including publications in the field s internationally recognized journals Applicants without appropriate teaching experience will be appointed on a probationary period of up to 1½ years. For further information please contact:

15 Fuldt opslag Associate Professorship Director & professor Lars Bo Kaspersen, International Center for Business and Politics or Head of Secretariat Bo Bøgeskov tel , Information about the department may be found at Appointment and salary will be in accordance with the agreement of Ministry of Finance s agreement with the Central Academic organisation. The position is announced according to the Ministerial Order No 284 regarding appointment of academic staff at universities by 25 April 2008 and according to the Circular Letter regarding academic staff at universities by 22 December 2004 plus note of 18 December Applications must include: 1. A statement of application. 2. Proof of qualifications and a full CV. 3. Co-author statements clarifying the applicant s contribution to co-authored publications. 4. Documentation of relevant, significant, original research at an international level. 5. Documentation of previous teaching experience. 6. Information indicating experience in research management, industry co-operation and international cooperation. 7. A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers, and year) with an * marking the academic productions to be considered during the review. A maximum of 10 publications for review is allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement. 8. Copies of the publications marked with an * (three copies to be submitted). Only publications written in English or one of the Scandinavian languages will be taken into consideration. An expert committee will review the received job applications. The committee s recommendation of each candidate will be submitted by to the person in question. The job application including appendices in 4 copies together with the *) marked publications in 3 copies should be forwarded in pairs to: Copenhagen Business School International Center for Business and Politics Steen Blichers Vej Frederiksberg Closing date: 1 st of November 2009 at noon. Marked Associate Professorship stillingsnummer (påføres af HR Services) The Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items above), by the application deadline. Applications received by or on discs will not be considered. Copenhagen Business School is an equal opportunity employer encouraging all interested parties to apply regardless of age, gender, religion, or ethnic group. Details about the Copenhagen Business School and the department are available at our Web site: Guidance regarding documentation: Copenhagen Business School requests that the application is accompanied by the following information for the assessment of the applicant s pedagogical qualifications. 1. An outline of teaching activities over the last 3 years including

16 Fuldt opslag Associate Professorship the subjects taught and at what level (Bachelor, Master, PhD, others), the extend of the teaching i.e. duration and number of students, type of instruction (lectures, group instruction, tutorials, internet-based, distance teaching), the teaching methods applied, the language of instruction, evaluation forms. 2. Relevant teaching materials. 3. Information on participation in teaching development, elaboration of course plans, etc. 4. Management and supervision of part-time instructors. 5. Administration of teaching. 6. Evaluation of teaching qualifications at the termination of employment as assistant professor (if applicable). 7. Student evaluations of teaching, other evaluations from colleagues, experts or others. 8. Reflections on the described instruction and perspectives on future teaching development. 9. Other relevant information for the documentation of teaching qualifications. The information may be organised otherwise but the same level of details is requested. CBS focuses on innovation, partnership with the business community and internationalisation. As a Learning University CBS demands high quality in teaching, research and staff. CBS has around students distributed among a wide range of degrees in social science and humanities including a very dynamic environment for executive programmes. CBS has around 400 full-time researchers and around 500 administrative employees. FORSLAG TIL OPSLAGSTEDER Ansættelsesbekendtgørelsens 3 kræver internationalt opslag: 1. CBS WEB fx The European Researcher s Mobility Portal på via Portalen er gratis 4. ECPR 5. The Amercan Sociological Association 6. The British Sociological Association 7. The German Sociological Association 8. Economic Sociology the European Website 9. EGOS mode=active 10. Henvisningsannonce i Times Higher Educational Supplement kontakt eventuelt HR Services på 2683 eller 2678 eller 2027 for yderligere forslag EAN nr.: Betales af (skal udfyldes hvis ansættelsen er helt eller delvist finansieret af eksterne midler): Kontering: Stednr. Projeknr. (angiv %) og evt. Stednr. Projeknr. (angiv %) INSTITUTLEDER Opslaget kan godkendes i henhold til forslaget

17 Fuldt opslag Associate Professorship dato Navn med BLOKBOGSTAVER underskrift

18 B Pkt. 3 Bilag 3.1 Bestyrelsen Forventet årsresultat 2009 Direktionen forventer fortsat et årsresultat for CBS på ca. 13 mio., som det fremgik af budgetopfølgningen fra 2. tertial. I skrivende stund gennemføres opfølgningen pr. 30. oktober, og den vil være klar umiddelbart før bestyrelsens decembermøde. 20. november 2009 PEP Der er ikke siden seneste rapportering til bestyrelsen (på oktobermødet) indtruffet begivenheder, der vil have markant konsekvens for CBS' økonomiske resultat i 2009, men der vil erfaringsmæssigt være justeringer af prognoser r for hovedområderr og enheder, baseret på de realiserede forbrug og evt. reviderede forventninger for resten af året. Direktionen vil mundtligt edegøre for den reviderede forventning til CBS' årsresultat for 2009 på bestyrelsesmødet. Venlig hilsen Peter Pietras Universitetsdirektør

19 N O T A T B Pkt. 3 Bilag 3.2 Bestyrelsen Forslag til udgangsbudget 2010 for CBS Hermed følger budgetforslag for CBS, baseret på forslag til finanslov for 2010 (FFL- 2010), den reviderede prognose for daguddannelserne, den gældende prognose for master- og diplomuddannelserne samt det nyligt indgåede politiske forlig om globaliseringsmidlerne. 1. CBS' finansieringsgrundlag 2010 CBS forventede finansieringsgrundlag er ultimo november behæftet med en del usikkerheder, som følge af nogle forhold som gælder generelt for de danske universiteters budgetlægning. 19. november 2009 Peter Pietras Universitetsdirektør Disse usikkerheder vedrører: - På trods af at Finanslovsaftalerne er indgået (onsdag d. 11/11) af folketinget, så udestår der fortsat at udmåle den konkrete fordeling mellem universiteterne. Dette arbejde gennemføres erfaringsmæssigt i MVTU i de næste 2-3 uger. - Selv små afvigelser i den reelle uddannelses-produktion ift. prognoserne kan give betydelige udsving i indtægtsbudgettet. Dette giver en betydelig usikkerhed for et universitet som CBS, der er så afhængig af indtægten fra uddannelserne. - VIP-løn budgettet er altid behæftet med en vis usikkerhed, fordi frikøb fra eksterne forskningsprojekter i sagens natur altid er behæftet med en vis usikkerhed. - Fordelingerne på udgiftsposter er centralt estimeret, der kan ske mindre forskydninger i disse, da detailbudgetterne i øjeblikket er under udarbejdelse i hovedområder og enheder. Det foreliggende materiale bygger derfor på nogle forudsætninger vedrørende: 1) Finanslovsbevillinger 2) Vores STÅ - prognose, 3) Prognose for Frikøb fra eksterne forskningsprojekter. Ud over de konkret udmeldte nye taxameter-satser i globaliseringsaftalen, er der ikke indregnet yderligere bidrag fra globaliseringspuljen i ovennævnte budget. Det er dog realistisk at forvente: En allokering fra basismidlerne i størrelsesordenen kr mio., En allokering fra de øvrige indsatsområder på kr mio., dog med bindinger til konkrete formål, En allokering fra omstillingspuljen. Siden forelæggelse for bestyrelsen af "Forslag til grundlag for primobudget 2010 for CBS" af 20. oktober er den nye aktivitetsprognose for daguddannelserne ("STÅ-prognosen") indarbejdet samt de konkrete elementer af det nyligt indgåede globaliseringsforlig (forligsteksten samt et kort notat om konsekvensen for CBS udgør hhv. bilag 1 og 2).

20 STÅ-produktionen forventes at udvikle sig således ift. de realiserede tal i 2008 og 2009: Tabel 1, STÅ-produktion og STÅ-prognose R2008 R2009 B2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 STÅ DKK Der forventes således en lille tilbagegang ift. niveauet for 2009, hvor indtægten også blev suppleret med en betydelig efterindberetning for 2008 i størrelsesordenen 265 STÅ (kr. 11 mio.). 2. Principper for budgetteringen, og allokering af basisbudgetter CBS opererer med en budgetteringsmodel, hvor allokeringen af hovedområdernes basisbudgetter tager udgangspunkt i sidste års budget, justeret for de traditionelle besparelser eller effektiviseringer, som er en tilbagevendende del af finansloven. I udgangspunktet lader CBS disse besparelser slå igennem på de områder, der er forudsat i finansloven, for at synliggøre effekterne internt og eksternt. Andre indtægter (omstillingsmidler, basismidlerne fra globaliseringspuljen, samt en andel af væksten i uddannelsesindtægterne) samles i én pulje Reserve, der allokeres efter konkrete beslutninger. Disse allokeringsbeslutninger vil typisk blive truffet ud fra overvejelser om nye, strategiske satsninger og neutralisering af besparelser til specielt pressede områder. 1 STÅ: STÅ er en forkortelse for STudenterÅrsværk (synonymt med årsstuderende). 1 STÅ optjenes for beståede eksamensaktiviteter svarende til et års normeret studietid (60 ECTS). Staten fordeler penge til universiteternes uddannelser via et taxametersystem. Der ydes en takst (taxameteret) pr. STÅ. De enkelte uddannelsers taxametertakster fremgår af Finansloven. For hver eksamensaktivitet i hvert studium er fastsat en STÅ-vægt, dvs et udtryk for hvor stor en del af et års normeret studietid, den pågældende eksamen modsvarer. De enkelte universiteters samlede taxametertilskud til heltidsuddannelser (bachelor- og kandidat-) bygger på bestået eksamensaktivitet i perioden 1.oktober i foregående finansår til 30. september i finansåret. Opgørelsen af årsstuderende i studieåret 2009/10 udløser således taxameterindtægter i finansåret (Herudover tildeler staten universiteterne færdiggørelsesbonus, dels for studerende, der gennemfører bacheloruddannelsen inden for normeret studietid plus ét år, dels for studerende, der gennemfører kandidatuddannelsen på normeret tid. Den nuværende færdiggørelsesbonus-ordning indfases gradvis ). For deltidsuddannelser (master- og diplom-) yder staten tilsvarende taxametertilskud baseret på takster fastsat på Finansloven. Taxametertilskud til deltidsuddannelserne ydes i et finansår på baggrund af antal betalende årsstuderende i samme finansår. 2

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Forslag til dagsorden B5-09 den 3. december 2009

Forslag til dagsorden B5-09 den 3. december 2009 B5-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden B5-09 den 3. december 2009 251109 0. Temadiskussion Det strategiske review af efter- og videreuddannelsesområdet Knut Akselvoll og Morten Christiansen fra

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015 CSR Rapport / Communication on progress. Arkitekter 2015 Executive Statement of Continuing Commitment Vi bekræfter hermed vore fortsatte engagement og opbakning til Global Compact og de 10 principper.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen New Standards eller Best Practice? Hvordan kommunikerer danske virksomheder om implementering af bæredygtighed og ansvarlighed

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere