Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt"

Transkript

1 Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Ansættesesbekendtgørelsen giver mulighed for, at institutionerne kan ansætte professorer med andre særlige opgaver end de strengt forskningsmæssige. CBS har ikke gjort særligt meget ud af at bruge denne mulighed til at styrke udvikling og gennemførelse af uddannelse. Med god grund har CBS benyttet muligheden for professorer MSO til at udvikle sin forskningsmæssige kompetence. Imidlertid giver bekendtgørelsen mulighed for at en institution anlægger flere kriterier end de forskningsmæssige ved tildeling af professorat MSO. Muligheden for et undervisningsprofessorat er til stede, og netop nu med den stigende strøm af studerende på flere og flere studier giver det god mening at eksperimentere med et professorat MSO inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt. For det første skal stor set alle studerede på CBS have undervisning i erhvervsøkonomi, som har forskellige navne på forskellige studier. Det betyder, at erhvervsøkonomi har et udpræget udviklingsbehov, fordi de forskellige studer ønsker at få en eller anden toning. For det andet har selve mængden af studerende samtidig med at CBS har eget begrænsede fysiske ressourcer, at det ikke er muligt at aflyse undervisning, fordi det ikke er muligt bl.a. pga. lokalesituationen at lave erstatningsforelæsninger. Dette kræver et koordineringsarbejde både logistisk og ikke mindste indholdsmæssigt, pædagogisk og med bemandingsmæssigt, som er meget stort og belastende. Der er brug for at kunne designe et system, som kan håndtere stor usikkerhed. For det tredje er de fleste af de studienævn, som efterspørger erhvervsøkonomi, små og har kun begrænsede udviklingsmidler, så en del af det samlede udviklingsarbejde må ske ved at de mange små midler organiseres. Faglig kvalitetssikring og pædagogisk udvikling herunder udvikling af case materiale kan organiseres ved at en instans trækker midler sammen og kanaliserer dem til fordel for alle studienævnene. For det fjerde gennemføres undervisningen i erhvervsøkonomi i meget stort omfang af ekstern lærere, som er meget gode. Imidlertid skaber det forhold, at størstedelen af lærerne er eksterne, en særlig udfordring i at skabe forandring i pensum og undervisningsmetoder. Eksterne lærere er motiverede til at levere en god undervisning, men de skal motiveres særligt til at udvikle sig, fordi det forekommer lettere at gentage sidste års lektioner. Det er imidlertid ikke en rimelig ambition, når man gerne vil øge kvaliteten, og derfor skal der en indsats til for at få udvikling i det samlede uddannelsestilbud. Disse fire elementer gør organiseringen af erhvervsøkonomiundervisningen en særlig udfordring. Fagligt, pædagogisk, logistisk og bemandingsmæssigt er der her en stor opgave. Den kan ikke løses af en person. Der er brug for en flerhed af interne og eksterne lærerressourcer til at løse den; udviklingen af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt er en kollektiv opgave. Imidlertid er det vigtigt at en faglig stærk og pædagogik klarsynet person står i spidsen for dette arbejde. Derfor er det vigtigt med en professor, som kan inspirere og sætte kvalitetsstandarder på samme tid; det skal være en person, som har dokumenteret kvalifikationer i at udbyde of gennemføre undervisning med store hold og for mange studerede. Erfaring i at tilrette undervisning med anvendelse af IT er en klar fordel;

2 og så skal personen have demonstreret viden om erhvervsøkonomi på højt niveau, som kun kan erhverves via forskningsmæssige publikationer. Forskningsmeritter er vigtige, men af særlig betydning er at vedkommende evner at tilføre undervisningsfeltet ikke alene vidensmæssig pondus men og så pædagogisk og ledelsesmæssig pondus.

3 Vurderingsproces ved udløb af stillinger som professor med særlige opgaver (mso er) I henhold til Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 22. december 2004 (nærmere bestemt 4 i det hertil knyttede Protokollat til overenskomsten for akademikere i staten ) er ansættelsen som mso er tidsbegrænset, idet ansættelsen kan ske for en periode på 3 til 5 år, med mulighed for forlængelse med op til yderligere 3 år. Efter udløbet af ansættelsesperioden overgår den pågældende til ansættelse og aflønning som lektor. I det til stillingsstrukturcirkulæret knyttede notat fra Videnskabsministeriet om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne anføres i stillingsbeskrivelsen for mso er bl.a.: Professor med særlige opgaver indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt opgaver i øvrigt, der er knyttet til professorstillinger. Stillingerne oprettes normalt med henblik på ansættelse af særligt talentfulde, gerne yngre, forskere til at udvikle et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau. Stillingen skal ligge inden for et af universitetets kerneområder, et satsningsområde eller et område, hvor der er særligt behov for høj faglig kompetence som led i opbygningen af et nyt forsknings- eller uddannelsesfelt. 26. maj 2006 J.nr. JTV/LL I henhold til lov om tidsbegrænset ansættelse må man gå ud fra, at det ikke er muligt ved udløbet af et forlænget mso-professorat (efter op til 8 års ansættelse i midlertidig stilling) at ansætte samme person i et nyt msoprofessorat. Fremgangsmåde Institutlederne vurderer på baggrund af input fra de involverede mso professorer såvel den faglig kvalitet af arbejdet som dets placering i forhold til instituttets og CBS s forskningsplaner. På denne baggrund træffer dekanen/rektor beslutninger om eventuelle mso-forlængelser i lyset af CBS overordnede strategier. I passende tid og helst mindst 6 måneder - før udløbet af et msoprofessorat afgiver institutlederen indstilling til dekanen. Indstillingen skal omfatte:

4 2 1) En kort redegørelse udarbejdet af mso-professoren - for det hidtidige arbejde indenfor opgavefeltet, herunder hvilke konkrete resultater arbejdet har medført (f.eks. omfanget af forskningsproduktionen) samt hvilke fremtidsperspektiver vedkommende ser for opgavefeltet. Redegørelsen bør max. fylde 2 sider. 2) En kort redegørelse fra institutlederen for, hvordan det pågældende særlige opgavefelt passer ind i instituttets aktuelle og fremtidige forskningsplaner samt hvordan opgavefeltet relaterer sig til a) CBS s overordnede strategi inkl. de heri anførte fokusområder, b) CBS udviklingskontrakt for og c) de af CBS til Danmarks Forskningspolitiske Råd indmeldte kernefelter. 2) Institutlederens vurdering af kvaliteten af mso-professorens hidtidige arbejde inden for opgavefeltet. 3) På denne baggrund indstiller institutlederen til dekanen enten: a) at forskningsfeltet har en sådan placering i forhold til instituttets og CBS forskningsplaner (jf. pkt. 2) og det hidtil udførte arbejde en sådan uomtvistelig kvalitet, at der bør opslåes et ordinært professorat på området, eller b) at mso-professoratet forlænges i en yderligere periode på op til 3 år, eller c) at mso-professoratet afvikles ved udløbet af den nuværende periode. Institutlederen kan i tilknytning hertil stille forslag om, at der i stedet opslås et mso-professorat rettet mod et nyt særligt opgavefelt Ad a) Hvis dekanen/rektor vælger at følge en indstilling om et ordinært professorat og råder over et ubesat, opslås snarest muligt et ordinært professorat, som den pågældende kan søge. Mso-professoratet forlænges uden yderligere bedømmelse indtil der foreligger afklaring om ansættelsen i det ordinære professorat. Ansættes mso-professoren ikke i stillingen, overgår vedkommende til et lektorat. Såfremt dekanen/rektor beslutter ikke at følge indstillingen pga. et begrænset antal ubesatte ordinære professorater, kan dekanen/rektor beslutte, at mso-professoratet forlænges i en yderligere periode på op til 3 år. Såfremt yderligere forlængelse ikke er mulig, meddeles dekanens/rektors afgørelse institutlederen og den pågældende, der ved udløbet af perioden overgår til ansættelse som lektor. Ad b) Hvis dekanen/rektor vælger at følge en indstilling om forlængelse af mso-professoratet, forlænges den pågældende mso-professor i en periode på op til 3 år. Såfremt dekanen/rektor beslutter ikke at følge en indstilling om forlængelse, meddeles dette institutlederen samt den pågældende msoprofessor, der ved udløbet af perioden overgår til ansættelse som lektor. Ad c) Hvis dekanen/rektor vælger at følge en indstilling om, at professoratet afvikles ved udløb, meddeles dette den pågældende, der ved udløbet af perioden overgår til ansættelse som lektor.

5 The Copenhagen Conference Declaration: A Call to Action for Management Education 1 Presented at the PRME/CBS International Conference on Responsible Management Education: Sustainable Leadership in the Era of Climate Change, November 2009, Copenhagen Business School Business schools around the world call upon political leaders to agree to an ambitious global climate treaty at COP15 in Copenhagen setting a tone of integration and effective cooperation with beneficial effects for the future of our interdependent world. As business schools we understand our vital role in shaping and disseminating the values and best practices that future business leaders need to transform a global climate framework into action. At the PRME/CBS Conference it was agreed that to effectively support an ambitious climate framework, business schools should: 1. Integrate Climate related Topics into Management Education To meet the climate challenges, citizens of the world will have to alter their behavior and the economic, social and political governance systems that support human civilization. Not only are changes needed in external systems, but also within corporations in their relations with suppliers, customers, competitors, media, civil society and governments. To deal effectively with the changes needed, management education needs to adapt existing knowledge to include issues of climate change and sustainability within core disciplines as part of the new business imperative. These issues need to be integrated not only into businesses and more technical analyses related to the natural environment, but into the very core of business strategy, and that integration needs to be reflected in business school curricula. The climate challenge is multi disciplinary and our response must be based on multi stakeholder dialogue on climate change among educators, students, and other stakeholders such as, but not limited to, governments, business practitioners, local and global communities and NGOs. 2. Research the Role of Business in a Low Carbon Economy Companies must base their future decisions on solid research and analyses: a future low carbon and sustainable economy needs to be based on well researched management practices. Researchers and scholars need to rethink the (often implicit) premises that traditional management models are based upon and create new models of management, economics, and business that are inherently sustainable, have low carbon footprints, encourage disclosure and transparency, and meet true social needs. Business schools should encourage and reward research and other forms of scholarship on issues of management and climate change, and support professional development, through professional associations, linkages to business initiatives, publication outlets, and on going faculty development in these domains, along with encouraging students to incorporate climate change issues into their research. DIR Bilag 5b 3. Lead by Example In order to inspire the way forward for future generations we will strive to fully incorporate issues of climate change and sustainability into our operations through green campus strategies. We will spread within the PRME community of academic institutions and beyond among local similarly spirited communities the following good practices: - Estimating and disclosing the carbon impact of our research and education activities - Taking measures to reduce our carbon footprint, namely developing energy efficiency saving attitudes, promoting renewable energies and sustainable mobility. The aim should be to reduce our GHGs emissions at least by 40% by 2020, and to reach carbon neutrality by Using carbon offsetting practices only where it has been found very difficult to reduce emissions Climate action and low carbon innovation is part of the bigger sustainability agenda as advanced by the UN Global Compact, whose values inspired our Principles for Responsible Management Education (PRME). We understand that the preservation of the basis for human growth requires a simultaneous attention to the pivotal problem of climate change along with three related global risks: food crises, water sustainability and energy uncertainties. Business schools should commit to develop a new generation of leaders capable of understanding the interrelation between those global challenges and acting effectively with new approaches and the necessary skills and efficacy conducive to change. In order to stay in tune with the global development on these issues we consider this a living document that will be updated according to the evolution of the climate change issues and the PRME community. 1 The views expressed in this Declaration have been informed by deliberations among all participants at the abovementioned conference. They do not necessarily reflect the views of all conference participants or the entire global PRME community.

6 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. AsistantProfesorship/AsociateprofesorshipinEconomicSociologywithspecialreferencetoquantitativeresearchmethods The International Center for Business and Politics invites applications for a position as Assistant Professor or associate professor in Economic Sociology with special reference to quantitative research methods. The purpose of the International Center for Business and Politics is to encourage and support comparative research on the political economies of advanced and industrialized countries. The Center emphasizes crossnational research on states, firms, and other organizations that are involved in the governance of political and economic matters. The Center is open to research from political science, economics, and sociology and to a variety of theoretical and methodological approaches. Of special interest is research focused on institutions associated with business, politics, the media, and responsible for political economic governance and their relationship to Europeanization, globalization, and other important political and economic developments. For this particular position the Center is looking for a candidate who has strong methodological skills in particular within the area of quantitative research methods. The Center is looking for a strong candidate and we are open for applications from junior as well senior researchers. An applicant with qualifications as assistant professor or an applicant with qualifications as associate professor will be chosen. An assistant professorship is a non-tenured position for up to three 3-year period with research and teaching obligation. An associate professorship is a tenured position. To fulfil the research requirements of the position, the applicant chosen is expected to be physically present in a regular basis and actively participate in the teaching and research activities of the Center. An assistant professor is furthermore obliged to participate in the assistant professor programme at the Copenhagen Business School which is mainly directed towards teaching principles and methods. Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting for example relevant business, educational and dissemination activities). Responsibilities asistantprofesor Research, including responsibility for the academic development of the relevant discipline Responsibility for publishing, scientific communication and research-based teaching Active participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops, and conferences. Teaching, preparation and participation in examinations at the Copenhagen Business School Educational development within the core area of Business Economics and other relevant assignments at the Copenhagen Business School Contribution to the administrative responsibilities Qualification asistantprofesor The applicant must hold a PhD or the equivalent. Emphasis is placed on the applicant s research potential, which means that a researcher with a large research potential may be preferred to a researcher with a large research production. Emphasis is placed on research relevant to the job description. The successful applicant is obliged to participate in a special CBS development program on teaching principles and methods in order to fulfil the pedagogical requirements made at the end of the term of employment as assistant professor.

7 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Responsibilities asociateprofesor The associate professor is expected to contribute to the development of the research of the International Center for Business and Politics and especially contribute with comparative analyses of states, nations, political cultures, but potentially also other institutions such as economic organizations and their governance. The position carries a responsibility for developing the CBS education in the areas of comparative research of public and private organizations, comparative methods, political sociology and organizational sociology. Furthermore, the Associate Professor is expected to contribute to and maintain the development of the international research position of the CBP and to participate in the development and strengthening of Copenhagen Business School s international network in the areas. Initiation, fund raising, and coordination of research projects. Contribution to the administrative responsibilities of the CBP. Communication of research-based knowledge in society, including participation in the public debate The Associate Professor is expected to contribute to the development and application of the research of the department s research areas and to maintain and strengthen its international research position. Qualifications asociateprofesor Advanced degree in an appropriate field Documented pedagogical qualifications or other material for the evaluation of his/her pedagogical level (See below) Documented research production at an international level, including publications in the field s internationally recognized journals Forfurtherinformationpleasecontact: Director & professor Lars Bo Kaspersen, International Center for Business and Politics or Head of Secretariat Bo Bøgeskov tel , Information about the department may be found at Apointment and salary will be in accordance with the Ministry of Finance s agreement with the Central Academic Organisation. The position is announced according to the Ministerial Order No 92 regarding appointment of academic staff at universities by 15 February 2008 and according to the Circular Letter regarding academic staff at universities by 22 December 2004 plus note of 18 December Aplicationsmustinclude: 1. Motivation for applying. 2. Transcript(s) and a full CV. 3. Co-author statements clarifying the applicant s contribution to submitted publications with more than one author Co-author statements clarifying the applicant s contribution to submitted publications with more than one author (signed by co-author(s)). 4. Documentation of relevant, significant, original research at an international level. 5. Documentation of previous teaching experience. 6. Information indicating experience in research management, industry co-operation and international cooperation. 7. A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers, year and placement of each publication) with an *) mark of the academic productions to be considered during the review. A maximum of 10 publications for review are allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement.

8 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. 8. Copies of the publications marked with an * (threcopiesto be submitted). Only publications written in English (eller andet sprog, hvis opslaget berettiger hertil) or one of the Scandinavian languages will be taken into consideration. An expert committee will be reviewing the received job applications. The committee s recommendation of each candidate will be submitted to the person in question. The application including appendices in four copies and the *-marked publications in three copies must be submitted to: Copenhagen Business School International Center for Business and Politics Steen Blichers Vej Frederiksberg Aplicationdeadline: november 1 209at12.0non. Marked Assistant Professorship stillingsnummer (påføres af Personaleafdelingen) Personaleafdelingen indsætter automatisk en ansøgningsfrist på 4 uger afhængig af opslagssted medmindre instituttet har specielle ønsker der fraviger fra retningslinien Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items 1-6 above), by the application deadline. Late application will not be considered. Applications received by or on discs will not be considered. All interested researchers irrespective of age, sex, race, religion, or nationality are invited to apply for the position. Details about Copenhagen Business School and the department are available at CBS focuses on innovation, partnership with the business community and internationalisation. As a Learning University CBS demands high quality on teaching, research and staff. CBS has around students distributed among a wide range of degrees in social science and humanities among these a very dynamic environment for executive programmes. CBS has around 400 full-time researchers and around 500 administrative employees. FORSLAGTILOPSLAGSTEDER: 1. CBS WEB fx The European Researcher s Mobility Portal på via Portalen er gratis 4. ECPR 5. The Amercan Sociological Association 6. The British Sociological Association 7. The German Sociological Association 8. Economic Sociology the European Website 9. EGOS mode=active 10. Henvisningsannonce i Times Higher Educational Supplement kontakt eventuelt Personaleafdelingen på 2683 eller 2678 for yderligere forslag

9 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. EANnr.: (må ikke ændres) Betales af (skal udfyldes): Kontering: Stednr. Projeknr. (angiv %) og evt. Stednr. Projeknr. (angiv %) Dekanen (201) betaler op til 2 trailere, hvis ansættelsen ikke skal finansieres af eksterne midler. INSTITUTLEDER Opslaget kan godkendes i henhold til forslaget dato underskrift

10 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Assistant Professorship/ Associate professorship in Public Management/ Public Sector The International Center for Business and Politics invites applications for one position as Assistant Professorship or associate professorship in Public Management/ Public Sector. The purpose of the International Center for Business and Politics is to encourage and support comparative research on the political economies of advanced and industrialized countries. The Center emphasizes crossnational research on states, economies, corporations, and other organizations that are involved in the governance of political and economic matters. The Center is open to research from political science, economics, and sociology and to a variety of theoretical and methodological approaches. Of special interest is research focused on institutions associated with business, politics, the media, and responsible for political economic governance and their relationship to Europeanization, globalization, and other important political and economic developments. An applicant with qualifications as assistant professor or an applicant with qualifications as associate professor will be chosen. Assistant professorship is a non-tenured position for a up to three 3-years period with research and teaching obligation. Associate professorship is a tenured position. To fulfil the research requirements of the position, the applicant chosen is expected to be physically present in a regular basis and actively participate in the teaching and research activities of the Center. An assistant professor is furthermore obliged to participate in the assistant professor programme at the Copenhagen Business School in which in mainly directed towards teaching principles and methods. Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting for example relevant business, educational and dissemination activities). Responsibilities Assistant professor Research, including responsibility for the academic development of the relevant discipline Responsibility for publishing, scientific communication and research-based teaching Active participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops, and conferences. Teaching, preparation and participation in examinations at the Copenhagen Business School Educational development within the core area of Business Economics and other relevant assignments at the Copenhagen Business School Contribution to the administrative responsibilities Qualification Assistant professor The applicant must hold a PhD or the equivalent. Emphasis is placed on the applicant s research potential, which means that a researcher with a large research potential may be preferred to a researcher with a large research production. Emphasis is placed on research relevant to the job description. The successful applicant is obliged to participate in a special CBS development program on teaching principles and methods in order to fulfil the pedagogical requirements made at the end of the term of employment as assistant professor. Responsibilities Associate professor

11 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. The associate professor is expected to contribute to the development of the research of the International Center for Business and Politics and especially contribute with comparative analyses of states, nations, political cultures, but potentially also other institutions such as economic organizations and their governance. The position carries a responsibility for developing the CBS education in the areas of comparative research of public and private organizations, comparative methods, political sociology and organizational sociology. Furthermore, the Associate Professor is expected to contribute to and maintain the development of the international research position of the CBP and to participate in the development and strengthening of Copenhagen Business School s international network in the areas. Initiation, fund raising, and coordination of research projects. Contribution to the administrative responsibilities of the CBP. Communication of research-based knowledge in society, including participation in the public debate The Associate Professor is expected to contribute to the development and application of the research of the department s research areas and to maintain and strengthen its international research position. Qualifications Associate professor Advanced degree in an appropriate field Documented pedagogical qualifications or other material for the evaluation of his/her pedagogical level (See below) Documented research production at an international level, including publications in the field s internationally recognized journals For further information please contact: Director & professor Lars Bo Kaspersen, International Center for Business and Politics or Head of Secretariat Bo Bøgeskov tel , Information about the department may be found at Appointment and salary will be in accordance with the Ministry of Finance s agreement with the Central Academic Organisation. The position is announced according to the Ministerial Order No 92 regarding appointment of academic staff at universities by 15 February 2008 and according to the Circular Letter regarding academic staff at universities by 22 December 2004 plus note of 18 December Applications must include: 1. Motivation for applying. 2. Transcript(s) and a full CV. 3. Co-author statements clarifying the applicant s contribution to submitted publications with more than one author Co-author statements clarifying the applicant s contribution to submitted publications with more than one author (signed by co-author(s)). 4. Documentation of relevant, significant, original research at an international level. 5. Documentation of previous teaching experience. 6. Information indicating experience in research management, industry co-operation and international cooperation. 7. A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers, year and placement of each publication) with an *) mark of the academic productions to be considered during the review. A maximum of 10 publications for review are allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement. 8. Copies of the publications marked with an * (three copies to be submitted). Only publications written in English or one of the Scandinavian languages will be taken into consideration.

12 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. An expert committee will be reviewing the received job applications. The committee s recommendation of each candidate will be submitted to the person in question. The application including appendices in four copies and the *-marked publications in three copies must be submitted to: Copenhagen Business School International Center for Business and Politics Steen Blichers Vej Frederiksberg Application deadline: 1st of November 2009 at noon. Marked Assistant/associate Professorship stillingsnummer (påføres af Personaleafdelingen) Personaleafdelingen indsætter automatisk en ansøgningsfrist på 4 uger afhængig af opslagssted medmindre instituttet har specielle ønsker der fraviger fra retningslinien Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items 1-6 above), by the application deadline. Late application will not be considered. Applications received by or on discs will not be considered. All interested researchers irrespective of age, sex, race, religion, or nationality are invited to apply for the position. Details about Copenhagen Business School and the department are available at CBS focuses on innovation, partnership with the business community and internationalisation. As a Learning University CBS demands high quality on teaching, research and staff. CBS has around students distributed among a wide range of degrees in social science and humanities among these a very dynamic environment for executive programmes. CBS has around 400 full-time researchers and around 500 administrative employees. FORSLAG TIL OPSLAGSTEDER: 1. CBS WEB fx The European Researcher s Mobility Portal på via Portalen er gratis 4. ECPR 5. The Amercan Sociological Association 6. The British Sociological Association 7. The German Sociological Association 8. Economic Sociology the European Website 9. EGOS mode=active 10. International Public Management Network Listserver 11. irspm 12. American Society for Public Administration The Bridge: 13. Henvisningsannonce i Times Higher Educational Supplement kontakt eventuelt Personaleafdelingen på 2683 eller 2678 for yderligere forslag

13 fuldt opslag Assistant Professorship Adjunkturer er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering / videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som PhD eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. EAN nr.: (må ikke ændres) Betales af (skal udfyldes): Kontering: Stednr. Projeknr. (angiv %) og evt. Stednr. Projeknr. (angiv %) Dekanen (201) betaler op til 2 trailere, hvis ansættelsen ikke skal finansieres af eksterne midler. INSTITUTLEDER Opslaget kan godkendes i henhold til forslaget dato underskrift

14 Fuldt opslag Associate Professorship Associate professorship in Economic Sociology The International Center for Business and Politics (CBP) invites applications for a position as associate professor in economic sociology. The purpose of CBP is to encourage and support comparative research on the political economies of advanced and industrialized countries. The CBP emphasizes cross-national research on states, economies, businesses, and organizations that are involved in the governance of political and economic matters. The CBP is open to research from business studies, political science, economics, history and sociology and to a variety of theoretical and methodological approaches. Of special interest is research focused on institutions associated with business and politics and their relationship to europeanisation, globalization, internationalization and other important political and economic developments. The Associate Professorship is a tenured position with research and teaching obligations. Successful applicants are expected to be physically present and actively participate in the teaching and research activities of the department. Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting for example relevant business, educational and dissemination activities). Responsibilities The associate professor is expected to contribute to the development of the research of the International Center for Business and Politics and especially contribute with comparative analyses of states, nations, political cultures, but potentially also other institutions such as economic organizations and their governance. The position carries a responsibility for developing the CBS education in the areas of comparative research of public and private organizations, comparative methods, political sociology and organizational sociology. Furthermore, the Associate Professor is expected to contribute to and maintain the development of the international research position of the CBP and to participate in the development and strengthening of Copenhagen Business School s international network in the areas. Initiation, fund raising, and coordination of research projects. Contribution to the administrative responsibilities of the CBP. Communication of research-based knowledge in society, including participation in the public debate The Associate Professor is expected to contribute to the development and application of the research of the department s research areas and to maintain and strengthen its international research position. Qualifications Advanced degree in an appropriate field Documented pedagogical qualifications or other material for the evaluation of his/her pedagogical level (See below) Documented research production at an international level, including publications in the field s internationally recognized journals Applicants without appropriate teaching experience will be appointed on a probationary period of up to 1½ years. For further information please contact:

15 Fuldt opslag Associate Professorship Director & professor Lars Bo Kaspersen, International Center for Business and Politics or Head of Secretariat Bo Bøgeskov tel , Information about the department may be found at Appointment and salary will be in accordance with the agreement of Ministry of Finance s agreement with the Central Academic organisation. The position is announced according to the Ministerial Order No 284 regarding appointment of academic staff at universities by 25 April 2008 and according to the Circular Letter regarding academic staff at universities by 22 December 2004 plus note of 18 December Applications must include: 1. A statement of application. 2. Proof of qualifications and a full CV. 3. Co-author statements clarifying the applicant s contribution to co-authored publications. 4. Documentation of relevant, significant, original research at an international level. 5. Documentation of previous teaching experience. 6. Information indicating experience in research management, industry co-operation and international cooperation. 7. A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers, and year) with an * marking the academic productions to be considered during the review. A maximum of 10 publications for review is allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement. 8. Copies of the publications marked with an * (three copies to be submitted). Only publications written in English or one of the Scandinavian languages will be taken into consideration. An expert committee will review the received job applications. The committee s recommendation of each candidate will be submitted by to the person in question. The job application including appendices in 4 copies together with the *) marked publications in 3 copies should be forwarded in pairs to: Copenhagen Business School International Center for Business and Politics Steen Blichers Vej Frederiksberg Closing date: 1 st of November 2009 at noon. Marked Associate Professorship stillingsnummer (påføres af HR Services) The Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items above), by the application deadline. Applications received by or on discs will not be considered. Copenhagen Business School is an equal opportunity employer encouraging all interested parties to apply regardless of age, gender, religion, or ethnic group. Details about the Copenhagen Business School and the department are available at our Web site: Guidance regarding documentation: Copenhagen Business School requests that the application is accompanied by the following information for the assessment of the applicant s pedagogical qualifications. 1. An outline of teaching activities over the last 3 years including

16 Fuldt opslag Associate Professorship the subjects taught and at what level (Bachelor, Master, PhD, others), the extend of the teaching i.e. duration and number of students, type of instruction (lectures, group instruction, tutorials, internet-based, distance teaching), the teaching methods applied, the language of instruction, evaluation forms. 2. Relevant teaching materials. 3. Information on participation in teaching development, elaboration of course plans, etc. 4. Management and supervision of part-time instructors. 5. Administration of teaching. 6. Evaluation of teaching qualifications at the termination of employment as assistant professor (if applicable). 7. Student evaluations of teaching, other evaluations from colleagues, experts or others. 8. Reflections on the described instruction and perspectives on future teaching development. 9. Other relevant information for the documentation of teaching qualifications. The information may be organised otherwise but the same level of details is requested. CBS focuses on innovation, partnership with the business community and internationalisation. As a Learning University CBS demands high quality in teaching, research and staff. CBS has around students distributed among a wide range of degrees in social science and humanities including a very dynamic environment for executive programmes. CBS has around 400 full-time researchers and around 500 administrative employees. FORSLAG TIL OPSLAGSTEDER Ansættelsesbekendtgørelsens 3 kræver internationalt opslag: 1. CBS WEB fx The European Researcher s Mobility Portal på via Portalen er gratis 4. ECPR 5. The Amercan Sociological Association 6. The British Sociological Association 7. The German Sociological Association 8. Economic Sociology the European Website 9. EGOS mode=active 10. Henvisningsannonce i Times Higher Educational Supplement kontakt eventuelt HR Services på 2683 eller 2678 eller 2027 for yderligere forslag EAN nr.: Betales af (skal udfyldes hvis ansættelsen er helt eller delvist finansieret af eksterne midler): Kontering: Stednr. Projeknr. (angiv %) og evt. Stednr. Projeknr. (angiv %) INSTITUTLEDER Opslaget kan godkendes i henhold til forslaget

17 Fuldt opslag Associate Professorship dato Navn med BLOKBOGSTAVER underskrift

18 B Pkt. 3 Bilag 3.1 Bestyrelsen Forventet årsresultat 2009 Direktionen forventer fortsat et årsresultat for CBS på ca. 13 mio., som det fremgik af budgetopfølgningen fra 2. tertial. I skrivende stund gennemføres opfølgningen pr. 30. oktober, og den vil være klar umiddelbart før bestyrelsens decembermøde. 20. november 2009 PEP Der er ikke siden seneste rapportering til bestyrelsen (på oktobermødet) indtruffet begivenheder, der vil have markant konsekvens for CBS' økonomiske resultat i 2009, men der vil erfaringsmæssigt være justeringer af prognoser r for hovedområderr og enheder, baseret på de realiserede forbrug og evt. reviderede forventninger for resten af året. Direktionen vil mundtligt edegøre for den reviderede forventning til CBS' årsresultat for 2009 på bestyrelsesmødet. Venlig hilsen Peter Pietras Universitetsdirektør

19 N O T A T B Pkt. 3 Bilag 3.2 Bestyrelsen Forslag til udgangsbudget 2010 for CBS Hermed følger budgetforslag for CBS, baseret på forslag til finanslov for 2010 (FFL- 2010), den reviderede prognose for daguddannelserne, den gældende prognose for master- og diplomuddannelserne samt det nyligt indgåede politiske forlig om globaliseringsmidlerne. 1. CBS' finansieringsgrundlag 2010 CBS forventede finansieringsgrundlag er ultimo november behæftet med en del usikkerheder, som følge af nogle forhold som gælder generelt for de danske universiteters budgetlægning. 19. november 2009 Peter Pietras Universitetsdirektør Disse usikkerheder vedrører: - På trods af at Finanslovsaftalerne er indgået (onsdag d. 11/11) af folketinget, så udestår der fortsat at udmåle den konkrete fordeling mellem universiteterne. Dette arbejde gennemføres erfaringsmæssigt i MVTU i de næste 2-3 uger. - Selv små afvigelser i den reelle uddannelses-produktion ift. prognoserne kan give betydelige udsving i indtægtsbudgettet. Dette giver en betydelig usikkerhed for et universitet som CBS, der er så afhængig af indtægten fra uddannelserne. - VIP-løn budgettet er altid behæftet med en vis usikkerhed, fordi frikøb fra eksterne forskningsprojekter i sagens natur altid er behæftet med en vis usikkerhed. - Fordelingerne på udgiftsposter er centralt estimeret, der kan ske mindre forskydninger i disse, da detailbudgetterne i øjeblikket er under udarbejdelse i hovedområder og enheder. Det foreliggende materiale bygger derfor på nogle forudsætninger vedrørende: 1) Finanslovsbevillinger 2) Vores STÅ - prognose, 3) Prognose for Frikøb fra eksterne forskningsprojekter. Ud over de konkret udmeldte nye taxameter-satser i globaliseringsaftalen, er der ikke indregnet yderligere bidrag fra globaliseringspuljen i ovennævnte budget. Det er dog realistisk at forvente: En allokering fra basismidlerne i størrelsesordenen kr mio., En allokering fra de øvrige indsatsområder på kr mio., dog med bindinger til konkrete formål, En allokering fra omstillingspuljen. Siden forelæggelse for bestyrelsen af "Forslag til grundlag for primobudget 2010 for CBS" af 20. oktober er den nye aktivitetsprognose for daguddannelserne ("STÅ-prognosen") indarbejdet samt de konkrete elementer af det nyligt indgåede globaliseringsforlig (forligsteksten samt et kort notat om konsekvensen for CBS udgør hhv. bilag 1 og 2).

20 STÅ-produktionen forventes at udvikle sig således ift. de realiserede tal i 2008 og 2009: Tabel 1, STÅ-produktion og STÅ-prognose R2008 R2009 B2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 STÅ DKK Der forventes således en lille tilbagegang ift. niveauet for 2009, hvor indtægten også blev suppleret med en betydelig efterindberetning for 2008 i størrelsesordenen 265 STÅ (kr. 11 mio.). 2. Principper for budgetteringen, og allokering af basisbudgetter CBS opererer med en budgetteringsmodel, hvor allokeringen af hovedområdernes basisbudgetter tager udgangspunkt i sidste års budget, justeret for de traditionelle besparelser eller effektiviseringer, som er en tilbagevendende del af finansloven. I udgangspunktet lader CBS disse besparelser slå igennem på de områder, der er forudsat i finansloven, for at synliggøre effekterne internt og eksternt. Andre indtægter (omstillingsmidler, basismidlerne fra globaliseringspuljen, samt en andel af væksten i uddannelsesindtægterne) samles i én pulje Reserve, der allokeres efter konkrete beslutninger. Disse allokeringsbeslutninger vil typisk blive truffet ud fra overvejelser om nye, strategiske satsninger og neutralisering af besparelser til specielt pressede områder. 1 STÅ: STÅ er en forkortelse for STudenterÅrsværk (synonymt med årsstuderende). 1 STÅ optjenes for beståede eksamensaktiviteter svarende til et års normeret studietid (60 ECTS). Staten fordeler penge til universiteternes uddannelser via et taxametersystem. Der ydes en takst (taxameteret) pr. STÅ. De enkelte uddannelsers taxametertakster fremgår af Finansloven. For hver eksamensaktivitet i hvert studium er fastsat en STÅ-vægt, dvs et udtryk for hvor stor en del af et års normeret studietid, den pågældende eksamen modsvarer. De enkelte universiteters samlede taxametertilskud til heltidsuddannelser (bachelor- og kandidat-) bygger på bestået eksamensaktivitet i perioden 1.oktober i foregående finansår til 30. september i finansåret. Opgørelsen af årsstuderende i studieåret 2009/10 udløser således taxameterindtægter i finansåret (Herudover tildeler staten universiteterne færdiggørelsesbonus, dels for studerende, der gennemfører bacheloruddannelsen inden for normeret studietid plus ét år, dels for studerende, der gennemfører kandidatuddannelsen på normeret tid. Den nuværende færdiggørelsesbonus-ordning indfases gradvis ). For deltidsuddannelser (master- og diplom-) yder staten tilsvarende taxametertilskud baseret på takster fastsat på Finansloven. Taxametertilskud til deltidsuddannelserne ydes i et finansår på baggrund af antal betalende årsstuderende i samme finansår. 2

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

This also implies securing major external funding for the area and initiating new projects to strengthen and develop physical chemistry in Denmark.

This also implies securing major external funding for the area and initiating new projects to strengthen and develop physical chemistry in Denmark. Professor in Physical Chemistry DTU Chemistry at the Technical University of Denmark invites applications for a position as Professor in the broadly defined area of Physical Chemistry, including fundamental

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Career systems at The University of Copenhagen. Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen

Career systems at The University of Copenhagen. Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen Career systems at The University of Copenhagen Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen A Comprehensive University in Scandinavia 40,000 students 9,000 employees in

Læs mere

Professor in Learning Technology and Digitalization

Professor in Learning Technology and Digitalization Professor in Learning Technology and Digitalization DTU Compute at the Technical University of Denmark invites applications for a position as Professor in Learning Technology and Digitalization. DTU Compute

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Higher Research Degrees 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv.

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. 22. marts 2017 Ved beskikkelse som censor i Statskundskab vil man kunne blive anmodet om at censurere ved en række uddannelser, der

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Kommunale UBU-fremme-strategier som bidrag til UNESCO s globale handlingsprogram til hvilken nytte? Side 1 Tilføj hjæ UNESCO og bæredygtig udvikling Since wars

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Information nr. 1 (English version see below) Nye regler om antallet af bedømmere og censur ved interne prøver mv.

Information nr. 1 (English version see below) Nye regler om antallet af bedømmere og censur ved interne prøver mv. Til Institutter, Undervisere, Studerende, Sekretærer m.fl. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere