Familieformer i den senmoderne velfærdsstat samt familiens betydning for unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieformer i den senmoderne velfærdsstat samt familiens betydning for unge"

Transkript

1 Familieformer i den senmoderne velfærdsstat samt familiens betydning for unge Oplæg for Livsmod 28. april 2015 Ved Karen Margrethe Dahl, SFI

2 Dagens spørgsmål Hvad er den historiske, samfundsmæssige og teoretiske baggrund for nutidens familiestrukturer og familietyper? Hvordan ser danske børns familier ud som husstande og som hverdagspraksis? Hvad betyder det for børn og unge at vokse op i familier med forskellig struktur og praksis? Hvorfor? Hvordan ser unges sociale relationer ud samlet set? 2

3 Dagens program Kort præsentation Den samfundsmæssige, historiske og teoretiske kontekst for danske familieformer Diskussion Pause Familiesammensætninger og familietyper i en dansk virkelighed Pause Unges relationer til venner og familie samlet set Diskussion 3

4 Opbrud fra landbrugssamfundets produktionsfamilie 4

5 Det enlige forældreskab i år 1900 Enligt forældreskab forbundet med fattigdom og moralsk fordømmelse Mange hemmelige fødsler, bortadoptioner og midlertidige plejeanbringelser Kvindebevægelsen krævede flere politiske rettigheder og muligheder for økonomisk selvstændighed Stigende opmærksomhed på børns sundhed og uddannelse 5

6 Familien som reproduktionsfællesskab 6

7 Den ligestillede toforsørgerfamilie i et følelsesmæssigt fællesskab 7

8 Den demokratiske individualiserede familie Følelsesmæssige relationer og fælles kulturelle og sociale oplevelser som bindemiddel fremfor materiel nødvendighed Tab af forældreautoritet Demokratisk familieliv kræver forhandling og planlægning for at kunne lykkes Familien som zombie - (Ulrich Beck og Elisabeth Beck- Gernsheim) eller nyt håb om rendyrket kærlighed (Anthony Giddens) 8

9 Frihed, lighed og frisind 9

10 Andele, der mener at uafhængighed er en særligt vigtig værdi i opdragelsen 10

11 Ønskebørn, projektbørn og familiens nye roller 11

12 To teoretiske tilgange til at studere det aktive forældreskab Anette Lareau: to typer af forældre: projektforældrene og naturforældrene - de aktive og de passive - de individorienterede og fællesskabsorienterede Diana Baumrind: fire typer af forældre : - autoritative, autoritære, eftergivende og forsømmende - kombinationer af autoritet og følelsesmæssig involvering 12

13 Projektforældreskabets bagside Magt men også uendeligt ansvar Autoritetsudøvelse i individ- og ligestillingsorienteret samfund skal konstant legitimeres forældrenes regler og normer skal derfor stemme med samfundets. Indvandrere og lavtuddannede familier kan opleve at de i mindre grad anerkendes for deres autoritetsudøvelse og ikke kender koderne der kræves for at legitimere det Det aktive forældreskab nutidens kvindeundertrykker? 13

14 Ideal og virkelighed forenelige størrelser? Familien vi lever med, og familien vi stræber efter Reservater af fællesskab og en hverdag af individuelle interesser Familiekonflikt og brud som konsekvens af uperfekte familier Troen på den ideelle teamfamilie, der forener individuelle behov med et følelsesmæssigt nært fællesskab 14

15 Reflekter individuelt i 2 min., diskuter i 5 min. i firemandsgrupper diskussion i plenum: Giv eksempler på konflikter mellem individuelle og fælles behov blandt de familier I arbejder med? I hvilke sammenhænge kommer det til udtryk? Giv eksempler på forældres autoritetsudøvelse og mangel på samme? Møder I illegitime former for autoritetsudøvelse? Hvorfor er de illegitime? Giv eksempler på at forældres roller udenfor og indenfor familien kolliderer? 15

16 Del 2 Familiesammensætninger og familietyper baggrund og betydning for unge 16

17 Mulighed for forskellige familiesammensætninger men ikke frit valg Danish family life

18 Sammensætning af børns familier Alle Alder 3 år 7 år 11 år 15 år 19 år Mors uddannelse Grundskole Erhvervsfaglig udd. LVU Social klasse Højere service Arbejderklassen Ikke i arbejde Fattigdom Ikke fattige Fattige Kernefamilie Sammenbragt Eneforsørger Uoplyst 18

19 Sammenhænge mellem familiestruktur og børn og unges trivsel Børn fra kernefamilier er i mindre grad usikre på deres forældres kærlighed De oplever mere harmoni i familien, flere samtaler med forældrene og færre konflikter med andre børn Unge i sammenbragte familier oplever mindre privatliv og oplever mindre inddragelse i planlægning af fælles familieaktiviteter De oplever også mere ensomhed og mere mobning Børn og unge i ikke-kernefamilier tager flere sundheds- og rusmiddelrisici 19

20 Familien som praksismønstre et spadestik ned Empiriske familietyper på baggrund af Giddens og Baumrinds teorier baseret på unges og mødres opfattelser af praksis og relationer i familien 20

21 Drømmen om balance mellem individ og fællesskab er svær at opretholde i teenagefamilien Den familieorienterede demokratiske familie Ca. 45 pct. Den individorienterede demokratiske familie Ca. 37 pct. Den familieorienterede hierarkiske familie Ca. 10 pct. Den disintegrerede individorienterede familie Ca. 8 pct. Spiser hyppigt aftensmad sammen og kender hinandens hverdag godt. Oplever i høj grad lighed og involvering i planlægning af familieaktiviteter. Oplever hyppig anerkendelse og samtale med forældre. Spiser regelmæssigt aftensmad sammen og kender hinandens hverdag i middelhøj grad. Oplever i høj grad lighed og i middelhøj grad involvering i planlægning af familieaktiviteter. Oplever middelhøj grad af anerkendelse og samtale med forældre. Spiser hyppigt aftensmad sammen og kender hinandens hverdag godt. Oplever hierarkisk forældre-ung relation og i lav grad involvering i planlægning af familieaktiviteter. Oplever hyppig anerkendelse men lav grad af samtale med forældre. Spiser sjældent aftensmad sammen og kender kun i lille grad hinandens hverdag. Oplever i høj grad lighed men i meget lav grad involvering i planlægning af familieaktiviteter. Oplever sjældent anerkendelse og samtale med forældre. 21

22 Sammenhæng mellem familiepraksis, baggrund og unges trivsel Baggrund for individorienteret demokrati i familien Demokratisk + familieorienteret: lav uddannelse, yngre teenagere, piger Demokratisk + individorienteret: høj uddannelse, høj indkomst, ældre teenagere, drenge Hierarkisk + familieorienteret : yngre teenagere, drenge Disintegreret + individorienteret : ældre teenagere, drenge Frihed og livstilfredshed i forskellige typer familier Unge i familieorienterede familier hierarkiske og demokratiske oplever mere autonomi og livstilfredshed Mere uafhængighed i hverdagen er forbundet med mindre autonomi

23 Tre familietyper set fra mødres perspektiv Nærhed/ involvering Proaktiv autoritet Reaktiv autoritet Autoritativ type Tolerant type Distanceretautoritær type % i forældretype N 1,237 1,637 1,357 Mor ved altid, hvor 15-årig er kender alle den 15-åriges venner oplever forholdet som meget tæt Mor accepterer 15-årig drikker alkohol hjemme accepterer 15-årig ryger hjemme accepterer 15-årig sover med kæreste hjemme Mor skælder ud/ månedligt har forbudt den unge ting/ halve år Givet stuearrest/ halve år

24 Tæthed/involvering Autoritet Autoritativ Tolerant Distanceretautoritær I alt/ andel af alle Antal i familietypen Andel Forældre ved altid, hvor jeg er Forældre kender altid mine venner Forældre er altid lydhøre Forældre spiller en meget stor rolle Den unge må det samme som andre *** *** *** *** *** Forældre blander sig for meget *** I alt procent p 24

25 Baggrunden for familietyper - resultater Autoritative forældre: flere højt uddannede, færre problemer med økonomi og alkohol, ældre mødre (+ lidt flere handikappede unge) Tolerante forældre: flere lavt uddannede, få forældreproblemer, unge med normal sdq og uden handicaps, yngre mødre Autoritære forældre: flere højt uddannede, problemer med økonomi, alkohol, afvigende sdq hos den unge i 7 eller 11-årsalderen, enlige forældre

26 Hvad gør de unge risikoadfærd i 15-årsalderen Autoritative Tolerante Autoritære Mere end tre gange druk/ md Prøvet hash mindst en gang Pjæk mindst en gang/ år Slået og truet andre mindst en gang Skadet sig selv mindst en gang 26

27 Predicted probabilities - smoking Figure 3: Parenting and smoking in Low and High SER families High SER Low SER

28 Diskussion af mulighed for at kombinere nærhed og styring Unge mennesker er aktører og sætter grænser for forældrepraksis Forældre er afhængige af anerkendelse og tillid for at være omsorgsfulde autoriteter Legitime og illegitime regler Behov for dynamisk forældrepraksis i teenageårene 28

29 Sammenhæng mellem socioøkonomiske ressourcer, forældrepraksis og risikoadfærd Lave socioøkonomiske ressourcer fører normalt til mere risikoadfærd undtagelse når det gælder alkohol, der bruges af alle unge Unge med autoritative forældre har den samme risikoadfærd uafhængigt af deres forældres socioøkonomiske ressourcer De socioøkonomiske ressourcer betyder kun forskelle i risikoadfærd for unge med tolerante eller autoritære forældre Velstillede beskyttes (i et vist omfang) mod konsekvenser af mindre styrende og tæt forældreskab af deres ressourcer 29

30 Vennerne og familien samlede billeder af 15-åriges sociale relationer Velintegrerede Familieorienterede Venneisolerede Isolerede Cluster1 Cluster3 Cluster2 Cluster4 Cluster Size Forældrerelationer Svag indsigt i den unges færden Føler sig sjældnere elsket Venskabsrelationer Venner med hjemme Flere gange/uge En gang/uge Sjældnere Er ude m venner Flere gange/uge En gang/uge Sjældnere Virtuelt fællesskab Hver dag gange om ugen <=1 gang ugt Oplever ensomhed Har mobbeerfaringer

31 Betydning for risikoadfærd og psykisk trivsel Risikoadfærd Velintegrerede Familieorienterede Venneisolerede Isolerede Cluster1 Cluster3 Cluster2 Cluster4 kriminalitet sundhedsrisici rusmidler 7 2 0,5 7 udsat for kriminalitet udsat for overgreb Psykisk helse Lav livstilfredshed Begrænset personlig frihed Har (haft) psykisk lidelse Medicin for psykisk lidelse 2 0,6 4 7 Forsøgt selvmord Spiseforstyrrelse

32 Børn og unge i Danmark i international kontekst Materiel overflod men forholdsvis højt niveau af psykisk mistrivsel og stress Rapporter om forventningspres og konkurrence Højt forbrug af alkohol, mellemhøjt niveau af rygning og hash/ ulovlige stoffer Tydelig nedgang i risikoadfærd blandt unge både rusmidler og kriminalitet Overgang til nye digitale sociale samværsformer mindre fysisk samvær 32

33 Opsamling Ændrede vilkår for familien følges af ændringer i familiestruktur og ændringer i praksis. Nøgleord: individualisering, lighed, intimitet og samtidig hvorvidt familien er en aktør, der griber ind i børns liv. Både strukturen og især familiers praksis har betydning for børn og unges trivsel. Familier kan inddeles i praksistyper. Praksistyper hænger sammen med socioøkonomiske ressourcer. Praksistypen hænger sammen med unges trivsel og adfærd. Socioøkonomiske ressourcer og praksis hænger sammen. Veluddannede/ velstillede forældre/ familier er på en og samme tid mere individualistiske og mere autoritative. 33

34 Reflekter individuelt i 2 min., diskuter 5 min. i firemandsgrupper diskussion i plenum Passer forældretyperne eller ungetyperne på de familier I er i kontakt med? Hvorfor hvorfor ikke? Er der andre væsentlige skillelinjer mellem forældre og familier end disse? Er forældreskab styret af værdier eller ressourcer? Diskuter samspillet mellem individualisering og oplevet handlefrihed? Hvorfor betyder familien tilsyneladende mere end vennerne? Blev I overraskede over noget? Er der noget I kan bruge? 34

35 Tak for i dag 35

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Sociolog Susanne Aaen (aaen@cancer.dk) & PhD. Gert Allan Nielsen (gnielsen@cancer.dk) Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Daginstitutionen som socialt rum for det gode børneliv 1

Daginstitutionen som socialt rum for det gode børneliv 1 Barn nr. 1 2001:47-78, 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Daginstitutionen som socialt rum for det gode børneliv 1 Indledning Der er stor ståhej i Hvalernes 2 garderobe. De skal til fødselsdag,

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Hash som pædagogisk problem

Hash som pædagogisk problem Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne SIMONSEN & ILLERIS Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere