Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om rentetilpasningslån (RT-lån)"

Transkript

1 Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika ens for RT-lån i danske kroner og euro. Nedenfor er redegjort for DLRs rentetilpasningslån (RT-lån). Herudover gælder DLRs sædvanlige lånebetingelser, der fremgår af "DLRs generelle lånevilkår". Baggrunden for RT-lån Rentetilpasningslån (RT-lån) er lån med lang løbetid, der er baseret på obligationer med kort løbetid. Da løbetiden på de bagvedliggende obligationer er kortere end lånets løbetid, vil restgælden med aftalte tidsrum skulle refinansieres (rentetilpasses). Herved vil lånet få karakter af et variabelt forrentet lån. Hensigten med at optage realkreditlån på grundlag af obligationer med kort løbetid er, at der kan opnås en rentefordel i forhold til at optage et realkreditlån på grundlag af obligationer med lang løbetid. Sammenhængen mellem den effektive rente og hvor lang tid renten er fastlagt kaldes "rentekurven". Under normale markedsforhold vil renten være stigende med løbetiden. Da DLRs RT-lån finansieres ved udstedelse af obligationer med løbetider på indtil 5 år, vil et RT-lån - alt andet lige - have en lavere rente end et fastforrentet lån, der baseres på obligationer med en lang løbetid - oftest 20 eller 30 år. Jo stejlere "rentekurven" er, jo større en rentebesparelse vil et RT-lån give låntager sammenlignet med et fastforrentet lån. Det skal understreges, at forskellige forhold kan medføre, at den korte rente i perioder er højere end den lange rente. DLRs RT-lån DLRs RT-lån ydes som inkonverterbare kontantlån med 4 årlige terminer efter følgende hovedprincipper: Lånet ydes som annuitetslån med løbetider på op til 30 år. Lånet kan ydes med en indledende afdragsfri periode, der som udgangspunkt kan være op til 5 år. Lånets provenu finansieres ved udstedelse af stående inkonverterbare obligationer med løbetider fra 1 måned til 5 år. RT-lån tilbydes i 5 varianter - F1 til F5 - hvor hele lånet rentetilpasses henholdsvis hvert år, hvert andet år eller op til hvert femte år. F angiver, at hele lånet rentetilpasses med et fast interval, og tallet angiver med hvilket interval, rentetilpasningen sker.

2 Side 2 af 5 Et lån af typen F1 rentetilpasses første gang tidligst 1 måned og senest 13 måneder efter, at lånet er udbetalt, mens eksempelvis et lån af typen F3 tilpasses første gang tidligst 25 måneder og senest 37 måneder efter at lånet er udbetalt. Det forventede tidspunkt for første refinansiering fremgår af lånetilbuddet. Da DLRs RT-lån altid udløber ved udløbet af en rentetilpasningsperiode, vil lånets løbetid sjældent blive et fuldt antal år. Et 30-årigt RT-lån vil således kunne have en løbetid på ned til 29 år og 1 måned. Lånets afdragsforløb fastsættes i overensstemmelse med løbetiden. Renten - og dermed den samlede ydelse på et RT-lån - ændres ved hver rentetilpasning med virkning fra og med et rentetilpasningstidspunkt. For lån med afdrag vil afdragsforløbet kunne blive ændret ved en rentetilpasning. Ydelsens størrelse og sammensætningen heraf mellem to på hinanden følgende rentetilpasninger afhænger derfor af renten på de obligationer, der sælges til gennemførsel af rentetilpasningen. Rentetilpasningen af restgælden sker ved, at DLR typisk i perioden 1 2 måneder forud for rentetilpasningen sælger nye stående inkonverterbare obligationer med en løbetid på indtil 5 år afhængig af rentetilpasningsprofilen. Handelsmetoden vælges af DLR ud fra en vurdering af, hvilken metode der skønnes at ville give den bedst opnåelige kurs. Der opkræves ikke kurtage i forbindelse med refinansieringen, men der er i forbindelse med rentefastsættelsen en kursskæring (fradrag i obligationskurserne), hvorom henvises til DLRs til enhver tid gældende prisblad. I øvrigt henvises til afsnittet om "Førtidig indfrielse". Låntager vil efter hver rentetilpasning modtage oplysninger fra DLR om lånets rente og ydelse for perioden frem til næste rentetilpasning. Ved udbetaling/rentetilpasning af stående/afdragsfrie RT-lån med mere end 1 år mellem hver rentetilpasning til en kurs over 100 foretages en løbende merudstedelse af obligationer i hvert af årene indtil næste rentetilpasning. Tilsvarende vil kunne fremkomme ved RT-lån med afdrag, hvis kursforholdene tilsiger det. Dette sker for at sikre overensstemmelse mellem debitors betalinger og betalinger til indehaverne af obligationerne. Låneoplysninger Af DLRs lånetilbud fremgår RT-lånets ydelsesforløb, der er beregnet under forudsætning af, at lånet udbetales på basis af gældende tilbudskurs på tidspunktet for tilbudets afgivelse og under forudsætning af uændret renteniveau i hele lånets løbetid. Såfremt den seneste noterede kurs skønnes ikke at svare til de aktuelle kursforhold, fastsættes kursen af DLR, jfr. DLRs generelle lånevilkår. DLRs terminsperioder følger kvartalerne. Udbetales F1-lån i det sidste kvartal forud for en rentetilpasning, kendes lånets første ordinære ydelse ikke, idet denne ligger efter den første rentetilpasning. Lånetilbudet indeholder derfor oplysning om en skønnet første ordinær ydelse for lånet. Denne ydelse er beregnet på basis af en stipuleret 12-måneders rente og forudsætter således et uændret renteniveau ved førstkommende rentetilpasning i forhold til renten på tilbudsdatoen. I lånetilbudet gives endvidere oplysning om lånets effektive rente. I den effektive rente indregnes omkostninger ved låneudbetalingen samt risiko- og administrationsbidrag. Den effektive rente er beregnet under forudsætning af et uændret renteniveau i forhold til renten på tilbudsdatoen.

3 Side 3 af 5 På DLRs låneafregning er anført ydelsesforløbet. Ydelserne er beregnet under forudsætning af et uændret renteniveau i forhold til udbetalingsdatoen. Låneomkostninger Udbetaling af DLRs RT-lån sker på samme vilkår som DLRs øvrige lån. I forbindelse med lånets udbetaling opkræves stiftelsesprovision, lånesagsgebyr og kurtage efter samme regler som for fastforrentede DLR-lån. Risiko- og administrationsbidraget beregnes efter samme principper som for et identisk fastforrentet lån. Beregningsgrundlaget kan være obligationsrestgælden eller kontantrestgælden og vil fremgå af lånetilbuddet. Bidragssatsen vil som udgangspunkt afhænge af lånetypen således, at f.eks. lån med hyppige refinansieringer har en højere bidragssats end fastforrentede lån og lån med længere intervaller mellem refinansieringerne. Låneomkostninger fremgår af DLRs prisblad. På eurolån opkræves omkostninger i euro. Lån i euro vil som udgangspunkt have en højere bidragssats end tilsvarende lån i danske kroner. Risiko ved rentetilpasningslån Der er en risiko forbundet med et rentetilpasningslån, fordi ydelsen på lånet ændres i forbindelse med rentetilpasninger. Ydelsen kan stige eller falde afhængig af renten på de obligationer, der sælges til brug for refinansieringen. Rentabiliteten ved et RT-lån sammenholdt med et fastforrentet lån afhænger derfor af, hvor meget renten stiger eller falder i forbindelse med de årlige rentetilpasninger. Jo senere i låneforløbet renten stiger, jo større skal den permanente stigning i renten på obligationer med kort løbetid være, før fordelen ved F1-lånet forsvinder. Årsagen hertil er, at låntager frem til tidspunktet for rentestigningen har opnået en besparelse i forhold til det fastforrentede lån. Låntager vil på grund af rentetilpasningerne automatisk få omlagt (konverteret) hele restgælden på sit RT-lån hvert år, hvert 2., 3., 4. eller 5. år afhængig af den aftale, der er indgået med DLR om rentetilpasning. Låntager skal gøre sig klart, at rentetilpasningen kan medføre en stigning i de fremtidige ydelser på RTlånet. Ved optagelse af RT-lån er det derfor vigtigt, at låntager kan overskue risikoen. Noget af usikkerheden omkring renteudviklingen kan imødegås ved at vælge RT-lån med længere rentetilpasningsperioder, for eksempel F5-lån, hvor ydelsen er kendt i en længere periode. Dog vil et F5-lån normalt have en højere rente og dermed en højere ydelse end et F1-lån. Sammenfattende skal det bemærkes, at der er en væsentlig risiko knyttet til rentetilpasningslån som følge af usikkerheden mht. den fremtidige renteudvikling. Låntager skal være opmærksom på denne risiko og kritisk vurdere - evt. i samråd med eksterne rådgivere - om denne risiko kan accepteres. Førtidig indfrielse RT-lån er ydet på basis af inkonverterbare obligationer, og kan som udgangspunkt kun indfries helt eller delvist ved opkøb og indlevering af de bagvedliggende obligationer til DLR. Det betyder, at indfrielsen principielt kan ske til en højere kurs end kursen på udbetalingstidspunktet og eventuelt til en kurs over 100. Indfrielse eller nedbringelse ved indlevering af obligationer kan imidlertid ikke ske i obligationssalgsperioden på 1-2 måneder forud for en rentetilpasning.

4 Side 4 af 5 RT-lån kan dog indfries helt eller delvist til kurs 100 forud for enhver refinansiering af restgælden. Dette forudsætter, at lånet skriftligt opsiges overfor DLR inden gældende opsigelsesvarsel, som iht. pantebrev og evt. tillægsaftale er 1 eller 2 måneder forud for rentetilpasningen. Herudover kan RT-lån indfries gennem straksindfrielse til kurs 100 ("pari-straksindfrielse"), såfremt der er under 12 måneder til næste refinansiering. Ved pari-straksindfrielse vil låntager skulle betale rente frem til første rentetilpasning. Endvidere skal betales risiko- og administrationsbidrag dækkende perioden fra sidste termin og frem til indfrielsestidspunktet. Som følge af, at DLR modtager provenuet til indfrielse af RT-lånet, før DLR skal anvende provenuet til indløsning af de til grund for lånet udstedte obligationer, beregner DLR en mellemregningsrente. Størrelsen af mellemregningsrenten fastsættes af DLR. DLR kan iht. pantebrevet for lån, der skal refinansieres 1.4 eller 1.10, træffe beslutning om at ændre refinansieringstidspunktet og/eller regulere den periode, hvori det til brug for refinansieringen nødvendige obligationssalg kan finde sted. Træffes en sådan beslutning, vil der ligeledes kunne ske ændringer i indfrielsesperioder, opsigelsesfrist og i perioden, hvori der kan indgås aftale om ændring i rentetilpasningsprofilen. Ændring af rentetilpasningsprofil For rentetilpasningslån af typen F kan tidsrummet mellem rentetilpasningerne (rentetilpasningsprofilen) eventuelt ændres ved hver rentetilpasning således, at rentetilpasningerne fremover sker med et længere interval. Et RT-lån af typen F1 kan f.eks ændres til at have rentetilpasning hver 5. år, et såkaldt F5 lån. For lån med afdragsfrihed skal der ved profilskifte tages hensyn til udløbstidspunktet af den afdragsfrie periode. Hvis forlængelse af rentetilpasningsprofilen ønskes skal Aftale om rentetilpasning indsendes til DLR Kredit i udfyldt og underskrevet stand. Aftalen findes forud for hver rentetilpasning på under Mit DLR eller låntager kan henvende sig i sit pengeinstitut. Aftalen skal modtages indenfor lånets gældende opsigelsesfrist i henhold til pantebrev og evt. tillægsaftale på 1 eller 2 måneder forud for rentetilpasningen. Det bemærkes, at ønsker om forkortelse af tidsrummet mellem rentetilpasningerne ikke kan forventes imødekommet, og at dette i givet fald kan medføre en forøgelse af bidragssatsen. Ændres den periode, hvori det til brug for refinansieringen nødvendige obligationssalg finder sted, vil seneste tidspunkt for aftalens modtagelse i DLR ligeledes blive ændret. Låntager vil i givet fald blive informeret herom. For rentetilpasningslån, der ikke bærer typen F, kan der ikke ske ændring af rentetilpasningsprofilen. Såfremt låntager ønsker en anden profil, må der derfor foretages en konvertering (låneomlægning) til et nyt rentetilpasningslån med den ønskede profil. Er der tvivl om, hvorvidt lånet kan ændre profil, uden at der skal gennemføres en egentlig låneomlægning, kan der rettes henvendelse til DLR. Omlægning til et fastforrentet lån Ønsker låntager på et givet tidspunkt at skifte rentetilpasningslånet ud med et fastforrentet lån, sker det på samme måde som ved en almindelig låneomlægning. Låntager kan ved henvendelse til DLR få et lånetilbud samt nyt pantebrev til brug for omlægning af RT-lånet til et fastforrentet lån. Reglerne for tinglysningsafgift er som for andre lån, hvilket betyder, at der er mulighed for at

5 Side 5 af 5 overføre tinglysningsafgift, hvis RT-lånet omlægges til et fastforrentet lån. Låntager er således ikke bundet til et RT-lån i hele lånets løbetid. Kurssikring af rentetilpasningslån I forbindelse med udbetaling af RT-lån kan låntager indgå en fastkursaftale med DLR, hvor der aftales kurs og udbetalingsdato for lånet. Det bemærkes, at det i visse perioder omkring serieskift/rentetilpasning, ikke er muligt at indgå fastkursaftaler med DLR. Særlige forhold for euro-lån Ved udbetaling af lån i euro vil provenuet fra obligationssalget med fradrag af låneomkostninger blive indsat på en af låntager anvist euro-konto i et pengeinstitut. Der er tillige mulighed for efter anmodning at få provenuet af euro-lånet udbetalt i danske kroner. Provenuet vil i givet fald blive vekslet til danske kroner ud fra Nationalbankens officielle valutakurs på euro på afregningsdagen med et fradrag i kursen på 0,1 procent. Ydelsen på euro-lån beregnes som udgangspunkt i euro, men opkræves i kroner, hvor omregning til kroner er sket på basis af kursen på euro på opkrævningstidspunktet. En eventuel kursdifference mellem kursen på euro på opkrævningstidspunktet og kursen på euro på terminstidspunktet vil blive indregnet i den følgende terminsydelse. På terminsopkrævningen ved euro-lån anfører DLR et kontonummer på en euro-konto, hvortil terminsydelsen kan overføres, såfremt låntager ønsker at betale ydelsen i euro. Skattemæssige forhold Gevinst eller tab ved fastkursaftaler, der vedrører udbetalinger, indfrielser og rentetilpasninger af realkreditlån, indgår ikke i skatteopgørelsen for privatpersoner. RT-lån er kontantlån, og låntager beskattes af en eventuel kursgevinst i forbindelse med hel eller delvis førtidig indfrielse af lånet. Der gælder således de samme regler for RT-lån som for andre kontantlån. Indfries refinansieringsbeløbet i forbindelse med de årlige rentetilpasninger, er der ikke i skattemæssig henseende tale om nogen kursgevinst. Ved optagelse af lån i euro påtager låntager sig en valutakursrisiko. Der gælder særlige regler for beskatning af kurstab respektive kursgevinster sammenholdt med lån i danske kroner. Lån i euro beskattes efter det generelle beskatningsprincip. Dette indebærer, at låntager beskattes af alle kursgevinster, men har fuld fradragsret for alle kurstab. Dette gælder, uanset om låntager beskattes som en privatperson eller som et selskab. Låntager opfordres til at søge rådgivning vedr. skattemæssige spørgsmål. Internet På DLRs hjemmeside kan der under menupunktet "låneberegninger" foretages beregning af RT-lån såvel i danske kroner som i euro.

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Kandidatafhandling. Horisontberegninger

Kandidatafhandling. Horisontberegninger Kandidatafhandling Horisontberegninger - Et rådgivningsværktøj når låntager skal vælge mellem et 30-årigt fastforrentet konverterbart lån og et 1-årigt rentetilpasningslån Forfatter: Forfatter: Martin

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere