Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:"

Transkript

1 1

2 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem, 1991 Hierarkiets fremtræden, ashramernes eksternalisering, 1992 Esoterisk Psykologi, bind II, 1993 Kristi Tilsynekomst, 2. udgave, 1994 Undervisning i den nye tidsalder, 2. udgave, 1994 Herkules' arbejder, en astrologisk fortolkning, 1995 Fra intellekt til intuition, 1995 En afhandling om Kosmisk Ild, 1996 Telepati og det æteriske legeme, 2. udgave, 1996 Stof til eftertanke (kompilation), 1996 Den syvende stråle (kompilation), 1997 Breve om Okkult Meditation, 1997 Sjælen, livets kvalitet (kompilation), 1998 Sjælens lys, Patanjalis Yoga Sutraer, 1998 En afhandling om Hvid Magi, 2. udgave, 1998 Sindslidelser (kompilation), 1998 Strålerne og Indvielserne, 1998 Menneskehedens problemer, 1999 Discipelskab i den nye tidsalder, bind I, 1999 De syv stråler (kompilation), 1999 Indvielse, menneskelig og solar, 2. udgave, 2000 Karma og Dharma (kompilation), 2000 Reinkarnation (kompilation), 2001 Fra Betlehem til Golgata, Jesu indvielser, 2001 Tjeneste for menneskeheden (kompilation), 2002 Esoterisk Astrologi, 2. udgave, 2003 Discipelskab i den nye tidsalder, bind II, 2004 Esoterisk Healing, 2. udgave,

3 Alice A. Bailey Blændværk et verdensproblem ESOTERISK CENTER FORLAG 3

4 Blændværk et verdensproblem Originaltitel: Glamour: A World Problem Copyright 1950 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York Trykt hos Narayana Press, Gylling ISBN Oversættelsen er et gruppearbejde 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Den engelske udgivers forord Uddrag af Tibetanerens erklæring Nogle indledende oplysninger I. Blændværkets natur Skema: Blændværkets aspekter Blændværk på det mentale plan illusion Blændværk på det astrale plan blændværk Blændværk på de æteriske niveauer maya Blændværk på de højere mentale plan tærskelens vogter II. Årsagerne til blændværk Blændværkets vækst racemæssigt og individuelt Årsagerne til verdensblændværk Skema Kontrasterne mellem højere og lavere blændværk a. Kontrasten mellem illusion og intuition b. Kontrasten mellem blændværk og illumination c. Kontrasten mellem maya og inspiration d. Kontrasten mellem tærskelens vogter og dens modsætning, nærværelsens engel III. Blændværkets endeligt Nærværelsens teknik a. Intuition nedbryder individuel illusion b. Gruppeintuition nedbryder verdensillusion Lysets teknik a. Opløsning af individuelt blændværk b. Opløsning af gruppeblændværk og verdensblændværk Ubundethedens teknik a. Kraftfordeling og -håndtering på de æteriske plan b. Anvendelse af videnskaben om åndedrættet c. Ubundethedens teknik IV. Fusionens teknik Den Store Invokation Register

6 Den engelske udgivers forord I bøgerne Discipleship in the New Age, bind I og II, offentliggjordes en række personlige instruktioner, som Tibetaneren har givet en gruppe disciple. Sammen med en bestemt esoterisk lære blev instruktionerne første gang udgivet af Alice A. Bailey i Det skete med disciplenes samtykke. Ikke publicerede manuskripter, der indeholder yderligere instruktioner og esoterisk belæring, blev fuldført af Alice A. Bailey og er nu tilgængelige. Dette tekstmateriale blev skrevet over en ni år lang periode fra Forskellige steder i bogen Blændværk et verdensproblem refereres til ovennævnte discipelgruppe. I bogen indgår visse gruppemeditationer på grund af deres oplysende værdi og for at vise lærens praktiske anvendelighed. Læseren bør imidlertid erkende, at meditationer der egner sig til specielle gruppeformål generelt set ikke er så effektive når de anvendes individuelt. En integreret discipelgruppes styrke, beroende på en fælles vision og en fast gruppehensigt, er særdeles stor og kan være til virkelig nytte for menneskeheden. De nye fremgangsmåder i Vandbærerens tidsalder indbefatter sådanne gruppebestræbelser. Tibetanerens og Alice A. Bailey's skrifter giver oplysning om vise og udbytterige forsøg med gruppearbejde, der udføres som åndelig verdenstjeneste og ikke med henblik på den enkelte aspirants åndelige udvikling. Der er i vor tid i høj grad brug for dette frivillige arbejde, når det udføres med passende ydmyghed og forsigtighed og ikke er underlagt en autoritær ledelses styring. Disse initiativer bør anerkendes som banebrydende eksperimentelle foretagender. Grupper af denne støbning er allerede dukket op i forskellige dele af verden og vil afgjort bidrage til den nye verdenstjenergruppes fremgang. Oplysning om denne verdensomspændende gruppe af tjenere findes i bøgerne Hvid Magi og A Treatise on the Seven Rays, bind II. Foster Bailey, juli

7 Uddrag af Tibetanerens erklæring Det er tilstrækkeligt at sige, at jeg er en tibetansk discipel af en bestemt grad, og det siger jer kun lidt, for alle fra den mest beskedne aspirant op til og hinsides Kristus selv er disciple. Jeg lever ved Tibets grænse og i et fysisk legeme ligesom alle andre mennesker. Undertiden, når mine øvrige pligter tillader det, leder jeg (eksoterisk set) en stor gruppe tibetanske lamaer. Dette er årsag til det forlydende, at jeg er abbed for dette særlige lamakloster. De, der er forbundet med mig i Hierarkiets arbejde (og alle sande disciple deltager i dette arbejde), kender mig under et andet navn og embede. A.A.B. ved hvem jeg er, og kender to af mine navne. Jeg er en af jeres brødre, som er vandret et lille stykke længere ad vejen end den almindelige studerende, og som derfor har påtaget sig et større ansvar. Jeg har stridt og kæmpet mig frem til mere lys end det, aspiranter som læser disse linjer, kender, og derfor må jeg nødvendigvis virke som overbringer af lyset. Efter lærernes opfattelse er jeg ikke en gammel mand, og dog er jeg heller ikke ung og uerfaren. Mit arbejde er at undervise og udbrede kendskabet til den urgamle visdom, hvor som helst jeg finder genklang, og det har jeg gjort i mange år. Jeg søger også at være til støtte for mestrene M. og K.H., når som helst lejlighed gives, for i lang tid har jeg været forbundet med dem og tilknyttet deres arbejde. I det ovennævnte har jeg meddelt jer meget, men intet som kunne give anledning til den tåbelige tilbedelse og blinde lydighed, som følelsesfulde aspiranter udviser over for den guru og mester, de endnu er ude af stand til at kontakte. Ej heller vil de få den ønskede kontakt, før de har forvandlet deres emotionelle tilbedelse til uselvisk tjeneste for menneskeheden ikke for mesteren. De bøger, jeg har skrevet, er sendt ud uden krav på anerkendelse. De kan være korrekte, sande og nyttige eller ikke; det er jer, der skal efterprøve deres sandhed gennem praktisk anvendelse og opøvelse af intuition. Hverken jeg eller A.A.B. er det mindste interesseret i at få dem erklæret for inspirerede skrifter, 7

8 eller at nogen (med tilbageholdt åndedræt) skal omtale dem som et af mestrenes værker. Hvis de fremlægger sandheden på en sådan måde, at den naturligt viderefører den lære, der allerede er givet til verden, og hvis den information, der gives, kan løfte den åndelige stræben og viljen til at tjene fra det emotionelle plan, op til det mentale (det plan hvor mestrene kan findes), vil formålet med dem være nået. Hvis den undervisning, der gives, finder genklang i de oplyste åndsarbejdere i verden og fremkalder glimt af intuition, lad da læren blive accepteret; men ellers ikke. Hvis disse udsagn kan bekræftes eller anses for sande ifølge loven om overensstemmelse, er det godt og rigtigt. Men skulle det ikke være tilfældet, da bør den studerende ikke acceptere det, der siges. August

9 NOGLE INDLEDENDE OPLYSNINGER Alle grupper der er involveret i esoterisk arbejde har deres egen dharma eller pligt, og alle har deres specielle mål. For at I kan få et tydeligt billede af, hvad I som aspiranter til discipelskab har at gøre, og for at I kan samarbejde intelligent vil jeg kort forklare hensigten: Dharma betyder pligt eller forpligtelse, og det er jeres bestemte og særlige forpligtelse at udvikle intuitionen. Midlet eller metoden, hvormed denne udvikling tilvejebringes, kan være studiet af symboler. Jeg beder jer være opmærksom på, at generaliseringer vedrørende intuitionen og forsøg på at definere den er meget almindelige, men at en virkelig forståelse af den er sjælden. Læger og videnskabsmænd fortæller os at tusindvis af celler i menneskets hjerne stadig slumrer, og at gennemsnitsmennesket som følge deraf kun bruger en lille del af sin udrustning. Området omkring pinealkirtlen i hjernen er forbundet med intuitionen, og det er cellerne i dette område som skal vækkes til aktivitet, før der kan forekomme nogen egentlig intuitiv perception der, når den er vakt, vil tilkendegive sjælskontrol, åndelig oplysning, virkelig psykologisk forståelse af jeres medmennesker samt udvikling af den sande esoteriske sans, der er målet for jer på dette tidspunkt. Jeg vil opdele det jeg har at sige i tre dele, og jeg beder indtrængende om et nøje studium af mine ord: I. Jeg søger at definere intuition for jer. II. Jeg vil gennemgå måden hvorpå den kan udvikles gennem studiet af symbolik. III. Jeg vil slutte med at give nogle konkrete instruktioner, som kan vise jer en brugbar fremgangsmåde. Skulle I finde disse afsnit vanskelige at forstå og jeres reaktion langsom så må I huske, at det viser jeres behov for dette studium og bestyrker det jeg fortæller jer. Hvis I seriøst vil overveje hvad 9

10 intuition ikke er, så tror jeg at mine ord vil vække indre genklang. I. Definition af intuitionen Intuition er ikke en fremvældende kærlighed til mennesker og som følge deraf en forståelse af dem. Meget af det, der kaldes intuition, er genkendelse af ligheder og at være i besiddelse af en klar analytisk tankegang. Intelligente mennesker, der har levet i verden i nogen tid, som har oplevet og erfaret meget og som har haft kontakt med mange andre mennesker, kan sædvanligvis med lethed danne sig et indtryk af andres problemer og tilbøjeligheder, hvis de ønsker det. Dette må de imidlertid ikke forveksle med intuition. Intuition har ingen forbindelse med hverken højere eller lavere psykisme; at se en vision, at høre stilhedens røst, eller at fornemme en opløftende reaktion på undervisning af en eller anden art, forudsætter ikke intuitionens aktivitet. Intuition er ikke blot det at se symboler, for dét er en særlig form for perception og en evne til at stille ind på den aktivitet af det universelle sind der frembringer de mønsterformer, som alle æteriske former er baseret på. Intuition er ikke intelligent psykologi og et kærligt ønske om at hjælpe. Dette opstår af et samspil mellem personligheden, ledet af en stærk sjælsorientering, og den gruppebevidste sjæl. Intuition er den syntetiske forståelse som er sjælens privilegium, og den bliver først mulig, når sjælen på sit eget plan arbejder i to retninger: Mod monaden og mod den integrerede og måske (omend kun lejlighedsvis) koordinerede og samstemte personlighed. Intuition er det første tegn på en dyb subjektiv forening, som når sin fuldbyrdelse ved den tredje indvielse. Intuition er en omfattende forståelse af det universelle princip, og når den er virksom er der, i det mindste af og til, en fuldstændig mangel på følelsen af adskilthed. På sit højeste stade erkendes den som den universelle kærlighed, der intet har at gøre med sentimentalitet eller følelsesmæssige reaktioner, men overvejende er en identifikation med alt levende. Da kendes sand medfø- 10

11 lelse; da bliver kritik umulig; først da ses det guddommelige kim der er iboende alle former. Intuition er selve lyset, og når den er virksom ses verden som lys, og alle formers lyslegemer bliver efterhånden synlige. Det medfører evnen til at kontakte alle formers lyscentre, og der kan således skabes en nødvendig forbindelse, ligesom følelsen af overlegenhed og adskilthed træder i baggrunden. Intuition bringer derfor tre kvaliteter med sig: Illumination. Med illumination eller indre oplysning mener jeg ikke lyset i hovedet, som er et lejlighedsvist forekommende fænomen. Mange virkeligt intuitive mennesker er fuldstændig uvidende om dette lys. Det lys jeg hentyder til, er det der oplyser Vejen. Det er»intellektets lys«, hvilket egentlig betyder det der oplyser sindet, og det er det som kan afspejle sig i det mentale redskab, der holdes»vedvarende i lyset«. Det er»verdens lys«, en virkelighed som eksisterer evigt men som først kan opdages, når det individuelle indre lys er blevet erkendt. Det er»tidsaldrenes lys«, som vil skinne stadigt mere indtil dagen oprinder. Intuition er derfor erkendelsen i én selv ikke teoretisk, men som en kendsgerning i éns erfaring af den fuldstændige identifikation med det universelle sind, af at være en del af det store verdensliv og af at tage del i den evigt vedvarende eksistens. Forståelse. Denne skal i bogstaveligste forstand opfattes som dét, der»står for«formernes helhed. Den indebærer styrken eller evnen til at trække sig tilbage fra den eviglange identifikation med formlivet. Jeg vil påpege at denne tilbagetrækning er forholdsvis let for dem, der har meget af den første stråles kvalitet i sig. Problemet er at trække sig tilbage i esoterisk forstand, men samtidig at undgå følelsen af separatisme, isolation og overlegenhed. Det er let for førstestråle mennesker at modstå tilbøjeligheden til at identificere sig med andre. At have sand forståelse indebærer en forøget evne til at elske alle væsener og alligevel på samme tid bevare den personlige ubundethed. Denne ubundethed kan så let være baseret på en manglende evne til at elske, på selvisk interesse for éns eget velvære fysisk, mentalt eller 11

12 åndeligt og frem for alt emotionelt. Førstestråle mennesker frygter emotion og afskyer den, men undertiden er de nødt til at bringe sig i en følelsesmæssig tilstand, før de kan bruge deres emotionelle sensitivitet på den rigtige måde. Forståelse indebærer kontakt med livet som en integreret personlighed, samt en egoisk reaktion på gruppens hensigter og planer. Den indebærer en sammensmeltning af personlighed og sjæl, stor erfaring og det iboende kristusprincips hurtige aktivitet. Intuitiv forståelse er altid spontan. Ved at ræsonnere sig frem til forståelse aktiverer man ikke intuitionen. Kærlighed. Som tidligere sagt er den ikke et hengivent sindelag eller at være i besiddelse af en kærlig natur; disse to er sekundære og en følge deraf. Når intuitionen er udviklet vil både hengivenhed og en udstrømmende kærlig ånd nødvendigvis udtrykkes i deres rene form, men det som frembringer dem er noget langt dybere og mere omfattende. Det er den syntetiske, inklusive forståelse af livet og alle væseners behov (jeg har med hensigt valgt disse to ord!), som det er en gudesøns høje privilegium at bruge. Den afviser alt der bygger barrierer, kritiserer og skaber adskillelse. Den ser ingen forskel, selv ikke når den vurderer behov, og i den, der elsker som en sjæl, skaber den umiddelbar identifikation med det der elskes. Disse tre ord sammenfatter intuitionens tre kvaliteter eller aspekter og kan udtrykkes med ordet universalitet eller følelsen af universel enhed. Er det ikke noget alle aspiranter søger at opnå? Og er det ikke noget som enhver af jer som individuelt væsen behøver i særlig grad? Hvor denne enhed er til stede, er der en umiddelbar decentralisering af det»dramatiske«jeg, af den tilbøjelighed til altid at sætte sig selv i centrum for alle hændelser, alle fænomener og alt gruppearbejde. Jeg vil ikke uddybe emnet intuition yderligere. Det er for stort et område og for vanskeligt tilgængeligt. Alt hvad jeg kan gøre er at fremlægge dens tre aspekter for jer, og derefter gøre jer opmærksom på nødvendigheden af at indordne jer under den træ- 12

13 ning og disciplin, som vil udtrykke sig som kærlighed, lys og forståelse i jeres liv. Når teorien er forstået til bunds, og de rigtige tilpasninger og det nødvendige arbejde er gjort bliver personligheden magnetisk, mens hjernecellerne omkring pinealkirtlen, som indtil da har været slumrende, vækkes og vibrerer. Kernen i enhver af legemets celler er et lyspunkt, og når intuitionens lys fornemmes, er det dette cellelys som umiddelbart reagerer. Den fortsatte indstrømning af intuitionens lys vil da trække enhver celle ind i dagens lys esoterisk set idet den er af en sådan beskaffenhed at den responderer. II. Metoden til at vække intuitionen Der er mange måder at aktivere intuitionen på, og en af de mest udbytterige og effektive er studiet og fortolkningen af symboler. Symboler er de indre åndelige realiteters ydre og synlige former, og når der er opnået færdighed i at opdage virkeligheden bag enhver specifik form, vil alene den kendsgerning antyde intuitionens opvågnen. Førstestråle mennesker hører til den såkaldte»tilintetgørerstråle«, og det første aspekts kraft, som er kraften til at bringe til afslutning, strømmer igennem dem. De vil, mens de bygger op, have en tendens til at bryde ned ved forkert styring af energi, ved at bruge for megen energi i en bestemt retning eller ved misbrug af energi i arbejdet med sig selv eller andre. Mange førstestråle mennesker har en tendens til at være stolte af dette og gemme sig bag den undskyldning, at en nedbrydende tendens er uundgåelig når man er på første stråle. Det er ikke tilfældet. Skønt tilskyndet af gruppekærlighed skal bygmestre, som andenstråle mennesker altid er, lære at bryde ned og handle under viljes- eller førstestråleaspektet. Tilintetgørere skal lære at bygge op ved altid at skabe under gruppekærlighedens impuls og udnytte den bindende kraft på en ubundet måde. Begge grupper, bygmestre og tilintetgørere skal altid arbejde ud fra virkeligheden, fra den indre kerne af sandhed, og de skal»stå i midtpunktet«. Studiet af symboler bidrager til at virkeliggøre dette, og når 13

14 det udføres vedvarende og med omhu vil det skabe tre virkninger: 1. Det opøver evnen til at trænge ind bag formen og nå frem til den subjektive virkelighed. 2. Det bidrager til at tilvejebringe en tæt integration mellem sjæl-sind-hjerne, og når denne er opnået, bliver indstrømningen af intuition, og følgelig af indre oplysning og sandhed, hurtigere mulig. 3. Det vil lægge pres på bestemte slumrende områder i hjernen og dér vække hjernecellerne til aktivitet. Det er første trin i aspirantens erfaring. Hos størstedelen af sande aspiranter er centret mellem øjenbrynene vakt, mens centret øverst i hovedet vibrerer ganske svagt uden at være i fuld aktivitet. Dette højere center skal vækkes langt mere, før aspiranter kan udnytte deres muligheder fuldt ud. Ved studiet af symboler vil jeg indtrængende bede jer om altid at have det mål for øje at nå ind til det bagved liggende begreb i ethvert symbol I studerer. Dette begreb vil altid tilkendegive en syntese. Det vil ikke være opdelt i detaljer. I vil måske være nødt til at nå frem til dette begreb ved et studium af detaljer og ved at finde frem til begrebsindholdet af symbolets forskellige dele. Men når jeres analyse er fuldført, må I ikke stille jer tilfreds før I har sammenfattet symbolets betydning i en eller anden syntese, som kan være en ide, et begreb, en mening eller et navn. Symboler skal studeres på tre måder: a. Eksoterisk. Dette involverer studiet af symbolets form som helhed, af dets linier og derfor også af dets numeriske indhold, samt studiet af dets delformer hvormed jeg mener dets sammenstillinger af for eksempel kubusser, triangler og stjerner og deres indbyrdes forbindelser. b. Begrebsmæssigt. Dette er forbundet med at trænge ind til symbolets bagved liggende ide, som kan være udtrykt i dets betegnelse; at trænge ind til dets betydning som den dukker op i bevidstheden under meditation; og at trænge ind til dets 14

15 begrebsindhold som helhed eller del for del. I bør, når I gør dette, huske at ideen antyder den højere eller abstrakte hensigt; at betydningen er denne hensigt udtrykt i den konkrete tænkeevnes sprog; og at dets begrebsindhold har en mere emotionel kvalitet i sig og vil kunne udtrykkes som den type begær, det vækker i jer. c. Esoterisk. Dette refererer til den virkning symbolets kraft eller energi har på jer, og til kvaliteten af den vibration det vækker i jer måske i et eller andet center, måske i jeres astrallegeme eller måske blot i jeres sind. Hvis dette studium gribes rigtigt an, vil det føre til intuitionens udfoldelse og deraf følgende manifestation på det fysiske plan som indre oplysning, forståelse og kærlighed. I første instans er målet med studiet af symbolisme at sætte de studerende i stand til at fornemme et symbols kvalitet og kontakte det vibrerende noget, som ligger bag den samling af linier, farver og former, symbolet er sammensat af. For nogle mennesketyper er dette studium ganske let; for størstedelen er det slet ikke let og antyder derved en mangel, som må afhjælpes gennem brugen af de evner, der endnu slumrer. Det er altid ubehageligt at skulle vække de latente evner, og det kræver indsats og beslutsomhed ikke at lade sig anfægte af personlighedsreaktioner. For mange er det ikke let at se, hvordan det at trænge ind til et symbols betydning kan være et middel til at aktivere den slumrende buddhiske eller intuitive evne. Det er en vanskelig kunst, denne kunst at læse symboler eller»åndelig læsning«, som vor gamle mester, Patanjali, kalder det. Denne evne til at fortolke symboler går altid forud for sand åbenbaring. Forståelsen af en sandhed, som én eller flere linier sammensat i en symbolsk form kan stå for, er ikke det eneste der skal til. En god hukommelse vil kunne minde jer om at en serie af linier, som danner én eller flere triangler, betegner Treenigheden eller enhver anden triplicitet i den makro- eller mikrokosmiske manifestation. Men denne hukommelsesaktivitet og nøjagtighed vil ikke bidrage til at vække de slumrende hjerneceller eller aktivere 15

16 intuitionen. Det må huskes (og her bliver værdien af en vis teknisk eller akademisk okkultisme tydelig), at det plan hvorpå intuitionen manifesterer sig, og hvor den intuitive bevidsthedstilstand er aktiv, er det buddhiske eller intuitionens plan. Dette plan er den højere modsvarighed til det astrale eller emotionelle plan, som er planet for sensitiv bevidsthed gennem en følt identifikation med det objekt, som er genstand for opmærksomhed eller tiltrækning. Det er derfor indlysende, at hvis den intuitive evne skal aktiveres ved hjælp af studiet af symboler, så må den studerende føle eller på en eller anden måde identificere sig med symbolets kvalitative natur, med den virkelighed som symbolets form slører. Det er dette aspekt af symbollæsning jeg beder jer studere. Studerende bør derfor efter grundige studier af formaspektet konstatere, hvordan symbolet virker på dem, hvilke følelser det fremkalder, hvilke aspirationer det vækker, samt hvilke drømme, illusioner og reaktioner der registreres bevidst. Det er et stadium imellem den eksoteriske læsning af et symbol og den begrebsmæssige forståelse. Der er yderligere et stadium imellem den begrebsmæssige forståelse og den esoteriske indsigt og anvendelse. Dette sidste kaldes»syntetisk erkendelse«. Når I har studeret formen og er blevet klar over symbolets emotionelle begrebsindhold, går I videre til stadiet for opfattelse af symbolets grundlæggende ide og derfra videre til en syntetisk forståelse af dets formål. Det fører til den sande esoterisme, der er den praktiske anvendelse af symbolets levende syntetiske kraft på det individuelle livs og virkes udspring. Jeg beder jer ikke kun om at foretage en intelligent fortolkning af symbolet, men også om at erkende de mere subtile reaktioner, som symbolet i sin helhed bevirker i jeres sensitive følelsesnatur. Studér i alt fire symboler om året. Nærm jer først symbolet fra formsiden og prøv at blive fortrolig med dets ydre aspekter, med mængden af linier, triangler, firkanter, cirkler, kors og andre former som det består af, mens I bestræber jer på at opfatte det intellektuelt ved at anvende jeres hukommelse og den viden, I har til at forstå det eksoterisk. 16

17 Når I er helt fortrolige med symbolet og uden besvær kan genkalde det i tankerne, bestræb jer da på at fornemme dets kvalitet, at kontakte dets vibration og at lægge mærke til dets emotionelle virkning på jer. Denne kan skifte fra dag til dag eller forblive den samme. Vær helt ærlige i jeres registrering af denne astrale reaktion på symbolet og hold øje med, hvor sådanne reaktioner fører jer hen idet I altid husker, at de ikke er intuitive, men er reaktioner i det følende eller astrale legeme. Hold til sidst fast i dét, I hver især har fundet frem til er symbolets grundlæggende kvalitet, og løft så (som i meditation) hele emnet op til den mentale verden ved at lade den fokuserede opmærksomme tænkning bearbejde det. Det vil føre jer ind i begrebernes verden. Vi har således følgende stadier i analysen af et symbol: 1. Den eksoteriske betragtning: Linie, form og farve. 2. En forståelse i det astrale eller emotionelle legeme af symbolets kvalitet ud fra en sensitiv respons på dets kvalitative naturs indvirkning. 3. En begrebsmæssig betragtning af symbolets bagved liggende ide, af dets belærende formål og af den intellektuelle betydning, som det er hensigten at det skal overføre. 4. Stadiet for den syntetiske forståelse af formålet med symbolet, af dets plads i en ordnet manifesterende plan og af dets sande samlede hensigt. 5. Identifikation med symbolets kvalitet og hensigt, når det er oplyst af sindet som»holdes vedvarende i lyset«. Dette sidste stadium aktiverer såvel hjerne som sind. Set under ét omfatter studiet af symboler tre trin: For det første, undersøgelsen af et symbol og som en følge deraf den analyserendes fremskridt fra ét stadium af klarhed til et andet, der trin for trin omslutter hele det område symbolet dækker. For det andet, en intuitiv perception af de symboler der ses overalt i den guddommelige manifestation. 17

18 For det tredje, anvendelsen af symboler på det fysiske plan og deres rigtige tilpasning til et set og erkendt formål; dette fører til den efterfølgende magnetisering af symbolet med den nødvendige kvalitet, hvorigennem ideen kan gøre sin nærværelse gældende, så den intuitivt opfattede og kvalificerede ide kan finde en passende form på det fysiske plan. Arbejd derfor bredt og generelt med symbolerne, eksoterisk, begrebsmæssigt og esoterisk, men suppler dette arbejde med en analyse af jeres sensitivitet overfor og respons på symbolets kvalitet. Lad mig kort sammenfatte. For det første er det værdifuldt at huske på, at det eksoteriske studium af symboler involverer brugen af hjernen og hukommelsen. I bestræber jer på at studere linie og form, antal og almindelige ydre kendetegn idet I ved, at enhver linie har et indhold, alle tal har deres fortolkning og alle former er symboler på en indre kvalitet og liv. Det begrebsmæssige studium af symboler bringer jer indad fra hjernen til sindet ind i ideernes verden. Det bringer det mentale redskab i fokuseret aktivitet. I bliver da klar over det begreb eller den ide, som tegnet eller symbolet legemliggør. I forstår dets betydning og det det står for. I opfatter hensigten med at denne form er blevet manifesteret. Jeres studium af antal og linier har givet jer en stor baggrundsviden på det objektive plan en rigdom der i dette tilfælde afhænger af jeres egen personlige symbollæsning, mentale udrustning og viden. Jeres evne til at læse en»betydning«i et symbol vil også afhænge af, hvor nuanceret en betydning I tillægger hændelserne i jeres daglige liv og af jeres evne til at meditere rigtigt. Jeg vil gerne gøre det klart for jer at der ikke findes nogen fastlagt udlægning af noget som helst symbol, og at ethvert symbol hvilket det end må være vil overføre en speciel betydning til hvert enkelt menneske. Manglende interesse for symboler er som regel tegn på manglende interesse for behørig fortolkning af livsformer og deres betydning. Ligeledes kan en alt for akademisk interesse for symboler være tegn på en indviklet og kompliceret tankegang, som elsker mønstre, linier, form og talmæssige forbindelser, men som fuldstændig overser betydningens ind- 18

19 hold. Mental balance mellem form og begreb, mellem udtryk og kvalitet, mellem tegn og betydning er afgørende for disciplens og aspirantens vækst. Det store behov for de fleste studerende er at nå frem til betydningen og at arbejde med ideer og begreber. Denne aktivitet vil nødvendiggøre brugen af tænkeevnen til at forstå, til at opfatte og til at fortolke med. Den kræver udvikling af den mentale sensitivitet, som vil sætte sin indehaver i stand til at respondere på vibrationerne fra det, vi kalder det universelle sind, Guds sind, Planens igangsætter. Den forudsætter en bestemt evne til at fortolke og evnen til at udtrykke symbolets grundlæggende ide på en måde, så andre kan tage del i den. Denne tanke om tjeneste og om voksende brugbarhed skal hele tiden holdes i sindet. Kan I ikke se hvordan denne evne til at studere, at fortolke og at trænge ind til betydningen vil fremme jeres åndelige vækst? Kan I tro på, at I ved hjælp af denne metode kan lære at arbejde mere intelligent med Planen og blive bedre hjælpere for jeres medmennesker? Findes der noget i denne objektive verden, som ikke er det ufuldstændige symbol på en guddommelig ide? Eksisterer der noget i vor ydre manifestation, som ikke er det synlige tegn (eller hensigtens udvikling i et eller andet stadium) på den skabende guddoms plan? Er I ikke selv netop et ydre udtryk for en guddommelig ide? Vi må lære at se symboler alle vegne omkring os for derpå at trænge ind bag symbolet til den ide, som det skulle udtrykke. Der er imidlertid en studieteknik som kan hjælpe jer, når I forsøger at trænge ind til en ide og derved begrebsmæssigt studerer de mange symboler, vi er omgivet af. Det er stort set den teknik som meditationen skulle have forberedt jer til. Forskellen mellem denne teknik og meditation består hovedsagelig i polarisering og mål. Når symbolerne studeres begrebsmæssigt, polariseres bevidstheden i det mentale legeme, og der gøres ingen forsøg på at kontakte eller inddrage sjælen eller egoet. Heri består forskellen mellem dette andet trin af symbolfortolkning og almindelig meditation. På dette trin har I til fulde gjort jer fortrolige med symbolets formaspekt, og I har et godt kendskab til dets 19

20 ydre kontur og fremtoning. I ved også, at en specifik sammensætning af linier (som for eksempel de tre linier der danner en trekant) repræsenterer den eller den ide, sandhed eller lære. Dette optegnes i jeres hjerne, der trækker på jeres hukommelsesressourcer. Registreringen af gammel information og viden om figurerne i et symbol hjælper jer til at løfte bevidstheden op på mentalplanet og til at fokusere den dér i ideernes eller begrebernes verden. Begreberne eksisterer allerede på de konkrete plan af det mentale plan. De er jeres mentale og racemæssige arv og er gamle mentale former, som I nu kan anvende til at nå frem til betydning og begrebsindhold. Det er en gammel kendsgerning, som Plutarch udtrykker for os i de kendte ord, at»en ide er en ulegemlig skabelse, der ikke har nogen egen eksistens, men giver figur og form til formløst stof og derved bliver årsagen til manifestation«. Figuren og formen har I registreret med jeres hjerne og husket, ligesom I har noteret jer symbolets aktivitet i tid og rum samt dets iboende evne til at opbygge formen og til at udtrykke et begreb eller en ide gennem denne form. Under arbejdet indad bliver I ligeledes vidende om beskaffenheden af den motiverende ide ved at studere dens form og den aktivitet den udviser, og I opdager det område af ideer af lignende natur, hvori den i symbolet legemliggjorte ide befinder sig. Dette område af indbyrdes forbundne og gensidigt forklarende ideer ligger nu åbent for jer, og I vil i stigende grad blive i stand til bevæge jer frit i denne begrebernes verden. At arbejde og leve i ideernes verden bliver nu jeres mål og væsentligste bestræbelse. I skoler jer selv i at genkende de ideer og begreber, som skjuler sig bag enhver form; I begynder at tænke klart på dem og at se i hvilken retning de leder jer, og hvor de passer ind i den evige plan. Hvis aspiranter vil gøre tre ting: a. udvikle visualiseringsevnen, b. træne tænkeevnen til at opfatte virkeligheden intuitivt, c. fortolke det som ses på den rette måde, 20

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Nationernes stråler. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Nationernes stråler Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes stråler Af Erik Ansvang Det er ikke kun mennesker, der er styret af de syv stråler. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt.

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. 11 koncept NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. NA medlemmer i hele verden skænker penge til at opfylde vort fællesskabs hoved formål. Det er forpligtende

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Det skal du vide efter 6 ugers kurset:

Det skal du vide efter 6 ugers kurset: Det skal du vide efter 6 ugers kurset: 1. VIDENSKAB Resultater af hjerneforskning - større lykke, mental kapacitet og mindre stress Hjernen og meditation (v. Troels Kjær) Positiv psykologi happiness set-point

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere