Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:"

Transkript

1 1

2 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem, 1991 Hierarkiets fremtræden, ashramernes eksternalisering, 1992 Esoterisk Psykologi, bind II, 1993 Kristi Tilsynekomst, 2. udgave, 1994 Undervisning i den nye tidsalder, 2. udgave, 1994 Herkules' arbejder, en astrologisk fortolkning, 1995 Fra intellekt til intuition, 1995 En afhandling om Kosmisk Ild, 1996 Telepati og det æteriske legeme, 2. udgave, 1996 Stof til eftertanke (kompilation), 1996 Den syvende stråle (kompilation), 1997 Breve om Okkult Meditation, 1997 Sjælen, livets kvalitet (kompilation), 1998 Sjælens lys, Patanjalis Yoga Sutraer, 1998 En afhandling om Hvid Magi, 2. udgave, 1998 Sindslidelser (kompilation), 1998 Strålerne og Indvielserne, 1998 Menneskehedens problemer, 1999 Discipelskab i den nye tidsalder, bind I, 1999 De syv stråler (kompilation), 1999 Indvielse, menneskelig og solar, 2. udgave, 2000 Karma og Dharma (kompilation), 2000 Reinkarnation (kompilation), 2001 Fra Betlehem til Golgata, Jesu indvielser, 2001 Tjeneste for menneskeheden (kompilation), 2002 Esoterisk Astrologi, 2. udgave, 2003 Discipelskab i den nye tidsalder, bind II, 2004 Esoterisk Healing, 2. udgave,

3 Alice A. Bailey Blændværk et verdensproblem ESOTERISK CENTER FORLAG 3

4 Blændværk et verdensproblem Originaltitel: Glamour: A World Problem Copyright 1950 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York Trykt hos Narayana Press, Gylling ISBN Oversættelsen er et gruppearbejde 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Den engelske udgivers forord Uddrag af Tibetanerens erklæring Nogle indledende oplysninger I. Blændværkets natur Skema: Blændværkets aspekter Blændværk på det mentale plan illusion Blændværk på det astrale plan blændværk Blændværk på de æteriske niveauer maya Blændværk på de højere mentale plan tærskelens vogter II. Årsagerne til blændværk Blændværkets vækst racemæssigt og individuelt Årsagerne til verdensblændværk Skema Kontrasterne mellem højere og lavere blændværk a. Kontrasten mellem illusion og intuition b. Kontrasten mellem blændværk og illumination c. Kontrasten mellem maya og inspiration d. Kontrasten mellem tærskelens vogter og dens modsætning, nærværelsens engel III. Blændværkets endeligt Nærværelsens teknik a. Intuition nedbryder individuel illusion b. Gruppeintuition nedbryder verdensillusion Lysets teknik a. Opløsning af individuelt blændværk b. Opløsning af gruppeblændværk og verdensblændværk Ubundethedens teknik a. Kraftfordeling og -håndtering på de æteriske plan b. Anvendelse af videnskaben om åndedrættet c. Ubundethedens teknik IV. Fusionens teknik Den Store Invokation Register

6 Den engelske udgivers forord I bøgerne Discipleship in the New Age, bind I og II, offentliggjordes en række personlige instruktioner, som Tibetaneren har givet en gruppe disciple. Sammen med en bestemt esoterisk lære blev instruktionerne første gang udgivet af Alice A. Bailey i Det skete med disciplenes samtykke. Ikke publicerede manuskripter, der indeholder yderligere instruktioner og esoterisk belæring, blev fuldført af Alice A. Bailey og er nu tilgængelige. Dette tekstmateriale blev skrevet over en ni år lang periode fra Forskellige steder i bogen Blændværk et verdensproblem refereres til ovennævnte discipelgruppe. I bogen indgår visse gruppemeditationer på grund af deres oplysende værdi og for at vise lærens praktiske anvendelighed. Læseren bør imidlertid erkende, at meditationer der egner sig til specielle gruppeformål generelt set ikke er så effektive når de anvendes individuelt. En integreret discipelgruppes styrke, beroende på en fælles vision og en fast gruppehensigt, er særdeles stor og kan være til virkelig nytte for menneskeheden. De nye fremgangsmåder i Vandbærerens tidsalder indbefatter sådanne gruppebestræbelser. Tibetanerens og Alice A. Bailey's skrifter giver oplysning om vise og udbytterige forsøg med gruppearbejde, der udføres som åndelig verdenstjeneste og ikke med henblik på den enkelte aspirants åndelige udvikling. Der er i vor tid i høj grad brug for dette frivillige arbejde, når det udføres med passende ydmyghed og forsigtighed og ikke er underlagt en autoritær ledelses styring. Disse initiativer bør anerkendes som banebrydende eksperimentelle foretagender. Grupper af denne støbning er allerede dukket op i forskellige dele af verden og vil afgjort bidrage til den nye verdenstjenergruppes fremgang. Oplysning om denne verdensomspændende gruppe af tjenere findes i bøgerne Hvid Magi og A Treatise on the Seven Rays, bind II. Foster Bailey, juli

7 Uddrag af Tibetanerens erklæring Det er tilstrækkeligt at sige, at jeg er en tibetansk discipel af en bestemt grad, og det siger jer kun lidt, for alle fra den mest beskedne aspirant op til og hinsides Kristus selv er disciple. Jeg lever ved Tibets grænse og i et fysisk legeme ligesom alle andre mennesker. Undertiden, når mine øvrige pligter tillader det, leder jeg (eksoterisk set) en stor gruppe tibetanske lamaer. Dette er årsag til det forlydende, at jeg er abbed for dette særlige lamakloster. De, der er forbundet med mig i Hierarkiets arbejde (og alle sande disciple deltager i dette arbejde), kender mig under et andet navn og embede. A.A.B. ved hvem jeg er, og kender to af mine navne. Jeg er en af jeres brødre, som er vandret et lille stykke længere ad vejen end den almindelige studerende, og som derfor har påtaget sig et større ansvar. Jeg har stridt og kæmpet mig frem til mere lys end det, aspiranter som læser disse linjer, kender, og derfor må jeg nødvendigvis virke som overbringer af lyset. Efter lærernes opfattelse er jeg ikke en gammel mand, og dog er jeg heller ikke ung og uerfaren. Mit arbejde er at undervise og udbrede kendskabet til den urgamle visdom, hvor som helst jeg finder genklang, og det har jeg gjort i mange år. Jeg søger også at være til støtte for mestrene M. og K.H., når som helst lejlighed gives, for i lang tid har jeg været forbundet med dem og tilknyttet deres arbejde. I det ovennævnte har jeg meddelt jer meget, men intet som kunne give anledning til den tåbelige tilbedelse og blinde lydighed, som følelsesfulde aspiranter udviser over for den guru og mester, de endnu er ude af stand til at kontakte. Ej heller vil de få den ønskede kontakt, før de har forvandlet deres emotionelle tilbedelse til uselvisk tjeneste for menneskeheden ikke for mesteren. De bøger, jeg har skrevet, er sendt ud uden krav på anerkendelse. De kan være korrekte, sande og nyttige eller ikke; det er jer, der skal efterprøve deres sandhed gennem praktisk anvendelse og opøvelse af intuition. Hverken jeg eller A.A.B. er det mindste interesseret i at få dem erklæret for inspirerede skrifter, 7

8 eller at nogen (med tilbageholdt åndedræt) skal omtale dem som et af mestrenes værker. Hvis de fremlægger sandheden på en sådan måde, at den naturligt viderefører den lære, der allerede er givet til verden, og hvis den information, der gives, kan løfte den åndelige stræben og viljen til at tjene fra det emotionelle plan, op til det mentale (det plan hvor mestrene kan findes), vil formålet med dem være nået. Hvis den undervisning, der gives, finder genklang i de oplyste åndsarbejdere i verden og fremkalder glimt af intuition, lad da læren blive accepteret; men ellers ikke. Hvis disse udsagn kan bekræftes eller anses for sande ifølge loven om overensstemmelse, er det godt og rigtigt. Men skulle det ikke være tilfældet, da bør den studerende ikke acceptere det, der siges. August

9 NOGLE INDLEDENDE OPLYSNINGER Alle grupper der er involveret i esoterisk arbejde har deres egen dharma eller pligt, og alle har deres specielle mål. For at I kan få et tydeligt billede af, hvad I som aspiranter til discipelskab har at gøre, og for at I kan samarbejde intelligent vil jeg kort forklare hensigten: Dharma betyder pligt eller forpligtelse, og det er jeres bestemte og særlige forpligtelse at udvikle intuitionen. Midlet eller metoden, hvormed denne udvikling tilvejebringes, kan være studiet af symboler. Jeg beder jer være opmærksom på, at generaliseringer vedrørende intuitionen og forsøg på at definere den er meget almindelige, men at en virkelig forståelse af den er sjælden. Læger og videnskabsmænd fortæller os at tusindvis af celler i menneskets hjerne stadig slumrer, og at gennemsnitsmennesket som følge deraf kun bruger en lille del af sin udrustning. Området omkring pinealkirtlen i hjernen er forbundet med intuitionen, og det er cellerne i dette område som skal vækkes til aktivitet, før der kan forekomme nogen egentlig intuitiv perception der, når den er vakt, vil tilkendegive sjælskontrol, åndelig oplysning, virkelig psykologisk forståelse af jeres medmennesker samt udvikling af den sande esoteriske sans, der er målet for jer på dette tidspunkt. Jeg vil opdele det jeg har at sige i tre dele, og jeg beder indtrængende om et nøje studium af mine ord: I. Jeg søger at definere intuition for jer. II. Jeg vil gennemgå måden hvorpå den kan udvikles gennem studiet af symbolik. III. Jeg vil slutte med at give nogle konkrete instruktioner, som kan vise jer en brugbar fremgangsmåde. Skulle I finde disse afsnit vanskelige at forstå og jeres reaktion langsom så må I huske, at det viser jeres behov for dette studium og bestyrker det jeg fortæller jer. Hvis I seriøst vil overveje hvad 9

10 intuition ikke er, så tror jeg at mine ord vil vække indre genklang. I. Definition af intuitionen Intuition er ikke en fremvældende kærlighed til mennesker og som følge deraf en forståelse af dem. Meget af det, der kaldes intuition, er genkendelse af ligheder og at være i besiddelse af en klar analytisk tankegang. Intelligente mennesker, der har levet i verden i nogen tid, som har oplevet og erfaret meget og som har haft kontakt med mange andre mennesker, kan sædvanligvis med lethed danne sig et indtryk af andres problemer og tilbøjeligheder, hvis de ønsker det. Dette må de imidlertid ikke forveksle med intuition. Intuition har ingen forbindelse med hverken højere eller lavere psykisme; at se en vision, at høre stilhedens røst, eller at fornemme en opløftende reaktion på undervisning af en eller anden art, forudsætter ikke intuitionens aktivitet. Intuition er ikke blot det at se symboler, for dét er en særlig form for perception og en evne til at stille ind på den aktivitet af det universelle sind der frembringer de mønsterformer, som alle æteriske former er baseret på. Intuition er ikke intelligent psykologi og et kærligt ønske om at hjælpe. Dette opstår af et samspil mellem personligheden, ledet af en stærk sjælsorientering, og den gruppebevidste sjæl. Intuition er den syntetiske forståelse som er sjælens privilegium, og den bliver først mulig, når sjælen på sit eget plan arbejder i to retninger: Mod monaden og mod den integrerede og måske (omend kun lejlighedsvis) koordinerede og samstemte personlighed. Intuition er det første tegn på en dyb subjektiv forening, som når sin fuldbyrdelse ved den tredje indvielse. Intuition er en omfattende forståelse af det universelle princip, og når den er virksom er der, i det mindste af og til, en fuldstændig mangel på følelsen af adskilthed. På sit højeste stade erkendes den som den universelle kærlighed, der intet har at gøre med sentimentalitet eller følelsesmæssige reaktioner, men overvejende er en identifikation med alt levende. Da kendes sand medfø- 10

11 lelse; da bliver kritik umulig; først da ses det guddommelige kim der er iboende alle former. Intuition er selve lyset, og når den er virksom ses verden som lys, og alle formers lyslegemer bliver efterhånden synlige. Det medfører evnen til at kontakte alle formers lyscentre, og der kan således skabes en nødvendig forbindelse, ligesom følelsen af overlegenhed og adskilthed træder i baggrunden. Intuition bringer derfor tre kvaliteter med sig: Illumination. Med illumination eller indre oplysning mener jeg ikke lyset i hovedet, som er et lejlighedsvist forekommende fænomen. Mange virkeligt intuitive mennesker er fuldstændig uvidende om dette lys. Det lys jeg hentyder til, er det der oplyser Vejen. Det er»intellektets lys«, hvilket egentlig betyder det der oplyser sindet, og det er det som kan afspejle sig i det mentale redskab, der holdes»vedvarende i lyset«. Det er»verdens lys«, en virkelighed som eksisterer evigt men som først kan opdages, når det individuelle indre lys er blevet erkendt. Det er»tidsaldrenes lys«, som vil skinne stadigt mere indtil dagen oprinder. Intuition er derfor erkendelsen i én selv ikke teoretisk, men som en kendsgerning i éns erfaring af den fuldstændige identifikation med det universelle sind, af at være en del af det store verdensliv og af at tage del i den evigt vedvarende eksistens. Forståelse. Denne skal i bogstaveligste forstand opfattes som dét, der»står for«formernes helhed. Den indebærer styrken eller evnen til at trække sig tilbage fra den eviglange identifikation med formlivet. Jeg vil påpege at denne tilbagetrækning er forholdsvis let for dem, der har meget af den første stråles kvalitet i sig. Problemet er at trække sig tilbage i esoterisk forstand, men samtidig at undgå følelsen af separatisme, isolation og overlegenhed. Det er let for førstestråle mennesker at modstå tilbøjeligheden til at identificere sig med andre. At have sand forståelse indebærer en forøget evne til at elske alle væsener og alligevel på samme tid bevare den personlige ubundethed. Denne ubundethed kan så let være baseret på en manglende evne til at elske, på selvisk interesse for éns eget velvære fysisk, mentalt eller 11

12 åndeligt og frem for alt emotionelt. Førstestråle mennesker frygter emotion og afskyer den, men undertiden er de nødt til at bringe sig i en følelsesmæssig tilstand, før de kan bruge deres emotionelle sensitivitet på den rigtige måde. Forståelse indebærer kontakt med livet som en integreret personlighed, samt en egoisk reaktion på gruppens hensigter og planer. Den indebærer en sammensmeltning af personlighed og sjæl, stor erfaring og det iboende kristusprincips hurtige aktivitet. Intuitiv forståelse er altid spontan. Ved at ræsonnere sig frem til forståelse aktiverer man ikke intuitionen. Kærlighed. Som tidligere sagt er den ikke et hengivent sindelag eller at være i besiddelse af en kærlig natur; disse to er sekundære og en følge deraf. Når intuitionen er udviklet vil både hengivenhed og en udstrømmende kærlig ånd nødvendigvis udtrykkes i deres rene form, men det som frembringer dem er noget langt dybere og mere omfattende. Det er den syntetiske, inklusive forståelse af livet og alle væseners behov (jeg har med hensigt valgt disse to ord!), som det er en gudesøns høje privilegium at bruge. Den afviser alt der bygger barrierer, kritiserer og skaber adskillelse. Den ser ingen forskel, selv ikke når den vurderer behov, og i den, der elsker som en sjæl, skaber den umiddelbar identifikation med det der elskes. Disse tre ord sammenfatter intuitionens tre kvaliteter eller aspekter og kan udtrykkes med ordet universalitet eller følelsen af universel enhed. Er det ikke noget alle aspiranter søger at opnå? Og er det ikke noget som enhver af jer som individuelt væsen behøver i særlig grad? Hvor denne enhed er til stede, er der en umiddelbar decentralisering af det»dramatiske«jeg, af den tilbøjelighed til altid at sætte sig selv i centrum for alle hændelser, alle fænomener og alt gruppearbejde. Jeg vil ikke uddybe emnet intuition yderligere. Det er for stort et område og for vanskeligt tilgængeligt. Alt hvad jeg kan gøre er at fremlægge dens tre aspekter for jer, og derefter gøre jer opmærksom på nødvendigheden af at indordne jer under den træ- 12

13 ning og disciplin, som vil udtrykke sig som kærlighed, lys og forståelse i jeres liv. Når teorien er forstået til bunds, og de rigtige tilpasninger og det nødvendige arbejde er gjort bliver personligheden magnetisk, mens hjernecellerne omkring pinealkirtlen, som indtil da har været slumrende, vækkes og vibrerer. Kernen i enhver af legemets celler er et lyspunkt, og når intuitionens lys fornemmes, er det dette cellelys som umiddelbart reagerer. Den fortsatte indstrømning af intuitionens lys vil da trække enhver celle ind i dagens lys esoterisk set idet den er af en sådan beskaffenhed at den responderer. II. Metoden til at vække intuitionen Der er mange måder at aktivere intuitionen på, og en af de mest udbytterige og effektive er studiet og fortolkningen af symboler. Symboler er de indre åndelige realiteters ydre og synlige former, og når der er opnået færdighed i at opdage virkeligheden bag enhver specifik form, vil alene den kendsgerning antyde intuitionens opvågnen. Førstestråle mennesker hører til den såkaldte»tilintetgørerstråle«, og det første aspekts kraft, som er kraften til at bringe til afslutning, strømmer igennem dem. De vil, mens de bygger op, have en tendens til at bryde ned ved forkert styring af energi, ved at bruge for megen energi i en bestemt retning eller ved misbrug af energi i arbejdet med sig selv eller andre. Mange førstestråle mennesker har en tendens til at være stolte af dette og gemme sig bag den undskyldning, at en nedbrydende tendens er uundgåelig når man er på første stråle. Det er ikke tilfældet. Skønt tilskyndet af gruppekærlighed skal bygmestre, som andenstråle mennesker altid er, lære at bryde ned og handle under viljes- eller førstestråleaspektet. Tilintetgørere skal lære at bygge op ved altid at skabe under gruppekærlighedens impuls og udnytte den bindende kraft på en ubundet måde. Begge grupper, bygmestre og tilintetgørere skal altid arbejde ud fra virkeligheden, fra den indre kerne af sandhed, og de skal»stå i midtpunktet«. Studiet af symboler bidrager til at virkeliggøre dette, og når 13

14 det udføres vedvarende og med omhu vil det skabe tre virkninger: 1. Det opøver evnen til at trænge ind bag formen og nå frem til den subjektive virkelighed. 2. Det bidrager til at tilvejebringe en tæt integration mellem sjæl-sind-hjerne, og når denne er opnået, bliver indstrømningen af intuition, og følgelig af indre oplysning og sandhed, hurtigere mulig. 3. Det vil lægge pres på bestemte slumrende områder i hjernen og dér vække hjernecellerne til aktivitet. Det er første trin i aspirantens erfaring. Hos størstedelen af sande aspiranter er centret mellem øjenbrynene vakt, mens centret øverst i hovedet vibrerer ganske svagt uden at være i fuld aktivitet. Dette højere center skal vækkes langt mere, før aspiranter kan udnytte deres muligheder fuldt ud. Ved studiet af symboler vil jeg indtrængende bede jer om altid at have det mål for øje at nå ind til det bagved liggende begreb i ethvert symbol I studerer. Dette begreb vil altid tilkendegive en syntese. Det vil ikke være opdelt i detaljer. I vil måske være nødt til at nå frem til dette begreb ved et studium af detaljer og ved at finde frem til begrebsindholdet af symbolets forskellige dele. Men når jeres analyse er fuldført, må I ikke stille jer tilfreds før I har sammenfattet symbolets betydning i en eller anden syntese, som kan være en ide, et begreb, en mening eller et navn. Symboler skal studeres på tre måder: a. Eksoterisk. Dette involverer studiet af symbolets form som helhed, af dets linier og derfor også af dets numeriske indhold, samt studiet af dets delformer hvormed jeg mener dets sammenstillinger af for eksempel kubusser, triangler og stjerner og deres indbyrdes forbindelser. b. Begrebsmæssigt. Dette er forbundet med at trænge ind til symbolets bagved liggende ide, som kan være udtrykt i dets betegnelse; at trænge ind til dets betydning som den dukker op i bevidstheden under meditation; og at trænge ind til dets 14

15 begrebsindhold som helhed eller del for del. I bør, når I gør dette, huske at ideen antyder den højere eller abstrakte hensigt; at betydningen er denne hensigt udtrykt i den konkrete tænkeevnes sprog; og at dets begrebsindhold har en mere emotionel kvalitet i sig og vil kunne udtrykkes som den type begær, det vækker i jer. c. Esoterisk. Dette refererer til den virkning symbolets kraft eller energi har på jer, og til kvaliteten af den vibration det vækker i jer måske i et eller andet center, måske i jeres astrallegeme eller måske blot i jeres sind. Hvis dette studium gribes rigtigt an, vil det føre til intuitionens udfoldelse og deraf følgende manifestation på det fysiske plan som indre oplysning, forståelse og kærlighed. I første instans er målet med studiet af symbolisme at sætte de studerende i stand til at fornemme et symbols kvalitet og kontakte det vibrerende noget, som ligger bag den samling af linier, farver og former, symbolet er sammensat af. For nogle mennesketyper er dette studium ganske let; for størstedelen er det slet ikke let og antyder derved en mangel, som må afhjælpes gennem brugen af de evner, der endnu slumrer. Det er altid ubehageligt at skulle vække de latente evner, og det kræver indsats og beslutsomhed ikke at lade sig anfægte af personlighedsreaktioner. For mange er det ikke let at se, hvordan det at trænge ind til et symbols betydning kan være et middel til at aktivere den slumrende buddhiske eller intuitive evne. Det er en vanskelig kunst, denne kunst at læse symboler eller»åndelig læsning«, som vor gamle mester, Patanjali, kalder det. Denne evne til at fortolke symboler går altid forud for sand åbenbaring. Forståelsen af en sandhed, som én eller flere linier sammensat i en symbolsk form kan stå for, er ikke det eneste der skal til. En god hukommelse vil kunne minde jer om at en serie af linier, som danner én eller flere triangler, betegner Treenigheden eller enhver anden triplicitet i den makro- eller mikrokosmiske manifestation. Men denne hukommelsesaktivitet og nøjagtighed vil ikke bidrage til at vække de slumrende hjerneceller eller aktivere 15

16 intuitionen. Det må huskes (og her bliver værdien af en vis teknisk eller akademisk okkultisme tydelig), at det plan hvorpå intuitionen manifesterer sig, og hvor den intuitive bevidsthedstilstand er aktiv, er det buddhiske eller intuitionens plan. Dette plan er den højere modsvarighed til det astrale eller emotionelle plan, som er planet for sensitiv bevidsthed gennem en følt identifikation med det objekt, som er genstand for opmærksomhed eller tiltrækning. Det er derfor indlysende, at hvis den intuitive evne skal aktiveres ved hjælp af studiet af symboler, så må den studerende føle eller på en eller anden måde identificere sig med symbolets kvalitative natur, med den virkelighed som symbolets form slører. Det er dette aspekt af symbollæsning jeg beder jer studere. Studerende bør derfor efter grundige studier af formaspektet konstatere, hvordan symbolet virker på dem, hvilke følelser det fremkalder, hvilke aspirationer det vækker, samt hvilke drømme, illusioner og reaktioner der registreres bevidst. Det er et stadium imellem den eksoteriske læsning af et symbol og den begrebsmæssige forståelse. Der er yderligere et stadium imellem den begrebsmæssige forståelse og den esoteriske indsigt og anvendelse. Dette sidste kaldes»syntetisk erkendelse«. Når I har studeret formen og er blevet klar over symbolets emotionelle begrebsindhold, går I videre til stadiet for opfattelse af symbolets grundlæggende ide og derfra videre til en syntetisk forståelse af dets formål. Det fører til den sande esoterisme, der er den praktiske anvendelse af symbolets levende syntetiske kraft på det individuelle livs og virkes udspring. Jeg beder jer ikke kun om at foretage en intelligent fortolkning af symbolet, men også om at erkende de mere subtile reaktioner, som symbolet i sin helhed bevirker i jeres sensitive følelsesnatur. Studér i alt fire symboler om året. Nærm jer først symbolet fra formsiden og prøv at blive fortrolig med dets ydre aspekter, med mængden af linier, triangler, firkanter, cirkler, kors og andre former som det består af, mens I bestræber jer på at opfatte det intellektuelt ved at anvende jeres hukommelse og den viden, I har til at forstå det eksoterisk. 16

17 Når I er helt fortrolige med symbolet og uden besvær kan genkalde det i tankerne, bestræb jer da på at fornemme dets kvalitet, at kontakte dets vibration og at lægge mærke til dets emotionelle virkning på jer. Denne kan skifte fra dag til dag eller forblive den samme. Vær helt ærlige i jeres registrering af denne astrale reaktion på symbolet og hold øje med, hvor sådanne reaktioner fører jer hen idet I altid husker, at de ikke er intuitive, men er reaktioner i det følende eller astrale legeme. Hold til sidst fast i dét, I hver især har fundet frem til er symbolets grundlæggende kvalitet, og løft så (som i meditation) hele emnet op til den mentale verden ved at lade den fokuserede opmærksomme tænkning bearbejde det. Det vil føre jer ind i begrebernes verden. Vi har således følgende stadier i analysen af et symbol: 1. Den eksoteriske betragtning: Linie, form og farve. 2. En forståelse i det astrale eller emotionelle legeme af symbolets kvalitet ud fra en sensitiv respons på dets kvalitative naturs indvirkning. 3. En begrebsmæssig betragtning af symbolets bagved liggende ide, af dets belærende formål og af den intellektuelle betydning, som det er hensigten at det skal overføre. 4. Stadiet for den syntetiske forståelse af formålet med symbolet, af dets plads i en ordnet manifesterende plan og af dets sande samlede hensigt. 5. Identifikation med symbolets kvalitet og hensigt, når det er oplyst af sindet som»holdes vedvarende i lyset«. Dette sidste stadium aktiverer såvel hjerne som sind. Set under ét omfatter studiet af symboler tre trin: For det første, undersøgelsen af et symbol og som en følge deraf den analyserendes fremskridt fra ét stadium af klarhed til et andet, der trin for trin omslutter hele det område symbolet dækker. For det andet, en intuitiv perception af de symboler der ses overalt i den guddommelige manifestation. 17

18 For det tredje, anvendelsen af symboler på det fysiske plan og deres rigtige tilpasning til et set og erkendt formål; dette fører til den efterfølgende magnetisering af symbolet med den nødvendige kvalitet, hvorigennem ideen kan gøre sin nærværelse gældende, så den intuitivt opfattede og kvalificerede ide kan finde en passende form på det fysiske plan. Arbejd derfor bredt og generelt med symbolerne, eksoterisk, begrebsmæssigt og esoterisk, men suppler dette arbejde med en analyse af jeres sensitivitet overfor og respons på symbolets kvalitet. Lad mig kort sammenfatte. For det første er det værdifuldt at huske på, at det eksoteriske studium af symboler involverer brugen af hjernen og hukommelsen. I bestræber jer på at studere linie og form, antal og almindelige ydre kendetegn idet I ved, at enhver linie har et indhold, alle tal har deres fortolkning og alle former er symboler på en indre kvalitet og liv. Det begrebsmæssige studium af symboler bringer jer indad fra hjernen til sindet ind i ideernes verden. Det bringer det mentale redskab i fokuseret aktivitet. I bliver da klar over det begreb eller den ide, som tegnet eller symbolet legemliggør. I forstår dets betydning og det det står for. I opfatter hensigten med at denne form er blevet manifesteret. Jeres studium af antal og linier har givet jer en stor baggrundsviden på det objektive plan en rigdom der i dette tilfælde afhænger af jeres egen personlige symbollæsning, mentale udrustning og viden. Jeres evne til at læse en»betydning«i et symbol vil også afhænge af, hvor nuanceret en betydning I tillægger hændelserne i jeres daglige liv og af jeres evne til at meditere rigtigt. Jeg vil gerne gøre det klart for jer at der ikke findes nogen fastlagt udlægning af noget som helst symbol, og at ethvert symbol hvilket det end må være vil overføre en speciel betydning til hvert enkelt menneske. Manglende interesse for symboler er som regel tegn på manglende interesse for behørig fortolkning af livsformer og deres betydning. Ligeledes kan en alt for akademisk interesse for symboler være tegn på en indviklet og kompliceret tankegang, som elsker mønstre, linier, form og talmæssige forbindelser, men som fuldstændig overser betydningens ind- 18

19 hold. Mental balance mellem form og begreb, mellem udtryk og kvalitet, mellem tegn og betydning er afgørende for disciplens og aspirantens vækst. Det store behov for de fleste studerende er at nå frem til betydningen og at arbejde med ideer og begreber. Denne aktivitet vil nødvendiggøre brugen af tænkeevnen til at forstå, til at opfatte og til at fortolke med. Den kræver udvikling af den mentale sensitivitet, som vil sætte sin indehaver i stand til at respondere på vibrationerne fra det, vi kalder det universelle sind, Guds sind, Planens igangsætter. Den forudsætter en bestemt evne til at fortolke og evnen til at udtrykke symbolets grundlæggende ide på en måde, så andre kan tage del i den. Denne tanke om tjeneste og om voksende brugbarhed skal hele tiden holdes i sindet. Kan I ikke se hvordan denne evne til at studere, at fortolke og at trænge ind til betydningen vil fremme jeres åndelige vækst? Kan I tro på, at I ved hjælp af denne metode kan lære at arbejde mere intelligent med Planen og blive bedre hjælpere for jeres medmennesker? Findes der noget i denne objektive verden, som ikke er det ufuldstændige symbol på en guddommelig ide? Eksisterer der noget i vor ydre manifestation, som ikke er det synlige tegn (eller hensigtens udvikling i et eller andet stadium) på den skabende guddoms plan? Er I ikke selv netop et ydre udtryk for en guddommelig ide? Vi må lære at se symboler alle vegne omkring os for derpå at trænge ind bag symbolet til den ide, som det skulle udtrykke. Der er imidlertid en studieteknik som kan hjælpe jer, når I forsøger at trænge ind til en ide og derved begrebsmæssigt studerer de mange symboler, vi er omgivet af. Det er stort set den teknik som meditationen skulle have forberedt jer til. Forskellen mellem denne teknik og meditation består hovedsagelig i polarisering og mål. Når symbolerne studeres begrebsmæssigt, polariseres bevidstheden i det mentale legeme, og der gøres ingen forsøg på at kontakte eller inddrage sjælen eller egoet. Heri består forskellen mellem dette andet trin af symbolfortolkning og almindelig meditation. På dette trin har I til fulde gjort jer fortrolige med symbolets formaspekt, og I har et godt kendskab til dets 19

20 ydre kontur og fremtoning. I ved også, at en specifik sammensætning af linier (som for eksempel de tre linier der danner en trekant) repræsenterer den eller den ide, sandhed eller lære. Dette optegnes i jeres hjerne, der trækker på jeres hukommelsesressourcer. Registreringen af gammel information og viden om figurerne i et symbol hjælper jer til at løfte bevidstheden op på mentalplanet og til at fokusere den dér i ideernes eller begrebernes verden. Begreberne eksisterer allerede på de konkrete plan af det mentale plan. De er jeres mentale og racemæssige arv og er gamle mentale former, som I nu kan anvende til at nå frem til betydning og begrebsindhold. Det er en gammel kendsgerning, som Plutarch udtrykker for os i de kendte ord, at»en ide er en ulegemlig skabelse, der ikke har nogen egen eksistens, men giver figur og form til formløst stof og derved bliver årsagen til manifestation«. Figuren og formen har I registreret med jeres hjerne og husket, ligesom I har noteret jer symbolets aktivitet i tid og rum samt dets iboende evne til at opbygge formen og til at udtrykke et begreb eller en ide gennem denne form. Under arbejdet indad bliver I ligeledes vidende om beskaffenheden af den motiverende ide ved at studere dens form og den aktivitet den udviser, og I opdager det område af ideer af lignende natur, hvori den i symbolet legemliggjorte ide befinder sig. Dette område af indbyrdes forbundne og gensidigt forklarende ideer ligger nu åbent for jer, og I vil i stigende grad blive i stand til bevæge jer frit i denne begrebernes verden. At arbejde og leve i ideernes verden bliver nu jeres mål og væsentligste bestræbelse. I skoler jer selv i at genkende de ideer og begreber, som skjuler sig bag enhver form; I begynder at tænke klart på dem og at se i hvilken retning de leder jer, og hvor de passer ind i den evige plan. Hvis aspiranter vil gøre tre ting: a. udvikle visualiseringsevnen, b. træne tænkeevnen til at opfatte virkeligheden intuitivt, c. fortolke det som ses på den rette måde, 20

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-højtid 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-fest www.visdomsnettet.dk 2 Nyt syn på holdningen til arbejde Skabende

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

[side 2] Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

[side 2] Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: [side 2] Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

DNT 2 side Kontakt med mesteren B. KIM PEDERSEN

DNT 2 side Kontakt med mesteren B. KIM PEDERSEN DNT 2 side 121 132 Kontakt med mesteren B. KIM PEDERSEN WWW.BKIMPEDERSEN.DK November-december 1949 MINE LÆNGE TILKNYTTEDE BRØDRE: 121 Min sidste instruktion til jer indeholdt kun lidt om gruppearbejde,

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere