Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: Udgave: A Projekt nr.: Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg."

Transkript

1 Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: Udgave: A Projekt nr.: Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg.

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Konklusion Ansvarlige for projektet Forholdet til kommunal planlægning Lovgrundlag for projektforslaget Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag Energisparepoint Forhold til anden lovgivning mv Forsyningsområde og varmegrundlag Tidsplan for projektets gennemførelse Arealafståelser og servitutpålæg Forhandling med berørte parter Anlægsoverslag Økonomiske vurderinger Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for fjernvarmen Samfundsøkonomisk sammenligning Varmetilskud fra det nye solvarmeanlæg: Investeringer og drift & vedligehold i referencen Investeringer og drift & vedligehold i projektet Samfundsøkonomisk resultat Klima- og miljøforhold Bilag: 1. Oversigtskort 2. Selskabsøkonomi 3. Samfundsøkonomi 2

3 1 Indledning 1.1 Formål Stege Fjernvarme A.M.B. A ansøger med dette projektforslag Vordingborg Kommune om godkendelse af et varmeforsyningsprojekt, der omfatter etablering af m 2 solvarmeanlæg med tilhørende m 3 akkumuleringstank, bygning til veksler, trykholder og pumpe samt øvrigt teknisk udstyr til varmeproduktion. Anlægget tilkobles Stege Fjernvarmes eksisterende fjernvarmenet. Solvarmeanlægget ønskes opført på følgende arealer: Matrikel 1: 69b Stege Markjorder Kommune: Vordingborg Kommune Ejendoms nr.: Reg. areal: Matrikel 2: 69c Stege Markjorder Kommune: Vordingborg Kommune Ejendoms nr.: Reg. areal: Området fremgår af bilag 1. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som er baseret på kedeldrift på halm. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lov om Varmeforsyning nr af 14/12/2011 (Varmeforsyningsloven) med seneste ændringer. Bekendtgørelse nr. 374 af 15/04/2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremsendes til byrådet med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning vedrørende godkendelse af projekter. Projektet, der med vedtagelse af projektforslaget udlægges til solvarmemark, er vist på oversigtskortet i bilag 1. Øvrige tekniske installationer placeres på matrikel 82f (Elmevej 1 Stege Fjernvarme). 3

4 2 Konklusion Projektforslaget viser både en god samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ved etablere af et solvarmeanlæg. Ved projektets realisering er følgende resultater beregnet: Projektet vil give en samfundsøkonomisk gevinst på mio. kr. i henhold til Energistyrelsens beregningsforudsætninger. Beregningen omfatter perioden Der er indregnet scrapværdier i 2033 for investering i lednings- og tekniske anlæg. I klimaregnskabet vil projektet reducere CO2-ækvivalenter udledningen med ca. 903 ton over den 20 årige planlægningsperiode. Projektet bidrager hermed til samfundets forpligtigelse om at reducere klimagasser. Projektet vil ved etablering og drift give en brugerøkonomisk gevinst for alle varmeforbrugere i Stege fjernvarmes forsyningsområde. Gevinsten vil over den 20 årige tilbagebetalingsperiode øges forudsat stigene priser på halm. Projektet hviler selskabsøkonomisk i sig selv efter 6-7 år og giver herefter et væsentligt bidrag til nedsættelse af varmeprisen i de følgende år. Fjernvarmeprojektet bidrager tillige med en række lokale og regionale gevinster. Der vil være økonomisk gevinst for lokale virksomheder, der tager del i projektet. 4

5 3 Ansvarlige for projektet I henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende projektbekendtgørelse er Vordingborg Kommune som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Stege Fjernvarme A.M.B. A har stået for projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet med assistance fra MOE A/S, Næstvedvej 1, 4760 Vordingborg. Vedrørende projektforslagets indhold kan MOE A/S kontaktes: MOE A/S Næstvedvej Vordingborg att. Kim Gravill/ Niels Thorsen Tlf.: / Stege Fjernvarme A.M.B. A vil være ansvarlig for etablering og drift af solvarmeanlægget. 4 Forholdet til kommunal planlægning Matriklerne, hvorpå solvarmeanlægget ønskes opført, er beliggende i landzone. Arealet grænser op til Erhvervsområde Stege med lokal plan nr. E Stege fjernvarme har 1210 fjernvarmeforbrugere og fjernvarmeværket anvender halm som hovedbrændsel. Varmeproduktionen sker på varmeværkets to halmkedler og sendes via en akkumuleringstank videre ud til forbrugerne. Ved etablering af et solvarmeanlæg på ca m² kan produktionen af varme fra halmkedlerne reduceres med ca MWh/år. Svarende til 20 % af den nuværende produktion på MWh/år for et normalår. Der vil ved etablering af solvarmeanlægget kunne opnås energibesparelser idet solvarme ikke betragtes som et brændsel. Dvs. der gennemføres ikke et brændselsskifte ved omlægning til solvarme. Vordingborg kommune skal myndighedsbehandle projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. 4.1 Lovgrundlag for projektforslaget Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag Med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven (Lov nr af 14. dec. 2011) har Folketinget understreget vigtigheden af lovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand, og inden for disse rammer at forbedre miljøet. 5

6 Således skal kommunerne i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf godkende de samfundsøkonomisk set bedste projekter, mens andre aspekter som f.eks. miljø og klima, som ellers er højt placeret på den politiske dagsorden, forudsættes indarbejdet og prissat i de samfundsøkonomiske analyser Energisparepoint Med baggrund i Folketingets energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgik Dansk fjernvarme 20. november 2009 en aftale med Klima- og Energiministeren (Energistyrelsen) om energiselskabernes fremtidige energispareindsats for perioden Med aftalen indførtes et system med såkaldte energisparepoint, hvor der ud fra en standardiseret metode kan registreres gennemførte energibesparelser. Det betyder at fjernvarmeselvskabet ved etableringen af solvarmeanlægget, kan godskrives energibesparelse for beregnet årsproduktion fra solvarmeanlægget. Dette vil svar til ca. 20 % af den samlede årsproduktion fra Stege fjernvarme. Stege Fjernvarme A.M.B. A har valgt at lade de indtjente energibesparepoint komme forbrugerne til gode, således at varmeprisen kan sænkes ved idriftsættelse af solvarmeanlægget. 5 Forhold til anden lovgivning mv. Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Solfanger placeres på: Matrikel 1: 69b Stege Markjorder Kommune: Vordingborg Kommune Ejendoms nr.: Reg. areal: Matrikel 2: 69c Stege Markjorder Kommune: Vordingborg Kommune Ejendoms nr.: Reg. areal: Placeringen af anlægget i landzone medfører at der skal udarbejdes en lokalplan for arealet, samt et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Herudover gennemføres der en VVM-screening af projektet. Ved godkendelse af projektforslaget, indhentes herefter alle nødvendige tilladelser såsom byggetilladelse m.v. 6

7 6 Forsyningsområde og varmegrundlag Solvarmeanlægget opføres ved Kobbelvej i Stege Nordøst, og øvrige tekniske installationer samt akkumuleringstanken placeres ved Stege Fjernvarmes halmværk. Solvarmeanlægget tilsluttes kronrør over eksisterende kedler og vil herfra kunne lade eksisterende akkumuleringstank. Solvarmeanlægget får en installeret varmeeffekt på ca. 7 MW, herudover har halmkedlerne en samlet effekt på ca. 16 MW. Varmebehovet an net er MWh pr. år og det maksimale effektbehov, registreret under drift, er ca. 14 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, lagertank, varmepumpe med biomassekedel og ny bygning mv. er anslået til ca. kr. 24 mio. Produktionsfordelingen er antaget på baggrund af Stege Fjernvarmes produktionsfordeling Enhed Reference varmeværk. Varmeværk med solvarmeanlæg. Halmværk MWh/år Solvarmeanlæg MWh/år Tabel 1 viser produktionsfordelingen med og uden solvarme. 7 Tidsplan for projektets gennemførelse Når projektet er godkendt vil den videre projektering og behandling af projektet blive igangsat. Anlægget forventes at kunne etableres primo Arealafståelser og servitutpålæg. Arealet hvorpå solfangeranlægget ønskes placeret er ejet af Vordingborg kommune. Der er på nuværende tidspunkt dialog med de berørte parter vedrørende opkøb af matriklerne. Det forventes, at der snarest indgås en fast aftale mellem parterne efter godkendelse af nærværende projektforslag. Ved anlæg af hovedledninger i private arealer søges de sikret ved tinglyst servitutpålæg. 9 Forhandling med berørte parter Forhandlinger med Vordingborg kommune om køb af areal pågår. Forhandlingen forventes afsluttet efter godkendelse af nærværende projektforslag. 7

8 10 Anlægsoverslag Projektforslagets anlægsoverslag er baseret på, indhentede priser på solfanger og akkumuleringstank samt erfaringstal for udførelse af rør i jord samt øvrige tekniske installationer. Ledningstrace er lagt ud under hensyntagen til nærliggende bebyggelser samt vejstruktur. Solpanel data: Fremløbstemperatur fra solfanger: Returløbstemperatur til solfanger: ca. 90 C Valgt ca. 40 C Valgt Primær side(glykol): Solvarmeanlægget er dimensioneret så dette kan dække 18 % af den samlede årsproduktion. Solfangerne placeres på to nærliggende matrikler og herfra fremføres hovedrørene til ny vekslerbygning placeret ved siden af Stege fjernvarmes kedelbygning. I vekslerbygningen placeres hovedpumperne som transportere mediet mellem veksler og solfanger. Primærsiden tryksættes før hovedpumper med en hydrofor. Sekundær side(behandlet vand): Energien fra solfangerne som afsættes i veksleren bortledes herfra til akkumuleringstankene via sekundære hovedpumper. Når eksisterende akkumuleringstank (1200 m 2 )er ladet op påbegynder ladningen af ny akkumuleringstank(2300 m 2 ). Stege fjernvarmes net forsynes som hidtidigt fra eksisterende akkumuleringstank. Sekundær side tryksættes fra ny akkumuleringstank der anvendes som højdebeholder og akkumuleringstank. Anlægsdele Overslagspris. [kr. ekskl. moms] Akkumuleringstank med fundament Solfanger med fundamenter Areal køb Rørarbejder Teknikhus SRO og el Uforudsete udgifter Bygherrerådgivning Anlægsudgifter, brutto i alt ca Værdi af energibesparelsespoint (Anslået) Anlægsudgift, netto i alt Tabel 2 Anlægsoverslag Alle beløb er angivet i prisniveau primo

9 11 Økonomiske vurderinger Grundlaget for de økonomiske vurderinger er en reference, hvor: - Der regnes på 18 % af den samlede årlige producerede energi fra Steg Fjernvarme hovedværk. - Halmkedlen yder de 18 % af den samlede årlige producerede energi i referencen. Grundlag for de økonomiske vurderinger for projektet: - Solvarmeanlægget erstatter 18 % af den samlede årlige producerede energi fra Stege fjernvarme halmværk. I den selskabsøkonomiske vurdering anvendes en regnskabsmetode, hvor projektets påvirkning af regnskabsresultat og likviditet beregnes. Beregningsperioden er 20 år. I den samfundsøkonomiske vurdering benyttes nutidsværdimetoden, der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativers omkostninger set over den valgte driftsperiode på 20 år. Det sker ved, at alle fremtidige omkostninger tilbagediskonteres med en diskonteringsrente til en sammenlignelig økonomisk værdi i dag. Der benyttes desuden scrapværdier efter 20 år for at tage højde for forskelle i teknisk levetid af forskellige anlægsinstallationer. Den diskonteringsrente, der benyttes ved tilbagediskonteringen, kan betragtes som udtryk for det forventede realrenteniveau i planperioden. Ved samfundsøkonomisk beregning benyttes 4 % diskonteringsrente som fastlagt af Finansministeriet, der er den myndighed, som udstikker rammerne for offentlig og samfundsøkonomisk planlægning Brugerøkonomi Ved etableringen af det nye solvarmeanlæg vil der kunne ske en reduktion af den samlede varmepris pr. husstand over den 20 årige tilbagebetalings periode. Besparelsen vil over tilbagebetalingsperioden være stigende. Fra år 5 vil der cirka kunne opnås en besparelse på 30 kr/husstand til knap 900 kr/husstand i år 20. Rente 4 % Lånebeløb kr ,00 Løbetid 20 Ydelse kr Tabel 3 Låne-ydelse og -løbetid 9

10 11.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen Selskabsøkonomien for projektet er baseret på at der kan optages kommune garanteret lån med en pålydende rente af 3 % plus 1 % for garanti provision. Herudover tilbagebetales lånet over 20 år til en fast årlig ydelse. På figur 1 er afdrag og samlet besparelse illustreret. Den bagvedliggende beregning er vedlagt som bilag 1. Beregningerne er udført med den antagelse at der sker en realprisstigning på energi og biobrændsler med 1,2 % pr. år samt en inflation på 2,1 % pr. år. Årlig besparelse pr. tilslutning. Årstal Figur 1 Anlægget er forudsat finansieret ved optagelse af annuitetslån med en løbetid på 20 år og en rente på 4 % (Rente lån 3 % plus tillæg for garanti provision 1 %). Prisudviklingen for halmpriserne er fastsat iht. Til følgende: Pris på halm: Pris på halm tillægges inflationen: Pris på halm tillægges en realprisstigning: Oplyst af steg fjernvarme 2,1 % pr. år. 1,1 % pr. år Udgifter til drift og vedligeholdelse er indhentet fra Stege fjernvarme. Projektet vil over tid have en positiv indvirkning på varmeværkets samlede økonomi og vil derfor kunne skabe mulighed for en fremtidig reduktion af priserne. 10

11 11.3 Samfundsøkonomisk sammenligning De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 med tilhørende opdateringer, samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, okt Kalkulationsrenten er sat til 4 %, driftsperioden er 20 år fra , og initiale investeringer foretages primo år Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetid: Fjernvarmeledninger solpaneler og øvrige tekniske installationer: 30 år Varmetilskud fra det nye solvarmeanlæg: Solvarmeanlægget vil dække ca. 18 % af stege fjernvarmes årsproduktion. Dette medfører at halmkedlerne i store dele af sommerperioden kan udtages af drift. Ved etablering af solvarmeanlægget reduceres driftstimerne på de eksisterende produktionsenheder og levetiden forlænges. Med de reducerede driftstimer er det mere realistisk at vedligeholde anlæggene, bl.a. fordi solvarmeanlægget næsten dækker hele varmebehovet om sommeren, og de eksisterende enheder kan tages helt ud af drift for servicering i længere perioder. Der er indregnet, en besparelse på drift og vedligeholdelse af eksisterende enheder. 2 X 8 MW halmfyret kedelanlæg på Elmevej 1. 6 MW, 4 MW og 2 MW reservelast oliekedler på Gammel Havevej m 3 varmeakkumuleringstank De nuværende biomassefyrede enheder dækker mere end 100 % af det nuværende varmebehov. Det samlede varmebehov for Stege fjernvarme udgør ca MWh/år og ved etableringen af solvarmeanlægget vil dette yde MWh/år. Dette medfører at de halmfyre kedlers andel af den samlede varmeproduktion kan reduceres med MWh/år til MWh/år Investeringer og drift & vedligehold i referencen Til referencens anlæg knytter der sig følgende drifts- og vedligeholdsudgifter: Pris pr. år. Pris for 20 års drift. [kr/år] [kr] Asketømning Ca DV Halmkedel Ca DV Kompressor Ca DV Brovægt Ca DV kran Ca Tabel 4 Drift og vedligehold i referencen 11

12 Investeringer og drift & vedligehold i projektet Investeringer i solvarmeanlægget fremgår af anlægsbudgettet tabel 2. Til solvarmeanlægget knytter sig følgende D&V udgifter: Pris pr. år. Pris for 20 års drift. [kr/år] [kr] Pumper Ca Komponenter Ca Tabel 5 Drift og vedligehold for projektet Samfundsøkonomisk resultat Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger er samlet i tabel 6 nedenfor. De detaljerede beregninger er vedlagt som bilag 1. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarmealternativet vil være mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved alternativt at investere i eller fortsætte med halmfyring. SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Nuværdi mio kr. Halmværk uden solfanger Halmværk med solfanger Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.) Tabel 6 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen Klima- og miljøforhold Projektets klimagevinst vurderes på reduktionen af CO 2 (dvs. den ækvivalente CO 2, hvor også emissionerne af drivhusgasserne N 2 O og CH 4 er indregnet) samt emission af SO 2 - og NOx Miljømæssige konsekvenser Referencen Projektet Projektfordel ton/20 ton/20 år år ton/20 år CO2 ækvivalenter NOx ækvivalenter SO2 emission Tabel 7 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen. Som det fremgår af tabellen vil klimaet over 20 år blive belastet med 903 ton mindre CO 2. 12

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere