FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen. 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen. 17."

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen 17. maj 2010 Vejleder Katrine Nørgaard Antal sider: 65 Antal ord: 20433

2 Side 2 af 65

3 Abstract This thesis diagnoses the modern welfare society in a social constructivist perspective, using the nomenclature and theorems of Luhmann s systems theory paradigm. It examines how the communicative strategies of the political, media and administrative systems collide and what the predominant philosophy in leadership and control has been in the past decade. The thesis has found that it is impossible to separate politics from the politicians and the administration (the government, which brings conflicts out in the open. Conflicts which are understood and addressed as risks. Risks assessed internally and externally in order to legitimize the administrative decisions. The thesis analyses the implications of the collisions and predominant philosophy in strategic environment to the military, in order to estimate solutions and formulate a way ahead a leadership strategy to the Danish defense. The findings are that the military system has organized itself to reflect the strategic environment. The interpretation between the logic of the new soldier and the logic of the new administrative man has brought new conflict constellations in its implementation. The thesis argues that a negotiation perspective could ease the tensions between the systems, by introducing, maintaining and monitoring negotiation skills-like leadership and control procedures. Side 3 af 65

4 Resumé Specialet undersøger, med udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk perspektiv og Niklas Luhmanns systemteoretiske paradigme, hvordan de kommunikative strategier i samfundet, herunder politikken, medierne og forvaltningen, kolliderer. Det undersøges i den forbindelse, hvad styrings- og ledelsesfilosofien har været i samfundet, som resultat heraf, og hvad dette strategimiljø har haft af virkning på forsvarets struktur, procedurer og kommunikative strategi. Specialet opstiller på dette grundlag et bud på, hvad forsvaret kan gøre fremadrettet, herunder, hvilken strategi, som kan anlægges for at aflaste de opståede konflikter. Undersøgelsen er gennemført ved at spørge konstitutivt til funktionsområders tilblivelse, kommunikative lukning, begrænsede refleksivitet og koblinger til/afkoblinger fra andre funktionsområder. Dette er konkret gjort ved at spørge til kategoriernes, problemernes, problematikkernes, argumenternes, temaernes og interessernes fremkomst. Metoden åbner mulighed for at lægge sig på tværs af etablerede discipliner. Undersøgelsen har vist, at: Der er forskellige rationaler i koblingen mellem politikken og regeringen, og at der i det moderne samfund ikke let kan sondres politisk mellem partipolitik og regeringen (og dermed også embedsværket). Risikofastsættelse er den måde som det politiske system håndterer de iboende konflikter som systemet oplever, hvilket modvirker personificeringen af fejlkilden og beskytter beslutningstageren og handleren. Administrationen, søger at spejle kravet om forklaring, ved at intensivere refleksionen af eksterne systemlogikker, gennem risikoanalyse af administrationens processer, med henblik på at legitimere administrationens handlen. Medierne er en politisk aktør et medlem af det politiske system, der er uafhængig af de etablerede politiske partier. Partier som i vid udstrækning har tilpasset deres kommunikation efter den struktur som medierne tilbyder. Den moderne fokusjournalisme har ændret vælgernes tilslutningsadfærd fra den politiske sag (ideologi) til i overvejende grad at dreje sig om enkeltsager. Medierne påtager sig rollen som vagthund uden at være drevet af objektiv deskriptisme, men et pengemaksime om salg og mersalg. Samlet set er der identificeret stærke (lukkede) kommunikative strategier i systemerne, der dog er kendetegnet ved at blive udfordret af varierende konkurrerende strategier. Midlet til kontrol over forvaltningen har været New Public Management (NPM). NPM giver plads til at udøve offentlig ledelse samt at skabe incitamentsstrukturer gennem opsplitning af organisatoriske enheder, der i høj grad er præget af uddelegering af ledelsesansvar. Noget som har ført til et omfattende styringsregime fra centralt hold, og dermed en voldsom forøgelse i behovet for ledelsesinformation. Alt sammen legitime- Side 4 af 65

5 ret gennem en logik, der søger at tage udgangspunkt i brugerne/kundens navn, og i mindre grad den traditionelle vælger/politiker kobling. Udviklingen fremadrettet peger på krav om større helhedstænkning og inddragelse af værdier og etik. Ligeledes betyder den øgede demokratisering af administrationens beslutninger, samt mediernes betydning for meningsdannelsen, at forvaltningen og politikken flyder mere og mere sammen. Disse forhold fordrer større grad af refleksion af andre systemers kommunikative strategier fx gennem gensidige forhandlinger. Omvekslen af finanskroner til militære effekter, det rigtige i den bedst mulige kvalitet, militærets nye rolle i sikkerhedspolitikken, krigens nye informationskamparena og soldatens nye rolle, forstærker forskellene i hhv. administrations- og krigerlogikken. Tendensen har været, at logikkerne har lukket sig mere og mere om sig selv, og forøget deres interne kompleksitet, samtidigt med at deres relative fremmedgjorthed er øget. Dette har medført en øget opfattelse af konflikt, når systemerne ikke har medreflekteret deres genpart i deres handlen. Det har i den sammenhæng (foreløbigt) været soldatens funktionslogik, der i mediemæssig og befolkningens øjne har stået stærkest og været mest legitim. Ud fra specialets fundne resultater vedr. systemernes interdependens, forståelse og tilslutningsadfærd, peger specialets løsningsstrategi på forhandling, som moderator (aflastning) af systemernes differentierede rationaler og de derved latente konflikter. På den baggrund anfører specialet tre strategiske dimensioner: 1. Systemets opfattelse af truslerne mod konfliktløsning skal gøres klare (formuleres) og overvåges (iterativt evalueres). Det bliver afgørende, at systemet bevidst udmanøvrerer og modvirker truslerne. Systemet skal iagttage sig selv i en systemekstern forståelsesramme og undersøge, om systemets meningsdannelse er drevet af en eller flere af disse trusler. Er det tilfældet, vil konflikt opstå, forlænges eller eskaleres. Ingen vej uden om. 2. Der skal opstilles en procedure for, hvordan systemet løser problemet i hver enkelt tilfælde, med tyngden lagt i, at det drejer sig om gensidig innovativ værdiskabelse at systemernes lukkethed holdes så intakt som muligt, samtidigt med at systemets åbenthed er maksimal. Dette gøres ved, at insistere på objektive kriterier dvs. kriterier der har systemernes gensidige forståelse og accept, og emergent skabelse af værdier, der ligger udover den værdi som systemerne selv ville kunne skabe. 3. Der skal skabes balance mellem værdiskabelse og værdihævdelse, ved at indarbejde refleksion af omverdenen ind i opstillingen af den forhandlingssituation der ligger forud for konfliktløsningen. Dette betyder konkret for det første, at spejle (kommunikere forståelse) det andet system. For det andet, at foreslå forhold som det andet system pga. dets systeminterne logik er blind for, men som har værdi for dette, og som er relativt let at afgive. Sidstnævnte fordrer stor indsigt i, og forståelse af, omverdenens rationaler og interesser. Side 5 af 65

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract... 3 Resumé En samtidssdiagnose Den illusoriske styrmandsforestilling En undren Hvorfor det er vigtigt Det moderne velfærdssamfund Staten er ikke længere en højere instans for samfundet Bureaukratiet bekæmpes Tællelighedens regime på fremmarch Område ét: Erobring af definitionen af den militære ydelse legitimering Område to: Dokumentationsformerne definerer i sig selv det effektive Konflikten er latent og permanent En klassiker i strategiubalance jægerbogssagen Baggrund for jægerbogssagen Er det en enkeltstående fejl? Eller er det systemet der fejler? Afgrænsning Problemformulering Luhmann s systemteori Metode Specialets struktur Kritik af det teoretiske perspektiv Kritik af systemteorien Kritik af socialkonstruktivismen Kritik af Luhmann Hvorfor vælge Luhmann? Konfliktens anatomi Hvor gør det ondt? Forståelse og misforståelse Tillid erstatter retten Politikeren, Embedsmanden og Journalisten Max Weber det vestlige samfund fødes Videnskaben fortrænger religionen Legitimering af magthaveren Side 6 af 65

7 3.1.3 Luhmann om Weber Det politiske system i dag Politik og regering konkurrerende rationaler Konflikten i samfundets selvopfattelse Medierne Historisk vue Våbenkapløb og konkurrence Medierne sætter dagsordenen vi taler om det de fokuserer på Medierne ændrer vores holdning ved at tvinge os til at tage stilling Mediernes indtog på Christiansborg Nu taler politikeren i overskrifter Den gode historie identifikation og sensation Enkeltsager samler på tværs partiprogrammet glider i baggrunden Nu stemmer vi anderledes og det skyldes medierne Medierne er en aktør! Konklusion: Kollisionen Hovedtemaet i styringen af det offentlige New Public Management hardcore effektivitet! NPM ledelse og økonomisk nyttemaksimering NPM ledelses- og økonomirationale er uforenelige NPM styringsredskaber og informationsoverload i kundens navn NPM hvilke alternativer? Konklusion: Styrings- og ledelsestendensen Hvad betyder disse forhold for forsvaret? Forsvarets logik administrator og kriger Soldaten er politiker politikeren er soldat Det nye militære miljø Den nye soldat Tillid til soldaten Mistillid til regeringen og forvaltningen Jægerbogssagen tillid og mistillid Meningsdannende teknik Konklusion: Strategimiljøets betydning for forsvaret Hvad gør forsvaret så nu? Løsninger fra Luhmann Mennesket er en konfliktskabende omverden Side 7 af 65

8 6.3 Fem meningsdannere der hindrer konfliktløsning Stammen Hierarki og struktur Systemets overlevelse Retfærdiggørelse Stammens rationale Strategi mod hindringer Forhandling Værdiskabelse eller -hævdelse? Den balancerede forhandling Konklusion: Forhandlingsledelse Afrunding Perspektiv på Luhmanns teori konfliktløsning og parallelle symbolværdier TILLÆG A Bibliografi Anbefalet litteratur Side 8 af 65

9 1. EN SAMTIDSSDIAGNOSE DEN ILLUSORISKE STYRMANDSFORESTILLING Forsvarets kultur og virke er ofte genstand for negativ kritik i medierne dog med undtagelse af de farefulde operationer i bl.a. Afghanistan. Ligesom regeringen og administrationen generelt beskyldes for manglende styring og sammenhæng mellem mål og midler. Er der i det hele taget nogen der har styr på noget i det offentlige? 1.1 En undren. I en tidligere stilling jeg besad, ledede jeg i perioden et samarbejde med Teknologisk Institut om udviklingen af et styringsværktøj Forsvarets Strategiske Business Case. En skabelon for aktivitets- og projektbeskrivelse, der skulle gå hen og blive et centralt element i forsvarets bestræbelser på at skabe gennemsigtighed og sammenhæng mellem mål og midler. 1 Det undrede mig i hvor høj grad skabelonen kom til at bære præg af civile virksomhedsog forretningsprocedurer, kvalitetsstyring med fokus på mest for pengene, og, ikke mindst, en rigid risikostyring med udgangspunkt i den økonomiske risiko og med ansvarsplacering ved navngivne stillinger (enkeltpersoner). En åben ledelsesmetodik men med stram økonomisk styring. Det undrer mig fortsat, hvorfor forsvaret i sin planlægning har brug for en så hårdhændet, økonomisk pisk, der i mindre grad har fokus på organisationens svagheder og næsten ingen incitamenter. En anden ting der undrer mig er, i hvilken (lav) grad forsvarets operative kontekst er omfattet. Godt nok skal aktiviteten (eller projektet) understøtte, eller i sig selv være, en eller flere af forsvarets kerneopgaver. Men, hovedvægten ligger i det økonomiske argument. Udgangspunktet for risikovurderingen er det økonomiske: Bedst muligt til prisen, og ikke: Bedst muligt til opgaven. Hvorfor er der en overrepræsentation af risiko- og kvalitetskriterier fra en, set fra forsvarets opgaveløsningsperspektiv, fremmed logik? Hvad er det for nogen logikker og hvor kommer de fra? Hvad er deres mål? Hvad er deres strategi? 1.2 Hvorfor det er vigtigt. Det bliver hurtigt indlysende vigtigt at se på disse forhold, når det går op for én, hvilke konsekvenser dette værktøj (og mange andre af den type) har på sammenhængen i forsvaret, herunder sammenhængen mellem mål og midler, legitimeringen af forsvarets handlen, og hvorfor enkeltsager opstår i kølvandet heraf. Er det en selvopfyldende profeti (en dødsspiral), den måde som det offentlige søger at styre sine aktiviteter? En måde der fører til (over)styringsstagnation og informationsovermætning i forsøget på at skabe gennemsigtighed? Lad os tegne en generel diagnose af den offentlige administration, som den tager sig ud i dag, i institutioner, funktioner, struktur og medier. Disse mange systemer og deres forskellige logikker fordrer et socialkonstruktivistisk perspektiv, der søger at rumme flest mulige betydende faktorer for den observerede adfærd og den kommunikative strategi der ligger bag. 1 Forsvarets Strategiske Business Case anvendes i opstillingen og implementeringen af forlig om forsvarets ordning Side 9 af 65

10 1.3 Det moderne velfærdssamfund. Diagnosen går ud på, at det moderne samfund er blevet differentieret ud i et utal af funktionsområder, som rummer alt muligt; politik, administration, nationens forsvar og sikkerhed, økonomi, jura, videnskab, uddannelse, familieliv, kunst, religion, sport og sundhed (Hood, 1991). Disse samfundsmæssige delområder har opnået en så høj grad af specialisering og selvreference, at de har lukket sig om sig selv som selvstændige videns- og kommunikationssystemer. De enkelte delsystemer er læringsmæssigt (kognitivt) og operativt (det de gør) lukkede, men alligevel indbyrdes afhængige. Det vil fx sige, at det militære videnssystem kun kan fortolke og forstå omverdenen via dets egne kognitive koder (virkelighedsopfattelser) og styringsmedier (reguleringsform), som til gengæld vil blive ignoreret af fx det økonomiske videnssystem, som det er inkommensurabelt med, der kun kan forstå militære forhold i økonomiske termer. Det samfundsmæssige styringsproblem kommer derfor grundlæggende til at handle om de mange forskellige delsystemers talen forbi hinanden. Staten forsøger fx traditionelt at styre gennem en juridisk kode, der handler om ret og pligt, lov og sanktion, mens tolkningen fra den private erhvervsvirksomhed oftest vil ske via en økonomisk kode, der handler om det kan betale sig eller ikke betale sig at overholde loven. Styringsmedierne ret og penge støder sammen, og sammenstødet tolkes vidt forskelligt set med hver af de to systemers briller. Det differentierede og polycentriske samfund er således et løst koblet samfund bestående af højt specialiserede kommunikationssystemer (Luhmann N., 1992). Dette stiller helt særlige krav til såvel samfundet som organisationer, virksomheders ledelse og kommunikation. 1.4 Staten er ikke længere en højere instans for samfundet. Den funktionelle differentiering har i dag nået et stade, hvor der ikke længere er ét delsystem, hvorfra hele samfundet kan tænkes, endsige styres. Politik er bare blevet et blandt flere videns- og operationssystemer, der hverken er ordnet hierarkisk eller via anden fast rangorden (Luhmann N., 1992). Politikken skabes alle steder 2. Hermed rejses spørgsmålet om samfundets enhed. Hvis samfundet er stærkt differentieret og polycentrisk i sin struktur, hvordan kan det så hænge sammen og styres? Statens position bliver problematisk i det polycentriske samfund, hvor det er svært at skabe noget, der stabilt udgør en samlet enhed. 2 Tænk fx på de offentlige styrelsers Mission, Vision og Strategi, der fortolker politikken og ved sin tilbagevirkning på politikken politiserer deres fagområde. Eller tænk på politiseringen af de militære opgaver i forbindelse med udviklingen i statens sikkerhedsbegreb, hvor eksistenskampen er blevet substitueret med war s by choice, der handler om kampen for menneske-, demokrati-, og frihedsrettigheder. (Nørgaard, s. 1) Side 10 af 65

11 Staten er trådt ned som højere instans for samfundet via den udvikling, der er sket i samfundet og i staten selv. En række skel, som tidligere har skabt den borgerlige stat, bliver ustabile og flydende. Der er ingen entydig styrmand, som fører samfundet i en specifik retning. Det gælder først og fremmest skellet mellem stat, marked og civilsamfund og mellem det nationale og det trans- og overnationale, men også en række skel internt i staten mellem politik, administration og drift. Svaret på styrings- og ledelsesproblemet i dette højkomplekse polycentriske samfund indebærer altså, at både enheden, herunder statens interne og eksterne grænser, styringsrelationerne, ledelsesformerne og kommunikationen, må gentænkes. 1.5 Bureaukratiet bekæmpes. Vender vi blikket mod den offentlige sektor i Danmark, og dermed forsvaret, er denne problematik højaktuel. Gennem en fortsat moderniserings- og omstillingsproces befinder vi os nu i en fase, hvor offentlige institutioner søges selvstændiggjort økonomisk, strategisk, styringsmæssigt og kommunikativt. Der tegnes nye enheder, skabes nye styringsrelationer og udvikles nye ledelsesformer. Udgangspunktet er et skift i moderniseringspolitikken for den offentlige sektor, der frem for at rette sig mod den samlede offentlige sektor, begynder at rette sig mod de enkelte områder og i stigende grad også de specifikke driftsenheder. Der er stillet spørgsmål ved de forestillinger, strukturer, styreformer og relationer, som tidligere har præget styringen af de militære enheder, personalepolitik samt økonomi-, fagog lønadministration. Et typisk fortids- og fjendebillede i moderniseringsdebatten har været: "den knopskudte, regeltilsandede og overbureaukratiske velfærdsstat." 3 Netop for at ophæve denne kritiske tilstand er den nødvendige medicin blevet udpeget til at være decentralisering, kombineret med en række nye styringsværktøjer, der sætter det udøvende led; "virksomheden" i centrum og dermed rent styringsmæssigt vender op og ned på den offentlige sektor. Hvor den formelle regelstyring forudsætter fremmedstyring, dvs. at al forvaltningspraksis er bundet i lovgivning og retsforskrifter, forudsætter virksomhedsorienteringen selvstyring, dvs. at det udførende led selv er i stand til at formulere visioner og konkrete mål, lægge strategier og tage ansvar for deres opnåelse. Dette er en konsekvens af og en gren af New Public Management (NPM) (Hood, 1991). Mere om det senere. Det er ikke længere nok at tage reglerne op af baglommen og lade andre styre for sig eller at fortolke og udfylde rammelov og rammeaftaler med lokale kriterier, procedurer og samspilsformer. Den enkelte offentlige institution, eller rettere virksomhed, skal i langt højere 3 Regeringens initiativ til nedbringelse af regler og bureaukrati: Side 11 af 65

12 grad kunne styre sig selv. Den ses ikke længere som det yderste led i et myndighedshierarki, men derimod som en selvstændig strategisk enhed, der skal indgå i gensidige forhandlingsrelationer med forvaltning, politikere, medarbejdere og offentligheden som helhed. 1.6 Tællelighedens regime på fremmarch. Styringsmæssigt set kan man sige, at den offentlige sektor gentegnes i billedet af det polycentriske samfund. Det er ikke længere givet, at de politisk valgte udgør det naturlige centrum for organisering og strategidannelse, ligesom det ikke er givet, at den militære profession er selvskrevet til at definere kvalitet og resultat i den militære ydelse. Det er altså ikke bare et spørgsmål om at flytte kompetence fra ét niveau til ét andet, men derimod om, at der åbnes for nye måder at tænke styring, kommunikation og ledelse på indenfor de konkrete driftsområder og også i de enkelte driftsenheder. Både myndigheden, dens interne og eksterne relationer og ledelsesformer skal tænkes på ny. Den militære ydelse, og dermed den konkrete opgavevaretagelse, underlægges stadig flere krav om effektiv styring, vidensudvikling, dokumentation og driftsøkonomisk rationel prioritering. De økonomiske midler skal prioriteres effektivt, og kvalitet og resultater skal opgøres og dokumenteres. Gennem flere og flere økonomiske styringsværktøjer udfordrer økonomien således både retten (juraen) og den militære vare som styringsmedie for forsvaret. Det strategiske terræn for ledelse af forsvarets enheder bliver mere forskelligartet og komplekst. Formelle regler og militære principper indhegnes af stadig mere detaljerede budgetforhandlinger, benchmarking og kontraktstyring, som stiller krav om økonomisk kalkulerbare opgørelser af resultat og kvalitet. Tællelighedens regime er på fremmarch (Mouritsen, 1997). Der kræves gennemsigtighed i, hvad det koster at producere en given militær ydelse, og at der dokumenteres en ubrudt legitim og legal kobling til bevillingsrammen. Konsekvensen er, at det er kampen om legitimering af ydelsen der er i fokus det vil sige en kamp om at formulere mål, sætte standarder og normer og opgøre resultat og kvalitet. Kampen foregår på mindst to områder. 1.7 Område ét: Erobring af definitionen af den militære ydelse legitimering. For det første handler det om værdi- og vidensgrundlaget for den militære opgaveløsning. Den militære faglighed udfordres af en økonomisk opfattelse, der beskriver den militære ydelse som et serviceprodukt, der skal leveres "bedst og billigst", baseret på målbare standarder og kravet om begrænsede transaktionsomkostninger. Fagligheden sættes under et konstant pres fra andre offentlige instansers koder og opgørelsesmetoder gennem omfattende dokumentations- og evalueringsformer 4. 4 Fx projektstyringssystemet PRINCE2, registreringssystemet DeMars og Forsvarsministeriets resultatkontrakter. Side 12 af 65

13 Det er derfor en oplagt udfordring ud fra et professionssynspunkt at autorisere (blåstemple) den militære faglighed gennem forskning og vidensudvikling, forbedret lovgrundlag, ekstern kvalitetssikring og politisk helhedstænkning, eksemplificeret ved ekstern (privat) revision (Deloitte s revision af Projekt Nyt Kampfly), ekstern evaluering af funktion (McKinsey s evaluering af forsvarets funktionelle tjenester) og mere eller mindre succesfulde forsøg på at synliggøre professionen via akkreditering af uddannelser (Forsvarets skoler) og indførelse af professionsbachelorgrader (Forsvarsakademiets Master of Military Science). Spørgsmålet om strategi bliver dermed et spørgsmål om at formulere og erobre det samfundspolitiske legitime grundlag dette gælder også for den militære ydelse. 1.8 Område to: Dokumentationsformerne definerer i sig selv det effektive. For det andet handler det om selve opgørelses- og dokumentationsformerne. Det er en udfordring at skabe og teste et for alle parter validt dokumentationsgrundlag, men også at udvikle alternativer til de kvantitative og standardiserede målinger af resultat og kvalitet, herunder at opstille velbegrundede kriterier og at påvirke, hvor meget og hvad der skal måles gennem hvilke metoder. 5 Spørgsmålet om ledelsesstrategi i denne sammenhæng bliver et spørgsmål om at kunne sætte standarder og krav til dokumentation af kvaliteten i den militære ydelse, og dermed i sidste ende bestemme hvad der er effektivitet. Både indhold, standarder og normer er samtidig afhængig af, hvordan de lokale styringsrelationer er organiseret. Det handler om hvem, der lokalt er i stand til at påvirke det politiske niveau, men i stigende grad også hvilken strategisk ledelse, der udøves i forsvaret, hvilken dialog, der skabes, og hvilke alliancer og "kreative misforståelser", der kan opnås på tværs af grænsen politik, forvaltning og drift. Lige nu vurderes forsvarets situation at kunne bevæge sig fra en situation, hvor politikerne i et vist omfang er blevet kappet af, via forsvarets virksomhedsstyrings- og rammeaftaler indenfor lov om forsvaret, til en højere grad af integrering af politikerne i en professionel styringsdialog i relation til forsvarets specifikke militære driftsområder. Som eksempel ses dette i strukturel sammenhæng konkret i ordning for forsvaret (forsvarsforlig 2010); gennemførelse af undersøgelse med henblik på sammenlægning af Forsvarsministeriet og forsvarskommandoen. 1.9 Konflikten er latent og permanent. Tages legitimitetskampen fra den offentlige myndighed op ved at påvirke og måske endda søge at dominere kampen om definitionen og dokumentationen vil dette uvilkårligt kunne føre til en opfattelse af politisering. Noget som opfattes stærkt illegitimt fra de politiske magthaveres side og som er et af mediernes yndede kritikpunkter at slå ned på. 5 Styringsredskaber, uanset om de er økonomiske eller organisatoriske, kan ikke løse alt i sundhedsvæsenet. Men styringsredskaber kan hjælpe regionspolitikerne med at løse de sundhedspolitiske udfordringer ved at styrke sammenhængen på tværs af sektorer og mellem de forskellige niveauer i sundhedsvæsenet. Fra Styringsredskaber for fremtidens sundhedsvæsen, Danske Regioner. Side 13 af 65

14 Modsætningsvist vil undgåelse af denne kamp indlysende nok efterhånden medføre fortrængning af den indre faglige opfattelse af kvalitet, ved udefrakommende pres fra forklaringskrav om overensstemmelse med logikker og forklaringsrammer stammende fra eksterne kriterier. Begge konfliktpoler i dette kontinuum er lige forståelige og uacceptable det drejer sig således om at finde en balance. Problemet opstår når balancen opfattes som forskudt når den balancerede strategi ikke lykkedes, eller når strategien bringes ud af balance. Dette vil kunne aflæses i de enkeltsager der nødvendigvis må opstå som følge af ubalance. Sager der pga. ubalance polarisering derfor opfattes værende kritisable endda sommetider skandaløse. Systemets tilsyneladende automatiske reaktion på disse sager er som regel meget forudsigelige i den forstand, at fejlårsagen i første række tilskrives enkeltpersoner. Systemet selv er blind for, at det selv kan være årsag til fejlen. Systemets grundantagelse er, at systemet har indrettet sig optimalt efter at kunne håndtere konflikter Lad os se på om det passer, ved kort at se nærmere på en almenkendt enkeltsag En klassiker i strategiubalance jægerbogssagen. Sidste år (2009) gik jagten ind i forsvaret. Var chefen for Forsvarskommandoens Koncernfælles IT afdeling (CH FKIT) virkelig ene om at stå bag oversættelsen af bogen Jæger - i kamp med eliten til arabisk? Havde forsvarsministerens spindoktor gjort mere end at sende et link og en fil til Danmarks Radios (DR) Bent Stuckert en time efter, B.T. havde bragt historien? Var chefen for Kommunikationssekretariatet (CH KOMSEK) der gav B.T. historien og pseudo-oversættelsen alene om det? Uvisheden knyttede sig til den stribe af fejltagelser og fejlvurderinger, som Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet tilsyneladende foretog i flere uger i træk omkring den såkaldte jægerbogssag Baggrund for jægerbogssagen. Baggrunden for polemikken var Thomas Rathsack s bog; Jæger - i kamp med eliten, der er en tidligere jægersoldats personlige beretning om jægerkorpsets operationer i Irak og Afghanistan. Bogen blev ¾ år forinden sagen begyndte at rulle i medierne, sendt til forsvarsministeriet for at forholde den til nationale danske sikkerhedsmæssige forhold, herunder operationssikkerhed og informationssikkerhed. Med andre ord ville bogen afsløre forhold, der kunne bringe forsvarets nuværende og fremtidige operationer (mennesker) i fare? Mediesagen fik sin premiere, da forsvaret ønskede at tilbageholde bogen af sikkerhedsmæssige årsager, og Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden tog sagen op, som et brud på den grundlovssikrede ytringsfrihed. Det endte med, at Politiken trykkede bogen i et særoplag, som en sektion i avisen. Særoplaget fik forsvaret (og ikke mindst forsvarsministeren) til at skærpe tonen, og opstillede Politikens handling som et nationalt sikkerhedsbrud. Side 14 af 65

15 Kort efter blev sagen accelereret til et nyt (højere) niveau, da forsvarsministeren fremførte, at bogen nu, pga. Politikens eksponering heraf, var blevet oversat til arabisk, hvorved Taleban, Al-Qaeda og andre kunne læse den. En oversættelse, som; forsvarskommandoen havde fundet på internettet. En oversættelse der var blevet sendt til B.T. af en anonym afsender i forsvarskommandoen. En oversættelse der endte på forsvarsministerens spindoktor Jacob Winthers bord, der angiveligt havde videresendt den til DR. Efter en hurtig analyse af oversættelsen, viste det sig at der ikke kunne være tale om en egentlig oversættelse men, en google translate genereret udgave af bogen, som alle og enhver kunne fremstille over internettet. Så, hvem fremstillede oversættelsen, og hvem distribuerede den til medierne (og spindoktoren)? Kort efter, at forsvarskommandoen havde indledt en intern undersøgelse, tog CH FKIT ansvaret for fremstillingen af oversættelsen. En fremstilling som enhver af hans ansatte (inklusive ham selv), eller enhver anden med en digital kopi af bogen og internetadgang kunne fremstille. CH FKIT blev øjeblikkeligt bortvist. Senere, efter at forsvarskommandoens servere var blevet gennemgået af forsvarets auditørkorps, angav CH KOMSEK sig selv, som personen der havde sendt oversættelsen til BT. Også han blev øjeblikkeligt bortvist. Kort efter påtog forsvarschefen Tim Slot Jørgensen sig ansvaret for det hændte og tog samtidigt sin afsked. Efterfølgende har (rets)sagen kørt i medierne med fokus på mediernes (journalisternes) legale situation, samt på spindoktorens og forsvarsministerens handlinger Er det en enkeltstående fejl? Bortvisningen af CH FKIT og efterfølgende CH KOMSEK var på den måde formentligt et udtryk for en opfattelse af en enkeltstående fejl. Men striben af fejl, der ikke havde sit ophav fra disse personer viste, at der nok mere var tale om en systemfejl. Disse personer havde en lang og krævende karriere i konkurrence med andre egnede kandidater bag sig, hvor kompleks læring om konfliktbalancen er et meget væsentligt element. Det er ganske enkelt forvaltningsbureaukratiets vigtigste målestok for forfremmelsesegnethed. Derfor forekom deres handlinger abnorme. De udgjorde tilsyneladende en absolut modpol til systemets balancerede strategi. Amerikanerne har udtrykket it s not the guy, it s the system, når de står foran en skandale i et omfang af jægerbogstypen. Lad os for øvelsens skyld påtage os det synspunkt. Side 15 af 65

16 Eller er det systemet der fejler? Det afgørende spørgsmål bliver dermed ikke, hvem der fremstillede og lækkede oversættelsen til B.T. Det var selvfølgeligt vigtigt ud fra en retslig begrebsverden at finde og dømme personerne. Men det er mere interessant ud fra ønsket om at finde varige korrektioner til organisationens strategier at undersøge, om kulturen (den kommunikative strategi) og miljøet (omverdenen) i Forsvarskommandoen og i Forsvarsministeriet, kan være årsagen til (systemfejlen i) skandalen. Et miljø og en kultur, som den almindelige iagttager med god ret kan rette en række anklager mod, herunder at: Tillader en henvendelse fra Thomas Rathsack at ligge ubesvaret i ¾ år. Åbenbart ikke kunne inddæmme en bog, systemet selv opfattede som en sikkerhedstrussel. Tilsyneladende fik højtstående officerer til på egen hånd eller på opfordring at skabe og sende en uhjælpelig google-oversættelse af bogen til arabisk i omløb ud i systemet. Gjorde det muligt for forsvarsminister Søren Gade at gå i medierne på en aggressiv og nonchalant måde i mere end en uge, for at underbygge forsvarets sikkerhedstrusselsklassificering af jægerbogen. Tillod spindoktoren enten ikke at orientere sin minister om detaljen med en mail til DR eller, som fik forsvarsministeren til at tie med detaljen. Osv., osv Afgrænsning. Hvilke systemer er det, der er i konflikt? Objektivt og hierarkisk set ikke nogle. Embedsvældet skal jo bare implementere konsekvenserne af magthaverens politik og medierne skrive nøgternt om dette. Det er bare ikke tilfældet. Konflikt sælger. Punktum. Konflikter (som bliver løst) giver stemmer. Konflikter (som skal løses) giver eksistensgrundlag for samfundsfunktioner. Konflikt sælger (aviser). Der er således stærke interesser i at afdække ubalancer nogle vil endog gå så vidt som at anklage ambitioner om lus i skindpelsen og intentioner om konfliktinduktion. Jeg har i indledningen berørt den nuværende samfundskonstruktion, herunder at den enkelte offentlige virksomhed ikke længere ses som det yderste led i et myndighedshierarki, men derimod som en selvstændig strategisk enhed, der skal indgå i gensidige forhandlingsrelationer med forvaltning, politikere, medarbejdere og offentligheden som helhed. Undersøgelsen af konfliktspektrummet må vedrøre disse systemer. Dvs. politik, embedsværket og medierne. Offentlighedens særlige og overordnede natur som system omverdenen tilskriver, at vi også ser nærmere herpå. Endeligt bør vi se nærmere på den gensidige forhandlingssituation det må være her en mulig konfliktløsningsstrategi er at finde. Side 16 af 65

17 1.12 Problemformulering. Hvad er det så for et spørgsmål vi skal stille os selv? Den beskrevne situation ovenfor afføder to potentielle konfliktkonstellationer: Konstellation 1: Systemets legitimitet til at gøre hvad det finder rigtigt og dets eksistensberettigelse vs. omverdenens ditto. Konstellation 2: Det opretholdte hierarki vs. uddifferentiering og decentralisering af strategiformulering. Er det muligt, at den måde som samfundet, den offentlige administration og underlæggende styrelser er skruet sammen på for så vidt angår ret, pligt, krav, vilkår og kriterier, bærer i sig selv kimen til, at sager der opfattes negativt (og nogle gange ulovligt), som jægerbogen, fremkommer og vil fremkomme regelmæssigt i fremtiden. Ikke dermed forstået, at sagernes indre objektive substans nødvendigvis frembringes af disse forhold. Men, at konflikthåndteringen; tale, beslutning og handling, forekommer illegitim og til tider illegal. Hvis det skal være muligt, skal der for det første forekomme kollision mellem den gældende strukturelle og hierarkiske organisering af bureaukratiet dvs. regulerings- og styringsgrundlaget og i den modsatrettede vertikale og polære eksistens- og legitimitetsopfattelse i statens funktionsområder, at konflikten opstår. For det andet skal der være en kollision mellem den samfundsskabte decentralisering af funktion og magthavernes øgede normative centraliseringstendens i et forsøg på at holde fast i at udgøre det naturlige centrum for statens organisering og strategidannelse. For det tredje skal der forekomme kollision mellem den konkrete bureaukratiske konstruktion de etablerede kommunikative strategier, og konkurrerende strategier. Jeg vil derfor undersøge Hvordan de kommunikative strategier for politikken, medierne og forsvaret som systemer kolliderer, Hvad styrings og ledelsestendensen har været, Hvad strategimiljøet har af virkning på forsvaret og Hvad der kan gøres, samt Give et bud på en strategi for at aflaste denne konflikt. Side 17 af 65

18 1.13 Luhmann s systemteori. Luhmann har med sin autopoiesis 6 -tese udviklet systemteorien til en teori om systemer som et netværk af selvorganiserende, selvtematiserende, selvlegitimerende, selvrefererende kommunikationer. Luhmann definerer organisationer som sociale systemer, der kommunikerer gennem og om beslutninger, og som knytter medlemskab til bestemte betingelser (Luhmann N., 1984, s. 82). Systemteoretisk betragtet er organisationer således beslutningssystemer. Det er ikke dog ikke denne definition, der får systemteorien til at skille sig ud fra andre teorier om organisationer, men derimod, teoriens universale paradigme. Luhmann har udviklet en universel teori om socialitet, og er dermed en af de sociologer, der, som Weber og Parsons, kombinerer organisations- og samfundsteori (Valentin & Nielsen, 2003, s. 161). Systemteorien har ikke blot organisationer, men hele samfundet for øje, og det giver særlige analysemuligheder. Det ser man eksempelvis i Åkerstrøms beskrivelse af den analysestrategiske tilgang som et modtræk til samfundsvidenskabernes differentiering i funktionelt specialiserede deldiscipliner (Andersen, 1999, s. 11). Ifølge Åkerstrøm består den analysestrategiske erkendelsesinteresse i at spørge konstitutivt til funktionsområders tilblivelse, kommunikative lukning, begrænsede refleksivitet og koblinger til/afkoblinger fra andre funktionsområder. Der skal spørges til kategoriernes, problemernes, problematikkernes, argumenternes, temaernes og interessernes fremkomst (ibid.:12). Disse formuleringer er meget betegnende for det høje abstraktions- og refleksionsniveau, og de muligheder for at lægge sig på tværs af etablerede discipliner, som universelle teorier åbner op for. Dette, sammenholdt med den anførte samfundsdiagnose, der fordrer et systems of systems perspektiv, sandsynliggør teorien som et godt udgangspunkt for iagttagelse af de nævnte centrale arenaer i spil; politik, offentlig administration, medier og samfund. Dette fremkommer tydeligst i den del af teorien, hvor Luhmann ser samfundet som en stadig mere kompleks og splittet multikybernetisk 7 konstruktion af autopoietiske socialsystemer, konstitueret over hver sin mening 8. Luhmann ser socialsystemerne gruppere sig om funktionssystemer med hver sin særlige rationalitet og sit symbolsk generaliserede medie, der som en kode aflaster kommunikationen inden for pågældende funktionssystem. Eksempelvis er mediet for det økonomiske system penge og for det politiske system magt. 6 Af græsk auto:"selv", og poiein:"at skabe". Et kernebegreb i en biologisk teori udviklet af den chilenske biolog Humberto Maturana og hans elev Francisco Varela. (Maturana, 2002) 7 Af engelsk cybernetics, som igen kommer fra græsk kybernétes: Styrmand, er en teori om kontrolmekanismer i dyr, mennesker og maskiner. Begrebet bruges også i en afledt betydning, nemlig om studiet af naturlige eller konstruerede systemer, som på basis af tilbagekobling (feedback). Dvs. det forhold, at et output fra en del af systemet virker tilbage på andre dele af systemet, som derved påvirker outputtet på ny. 8 På tysk Sinn - og ikke Meinung. Visse danske oversættelser af Luhmann foretrækker: Betydning. Side 18 af 65

19 Luhmann er en af de seneste repræsentanter for en lang tradition af kritikere af betegnelsen af mennesket som subjekt. Begrebet behandles for alvor i filosofien efter Descartes, hos hvem bevidsthedens subjekt finder sig selv som fundamentet for al sikker viden, med hans berømte: Cogito ergo sum : Jeg tænker, derfor er jeg. Filosofiske overvejelser om bevidsthedens eller handlingens almene ramme eller udgangspunkt, benævnes undertiden subjektfilosofi 9. Hermed henvises almindeligvis til filosofien fra Descartes til og med Hegel, hos hvem subjekt har forvandlet sig til et begreb for en kulturhistorisk helhed, der fuldender og genfinder sig selv gennem sit virke og sin udvikling; men tråden er taget op i mange udgaver siden, fx hos Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Dewey, Sartre og senest bl.a. hos Foucault, Deleuze, Taylor og Zizek. Med etableringen af samfunds- og humanvidenskaberne i sidste halvdel af 1800-tallet blev subjektfilosofiske problematikker i høj grad søgt opsplittet, idet videnskaberne satte sig for at undersøge aktører, personer, individer mv., som objekter altså rent objektivt. Mens spørgsmålet om jeg'et, der undersøger eller handler, blev forskubbet til erkendelsesteori og etik udenfor videnskabernes synsfelt. Med idealet om en værdifri videnskab var objektivitet ensbetydende med fravær af subjektivitet, og det subjektive blev forbundets med uerkendthed, fordomme (bias) eller ligefrem forvirring og uvidenskabelighed. En vigtig variant af dette objektive syn, har været at koble det lidenskabelige, driftbundne, private subjekt fra psykoanalysen med et økonomisk, funktionalistisk eller rationalistisk opfattet sociologisk aktør-begreb, om den, der agerer i og med de givne sociale strukturer; hertil kan regnes folk som Parsons, Erikson, Habermas og Giddens. Luhmann s teori bygger videre på denne tanke, med fokus på mening. Mening er for Luhmann et subjektløst begreb, der er indlejret i socialsystemerne, hvor også kommunikation er forankret, for "mennesker kan ikke kommunikere" (Kneer, 1993:66) 10. Han afviser dermed fx subjektiv, sprogligt baseret kommunikation. Hos Luhmann er al social handel forankret i socialsystemerne ikke i mennesket. Mennesket er omverden for systemet. Dvs. det er systemets regler der tegner dets adfærd dets kommunikation. Tilsvarende er det i Luhmann s teoriramme ikke muligt at forestille sig muligheden af en fælles og koordineret fornuft i et samfund, der er karakteriseret af mange forskellige iagttagerpositioner, hvor ingen kan hævde at have eneret på sandheden for alle. Luhmann er med dette syn naturligvis (social)konstruktivist. Herved forstås, at alle former for erkendelse sker via en forståelsesramme, der ikke er medfødt, men er resultat af den kultur og den historiske fortid, som det enkelte menneske er en del af 11. Hertil kommer, at alle mennesker reproducerer viden og fortolkning af verden i daglig interaktion med hinan Påstanden er baseret på Luhmanns definition af begrebet kommunikation som et særligt socialsystem, hvis enhed er syntesen af information, meddelelse og forståelse. Menneskers bevidsthed ligger derimod i psykiske systemer; derfor vil bevidsthed og kommunikation altid være omverden for hinanden. 11 t./socialkonstruktivisme Side 19 af 65

20 den, hvorigennem visse handlinger og meninger får karakter af naturlighed, mens andre fx opfattes som socialt uacceptable. Tilhængerne af denne grundopfattelse forkaster derfor muligheden for objektiv viden og betoner til gengæld erkendelsens sociale elementer. Mens vi hos fx Habermas og Marx er i den kritiske tradition, hvor der opstilles normative teorier for et bedre samfund, så har Luhmann ingen normativitet, ingen moralske afgørelser om, hvad der er godt og dårligt; blot en kølig analyse af, hvordan samfundet fungerer. Problemstillingen hos Luhmann er således af funktionel karakter: Hvordan opretholder systemer sine grænser? (Kneer, 1993) 12 Dvs. hvordan definerer systemet sig selv og den (de) konstiuernede anden? Som et eksempel på dette ser Luhmann fx (kontroversielt) på social integration som en risiko for samfundet da integration truer (nedbryder) systemgrænserne. Det er således afgørende for forståelsen af Luhmann, at man indser betydningen af sit perspektiv. Dvs. betydning af de briller som man ser med. Den information, meddelelse og forståelse som man kan acceptere og i det hele taget modtage Metode. Luhmann s teori lægger op til en deskriptiv metode der baserer sig på en konstruktivistisk, intrasystemisk analyse. Dvs., at analysen fordrer, at et system defineres ved dets grænser og omverden. Vi skal dermed undersøge og bestemme systemets særegne logik dets differentierede funktionslogik. En logik der dels søger at opretholde systemets grænser, dels følger en symbolmediebåren intrasystemisk kommunikationsstrategi. Vi skal således for det første problematisere systemerne og deres funktion i forhold til hinanden. Dvs., at vi skal undersøge såvel funktion som struktur, og i samme åndedrag isolere deres særegne logik. For det andet skal vi friholde individet for undersøgelse. Dvs. vi skal ikke undersøge specifikke individers indre motiver, så som magtstræb, frygt, mv. Medmindre der er tale om generelle og normale forhold i systemet. For det tredje skal vi kun se på kommunikationen og skabelsen af mening (kommunikative strategi), da det er her, at skabelsen af systemets indre logik fremkommer. Dvs., at vi skal undersøge skabelsen af systemets grænser og forsvaret heraf. For så vidt angår empiri, drejer iagttagelsesoperationen 13 sig om samfundet systemerne i samfundet. Derfor må empirien hentes i samfundet og dets subsystemer. Noget der, hvis 12 I sin moderne udformning er det en teori om, hvordan systemer adskiller sig fra deres omverden og så møder problemet med at fastholde grænsen. Det er hovedpunktet. Det kan udvikles videre, for det går ad libitum. 13 Dvs. hvordan de empiriske systemer former deres omverden og hermed de muligheder (og begrænsninger) systemernes funktioner og strukturelle koblinger giver. En 2. ordens systemteori, der hovedsagligt er epistemologisk orienteret og ikke ontologisk; men den har sin egen ontologi i form af de autopoietiske systemer. Side 20 af 65

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer - En analyse af FOA og LO s kommunikation i det polycentrerede samfund Medier Aftalesystemet Kærlighed Politik Økonomi Udvikling Af Martin Højkjær Larsen Kandidatafhandling

Læs mere

Fagforeningen i det senmoderne

Fagforeningen i det senmoderne Fagforeningen i det senmoderne - en analyse af 3F s og HK s selvfremstilling Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation og Ledelse (Cand.soc.) Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning...

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning... Forord Specialet er udarbejdet i forbindelse med 10. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde.

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Specialledelse - et nyt genstandsfelt

Specialledelse - et nyt genstandsfelt Masterprojekt Specialpædagogik DPU 2012 Kim Køppen Specialledelse - et nyt genstandsfelt Copyright, Kim Køppen Til specialskoleledere: Hvis du efter gennemlæsning af dette masterprojekt kunne have lyst

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Af Klaus Majgaard * Grundspørgsmålet er, hvordan vi er rationelle, når vi møder udfordrende dilemmaer og krydspres.

Læs mere

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel

Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS. 14. april 2009. Specialets titel Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn H.H. Nielsen / GIS 14. april 2009 ts titel Kompetenceudvikling i en operativ enhed i flyvevåbnet. Vejleder Katrine Nørgaard

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

Rektor som forandringsagent

Rektor som forandringsagent Marianne Abrahamsen Rektor som forandringsagent Temaet i denne artikel er ledelse i gymnasiet i forbindelse med forandringsprocesser. Der sættes fokus på forholdet rektor/inspektorer topleder/ mellemledere

Læs mere

Struktur & Proces. -systemteoretiske iagttagelser af et debatprogram. Udarbejdet af Magnus B. Kiilerich Søren Møgelvang Nielsen

Struktur & Proces. -systemteoretiske iagttagelser af et debatprogram. Udarbejdet af Magnus B. Kiilerich Søren Møgelvang Nielsen Struktur & Proces -systemteoretiske iagttagelser af et debatprogram Udarbejdet af Magnus B. Kiilerich Søren Møgelvang Nielsen Under vejledning af Uwe Geist Public-Relationstoningen Dansk, Modul 1 Roskilde

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Social ansvarlighed - et tveægget sværd

Social ansvarlighed - et tveægget sværd DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Social ansvarlighed - et tveægget sværd Sine Nyhold Jochumsen & Lise Sørensen Nr. 223/2007 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

Sammen hver for sig. En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Kandidatafhandling Cand.soc.

Sammen hver for sig. En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Kandidatafhandling Cand.soc. Sammen hver for sig En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Kandidatafhandling Cand.soc.PKL CBS Rebecca Cabo Josefsen & Sofie Mark Vejleder: Holger Højlund

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Den arbejdsløse akademiker

Den arbejdsløse akademiker Den arbejdsløse akademiker - En kritisk analyse af ledige akademikeres anerkendelsesvilkår Roskilde Universitetscenter Integreret speciale i Socialvidenskab/Filosofi og Videnskabsteori Januar 2012 Vejledere:

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Rektor tænker organisation

Rektor tænker organisation Peter Henrik Raae Rektor tænker organisation Organisationsforestillinger i lyset af den dobbelte reform af det almene gymnasium En teoretisk og empirisk undersøgelse Gymnasiepædagogik Nr. 67. 2008 GYMNASIEPÆDAGOGIK

Læs mere