Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Halvårsregnskab ØK Halvårsregnskab Budget Bilagsoversigt...19 Norddjurs Kommune

3 Økonomiudvalget Halvårsregnskab ØK Ø00 13/11437 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Halvårsregnskab pr. 30. juni Økonomiudvalget Ifølge den kommunale styrelseslov 45a og 57, skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af tet for det kommende år. Overordnet konklusion på halvårsregnskabet for økonomiudvalget: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 33,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Årets drifts pr. ultimo juni viser, at der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. overførte midler. For de overførte driftsmidler på 35,5 mio. kr. forventes et forbrug på 2,3 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Finansielle områder På det finansielle område forventes en mindreindtægt på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det skyldes primært, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet har været større end forudsat i

4 Økonomiudvalget Årsager: Drift Det forventede mindreforbrug på driften ekskl. overførte midler skyldes et mindreforbrug på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Det forventede forbrug på overførte midler skyldes bl.a. øgede udgifter til arbejdsskadeerstatning, mindreindtægter vedr. ejendomsoplysninger og byggesagsbehandling samt vikarudgifter i myndighedsafdelingen i forbindelse med overdragelse af tilsynsopgaven til Socialtilsyn Midt i Silkeborg fra Anlæg Det forventede merforbrug på anlæg skyldes en kombination af mindreindtægter på salg af grunde og en mindreudgift vedrørende vejanlæggene Fuglsang/Hessel og Hestehaven. Opmærksomhedspunkter: Teknik og drift Overholdelsen af løntet er afhængigt af, at lønninger vedr. tre ansatte finansieres over puljerne vedr. bygningsrenovering, solceller og energi og over anlægsprojekt omfartsvej, Grenaa. Endvidere skal en del af områdets indtægt sikres gennem administrationsbidrag for byggemodningsprojekter, hvilket synes vanskeligt grundet manglende projekter. Teknik og miljø Der er i 2013 ansat yderligere 2 byggesagsbehandlere svarende til 0,8 mio. kr. grundet stigende arbejdsmængde. Det vil blive vurderet, om finansieringen kan ske inden for det samlede. 2

5 Økonomiudvalget

6 Økonomiudvalget Økonomiske konsekvenser Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 254,8 254,2-0,6 Overførte driftsmidler 35,5 2,3-33,2 Drift i alt 290,3 256,5-33,8 Anlæg 4,7 5,6 0,9 Finansielle områder , ,3 7,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for økonomiudvalget godkendes. Bilag: 1 Åben Likviditets Anlæg juni /13 2 Åben Halvårsregnskab 2013, Bilag - ØK /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkender indstillingen. 4

7 Økonomiudvalget Halvårsregnskab Ø00 13/11437 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Der er på grundlag af det opgjorte halvårsregnskab udarbejdet et forventet regnskab for Kommunalbestyrelsen har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er til driften meddelt tillægsbevillinger på i alt 56,9 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes overførsler fra tidligere år på 64,8 mio. kr., mens en reduktion på 10,4 mio. kr. skyldes, at lønterne er tilrettet resultatet af overenskomstforhandlingerne tidligere på året. Det forventes, at kommunens aftaleholdere bruger 14,2 mio. kr. af overførslerne fra tidligere år, hvilket medfører, at der forventes en driftsoverførsel til 2014 på 50,6 mio. kr. I halvårsregnskabet ultimo juni 2013 forventes samlet set et mindreforbrug på 39,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget fordeler sig med mindreindtægter på tilskud og udligning på 7,1 mio. kr., mindreforbrug på driften på 10,9 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 35,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således: Driftsområdet med et forventet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 0,6 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på administrationsbidrag til udbetaling Danmark, og merforbrug på det lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 5,6 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på seniorjob, mindreforbrug på førtidspension og forsikrede ledige, og merforbrug på kontanthjælp og udannelsesordning. 5

8 Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 3,7 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser, og mellemkommunale betalinger og merindtægt på forældrebetaling. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug 8,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til høreapparater) På anlæg er der i forhold til oprindeligt meddelt tillægsbevillinger på i alt 41,1 mio. kr. (ekskl. ældrebolighandslingsplan), som væsentligst skyldes overførsler fra tidligere år med 49,0 mio. kr. mens anlægstet på børne- og ungdomsudvalgets område er reduceret med 6,5 mio. kr., da der har været optaget et for stort rådighedsbeløb i forhold til anlægssummen. Anlægsområdet viser et forventet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Økonomiudvalget (merforbrug/mindreindtægt på 0,9 mio. kr.): vedrører mindreindtægt på salg af grunde, og mindreudgift vedr. vejanlæg ved Hestehaven. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 26,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år, og størstedelen af mindreforbruget forventes overført til Kultur- og udviklingsudvalget: Projekt vedr. Naturpark Randers Fjord på 0,1 igangsættes ikke i Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 1,2 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på Revision af vandløbsregulativer, og udskydelse af projektet omkring forlængelse af letbane til Grenaa havn. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 8,4 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, Frivillighus, Etablering af Djurs mad sagen er endnu ikke afsluttet med håndværkerne, hjemmepleje vest i Glesborg, der afsluttes sammen med ældrebolighandlingsplanen, IT indenfor socialområdet, samt et par mindre anlæg. 6

9 Økonomiudvalget Finansielle områder viser et forventet mindreindtægt på 7,1 mio. kr., i forhold til det korrigerede. I tet for 2013 er der indlagt et beløb til forventet tilbagebetaling vedrørende midtvejsregulering på 6 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev dog i stedet en tilbagebetaling på 17,2 mio. kr. og vedrører primært beskæftigelsestilskuddet. Samtidig har Norddjurs Kommune dog fået 4,1 mio. kr. i ekstra tilskud fra staten vedr. kompensation for tilbagebetalt grundskyld. Samlet set giver det en afvigelse på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. På baggrund af halvårsregnskabet forventes det, at serviceudgifterne, vil ligge 20,8 mio. kr. over den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Den nuværende overskridelse på servicerammen skyldes primært forventet merforbrug på anbringelser på børne- og ungdomsudvalgets område, samt forbrug af overførte beløb fra Der er indlagt 10 mio. kr. i tet for 2013 til imødegåelse af forbrug af overførte beløb. Den reelle forventede overskridelse er således 10,8 mio. kr. på baggrund af opfølgningen. Erfaringsmæssigt har det dog vist sig i de to foregående år, at Norddjurs Kommune har ligget betydeligt under servicerammen ved årets udgang. Det skyldes primært, at alle områder har været tilbageholdende, og har haft et forbrug, der ligger lige under 100% af tet. Disse mindreforbrug, har ikke været medtaget i opfølgningen i årets løb, men samlet set, giver det et betydeligt beløb. Det samme må forventes, at være gældende for 2013, og der vil på den baggrund blive lavet en endnu tættere opfølgning af tet i de kommende måneder. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Servicerammen 2013 * Forventet regnskab 2013 Merforbrug i forhold til servicerammen 1.585, ,9 20,8 *KL har i august udmeldt nye servicerammer, der er nedskrevet med den lavere lønfremskrivning. Hovedoversigt: 7

10 Økonomiudvalget Områder (mio. kr.) Opr Korr. incl. overførsler Forbrug pr Forventet regnskab 2013 Afvigelse Indtægter: , , , ,0 7,1 Skatter , ,8-791, ,8 0,0 Generelle tilskud -846,3-846,3-406,6-839,2 7,1 Drift i alt: 2.257, ,2 997, ,8-10,9 Drift indenfor serviceramme: 1.599, ,4 745, ,0 3,2 Økonomiudvalget 256,4 290,4 119,4 256,6-0,6 Arbejdsmarkedsudvalget 11,0 7,0 5,1 8,3 1,3 Børne- og ungdomsudvalget 668,9 672,8 316,6 670,0 5,2 Kultur- og udviklingsudvalget 57,9 60,8 32,5 59,2 0,0 Miljø- og teknikudvalget 104,9 113,7 39,8 109,2 0,0 Voksen- og plejeudvalget 500,6 508,8 232,1 502,8-2,7 Drift udenfor serviceramme: 657,7 660,9 251,7 646,8-14,0 Økonomiudvalget -0,1-0,1-1,3-0,1 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 503,1 507,2 198,5 500,2-7,0 Børne- og ungdomsudvalget 1,3 1,3-1,6-0,2-1,4 Voksen- og plejeudvalget 153,4 152,5 56,1 146,9-5,6 Renter 6,8 6,8 3,6 6,8 0,0 Resultat af ordinær drift -32,0 24,9-197,9-29,4-3,8 Anlæg: 52,8 93,9 6,2 58,3-35,6 Økonomiudvalget 5,5 4,7-1,1 5,6 0,9 Børne- og ungdomsudvalget 35,6 47,7 3,2 20,8-26,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 7,4 1,4 7,4 0,0 Miljø- og teknikudvalget 7,5 24,5 2,6 23,3-1,2 Voksen- og plejeudvalget 1,1 9,7 0,1 1,3-8,4 Skattefinansieret resultat 20,9 118,9-191,7 28,9-39,4 Finansiering mv.: -23,6-17,3 186,7-17,3 0,0 Balanceforskydninger -7,3-0,9 196,8-0,9 0,0 Afdrag på lån 24,7 24,7 16,8 24,7 0,0 Låneoptagelse -41,1-41,1-27,0-41,1 0,0 Kasseforøgelse (-) -2,7 101,6-5,0 11,6-39,4 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 20,2 76,3 4,9 76,3 Låneoptagelse 0,0 0,0-49,7 0,0 Anlægsudgifter 0,0 56,1 26,4 56,1 Renter på lån 5,1 5,1 3,2 5,1 Afdrag på lån 15,1 15,1 6,2 15,1 Balanceforskydninger 0,0 0,0 18,9 0,0 Overførsler fra tidligere år: Overførsler (1.000 kr.) Overført fra 2012 incl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til

11 Økonomiudvalget Økonomiudvalget 35,5 2,3 33,2 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 0,0 7,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 2,2 1,6 Miljø- og teknikudvalget 11,3 6,8 4,5 Voksen- og plejeudvalget 6,5 3,1 3,3 Overførsler i alt 64,8 14,2 50,6 Ved udgangen af 2013 forventes det, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 264,8 mio. kr. Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 250 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 49,9 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -98,1 Likvide midler placeret i værdipapirer 250,0 Deponerede beløb 49,9 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 253,8 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo ,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at det samlede halvårsregnskab 2013 godkendes. Bilag: 1 Åben Samlet halvårsregnskab /13 2 Åben Likviditets Anlæg juni /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 9

12 Økonomiudvalget Budget Ø00 13/15376 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse 37, stk. 1, udarbejder økonomiudvalget forslag til for året 2014 og flerårige forslag ( ) til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingstet tager udgangspunkt i det tekniske samt borgmesterens ændringsforslag. Borgemesterens uddybende bemærkninger til ændringsforslagene eftersendes. Økonomiske konsekvenser Indtægter I det tekniske er skatter og generelle tilskud beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. og med anvendelse af følgende procenter/promiller: Skatteprocent 25,10 Grundskyldspromille 34,00 Dækningsafgiftspromille af statslige og andre off. ejendomme* 15,00 Forskelsværdi (promille) af offentlige ejendomme** 8,75 * Der betales skat af grundværdien for offentlige ejendomme. ** Der betales skat af ejendomsværdier, men ikke grundværdien. Økonomi- og indenrigsministeriet er søgt om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er ikke indarbejdet at Norddjurs Kommune modtager en andel af puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, idet der endnu ikke er modtaget svar fra Økonomi- og indenrigsministeriet. 10

13 Økonomiudvalget Endvidere er der søgt om dispensation til den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfonden, den ordinære lånepulje og lånepulje til kommuner med lav likviditet, samt puljen til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Der forventes svar fra ministeriet inden udgangen af august 2013 på alle ansøgninger. Driftsområdet Tekniske korrektioner Efter udarbejdelse af det tekniske, som blev godkendt i økonomiudvalget den 6. august, er der foretaget en ny administrativ vurdering af tet til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Årsagen er primært omlægninger af aktiviteterne på hospitalerne, et fald i gennemsnitsprisen på ambulantbesøg, samt en mindre aktivitetsstigning end hidtidig antaget. Budgettet kan derfor nedskrives med 7,0 mio. kr. årligt. Dette er indarbejdet i borgmesterens ændringsforslag. Borgmesterens ændringsforslag til det tekniske på driften fremgår af nedenstående tabel: Mio. kr. netto Borgmesterens ændringsforslag Udvalg Økonomiudvalget -6,6-7,1-7,6-7,6 Arbejdsmarkedsudvalget -5,7-4,0-1,0-1,0 Børne- og ungdomsudvalget 2,0 2,3 2,3 2,3 Kultur- og udviklingsudvalget 2,1 1,9 1,4 1,4 Miljø- og teknikudvalget 0,7 0,7 0,7 0,7 Voksen- og plejeudvalget -2,9-2,9-2,9-2,9 Udvalgene i alt* -10,4-9,1-7,1-7,1 - = besparelse + = forbrug Vedtages borgmesterens forslag, vil udvalgenes driftsrammer se således ud: Mio. kr. netto Udvalg Økonomiudvalget 259,3 258,5 256,0 256,7 Arbejdsmarkedsudvalget 517,0 524,4 529,6 530,0 Børne- og ungdomsudvalget 678,4 675,3 670,4 666,9 11

14 Økonomiudvalget Kultur- og udviklingsudvalget 58,7 59,5 59,1 59,6 Miljø- og teknikudvalget 74,9 73,7 74,7 74,2 Voksen- og plejeudvalget 661,8 665,5 668,2 672,2 Udvalgene i alt* 2.250, , , ,5 Anlæg Nedenstående skema viser nettoanlægs for , som det fremgår af borgmesterens forslag. Forslaget indeholder en forøgelse af anlægsrammen på 21,5 mio. kr. i 2014, 12,9 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 og en reduktion på 2,7 mio. kr. i Mio. kr. netto Art Øvrige anlæg 56,2 42,6 32,3 29,0 Kvalitetsfond 45,1 35,2 32,8 32,8 Jordforsyning indtægter -4,5-4,4-4,3-8,4 Jordforsyning udgifter 4,5 4,4 4,3 8,4 Udvalgene i alt 101,3 77,8 65,1 61,8 Af anlægsrammen teres der med 45,1 mio. kr. i 2014 (henholdsvis 35,2 mio. kr. i 2015, 32,8 mio. kr. i 2016 og 32,8 mio. kr. i 2017) til kvalitetsfondsprojekter, hvor der modtages 13,4 mio. kr. via kommunens bloktilskud. Borgmesterens forslag til fordeling af anlægsrammen fremgår af vedlagte bilag. Forslaget til anlægs er betinget af, at kommunen modtager et tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Skulle kommunen imidlertid ikke modtage et tilskud fra puljen, skal det samlede anlægsniveau revurderes Låneoptagelse I teknisk 2014 forudsættes en samlet låneoptagelse på 51,0 mio. kr. og 28,0 mio. kr. i ,0 mio. kr. i 2016 og Låneoptagelsen og de afledte udgifter opgøres endeligt, når der er et forslag til konkrete projekter, som kan udfylde anlægsrammen, og der er svar på låneansøgningerne. Der er søgt om følgende lånedispensationer for 2014: 12

15 Økonomiudvalget Område Mio.kr. Kvalitetsfondsområder 42,2 Ordinær lånepulje 127,7 I alt 169,9 Likviditet Med baggrund i ovennævnte forslag til tet for giver dette følgende påvirkning af kassebeholdningen. Mio. kr. netto Kassebevægelse 47,5 85,0 70,2 67,1 - = kasseforøgelse + = kasseforbrug Mio. kr. netto Kassebeholdning gennemsnit* 237,4 175,4 98,1 29,1 * udgangspunktet er faktisk kassebeholdning pr. juni 2013 Takstoversigt I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, stk. 1, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. Kultur- og udviklingsudvalget har på mødet den 24. juni 2013 indstillet, at hæve foreningsgebyrerne med 10 pct. fra 2014 for at skabe balance i tilskudsordningen vedrørende foreningsgebyrerne og lokaletilskud jf. aftale med Norddjurs Idrætsråd. Fastsættelse af bevillingsniveau Bevillingsniveauet foreslås fastsat uændret i forhold til Bevillingsniveauet er på alle områder fastsat så højt, som loven tillader. På driften er bevillingsniveauet fastsat på udvalgsniveau og som nettobevillinger. Høring Høringsperioden er fra den 28. august 2013 til den 16. september 2013 kl. 10. Politiske ændringsforslag Politiske ændringsforslag fremsendes til kommunaldirektøren senest mandag den 23. september 2013 kl

16 Økonomiudvalget Indstilling Borgmesteren indstiller, at 1. økonomiudvalget gennemgår og godkender den nye tekniske korrektion vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering med en mindreudgift på 7,0 mio. kr. 2. forslag til for året 2014 og overslagsårene oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 3. forslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne procedure 4. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til 2013 jf. bilag Bilag: 1 Åben Ændringsforslag - 1. behandlingstet /13 2 Åben Budgetbalance /13 3 Åben 1 behandlings Økonomiudvalget august /13 4 Åben Jytte Schmidts ændringsforslag /13 5 Åben Borgmesterens forslag til /13 6 Åben Borgmesterens ændringsforslag - Budget /13 7 Åben Takstoversigt /13 8 Åben Generelle og sektorbemærkninger /13 9 Åben Teknisk 2014 godkendt i ØK den /13 10 Åben Teknisk korrektion - Aktivitetsbestemt medfinansiering /13 11 Åben Bevillingsniveau /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Økonomiudvalget godkender indstillingen. Ad 2) 14

17 Økonomiudvalget Valdemar Haumand erklæres inhabil i økonomiudvalget drøftelse af midler til renovering af GIC og deltager ikke i behandling af delforslag vedr. GIC. Økonomiudvalget indarbejder følgende ændringer (angivet i mio. kr.) i forslaget, der oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling: a) Forslag A413, A414 og A412 udgår da de indgår i driftstet med følgende beløb: Udviklingspulje under kultur- og udvikling (drift): ,900 1,900 2,000 2,000 Pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg (drift): ,000 3,000 3,000 3,000 Pulje multihaller (drift): ,000 1,000 1,000 1,000 b) Ny GIC udgår. I driftstet indarbejdes renoveringsplan GIC med (drift): ,000 1, c) Folkeskolereformens påvirkning af timetal og økonomien i SFO (drift): ,500 3,000 3,000 3,000 d) Yderligere midler til frivillighedspulje (drift): ,100 0,100 0,100 0,100 e) P305 Udgiften ved forældrebetaling i SFO i specialskoler og specialklasser (drift): ,654 0,654 0,654 0,654 f) P707 Etablering af aktivitetscentre i Posthaven, Violskrænten og Møllehjemmet (drift):

18 Økonomiudvalget ,850 0,850 0,850 0,850 g) Der afsættes beløb til frivilligkonsulent i en forsøgsperiode på 2 år. VPU udarbejder oplæg. (drift): ,300 0, h) Forhøjelse af handicaprådets tilgængelighedspulje (anlæg): ,050 0,050 0,050 0,050 i) Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej (over Tangkæret) i Ørsted (anlæg): ,100 0, Der er udarbejdet vedlagte beskrivelse af forslaget. Økonomiudvalget fremsender beskrivelsen - som en del af forslaget til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Torben Jensen, Hans Husum og Benny Hammer tager forbehold overfor hensigtserklæringerne i beskrivelsen. Torben Jensen tager forbehold overfor anlægsforslag vedr. Frihedslyst. Torben Jensen, Hans Husum og Benny Hammer tager forbehold overfor anlægsforslag A523: Letbaneforlængelse Grenaa Havn. Jytte Schmidt stiller følgende ændringsforslag, der sendes med i høring. Ingen samlet personalereduktion ved folkeskolereformen (drift): ,500 3,600 3,600 3,600 Sundhedspleje en årgang mere (drift): ,200 0,400 0,400 0,400 16

19 Økonomiudvalget Kolindsund projektmedarbejder og midler (drift): ,000 1,000 1,000 1,000 Ingen brug af pesticider (drift): ,270 0,270 0,270 0,270 Fritidspas udsatte voksne (drift): ,100 0,200 0,200 0,200 Temaaftener for forældre i daginstitutioner (drift): ,200 0,200 0,200 0,200 Skatten sættes op med 0,5% i 2015, 2016, 2017: ,000-25,000-25,000 Forbindelse til Åbyen (anlæg) ,400 1, Ad 3) Økonomiudvalget godkender indstillingen. Ad 4) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 17

20 Økonomiudvalget Bilagsoversigt 1. Halvårsregnskab ØK 1. Likviditets Anlæg juni 2013 (106687/13) 2. Halvårsregnskab 2013, Bilag - ØK (108246/13) 2. Halvårsregnskab Samlet halvårsregnskab 2013 (108053/13) 2. Likviditets Anlæg juni 2013 (103202/13) 3. Budget Ændringsforslag - 1. behandlingstet (112161/13) 2. Budgetbalance (112159/13) 3. 1 behandlings Økonomiudvalget august 2013 (112157/13) 4. Jytte Schmidts ændringsforslag (112160/13) 5. Borgmesterens forslag til 2014 (109914/13) 6. Borgmesterens ændringsforslag - Budget (109979/13) 7. Takstoversigt 2014 (109929/13) 8. Generelle og sektorbemærkninger (110322/13) 9. Teknisk 2014 godkendt i ØK den (109683/13) 10. Teknisk korrektion - Aktivitetsbestemt medfinansiering (109733/13) 11. Bevillingsniveau (106512/13) 18

21 Økonomiudvalget Underskriftsside Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) 19

22 Bilag: 1.1. Likviditets Anlæg juni 2013 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

23 Anlægs ult. juni 2013 () Forventet regnskab 2013 UdvalgProjekt Forbrug Korr. Afvigelse i alt Overføres til 2014 Lægges i kassen* ØKU Arealerhvervelser Byggemodning, pulje Fuglsang/ Hessel, vejanlæg Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Indtægter boligformål jordforsyning Indtægter erhvervsformål jordforsyning Reserve Real Dania projekter Erhvervsparcel Århusvej-Ringvej Grenaa Salg 2013 af sommerhusområde vest Grenaa Møgelbjerg, Grenaa etape Industriparken/Stålvej, Allingåbro Projekt Åbyen Hvedevænget, Nørager etape Sommerhusgrunde v. Grenaa Strand Salg af diverse ejendomme Renovering og ændring af rådhuse Borgervenlig selvbetjening Kapitaltilførsel B45-Trustrup Implementering af ESDH ØKU Total BU Ny daginstitution (Østre Skole) Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Børnehave Glesborg Daginstitution i Allingåbro It-dagtilbudsområdet It-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Ung Norddjurs Allingåbroskolen Totalrådgivning helhedsplanen Udbygningsplan skole- og dagtilbud -2 0 Distrikt Allingåbro - multibane Distrikt Vivild - dræn af legeplads Indretning af tandklinik - Søndre skole Tandplejen - nyt IT-system Rådgivning vedr. børnebyer Toubro/Rougsø 0 0 Ombygning køkkener - madordning Omlægning dag og døgntilbud børn og unge Søndre skole-renovering af tag Etabl. Af ventilationsanlæg Auning skole BU Total KUU P-plads ved Grenaa Idrætscenter Udstillingsfacilit. Anholt Havmøllepark 4 0 Ungdomsunivers - fysisk anlæg Ørsted Rideklub Renovering haller og idrætsanlæg mv Kulturhuset Pavillionen, scene mv Banestien Allingåbro-Ryomgård Projekt Voer Brohoved Renovering haller og idrætsanlæg mv Naturpark Randers Fjord P-plads ved Ørum aktivitetscenter Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub Multihus ved Nørre Djurs Hallen Bygningsovertagelse Djursland Museum Ny boldbane v.auning idræts- og kulturc KUU Total

24 UdvalgProjekt Forbrug Korr. Afvigelse i alt Overføres til 2014 Lægges i kassen* MTU Bygningsrenoveringspulje Cykelpendler pladser Cykelsti pulje Auning -Ø. Alling -Tårup Hovedgaden i Allingåbro omlægning Indsats tomme boliger Indsats tomme boliger Indsats vedr. tomme boliger Kystsikring Anholt Legepladser, kommunale og v. institution Omfartsvej nord for Grenaa Stiprojekt Allingåbro - Ørsted Ombygning af Hedebo-Centret Kvalitetsfondsmidl bygningsrenov Energimærkning bygninger Indsats tomme boliger Kyst og strandpulje Vådområde ved Øster Alling Revision af vandløbsregulativer mv Kabellægning Kabellægning af gadelys 49 0 Grenaa Midtby Diverse belægninger mv Pulje til kollektiv trafik og cykelstier Letbane - forlængelse til Grenaa Havn Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Anlæg af vej ved SOSU-skolen Ny vej, Digterparken MTU Total VPU Nyt Aktivitetscenter Ørsted STU-kollegium Varmtvandsbassin Etablering af nyt storkøkken Lokaler til hjemmeplejen Vest i Glesborg IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedbocentret VPU Total Hovedtotal

25 Bilag: 1.2. Halvårsregnskab 2013, Bilag - ØK Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

26 Bilag til halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 254,8 254,2-0,6 Overførte driftsmidler 35,5 2,3-33,2 Drift i alt 290,3 256,5-33,8 Anlæg 4,7 5,6 0,9 Finansielle områder , ,2 7,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 256,3-1,5 254,8 Anlæg 5,5-0,8 4,7 Udvikling i overførte beløb fra Overført fra Forbrug af Rest af overførte tidligere år (mio. kr.) tidligere år overførte beløb beløb Drift 35,5 2,3 33,2 Drift Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 33,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede.

27 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektør 48,6 23,8 48,6 0,0 Økonomidirektør 141,3 62,7 140,7-0,6 Velfærdsdirektør 35,8 14,6 35,8 0,0 Udviklingsdirektør 29,1 17,0 29,1 0,0 I alt 254,8 118,1 254,2-0,6 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 7,7 1,0 6,7 20,6 0,0 20,6 3,5 0,1 3,4 3,7 1,2 2,5 35,5 2,3 33,2 Kommunaldirektørområdet Kommunaldirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede som væsentligst skyldes, at der er overført mindreforbrug fra tidligere år primært vedrørende 3 partsmidler, som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Arbejdsskadeforsikring 1,0 0,0 Afdeling/område i alt 1,0 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning På arbejdsskadeområdet forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Området er vanskeligt at tere på, og få store sager kan forrykke forudsigelserne. En enkelt dyr erstatningssag i maj gav således anledning til et nyt skøn over årets udgifter. Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler som forventes anvendt de kommende år.

28 Afvigelser (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Administrationsbidrag Udbetaling Danmark -0,9-0,7 Lokale beskæftigelsesråd 0,2 0,1 Afdeling/område i alt -0,6-0,6 Bemærkning - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Fra 2013 skal kommunerne betale et administrationsbidrag til dækning af udgifterne til administration af de opgaver, der overføres fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Norddjurs Kommunes administrationsbidrag for 2013 er udmeldt i december 2012 og er fastsat til 5,2 mio. kr. Da der i 2013 var forventet en udgift på 6,1 mio. kr., betyder dette en forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for Der forventes en mindreindtægt på i alt 0,2 mio. kr. vedrørende Det lokale beskæftigelsesråd. En ubalance mellem kommunens fremskrivning af rådets indtægtsbevilling og udgiftsbevillingen betyder en forventet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i Hertil kommer en overført mindreindtægt fra 2012 til 2013 på 0,1 mio. kr. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørområdet forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Vikarer i myndighedsafdelingen 0,1 0,0 Afdeling/område i alt 0,1 0,0 Bemærkning Myndighedsafdelingen har pt. 3 midlertidige vikarstillinger, hvilket ventes at medføre et forbrug på 0,1 mio. kr. af de overførte midler fra Dette er en helt bevidst prioritering bl.a. i forhold til ny

29 lovgivning, som bevirker, at tilsynsopgaven overføres til Socialtilsyn Midt i Silkeborg fra januar Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Ejendomsoplysninger 0,7 0,6 Byggesagsbehandling 0,4 0,4 Digitalisering af byggearkiv 0,2 0,2 Skorstensfejning -0,1-0,1 Kultur og udvikling -0,4 0,4 Afdeling/område i alt 0,8 1,4 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærkning Under miljø- og teknik forventes en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. ejendomsoplysninger. Norddjurs Kommune er i 2013 overgået til selvbetjeningssystemet DIADEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), der gør ejendomshandlere og private i stand til selv at søge oplysninger om fast ejendom. Brugere af ejendomsoplysninger har hidtil betalt et gebyr herfor til kommunen. Efter indførelse af selvbetjeningssystemet bortfalder hovedparten af denne indtægt i Omvendt lettes kommunen gradvist for opgaven med ejendomsskemaerne i takt med at systemet omfatter flere og flere ejendomsoplysninger. Fra 2015 ventes kommunen ikke at have flere opgaver på området. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for Der forventes endvidere en mindreindtægt på byggesagsbehandling på ca. 0,4 mio. kr. pga. det lave antal større byggerier. Indtægterne fra byggesagsbehandling er allerede blevet nedjusteret med 0,8 mio. kr. ved en teknisk korrektion i Den realiserede indtægt i regnskab 2012 lå dog ca. 0,4 mio. kr. under det korrigerede for 2013, hvorfor forventningerne til 2013 nedjusteres tilsvarende, da der ikke er udsigt til væsentlige ændringer i byggeaktiviteten vedr. især erhvervsbyggerier. Den reducerede indtægt afspejler ikke en samtidig reduktion i ressourceforbruget i byggesagsafdelingen, idet der er samme mængde sager og et stigende tidsforbrug på lovliggørelsessager, mindre til- og ombygninger, klagesager, sundhedsskadelige bygninger mv. Og herunder også sager, der

30 ikke medfører indtægter. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for Til hjælp til digitalisering af bygningsarkivet er der ansat en person i flexjob, hvilket medfører en udgift på 0,2 mio. kr og 0,2 mio. kr. i Udgiften forventes finansieret af overførte midler fra tidligere år. På skorstensfejning forventes en merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. Indtægten er steget, mens de terede indtægter ikke er blevet reguleret tilsvarende. På kultur og udviklingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af projekter med en flerårig afviklingsfase, hvor der under afviklingen kan opstå ændrede terminer. De 0,4 mio. kr. ventes brugt i Opmærksomhedspunkter Teknik og drift Overholdelsen af løntet er afhængigt af, at lønninger vedr. tre ansatte finansieres over puljerne vedr. bygningsrenovering, solceller og energi og over anlægsprojekt omfartsvej, Grenaa. Endvidere skal en del af områdets indtægt sikres gennem administrationsbidrag for byggemodningsprojekter, hvilket synes vanskeligt grundet manglende projekter. Teknik og miljø Der er i 2013 ansat yderligere 2 byggesagsbehandlere svarende til 0,8 mio. kr. grundet stigende arbejdsmængde. Det vil blive vurderet, om finansieringen kan ske inden for det samlede. Anlæg Der forventes et merforbrug på anlæg på økonomiudvalgets område på i alt 0,9 mio. kr.

31 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Økonomiudvalget 4,7-1,1 5,6 0,9 I alt 4,7-1,1 5,6 0,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelsen udgøres af en forventet mindreindtægt på 1,6 mio. kr. ved salg af grunde samt 0,7 mio. kr. i mindreudgift vedrørende stamvej ved Hestehaven, der ikke ventes færdiggjort i Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Finansielle områder Der forventes samlet set en afvigelse på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede på de finansielle områder. Opr. vedt Korr. vedt Tillægsbevillinger Forbrug ult. juni 2013 Afvigelse Forventet regnskab 2013 (Mio. kr.) Indtægter: , ,1 0, ,6 7, ,0 - Skatter , ,8 0,0-791,9 0, ,8 - Generelle tilskud -846,3-846,3 0,0-406,6 7,1-839,2 Renter 11,9 11,9 0,0 6,8 0,0 11,9 Øvrige balanceforskydninger* -7,3-0,9 0,0 196,8 0,0-0,9 Afdrag på lån 39,8 39,8 0,0 23,0 0,0 39,8 Optagne lån* -41,1-41,1 0,0-76,7 0,0-41,1 I alt , ,4 0, ,6 7,1 * ekskl. ældrebolighandlingsplan ,2 I tet for 2013 er der indlagt et beløb til forventet tilbagebetaling vedrørende midtvejsregulering på 6 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev dog i stedet en tilbagebetaling på 17,2 mio. kr. De 17,2 mio. kr. vedrører regulering af beskæftigelsestilskud for 2012 på 8,9 mio. kr., midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskud for 2013 på 7,3 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter vedr. særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på 0,3 mio. kr. og midtvejsregulering af tilskud og udligning på 0,6 mio. kr. Endelig har Norddjurs Kommune 1. juli modtaget 4,1 mio. kr. fra den statslige pulje til kompensation for tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld. Samlet set giver det en afvigelse på 7,1 mio. kr. på de finansielle områder i forhold til det korrigerede.

32 Bilag: 2.1. Samlet halvårsregnskab 2013 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

33 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 Norddjurs Kommune 1

34 Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Kommuneoplysninger... 3 Samlet vurdering af halvårsregnskabet... 4 Kommunens halvårsregnskab Hovedoversigt... 8 Regnskabsopgørelse... 9 Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget Note 3 Børne- og ungdomsudvalget Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget Note 5 Miljø- og teknikudvalget Note 6 Voksen- og plejeudvalget Oversigt over tillægsbevillinger Autoriseret regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Notat om nedbringelse af merforbruget til anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge

35 Kommuneoplysninger Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Kommune Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon Hjemmeside CVR-nr Hjemsted Grenaa Regnskabsår 1. januar 30. juni 2013 Kommunenr. 707 Borgmester Direktion pr. 1. januar 2013 Revision Jan Petersen (A) Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektør Eva Holm Iversen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen BDO Kommunernes Revision Godkendt Revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal 8900 Randers C 3

36 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Samlet vurdering af halvårsregnskabet Der er på grundlag af det opgjorte halvårsregnskab udarbejdet et forventet regnskab for Kommunalbestyrelsen har i forhold til det oprindelige vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er til driften meddelt tillægsbevillinger på i alt 56,9 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes overførsler fra tidligere år på 64,8 mio. kr., mens en reduktion på 10,4 mio. kr. skyldes, at lønterne er tilrettet resultatet af overenskomstforhandlingerne tidligere på året. Det forventes, at kommunens aftaleholdere bruger 14,2 mio. kr. af overførslerne fra tidligere år, hvilket medfører, at der forventes en driftsoverførsel til 2014 på 50,6 mio. kr. Herudover forventes et samlet mindreforbrug på driftsområdet på 10,8 mio. kr. der fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 0,6 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på administrationsbidrag til udbetaling Danmark, og merforbrug på det lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 5,6 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på seniorjob, mindreforbrug på førtidspension og forsikrede ledige, og merforbrug på kontanthjælp og uddannelsesordning. Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 3,7 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser, og mellemkommunale betalinger og merindtægt på forældrebetaling. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug 8,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til høreapparater) På anlæg er der meddelt tillægsbevillinger på i alt 41,1 mio. kr. (ekskl. ældrebolighandslingsplan), som væsentligst skyldes overførsler fra tidligere år med 49,0 mio. kr. mens anlægstet på børne- og ungdomsudvalgets område er reduceret med 6,5 mio. kr., da der har været optaget et for stort rådighedsbeløb i forhold til anlægssummen. Herudover forventes der et mindreforbrug på 35,6 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget fordeler sig på følgende måde: Økonomiudvalget (merforbrug/mindreindtægt på 0,9 mio. kr.): vedrører mindreindtægt på salg af grunde, og mindreudgift vedr. vejanlæg ved Hestehaven. 4

37 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 26,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år, og størstedelen af mindreforbruget forventes overført til Kultur- og udviklingsudvalget: Projekt vedr. Naturpark Randers Fjord på 0,1 igangsættes ikke i Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 1,2 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på Revision af vandløbsregulativer, og udskydelse af projektet omkring forlængelse af letbane til Grenaa havn. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 8,4 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, Frivillighus, Etablering af Djurs mad sagen er endnu ikke afsluttet med håndværkerne, hjemmepleje vest i Glesborg, der afsluttes sammen med ældrebolighandlingsplanen, IT indenfor socialområdet, samt et par mindre anlæg. På indtægterne forventes en mindreindtægt på 7,1 mio. kr. I tet for 2013 er der indlagt et beløb til forventet tilbagebetaling vedrørende midtvejsregulering på 6 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev dog i stedet en tilbagebetaling på 17,2 mio. kr. og vedrører primært beskæftigelsestilskuddet. Samtidig har Norddjurs Kommune dog fået 4,1 mio. kr. i ekstra tilskud fra staten vedr. kompensation for tilbagebetalt grundskyld. På baggrund af halvårsregnskabet forventes det, at serviceudgifterne, vil ligge 20,8 mio. kr. over den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Den nuværende overskridelse på servicerammen skyldes primært forventet merforbrug på anbringelser på børne- og ungdomsudvalgets område, samt forbrug af overførte beløb fra Der er indlagt 10 mio. kr. i tet for 2013 til imødegåelse af forbrug af overførte beløb. Den reelle forventede overskridelse er således 10,8 mio. kr. på baggrund af opfølgningen. Erfaringsmæssigt har det dog vist sig i de to foregående år, at Norddjurs Kommune har ligget betydeligt under servicerammen ved årets udgang. Det skyldes primært, at alle områder har været tilbageholdende, og har haft et forbrug, der ligger lige under 100% af tet. Disse mindreforbrug, har ikke været medtaget i opfølgningen i årets løb, men samlet set, giver det et betydeligt beløb. Det samme må forventes, at være gældende for 2013, og der vil på den baggrund blive lavet en endnu tættere opfølgning af tet i de kommende måneder. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Servicerammen 2013 * Forventet regnskab 2013 Merforbrug i forhold til servicerammen 1.585, ,9 20,8 5

38 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 *KL har i august udmeldt nye servicerammer, der er nedskrevet med den lavere lønfremskrivning. Overførsler fra tidligere år: Overførsler (1.000 kr.) Overført fra 2012 inkl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til 2014 Økonomiudvalget 35,5 2,3 33,2 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 0,0 7,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 2,2 1,6 Miljø- og teknikudvalget 11,3 6,8 4,5 Voksen- og plejeudvalget 6,5 3,1 3,3 Overførsler i alt 64,8 14,2 50,6 Ved udgangen af 2013 forventes det, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 264,8 mio. kr. Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 250 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 49,9 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -98,1 Likvide midler placeret i værdipapirer 250,0 Deponerede beløb 49,9 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 253,8 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo 264, = indestående, - = træk på kontoen Andres penge i kommunens kasse Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. I nedenstående oversigt er der opgjort hvilke områder, det drejer sig om, og hvad beløbet udgør. Der er naturligvis tale om et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet. (mio. kr.) Ældrebolighandlingsplan - ældreboliger - indbetaling til Skyldige beløb 19,1 6

39 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 vedligeholdelseskontoen Ældrebolighandlingsplan - beboerindskud i ældreboliger 10,6 Ældrebolighandlingsplan - lånefinansieret men ikke afholdt 12,0 Beboerindskud vedr. øvrige ejendomme 0,3 Ældrebolighandlingsplan - tilbagebetaling - Glesborg plejecenter 1,4 Hovedtotal 43,3 Kassen indeholder også overførsler fra tidligere år. Dette er dog ikke 3. mands penge, men penge der tilhører de enkelte aftaleholdere, som "låner" deres opsparede midler til kommunekassen. De frigivne midler fra tidligere år fremgår af nedenstående tabel. Overførselssagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i april (mio. kr.) Skyldige beløb Overførte midler 2012 (inkl. optøede midler) 64,7 Sammenlagt udgør overførte midler samt midler vedrørende ældrebolighandlingsplanen 108,1 mio. kr. 7

40 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Kommunens halvårsregnskab 2013 Hovedoversigt pr Områder (1.000 kr.) Opr. vedt Korrigeret incl. overførsler Forbrug pr. Forventet regnskab Afvigelse excl. forventede overførsler Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift i alt: Drift indenfor servicerammen: Økonomiudvalget Note Arbejdsmarkedsudvalget Note Børne- og ungdomsudvalget Note Kultur- og udviklingsudvalget Note Miljø- og teknikudvalget Note Voksen- og plejeudvalget Note Drift udenfor servicerammen: Økonomiudvalget Note Arbejdsmarkedsudvalget Note Børne- og ungdomsudvalget Note Voksen- og plejeudvalget Note Renter Resultat af ordinær drift Anlæg: Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Skattefinansieret resultat Finansiering mv.: Balanceforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan Låneoptagelse Anlægsudgifter Renter på lån Afdrag på lån Balanceforskydninger

41 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2013 (Ældrebolighandlingsplanen er opgjort særskilt) Positive tal=udgifter/aktiver. Negative tal=indtægter/passiver. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet regnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 Regnskabsopgørelse A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Anlægsudgifter i alt Mellemsum Jordforsyning Drift (indtægter-udgifter) Køb og salg af jord inkl. byggemodning Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Finansiering m.v. Afdrag på lån (inkl. lån til ældreboliger) Finansforskydninger Optagne lån Finansieret af/henlagt til kassebeholdning Ældrebolighandlingsplan Renter Afdrag på lån Anlægsudgifter Finansforskydninger Optagne lån Finansieret af/henlagt til kassebeholdning Forskel 3-1 Forskel 3-2 9

42 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 254,8 254,2-0,6 Overførte driftsmidler 35,5 2,3-33,2 Drift i alt 290,3 256,5-33,8 Anlæg 4,7 5,6 0,9 Finansielle områder , ,2 7,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 256,3-1,5 254,8 Anlæg 5,5-0,8 4,7 Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (mio. kr.) Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Drift 35,5 2,3 33,2 Drift Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 33,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 10

43 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektør 48,6 23,8 48,6 0,0 Økonomidirektør 141,3 62,7 140,7-0,6 Velfærdsdirektør 35,8 14,6 35,8 0,0 Udviklingsdirektør 29,1 17,0 29,1 0,0 I alt 254,8 118,1 254,2-0,6 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 7,7 1,0 6,7 20,6 0,0 20,6 3,5 0,1 3,4 3,7 1,2 2,5 35,5 2,3 33,2 Kommunaldirektørområdet Kommunaldirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede som væsentligst skyldes, at der er overført mindreforbrug fra tidligere år primært vedrørende 3 partsmidler, som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Arbejdsskadeforsikring 1,0 0,0 Afdeling/område i alt 1,0 0,0 Bemærkning - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. På arbejdsskadeområdet forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Området er vanskeligt at tere på, og få store sager kan forrykke forudsigelserne. En enkelt dyr erstatningssag i maj gav således anledning til et nyt skøn over årets udgifter. Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler som forventes anvendt de kommende år. 11

44 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Afvigelser (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Administrationsbidrag Udbetaling Danmark -0,9-0,7 Lokale beskæftigelsesråd 0,2 0,1 Afdeling/område i alt -0,6-0,6 Bemærkning - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Fra 2013 skal kommunerne betale et administrationsbidrag til dækning af udgifterne til administration af de opgaver, der overføres fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Norddjurs Kommunes administrationsbidrag for 2013 er udmeldt i december 2012 og er fastsat til 5,2 mio. kr. Da der i 2013 var forventet en udgift på 6,1 mio. kr., betyder dette en forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for Der forventes en mindreindtægt på i alt 0,2 mio. kr. vedrørende Det lokale beskæftigelsesråd. En ubalance mellem kommunens fremskrivning af rådets indtægtsbevilling og udgiftsbevillingen betyder en forventet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i Hertil kommer en overført mindreindtægt fra 2012 til 2013 på 0,1 mio. kr. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørområdet forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Bemærkning Vikarer i myndighedsafdelingen 0,1 0,0 Afdeling/område i alt 0,1 0,0 Myndighedsafdelingen har pt. 3 midlertidige vikarstillinger, hvilket ventes at medføre et forbrug på 0,1 mio. kr. af de overførte midler fra Dette er en helt bevidst prioritering bl.a. i forhold til ny lovgivning, som bevirker, at tilsynsopgaven overføres til Socialtilsyn Midt i Silkeborg fra januar Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler som forventes anvendt de kommende år. 12

45 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Afvigelser (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Ejendomsoplysninger 0,7 0,6 Byggesagsbehandling 0,4 0,4 Digitalisering af byggearkiv 0,2 0,2 Skorstensfejning -0,1-0,1 Kultur og udvikling -0,4 0,4 Afdeling/område i alt 0,8 1,4 Bemærkning - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Under miljø- og teknik forventes en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. ejendomsoplysninger. Norddjurs Kommune er i 2013 overgået til selvbetjeningssystemet DIADEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), der gør ejendomshandlere og private i stand til selv at søge oplysninger om fast ejendom. Brugere af ejendomsoplysninger har hidtil betalt et gebyr herfor til kommunen. Efter indførelse af selvbetjeningssystemet bortfalder hovedparten af denne indtægt i Omvendt lettes kommunen gradvist for opgaven med ejendomsskemaerne i takt med at systemet omfatter flere og flere ejendomsoplysninger. Fra 2015 ventes kommunen ikke at have flere opgaver på området. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for Der forventes endvidere en mindreindtægt på byggesagsbehandling på ca. 0,4 mio. kr. pga. det lave antal større byggerier. Indtægterne fra byggesagsbehandling er allerede blevet nedjusteret med 0,8 mio. kr. ved en teknisk korrektion i Den realiserede indtægt i regnskab 2012 lå dog ca. 0,4 mio. kr. under det korrigerede for 2013, hvorfor forventningerne til 2013 nedjusteres tilsvarende, da der ikke er udsigt til væsentlige ændringer i byggeaktiviteten vedr. især erhvervsbyggerier. Den reducerede indtægt afspejler ikke en samtidig reduktion i ressourceforbruget i byggesagsafdelingen, idet der er samme mængde sager og et stigende tidsforbrug på lovliggørelsessager, mindre til- og ombygninger, klagesager, sundhedsskadelige bygninger mv. Og herunder også sager, der ikke medfører indtægter. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for Til hjælp til digitalisering af bygningsarkivet er der ansat en person i flexjob, hvilket medfører en udgift på 0,2 mio. kr og 0,2 mio. kr. i Udgiften forventes finansieret af overførte midler fra tidligere år. På skorstensfejning forventes en merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. Indtægten er steget, mens de terede indtægter ikke er blevet reguleret tilsvarende. På kultur og udviklingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af projekter med en flerårig afviklingsfase, hvor der under afviklingen kan opstå ændrede terminer. De 0,4 mio. kr. ventes brugt i

46 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Opmærksomhedspunkter Teknik og drift Overholdelsen af løntet er afhængig af, at lønninger vedr. tre ansatte finansieres over puljerne vedr. bygningsrenovering, solceller og energi og over anlægsprojekt omfartsvej, Grenaa. Endvidere skal en del af områdets indtægt sikres gennem administrationsbidrag for byggemodningsprojekter, hvilket synes vanskeligt grundet manglende projekter. Teknik og miljø Der er i 2013 ansat yderligere 2 byggesagsbehandlere svarende til 0,8 mio. kr. grundet stigende arbejdsmængde. Det vil blive vurderet, om finansieringen kan ske inden for det samlede. Anlæg Der forventes et merforbrug på anlæg på økonomiudvalgets område på i alt 0,9 mio. kr. (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Økonomiudvalget 4,7-1,1 5,6 0,9 I alt 4,7-1,1 5,6 0,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelsen udgøres af en forventet mindreindtægt på 1,6 mio. kr. ved salg af grunde samt 0,7 mio. kr. i mindreudgift vedrørende stamvej ved Hestehaven, der ikke ventes færdiggjort i Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Finansielle områder Der forventes samlet set en afvigelse på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede på de finansielle områder. 14

47 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 (Mio. kr.) Opr. vedt Korr. vedt Tillægsbevillinger Forbrug ult. juni 2013 Afvigelse Forventet regnskab 2013 Indtægter: , ,1 0, ,6 7, ,0 - Skatter , ,8 0,0-791,9 0, ,8 - Generelle tilskud -846,3-846,3 0,0-406,6 7,1-839,2 Renter 11,9 11,9 0,0 6,8 0,0 11,9 Øvrige balanceforskydninger* -7,3-0,9 0,0 196,8 0,0-0,9 Afdrag på lån 39,8 39,8 0,0 23,0 0,0 39,8 Optagne lån* -41,1-41,1 0,0-76,7 0,0-41,1 I alt , ,4 0, ,6 7, ,2 * ekskl. ældrebolighandlingsplan I tet for 2013 er der indlagt et beløb til forventet tilbagebetaling vedrørende midtvejsregulering på 6 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev dog i stedet en tilbagebetaling på 17,2 mio. kr. De 17,2 mio. kr. vedrører regulering af beskæftigelsestilskud for 2012 på 8,9 mio. kr., midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskud for 2013 på 7,3 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter vedr. særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på 0,3 mio. kr. og midtvejsregulering af tilskud og udligning på 0,6 mio. kr.. Endelig har Norddjurs Kommune 1. juli modtaget 4,1 mio. kr. fra den statslige pulje til kompensation for tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld. Samlet set giver det en afvigelse på 7,1 mio. kr. på de finansielle områder i forhold til det korrigerede. 15

48 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Note 2 Arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 514,3 508,7-5,6 Overførte driftsmidler -0,2-0,2 0,0 Drift i alt 514,1 508,5-5,6 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 514,1 0,3 514,3 Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Drift -0,2-0,2 0,0 Drift Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt løntilskud til ledige. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Derudover kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via garantien og beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). 16

49 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 502,8 196,1 493,4-9,5 HR-området - seniorjob 2,0 2,1 5,8 3,8 Socialchefområdet - montagen 1,3 1,3 1,3 0,0 Sundhed og Omsorg - hjælpemiddeldepot 2,2 1,1 2,2 0,0 UU-Djursland 5,1 2,7 5,1 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,1 0,9 0,0 I alt 514,3 203,5 508,7-5,6 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Socialchefområdet - montagen I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb -0,6-0,6 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0-0,2-0,2 0,0 Jobcenter området Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Bemærkning Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb -10,0 0,0 Forsikrede ledige -7,2 0,0 Kontanthjælp 7,0 0,0 Uddannelsesordning 5,4 0,0 Sygedagpenge -2,8 0,0 Aktivering -1,8 0,0 Servicejob 0,4 0,4 der er udarbejdet teknisk korrektion for B Kommunalt løntilskud 0,3 0,4 Øvrige områder under jobcenter -0,8 0,0 Jobcenter området i alt -9,5 0,8 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. der er udarbejdet teknisk korrektion for B

50 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb: Reform af førtidspension og fleksjob har virkning i Reformen betyder, at færre tilkendes førtidspension mens flere visiteres til fleksjob og ressourceforløb. Opbremsning i tilkendelserne skyldes, at der ikke kan tilkendes førtidspension før borgeren har gennemført et ressourceforløb. Endvidere betyder reformen, at sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension nu skal behandles af et særligt tværfagligt rehabiliteringsteam. Dette medfører, at flere personer i en overgangsperiode f.eks. vil modtage kontanthjælp og sygedagpenge før rehabiliteringsteamet behandler og afklarer sagen. Endvidere har der i 1. halvår været en større afgang end ventet på den gamle førtidspensionsordning, som omfatter sager rejst før 1. januar På baggrund af reformen samt en større afgang end ventet forventes et mindreforbrug på førtidspension på 13,0 mio. kr. Samtidig forventes udgifter til ressourceforløb på 2,5 mio. kr. Endelig forventes merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 0,5 mio. kr. Samlet skønnes mindreforbruget at udgøre 10,0 mio. kr. i Forsikrede ledige For de forsikrede ledige har afkortningen af dagpengeperiode effekt i Det betyder, at ledige der har opbrugt retten til dagpenge overgår til kontanthjælp eller den nye uddannelsesydelse. På baggrund af ledighedstal for perioden januar til juni forventes færre forsikrede ledige i 2013 end forudsat i tet. Det forventes på nuværende tidspunkt, at bruttoledigheden for de forsikrede ledige i 2013 vil udgøre 900 helårspersoner. Dette er 45 helårspersoner færre end forudsat i det nuværende og 83 helårspersoner færre end i Faldet i forventet ledighed skønnes at give mindreudgifter til dagpenge og til beskæftigelsesindsatsen på i alt 7,2 mio. kr. Kontanthjælp Der har i 1. halvår være en større stigning i udgifterne til kontanthjælp end forventet. Stigningen skyldes dels halveringen af dagpengeperioden fra 2013 til 2 år, som betyder en tilgang til kontanthjælp samt reform af førtidspension, som bevirker at flere i en overgangsperiode vil modtage kontanthjælp. Uddannelsesordning: Med finansloven 2013 blev der midlertidigt indført en særlig uddannelsesordning, hvor ledige, der havde opbrugt dagpengeretten har ret til uddannelse og en særlig uddannelsesydelse. Regeringen og Enhedslisten indgik i maj en aftale om at forlænge ordningen med yderligere et halvt år. Det skønnes, at udgiften til den særlige uddannelsesydelse samt driftsudgifter vil udgøre 5,4 mio. kr. i

51 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Sygedagpenge: Der forventes et mindreforbrug på sygedagpenge i forhold til tet på 2,8 mio. kr., idet tilgangen af sygmeldte har været mindre end forventet. Aktivering: Det forventes, at et færre antal forsikrede ledige vil betyde en mindreudgift til aktivering på 1,8 mio. kr. Servicejob: Kommunen modtager et statstilskud til ansættelse af personer i servicejob på kr. pr. helårsperson. I 2013 forventes en mindreindtægt til servicejob på 0,384 mio. kr. Mindreindtægten er begrundet med, at indtægtstet ikke i alle tilfælde er blevet reduceret ved fratrædelse af personer i servicejob. Derudover er der i årenes løb er sket en årlig prisfremskrivning af det terede statstilskud til servicejob, mens det faktiske årlige tilskud har været uforandret kr. pr. helårsperson i samme periode. Samlet betyder dette, at indtægtstet er 0,384 mio. kr. større end det maksimale tilskud. For 2013 er der derudover overført en mindreindtægt fra 2012 på 0,355 mio. kr. Den samlede mindre i 2013 udgør dermed i alt 0,739 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget foreslog på mødet den 24. april 2013, at mindreindtægten kunne finansieres af eventuelle mindreudgifter på andre områder i løbet af året. I 2014 og overslagsårene udgør afvigelsen 0,408 mio. kr. grundet prisfremskrivning fra 2013 til 2014 pris. Der er udarbejdet en teknisk korrektion for Kommunalt løntilskud: Det skønnes, at kommunale løntilskudspladser vil blive brugt som virksomhedsrettet aktivering i næsten samme omfang, som i I 2012 udgjorde den kommunale nettoudgift til løntilskud 3,0 mio. kr. og i 2013 forventes udgifter for 2,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede ekskl. overførsel er der dermed tale om et merforbrug på 0,3 mio. kr. Endvidere er der overført et merforbrug fra 2012 på 0,3 mio. kr. således at den samlede afgivelse i 2013 forventes at udgøre 0,6 mio. kr. Øvrige områder Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til revalidering og integration samt øvrig områder under Jobcentret. 19

52 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 HR-området Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Bemærkning Seniorjob der er udarbejdet teknisk 3,8 6,1 korrektion for B HR-området i alt 3,8 6,1 Seniorjob: I 2013 har der været en stor tilgang til seniorjobordningen. Ved årsskiftet var der 7 personer ansat i seniorjob i Norddjurs Kommune. Opgørelse fra ultimo juni viser, at der fra januar til juni er ansat yderligere 40 nye i seniorjob, mens 6 personer er ophørt. Der er pr. ultimo juni i alt 41 personer ansat i seniorjob. Derudover har 6 personer med ret til seniorjob ansøgt. Det skønnes, at den samlede tilgang i 2013 vil udgøre 56 personer. Samtidig forventes en afgang på 14 personer. Nettotilgangen i 2013 skønnes dermed at udgøre 42 personer. Den samlede bestand i 2013 vurderes at udgøre 49 personer, svarende til 37 helårspersoner. I 2013 er der teret med 13 helårspersoner og en nettoudgift på 1,987 mio. kr. Det nye skøn giver en forventet kommunal nettoudgift på 5,805 mio. kr. og dermed merudgifter for 3,818 mio. kr. Kommunerne bliver kompenseret via lov og cirkulære programmet for merudgifter som følge af lovændringer. I 2013 er kommunerne under ét blevet DUT-kompenseret med 293 mio. kr., heraf udgør Norddjurs Kommunes andel knap 2 mio. kr. Derudover indgår merudgifter som følge af øget tilgang til ordningen, som en del af s aftale med regeringen om kompensation for "øvrige overførselsudgifter". Merudgifter ift er medtaget som teknisk korrektion og som lov og cirkulære korrektion. Opmærksomhedspunkter Til grund for denne opfølgning er lagt dels forbruget for 1. halvår dels skøn for udviklingen i målgrupperne for 2. halvår. Afhængigt af konjunkturudviklingen kan skønnet og dermed det forventede regnskab for 2013 ændres i de kommende opfølgninger. 20

53 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Note 3 Børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 666,0 669,7 3,7 Overførte driftsmidler 7,9 0,0-7,9 Drift i alt 673,9 669,7-4,2 Anlæg 47,7 20,8-26,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 670,1-4,1 666,0 Anlæg 35,6 12,1 47,7 Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Drift 7,9 0,0 7,9 Drift På børne- og ungdomsudvalgets område viser halvårsregnskabet 2013 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., under forudsætning af, at der ikke forbruges af de overførte midler fra tidligere år. Fra 2012 til 2013 er der en driftsoverførsel på 7,9 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område. 21

54 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Skole- og dagtilbudsområdet 501,1 237,0 499,7-1,4 Myndighedsafdelingen 78,8 32,0 83,9 5,1 Socialområdet 86,1 45,9 86,1 0,0 I alt 666,0 314,9 669,7 3,7 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Skole- og dagtilbudsområdet Myndighedsafdelingen Socialområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 5,9 0,0 5,9 0,4 0,0 0,4 1,7 0,0 1,7 7,9 0,0 7,9 Skole- og dagpasningsområdet På de centrale konti på skole- og dagtilbudsområdet viser opfølgningen pr. ultimo juni 2013 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. En detaljeret beskrivelse af afvigelserne på centrale konti fremgår af nedenstående. Afvigelser (Mio. kr.) 2013 Effekt på 2014 og overslagsår Mellemkommunale betalinger skoleområdet 3,3 Regionale specialskoler -1,4 Opholdsstedet Østergaard 0,4 Produktionsskoler 1,3 Befordring 0,3 Mellemkommunale betalinger dagpasningsområdet -1,2 Privat pasning 0,9 Egne specialinstitutioner -0,4 Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendemoderation -4,0 Aftaleenheder under administration, Djurslandsskolen og -0,5 Skole- og dagpasningsområdet i alt -1,4 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. 22

55 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Skoleområdet Mellemkommunale betalinger - skoleområdet Der er foretaget en vurdering af de mellemkommunale betalinger for 2013 på grundlag af seneste opgørelse af aktivitetsdata. Der forventes netto et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med ca. 3,0 mio. kr. på almen undervisning og ca. 0,3 mio. kr. på SFO. Antallet af nye elever til skoleåret 2013/14 er for nuværende ukendt. Ligeledes er der usikkerhed om, hvorvidt 9. klasseeleverne fortsætter i 10. klasse eller overgår til ungdomsuddannelse. Derfor er antallet af disse elever skønnet ud fra skoleåret 2012/13. Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre blandt andet grundet usikkerhed om frit skolevalg og befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Regionale specialskoler Der forventes mindreudgifter til regionale specialskoler på ca. 1,4 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau. Regionale specialskoler omfatter bl.a. Grenen, Himmelbjerggården og Mellerup. Opholdsstedet Østergaard Der forventes merudgifter til intern skole ved det private opholdssted Østergaard på ca. 0,4 mio. kr. som følge af højere aktivitetsniveau. Betaling til staten produktionsskoler Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er tale om en stigning på 28,7 helårselever i forhold til Tallet er baseret på ministeriets endelig opgørelse pr. maj Udgiften var således ukendt ved lægningen Den konkrete elevtilgang er ikke styrbar. Der har de seneste år været en tendens til stigning i udgiftsniveauet. Befordring På grundlag af foreløbige opgørelser forventes et merforbrug i 2013 på 0,3 mio. kr. Dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger - dagpasningsområdet Mellemkommunale betalinger i 2013 forventes netto at afvige med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. vedrørende specialinstitutioner og et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende almene institutioner. 23

56 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Det bemærkes, at området er vanskeligt at styre, dels grundet usikkerhed om de endelige takster for 2013 ved betaling til andre kommuner, og dels på grund af befolkningsbevægelser over kommunegrænsen. Privat pasning Der forventes et merforbrug på tilskud til privatpasning og privat institutioner på ca. 0,9 mio. kr. som følge af højere aktivitetsniveau. Egne specialinstitutioner Der forventes et mindreforbrug i egne specialinstitutioner på ca. 0,4 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau. Specialinstitutionerne omfatter Blå-Krabberne i Vores Hus i Grenaa. Forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendemoderation En foreløbig opgørelse af forventede nettoindtægter som følge af forældrebetaling i forhold til tet viser en netto merindtægt på ca. 4,0 mio. kr. Aftaleenheder under administration På skole- og dagpasningsområdet er der flere aftaleenheder, som er under økonomisk administration. Det forventes i den forbindelse, at gælden vedrørende Djurslandsskolen og Kattegatskolen nedskrives med samlet 0,5 mio. kr. Børneby Ørum og Børneby Ørsted er sat under økonomisk administration i 2013 for at forhindre en fortsat stigning i de to aftaleenheders underskud. Det kan oplyses, at Børneby Ørums regnskabsresultat for 2012 viste et merforbrug på 2,1 mio. kr., som forventes afviklet til 2015 og at Børneby Ørsteds regnskabsresultat for 2012 viste et merforbrug på 1,5 mio. kr., som forventes afviklet til Myndighedsafdelingen På myndighedsområdet viser opfølgningen pr. ultimo juni 2013 et merforbrug på 5,1 mio. kr. til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Forventningen til merforbruget er baseret på kendte sager. En væsentlig forklaring på udgiftsstigningen er, at der i løbet af de senere år har været en betydelig stigning i antallet af underretninger, som har resulteret i flere anbringelser primært i pleje- og netværksfamilier. Der er udarbejdet et notat vedrørende baggrunden for merforbruget og en beskrivelse af tiltag til nedbringelse af merforbruget. Notatet er vedlagt som bilag. Opmærksomhedspunkt En stikprøveundersøgelse viser, at godt halvdelen af underretningerne vedrører nye, ukendte sager, hvor det har været nødvendigt at iværksætte omfattende tiltag i en del 24

57 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 af disse sager. Dette medfører samlet set en stigning i antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Nøgletal for anbringelsesområdet viser, at der fortsat er en stigning i antallet af anbringelser. I juni 2012 var der anbragt 104 børn og unge. I gennemsnit over året var der i 2012 anbragt 106 børn og unge. I juni 2013 var der anbragt 119 børn og unge, og den foreløbige prognose for året viser, at der er en forventning om 118 anbragte børn i gennemsnit i Løsningsforslag til afvigelser på driften Der er fokus på at benytte egne tilbud og sikre fleksibilitet i tilbuddene, hvilket sker i en dialog mellem myndighedsafdelingen og socialområdet. Det vurderes dog ikke, at det kan nedbringe det samlede forventede merforbrug, idet den primære årsag til merforbruget er flere anbragte, og at disse er yngre. Forvaltningen er i gang med en gennemgang af alle sager vedrørende tilbud uden for kommunen, med henblik på en vurdering af, om opgaven kan løses bedre og billigere. Der er fortsat fokus på i videst mulige omfang at anvende plejefamilier som alternativ til institutionelle anbringelser, der er mere udgiftstunge. Desuden er der iværksat en indsats med henblik på at styrke socialrådgivernes viden om de alment forebyggende tiltag på skole- og dagtilbudsområdet. Når socialrådgiverne får et større kendskab til disse, vil de bedre kunne henvise til forebyggende indsatser i skole og dagtilbud og derigennem være med til at begrænse fremtidige mere indgribende og omkostningstunge tiltag. Endelig er det intentionen i højere grad at arbejde med resultatdokumentation, således der bliver et bedre beslutningsgrundlag for at vælge mellem alternative tilbud på grundlag af effekt/resultater i forhold til udgiften. Socialområdet Der forventes ingen afvigelse. Anlæg Der forventes et mindreforbrug på ca. 26,9 mio. kr. 25

58 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 46,4 3,2 20,1-26,3 Socialområdet 1,3 0,0 0,8-0,6 I alt 47,7 3,2 20,8-26,9 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt I forbindelse med overførsler fra 2012 til 2013, er der tilført anlægstet 18,0 mio. kr. Budgetforøgelsen vedrører overførsler fra anlægstet i 2012, samt en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedrørende ventilationsanlæg på Auning Skole. Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Skole- og dagtilbudsområdet Der forventes et mindreforbrug på skole- og dagpasningsområdet på ca. 26,3 mio. kr., som hovedsageligt vedrører nye daginstitutioner i Grenaa, Auning og Allingåbro. Projekterne forventes først igangsat omkring årsskiftet, da projekteringsfasen har taget længere tid end forventet. Mindreforbruget skal derfor overføres til Socialområdet Der forventes et mindreforbrug på socialområdet på ca. 0,6 mio. kr., som vedrører UngNorddjurs. Projekterne forventes ikke færdige i 2013, og mindreforbruget skal derfor overføres til

59 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Note 4 Kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 57,0 57,0 0,0 Overførte driftsmidler 3,8 2,2-1,6 Drift i alt 60,8 59,2-1,6 Anlæg 7,4 7,3-0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 57,9-0,9 57,0 Anlæg 3,1 4,3 7,4 Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Drift 3,8 2,2 1,6 Drift Budgetopfølgningen pr. ultimo juni måned 2013 viser, på nuværende tidspunkt et forventet regnskab på 59,2 mio. kr. Det korrigerede udgør 60,8 mio. kr. og på nuværende tidspunkt kalkuleres der med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der forventes overført til

60 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo juni måned 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Udviklingspuljen 1,0 0,0 1,0 0,0 Kulturområdet 46,0 24,4 46,0 0,0 Udviklingsområdet 10,0 8,1 10,0 0,0 I alt 57,0 32,5 57,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,4 0,4 0,0 1,7 1,1 0,6 1,7 0,7 1,0 3,8 2,2 1,6 Udviklingspuljen Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og har et oprindeligt på 2,3 mio. kr. samt overførsel fra 2012 på 0,4 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt udmøntet 1,3 mio. kr. og restpuljen udgør 1,4 mio. kr.. Flytning af beløb fra drift til anlæg vil medføre en forbedring af servicerammen. Kultur- og udviklingsområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 32,5 mio. kr., svarende til 57 % af kultur- og udviklingsudvalgets korrigerede eksklusiv overførsler. Der er overførsler fra tidligere år på i alt 3,8 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt overført 1,6 mio. kr. til 2014, hvilket bevirker at forbruget af overførslerne på 2,2 mio. kr. som vil påvirke servicerammen. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. under kulturområdet vedrører de kulturelle puljebeløb, mens udviklingsområdet forventer et mindreforbrug på projekter under turisme, erhvervsservice og iværksætteri samt udvikling af yder- og landdistriktområder. Der forventes et regnskabsresultat for 2013 på 59,2 mio. kr. Opmærksomhedspunkter Udmøntning fra puljen til multihuse og udviklingspuljen vil kunne resultere i, at beløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Flyttes beløb fra drift til anlæg vil dette medføre en forbedring af servicerammen. 28

61 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2013 Forbrug ultimo juni måned 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Kulturområdet 7,8 1,8 7,8 0,0 Udviklingsområdet -0,4-0,4-0,5-0,1 I alt 7,4 1,4 7,3-0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udviklingsområdet Der forventes en mindreudgift i indeværende år på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes at anlægsprojektet vedrørende Naturpark Randers Fjord først forventes gennemført i Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. 29

62 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Note 5 Miljø- og teknikudvalget Samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 102,4 102,4 0,0 Overførte driftsmidler 11,3 6,8-4,5 Drift i alt 113,7 109,2-4,5 Anlæg 24,5 23,3-1,2 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 104,9-2,5 102,4 Anlæg 7,5 17,0 24,5 Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Drift 11,3 6,8 4,5 Drift 30

63 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sekretariat, udviklingsdirektør 8,3 8,7 8,3 0,0 Teknik og drift 83,9 35,9 83,9 0,0 Teknik og miljø 10,3 2,7 10,3 0,0 Fælleskomm. redningsberedskab 0,0-7,5 0,0 0,0 I alt 102,4 39,8 102,4 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sekretariat, udviklingsdirektør Teknik og drift Teknik og miljø Fælleskomm. redningsberedskab I alt Opmærksomhedspunkter: Overført fra tidligere år Forventet forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,8 0,8 0,0 4,6 4,6 0,0 5,9 1,4 4,5 0,0 0,0 0,0 11,3 6,8 4,5 Der er p.t. 2,0 mio. kr. til rest på tet for vintertjeneste. Dette beløb skønnes under normale omstændigheder at kunne dække udgiften til saltning i november og december måneder. Hvis der bliver tale om snerydning eller et ekstraordinært antal udkald til saltning, vil tet blive overskredet. På busdrift forventes udgifterne til Flextur at stige efterhånden som ordningen bliver mere kendt. Det forventes på nuværende tidspunkt, at udgiften kan afholdes indenfor det vedtagne. Det fælleskommunale redningsberedskab har haft kraftigt stigende uddannelsesudgifter de senere år pga. store løbende udskiftninger i styrken. Lønkontoen er endvidere under pres som følge af et større ressourceforbrug ved udrykninger til brande m.v. i første halvår end indarbejdet i tet. Der er derfor risiko for, at totaltet for redningsberedskabet vil blive overskredet. Anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Teknik og drift 24,3 2,9 23,3-1,0 Teknik og miljø 0,2-0,3 0,0-0,2 I alt 24,5 2,6 23,3-1,2 31

64 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Teknik og drift: Forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. en teret men ikke afholdt udgift på 1,0 mio. kr. vedr. letbanen. Beløbet forventes overført til næste år. Teknik og miljø: Forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. revision af vandløbsregulativer forventes overført til næste år, idet arbejdet ikke bliver afsluttet i

65 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Note 6 Voksen- og plejeudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 654,8 646,5-8,3 Overførte driftsmidler 6,5 3,2-3,3 Drift i alt 661,3 649,7-11,6 Anlæg 9,7 1,3-8,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 654,1 0,7 654,8 Anlæg 1,1 8,6 9,7 Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Drift 6,5 3,2 3,3 Drift På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 8,3 mio.kr. på voksen- og plejeudvalgets område. 33

66 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sundheds- og omsorgsområdet 465,0 198,5 456,7-8,3 Myndighedsafdelingen 24,3 4,2 24,3 0,0 Socialområdet 130,7 69,8 130,7 0,0 Sikringsområdet 34,8 15,6 34,8 0,0 I alt 654,8 288,1 646,5-8,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Sundheds- og omsorgsområdet Myndighedsafdelingen Socialområdet Sikringsområdet I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb -4,7-4,7 0,0 4,3 1,0 3,3 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 3,2 3,3 Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes følgende forhold: KL s nedvurdering af aktiviteten (1,8 mio. kr.), hospitalernes omlægning fra indlæggelse til ambulant behandling (2,1 mio. kr.), lavere aktivitet for læger og speciallæger (0,2 mio. kr.), samt lavere gennemsnitsudgifter på ambulant somatik (1,7 mio. kr.). I det forventede mindreforbrug er desuden medregnet højere gennemsnitsudgifter på stationær somatik på 0,2 mio. kr De økonomiske konsekvenser i forbindelse med, at Region Midtjylland har overtaget udlevering af høreapparater er opgjort til 577,5 mio. kr. på landsplan. Norddjurs Kommunes andel udgør i 2013 ca. 2,7 mio. kr. Dette beløb føres tilbage til kassen ved opfølgningen i juli Der udarbejdes en korrektion til 2014 og overslagsårene i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har været stigende i 2012 og stigningen forventes at fortsætte i Der er udarbejdet en teknisk korrektion vedrørende vederlagsfri fysioterapi for 2014 og overslagsår. Borgerne bliver udskrevet fra sygehusene tidligere, end de er blevet før. Det øger omfanget af aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet. Der følges nøje op på forbruget til de øgede aktiviteter. 34

67 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 På den aktivitetsbestemte medfinansiering er der nu klarhed over, at der ikke vil komme en restopkrævning på 2,5 mio. kr. vedrørende gennemførte aktiviteter i Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes følgende forhold: KL s nedvurdering af aktiviteten (1,8 mio. kr.), hospitalernes omlægning fra indlæggelse til ambulant behandling (2,1 mio. kr.), lavere aktivitet for læger og speciallæger (0,2 mio. kr.) samt lavere gennemsnitsudgifter på ambulant somatik (1,7 mio. kr.). I det forventede mindreforbrug er desuden medregnet højere gennemsnitsudgifter på stationær somatik på 0,2 mio. kr. Der er usikkerhed omkring hvorvidt de lavere gennemsnitsudgifter til ambulant somatik vil vare hele 2013, hvorfor der i beregningen af det forventede mindreforbrug, kun er medtaget den besparelse der er registreret i årets første 6 måneder. Fortsætter de lave gennemsnitsudgifter i 2. halvår, vil der være et yderligere mindreforbrug. Der vil i 2013 blive arbejdet videre med implementering af politikken til forebyggelse af sygehusindlæggelser herunder genindlæggelser. Samtidig vil der være øget fokus på muligheden for at anvende midlertidige boliger på plejecentrene for at mindske brugen af regionale ydelser. Myndighedsafdelingen I myndighedsafdelingen verserer 2 uafklarede ankesager, der vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Myndighedsafdelingen forventer at bruge 1,0 mio. af de overførte midler til dækning af engangsbevillinger i forbindelse med opstart af en række nye sager. Socialområdet Socialområdet forventer at bruge hele det overførte beløb på 6,9 mio. kr. til bl.a. indkøb af busser, kompetenceudvikling, indkøb og implementering af IT-systemer. Anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne 2013 Forbrug ultimo juni 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Voksen- og plejeområdet 9,7 0,1 1,3-8,4 I alt 9,7 0,1 1,3-8,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 35

68 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Afvigelsen på 8,4 mio. kr. består primært af: 0,5 mio. kr. vedrørende nyt aktivitetscenter i Ørsted. Der forventes afholdt 0,2 mio. kr. i 2013 til projektering, mens restbeløbet på 0,5 mio. kr. først forventes anvendt i ,2 mio. kr. vedrørende hjemmepleje vest indgår som en del af ældrebolighandlingsplanen, og afsluttes samtidig hermed. Beløbet forventes overført til næste år. 5,2 mio. kr. vedrørende Djurs Mad I/S, der forventes overført til 2014, da sagen omkring syn og skøn endnu ikke er afsluttet. Herudover forventes mindreforbrug vedrørende frivillighus og IT på socialområdet overført til næste år. Det bemærkes, at byggerierne i ældrebolighandlingsplanen ikke er indregnet i ovenstående tabel. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. 36

69 Oversigt over tillægsbevillinger Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Nedenstående tabel viser de samlede tillægsbevillinger i Norddjurs Kommune pr. udvalgsområde i første halvår af 2013, på drift og anlæg (positive tal er udgiftsbevillinger og negative tal er indtægtsbevillinger). Drift ( kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2013 Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 89 Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Anlæg ( kr.) Udvalgsområde Tillægsbevillinger 1. halvår 2013 Økonomiudvalget -818 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget* I alt * Inkl. ældrebolighandlingsplan 37

70 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Autoriseret regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2013 Positive tal=udgifter/aktiver. Negative tal=indtægter/passiver. Budget Korr Budget Regnskabsopgørelse 2013 Forventet regnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 Forskel 3-1 Forskel 3-2 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget * Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter m.v. * RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget * Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Køb og salg af jord inkl. byggemodning Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Finansiering m.v. Afdrag på lån * Finansforskydninger * Optagne lån * Finansieret af/henlagt til kassebeholdning * = Inkl. ældrebolighandlingsplan Renter Afdrag på lån Anlægsudgifter Finansforskydninger Optagne lån

71 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsoversigt halvår 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 39 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Norddjurs kommune Kommunaldirektørområdet Direktionen ADM direktionen Direktionssekretariatet Driftssikring boligbyg fællesudg/indt Venskabsbysamarbejde Støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsen Råd og nævn under direktionssekr Valg ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro ADM Rådhuset, Glesborg Bygade ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt Kantine ADM Direktionssekretariatet Kaffeordning HR-område ADM HR - fællesudgifter og -indtægter ADM HR Intern undervisning HR Seniorjob for personer o. 55 år Økonomidirektørområdet ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg OPUS implementering IT-afdeling ADM IT-afdelingen Økonomi og indkøb Økonomi ADM Økonomi og indkøb Indkøb Fælles indkøbskontor Løn og bogholderi Adm. af centrale lønpuljer Løn og bogholderi - fælles Lønpuljer - beløb Tjenestemandspensioner Systemafrunding/øredifference -0 0 Digitalisering Digitalisering

72 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 40 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Tværgående initiativer Tværgående initiativer Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd ADM jobcenter Jobcenter Norddjurs Grundtilskud til prod.skoler Introduktionsprogr. & introduk.forløb Førtidspension med 50% refusion Sygedagpenge Kontanthjælp - passive Kontanthj./Visse grp. Af flygtn Kontanthjælp - aktive Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Løntilskud Servicejob - netto Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Sociale formål jobcentret -0 0 Introduktionsydelse Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret Ressourceforløbsydelse Børne- og familieområdet, arbejdsmarked Erhvervsgrunduddannelser UU-Djursland UU-Djursland Udbetaling og borgerservice Borgerservice Borgerserv træning fællesudg/indt Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt Borgerserv. personlige tillæg fælles udg ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni ADM Borgerservice, Grenaa Efterlevelseshjælp Udbetalingscenter ADM udbetalingscentret Administrationsbidrag til udbet. Danmark Integration/intro ydelser Personlige tillæg Sociale formål Arbejdsmarkedsafd Kontanthjælp - passive

73 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 41 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kontanthjælp - aktive Boligydelse Boligsikring Revalidering Velfærdsdirektørområdet Konsulentbistand Konsulentbistand Velfærdssekretariatet ADM Velfærdssekretariatet Socialchefområdet fra Adm. Socialchefområdet Sekretariat Socialchefområdet Udviklingsteam Socialchefområdet -4 4 Område Juniorklubber-harmonisering Team 16-25/30 Øst Kløvervang Kløvervang Kløvervang Kløvervang Ungegruppen Kløvervang Ravnholtskolen Ravnholtskolen Ravnholtskolen, TOLDMOMS Team 16-25/30 Vest Auning Centervej 18+20, 22 boliger Auning, Centervej Auning, Centervej Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF Servicehus Centervej 18, Auning Servicehus, Centervej 18, Auning AC Auning AC Auning Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning AC Auning - Toldmoms Ungnorddjurs Plejefamilier og opholdssteder Misbrugsbehandling unge u/18 år Plus Unghuset Fællesudgifter Ungnorddjurs Ungnorddjurs fælles Fag.klub og juniorklub Ungdomsskole Grenaa

74 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 42 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Ungdomsskole Ørum Ungdomsskole Allingåbro Ungdomsskole Auning Ungdomsskolen, fælles aktiviteter Klubben, Grenaa Klubben, Ørum Klubben, Allingåbro Klubben, Auning Klubber, Fælles Juniorklub Grenaa Juniorklub Enggården Juniorklub Fristedet Juniorklub Ørsted Ungdomsskole undervisning Marthaskolen Færdselsskolen Undervisning Ungdomsskoleklubber Ungdomsskoleklubber Juniorklubber Juniorklubber Heltidsundervisning Heltidsundervisning A-klassen Grenaa Ungdomskonsulent Ungdomskonsulent SSP SSP Rekvirerede kurser Rekvirerede kurser Kontakten Kontakten Cirius projektet Cirius Projekt Projekt I.K 2-2 Projekt I.K 2-2 Bygninger Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet Åboulevarden Gasværksvej Overbrovej 50A, Ørum Fritidspas Fritidspas Område Ørum Team Nyvang

75 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Nyvang, adm. servicebetaling 1-1 Døgntilbud Nyvang Aktivitetstilbud, Nyvang Aktivitetstilbud Nyvang Bofællesskaber, Ørum Bofællesskaberne Ørum Bofællesskabet Åparken, Ørum 4-4 Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab Adm.serv.bet. bofællesskaberne Ørum 4-4 Bostøtte i eget hjem Ørum Voldby Plejehjem Voldby Plejehjem Ørum Bo- og aktivitetscenter institutionen Institution autister Serviceareal Ørum 85 institutionen Frivillig servicebet. 85 institutionen Servicearealer Ørum 108 inst Frivillig servicebet. 108 institutionen Frivillig servicebet. 85 autister -7 7 Ørum Aktivitetscenter 103/ Rusmiddelcenteret Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/ Rusmiddelcenteret Norddjurs Børnecenter Børnehus Norddjurs Børnecenter Børneafdelingen Norddjurs Børnecenter Aflastning Norddjurs Børnecenter Fælleskonto NBC Familiehuset/Sundhedsplejen Sundhedsplejen Familiehus Norddjurs Familiehus Norddjurs Familiehusets døgnafsnit Tandplejen Den komm. tandpleje Den kommunale tandpleje fælles Tandplejen klinikker Område Handicap/Psykiatri Psykiatri Vest Bofællesskaber Glesborg Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) Glesborg bostøtte i eget hjem

76 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 44 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -3 3 Oasen, Rimsøvej Ungegruppen Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk Støtte-kontaktord. Stoppest.sindlidende Stoppestedet, psyk. Allingåbro Dagtilbud nr Stoppestedet Psykiatri Øst Dolmer Have/Team Bostøtte Sønderport Bofæl.skab Dolmer Have (Soc.psyk) Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Service Dolmer Have - Servicebetalinger bus -1 1 AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud AUC Cafè Hanegal og Service Klub Trinet Skovstjernen Skovstjernen Skovstjernen servicearealer Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet Område Ørsted Skovvang Skovvang 14 boliger Kærvang 1+2+3, 18 boliger Kærvang Adm. af servicebet.kærvang Solhøj AC Solhøj Aktivitet 103 og Område Allingåbro Rogusøcentret Rougsøcentret 103 og Rougsøcentret 103 og 104, Toldmoms Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS Broagervej Broagervej bostøtte i eget hjem Bofællesskabet Broagervej Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF Bofællesskaber Stadionparken Bofællesskab Stadionparken Adm.servicebetaling Stadionparken BOF Klub Allingåbro, Auning Dagcenter Klub Friheden

77 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 45 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Virkom, konto Projekt montagen Virkom, konto 590,TOLDMOMS -1 1 Nærheden/Botilbud/Bostøtte Mellemgården Team Nærheden Nærheden 103/ Nærheden 103/104, TOLDMOMS Køretøjer Nærheden Bofællesskab Team Ålunden/Mellemgården Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården Adm.frivillig servicebetalng Ålunden Adm.frivillig servicebet. Mellemgården Myndighedsområdet Råd og nævn under socialafdeli Råd og nævn under socialafdelingen ADM - myndighedsafdelingen Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap Myndighedsafd. konto Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc Mellemkom. indt./udg. vedr. pl Mellemkom. indt./udg. vedr. plejehjem Socialområdet - handicap STU - kommunale uddannelsesforløb Ungdomsudd..for unge m/særlige behov Socialafdelingen lejetab Folkeoplysende voksenundervisning Integration Pleje og oms. handicappede Personlig og praktisk hjælp Tilskud til ansættelse af hjælpere Statsrefusioner Foreb.indsats handicappede Forebygg.indsats for handicappede Statsrefusioner Botilb., særlige sociale probl Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer Statsrefusioner Alkoholbehandl. og behandl.hje Alkoholbehandl. og behandl.hjem Behandling af stofmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr Botilb. til længerev. ophold Botilbud til længerevarende ophold

78 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 46 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Statsrefusioner Priv.botilb længerevar. ophold - ejf Botilbud til midlertidigt opho Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt Statsrefusioner Botilb., midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordni Støtte- & kontaktordning, Auning Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion Kontaktpersonord.for døvblinde Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets og samværstilbud Merudgifter til voksne Merudgifter til voksne Socialafd Støtte t. frivilligt socialt a Støtte t. frivilligt socialt arbejde Børne- og Familieafdelingen, myndighed Døgninstitutioner for børn og Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfor Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Privat leverandør aflastninger Familieafdelingen, myndighed Familieafdelingen fælles Plejefamilier/opholdsst., myndighed Plejefamilier og opholdssteder netto Opholdssteder, private Sundhed og Omsorg Sundhedsområdet Administration sundhedsafdelin ADM sundhedsafdelingen Sundhedsafdelingen Aktivitetsbestemt medfinansier Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Ældreboliger/andre faste ejend

79 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 47 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Østerled Vivild Stadionparken, Allingåbro Rougsøvej/Dr. Frandsensvej, Ørsted Vivild, Fælleshus, Århusvej Ørsted Dagcenter, Doktorgården Holbæk, Lejetab Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang Holbæk Ældrecenter Gjesing Ældreboliger Stadionparken Farsøhthus Potetevej 14, Auning (firkanthuset) Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) Elmealle 6 (8 boliger) Ørsted Ældreboliger Centervej 20, Auning (12 boliger) Elmealle 2 (6 boliger) Centervej 18, Auning (12 boliger) Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang Glesborg ældreboliger Boliger Stadionparken Rougsøvej/Dr.Frandsensvej Skovstjernen Boliger, Digterparken Boliger, Violskrænten Dolmer Have 2, Grenaa Dystrupvej 4, Ørum(boliger) Elme Allè 10, Auning(boliger) Dolmer Have Violskrænten 10, Grenaa Nyetablerede ældreboliger, diverse Afledte driftudg.ældrebolighandlingsplan ADM Plejeafdelingen ADM plejeafdelingen Projekt Visitationsafdelingen Visitationsområdet Visitationsområdet Adm.Visitationsafdelingen Hjælpemidler Hjælpemidler fælles udg./indt., Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepot - toldmoms Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms

80 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 48 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler - Administration Hjælpemidler - Administration Plejeområdet Forebyggende hjemmebesøg Komm.genoptræn.& vedlh.træning Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Sundhedsudgifter m.v Fælles udg. & indt. - hospice Pleje og omsorg af ældre &hand Personlig/praktisk hjælp, Tilskud fritvalgsordning Mad pensionister Foreb.indsats ældre & handicap Fælleshuset Stadionparken Plejehjem & beskyttede boliger Fælles udg./indt., Plejevederlag til døende i ege Plejevederlag og sygeplejeart., døende Rådgivning Rådgivning - fællesudg./indt., Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre Sundhed og Omsorg Øst Hjemmepleje - øst Hjemmepleje øst Hjemmepleje Anholt Hjemmesygepleje - øst Hjemmesygepleje øst Hjemmesygepleje Anholt Træning ØST Døgn Øst Visiteret dagcenter, Fuglsanggården Dagcenter Posthaven Træning ØST Plejecentre Øst Digterparken Violskrænten Center Fuglsanggården Fuglsanggården, Toldmoms Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje - vest Træning og Hjemmepleje Vest Hjemmepleje Allingåbro Hjemmepleje Glesborg Hjemmepleje Auning Hjemmepleje Vest Allingåbro

81 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 49 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje Vest Glesborg Hjemmesygepleje - vest Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning Hjemmesygepleje Glesborg Træning - vest Træning Vest Døgnafdelingen Plejecentre Vest Farsøhthus - servicecenter Bakkely - servicecenter Boenhederne Møllehjemmet Glesborg Plejecenter Plejeboliger/Plejehjem Vestervang Nørrevang Lyngbygård Plejeenheden Kærnehuset Hedebo-Centret Gammel Violskrænten Plejecentre fælles udg. og indt Skole og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet Adm. Børn og Unge Administration fællessek. børn Slettes ADM fællessek. børn og unge ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet Skoleområdet B.U.U. - Udviklingspulje Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj PPR PPR Specialpædagogisk bistand Intern kompetence udvikling Intern kompetence udvikling Fjellerup Kulturcenter Fjellerup Kulturcenter Stadion Alle 2A Stadion Alle 2A Skoler og SFO Skoler fællesudg. og -indtægte Skoler fællesudg. og -indtægter Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning region

82 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 50 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Bidrag statslige og private Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Konsulenter skole SFO fællesudg. og -indt SFO fællesudg. og -indt klasse-Center klasse-Center Auning Skole Auning skole SFO Auning Auning skole specialklasser Auning skole specialklasser SFO specialklasse Auning Søndre Skole Søndre Skole Østre Skole Østre skole Familieskolen Familieskolen Skolebibliotek Skolebibliotek Skolebib.konsulent Kattegatskolen Kattegatskolen SFO Kattegatskolen Grunde og bygninger Skolebakken Kantinen Skolebakken Kantinen Åboulevarden Kattegatskolen - specialklasser Kattegatskolen spc generelle Kattegatskolen spc specifikke SFO Kattegatskolen specialklasser Kommunale specialskoler Specialskoler fællesudg. og -i Specialskoler fællesudg. og -indt Gamle heldagsskoler Djurslandsskolen Djurslandsskolen SFO Djurslandsskolen Djurslandsskolen U-klub Viltre Vinterlege Djurslandsskolen Dagtilbudsområdet Fællesudg. og -indtægter dagin Fællesudg. og -indtægter daginstitution

83 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 51 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Merindskrivning Puljer Projekter Opkvalificering af tidlig indsats Sprogstimulering Dagpleje Fællesudg. og -indtægter dagpl Dagpleje - fælles Vuggestuer Fællesudg. og -indtægter vugge Fællesudg. og -indtægter vuggestuer Børnehaver Daginst. - fælles Nørager Børnehave Integrerede daginstitutioner Integr. daginst. fælles Område Auning Område Auning fælles Dagpleje område Auning Børnehaven Skovvang Børnehaven Bettebo Børnehaven Nyvang Område Grenaa Område Grenaa fælles udgifter og indtægt Børnehaven Landsbyen Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven Børnehaven Troldebo Børnehaven Regnbuen Dagplejen, Område Grenaa Børneinst. Vores hus, handicapafd Børneinstitutionen Vores Hus, Vores Hus - børneinstitution Vores Hus, handicapafd. (052517) Vuggestuen Åboulevarden Vuggestuen Åboulevarden alm Vuggestuen Åboulevarden, handicap Distrikt Ørsted Børnehaven Blæksprutten Børnehaven Skovly Dagplejen, Distrikt Ørsted Distrikt Ørsted Fælles Skovsprutten Rougsøskolen Rougsøskolen

84 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 52 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK SFO Rougsøskolen Distrikt Allingåbro Allingåbro Børnecenter Dagplejen, Distrikt Allingåbro Distrikt Allingåbro Allingåbroskolen Allingåbroskolen SFO Allingåbro Allingåbro - specialklasser Allingåbro specialklasser Distrikt Langhøj Børnehaven Blinklyset Dagplejen, Distrikt Langhøj Distrikt Langhøj Fælles Langhøjskolen Langhøjskolen SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - specialklasser Langhøjskolen, specialklasser SFO Langhøjskolen, speciaklasser Distrikt Ørum Åparkens børnehave Fjellerup Børnehave Dagplejen, Distrikt Ørum Distrikt Ørum Fælles Ørum Skole Ørum skole SFO Ørum skole Distrikt Glesborg Glesborg børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Dagplejen, Distrikt Glesborg Glesborg Skole Glesborg skole SFO Glesborg Distrikt Toubro Børnenes Hus Dagplejen, Distrikt Toubro Distrikt Toubro Fælles Toubroskolen Toubroskolen SFO Toubroskolen Distrikt Mølleskolen Børnehaven Møllehaven

85 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 53 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Dagplejen, Distrikt Mølleskolen Mølleskolen Mølleskolen SFO Mølleskolen Skolebod Distrikt Mølleskolen Mølleskolen - specialklasser Mølleskolen, specialklasser SFO Mølleskolen, specialklasser Distrikt Anholt Anholt Børnehave Anholt Skole Anholt skole Tjenesteboliger på Sønderstrandvej Distrikt Vestre Voldby Vestre Skole Vestre skole SFO Vestre skole Vestre Skole - læsecenter Skolebod Vestre Skole Distrikt Voldby Børnehaven Frihedslyst Dagplejen, Distrikt Voldby Distrikt Voldby Fælles Voldby Skole Voldby skole SFO Voldby skole Støttekorps Vest Støttekorps Vest Støttekorps Øst Støttekorps Øst Støttekorps Fælles Fælles støttepæd.korps Klubber, unge Klubber - fælles Særlige dag- og klubtilbud Særlige dag- og klubtilbud Åbne pædagogiske tilbud Åbne pædagogiske tilbud Tilskud til privat inst./dagpl Egne private institutioner Institutioner i andre kommuner Udviklingsdirektørområdet Konsulentbistand Konsulentbistand Miljø og teknik

86 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 54 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Sekretariat udviklingsdirektør Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab Moselund Moselund Moselund momsreg. Virksomhed Adm. Sekretariat udviklingsdirektør ADM sekretariat udviklingsdirektør Teknik og drift Administration teknik og drift ADM teknik og drift Jordforsyning Jordforsyning Boligformål Jordforsyning Erhvervsformål Jordforsyning Ubestemte formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Veje Vejafdelingen Vejvedligeholdelse Belægninger Vintertjeneste Driftsbygninger og pladser Parkeringskontrol Parkeringskontrol Havne Grenaa Lystbådehavn Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden Materielgårde Materielgårde Materielgårde momsreg. Virksomhed Kollektiv Trafik Koll. trafik fælles formål Stationsforpladsen Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P Busdrift Grenaa - Anholt Færgefart Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord Statstilskud for gratis færgetransport Bygninger excl. Central vedl Ejendomme fælles udg. og -indt Bygninger Offentlige toiletter Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård Flygtningelandsbyen, Grenaa

87 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 55 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Strædet 3, Fausing Jordrampen 3, Drammelstrup Sandvej 4, Auning Lejede pensionistboliger i Auning Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling Rimsø Bygade Stendyssevej 22, Stenvad Fredensgade 4-10 og Østerbro 30-38, Violskrænten 10-12, Grenaa Søndergade 17, Grenaa -0 0 Fuglevænget 78B, Grenaa Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa Anemonevej 6, Glesborg Stadionvej 4, Glesborg Stokkebro 81, Gjerrild Rødspættevej, Bønnerup Strand Fabriksvej 5, Bilsynshal Grenaa Industrivej 51, Auning Granbakkevej 14, Allingåbro Stokkebro 83 og Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa Mellemstrupvej 30, Grenaa Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa Gasværksvej 1, Grenaa Søndergade 13, Grenaa Søndergade 15, Grenaa Georgsmindevej rtidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning Havnevej Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk Karen Blixens Vej 1, Grenaa Integration Toldbodgyde 4, Ørsted Tidl.Bibliotek, GInnerup, Brokkedalsvej Sildevej 8, Bønnerup Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa Østergårdsvej 19, Vivild Aspevej 5, tidl. Kristruplejer -4 4 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent Stadion Allé 2A, Grenaa Solhytten momsreg

88 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 56 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Ind og udgående ejendomme Lyngbygård, Lyngbyvej det gl pleje Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje Dolmervej 14, Voldby Sygehusvej 29, Ørsted Voerfærgevej Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten Skyttevej 4, Børnehaven Skovly Skolegade 15, Børnenes hus Drift af ejendomme fra nedrivningspulje Central bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligehold vuggestuer Vuggestuen Åboulevarden Bygningsvedligehold børnehaver Børnehaven Skovvang 5-5 Børnehaven Blinklyset Åparkens Børnehave 5-5 Glesborg Børnehave 1-1 Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven 7-7 Børnehaven Regnbuen 2-2 Børnehaven Frihedslyst 3-3 Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket 1-1 Fjellerup Børnehave Bygningsvedligeholdelse skoler Auning Skole 1-1 Allingåbroskolen Rougsøskolen Langhøjskolen Glesborg Skole Voldby Skole 9-9 Ørum Skole Vestre Skole Kattegatskolen, Åboulevarden Mølleskolen Toubroskolen 4-4 Djurslandsskolen Bygningsvedligeholdelse iøvrig Bygningsvedligeholdelse iøvrigt Bygningsrenov., Solceller og energi Bygningsrenov., Solceller og energi Teknik og Miljø

89 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 57 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Skove Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Kystsikring Miljøbeskyttelse fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn Skadedyrsbekæmpelse GIS og kort Klimahandlingsplan Byfornyelse Byfornyelse Adm. Teknik og miljø ADM planafdeling Byggesagsbehandling ADM naturområdet ADM miljøområdet Redningsberedskab Brand og redning,fælleskom.redningsbered Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Brand og redning momsreg.fælleskom.redni Afhjælpende indsats momsregistreret Kultur og udviklingsafdeling Administration kultur og udvik ADM kultur og udviklingsafdelingen Råd og nævn under kulturafdeli Råd og nævn under kulturafdelingen Direktørområdet Udviklingspulje Udviklingspulje Kulturafdelingen Fritidsfaciliteter Grenaa Idrætscenter DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms Selvejende inst. Grenaa idrætscenter Grenaa Idrætscenter/Svømmehal Øvrige idrætsfaciliteter Motorcrossbane, Grenaa enge Genopretning af boldbane i Åstrup

90 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Tilskud til Multihus Pulje til renovering idrætshaller/anlæg Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller Ørsted Rideklub Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller Øvrige selvejende idrætsforen Øvrige selvejende idrætsforeninger Andre fritidsfaciliteter Fælles udgifter og indtægter Grenaa Vandrehjem 7-7 Museer Selvejende museer Teatre Teatersamvirke Øvrige teatre Selvejende teatre Statsrefusion teatre Musikskoleområdet Norddjurs kulturskole Kulturhuse Kulturhuset Pavillonen Kulturhuset Pavillonen Foreningen Pavillonen Kulturhuset i Trustrup Kulturhuset i Trustrup Baunhøj Mølle Baunhøj Mølle Øvrige kulturhuse Birkehøj, Voldby Fjellerup Kulturcenter Pakhuset Allingåbro Stenvad kulturelle arrangementer Gjerrild Kulturhus Bønnerup Kulturhus Enslevgården Albøgegården Forsamlingshuse Forsamlingshuse Kulturelle puljebeløb Kulturelle puljebeløb Kulturprojekter Kulturprojekter Selvejende kulturprojekter Kulturring Østjylland

91 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 59 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Aarhus som europæisk kulturhovedstad Folkeoplysning Voksenundervisning Frivillig foreningsarbejde Lokaletilskud Folkeoplysning, fælles formål Egnsarkiver Grenaa Egnsarkiv Øvrige egnsarkiver Norddjurs biblioteker Norddjurs biblioteker fælles Norddjurs biblioteker fælles Ørsted Bibliotek Ørsted bibliotek Ørum Bibliotek Ørum bibliotek Kulturperronen Kulturperronen Grenaa Bibliotek Grenaa bibliotek Børnehavebiblioteket 0-0 Børnehavebiblioteket. 0-0 Ungdomsunivers Ungdomsunivers Udviklingsafdelingen Naturskoleområdet Naturcenter, klitten Naturcenter momsreg. virksomhed Øvrige fritidsfaciliteter Blå Flag udvikling Selvejende institutioner udviklingsafd Turisme Turisme fælles pulje Tilskud til turistformål Turisme aktiviteter Erhvervsservice- og iværksætte Erhvervsrettede tilskud Erhvervsrettet øvrige Fokus erhversserv indsats havets ressour Masterplan Grenaa Havn Samarbejde Djurs Wind Power Markedsføring Norddjurs Kommune Udvikling yder- og landdistrik Udvikling yder- og landdistrikter Det gode værtsskab

92 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 60 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fleksibelt liv i eksisterende rammer Matchmaking mellem Auning og oplandet Pulje Lokale bosætningsinitiativer Nyt liv ved Fjellerup Strand Projekt sommerby - vinterby Badebro Fjellerup Strand Letbanen Letbanen Nedlagte "områder" slettes Løn og bogholderi ADM bogholderi Socialchefområdet Socialområdet, social Handicap og psykiatri ØST AUC/misbrug/bostøtte/dagtilbud AUC Handicap og psykiatri VEST Team Auning/Allingåbro Bofællesskab Stadionparken Adm. af servicebet. Stadionparken BOF -1 1 Biblioteksområdet Grenaa Bibliotek Grenaa Bibliotek Økonomiudvalget Kommunaldirektørområdet Direktionen ADM direktionen Direktionssekretariatet Driftssikring boligbyg fællesudg/indt Venskabsbysamarbejde Støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsen Råd og nævn under direktionssekr Valg ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro ADM Rådhuset, Glesborg Bygade ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt Kantine ADM Direktionssekretariatet Kaffeordning HR-område

93 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 61 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK ADM HR - fællesudgifter og -indtægter ADM HR Intern undervisning HR Økonomidirektørområdet ADM Økonomidirektør fælles indt. og udg OPUS implementering IT-afdeling ADM IT-afdelingen Økonomi og indkøb Økonomi ADM Økonomi og indkøb Indkøb Fælles indkøbskontor Løn og bogholderi Adm. af centrale lønpuljer Løn og bogholderi - fælles Lønpuljer - beløb Tjenestemandspensioner Systemafrunding/øredifference -0 0 Digitalisering Digitalisering Tværgående initiativer Tværgående initiativer Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet ADM - Arbejdsmarkedsafdelingen Råd og nævn under Arbejdsmarkedsafd ADM jobcenter Udbetaling og borgerservice Borgerservice Borgerserv træning fællesudg/indt Borgerserv. sundhedsudg. fællesudg/-indt Borgerserv. personlige tillæg fælles udg ADM Borgers. Kulturperr, Torvegade, Auni ADM Borgerservice, Grenaa Udbetalingscenter ADM udbetalingscentret Administrationsbidrag til udbet. Danmark Velfærdsdirektørområdet Konsulentbistand Konsulentbistand Velfærdssekretariatet ADM Velfærdssekretariatet Socialchefområdet fra Adm. Socialchefområdet Myndighedsområdet

94 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 62 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Råd og nævn under socialafdeli Råd og nævn under socialafdelingen ADM - myndighedsafdelingen Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap Myndighedsafd. konto Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc Sundhed og Omsorg Sundhedsområdet Administration sundhedsafdelin ADM sundhedsafdelingen ADM Plejeafdelingen ADM plejeafdelingen Projekt Visitationsafdelingen Adm.Visitationsafdelingen Skole og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet Adm. Børn og Unge Administration fællessek. børn Slettes ADM fællessek. børn og unge ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet ADM skole- og dagtilbudsområdet Udviklingsdirektørområdet Konsulentbistand Konsulentbistand Miljø og teknik Sekretariat udviklingsdirektør Adm. Sekretariat udviklingsdirektør ADM sekretariat udviklingsdirektør Teknik og drift Administration teknik og drift ADM teknik og drift Teknik og Miljø Adm. Teknik og miljø ADM planafdeling Byggesagsbehandling ADM naturområdet ADM miljøområdet Kultur og udviklingsafdeling Administration kultur og udvik ADM kultur og udviklingsafdelingen Råd og nævn under kulturafdeli Råd og nævn under kulturafdelingen Nedlagte "områder"

95 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 63 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK slettes Løn og bogholderi ADM bogholderi Arbejdsmarkedsudvalget Kommunaldirektørområdet HR-område Seniorjob for personer o. 55 år Økonomidirektørområdet Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Jobcenter Norddjurs Grundtilskud til prod.skoler Introduktionsprogr. & introduk.forløb Førtidspension med 50% refusion Sygedagpenge Kontanthjælp - passive Kontanthj./Visse grp. Af flygtn Kontanthjælp - aktive Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Løntilskud Servicejob - netto Beskæftigelsesordninger Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Sociale formål jobcentret -0 0 Introduktionsydelse Driftsudg. den kommunale beskæft.indsats Uddannelsesordn. for ledige uden dp.ret Ressourceforløbsydelse Børne- og familieområdet, arbejdsmarked Erhvervsgrunduddannelser UU-Djursland UU-Djursland Velfærdsdirektørområdet Socialchefområdet fra Område Handicap/Psykiatri Område Allingåbro Virkom, konto Projekt montagen Virkom, konto 590,TOLDMOMS -1 1 Sundhed og Omsorg Visitationsafdelingen Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepotet (5.98) Hjælpemiddeldepot - toldmoms

96 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 64 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemiddeldepot ny - toldmoms Børne- og ungdomsudvalget Velfærdsdirektørområdet Socialchefområdet fra Område Juniorklubber-harmonisering Ungnorddjurs Plejefamilier og opholdssteder Misbrugsbehandling unge u/18 år Plus Unghuset Fællesudgifter Ungnorddjurs Ungnorddjurs fælles Fag.klub og juniorklub Ungdomsskole Grenaa Ungdomsskole Ørum Ungdomsskole Allingåbro Ungdomsskole Auning Ungdomsskolen, fælles aktiviteter Klubben, Grenaa Klubben, Ørum Klubben, Allingåbro Klubben, Auning Klubber, Fælles Juniorklub Grenaa Juniorklub Enggården Juniorklub Fristedet Juniorklub Ørsted Ungdomsskole undervisning Marthaskolen Færdselsskolen Undervisning Ungdomsskoleklubber Ungdomsskoleklubber Juniorklubber Juniorklubber Heltidsundervisning Heltidsundervisning A-klassen Grenaa Ungdomskonsulent Ungdomskonsulent SSP SSP Rekvirerede kurser Rekvirerede kurser

97 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 65 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kontakten Kontakten Cirius projektet Cirius Projekt Projekt I.K 2-2 Projekt I.K 2-2 Bygninger Grenaa Ungdomsgård, Åstruphegnet Åboulevarden Gasværksvej Overbrovej 50A, Ørum Fritidspas Fritidspas Norddjurs Børnecenter Børnehus Norddjurs Børnecenter Børneafdelingen Norddjurs Børnecenter Aflastning Norddjurs Børnecenter Fælleskonto NBC Familiehuset/Sundhedsplejen Sundhedsplejen Familiehus Norddjurs Familiehus Norddjurs Familiehusets døgnafsnit Tandplejen Den komm. tandpleje Den kommunale tandpleje fælles Tandplejen klinikker Myndighedsområdet Børne- og Familieafdelingen, myndighed Døgninstitutioner for børn og Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfor Merudg., tabt arb. fortj. Fam.afd brutto Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Privat leverandør aflastninger Familieafdelingen, myndighed Familieafdelingen fælles Plejefamilier/opholdsst., myndighed Plejefamilier og opholdssteder netto Opholdssteder, private Skole og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet

98 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 66 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Skoleområdet B.U.U. - Udviklingspulje Børne- og ungd.udvalget - udviklingspulj PPR PPR Specialpædagogisk bistand Intern kompetence udvikling Intern kompetence udvikling Fjellerup Kulturcenter Fjellerup Kulturcenter Stadion Alle 2A Stadion Alle 2A Skoler og SFO Skoler fællesudg. og -indtægte Skoler fællesudg. og -indtægter Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning region Bidrag statslige og private Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Konsulenter skole SFO fællesudg. og -indt SFO fællesudg. og -indt klasse-Center klasse-Center Auning Skole Auning skole SFO Auning Auning skole specialklasser Auning skole specialklasser SFO specialklasse Auning Søndre Skole Søndre Skole Østre Skole Østre skole Familieskolen Familieskolen Skolebibliotek Skolebibliotek Skolebib.konsulent Kattegatskolen Kattegatskolen SFO Kattegatskolen Grunde og bygninger Skolebakken Kantinen Skolebakken

99 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 67 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kantinen Åboulevarden Kattegatskolen - specialklasser Kattegatskolen spc generelle Kattegatskolen spc specifikke SFO Kattegatskolen specialklasser Kommunale specialskoler Specialskoler fællesudg. og -i Specialskoler fællesudg. og -indt Gamle heldagsskoler Djurslandsskolen Djurslandsskolen SFO Djurslandsskolen Djurslandsskolen U-klub Viltre Vinterlege Djurslandsskolen Dagtilbudsområdet Fællesudg. og -indtægter dagin Fællesudg. og -indtægter daginstitution Merindskrivning Puljer Projekter Opkvalificering af tidlig indsats Sprogstimulering Dagpleje Fællesudg. og -indtægter dagpl Dagpleje - fælles Vuggestuer Fællesudg. og -indtægter vugge Fællesudg. og -indtægter vuggestuer Børnehaver Daginst. - fælles Nørager Børnehave Integrerede daginstitutioner Integr. daginst. fælles Område Auning Område Auning fælles Dagpleje område Auning Børnehaven Skovvang Børnehaven Bettebo Børnehaven Nyvang Område Grenaa Område Grenaa fælles udgifter og indtægt Børnehaven Landsbyen Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven Børnehaven Troldebo

100 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 68 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børnehaven Regnbuen Dagplejen, Område Grenaa Børneinst. Vores hus, handicapafd Børneinstitutionen Vores Hus, Vores Hus - børneinstitution Vores Hus, handicapafd. (052517) Vuggestuen Åboulevarden Vuggestuen Åboulevarden alm Vuggestuen Åboulevarden, handicap Distrikt Ørsted Børnehaven Blæksprutten Børnehaven Skovly Dagplejen, Distrikt Ørsted Distrikt Ørsted Fælles Skovsprutten Rougsøskolen Rougsøskolen SFO Rougsøskolen Distrikt Allingåbro Allingåbro Børnecenter Dagplejen, Distrikt Allingåbro Distrikt Allingåbro Allingåbroskolen Allingåbroskolen SFO Allingåbro Allingåbro - specialklasser Allingåbro specialklasser Distrikt Langhøj Børnehaven Blinklyset Dagplejen, Distrikt Langhøj Distrikt Langhøj Fælles Langhøjskolen Langhøjskolen SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - specialklasser Langhøjskolen, specialklasser SFO Langhøjskolen, speciaklasser Distrikt Ørum Åparkens børnehave Fjellerup Børnehave Dagplejen, Distrikt Ørum Distrikt Ørum Fælles Ørum Skole Ørum skole SFO Ørum skole

101 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 69 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Distrikt Glesborg Glesborg børnehave Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket Dagplejen, Distrikt Glesborg Glesborg Skole Glesborg skole SFO Glesborg Distrikt Toubro Børnenes Hus Dagplejen, Distrikt Toubro Distrikt Toubro Fælles Toubroskolen Toubroskolen SFO Toubroskolen Distrikt Mølleskolen Børnehaven Møllehaven Dagplejen, Distrikt Mølleskolen Mølleskolen Mølleskolen SFO Mølleskolen Skolebod Distrikt Mølleskolen Mølleskolen - specialklasser Mølleskolen, specialklasser SFO Mølleskolen, specialklasser Distrikt Anholt Anholt Børnehave Anholt Skole Anholt skole Tjenesteboliger på Sønderstrandvej Distrikt Vestre Voldby Vestre Skole Vestre skole SFO Vestre skole Vestre Skole - læsecenter Skolebod Vestre Skole Distrikt Voldby Børnehaven Frihedslyst Dagplejen, Distrikt Voldby Distrikt Voldby Fælles Voldby Skole Voldby skole SFO Voldby skole Støttekorps Vest Støttekorps Vest

102 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Støttekorps Øst Støttekorps Øst Støttekorps Fælles Fælles støttepæd.korps Klubber, unge Klubber - fælles Særlige dag- og klubtilbud Særlige dag- og klubtilbud Åbne pædagogiske tilbud Åbne pædagogiske tilbud Tilskud til privat inst./dagpl Egne private institutioner Institutioner i andre kommuner Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingsdirektørområdet Kultur og udviklingsafdeling Direktørområdet Udviklingspulje Udviklingspulje Kulturafdelingen Fritidsfaciliteter Grenaa Idrætscenter DSI Gr. Idrætscenter//Toldmoms Selvejende inst. Grenaa idrætscenter Grenaa Idrætscenter/Svømmehal Øvrige idrætsfaciliteter Motorcrossbane, Grenaa enge Genopretning af boldbane i Åstrup Tilskud til Multihus Pulje til renovering idrætshaller/anlæg Udmøntn ren.pulje idrætsanlæg/haller Ørsted Rideklub Udmøntn.ren.pulje idrætsanlæ/haller Øvrige selvejende idrætsforen Øvrige selvejende idrætsforeninger Andre fritidsfaciliteter Fælles udgifter og indtægter Grenaa Vandrehjem 7-7 Museer Selvejende museer Teatre Teatersamvirke Øvrige teatre Selvejende teatre

103 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 71 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Statsrefusion teatre Musikskoleområdet Norddjurs kulturskole Kulturhuse Kulturhuset Pavillonen Kulturhuset Pavillonen Foreningen Pavillonen Kulturhuset i Trustrup Kulturhuset i Trustrup Baunhøj Mølle Baunhøj Mølle Øvrige kulturhuse Birkehøj, Voldby Fjellerup Kulturcenter Pakhuset Allingåbro Stenvad kulturelle arrangementer Gjerrild Kulturhus Bønnerup Kulturhus Enslevgården Albøgegården Forsamlingshuse Forsamlingshuse Kulturelle puljebeløb Kulturelle puljebeløb Kulturprojekter Kulturprojekter Selvejende kulturprojekter Kulturring Østjylland Aarhus som europæisk kulturhovedstad Folkeoplysning Voksenundervisning Frivillig foreningsarbejde Lokaletilskud Folkeoplysning, fælles formål Egnsarkiver Grenaa Egnsarkiv Øvrige egnsarkiver Norddjurs biblioteker Norddjurs biblioteker fælles Norddjurs biblioteker fælles Ørsted Bibliotek Ørsted bibliotek Ørum Bibliotek Ørum bibliotek Kulturperronen

104 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 72 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kulturperronen Grenaa Bibliotek Grenaa bibliotek Børnehavebiblioteket 0-0 Børnehavebiblioteket. 0-0 Ungdomsunivers Ungdomsunivers Udviklingsafdelingen Naturskoleområdet Naturcenter, klitten Naturcenter momsreg. virksomhed Øvrige fritidsfaciliteter Blå Flag udvikling Selvejende institutioner udviklingsafd Turisme Turisme fælles pulje Tilskud til turistformål Turisme aktiviteter Erhvervsservice- og iværksætte Erhvervsrettede tilskud Erhvervsrettet øvrige Fokus erhversserv indsats havets ressour Masterplan Grenaa Havn Samarbejde Djurs Wind Power Markedsføring Norddjurs Kommune Udvikling yder- og landdistrik Udvikling yder- og landdistrikter Det gode værtsskab Fleksibelt liv i eksisterende rammer Matchmaking mellem Auning og oplandet Pulje Lokale bosætningsinitiativer Nyt liv ved Fjellerup Strand Projekt sommerby - vinterby Badebro Fjellerup Strand Letbanen Letbanen Nedlagte "områder" Biblioteksområdet Grenaa Bibliotek Grenaa Bibliotek Miljø- og teknisk udvalg Udviklingsdirektørområdet Miljø og teknik Sekretariat udviklingsdirektør Bet. fælleskommunalt Redningsberedskab

105 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 73 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Moselund Moselund Moselund momsreg. Virksomhed Teknik og drift Jordforsyning Jordforsyning Boligformål Jordforsyning Erhvervsformål Jordforsyning Ubestemte formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Veje Vejafdelingen Vejvedligeholdelse Belægninger Vintertjeneste Driftsbygninger og pladser Parkeringskontrol Parkeringskontrol Havne Grenaa Lystbådehavn Grenaa Lystbådehavn-Leje fra fonden Materielgårde Materielgårde Materielgårde momsreg. Virksomhed Kollektiv Trafik Koll. trafik fælles formål Stationsforpladsen Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel-P Busdrift Grenaa - Anholt Færgefart Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord Statstilskud for gratis færgetransport Bygninger excl. Central vedl Ejendomme fælles udg. og -indt Bygninger Offentlige toiletter Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård Flygtningelandsbyen, Grenaa Strædet 3, Fausing Jordrampen 3, Drammelstrup Sandvej 4, Auning Lejede pensionistboliger i Auning Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling Rimsø Bygade

106 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 74 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Stendyssevej 22, Stenvad Fredensgade 4-10 og Østerbro 30-38, Violskrænten 10-12, Grenaa Søndergade 17, Grenaa -0 0 Fuglevænget 78B, Grenaa Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa Anemonevej 6, Glesborg Stadionvej 4, Glesborg Stokkebro 81, Gjerrild Rødspættevej, Bønnerup Strand Fabriksvej 5, Bilsynshal Grenaa Industrivej 51, Auning Granbakkevej 14, Allingåbro Stokkebro 83 og Matr. 3 I, Ulstrup by, Stenvadcenter 0-0 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole Matr. 1 bm, Fjerllerup Bygade 1-1 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa Mellemstrupvej 30, Grenaa Pakhuset, Sønderport 10, Grenaa Gasværksvej 1, Grenaa Søndergade 13, Grenaa Søndergade 15, Grenaa Georgsmindevej rtidl. materielgård, Tårupvej 4,Auning Havnevej Anne Krabbes Vej 7, Ørsted,tidl.heldagsk Karen Blixens Vej 1, Grenaa Integration Toldbodgyde 4, Ørsted Tidl.Bibliotek, GInnerup, Brokkedalsvej Sildevej 8, Bønnerup Tidligere vandrehjem. Ydesvej 4, Grenaa Østergårdsvej 19, Vivild Aspevej 5, tidl. Kristruplejer -4 4 Fjellerup gl. skole/fjellerup kulturcent Stadion Allé 2A, Grenaa Solhytten momsreg Ind og udgående ejendomme Lyngbygård, Lyngbyvej det gl pleje Nørrevang, Rimsø Bygade 22- det gl pleje Dolmervej 14, Voldby Sygehusvej 29, Ørsted Voerfærgevej

107 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 75 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Rougsøvej 179, Børnehaven Blæksprutten Skyttevej 4, Børnehaven Skovly Skolegade 15, Børnenes hus Drift af ejendomme fra nedrivningspulje Central bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligehold vuggestuer Vuggestuen Åboulevarden Bygningsvedligehold børnehaver Børnehaven Skovvang 5-5 Børnehaven Blinklyset Åparkens Børnehave 5-5 Glesborg Børnehave 1-1 Børnehaven Gymnasievej Skovbørnehaven 7-7 Børnehaven Regnbuen 2-2 Børnehaven Frihedslyst 3-3 Bønnerup Børnehave Børnehaven Savværket 1-1 Fjellerup Børnehave Bygningsvedligeholdelse skoler Auning Skole 1-1 Allingåbroskolen Rougsøskolen Langhøjskolen Glesborg Skole Voldby Skole 9-9 Ørum Skole Vestre Skole Kattegatskolen, Åboulevarden Mølleskolen Toubroskolen 4-4 Djurslandsskolen Bygningsvedligeholdelse iøvrig Bygningsvedligeholdelse iøvrigt Bygningsrenov., Solceller og energi Bygningsrenov., Solceller og energi Teknik og Miljø Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Skove Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Kystsikring 22-22

108 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 76 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Miljøbeskyttelse fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Kortlægning/ indsatsplanlægn, vandforsyn Skadedyrsbekæmpelse GIS og kort Klimahandlingsplan Byfornyelse Byfornyelse Redningsberedskab Brand og redning,fælleskom.redningsbered Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Brand og redning momsreg.fælleskom.redni Afhjælpende indsats momsregistreret Voksen- og plejeudvalget Økonomidirektørområdet Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Jobcenter Norddjurs Revalidering Udbetaling og borgerservice Borgerservice Efterlevelseshjælp Udbetalingscenter Integration/intro ydelser Personlige tillæg Sociale formål Arbejdsmarkedsafd Kontanthjælp - passive Kontanthjælp - aktive Boligydelse Boligsikring Revalidering Velfærdsdirektørområdet Socialchefområdet fra Sekretariat Socialchefområdet Udviklingsteam Socialchefområdet -4 4 Område Team 16-25/30 Øst Kløvervang Kløvervang Kløvervang Kløvervang Ungegruppen Kløvervang

109 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Ravnholtskolen Ravnholtskolen Ravnholtskolen, TOLDMOMS Team 16-25/30 Vest Auning Centervej 18+20, 22 boliger Auning, Centervej Auning, Centervej Adm.servicebet.Aun.Centervej 18-20BOF Adm.servicebet.Aun.Centervej 18BOF Servicehus Centervej 18, Auning Servicehus, Centervej 18, Auning AC Auning AC Auning Aktivitets- og samværstilbud bof. Auning AC Auning - Toldmoms Ungnorddjurs Rekvirerede kurser Rekvirerede kurser Fritidspas Fritidspas Område Ørum Team Nyvang Nyvang, adm. servicebetaling 1-1 Døgntilbud Nyvang Aktivitetstilbud, Nyvang Aktivitetstilbud Nyvang Bofællesskaber, Ørum Bofællesskaberne Ørum Bofællesskabet Åparken, Ørum 4-4 Adm.serv.bet.f/bebo Åparken bofællesskab Adm.serv.bet. bofællesskaberne Ørum 4-4 Bostøtte i eget hjem Ørum Voldby Plejehjem Voldby Plejehjem Ørum Bo- og aktivitetscenter institutionen Institution autister Serviceareal Ørum 85 institutionen Frivillig servicebet. 85 institutionen Servicearealer Ørum 108 inst Frivillig servicebet. 108 institutionen Frivillig servicebet. 85 autister -7 7 Ørum Aktivitetscenter 103/

110 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 78 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Rusmiddelcenteret Alkoholrådg.ambulant,Sundh.l. 141/ Rusmiddelcenteret Område Handicap/Psykiatri Psykiatri Vest Bofællesskaber Glesborg Glesborg 16 boliger 85(psykiatri) Glesborg bostøtte i eget hjem Adm. af servicebet.f.bebo Glesborg bofæl -3 3 Oasen, Rimsøvej Ungegruppen Dagtilbud 104 nr. 17 og stoppest. psyk Støtte-kontaktord. Stoppest.sindlidende Stoppestedet, psyk. Allingåbro Dagtilbud nr Stoppestedet Psykiatri Øst Dolmer Have/Team Bostøtte Sønderport Bofæl.skab Dolmer Have (Soc.psyk) Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Dolmer Have bolig/bostøtte Service Dolmer Have - Servicebetalinger bus -1 1 AUC/Misbrug/Bostøtte/Dagtilbud AUC Cafè Hanegal og Service Klub Trinet Skovstjernen Skovstjernen Skovstjernen servicearealer Valgfrie serviceydelser - (adm. serv bet Område Ørsted Skovvang Skovvang 14 boliger Kærvang 1+2+3, 18 boliger Kærvang Adm. af servicebet.kærvang Solhøj AC Solhøj Aktivitet 103 og Område Allingåbro Rogusøcentret Rougsøcentret 103 og Rougsøcentret 103 og 104, Toldmoms Rougsøcentret 103 og 104 TOLDMOMS Broagervej

111 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 79 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Broagervej bostøtte i eget hjem Bofællesskabet Broagervej Adm.serv.bet.Broagervej 1 BOF Bofællesskaber Stadionparken Bofællesskab Stadionparken Adm.servicebetaling Stadionparken BOF Klub Allingåbro, Auning Dagcenter Klub Friheden Nærheden/Botilbud/Bostøtte Mellemgården Team Nærheden Nærheden 103/ Nærheden 103/104, TOLDMOMS Køretøjer Nærheden Bofællesskab Team Ålunden/Mellemgården Bofællesskaberne Ålunden/Mel.gården Adm.frivillig servicebetalng Ålunden Adm.frivillig servicebet. Mellemgården Myndighedsområdet Mellemkom. indt./udg. vedr. pl Mellemkom. indt./udg. vedr. plejehjem Socialområdet - handicap STU - kommunale uddannelsesforløb Ungdomsudd..for unge m/særlige behov Socialafdelingen lejetab Folkeoplysende voksenundervisning Integration Pleje og oms. handicappede Personlig og praktisk hjælp Tilskud til ansættelse af hjælpere Statsrefusioner Foreb.indsats handicappede Forebygg.indsats for handicappede Statsrefusioner Botilb., særlige sociale probl Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer Statsrefusioner Alkoholbehandl. og behandl.hje Alkoholbehandl. og behandl.hjem Behandling af stofmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Ejf. 4 priv. leverandør af dagbeh. misbr Botilb. til længerev. ophold Botilbud til længerevarende ophold Statsrefusioner

112 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 80 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Priv.botilb længerevar. ophold - ejf Botilbud til midlertidigt opho Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt Statsrefusioner Botilb., midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordni Støtte- & kontaktordning, Auning Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion Kontaktpersonord.for døvblinde Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets og samværstilbud Merudgifter til voksne Merudgifter til voksne Socialafd Støtte t. frivilligt socialt a Støtte t. frivilligt socialt arbejde Sundhed og Omsorg Sundhedsområdet Sundhedsafdelingen Aktivitetsbestemt medfinansier Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Ældreboliger/andre faste ejend Østerled Vivild Stadionparken, Allingåbro Rougsøvej/Dr. Frandsensvej, Ørsted Vivild, Fælleshus, Århusvej Ørsted Dagcenter, Doktorgården Holbæk, Lejetab Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang Holbæk Ældrecenter Gjesing Ældreboliger Stadionparken Farsøhthus Potetevej 14, Auning (firkanthuset) Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) Elmealle 6 (8 boliger) Ørsted Ældreboliger Centervej 20, Auning (12 boliger) Elmealle 2 (6 boliger) Centervej 18, Auning (12 boliger)

113 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 81 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang Glesborg ældreboliger Boliger Stadionparken Rougsøvej/Dr.Frandsensvej Skovstjernen Boliger, Digterparken Boliger, Violskrænten Dolmer Have 2, Grenaa Dystrupvej 4, Ørum(boliger) Elme Allè 10, Auning(boliger) Dolmer Have Violskrænten 10, Grenaa Nyetablerede ældreboliger, diverse Afledte driftudg.ældrebolighandlingsplan ADM Plejeafdelingen Projekt Visitationsafdelingen Visitationsområdet Visitationsområdet Hjælpemidler Hjælpemidler fælles udg./indt., Hjælpemidler - Administration Hjælpemidler - Administration Plejeområdet Forebyggende hjemmebesøg Komm.genoptræn.& vedlh.træning Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Sundhedsudgifter m.v Fælles udg. & indt. - hospice Pleje og omsorg af ældre &hand Personlig/praktisk hjælp, Tilskud fritvalgsordning Mad pensionister Foreb.indsats ældre & handicap Fælleshuset Stadionparken Plejehjem & beskyttede boliger Fælles udg./indt., Plejevederlag til døende i ege Plejevederlag og sygeplejeart., døende Rådgivning Rådgivning - fællesudg./indt., Hjemmepleje/-sygepleje, plejecentre Sundhed og Omsorg Øst Hjemmepleje - øst Hjemmepleje øst

114 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. 82 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjemmepleje Anholt Hjemmesygepleje - øst Hjemmesygepleje øst Hjemmesygepleje Anholt Træning ØST Døgn Øst Visiteret dagcenter, Fuglsanggården Dagcenter Posthaven Træning ØST Plejecentre Øst Digterparken Violskrænten Center Fuglsanggården Fuglsanggården, Toldmoms Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje - vest Træning og Hjemmepleje Vest Hjemmepleje Allingåbro Hjemmepleje Glesborg Hjemmepleje Auning Hjemmepleje Vest Allingåbro Hjemmepleje Vest Glesborg Hjemmesygepleje - vest Hjemmesygepleje Allingåbro/Auning Hjemmesygepleje Glesborg Træning - vest Træning Vest Døgnafdelingen Plejecentre Vest Farsøhthus - servicecenter Bakkely - servicecenter Boenhederne Møllehjemmet Glesborg Plejecenter Plejeboliger/Plejehjem Vestervang Nørrevang Lyngbygård Plejeenheden Kærnehuset Hedebo-Centret Gammel Violskrænten Plejecentre fælles udg. og indt Nedlagte "områder" Socialchefområdet Socialområdet, social Handicap og psykiatri ØST

115 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Regnskabsår Forbrug JAN - JUN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Rest korr. Forventet årsregnskab DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK AUC/misbrug/bostøtte/dagtilbud AUC Handicap og psykiatri VEST Team Auning/Allingåbro Bofællesskab Stadionparken Adm. af servicebet. Stadionparken BOF

116 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Myndighedsafdelingen/HS 7. august 2013 Sagsnr. 13/13972 Notat om nedbringelse af merforbruget til anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge På myndighedsområdet viser opfølgningen pr. ultimo juni et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i Beregningen af merforbruget er baseret på kendte sager. I 2014 og overslagsårene forventes merforbruget at blive på 6,6 mio. kr. En væsentlig forklaring på udgiftsstigningen er, at der i løbet af de seneste år har været en betydelig stigning i antallet af underretninger, som har udmøntet i flere anbringelser, primært i plejefamilier og netværksfamilier. Dette notat beskriver baggrunden for merforbruget og de tiltag, der er iværksat i myndighedsafdelingen for at bremse og nedbringe udgifterne. Udvikling i underretninger Ankestyrelsen har i juni 2013 foretaget en undersøgelse af udviklingen i antallet af underretninger i kommunerne. Undersøgelsen viser, at 70 kommuner har haft en stigning i antallet af underretninger på 21 % fra 2010 til Til sammenligning har Norddjurs Kommune haft en stigning på 22 %, idet antallet af underretninger i 2010 var på 257 og i 2011 steg til 329, dvs. tilsvarende det, de 70 kommuner også har oplevet. Udviklingen i antallet af underretninger i Norddjurs Kommune følges tæt, og der udarbejdes månedsvise oversigter over antallet af underretninger. Ankestyrelsens undersøgelse viser også, at flere kommuner forventer en fortsat stigning i 2012 og en forventning om, at udviklingen stabiliserer sig i I Norddjurs Kommune har der i første halvår 2013 været 227 underretninger. Det kan derfor også antages, at antallet af underretninger i 2013 har stabiliseret sig i Norddjurs Kommune og vil være på niveau med På næste side ses udviklingen i antallet af underretninger i Norddjurs Kommune fra 2007 til

117 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Udviklingen i antal underretninger A n t a l Udvikling fra En stigning i antallet af underretninger har indvirkning på forbruget, såfremt det er underretninger om ukendte sager, og myndighedsafdelingens undersøgelse af underretningerne medfører, at der skal iværksættes foranstaltninger. Der er i maj 2013 og i juni 2012 foretaget en stikprøveundersøgelse på de seneste fire underretninger, som hver socialrådgiver i myndighedsafdelingens børne- og familieteam har modtaget. Her er det opgjort, om underretningerne vedrører kendte/ukendte sager, og hvilke tiltag underretningerne har medført: 1. Kræver begrænset indsats evt. et par opringninger 2. Omfatter hjemmebesøg 3. Det vurderes nødvendigt, at der iværksættes børnefaglig undersøgelse 4. Undersøgelsen forventes at føre til iværksættelse af foranstaltninger 5. Nødvendigt med en akut indsats f.eks. anbringelse inddragelse af politi andre eksterne undersøgelser / indlæggelse. Forholdet mellem nye og kendte sager er nogenlunde ens i de to stikprøver. Særligt i 2013 har der dog været en betydelig del af både de kendte og de ukendte, hvor der har været behov for en omfattende foranstaltning (kategori 4 og 5). Stikprøve fra juni 2012: Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 I alt Kendte sager (20%) (31%) (40%) (10%) (100%) Ukendte sager (10%) (19%) (26%) (35%) (10%) (100%) Stikprøve fra maj 2013: Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 I alt Kendte sager (5%) (14%) (5%) (57%) (19%) (100%) Ukendte sager

118 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 (13%) (13%) (16%) (47%) (11%) (100%) Stikprøveundersøgelserne viser, at godt halvdelen af underretningerne vedrører ukendte sager, og at det har været nødvendigt at iværksætte omfattende tiltag i en betydelige del af disse sager. Dette medfører, at der samlet set er en stigning i antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger. For fortsat at følge udviklingen vil ovenstående stikprøveundersøgelse blive gentaget i september Udvikling i antal anbringelser Nedenfor ses udviklingen i antallet af anbringelser fra 2011 til juli Det fremgår heraf, at der i 2012 har været et dyk i antallet af anbringelser set i forhold til 2011, og at antallet af anbringelser i 2013 forventes at blive på nogenlunde det samme niveau som i Antal anbringelser i alt 2012 i alt 2013 i alt Måned Ses der på gennemsnit over årene, var der i 2011 i gennemsnit 120 anbringelser, som i 2012 faldt til 106 anbringelser. I 2013 er der en forventning om gennemsnitlig 121 anbringelser. Stigningen i 2013 beror bl.a. på kendskabet til fem potentielle sager (to nyfødte og tre søskende). De fem børn forventes at blive anbragt i plejefamilie og netværksfamilie. Der er generelt sammenlignet med samme periode sidste år anbragt relativt flere spædbørn og mindre børn. I 2012 udgjorde antallet af 0-5 årige 27 %, og i 2013 var andelen steget til 34 %. Modsat er andelen af de 16 årige faldet fra 11 % til 5 % i Aldersfordelingen i anbringelser gør, at der på nuværende tidspunkt ikke skønnes at ske et fald i antallet af anbringelser i 2. halvår 2013 og

119 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab 2013 Udvikling i tet og forbruget Opgørelsen over gennemsnitlig antal anbringelser i 2011 og forventningen i 2013 er meget sammenlignelige med henholdsvis 120 og 121 anbringelser. Sammenlignes det afsatte og forbrug, er der dog sket en reduktion fra 2011 til I 2011 var det samlede forbrug på 84,2 mio. kr. (regnet i 2013 P/L 1 ). I 2013 er der en forventning om et samlet forbrug på 83,9 mio. kr. Fremskrives tet fra 2011 til 2013 P/L-niveau ville det sammenlignelige være på 81,6 mio. kr. altså 2,8 mio. kr. højere end tet i 2013, som er på 78,8 mio. kr. Det forventede merforbrug på 5,1 mio. kr. i 2013 medfører behov for en teknisk korrektion på 6,6 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Dette skyldes, at den løbende stigning i antallet af anbringelser i 2013 først forventes at få en fuld helårseffekt i Under forudsætning af, at antallet af underretninger i 2014 stabiliserer sig på og 2013-niveau, forventes det, at udgifterne i overslagsårene ikke vil stige ydereligere set i forhold til Tiltag for at bremse merforbruget Myndighedsafdelingen har i løbet af sommeren udarbejdet en plan for opbremsning af udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i 2. halvår 2013 og Myndighedsafdelingens overordnede strategi er fortsat, at valget af indsatser for udsatte børn og unge sker med den mindst muligt indgribende indsats i nærmiljøet eller så tæt på nærmiljøet som muligt. Der er fokus på vigtigheden af den forebyggende indsats. Hurtige og mindre indgribende indsatser kan understøtte, at barnet fortsat kan være inkluderet i nærmiljøet samtidig med, at det kan reducere omkostningerne på længere sigt. Nedenfor skitseres de konkrete tiltag. 1. Der er indgået aftale med alle skoler og daginstitutioner om et tættere samarbejde med myndighedsafdelingens sagsbehandlere herunder omfanget af sagsbehandlernes fysiske tilstedeværelse i institutionerne fra opstarten af skoleåret 2013/14. Dette vil understøtte henvisningen til tidlige og forebyggende indsatser og derigennem være med til at begrænse fremtidige mere indgribende og omkostningstunge indsatser. 2. Socialrådgiveren i myndighedsafdelingen udarbejder i alle sager en handleplan, som anbringelsesstedet efterfølgende udarbejder en indsatsplan på baggrund af. Af handleplanen fremgår indsatsens varighed eller tidspunkt for revurdering af indsatsen og målet med indsatsen. Med udgangspunkt i handleplanen udarbejder anbringelsesstedet en status til brug for opfølgningen. Der skal i endnu højere grad sættes fokus på effekten af den valgte indsats. Har indsatsen ikke den ønskede effekt, skal der i dialog mellem barnet/den unge, forældrene og de relevante fagpersoner fastlægges en revideret handleplan. 3. Myndighedschefen skal ind over alle sager, inden der visiteres til et tilbud uden for socialområdet. Sammen med socialchefen vurderer myndighedschefen, om opgaven kan håndteres inden for socialområdet, eller om det alternative tilbud bedst løser barnets behov. 1 Fremskrevet med 2,2 % fra og 0,9 % fra 2012 til

120 Norddjurs Kommunes halvårsregnskab Der er i alle anbringelsessager fokus på indsatstrappen. Der skal på faglig forsvarlig vis udarbejdes handleplaner, hvor målet er at komme ned ad indsatstrappen: Anbringelse i døgninstitution og sikrede institutioner Anbringelse i plejefamilier Anbringelse i slægt eller netværk Indsatser i hjemmet Forebyggelse 5. Ved alle nye anbringelser følges op senest efter 3 måneder med henblik på at vurdere, om der kan iværksættes en billigere foranstaltning (ned ad indsatstrappen). Det sikres derved at indsatsen, f.eks. i forbindelse med en akutanbringelse, revurderes relativt hurtigt. 6. Alle plejefamiliekontrakter gennemgås og harmoniseres med udgangspunkt i KL s vejledende satser. 7. Serviceniveauet for aflastningstilbud på handicapområdet revurderes, og der udarbejdes en kvalitetsstandard for handicapkompenserende ydelser på børne- og ungeområdet. 88

121 Bilag: 2.2. Likviditets Anlæg juni 2013 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

122 Anlægs ult. juni 2013 () Forventet regnskab 2013 UdvalgProjekt Forbrug Korr. Afvigelse i alt Overføres til 2014 Lægges i kassen* ØKU Arealerhvervelser Byggemodning, pulje Fuglsang/ Hessel, vejanlæg Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Indtægter boligformål jordforsyning Indtægter erhvervsformål jordforsyning Reserve Real Dania projekter Erhvervsparcel Århusvej-Ringvej Grenaa Salg 2013 af sommerhusområde vest Grenaa Møgelbjerg, Grenaa etape Industriparken/Stålvej, Allingåbro Projekt Åbyen Hvedevænget, Nørager etape Sommerhusgrunde v. Grenaa Strand Salg af diverse ejendomme Renovering og ændring af rådhuse Borgervenlig selvbetjening Kapitaltilførsel B45-Trustrup Implementering af ESDH ØKU Total BU Ny daginstitution (Østre Skole) Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Børnehave Glesborg Daginstitution i Allingåbro It-dagtilbudsområdet It-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Ung Norddjurs Allingåbroskolen Totalrådgivning helhedsplanen Udbygningsplan skole- og dagtilbud -2 0 Distrikt Allingåbro - multibane Distrikt Vivild - dræn af legeplads Indretning af tandklinik - Søndre skole Tandplejen - nyt IT-system Rådgivning vedr. børnebyer Toubro/Rougsø 0 0 Ombygning køkkener - madordning Omlægning dag og døgntilbud børn og unge Søndre skole-renovering af tag Etabl. Af ventilationsanlæg Auning skole BU Total KUU P-plads ved Grenaa Idrætscenter Udstillingsfacilit. Anholt Havmøllepark 4 0 Ungdomsunivers - fysisk anlæg Ørsted Rideklub Renovering haller og idrætsanlæg mv Kulturhuset Pavillionen, scene mv Banestien Allingåbro-Ryomgård Projekt Voer Brohoved Renovering haller og idrætsanlæg mv Naturpark Randers Fjord P-plads ved Ørum aktivitetscenter Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub Multihus ved Nørre Djurs Hallen Bygningsovertagelse Djursland Museum Ny boldbane v.auning idræts- og kulturc KUU Total

123 UdvalgProjekt Forbrug Korr. Afvigelse i alt Overføres til 2014 Lægges i kassen* MTU Bygningsrenoveringspulje Cykelpendler pladser Cykelsti pulje Auning -Ø. Alling -Tårup Hovedgaden i Allingåbro omlægning Indsats tomme boliger Indsats tomme boliger Indsats vedr. tomme boliger Kystsikring Anholt Legepladser, kommunale og v. institution Omfartsvej nord for Grenaa Stiprojekt Allingåbro - Ørsted Ombygning af Hedebo-Centret Kvalitetsfondsmidl bygningsrenov Energimærkning bygninger Indsats tomme boliger Kyst og strandpulje Vådområde ved Øster Alling Revision af vandløbsregulativer mv Kabellægning Kabellægning af gadelys 49 0 Grenaa Midtby Diverse belægninger mv Pulje til kollektiv trafik og cykelstier Letbane - forlængelse til Grenaa Havn Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Anlæg af vej ved SOSU-skolen Ny vej, Digterparken MTU Total VPU Nyt Aktivitetscenter Ørsted STU-kollegium Varmtvandsbassin Etablering af nyt storkøkken Lokaler til hjemmeplejen Vest i Glesborg IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedbocentret VPU Total Hovedtotal

124 Bilag: 3.5. Borgmesterens forslag til 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

125 Borgmesterforslag 1. behandling til ØK Budgetbalance Udarbejdet den 1/ alle beløb i kr. Oprindeligt Budget 2013 Tekst Teknisk Adm. ØK indstilling Kommunalbest. Alle beløb i skemaet er i kroner 2013 prisniveau korrektioner Udvidelse Besparelse 1. behandlingsforslag Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2014 til overslagsårene Skatteprocent 25,1% Skatter Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud vedr. kvalitetsfonden Komp. Udbet. Danmark Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg Øvrige anlæg Kvalitetsfond Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Serviceniveau udmeldt af KL Budget 2014 serviceniveau Diff Afvigelse i pct. -0,02

126 Bilag: 3.6. Borgmesterens ændringsforslag - Budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

127 Borgmesterens ændringsforslag - Budget (1.000 kr.) Driftsbeløb til disposition Ekstra låneoptagelse 2014 pga. udvidelse af anlægsprogram Pulje til servicerammeforbedringer Drift til disponering Drifts ændringer NY IT i busserne permanent NY Forebyggende indsats over for unge, UngNorddjurs, fritidsaktiviteter mv NY Pulje til store kulturelle arrangementer NY Ungdomspolitiske aktiviteter herunder ungdomsunivers, elevråd mv NY Grøn pulje NY Psykiatri NY Demens NY Træning på plejecentrene NY Landbrugsmuseet 500 NY Erhvervsudvikling NY Fælleskommunal tandregulering P104 Helhedsorienteret indsats P104 Helhedsorienteret indsats P202 Jobrotationsordninger P202 Jobrotationsordninger P204 Optimering af jobcenter P204 Optimering af jobcenter P314 Udvidelse af juniorklubordningen P402 Venteliste kulturskolen P405 Kulturring Østjylland P517 Blå flag - 6 nye P701 Ferieordning på handicap og psykiatri NY Aktivitetsbestemt medfinansiering Samlet drift Driftsændring (+=merforbrug og -=mindreforbrug) Investeringsoversigt Indtægt A101 Indtægter jordforsyning - boligformål A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål Udgift A103 Arealerhvervelse A105 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej A106 Byggemodning, pulje NY Udisponeret pulje Jordforsyning i alt A302 IT-folkeskolen A303 Daginstitution Kattegatskolen A304 Daginstitution Auning A305 Daginstitution Allingåbro A306 Skole og dagtilbud - kvalitetsfond A307 Daginstitution Vivild A308 It-dagtilbud 750 A413 Halrenoveringspulje A414 Multihus pulje A416 Ungdomsunivers A700 Aktivitetscenter Ørsted A701 Hjemmeplejen i Glesborg P301 Indplacering af vuggestuepladser i en daginstitution i Grenaa 930 P307 Legestuen i Grenaa revideret 500 P314 Udvidelse af juniorklubordningen 90 NY Frihedslyst NY Forbedringer Djurslandsskolen NY Ørsted Rideklub Kvalitetsfond i alt A108 Modernisering af rådhus / administrationsbygninger A110 IT til administration, KOMBIT / fælleskommunal IT A111 IT-anlægspulje A112 Handicaprådets tilgængeligheds pulje

128 A301 Lokaler Ung Norddjurs Allingåbro A411 Nyt bibliotekssystem 300 A412 Udviklingspulje A415 P-plads GIC A504 Kommunale legepladser A505 Turiststi Fjellerup 150 A511 Vejføring Glesborg A512 Hovedgaden Allingåbro A522 Cykelpendlerpladser A523 Letbaneforlængelse Grenaa havn A524 Letbanestation Trustrup A525 Letbanestation Hessel A527 Bygningsvedligehold incl. skoler og dagtilbud A528 Energiinvesteringspulje A529 Nedrivningspulje A530 Sti mellem Fjellerup og Skovgårde 800 A532 Diverse belægninger - asfalt A532 Diverse belægninger - fortorve og vejvedligeholdelse A533 Nordkystvejen - ny belægning A534 Kabellægning A535 Dokning Anholt-færgen A536 Dokning Udbyhøjfærgen 800 A539 Klimahandlingsplan A540 Trafikafviklingsplan Skolebakken A542 Anlæg ved Sønderport 280 A704 Velfærdsteknologi NY Flytning af mole i Bønnerup 625 NY Kattegatcenteret - renovering NY Renoveringsplan GIC (Grenaa idrætscenter) NY Viden Djurs - investeringer i nye uddannelser NY Belysningsplan - gadelys 100 A107 Landsbyggefonden A508 Cykelstipulje Øvrige i alt Samlet anlæg Anlægspulje finansieret i teknisk Ændringer anlæg (+=merforbrug og -=mindreforbrug)

129 Bilag: 3.7. Takstoversigt 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

130 Takstoversigt Norddjurs Kommune 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (i kr.) (i kr.) Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 17,01 17, Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser, leje pr. dag: - Gratis arrangementer Entrebaserede arrangementer Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m 2 1,93 1,96 Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m 2 * *Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres med nettoprisindekset pr. 1. januar Skadedyrsbekæmpelse Gebyr pr kr. ejendomsværdi 2,57 2, Skolefritidsordninger* Heldagstakst pr. mdr. i 11 mdr For taksten gælder, at juli måned er betalingsfri. *Taksten gælder indtil 31/7-2014, da den reguleres i forbindelse med skolereformens ikrafttræden pr. 1/ Kommunale specialskoler* SFO - heldagstakst pr. mdr. i 11 mdr For taksten gælder, at juli måned er betalingsfri. Klub - heldagstakst pr. mdr. i 11 mdr For taksten gælder, at juli måned er betalingsfri. *Der anvendes fra 2013 ordinær SFO takst. *Taksten gælder indtil 31/7-2014, da den reguleres i forbindelse med skolereformens ikrafttræden pr. 1/ Musikarrangementer Norddjurs Kulturskole Taksterne er gældende i perioderne: / og / Børn: Undervisning, 34 lekt. pr. sæson.: Eneundervisning 34 lekt. á 20 min / / Eneundervisning 34 lekt. á 30 min / / Hold, 34 lekt. á 15 min / /

131 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 (i kr.) 2014 (i kr.) Undervisning, 30 lekt. pr. sæson.: Hold, 30 lekt. á 45 min / / Hold, 30 lekt. á 60 min / / Rytmik, pr.sæson, 30 lektioner á 45 min. 805 / / 830 Voksne: Undervisning, 34 lekt. pr. sæson.: Eneundervisning 34 lekt. á 20 min / / Eneundervisning 34 lekt. á 30 min / / Hold, 34 lekt. á 15 min / / Undervisning, 30 lekt. pr. sæson.: Hold, 30 lekt. á 45 min / / Hold, 30 lekt. á 60 min / / Kor og Workshops pr. sæson.: Zesong og voksen koret 20 lekt. á 120 min / / Workshops 4 lekt. á 90 min. 370 / / 380 Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate 100 / / 101 Instrumentleje: Violin / guitar / tværfløjte 600 / / 608 Altsaxofon 900 / / 912 Tenorsaxofon / / Billede og dramaskole: Billedskole 11 x á 90 min. 965 / / 995 Dramaskole 11 x á 90 min. 965 / / Andre kulturelle opgaver. Baunhøj Mølle Udleje foreninger: - Op til 4 timer - Over 4 timer - Weekend - 1 uge Udleje private: - Op til 4 timer - Over 4 timer - Weekend - 1 uge Leje af Baunhøj Mølle til vielse - Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (max 20 pers.) Entre ved Baunhøj Mølle

132 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Folkebiblioteker (i kr.) 2014 (i kr.) Gebyr for overskridelse af lånetiden: Børn: 0-15 år 1-28 dage 0 0 Over 28 dage 51 + erstatning af materiale 52 + erstatning af materiale Voksne: 16 år dage dage Over 28 dage erstatning af materiale Reservering er gratis Folkeoplysningsloven erstatning af materiale Gebyrer: pr. medlem pr. år Kategori 1 Idrætshaller Kategori 2 Svømmehaller Kategori 3 Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler Kategori 4 Øvrige rum, naturen Ungdomsskolevirksomhed Elevbetaling juniorklub pr. måned - Juli måned er betalingsfri Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år Enggården pr. måned - Juli måned er betalingsfri Fristedet pr. måned - Juli måned er betalingsfri Kommunal tandpleje* Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) 470 * Specialtandpleje (maks. egenbetaling) * *Takster vedrørende egenbetaling for omsorgstandplejen og specialtandplejen er endnu ikke udmeldt fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det forventes at takster for 2014 udmeldes i november måned Dagplejen Den månedlige forældrebetaling udgør: 48 timer ugentlig Daginstitutioner Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner: 0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned:

133 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (i kr.) (i kr.) 2-3-årige: Forældrebetaling pr. måned: årige: Forældrebetaling pr. måned: Heldags Halvdags Daginstitution på Anholt: 0-6 år fra BH-klasse - 3. klasse* klasse* *Taksten gælder indtil 31/7-2014, da den reguleres i forbindelse med skolereformens ikrafttræden pr. 1/ Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre* Madudbringning pr. portion 48 * Madudbringning pr. portion med biret 54 * Døgntakst fuldkost pr. måned * *Norddjurs Kommune opkræver en takst svarende til loftet over betaling for ældremad. Socialministeriet udmelder først taksten i november Sekretariat og forvaltninger Pasfoto Jordflytningsgebyr pr. ejendom Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde Takster for byggesagsbehandling*: 1. Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger 2. Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: - op til m² 16,24 kr./m² min kr. 32,49 kr./m² min kr. 16 kr./m² min kr. 33 kr./m² min kr. - over m² 32,49 kr./m² min kr. 8,12 kr./m² 33 kr./m² min kr. 8 kr./m² 4. Andre faste konstruktioner m.v., f.eks. antenner, master, skiltning, mini-vindmøller, tribuner, legepladsredskaber, gylletanke mv kr kr. 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, - bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier 32,49 kr./m² min kr. 33 kr./m² min kr. 6. Andet Dispensation/ helhedsvurdering ved sager der ikke udløser gebyr Dispensation/ helhedsvurdering ved sager der udløser gebyr Nedrivningstilladelser * Folketinget har med virkning fra vedtaget ny lov vedrørende opkrævning af byggesagsgebyrer. Ifølge denne skal gebyrerne opkræves efter tidsforbrug ved sagsbehandlingen, hvor de i dag er baseret på areal. Undtaget fra dette krav er mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil. Flere af de fastsatte gebyrer vil blive berørt heraf. Kommunen afventer bekendtgørelse og vejledning, 4

134 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 inden der kan tages stilling til hvilke gebyrer, der vil blive omfattet af den nye takstmodel. (i kr.) 2014 (i kr.) Indtægter efter forskellige love Stadeplads på marked: Helårsplads Sommerhalvårsplads (1/4 30/9) Vinterhalvårsplads (1/10 31/3) Enkeltdagsplads

135 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen Redningsberedskab ABA-alarmer (reguleres i 2014 efter indeks) * * pt. ikke fastsat Busdrift (Takster udmeldt af Midttrafik) Billetter (2 zoner) Voksne 20 * Børn 10 * Pensionister 20 * 10 turs klippekort (2 zoner) Voksne 140 * Børn 85 * Pensionister 140 * Månedskort (2 zoner) Voksne 360 * Børn 255 * Pensionister 185 * * Taksterne for buskørsel i 2014 er p.t. ikke udmeldt Sekretariat og forvaltninger Diverse gebyrer: Folkeregisterattest Gebyrfri Gebyrfri Adresseoplysning 52 * Sundhedskort og lægeskift 180 * Legitimationskort til unge 150 * Vielse af udlændinge 500 * Pas: Pas til voksne mellem 18 og 65 år 626 * Pas til børn og unge under 18 år 141 * Pas til voksne over 65 år 376 * Pas til børn under 12 år 115 * Digitalt fingeraftryk til pas 26 * Kørekort: A: Køreprøver Køreprøver (teori- og praktisk prøve) 580 * Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus for hver af prøverne 580 * Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 260 * Kontrollerende køreprøve 870 * Afholdelse af kørelærerprøve for hver kategori 320 * Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 440 * 6

136 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen B: Fornyelse og ombytning af kørekort Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 260 * Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år 220 * Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 260 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 260 * Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 30 * Midlertidig fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 30 * Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 0 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 100 * C: Andre kørekort Midlertidigt nødkørekort (ved bortkomst) 150 * Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 260 * Udstedelse af internationalt kørekort 25 * Udstedelse af turistkørekort 0 * * For samtlige gebyrer under borgerservice gælder, at disse er fastsat centralt, hvorfor der tages forbehold for takstændringer for året Miljøtilsyn, pr. time 300,25 Miljøgodkendelse, pr. time 300,25 Oplysninger om fast ejendom: Telefonforespørgsler vedr. fast ejendom 70 * Vurderingsattester 70 * Ejendomsattester 70 * BBR-ejermeddelelse 70 * Forespørgsel om ejendomsoplysning 400 * * fastsættes fra centralt hold Takster for skorstensfejning: Skorsten indtil 10 m i højden 94,98 * For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom 74,42 * For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 3,37 * Rensning af centralkedler 216,86 * Rensning af brændeovn 108,40 * For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150% For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. Takster for rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 50,24 * For efterfølgende påbegyndt meter 24,52 * Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 100,19 * For efterfølgende påbegyndt meter 50,24 * 7

137 Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen Øvrige ydelser: For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, 94,98 * betales uanset antallet af skorstene på en ejendom For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter timeforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd For tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 360,06 * Påtegning af prøvningsattest 98,78 * Takster for affaldsområdet kan ses på hjemmesiden for RENO Djurs I/S: Takster for tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder kan ses på hjemmesiden for AquaDjurs A/S: Takster for Grenaa & Anholt Vandforsyning kan ses på selskabets hjemmeside: Takster for Grenaa-Anholt færgefart kan ses på færgefartens hjemmeside: Takster for Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer færgen) kan ses på færgefartens hjemmeside: 8

138 Bilag: 3.8. Generelle og sektorbemærkninger Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 27. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

139 Budgetbemærkninger - Generelle

140 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Budgetloven m.v. Folketinget har i 2012 vedtaget en lov med det formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Et af de anvendte midler er at fastsætte udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Herudover indeholder loven også bestemmelser om krav til overskud på den løbende drift. En ændring af styrelsesloven giver samtidig kommunerne mulighed for at tere med generelle reserver. Overskud på den løbende drift Der er fastsat bestemmelser om, at der i årstet og de flerårige overslag skal være overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Forslag til 1. behandlingstet udviser overskud på ordinær drift på 38,4 mio. kr. i året 2014, 2,5 mio. kr. i 2015, 7,4 mio. kr. i 2016 og 7,2 mio. kr. i Generelle reserver Det vedtagne skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Der må ikke på tet forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, manglende kapacitet ved lægningen, manglende enighed i kommunalbestyrelsen eller lignende. Dog er der i henhold til 3, stk. 5, i bekendtgørelse om kommunernes og regnskabsvæsen, revision m.v. adgang til at tere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens terede nettodriftsudgifter til service, jf. 10 i lov om en lov. Indførelsen af en adgang til at tere med generelle reserver kan medvirke til at understøtte, at kommunerne bedre kan overholde de vedtagne ter, og dermed undgå sanktioner jf. sanktionslovgivningen.

141 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Budgettet i tal Indtægter Skatteindtægter I forslaget til 1. behandlingstet indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 procent. Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Der er endvidere mulighed for at indføre dækningsafgift efter ejendomsskattelovens 23 A (visse erhvervsejendomme). Såfremt det besluttes at opkræve dækningsafgift efter 23 A for 2013, skal det varsles til SKAT inden den 15. september Sammenlægningsudvalget traf den 8. februar 2006 en principbeslutning om, at Norddjurs Kommune ikke skulle opkræve dækningsafgift af erhvervsejendomme for at friholde erhvervslivet fra en skat, der kan virke særlig tyngende i et yderområde. Der er i det tekniske forslag for 2014 teret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Til vedtagelsen den 9. oktober 2013 udarbejdes kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger, således at beslutningen om valg mellem statsgaranti og selvtering kan ske i forbindelse med vedtagelsen. Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene er baseret på KL s vækstskøn ultimo juni Det fremgår af nedenstående tabel, at væksten for udskrivningsgrundlaget er nedjusteret fra 2011 til 2012 og opjusteret fra 2012 til 2013 og fra 2014 til 2015 i forhold til de skøn, som blev udmeldt i juni 2012, og som dannede grundlag for tering af indtægterne i overslagsårene i Baggrunden for nedjusteringen i 2012 er især, at regeringen i sin Økonomisk Redegørelse fra maj 2012 havde forventet en svag stigning, hvor det efterfølgende har vist sig, at der reelt var økonomisk tilbagegang (fald i BNP) i 2012.

142 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Mere konkret i forhold til det kommunale udskrivningsgrundlag er det især indkomstudviklingen, der har vist sig svagere, end regeringen havde forudsat. Det skyldes både lavere lønudvikling end forudsat, lavere beskæftigelse og færre timers arbejde pr. beskæftiget. Fra 2012 til 2013 forventes en relativt høj vækst i udskrivningsgrundlaget. Den høje vækst skyldes især følgende faktorer: 1. Lovændringers påvirkning af skattefradragene, herunder a. Tilbagetrækningsreformen og udbetalingen af efterlønsmidler, som har givet ekstraordinære fradrag i 2012, der falder bort i 2013 b. Skattereformen fra juni 2012 og især den fremrykkede beskatning af kapitalpensioner, hvorved fradraget for indbetalinger hertil helt falder bort i I modsat retning trækker det højere beskæftigelsesfradrag. c. Finansloven for 2013, som sænker personfradragene (beregningsfradrag) i Lavere rentefradrag i 2013 som følge af en historisk lav rente. KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig fremgår af nedenstående skema. 2011/ / / / / /2017 Juni ,4 4,9 2,6 2,3 2,0 Juni ,3 5,5 2,6 2,5 2,0 1,8 Økonomiafdelingen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i overslagsårene anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med den historiske udvikling i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig samt udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Den kommunale indkomstskat m.v. er herefter beregnet til følgende beløb: Skatter kr. Provenu fra indkomstskatter Indkomstskatter i alt Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift Dødsbobeskatning Anden skat i alt Skatter i alt Skattepulje til økonomisk trængte kommuner Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som

143 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for Det forudsættes dog, at andre kommuner sætter skatten ned med et tilsvarende beløb. Fristen for ansøgning vedrørende ramme for skatteforhøjelser er den 4. september For at skabe plads til dette indenfor et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét etableres for 2014 desuden en tilskudsordning til de kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse i Ordningen medvirker til, at kommunerne kan gennemføre skattenedsættelser inden for en ramme på 250 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud. Udgangspunktet er tilskudssatser svarende til 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end de 250 mio. kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Mindreprovenuet ved en skattenedsættelse fra de nuværende 25,1 %, modregnet tilskud fra skattepuljen udgør følgende: ,00 % ,90 % ,80 % ,70 % ,60 % Hvis en af de omfattede kommuner i perioden igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. Det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i 2013 er på 24,91 pct., mens det i Norddjurs Kommune er på 25,57 pct., jf. økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal. Beskatningsniveauet er en beregnet størrelse for kommunens samlede beskatning af borgerne på baggrund af provenuet fra indkomstskat, grundskyld og ejendomsværdiskat ift. kommunens beskatningsgrundlag. Hvis der for 2014 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Dette betyder, at hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75 pct. af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tred-

144 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter je år 50 pct. og i det fjerde år 25 pct. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Og i år fem og derefter vil den kollektive modregning udgøre 100 pct. Der er ikke indarbejdet en skattestigning i forslaget. Provenu ved en skattestigning i Norddjurs Kommune Merprovenu i Norddjurs Kommune ved en skattestigning fra de nuværende 25,10 % ekskl. modregning (se regler for modregning ovenfor): ,20 % ,30 % ,40 % ,50 % ,60 % ,70 % ,80 % ,90 % ,00 % ,10 % Grundskylden bliver opkrævet med de maksimale 34,00 promille. Frigivelse af deponerede midler På baggrund af afslaget på ansøgningen til skattepuljen i 2011 har Norddjurs Kommune fået tilladelse til at anvende den del af kommunens formue, der er deponeret. Det drejer sig om 24,9 mio. kroner i 2011 og efterfølgende frigives der årligt 8,3 mio. kroner frem til og med Beløbene er indarbejdet i det tekniske. Grundskyld af de skattepligtige grundværdier Kommunerne får i 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier for ejendomme beregnet efter vurderingerne pr. 1. oktober Der er i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget de skattepligtige grundværdier kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Ejendommene bliver kun vurderet hvert andet år.

145 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Påligning/opkrævning af grundskatter sker efter den laveste værdi efter beregning af loftsreguleringer, dvs. enten af den reelle afgiftspligtige grundværdi eller af den beregnede grundskatteloftsværdi. KL forventer en stigning i de skattepligtige grundværdier, som på landsplan er 1 % mindre end reguleringsprocenten. I hovedstadsområdet forventes de skattepligtige grundværdier at stige med reguleringsprocenten, mens man i andre områder, særligt i udkantskommuner, må forvente, at de skattepligtige grundværdier stiger noget mindre end reguleringsprocenten. Det trækker udviklingen på landsplan ned. Stigningen i de skattepligtige grundværdier i Norddjurs Kommune fra 2013 til 2014 udgør 5,2 % for produktionsjord og 2,9 % for øvrige ejendomme og det forventes derfor, at stigningen i kommunen fremadrettet udgør halvdelen af reguleringsprocenten. Dette medfører en årlig mindreindtægt på 3-4 mio. kr. i forhold til at anvende KL s fremskrivningsprocent på landsplan for landet som helhed. De skattepligtige grundværdier teres med en stigning på 2,5 pct. for 2015, og forventes at stige med 2,3 pct. i 2016 og 2,0 pct. i Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Fra og med 2013 får den enkelte kommune ikke direkte kompensation for sit provenutab som følge af lovændringen. Kompensationen indgår i stedet indirekte i udligningssystemet, som blev justeret i foråret Selskabsskat Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Med vækstplanen fra april 2013 har regeringen fået tilslutning fra Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct. I 2014 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2011 til kommunerne efter viderefordeling og udligning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen får således først virkning på det kommunale provenu fra Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2019, når selskabsskatten for 2016 afregnes.

146 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Aftaleparterne har fastholdt denne andel, således at den lavere selskabsskat har en kommunaløkonomisk effekt. For kommunerne under ét kompenseres provenutabet ved et højere balancetilskud. Udligningen af selskabsskat med 50 pct. medvirker desuden til at mindske effekten for den enkelte kommune. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en landsudligning, en tilskudsordning for ugunstigt stillede kommuner og et bloktilskud. Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger Landsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Bloktilskud Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets tilskudsbog Udligning af 58 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Tilskud på 32 pct. af den del af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, som overstiger den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligning og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretagers ændringer i beskatningsgrundlaget. I tet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb: Generelle tilskud kr. Landsudligning Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Udligning af selskabsskat Bloktilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Ældreområdet Tilskud til bedre dagtilbud Ø-kommuner Generelle tilskud, jf. balance

147 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Generelle tilskud Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud Tilskud kvalitetsfonden Komp. Udbetaling Danmark Kommunalt udviklingsbidrag Lov- og cirkulæreprogrammet Skolereform, midlertidigt tilskud Tilskud i alt Betinget balancetilskud I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med lægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 20,1 mio. kr. Det er forudsat, at en andel af kommunernes bloktilskud på 1 mia. kr. fra 2015 igen gøres betinget af, at kommunernes ter lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne. Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale ter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi. Balancetilskuddet er også betinget af, at det revisionspåtegnede regnskab har overholdt årstets ramme. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres ter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes overskridelse. Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes lægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor. Justering af balancetilskuddet og lånepulje Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét i Balancetilskuddet løftes i 2014 ekstraordinært med mio. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.

148 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 20,1 mio. kr. af det ekstraordinære balancetilskud på mio. kr. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. I det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2014 udgøres grundtilskuddet af den enkelte kommunes samlede beskæftigelsestilskud for 2012 korrigeret (i udgangspunktet efter en generel nøgle) for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, samt for den kommunale pris- og lønudvikling. Merudgiftsbehovet i den foreløbige opgørelse udgør forskellen mellem grundtilskuddet for 2014 og de skønnede udgifter for Fordelingen af merudgiftsbehovet baseres på bruttoledigheden for dagpengemodtagere (ledige, aktiverede og modtagere af uddannelsesydelse) opgjort i fuldtidspersoner i året to år før tilskudsåret. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Der er for 2014 udmeldt et tilskud på 99,492 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Herudover skønnes der at være en årlig negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 6 mio. kr. Det endelige beløb udgør således 93,492 mio. kr. i Tilskud til kommuner med mindre øer Regeringen og Enhedslisten har i aftale om justeringer i udligningssystemet afsat i alt 15 mio. kr. til et betydeligt løft af tilskuddet til kommuner med øer. I forhøjelsen af tilskuddet er der 2 mio. kr. til at lave et fælles færgesekretariat, og midler til at oprette nye eller forbedrede rabatordninger på færgerne til øerne. Koordineringen vedrørende etablering af et fælles færgesekretariat foretages af KL, jf. Aftale om kommunernes økonomi for Der kan efter fire år foretages en evaluering af det fælles færgesekretariat blandt de deltagende kommuner.

149 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Det indgik desuden i udligningsaftalen, at fordelingen af ø-tilskuddet skulle undersøges og moderniseres. Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg har i en rapport fremlagt mulige modeller for et nyt fordelingsgrundlag. Efter drøftelse med aftalepartierne er det besluttet, at tilskuddet fordeles dels efter kommunernes gennemsnitlige udgifter til færgedriften målt over perioden og dels efter øernes befolkningstal. Investeringsstøtte indgår uændret i tilskuddet. Det samlede ø-tilskud til kommuner med mindre øer udgør 106 mio. kr. i Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 6,972 mio. kr. i Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2014 udgør 507,0 mio. kr., fordeles ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Norddjurs Kommune modtager 2,832 mio. kr. i Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Særtilskudspuljen (efter udligningslovens 16) er forhøjet ekstraordinært i 2014 til 400 mio. kr. Særtilskudspuljen har været forhøjet i 2013 og 2014, mens aftalen vedr. justeringer i udligningssystemet indfases. Norddjurs Kommune har fremsendt ansøgning til puljen. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest den 31. august I 2013 modtager Norddjurs Kommune et tilskud på 10 mio. kr. Kvalitetsfondsmidler Med henblik på at løfte de fysiske rammer på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i Fordelingen sker på baggrund af den enkelte kommunes skønnede indbyggertal pr. 1. januar 2014, og Norddjurs Kommune modtager 13,400 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområdet.

150 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Regeringen og KL vil i foråret 2015 gøre status for kommunernes anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne i I aftalen om kommunernes økonomi i 2014 indgår en lånepulje til investeringer inden for kvalitetsfondsområdet på 650 mio. kr., som er målrettet kommuner med økonomiske og likviditetsmæssige vanskeligheder. Norddjurs Kommune har indsendt ansøgning til lånepuljen. Driftsudgifterne Pris- og lønfremskrivning af driftstet Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske for året 2014 og overslagsårene , at rammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne overslag for fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for Budgetoverslagene fremskrives med den forventede lønstigning fra 2013 til 2014 som KL s udmelding angiver. Der prisfremskrives kun på områder, der typisk ikke kan påvirkes af Norddjurs Kommune, enten fordi betalingen fastsættes af staten, eller der er indgået bindende kontrakter med leverandører. Der fremskrives på disse områder med KL s anbefalende fremskrivningsprocenter. De indarbejdede pris- og lønskøn fremgår af nedenstående skema. KL s vejledning til den kommunale pris- og lønudvikling, Vægt ifølge regnskab 2011 (pct.) Løn (hovedart 1 og 5.1) 69,3% 2,05 0,52 1,19 1,80 1,80 1,80 Brændsel (art 2.3) 1,8% 1,64 0,70 2,20 1,06 1,06 1,06 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,5% 2,66 0,54 0,69 1,06 1,06 1,06

151 Budgetbemærkninger - Generelle Vægt ifølge regnskab 2011 (pct.) Driftsudgifter Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,2% 2,62 1,30 1,60 1,60 1,60 1,60 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,0% 2,52 1,40 1,80 1,80 1,80 1,80 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 1,1% 2,40 0,40 2,10 2,10 2,10 2,10 Priser i alt 30,7% 2,50 1,16 1,62 1,62 1,62 1,62 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0% 2,30 0,70 1,30 1,70 1,70 1,70 Korrektioner på driftsområdet Korrektionerne fordelt på de enkelte kategorier fremgår af nedenstående skema. Kategori kr. Tekniske korrektioner Mængdemæssige ændringer Lov- og cirkulæreprogrammet Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner kan defineres som korrektioner der omfatter fejlretning, samt uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager. Der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt 10,690 mio. kr. fordelt med 1,345 mio. kr. vedr. økonomiudvalget, -9,018 mio. kr. på arbejdsmarkedsudvalget, 7,716 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalget, 0,200 mio. kr. på kultur- og udviklingsudvalget, -1,182 mio. kr. på miljø- og teknikudvalget, samt 6,629 mio. kr. på voksen- og plejeudvalget. Herudover er der afsat 5,000 mio. kr. i en reservepulje. Efter udarbejdelse af det tekniske, som blev godkendt i økonomiudvalget den 6. august, er der foretaget en ny administrativ vurdering af tet til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Årsagen er primært omlægninger af aktiviteterne på hospitalerne, et fald i gennemsnitsprisen på ambulantbesøg, samt en mindre aktivitetsstigning end hidtidig antaget. Budgettet kan derfor nedskrives med 7,0 mio. kr. årligt. Dette er indarbejdet i forslag til 1. behandlingstet.

152 Budgetbemærkninger - Generelle Driftsudgifter Mængdemæssige ændringer Mængdemæssige ændringer herunder demografisk udvikling - som betyder mer- eller mindreudgifter for at fastholde uændret service, forelægges økonomiudvalget samtidig med de tekniske korrektioner. De samlede mængdemæssige ændringer udgør i alt 2,960 mio. kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet Korrektioner som følge af ny lovgivning omfatter mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser (lov- og cirkulæreprogrammet). Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en reduktion af bloktilskuddet på 179,8 mio. kr. Ved en fordeling efter indbyggertal udgør Norddjurs Kommunes andel heraf i alt 1,201 mio. kr. (0,67 %). Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i balancen. De bearbejdede korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet betyder, at der kan indarbejdes reduktioner for 1,194 mio. kr. på driftstet. De foreløbige konsekvenser af skolereformen og tiltag på sundhedsområdet er indarbejdet under lov- og cirkulæreprogrammet. Skolereformen er indarbejdet med en samlet udgift på 4,049 mio. kr. svarende til de terede indtægter. Der er endvidere optaget en pulje til kronikerindsats på sundhedsområdet på 2,010 mio. kr. ligeledes svarende til indtægtstet. Serviceramme Norddjurs Kommunes serviceramme for 2014 kan pr. 22. august opgøres således: kr. Område Beløb netto Serviceramme i 1. behandlingstet Serviceudgifter 2014 udmeldt og beregnet af KL Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme ,393 Det fremgår således af oversigten, at Norddjurs Kommunes oplæg, under de anvendte forudsætninger, er 0,4 mio. kr. lavere end den tekniske serviceramme for 2014 beregnet af KL. Der henvises i den forbindelse til overstående bemærkninger vedrørende betinget balancetilskud på op til 3 mia. kr., som kun udmøntes, såfremt kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau.

153 Budgetbemærkninger - Generelle Driftsudgifter Opfølgning på lovens bestemmelser om generelle reserver I driftsudgifterne var der i det tekniske indregnet en pulje på 8 mio. kr. til serviceforbedringer og en forsikringspulje på 10 mio. kr. til at imødegå forbrug af overførte midler samt tillægsbevillinger i året. I forslaget til 1. behandlingstet er puljen på 8 mio. kr. anvendt til forskellige initiativer. Det samlede beløb til puljer er på 10 mio. kr. og udgør således 0,6 pct. af kommunens terede nettodriftsudgifter til service og opfylder dermed bestemmelsen om at de generelle reserver maksimalt må udgøre 1 pct. af disse. Anlæg I oplægget for 2014 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i tre hovedpunkter: Kvalitetsfond Jordforsyning Øvrige anlæg Størrelsen af den samlede anlægsramme i 2014 udgør 79,7 mio. kr. og 64,9 mio. kr. i overslagsårene. Anlægsrammen for 2014 svarer til den ramme, der var afsat i det vedtagne 2013 for 2014, men tillagt 26 mio. kr. i ekstra anlæg, som i 2013 var placeret under driften. Anlægsrammen i overslagsårene svarer til overslagsårene fra det vedtagne 2013, fremskrevet med den forventede pris- og lønstigning fra 2013 til Ældrebolighandleplanen indgår ikke som en del af anlægsrammen. Nordlig omfartsvej Regeringen har besluttet at yde tilskud til etablering af en nordlig omfartsvej. Staten bidrager med det samlede anlægsbeløb på 113,9 mio. kr. Det forventes at kommunen kan finansiere anlægsudgiften via byggekreditter, således at likviditeten ikke påvirkes i etableringsfasen frem til modtagelsen af statstilskuddet. Beløbet fremgår derfor ikke af nettoanlægsrammen i hovedoversigten.

154 Budgetbemærkninger - Generelle Likviditet Projektet påvirker imidlertid kommunens brutto anlægsramme, i forhold til kommunenaftalens samlede anlægsramme på 18,1 mia. kr. Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. Kvalitetsfond I det autoriserede - og regnskabssystem for kommuner er kvalitetsfonden afgrænset af følgende funktioner: Område Funktioner Skole og idræt Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Daginstitutioner Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og klubber Skolefritidsordninger Ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Servicearealer (gruppering 003)* * Anlægsudgifter til servicearealer opgøres eksklusiv indtægter registreret på gruppering 002. I det kommunale bloktilskud modtager kommunen 13,4 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter på kvalitetsfondsområdet. Der er dog ikke som i tidligere år - krav om at beløbet skal modsvares af en egenfinansiering på et tilsvarende beløb. Reglerne omkring deponering af ikke forbrugte beløb, er også blevet lempet. Der skal således ikke deponeres kvalitetsfondstilskud, hvis kommunerne ikke kan nå at bruge beløbet indenfor året.

155 Budgetbemærkninger - Generelle Likviditet Beløbene til kvalitetsfondsprojekter, der afsættes i overslagsårene i forslaget til 1. behandlingstet udgør 35,1 mio. kr. i 2015 og 32,8 mio. kr. i både 2016 og Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte år må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg De anlæg, som ikke kan henføres til kvalitetsfondsprojekter eller jordforsyningen, indgår under øvrige anlæg. Finansielle konti I det tekniske indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån samt planlagte lån, der er optaget i forslaget. Renter Under renter indgår renteudgifter til kommunens langfristede gæld, renteindtægter/-udgifter fra kommunens kassebeholdning og deponerede midler samt kurstab og gevinster på værdipapirer. Renterne på langfristet lån med variabel rente er teret på baggrund af Kommune Kredits model. Budgetmodellen bygger på de forventninger, som Kommune Kredit har til renteudviklingen i de kommende år. Rentekontoen ændres løbende i processen i forhold til størrelsen af den til enhver tid forventede gennemsnitlige kassebeholdning. Finansforskydninger Under posten øvrige finansforskydninger udgør lån til betaling af ejendomsskatter 0,700 mio. kr. årligt, hvilket ligger på niveau med tidligere år. Samtidig forventes det, at udlån til beboerindskud vil udgøre 0,200 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Udlån til beboerindskud har været ekstraordinært højt i 2012 og 2013 som følge af, at mange borgere flyttes til nye ældreboliger.

156 Budgetbemærkninger - Generelle Likviditet Afdrag på lån Afdragsbyrden stiger fra 2014, primært som følge af den terede låneoptagelse af nye lån. Samtidig optages der også lån i forbindelse med færdiggørelsen af ældrebolighandlingsplanen. Afdragene på ældreboliglånene modsvares af en tilsvarende forhøjelse af indtægterne vedr. driften af ældreboligerne som følge af øgende huslejeindtægter. Lånoptagelse Der er i forslaget til 1. behandling indregnet en lånoptagelse på 51 mio. kr. i 2014, 28 mio. kr. i 2015 og 26 mio. kr. i de to sidste overslagsår. Lånoptagelsen i 2014 er baseret på et gennemsnit over de seneste 3 års låneoptag til anlægsprojekter samt forventet låneadgang fra puljen om lav likviditet. Samtidig er skønnet tilpasset det anlægsprogram, der indgår i forslaget og den låneadgang ministeriet meddeler de konkrete anlægsprojekter, der indgår heri. Det forventes også, at Norddjurs Kommune vil opnå låneadgang på 26 mio. kr. til den særlige pulje til kommuner med lav likviditet. Norddjurs Kommune har ansøgt om lånedispensation på indtil 42,2 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af investeringerne på kvalitetsfondsområderne, samt om lånedispensation på indtil 127,7 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til finansiering af øvrige anlægsprojekter. Samtidig søges der om lånedispensation fra den særlige lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale. Puljen til investeringer med effektiviseringspotentiale er på i alt 200 mio. kr., og Norddjurs Kommune har søgt om låneadgang til 2,4 mio. kr. Likviditet Budgetbalancen indeholder oplysninger om den forventede gennemsnitlige likvide kassebeholdning. Udgangspunktet er den faktiske opgjorte gennemsnitslikviditet de seneste 365 dage, som skal indrapporteres til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen, er opgjort pr. ultimo juni måned Likviditetsmodellen anvender en ligelig periodisering, af driftsudgifter og -indtægter på årets 12 måneder. Der er dog et par enkelte områder der afviger fra dette princip. Det drejer sig om indtægten vedr. opkrævningen af grundskyld, som forudsættes indbetalt på hovedforfaldstidspunkterne, som er januar og juli måned.

157 Budgetbemærkninger - Generelle Likviditet Endvidere afviger betaling til de statslige og private skoler, samt produktionsskoleelever, hvor betalingsterminen ligeledes er kendt, og beløbet er af en vis størrelse. Budgetbeløbet på i alt 30,211 mio. kr. indregnes i juli måned. Anlægstet er forudsat anvendt med 1/3 del af tet i første halvår, og 2/3 dele i andet halvår. I ældrebolighandlingsplanen er der indregnet et servicearealtilskud pr. april 2014 vedr. for 1. etape og april 2015 vedr. 2. etape. Derudover er der i opgørelse indregnet en række forudsætninger for perioden : Regnskab 2013 forventes at balancere med årstet. Overførte anlægsmidler fra 2012 er indregnet med 31,000 mio. kr. som indgår med likviditetstets periodisering. Af det samlede anlægs for 2013, er der indlagt en forventning om at overføre 38,500 mio. kr. til Økonomi- og indenrigsministeriet har udmeldt midtvejsreguleringen for kommunen, som bevirker at der skal tilbagebetales 16,2 mio. kr. af beskæftigelsestilskuddet. Dette beløb bliver opkrævet i tre rater i oktober kvartal I forbindelse med aftalen med Økonomi- og indenrigsministeriet om frigivelse af deponerede midler, bliver der indregnet 8,3 mio. kr. i likviditeten fra oktober måned i det enkelte år. Der er i 2013 indregnet et likviditetstab på den gennemsnitlige kassebeholdning på 68,8 mio. kr. i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark. Norddjurs Kommune bliver kompenseret i 2013 via bloktilskuddet med 20,4 mio. kr. og der er indregnet en tilsvarende kompensation for 2014.

158 Bilag til Teknisk Likviditet Økonomisk politik Kommunalbestyrelsen har d. 12. april 2011 godkendt den økonomiske og finansielle politik for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår blandt andet følgende målsætninger: Overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram, samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr.

159 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2014 Andre udvalg 89% Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet Økonomiudvalget 11% Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 259,3 258,5 255,9 256,7 Kommunaldirektørområdet 48,8 48,1 47,3 48,2 Økonomidirektørområdet 142,0 142,5 140,9 140,8 Velfærdsdirektørområdet 38,7 38,9 38,9 38,9 Udviklingsdirektørområdet 29,9 28,9 28,8 28,8 Udenfor serviceramme*: 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomidirektørområdet* 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget i alt 259,3 258,5 255,9 256,7 * Uden for servicerammen er der på økonomidirektørområdet teret med udgifter for kr. i hvert af årene Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2014 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2013 Regnskab 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige opfølgninger i 2013

160 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Administrativ organisation Beskrivelse af området Administrativt styres Norddjurs Kommune af en direktion som består af kommunaldirektøren, økonomidirektøren, velfærdsdirektøren og udviklingsdirektøren. Direktionen har bl.a. til opgave at sikre et strategisk og udviklingsorienteret fokus sammen med sikker drift og økonomisk styring. Et værktøj til dette er aftalestyring, hvor serviceniveau og ressourceforbrug styres I Norddjurs Kommune findes: Ca. 350 helårsbeskæftigede i administrationen. Rådhuset i Grenaa og yderligere To administrationsbygninger i hhv. Glesborg og Allingåbro. gennem aftaler med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Et andet styringsværktøj er den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, der beskriver en række overordnede økonomiske retningslinjer, som blandt andet bliver anvendt i forbindelse med lægningen. Norddjurs Kommunes afdelingschefer danner et lederforum, som hver måned mødes med direktionen for orientering og drøftelse af aktuelle emner. På denne måde understøttes koordination på tværs af fagområderne. Den administrative organisation i Norddjurs Kommune er illustreret i nedenstående organisationsdiagram.

161 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Budgetområdet omfatter: Politisk organisation Administrativ organisation o Sekretariat og forvaltninger o Administrationsbygninger mv. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer mv. o Lønpuljer o Tjenestemandspension o Interne forsikringspuljer Politiske visioner og udviklingsmål I Norddjurs Kommune arbejder ledelsen på at fremme en kultur, hvor den sunde fornuft præger det daglige arbejde, men hvor der også er plads til prøvehandlinger. Norddjurs Kommune bygger på værdierne åbenhed, ligeværdighed og dialog. I forbindelse med er der en række politiske initiativer på økonomiudvalgets område: Der er fortsat fokus på digitalisering i kommunen, herunder digitale selvbetjeningsløsninger, som borgerne kan benytte hjemmefra, på kommunens biblioteker eller på rådhuset/ i administrationsbygningerne. Dette giver den enkelte borger stor fleksibilitet i forhold til hvor og hvornår kontakten til kommunen kan ske. Også de interne arbejdsgange i kommunen har gavn af øgede digitale løsninger. Norddjurs Kommune har i 2012 underskrevet klimakommuneaftalen, som blandt andet betyder, at kommunen skal arbejde for nedsættelse af CO 2 -udslip. Der er derfor i tet indarbejdet en række energiinvesteringer, som forventes at give besparelser på 1,0 mio. kr. årligt. Besparelsen er placeret under økonomiudvalgets område, men udmøntes på de øvrige områder i takt med, at investeringerne gennemføres og besparelsen opnås. Et andet fokusområde er markedsførings og udviklingsmæssige aktiviteter, herunder bosætningsaktiviteter, der kan øge kendskabet til kommunen. Der er afsat 0,8 mio. kr. i tet i 2013 og Budgettal Økonomiudvalgets område Drift (i mio. kr.) Politisk org. 9,9 9,8 9,0 9,9 Administrativ org. 197,9 197,3 195,6 195,7 Lønpuljer 29,7 29,5 29,5 29,3 Øvrige administrationsomr. 21,8 21,8 21,8 21,8 Økonomiudvalgets området i alt 259,3 258,5 255,9 256,7

162 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Lønpuljer 12% Øvrige administrationsomr. 8% Politisk org. 4% Administrativ org. 76% Budgetforudsætninger Økonomiudvalgets udgøres primært af bevillinger på det politiske og administrative område, men omfatter også beløb vedrørende faste ejendomme, sundhedsområdet og personlige tillæg. Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i 2014 en samlet lønudgift på ca. 147,0 mio. kr. I forbindelse med 2012 blev det besluttet at lade administrationsudgifterne følge kommunens demografi. Budgettet reguleres således op eller ned proportionalt med udviklingen i indbyggertal. På baggrund af en forventet nedgang i befolkningstallet på 0,33 % medfører dette i 2014 en reduktion af tet på ca. 0,9 mio. kr. I det følgende beskrives de administrative enheder og driftsbevillinger under økonomiudvalget for hvert direktørområde. Kommunaldirektørområdet Budget 2014 udgør 48,8 mio. kr., hvoraf de 18,0 mio. kr. er lønudgifter.

163 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Direktionen Direktionens består af lønninger, personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand. Direktionssekretariatet og HR Sekretariatschefen er ansvarlig for direktionssekretariatet, HR, kantine og rådhusbetjente. Under direktionssekretariatet er der til en række fælles administrative udgifter f.eks. abonnementer, kontingent til KL og forsikringer. Endvidere er personalerelaterede udgifter til kantine og frugt/kaffeordninger teret her. Faste ejendomme: Der er teret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri. Politisk organisation: I direktionssekretariatets er der afsat beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter og vederlag til råd og nævn. Der er teret med beløb til afholdelse af kommune- og folketingsvalg samt støtte til politiske partier. Administrationsbygninger: Norddjurs Kommune har tre administrationsbygninger beliggende i Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Hertil er Østergade 36, Grenaa, tilknyttet som administrationsbygning for plejeområdet. Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse. HR-området varetager overordnede personaleforhold. Budgettet omfatter blandt andet udgifter til elever i administrationen og puljer fra 3-partsforhandlinger. Økonomidirektørområdet Budgettet for 2014 udgør 142,0 mio. kr., hvoraf ca. 63,2 mio. kr. er lønudgifter. I tet indgår indtægter fra opkrævningsgebyrer og refusion fra sygedagpenge.

164 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Digitaliseringsinitiativer medfører løbende besparelser på det kommunale. I 2014 er der teret med besparelser på i alt 2,2 mio. kr., den resterende del af besparelsen fra Beløbet er foreløbigt indarbejdet i økonomidirektørens. IT-afdelingen Budget for IT-afdelingen omfatter IT og telefonudgifter, hvor betaling til IT-leverandører for en række programmer er en stor andel af tet. Derudover er der for telefonomstillingsanlæg, licenser og serviceaftaler. Arbejdsmarkedsområdet og borgerservice Arbejdsmarkedsområdet varetager den aktive beskæftigelsesindsats i kommunen, og borgerservice servicerer kommunens borgere med f.eks. ændringer i bopæl, ægteskabelig status, dødsfald, kørekort, pas mv. Hovedparten af områdets går til lønudgifter. Der er endvidere til gebyrindtægter samt forskellige tillæg, som borgene kan søge om. Derudover er der teret med udgifter til Udbetaling Danmark, som har overtaget en række opgaver fra kommunerne gennem i 2012 og I 2014 foregår kommunens borgerbetjening hovedsageligt i Grenaa, hvor der i 2013 er etableret et nyt borgervenligt modtagelsesareal med bedre muligheder for, at borgerne kan foretage selvbetjening. Enten på egen hånd eller med hjælp fra personalet fra Jobcentret, ydelseskontoret og borgerservice. Derudover er der borgerbetjening i begrænset tidsrum i Auning og Ørsted. Endvidere findes der selvbetjeningsløsninger i Auning og Ørsted samt på kommunens biblioteker. I 2014 laves et forsøg med betjening via skærm i Ørsted. Både den fysiske indretning, it-systemer og uddannelse af personalet er med til at sikre, at Norddjurs Kommune lever op til lovene om obligatorisk digital selvbetjening. Norddjurs Kommune indgår endvidere i et samarbejde med andre østjyske kommuner om en hotline, hvor borgerne kan få telefonisk hjælp til digital selvbetjening uden for normal åbningstid på telefonnr Siden efteråret 2013 har kommunen tillige haft et samarbejde med Aarhus Kommune om International Citizen Service, hvor udenlandske borgere kan få behandlet alle administrative opgaver i forbindelse med ophold og arbejde i Danmark. Politiske hensigtserklæringer I forslaget til 1. behandling af tet er indarbejdet følgende administrative merudgifter på økonomiudvalgets område. Yderligere satsning på jobrotationsordninger: 0,5 mio. kr. i Optimering af resultater i Jobcenter Norddjurs: 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og Styrkelse af den helhedsorienterede indsats: 0,5 mio. kr. i 2014 og overslagsår. De styrkede indsatser medfører afledte besparelser på arbejdsmarkedsudvalgets område på i alt 5,7 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i hhv og 2017.

165 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Løn- og bogholderiafdelingen Løn- og bogholderiafdelingen løser opgaver inden for løn, opkrævning og bogholderi. Der er i tet afsat puljer til barselsfond samt jubilæumsgratiale. Beløbene forventes udmøntet løbende inden for det enkelte år. Tjenestemandspensioner: Udgiften til tjenestemandspensioner fordeler sig med beløb til genforsikring af tjenestemandsforpligtigelsen og selve udbetalingen af pensioner inkl. refusion fra genforsikringen. Budget (i mio. kr.) Antal personer Budget 2014 Genforsikringspræmie 38 8,6 Tjenestemandspension ,1 Refusion fra genforsikring ,4 Tjenestemandspension lukket gruppe (ingen refusion)* 11 2,1 I alt ,3 * Heraf 1½ børnepensionsbidrag Økonomi- og indkøbsafdelingen Økonomi- og indkøbsafdelingen varetager opgaver inden for, regnskab og indkøb. Ca. 85% af afdelingens udgøres af de ansattes løn. Den resterende del er primært reserveret finansiel rådgivning og revision af kommunens regnskaber. Økonomifunktionen er konsulenter for direktørområderne ved udarbejdelse af, opfølgning og regnskabsafslutning. Økonomifunktionen spiller således en nøglerolle i arbejdet med kommunens samlede økonomi både i det daglige arbejde og i de mere langsigtede - og regnskabsprocesser. Herudover har afdelingen opgaver i forbindelse med bl.a. finansiel styring, analyser, dokumentationer og nøgletal. Indkøbsfunktionen står for at samle og koordinere kommunens indkøb, lave udbudsforretninger og indgå kontrakter med leverandører. Velfærdsdirektørområdet Budget for 2014 udgør ca. 38,7 mio. kr., hvoraf 34,9 mio. kr. går til lønninger.

166 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Budgettet består primært af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. På skole- og dagtilbudsområdet er administrationen af undervisningsområdet samt dagtilbud til børn og unge. Socialområdet er hovedsageligt løn. På myndighedsområdet er der teret med beløb til supervision og tolkebistand samt dæk- Foto: Colourbox ning af udgifter til IT-systemer. Endvidere er der løn til sagsbehandlere indenfor handicap og psykiatriområdet for både børn og voksne. Ældreområdets indeholder løn til visitatorer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler samt boliger. Desuden er hele administrationen af ældreområdet placeret her, ligesom der er teret med indtægter vedrørende administration af ældreboliger. Foto: Colourbox Udviklingsdirektørområdet Budgettet for 2014 udgør netto 29,9 mio. kr. Bruttotet er 33,5 mio. kr., hvoraf 30,9 mio. kr. går til lønudgifter. Afdelingernes består af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. Der er teret med indtægter fra bl.a. byggesagsbehandlingen, administration af redningsberedskabet og Djurslands Feriefond. Kultur- og udviklingsområdet Kultur- og udviklingsområdet varetager opgaver, som omfatter overordnet fysisk planlægning, by-, landdistrikts-, turisme- og erhvervsudvikling, erhvervsserviceområdet samt kultur- og fritidsområdet. Budgettet til kultur- og udviklingsafdelingen består hovedsageligt af personaleudgifter. Derudover er der inden for udviklingsområdet afsat beløb til planlægning, som anvendes til drift af digital kommuneplan, fællesudgifter til GIS og opgaver Foto: Colourbox

167 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget inden for overordnet planlægning. GIS står for geografiske informationssystemer, som er en samling computerprogrammer til at lagre og bearbejde geografiske kort og data. Teknik- og miljøområdet Teknik- og miljø består af miljøområdet, naturområdet og byggesagsbehandlingen. I tet indgår blandt andet gebyrindtægter vedrørende byggesagsbehandling, håndtering af forurenet jord samt skorstensfejning. Der har tidligere også været opkrævet gebyr for ejendomsoplysninger, men disse bortfalder helt i 2014 efter indførelse af selvbetjeningssystemet DIADEM. I skemaet herunder ses 2014-taksterne for kommunens byggesagsbehandling. Folketinget har imidlertid med virkning fra vedtaget en ny lov vedrørende bl.a. opkrævning af byggesagsgebyrer. Ifølge denne lov skal gebyrerne opkræves efter tidsforbrug, hvor de i dag er baseret på areal. Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil. Flere af de fastsatte gebyrer vil blive berørt heraf. Kommunen afventer bekendtgørelse og vejledning, inden der kan tages stilling til hvilke gebyrer, der vil blive omfattet af den nye takstmodel, hvordan afregningen skal gennemføres samt niveauet for de nye takster. Tilladelser Gebyr Minimumsgebyr Budget med gebyr (anslået antal) kr./m 2 kr. Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede, samt sommerhuse Industri- og lagerbebyggelse samt landbrugets avls- og driftsbygninger op til 1000 m Pris pr. efterfølgende m 2 over m 2 8 Andre faste konstruktioner, antenner, pyloner, tanke og siloer mv Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Andet Dispensation ved sager, der ikke udløser gebyr Dispensation ved sager, der udløser gebyr 823 Nedrivningstilladelser 823 I alt 660 Afdelingen forventer at behandle ca. 800 sager i Af det samlede antal sager forventes der meddelt ca. 660 byggetilladelser. Teknik- og driftsområdet Under teknik- og driftsområdet hører bl.a. planafdelingen og administration af anlæg. På planafdelingens er der afsat beløb til GIS- samt til planlægningsudgifter. Endvidere teres der med en indtægt på administrationsbidrag på anlæg.

168 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Nøgletal på administrationsområdet Norddjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger kan ved hjælp af ECO-nøgletallene sammenlignes med gennemsnittet for alle landets kommuner og med gennemsnittet for et antal sammenlignelige kommuner. Administrationsudgifter pr. indbygger* (2014-priser) Norddjurs Kommune Sammenligningskommuner Hele landet * Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer. Kilde: ECO-nøgletal, KORA: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning. For 2013 er det tallene, der vises i figuren. For Norddjurs Kommune indbefatter tallet fælles puljer, som er konteret på økonomiudvalgets område. Puljerne forventes ikke at blive udmøntet på administrationsområdet, og får derfor ikke betydning for regnskabet. I 2013 er der under økonomidirektøren således placeret en pulje 10 mio. kr. til imødegåelse af overskridelse af servicerammen. Ses der bort fra denne pulje, udgør administrationsudgifterne i Norddjurs Kommune kr. pr. indbygger i Det er uklart i hvilket omfang tilsvarende puljer indgår i andre kommuners administrationster.

169 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Arbejdsmarkedsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 8,1 8,1 8,1 8,0 Jobcenter Norddjurs 3,2 3,2 3,2 3,2 UU-Djursland 5,0 5,0 4,9 4,8 Udenfor serviceramme: 508,9 516,3 521,5 522,0 Jobcenter Norddjurs 495,6 501,7 506,4 506,4 Socialchefområde - montagen 1,3 1,3 1,3 1,3 Sundhed og omsorg hjælpemiddeldepot 2,2 2,2 2,2 2,2 EGU 0,9 0,9 0,9 0,9 HR-område - seniorjob 8,8 10,1 10,6 11,1 Arbejdsmarkedsområdet i alt 517,0 524,4 529,6 529,9 Generelle forudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række forudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2014 og overslagsårene forventes følgende anvendt: Budget 2013 Regnskab 2012 Regeringen og KL s økonomiaftale for 2014 Regulering af garantien for 2014 Beskæftigelsestilskuddet for 2014 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige opfølgninger i 2013 KMD s støtteliste 1

170 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Beskrivelse af området Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Opgaverne omfatter: Jobcenter Norddjurs Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Djursland) Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Beskæftigelsesplan og resultatrevision Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. Jobcenter Norddjurs primære opgaver er: Kontanthjælp Forsikrede ledige Førtidspension Sygedagpenge Revalidering Integration Fleks- og skånejob Vejledning og opkvalificering Aktivering Virksomhedspraktik Løntilskud UU-Djursland og erhvervsgrunduddannelse UU-Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge fra 7. klasse til 25 år, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU). EGU er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. Beskæftigelsesplan og resultatrevision Norddjurs Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplan skal indeholde målsætningerne for jobcentret og den lokale beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i en årlig udmelding fra beskæftigelsesministeren om ministermål for indsatsen. Ministermålene udgør 4 indsatsområder, som der skal sættes konkrete måltal for i beskæftigelsesplanen. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. 2

171 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Udover beskæftigelsesplanen skal der hvert år gennemføres en resultatrevision på beskæftigelsesområdet for forrige års indsats. Formålet med resultatrevisionen er at sætte fokus på effekten af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. I resultatrevisionen indgår resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for beskæftigelsesministerens mål. Det enkelte jobcenters indsats vurderes endvidere i forhold til den gennemsnitlige indsats i en række sammenlignelige jobcentre. Arbejdsmarkedsområdets nettodriftsudgifter fordelt på områder 2014: Kontanthjælp mv. 18% UU og EGU 1% Aktivering og ressourceforløb 5% Førtidspension 30% Forsikrede ledige 19% Sygedagpenge 14% Øvrige 2% Fleksjob og ledighedsydelse 11% Forudsætninger og strategi Ved lægningen på arbejdsmarkedsområdet indgår en række faktorer, som har indvirkning på udgifterne til forsørgelse, indsats og tilbud. De væsentligste er: 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Lovgivning og lovændringer 3. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan Udviklingen på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet er et konjunkturfølsomt område, da virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er afhængig af samfundsøkonomien. Konjunktursituationen har de seneste år betydet et pres på beskæftigelsesindsatsen i form af et relativt højt ledighedsniveau blandt både forsikrede og ikke-forsikrede ledige, samt fleksjobvisiterede. Udviklingen i Norddjurs Kommune både på efterspørgsels- og på udbudssiden giver Jobcenter Norddjurs en række beskæftigelsesmæssige udfordringer. Efter en periode fra 2008 til 2011 med stigende ledighed er situationen i løbet af 2012 forbedret på arbejdsmarkedet i Norddjurs. Ifølge Kommunebeskrivelse 2013 for Norddjurs Kommune så forventer Beskæftigelsesregion Midtjylland, at beskæftigelsen i Midtjylland vil stabiliseres frem til 2014 for herefter at stige svagt. Hvis beskæftigelsen i Norddjurs følger samme udvikling som i Midtjylland, så vil antallet af personer i beskæftigelse stabiliseres i de kommende år. 3

172 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Udvikling i målgrupper fuldtidpersoner jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Forsikrede ledige Kontanthj og revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Kilde: jobindsats.dk (udtræk pr. 7/8 2013) Udvikling i målgrupper jan til juni 2013 Antal fuldtidspersoner halvår 2013 Forsikrede ledige Kontanthjælp og revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Lovgivning og lovændringer Grundlaget for Jobcenter Norddjurs opgaveløsning er Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Loven beskriver styringen og organiseringen af indsatsen og tilbudsmulighederne til de ledige. Lovgivningen tilpasses løbende de politiske reformer og initiativer. Med virkning fra 2013 kan følgende nævnes: Reform af førtidspension og fleksjob Indsats for de udfaldstruede forsikrede ledige (akutpakker) Uddannelsesordning for forsikrede ledige Udvidelse af seniorjobordningen En særlig ungeindsats Mere jobrotation i den private sektor Initiativer til at fremme oprettelse af fleksjob 4

173 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Endvidere forventes en række reformer på beskæftigelsesområdet i 2014 og fremover: Kontanthjælpsreform Sygedagpengereform Reform af den aktive beskæftigelsespolitik (nyt refusionssystem) Derudover sker der en statslig styring af kommunernes beskæftigelsesindsats via finansieringsordninger. Staten godtgør kommunerne for en del af udgifterne til forsørgelse via statslig refusion. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. For 2013 er der udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål og indsatser. Målene suppleres og understøttes af de lokale beskæftigelsespolitiske tiltag, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune beslutter i beskæftigelsesplanen. Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune ønsker at fastholde en aktiv og målrettet linje i beskæftigelsesindsatsen, således at ledighedsforløbet kan blive så kort som muligt for den enkelte modtager af offentlig forsørgelse. Derudover skal virksomhedskontakten yderligere udbygges med henblik på at optimere mulighederne for at få ledige i arbejde. Målsætninger Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune indeholder de af beskæftigelsesministeren udmeldte mål, en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer samt mål og strategi for den samlede beskæftigelsesindsats i Norddjurs Kommune. Beskæftigelsesministerens mål i 2014 Beskæftigelsesministeren har for 2014 fastsat 4 mål, som retter sig mod unge, ledige på kanten af arbejdsmarkedet, langtidsledigheden og en styrket virksomhedskontakt. På baggrund af ministermålene fastlægges måltallene for Norddjurs Kommune. Dette sker i en dialog med beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesministerens mål samt måltal indgår derefter i Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for det kommende år. Nedenfor beskrives ministermålene samt beskæftigelsesregionen og Norddjurs Kommunes tilhørende måltal. MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Målet for uddannelsesgraden for unge er ved udgangen af 2014 at den er 7,1 procentpoint højere end ved udgangen af Det vil sige en stigning i uddannelsesgraden fra 18,2 pct. i 2012 til 25,3 pct. i MÅL 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Målet er at forebygge, at der sker en tilgang til førtidspension. Jobcenter Norddjurs vil tilstræbe at opfylde kvoten fra beskæftigelsesministeriet på i alt 57 førtidspensioner. Det betyder, at der fra udgangen af 2012 til udgangen af 2014 vil være et fald på 41 pct., svarende til et fald fra 96 førtidspensioner til 57 førtidspensioner i perioden. 5

174 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 271 personer i december 2014 svarende til et fald på 19 % fra december 2012 til december Ved udgangen af december 2012 var der 335 langtidsledige. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 være på X pct., svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2012 til december Note: Målet er ikke endeligt fastlagt! Udover de fastlagt beskæftigelsesmål har Norddjurs Kommune fastlagt nedenstående 2 mål for Mål 5: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger - Jobcentret skal udvide indsatsen for at få sygemeldte over 52 uger raskmeldt, delvis raskmeldt, afklaret til fleksjob eller førtidspension Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal i december 2014 være på 85 sager, svarende til et fald på 20 sygedagpengeforløb. Ved udgangen af december 2012 var antallet af sager på 105. Mål 6: Udvide jobrotationsforløb i private virksomheder - Jobcentret skal medvirke til, at der etablere flere jobrotationsforløb på det private arbejdsmarked med henblik på at nedbringe langtidsledigheden. Antallet af jobrotationsforløb i private virksomheder skal øges til 15 forløb ved udgangen af 2014, svarende til en stigning på 10 forløb fra december Politiske hensigtserklæringer I forslaget til 1. behandling af tet er indarbejdet følgende besparelser på arbejdsmarkedsudvalgets område: Yderligere satsning på jobrotationsordninger med afledt besparelse på dagpenge på 1,7 mio. kr. i Optimering af resultater i Jobcenter Norddjurs ved en investering med afledt besparelse på sygedagpenge på 3,1 mio. kr. årligt i 2014 og Helhedsorienterede indsats med afledt besparelse på forsørgelsesydelser på 1,0 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Den samlede besparelse udgør dermed 5,7 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 samt 1,0 mio. kr. i 2016 og Den styrkede indsats i Jobcenter Norddjurs vil samtidig medføre administrative merudgifter. Under økonomiudvalgets område giver forslaget anledning til en samlet udvidelse på 1,4 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015 samt 0,5 mio. kr. i 2016 og

175 Budgetbemærkninger - arbejdsmarkedsudvalget Budgettal Nettodrift (i mio. kr.) Kontanthjælp, revalidering og integration 91,7 91,7 91,7 91,7 Forsikrede ledige 98,0 101,6 101,6 101,6 Sygedagpenge 71,2 71,4 74,3 74,3 Fleksjob og ledighedsydelse 58,3 57,7 55,6 55,6 Førtidspension 155,3 158,3 162,2 162,2 Ressourceforløb 7,2 7,2 7,2 7,2 Driftsudgifter til aktivering 20,5 20,5 20,5 20,5 UU-Djursland 5,0 5,0 4,9 4,8 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 0,9 0,9 0,9 0,9 Produktionsskoler 0,5 0,5 0,5 0,5 Seniorjob 8,8 10,1 10,6 11,1 Servicejob -0,4-0,4-0,4-0,4 Arbejdsmarkedsområdet i alt 517,0 524,4 529,6 529,9 Budgetforudsætninger Bemærkning: forudsætninger er under udarbejdelse! Økonomistyringsmæssige udfordringer Beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering er dels i form af direkte refusion af udgifter og dels i form af bloktilskud og garantier (herunder beskæftigelsestilskuddet), hvor kommunerne under ét kompenseres for udgifter til dels forsørgelse og dels aktiv indsats. Med refusionsomlægningen fra 2011 er en større del af finansieringen flyttet fra direkte refusion til bloktilskud. Dette har bidraget til, at beskæftigelsesområdet repræsenterer en betydelig usikkerhed for den kommunale økonomi. Økonomien på arbejdsmarkedsområdet er i høj grad præget af konjunkturforholdene. Forudsætningerne og konjunkturændringerne kan således ændre sig fra det tidspunkt hvor tet blev lagt. Dette afspejles i, at økonomien på beskæftigelsesområdet er underlagt forskellige efterreguleringsmekanismer fra statens side via garantien og beskæftigelsestilskuddet. Dette resulterer i, at indtægtssiden først endeligt kan gøres op i det efterfølgende år. 7

176 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2014 Børne- og ungdomsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio kr.) Indenfor serviceramme: 677,1 673,8 669,0 665,5 Skoleområdet 380,8 379,5 375,1 372,0 Dagtilbudssområdet 121,5 119,8 119,8 119,6 Socialområdet 88,8 88,7 88,2 88,0 Myndighedsafdelingen 85,9 85,8 85,9 85,9 Udenfor serviceramme: 1,4 1,4 1,4 1,4 Myndighedsafdelingen 1,4 1,4 1,4 1,4 Udvalget i alt 678,4 675,2 670,4 666,9 Generelle forudsætninger Det fremgår af forudsætningerne, hvordan rammen er beregnet. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2014 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2013 Regnskab 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige opfølgninger i 2013

177 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Skoleområdet Beskrivelse af området Dette område omfatter den almene folkeskole, SFO, specialundervisning, PPR, samt bidrag til statslige og private skoler, og efterskoler og ungdomskostskoler. Skoleområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2014: I Norddjurs Kommune findes: 10 folkeskoler, hvoraf 5 er grundskoler til og med 6. klasse, og 5 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole/daginstitution på Anholt. Fra skoleåret 2013/14 nedlægges Voldbyafdelingen af Vestre-Voldby skole Der er i tilknytning til 7 af skolerne oprettet børnebyer med tilhørende daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. 10. klasse-center placeret i Grenaa samt 10. klasse tilbud på Auning skole. Politiske visioner og udviklingsmål 1 kommunal specialskole, Djurslandsskolen. Ved flere af de ordinære skoler er der oprettet specialundervisningstilbud for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder samt Adfærd-Kontakt-Trivsels problematikker.

178 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Det er en kommunalpolitisk opgave at prioritere folkeskolens indhold og økonomi. I Norddjurs Kommune vil der i det kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Implementering af skolereformen som træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Implementering af politik for inklusion og tidlig indsats Implementering af politik for folkeskolens årgang Implementering af politik for it og læring Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere Tilpasning af i forhold til faldende børnetal Fortsat udvikling af børnebyerne. Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud i samarbejde med myndighedsafdelingen. Et tættere samarbejde mellem myndighedsafdelingen og skole- og dagtilbud, hvor der er udarbejdet kontrakter mellem myndighedsafdelingen og samtlige skoler og dagtilbud. Kontrakterne vil løbende blive revideret i henhold til lokale behov, for at sikre en målrettet forebyggende indsats og at der arbejdes ud fra et inkluderende fokus. Hertil kommer øvrige politikker, som har relevans for skoleområdet f.eks. den sammenhængende børnepolitik, handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Det må forventes, at den samlede ramme på skoleområdet vil blive mindre de kommende år, som følge af et faldende børnetal. Der er i tet fokus på IT i folkeskolen og i dagtilbuddene. Der afsættes således 4,25 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende år til formålet. Der reserveres 0,75 mio. kr. heraf til dagtilbudsområdet i Der reserveres af den samlede pulje 1,0 mio. kr. til kompetenceudvikling indenfor skole- og dagtilbudsområdet i I 2014 etableres nyt ventilationsanlæg på Auning Skole. I 2014 etableres lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen.

179 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Skoleområdet Drift (i mio. kr.) Folkeskoler 225,9 224,9 221,1 218,1 Syge- og hjemmeundervisning 0,5 0,5 0,5 0,5 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 7,1 7,0 6,9 6,8 Skolefritidsordninger 24,7 24,5 23,9 23,7 Befordring af elever i grundskolen 11,4 11,4 11,4 11,4 Specialundervisning i regionale tilbud 4,4 4,4 4,4 4,4 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 71,8 71,8 72,0 72,1 Bidrag til statslige og private skoler 18,9 18,9 18,9 18,9 Efterskoler og ungdomskostskoler 5,9 5,9 5,9 5,9 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 5,1 5,1 5,1 5,1 Produktionsskoler 5,0 5,0 5,0 5,0 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,1 Skoleområdet i alt 380,8 379,5 375,1 372,0 Budgetforudsætninger Skole-, SFO- og PPR-terne for mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for De andre områder reguleres ikke, men følger de generelle pris- og lønskøn. Skoleområdet eksklusiv SFO og PPR Forventninger til udviklingen i antallet af 6-årige, 7-9 årige, årige og årige i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategorier - skoleområdet Antal 6 årige Antal 7-9 årige Antal årige Antal årige Der er i tet for 2014 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående alderskategorier i kommunen. Der er fra 2012 indført en ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet dækkende 0. til 10. klasse samt specialundervisning. Modellen tager overordnet udgangspunkt i en fast ramme, som tilpasses efter ovennævnte mængdekorrektioner.

180 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget SFO Forventninger til udviklingen i antallet af 6-9 årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn i aldersintervallet 6-9 årige SFO Antal 6-9 årige Der er i tet for 2014 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn i ovenstående aldersinterval i kommunen. PPR Forventninger til udviklingen i antallet af 7-16 årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge i aldersintervallet 7-16 årige PPR Antal 7-16 årige Der er i tet for 2014 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående aldersinterval i kommunen. Specialundervisning Formålet med ressourcetildelingsmodellen til specialklasser og specialskole (Djurslandsskolen) er at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af specialtilbud. Samtidig er målet at tydeliggøre sammenhængen mellem elevtal, serviceniveau og ressourcetildeling. Ressourcetildelingsmodel understøtter med hensyn til skolernes specialundervisning målsætningen om; At udskille færre elever til eksterne specialundervisningsforanstaltninger. At der omprioriteres en procentdel af den samlede ramme på specialområdet med henblik på at investere i inkluderende indsatser på almenområdet. At flest mulige midler til specialundervisningen er decentraliserede, og at der er økonomisk incitamenter for at inkludere børn i almenundervisningen. At finde frem til en fordelingsnøgle til specialundervisningen, som kan fungere for både store og små skoler mv. Servicemål Der henvises til gældende politikker for området. Hertil kommer de politikker, som kommunalbestyrelsen beslutter i 2013 og Opfølgningsmetode

181 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Der gennemføres opfølgning ved de lovbundne nationale tests, ligesom der inden for de enkelte politikker og indsatsområder gennemføres evalueringsforløb på baggrund af opstillede indsatser. Resultaterne af opfølgningerne fremgår af den årlige kvalitetsrapport på folkeskoleområdet, ligesom opfølgning på målsætninger foregår i de årlige dialogmøder mellem skole- og dagtilbudsafdelingen og de enkelte skoler/børnebyer.

182 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Dagtilbudsområdet Beskrivelse af området Budgetområdet omfatter dagplejen, vuggestuer, børnehaver, integreret institutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til privat pasning. Dagtilbudsområdet er struktureret i 8 børnebyer (samdrift skoler og dagtilbud) og 2 store dagtilbudsområder i henholdsvis Grenaa og Auning. Dagtilbudsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2014: I Norddjurs Kommune findes: 21 kommunale daginstitutioner, hvoraf der er 1 vuggestue, 8 børnehaver (3-6 år) og 13 integrerede institutioner inkl. Anholt (0-6 år.) Kommunal dagpleje for 0-3 årige. En specialinstitution - Blå Krabberne i tilknytning til Vores Hus. Institutionerne og dagplejen er organiseret i områder og børnebyer. Det er besluttet, at Vuggestuen Åboulevarden og Vores Hus begge i Grenaa -lukkes i 2014 i forbindelse med etablering af en ny integreret institution. Nyvang i Auning lukkes i 2014 i forbindelse med etablering af en ny integreret institution i Auning. Der etableres en ny integreret daginstitution i Allingåbro i Blinklyset i Vivild flyttes til Langhøjskolen i

183 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Det er en kommunalpolitisk opgave at prioritere dagtilbuddenes indhold og økonomi. I Norddjurs Kommune vil der i det kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Implementering af politik for inklusion og tidlig indsats Implementering af politik for it og læring Implementering af kvalitetsstandard for sprogvurdering og sprogstimulering Faglige kvalitetsoplysninger Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere Tilpasning af i forhold til faldende børnetal Fortsat udvikling af børnebyerne. Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud i samarbejde med myndighedsafdelingen. Et tættere samarbejde mellem myndighedsafdelingen og skole- og dagtilbud, hvor der er udarbejdet kontrakter mellem myndighedsafdelingen og samtlige skoler og dagtilbud. Kontrakterne vil løbende blive revideret i henhold til lokale behov, for at sikre en målrettet forebyggende indsats og at der arbejdes ud fra et inkluderende fokus. Hertil kommer øvrige politikker, som har relevans for skoleområdet f.eks. den sammenhængende børnepolitik, handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Det må forventes, at den samlede ramme på dagtilbudsområdet vil være svagt faldende de kommende år, som følge af børnetalsudviklingen. Der er i tet fokus på IT i folkeskolen og i dagtilbuddene. Der afsættes således 4,25 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende år til formålet. Der reserveres 0,75 mio. kr. heraf til dagtilbudsområdet i Der reserveres af den samlede pulje 1,0 mio. kr. til kompetenceudvikling indenfor skole- og dagtilbudsområdet i I 2014 færdiggøres opførelsen af en ny integreret daginstitution i sammenhæng med Allingåbroskolen. To nye integrerede daginstitutioner i hhv. Auning og Grenaa færdiggøres ultimo Projektering af ny integreret daginstitution i sammenhæng med Langhøjskolen påbegyndes i 2014.

184 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Dagpasningsområdet Drift (i mio. kr.) Fælles formål * 32,7 31,0 31,0 30,8 Dagpleje 42,8 42,8 42,8 42,8 Vuggestuer 3,3 3,3 3,3 3,3 Børnehaver 13,3 13,3 13,3 13,3 Integrerede daginstitutioner 23,3 23,3 23,3 23,3 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3,9 3,9 3,9 3,9 Åben pædagogiske tilbud, legesteder mv. ** 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 2,1 2,1 2,1 2,1 Dagpasningsområdet i alt 121,5 119,8 119,8 119,6 Anm.: * Det bemærkes, at mængderegulering på dagtilbudsområdet under et er placeret under fælles formål som samlet puljebeløb, for senere udmøntning på de enkelte funktioner. Anm.: ** Der er et til åben pædagogiske tilbud, legesteder mv. på kr. for hvert år Budgetforudsætninger Dagpasningsterne for mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for De andre områder reguleres ikke, men følger de generelle pris- og lønskøn. Dagtilbudsområdet Forventninger til udviklingen i antallet af 0-1 årige, 2 årige og 3-5 årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn fordelt på alderskategorier - dagtilbudsområdet Antal 0-1 årige Antal 2 årige Antal 3-5 årige Der er i tet for 2014 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af børn i ovenstående alderskategorier i kommunen. Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet dækker daginstitutioner og dagpleje. Den tager overordnet udgangspunkt i en fast rammetering på grundlag af ovennævnte mængdekorrektioner. Servicemål Der henvises til gældende politikker for området.

185 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Opfølgningsmetode For de enkelte politikker og indsatsområder gennemføres evalueringsforløb på baggrund af opstillede indsatser. Resultaterne af opfølgningerne fremgår af de faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet, der vil indgå i en årlig samlet kvalitetsrapport på skole- og dagtilbudsområdet, ligesom opfølgning på målsætninger foregår i de årlige dialogmøder mellem skole- og dagtilbudsafdelingen og de enkelte dagtilbudsområder/børnebyer.

186 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Myndighedsafdelingen børne- og ungeområdet Beskrivelse af området Myndighedsafdelingens primære opgave er at behandle underretninger samt lave undersøgelser og handleplaner med henblik på vurdering af behovet for støtte og eventuelt iværksætte foranstaltninger til børn, unge og deres familier. Myndighedsafdelingen er opdelt i 3 teams; Børne- og familieteam for familier med børn i alderen 0 15 år, og unge mellem år med omfattende handicap der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet, samt unge der ikke har et hjælpebehov efter det fyldte 18. år. Ungeteam for alle unge i alderen år, undtagen de unge, som er under børne- og familieteamet. Voksenteam for borgere over 25 år. Samt unge over 18 år med omfattende handicap der gør, at de ikke kan profitere af et afklaringsforløb i ungeteamet. Myndighedsafdelingen visiterer primært til Norddjurs Kommunes egne tilbud, som Norddjurs Børnecenter, Familiehuset og døgntilbud som organisatorisk er placeret under socialområdet. Desuden kan der i særlige situationer visiteres til private opholdssteder, særlige dagtilbud, kommunale eller regionale institutioner. Området er organiseret efter en model, hvor terne er fordelt mellem aftaleenhederne på socialområdet (fast ramme), og ikke efter en traditionel BUM model, hvor der afregnes i forhold til belægning eller støttebehov. Myndighedsafdelingens nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2014:

187 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Inden for myndighedsafdelingen vil der i de kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Sammenhængende børnepolitik Formålet med politikken er at skabe en tæt kobling mellem kommunernes generelle, forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Implementering af øvrige politikker Myndighedsafdelingen skal implementere handicappolitikken, integrationspolitikken og frivillighedspolitikken. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne på børne- og ungeområdet opdateres løbende, og der udarbejdes nye, såfremt der ændres i serviceniveauet eller der er behov for nye/andre tilbud. Underretninger Der skal arbejdes videre med koordinering og samarbejde om underretninger. Folketingets overgrebspakke skal implementeres og kvalitetssikres, med det formål fortsat at agere rettidigt på alle underretninger. Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud Modellen for et tættere samarbejde mellem myndighedsafdelingen og skole- og dagtilbud skal kvalitetssikres. Samarbejdet er startet op i skoleåret 2013/2014, hvor der er udarbejdet kontrakter mellem myndighedsafdelingen og samtlige skoler og dagtilbud. Kontrakterne vil løbende blive revideret i henhold til lokale behov, for at sikre en målrettet forebyggende indsats og at der arbejdes ud fra et inkluderende fokus. Tilsyn Folketinget har besluttet, at der fra 1. januar 2014 etableres socialtilsyn i hver af de fem regioner. Norddjurs Kommune er omfattet af Socialtilsyn Midt, som er fysisk placeret i Silkeborg. Socialtilsynene får ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud, som er beliggende i regionen. Myndighedsafdelingen vil således fortsat skulle varetage opgaver indenfor tilsyn, som f.eks. rekruttering af plejefamilier, matchning af sager og familie samt kontraktstyring. I 2014 vil fokus være at få etableret et godt samarbejde, hvor der er tydelighed omkring rolle- og ansvarsfordelingen. Norddjurs Kommune har meddelt Socialtilsyn Midt, at der forventes at ske virksomhedsoverdragelse af 1 medarbejder fra Norddjurs Kommune. Sagsbehandlingssystemer Implementering af nyt sagsbehandlingssystem på børne- og ungeområdet (op til det fyldte 18 år), der betegnes Integrated Childrens System (ICS). ICS er en sagsbehandlingsog udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov. ICS medvirker til at sagsbehandleren kommer rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation. ICS anvendes i hele sagsgangen fra den børnefaglige undersøgelse til udarbejdelsen af og opfølgning på mål for indsatsen DUBU I 2014 vil der ske en udrulning af DUBU, som er et IT understøttende sagsbehandlersystem, der understøtter ICS metoden.

188 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget DUBU understøtter kommunens sagsbehandlere i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet op til de 18 år. DUBU understøtter desuden, at sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningens krav og støtter sagsbehandleren i en faglig god udredning af barnets behov for hjælp. Ungeindsats Ungeindsatsen skal kvalitetssikres med henblik på o at koordinere indsatsen og sikre de gode overgange o at understøtte de udsatte unge til at klare sig i hverdagen o at gøre de unge uddannelses- og arbejdsparat. Budgettal Myndighedsafdelingen Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 85,9 85,9 85,9 85,9 Socialøkonomiske fripladser 1,6 1,6 1,6 1,6 Kontaktperson- og ledsageordninger * 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 32,2 32,2 32,2 32,2 20,6 20,6 20,6 20,6 Døgninstitutioner for børn og unge 29,5 29,5 29,5 29,5 Sikrede døgninstitutioner 2,1 2,1 2,1 2,1 Udenfor serviceramme: 1,4 1,4 1,4 1,4 Merudgift tabt arbejdsfortjeneste 7,0 7,1 7,1 7,1 Refusionsindtægter -5,7-5,7-5,7-5,7 Myndighedsafdelingen i alt 87,3 87,3 87,3 87,3 Anm.: * Budgettet til kontaktperson- og ledsageordninger er på kr. for hvert år. Budgetforudsætninger Budgetterne i myndighedsafdelingen reguleres ikke med befolkningsudviklingen, da der er tale om en fast rammetering, som følger de generelle pris- og lønskøn.

189 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Aktivitetsdata For 2014 og overslagsårene forventes følgende aktivitetsdata for de specifikke områder. Område 2013 Forventet antal Forventet antal Opgørelsesmetode Socialøkonomiske fripladser: Dagpleje 4 4 Bevillinger Børnehave Bevillinger Skolefritidsordning Bevillinger Klub Bevillinger Kontaktperson- og ledsagerordning * Årspersoner Plejefamilier og opholdssteder: - Plejefamilier Børn/unge - Netværksplejefamilier Anbringelser/årspersoner - Opholdssteder Anbringelser/årspersoner - Kost- og efterskoler 4 4 Årspersoner - Eget værelse 4 4 Årspersoner Forebyggende foranstaltninger: - Aflastning i kommunale eller regionale institutioner Aflastninger - Aflastning i plejefamilier Aflastninger Døgninstitutioner (ud over egne tilbud under socialområdet) Aflastninger Anbringelser i sikrede institutioner 2 2 Aflastninger Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem Personer Tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn i eget hjem Personer Note: * Kommunen skal tilbyde op til 15 timers ledsagelse månedligt til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne.

190 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Socialområdet - børne- og ungeområdet Beskrivelse af området Norddjurs Kommune driver institutioner for børn og unge med særlige behov. Norddjurs Børnecenter, Familiehusene samt Unghusene er de aktuelle tilbud. Visitationen til institutionerne sker fra myndighedsafdelingen. Herudover har socialområdet ansvaret for UngNorddjurs, den kommunale tandpleje, sundhedsplejen, samt behandling af unge stofmisbrugere. Socialområdet er organiseret med én socialchef og to områdeledere. Den ene områdeleder har primært ansvaret for tilbud til borgere i aldersgruppen 0-30 år, mens den anden områdeleder har ansvaret for tilbud til voksne borgere på handicap- og psykiatriområdet. Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2014: Politiske visioner og udviklingsmål Socialområdet vil i det kommende år fortsat have et særligt fokus på opbygningen af socialområdet, samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune. På socialområdet vil der fortsat være et særligt fokus på udvikling af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde.

191 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Herudover vil det løbende blive vurderet om der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene og som en del af denne vurdering vil der blive taget stilling til den organisatoriske placering. Etablering af videns netværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. I forslaget til 1. behandling af tet er indarbejdet følgende udvidelser: Fælleskommunal tandregulering med 0,3 mio. kr. i 2014 og overslagsår Forebyggende indsats over for unge, UngNorddjurs, fritidsaktiviteter mv. med 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i overslagsårene Udvidelse af juniorklubordningen med 0,6 mio. kr. i 2014 og overslagsår. Implementering og udarbejdelse af nye politikker Gennem det seneste år er der vedtaget en lang række nye politikker i Norddjurs Kommune, som alle har væsentlig betydning for udviklingen af tilbuddene på socialområdet. I forbindelse med vedtagelsen af politikkerne udarbejdes der implementeringsplaner. Der er udarbejdet nye politikker på følgende områder: Politik for inklusion og tidlig indsats Overbygningspolitik Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Velfærdsteknologipolitik Ungdomspolitik Følgende politikker er under udarbejdelse: Handicappolitik Integrationspolitik Frivilligpolitik Kvalitetsstandarder Tilbuddene på socialområdet udarbejder løbende kvalitetsstandarder. På socialområdet er der kvalitetsstandarder på følgende områder: Familiehusets tilbud Heltidsundervisningen i UngNorddjurs Juniorklubtilbud i UngNorddjurs Norddjurs børnecenters tilbud Botilbud til unge Støtte-kontakttilbud til unge Sundhedsplejens tilbud Tandplejens tilbud.

192 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) Andre kulturelle opgaver (ungdomsskolen) 0,1 0,1 0,1 0,1 Ungdomsskolevirksomhed 24,2 24,2 23,8 23,7 Kommunal tandpleje 17,0 16,9 16,7 16,7 Kommunal sundhedstjeneste 4,8 4,8 4,8 4,8 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (unghusene) 9,5 9,5 9,5 9,5 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Familiehus Norddjurs) 16,1 16,1 16,1 16,1 Døgninstitutioner for børn og unge (Norddjurs Børnecenter) 17,2 17,2 17,2 17,2 Socialområdet i alt 88,8 88,7 88,2 88,0 Budgetforudsætninger Ungdomsskolevirksomhed, tandplejen og sundhedsplejens ter for mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for De andre områder reguleres ikke, men følger de generelle pris- og lønskøn. Ungdomsskolevirksomhed Forventninger til udviklingen i antallet årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategori Ungdomsskolevirksomhed: Antal årige Der er i tet for 2014 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående alderskategori i kommunen. Kommunal tandpleje Forventninger til udviklingen i antallet af 0-16 årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategori Tandplejen: Antal 0-16 årige Der er i tet for 2014 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående alderskategori i kommunen.

193 Budgetbemærkninger - Børne- og ungdomsudvalget Familiehuset og sundhedsplejen Forventninger til udviklingen i antallet af 0-6-årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn fordelt på alderskategori Sundhedsplejen: Antal 0-6 årige Der er i tet for 2014 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn i ovenstående alderskategori i kommunen.

194 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2014 Kultur- og udviklingsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio kr.) Indenfor serviceramme: 58,7 59,5 59,2 59,6 Udviklingspuljen 2,2 2,2 2,3 2,3 Kulturområdet 47,7 47,2 47,4 47,8 Udviklingsområdet 8,8 10,1 9,5 9,5 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 58,7 59,5 59,2 59,6 Generelle forudsætninger Det fremgår af forudsætningerne, hvordan rammen er beregnet. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2014 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2013 Regnskab 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram

195 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingspuljen Beskrivelse af området Der er afsat en udviklingspulje på 2,2 mio. kr. for årene 2014 og 2015, og 2,3 mio. kr. for årene 2016 og 2017 på kultur- og udviklingsområdet. Der er af puljens grundlag anvendt 0,1 mio. kr. for årene 2014 og 2015 til projekt Østjyllands Spisekammer. Puljen har tidligere bestået af en drifts-udviklingspulje på 0,3 mio. kr. og en anlægs-udviklingspuljen på 2,0 mio. kr. Puljen anvendes primært som medfinansiering til eksterne puljer, hvor kultur- og udviklingsområdet har mulighed for at opnå finansiering gennem EU-midler, statslige eller regionale midler samt fonde. Politiske visioner og udviklingsmål Visionen i Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi er den overordnede ramme for anvendelsen af udviklingspuljens midler, der konkret udmønter mål beskrevet i kommuneplanen, kultur- og fritidspolitikken, erhvervspolitikken, landdistriktspolitikken, friluftspolitikken og den fælles turismestrategi for Djursland. Budgettal Udviklingspuljen (i mio. kr.) Udviklingspuljen anlæg 1,9 1,9 2,0 2,0 Udviklingspuljen drift 0,3 0,3 0,3 0,3 Udviklingspuljen i alt 2,2 2,2 2,3 2,3

196 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kulturområdet Beskrivelse af området Kultur- og fritidsområdet omfatter: o administration af folkeoplysningsloven o fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter o drift af biblioteker og kulturskole o kulturaftale i Kulturring Østjylland med Samsø, Odder, Favrskov, Skanderborg og Syddjurs kommuner o Museum Østjylland o øvrige tværkommunale kulturprojekter, samarbejde med kulturinstitutioner o udviklingsprojekter i forbindelse med kultur- og fritidsområdet o børneteater o tilskud til kulturinstitutioner (Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, Kulturhuset Pavillonen, Baunhøj Mølle, Museum Østjylland, Kulturhuset Stationen) Området er reguleret af Folkeoplysningsloven, Musikskoleloven, Teaterloven, Museumsloven og Biblioteksloven. Udviklingsaktiviteter på området er ikke omfattet af lovgivningen men vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen gennem politiske visioner og målsætninger. Kulturområdets nettodriftsudgifter fordelt inden for området 2014: I Norddjurs Kommune findes: 1 hovedbibliotek samt 3 lokalbiblioteker, 30 forsamlingshuse, 9 kulturhuse, 1 kulturskole, 8 haller, 2 museer, 200 foreninger, 3 foreningsdrevne og et kommunalt egnsarkiv, 9 tilskudsberettigede aftenskoler m.v. Politiske visioner og udviklingsmål

197 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget I Norddjurs Kommune prioriteres kultur og fritid højt. Kommunen er præget af stort engagement og mange ildsjæle. Kultur- og fritidspolitikken danner rammerne for arbejdet på området. Visionen for kultur og fritid er: Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse for alle i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune findes et bredt og mangfoldigt kultur og foreningsliv med både fyrtårne og forsamlingskultur, som fremmer livskvalitet, bosætning og turisme. På kultur- og fritidsområdet er der afsat særlige midler til det videre arbejde med multifunktionelle fritidsfaciliteter, ridecenterstruktur og renovering af idrætshaller og anlæg. I forslaget til 1. behandling af tet er indarbejdet følgende udvidelser: Landbrugsmuseet Gl. Estrup med 0,5 mio. kr. i 2014 Venteliste på kulturskolen med 0,1 mio. kr. i 2014 og overslagsår Pulje til store kulturelle arrangementer med 0,3 mio. kr. i 2014 og overslagsår Kulturring Østjylland med 0,1 mio. kr. i 2014 og overslagsår Ungdomspolitiske aktiviteter herunder ungdomsunivers, elevråd mv. Målsætninger Målsætningerne er de pejlemærker, som Norddjurs Kommune i samarbejde med fritids- og kulturlivets aktører vil styre efter. Til de enkelte målsætninger knytter sig en række indsatsområder. Der bliver hvert år beskrevet konkrete handlinger, som knytter sig til indsatsområderne, så politikken skaber synlige forandringer til gavn for kommunens borgere. Norddjurs Kommunes kultur- og fritidspolitik har fire målsætninger: Børn og unge Nye brugere På tværs af kommunegrænser Kommunikation og synliggørelse Børn og unge Der skal sættes fokus på kultur- og fritidslivets tilbud for børn og unge, som er fundamentet i kommunen. Der arbejdes på at kunne tilbyde et sjovt, sundt og udviklende idræts-, kultur- og fritidsliv sammen med andre. Det skal ske i samarbejde med de frivillige, ildsjæle, børnebyer, kulturskolen, skoler og professionelle kulturinstitutioner. Nye brugere Kultur- og fritidslivets tilbud bliver flittigt brugt at både børn, unge, voksne, og ældre borgere. Men det er målet, at endnu flere benytter sig af de tilbud, der er i kommunen, eller selv tager initiativ til at være aktive. Borgere, der i forvejen benytter kultur- og fritidslivet i én sammenhæng, skal inspireres til at få glæde af tilbuddene i en anden sammenhæng. Der er en gruppe borgere, som endnu ikke benytter faciliteterne og mulighederne i kommunen. Der skal derfor sættes fokus på at udvikle både eksisterende og nye tilbud til disse grupper eller engagere dem i at skabe aktiviteter, som de synes er spændende. Det tilstræbes, at kultur- og fritidslivets tilbud også kan skabe værdi hos både turister og potentielle tilflyttere. På tværs af kommunegrænser Samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser skal prioriteres og udvikles. Det stiller krav til prioritering af samarbejde på tværs og åbenhed for nye samarbejdsrelationer.

198 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kraftværket.com er et godt eksempel på samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Kraftværket.com er en streetfacilitet i et gammelt halmvarmeværk, og under opbygning af frivillige ildsjæle fra hele Djursland. Det er Nord- og Syddjurs kommuner, der i fællesskab har igangsat arbejdet og indgået en samarbejdsaftale om driften af stedet. Kommunikation og synliggørelse Norddjurs Kommune skal have fokus på kommunikation og synliggørelse. Der findes et rigt og varieret udbud af kultur- og fritidstilbud og mange forskellige interessegrupper og foreninger. Norddjurs Kommune skal aktivt medvirke til at formidle tilbuddene og skabe aktiviteter, hvor de forskellige parter kan mødes og udvikle netværker og samarbejde. Såvel traditionelle formidlingskanaler som nye moderne medier anvendes. Det tilstræbes, at både særlige arrangementer og almindelige fortløbende tiltag kommunikeres ud, så brugernes behov for information imødekommes. Norddjurs Kommune skal desuden arbejde for, at forskellige samarbejdspartnere kan mødes i fora, hvor det er muligt at udveksle erfaringer og styrke netværker både i cyberspace og i den fysiske verden. I udviklingen af kultur- og fritidsområdet vil gentænkning af eksisterende faciliteter og aktiviteter, partnerskaber og tværfaglighed være nøgleord. Kulturaftalen i Kulturring Østjylland for perioden koncentrerer sig om overskriften GENTÆNK om 3 indsatsområder med i alt 9 projekter der gennemføres periodiseret over de fire år. Indsatsområderne er: Kultur på tværs. Skabende kunst. Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse. Budgettal Kulturområdet Drift (i mio. kr.) Stadion og idrætsanlæg 9,9 9,9 9,9 9,9 Folkebiblioteker 14,9 14,9 14,9 14,9 Museer 5,2 4,7 4,7 4,7 Teatre 0,2 0,2 0,2 0,2 Musikarrangementer 2,0 2,0 2,0 2,0 Andre kulturelle opgaver 4,9 4,9 5,1 5,5 Folkeoplysende voksenundervisning 1,2 1,2 1,2 1,2 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,7 1,7 1,7 1,7 Lokaletilskud 7,7 7,7 7,7 7,7 Kulturområdet i alt 47,7 47,2 47,4 47,8 Budgetforudsætninger Stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter

199 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Området omfatter tilskud til drift af forskellige idrætsanlæg, en pulje til renovering af haller og idrætsanlæg og en pulje til tilskud til Multihuse. Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) Der er indgået driftsaftale med bestyrelsen for den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal. Driftsaftalen betyder, at bestyrelsen er forpligtet til at drive og udvikle idrætsanlægget inkl. baneanlægget. GIS disponerer selv over økonomien. Driftsaftalen indebærer desuden at GIS driver boldbaneanlægget ved Åstrup Fritidscenter og kunstgræsbanen ved GIS. Yderligere er det GIS, som varetager opgaven med at genoprette den nye boldbane på baneanlægget ved Åstrup Fritidscenter med afsatte puljemidler i 2012/2013. Ridehaller Djurslands Rideklub modtager driftstilskud i henhold til driftsaftale. Aftalen indebærer, at rideklubben ikke kan søge lokaletilskud. Den kommunale bygningsmasse i rideklubben er i 2013 overdraget til Djurslands Rideklub, og de varetager derfor driften af alle bygninger, herunder både stald, ridehaller og rytterstue. Dolmer-, Gl. Estrup-, Nørre Djurs-, Vivild- og Ørsted rideklubber modtager lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på 75 % af udgifterne til rytterstue og ridehal med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Stald og rytterstue i Ørsted Rideklub er kommunale ligesom bygningerne inkl. foreningsejet stald ligger på kommunal jord. Folkebiblioteker Området dækker folkebiblioteket Grenaa Bibliotek som hovedbibliotek inkl. Anholt, og lokalbibliotekerne Ørum Bibliotek, Ørsted Bibliotek og Auning Bibliotek (Kulturperronen) samt fællesudgifter til administration, IT, kørsel, udbringningsordninger også kaldet lokalservice - og bogen-kommer ordning. Kulturperronen, Auning bibliotek Der er følgende åbningstimer: Grenaa Anholt Ørum Ørsted Auning Åbne timer pr. uge Selvbetjent Åbningstid Åbningstiden omfatter lørdagsåbent således: Hovedbiblioteket hver lørdag hele året. Lokalbibliotekerne hver lørdag kl fra september til maj. Lokalbibliotekerne holder 3 ugers sommerlukning. På Ørum Bibliotek er der åbent bibliotek med en samlet åbningstid på 105 timer om ugen. Det betyder, at biblioteket er tilgængeligt uden for det tidsrum, hvor der er betjening af bibliotekspersonale, men hvor dørene til henholdsvis Ørum Aktivcenter og Ørum Bibliotek er åbne. Norddjurs Biblioteker har udvidet sine åbningstider med selvbetjente tidsrum i formiddagstimerne. Ved Grenaa Bibliotek har visiterede brugere adgang til arrangements- og mødelokaler udenfor betjent åbningstid via selvbetjening.

200 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Norddjurs Biblioteker har udvidet sine aktiviteter for borgere med undervisning i digitale borgerservicemuligheder, foredrag, bogcaféer o.l. Udviklingen af bibliotekerne som kulturelle mødesteder vil fortsætte. På Ørsted og Auning biblioteker er der i begrænset omfang borgerservice betjent af personale fra borgerservice. På Grenaa Bibliotek har en ny-indretning betydet, at biblioteket kan anvendes som studiemiljø for ungdomsuddannelserne i området. Antal terede årsværk i biblioteker udgør: Grenaa Ørum Ørsted Auning I alt I alt 13,55 2,7 3,1 3,0 22,35 Budgettet indeholder i alt 0,2 mio. kr. til udbringningsordninger/lokalservice og til øget indsats på bogen-kommer ordning. Udbringningsordningerne øger servicen over for borgere med stor afstand til et bibliotek. Den ekstra indsats på bogen-kommer ordningen sikrer, at servicen for ældre gangbesværede og handicappede er et tilbud, der omfatter hele Norddjurs Kommune. Folkebibliotekernes samlede besøgstal er i perioden fra 2011 til 2012 steget med besøg, mens antallet af udlån er faldet med udlån. Tendensen med lidt færre udlån og flere besøgende følger den nationale tendens fra Antal besøgende i 2011 og 2012: Antal besøgende De aktuelle besøgstal for 1. halvår af 2013 er på personer, mens der i 1. halvår af 2012 var besøgende. Et fald i besøgstallet på personer. Antal udlån i 2011 og 2012: Fysiske udlån Net-udlån Samlet udlånstal Besøg på web: Web-besøg Museer Museerne omfatter Museum Østjylland og Gammel Estrup Herregårdsmuseum. Museum Østjylland er navnet på fusionen pr. 1. januar 2011 af de statsanerkendte museer i Grenaa, Ebeltoft og Randers, hvor henholdsvis Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Randers Kommune er hovedtilskudsydere. Der opnås stordriftsfordele, større synlighed, markant forbedret og moderniseret formidling, øgede samarbejdsmuligheder og et større publikumstal er allerede en konsekvens. Herudover imødegås Kulturstyrelsen krav til kvaliteten af museernes arbejdsområder og opgaver. Norddjurs Kommune støtter også det statsanerkendte Gammel Estrup Herregårdsmuseum med årligt tilskud dels til driften, og dels tilskud til at holde museet vinteråbent.

201 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Besøgende på Museum Østjylland i 2011 Med gæster i 2011 rykkede Museum Østjylland op i den danske museumsverdens superliga i sit allerførste leveår og fusionsambitionerne om et mere synligt museumsvæsen blev gjort til virkelighed. I forhold til de tre gamle museers besøgstal i 2010 repræsenterer de godt gæster en fordobling benyttede sig af muligheden for at kigge ind i udstillingerne i Grenaa. Gratis adgang, øget markedsføring og naturligvis et godt produkt er forklaringerne bag de mange besøgende. Teatre Teatre omfatter køb af forestillingerne til børn i alderen 3 6 år samt et årligt tilskud der udbetales til Kulturhuset Pavillonen til køb af 4 6 teaterforestillinger til voksne. Målet er at give børn og voksne tilbud om teater af kunstnerisk høj kvalitet. Der er oprettet et børneteatersamvirke der udvælger og bestiller et antal forestillinger til børn i alderen 3 6 år. Musikarrangementer (Kulturskolen) Børn, unge og voksne i kommunen tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der er til området afsat 50 kr. pr. indbygger. Der er ca. 450 elever og 26 lærere. Der anvendes i alt 40 timer til ledelse. Kulturskolen har en bred vifte af musiktilbud for børn, unge og voksne. Lige fra en legende begynderundervisning til den mere konservatorierelevante undervisning. Der undervises i et bredt udvalg af instrumenter og stilarter, og der er et mangfoldigt tilbud i holdundervisning. Til etablering af talentmiljø for børn og unge inden for dans, drama, billedkunst og musik er der årligt afsat 0,1 mio. kr. og indsatsen, som er påbegyndt i 2013 fortsættes i Inden for billedkunst tilbydes en meget varieret undervisning af høj kvalitet. Undervisningen er for børn og unge, som ønsker at udvikle deres kreative evner og forståelse for kunst. Drama er et fritidstilbud til børn og unge. Der undervises i de grundlæggende skuespilteknikker, karakterarbejde, stemme- og kropsudtryk, sammenspil og improvisation. Kulturskolen har udarbejdet en strategiplan, som bl.a. sætter fokus på tværfagligheden mellem de kreative fag og inklusion af socialt udsatte. Betalingsprincipper er fastlagt i henhold til bekendtgørelse af lov om musik, hvoraf det fremgår at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Egenbetalingen for elever på 25 år og derover udgør 100 %. Sæsonlængden, principper for undervisningstilrettelæggelse, holdstørrelse m.v. fastlægges administrativt. Betalingens størrelse fremgår af takstbladet til tet og godkendes i forbindelse med vedtagelse af tet. Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver omfatter følgende:

202 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Andre kulturelle opgaver Drift (i mio. kr.) Kulturhuse 2,7 2,7 2,7 2,7 Forsamlingshuse 0,1 0,1 0,1 0,1 Kulturelle puljebeløb 0,5 0,5 0,5 0,5 Kulturprojekter 0,6 0,6 0,8 1,2 Egnsarkiver 0,4 0,4 0,4 0,4 Ungdomsunivers 0,6 0,6 0,6 0,6 Andre kulturelle opgaver i alt 4,9 4,9 5,1 5,5 Kulturhuse Kulturhuset Pavillonen: Der er indgået driftsaftale med Foreningen Kulturhuset Pavillonen. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den ordinære drift, tilskud til aktiviteter (musik), ind- og udvendig vedligeholdelse samt dækning af udgifter i forbindelse med fritidsbrugeres benyttelse af huset. Små kulturhuse: Omfatter følgende huse: Baunhøj Mølle, Albøgegården, Stationen Trustrup, Enslevgården ved Grenaa, Fjellerup Kulturcenter, Birkehøj i Voldby samt de tidligere biblioteksfilialer, der fungerer som lokale kulturhuse i Bønnerup og Gjerrild. Desuden er der afsat midler til musikarrangementer i Pakhuset, Allingåbro og Stenvad Mosebrugscenter. Forsamlingshuse Der er et driftstilskud på ca. 0,1 mio. kr. til de ca. 30 forsamlingshusbygninger. Der er udarbejdet retningslinjer for en pulje som tilskud til bygningsmæssige forbedringer. Kulturelle puljebeløb Der ydes støtte til nyskabende og inspirerende kulturelle aktiviteter. Støtten skal fremme kulturelle aktiviteter inden for alle kunstarter. Enkeltpersoner, kommunale institutioner, grupper og foreninger kan søge kulturpuljen. Principper for tildeling: Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud. Der lægges vægt på det kulturelle, det kunstneriske og/eller det musiske indhold. Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale projekter i særlige tilfælde støttes. Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i èt år i særlige tilfælde max. to år. Der ydes som hovedregel ikke støtte til inventar, bygningsændringer eller rejser. Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige institutionsprojekter og lignende støttes ikke. Norddjurs Kommunes Kulturelle Samvirke får de indkomne ansøgninger til udtalelse. Dog afvises ansøgninger administrativt uden høring, hvis tilskudsprincipperne ikke er opfyldt. Kompetencen til at bevilge tilskud er delegeret til kultur- og udviklingsafdelingen. Beslutningerne skal offentliggøres og have størst mulig omtale. Der kan efter udtalelse fra Kulturelt Samvirke - fastsættes et tema forud for den årlige indkaldelse af ansøgninger. Strakspulje: Af hensyn til spontant opståede gode ideer er der oprettet en pulje. Kulturafdelingen har kompetencen til at fordele midlerne.

203 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kulturprojekter Voksenkultur: Omfatter følgende aktiviteter: Kulturdag, Liv i forsamlingshusene, kortræf Djursland, og tilskud til en række kunst- og musikforeninger. Børnekultur: Omfatter: Kulturdag, Børnekulturugen i efterårsferien og sommerferieaktiviteter. Egnsarkiver Arkiverne omfatter det kommunale egnsarkiv i Grenaa og de 3 foreningsdrevne arkiver i tidligere Sønderhald-, Rougsø- og Nørre Djurs Kommuner. Ungdomsunivers I forbindelse med etablering af ungdomsunivers er der i hvert af årene afsat 0,250 mio. kr. til drift der udmøntes i henhold til indgået aftale mellem kultur- og udvikling og UngNorddjurs. Driftsmidlerne udmøntes i en aktivitetespulje samt en pulje til Face, øremærket Aktørerne. Der er i 2014 desuden afsat 1,0 mio. kr. som anlæg til faciliteter til Ungdomsunivers. Der arbejdes i øjeblikket på muligheden af at anvende Arresten i Grenaa som midlertidig Ungdomsunivers. Folkeoplysning Folkeoplysningsområdet omfatter tilskud til voksenundervisning i aftenskolerne, tilskud til aktiviteter i børne- og ungdomsforeningerne, lokaletilskud til foreninger og tilskud til selvejende idrætshaller. Området administreres efter folkeoplysningsloven og regler vedtaget i kommunalbestyrelsen. Der er desuden afsat puljemidler til udvikling af folkeoplysningsområdet samt kompetenceudvikling af trænere og ledere. Voksenundervisning i aftenskolerne: Der fastsættes en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgift i tilskudsåret. Det beløb, der er afsat, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Budgettet til aftenskolerne svarer til et tilsagn på 73 % af det maksimale tilskud. Aktivitetstilskud: Til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 163 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne. Gebyrbetaling: Nuværende regler for gebyrbetaling er vedtaget i Kommunalbestyrelse i Gebyrreglerne betyder, at alle foreningerne bidrager til at sikre ensartede vilkår for at dyrke idræt i Norddjurs Kommune. For at skabe frirum i lokaletilskudspuljen indstilles det fra Kultur- og udviklingsudvalget at foreningsgebyrerne stiger med 10 % i Lokaletilskud til foreninger og tilskud til selvejende idrætshaller: Lokaletilskud til foreninger beregnes en gang årligt og refunderes med 75 % af tilskudsberettigede udgifter. Der er indgået drifts- og samarbejdsaftaler om kommunalt tilskud og vilkårene herfor. Aftalerne omfatter Auning Idræts- og Kulturcenter, Rougsøhallen, Allingåbrohallen, Ørum Aktivcenter, Nørre Djurs Hallen, Åstrup Fritidscenter, Grenaa Idrætscenter samt Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole.

204 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Der er desuden indgået aftaler om benyttelse af halfaciliteter på Djurslands Efterskole. Der er afsat en pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg. Foreningsmedlemmer pr. 31. december: Medlemmer Idrætsforeninger Spejderforeninger Rideklubber Bemærk: Tallene er ikke udtryk for det samlede konkrete antal personer i foreningerne, men foreningstal overordnet set. Flere personer kan optræde i flere foreninger, og dermed bidrage til et højere tal.

205 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingsområdet Beskrivelse af området Udviklingsområdet omfatter: o o o o o o o Bosætning. Byudvikling og landdistriktsudvikling. Naturformidling. Planlægning med udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan, udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner. Erhvervsservice og erhvervsudvikling. Turismeudvikling herunder driftstilskud til udvalgte institutioner og attraktioner (Kattegatcentret/Havets Hus, Fjordcentret, Djursland for Fuld Damp, Stenvad Mosebrugscenter. Samarbejde med Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus og Central Denmark EU Office. Området er reguleret af Planloven og Lov om erhvervsfremme. En række udviklingsaktiviteter på området er ikke omfattet af lovgivningen men vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen gennem politiske visioner og målsætninger. Udviklingsområdets nettodriftsudgifter fordelt inden for området 2014: Politiske visioner og udviklingsmål De politiske visioner på planlægningsområdet er beskrevet i udviklingsstrategien for Norddjurs Kommune, som er vedtaget i I forslaget til 1. behandling af tet er indarbejdet følgende udvidelse: Erhvervsudvikling med 0,8 mio. kr. i 2014 og med 1,1 mio. kr. i grundlaget for 2015 samt 0,6 mio. kr. for hvert af overslagsårene 2016 og 2017 Kommuneplan

206 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kommuneplan 2013 for Norddjurs er et vigtigt redskab til at sikre sammenhæng og grundlag for prioritering, når der skal vælges indsatsområder, der har til formål at styrke og udvikle Norddjurs Kommune. Med kommuneplanen bliver der til enhver tid udlagt tilstrækkeligt med arealer til byudvikling for så vidt angår boliger, institutionsformål og erhverv, ligesom den indeholder mål, retningslinjer og rammer for den udvikling, der skal ske inden for de næste 12 år. Kommuneplanen indeholder retningslinier for planlægningen og en lang række mål for de enkelte temaer, som kommuneplanen skal omfatte. Kommuneplanen skal tages op til revision hvert fjerde år og revideres til vedtagelse i Lokalplaner En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen kan bl.a. bestemme, hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, højde af bebyggelse, veje, friarealer m.m. og materialevalg og udseende. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil. Lokalplaner igangsættes og udarbejdes i det omfang behovet opstår. Landdistriktspolitik Norddjurs Kommunes landdistriktspolitik danner rammen om initiativer til udvikling af landdistrikter i kommunen. Landdistriktspolitikkens vision er, at det gode liv på landet udfolder sig hver dag i Norddjurs Kommune. Det gode liv er kendetegnet ved, at borgerne kan leve et sammenhængende liv i Norddjurs Kommune med arbejde, familie, nære relationer og udviklende oplevelser. Forudsætningen er, at der bor mennesker på landet i dag, som vil bidrage til at skabe liv og sammenhængskraft, og at der fortsat kommer mennesker til, som vil engagere sig i udviklingen og bidrage med nye impulser. Det er kommunalbestyrelsens mål med landdistriktspolitikken, at: Understøtte vilkårene for at bo og arbejde på landet for nuværende borgere og samtidig tiltrække nye. Skabe sammenhængskraft mellem land og by og samtidig styrke udviklingen i landdistrikterne. Skabe sammenhæng mellem de forskellige kommunale indsatser, der tilsammen er med til at sætte rammerne for udviklingen af det gode liv på landet i Norddjurs Kommune. Sundhed, bæredygtighed og kvalitet vægtes højt i planlægning, indsatser og projekter. Erhvervspolitik Forslag til Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune behandles politisk i løbet af efteråret Den erhvervspolitiske vision er, at Norddjurs Kommune udnytter sin tætte beliggenhed til vækstcentret Østjylland til at skabe ny vækst i virksomheder og iværksætteri samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Norddjurs Kommune udvikler sig dermed til at være det yderområde i Danmark, der skaber mest vækst. Det er målet med Norddjurs Kommunes erhvervspolitik, at fastholde eksisterende virksomheder i kommunen samt tiltrække nye virksomheder såvel i form af tilflyttende virksomheder som etablering af nye virksomheder gennem iværksætteri.

207 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Det skal ske gennem strategiske samarbejder med kommunerne i det østjyske vækstcenter, øget kontakt med videnmiljøer og uddannelsesinstitutioner, erhvervsudviklingsprojekter samt synliggørelse af Norddjurs Kommunes fordele som erhvervs- og bosætningskommune. Initiativer udvikles i en tæt dialog med erhvervslivet i kommunen. Indsatserne i erhvervspolitikken tager udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er i Norddjurs Kommune. Det er erhvervsområder, som omfatter flere forskellige brancher. Styrkepositioner er herudover defineret som erhvervsområder, der med en særlig indsats kan ske en vækst inden for. I Norddjurs Kommune er energi og miljø, fødevarer, turisme og transport styrkepositioner. Herudover er der tre særlige indsatområder, der handler om etablering af netværk og klynger, udvikling af Grenaa Havn og Havets Hus. Som særlige initiativer er der afsat midler på tet til en styrket erhvervsindsats i forbindelse med tiltrækning af nye virksomheder til Grenaa Havn. Der er ligeledes afsat midler til udvikling af ungemiljøet i Grenaa og campus i forbindelse med ungdomsuddannelserne. Budgettal Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.) Andre fritidsfaciliteter 1,8 1,8 1,8 1,8 Turisme 4,2 5,2 5,1 5,1 Erhvervsservice og iværksætteri 2,8 3,1 2,6 2,6 Udvikling af yder- og landdistriktområder 0,0 0,0 0,0 0,0 Udviklingsområdet i alt 8,8 10,1 9,5 9,5 Budgetforudsætninger Andre fritidsfaciliteter Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs, som drives af Kyst- og Fjordcentret. Naturcenter Norddjurs har som kerneopgave at formidle om naturen i forhold til borgere og turister i hele Norddjurs Kommune med base i Fjordcentret i Voer, Blå Flag-stationen i Fjellerup og Grenaa. Turisme Opgaven til turisme er udliciteret til Destination Djursland, som er den fælles turismeorganisation på Djursland etableret i samarbejde med Syddjurs Kommune. Organisationen er etableret i regi af DUR Djurslands Udviklingsråd, som er destinationens bestyrelse. Destination Djurslands hovedfokus er udvikling af Djursland som kystferiedestination og markedsføring af Djursland. I forbindelse med udarbejdelsen af en fælles turismestrategi for Djursland vil der i de kommende år blive arbejdet med udvikling af turismefaciliteter. Arbejdet udføres i det fælles samarbejde om udvikling af turisme på Djursland med Destination Djursland som projektejer og Syddjurs og Norddjurs kommuner som projektpartnere. Til deltagelse på Gl. Estrup Messen er der i 2014 og overslagsår afsat 0,1 mio. kr.

208 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget De øvrige midler på turismeområdet er bundet op på tilskud til Kattegatcentret, Kyst- og Fjordcentret og Djursland for Fuld Damp. Kultur og udvikling har ansvaret for naturformidlingsopgaven og udgiver i den forbindelse foldere om strande, stier og ture i naturen. Disse opgaver løses som hovedregel også i et samarbejde med Syddjurs Kommune og i et tværfagligt samarbejde med resten af udviklingsforvaltningen. Kultur- og udviklingsafdelingen arbejder herudover med projekter, som helt eller delvist understøtter turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. Budgettet til turisme er i 2014 reduceret med 1,0 mio. kr. idet der i 2012 blev bevilget et ekstra tilskud til Destination Djursland på 1,0 mio. kr. mod en tilsvarende reduktion i tilskuddet i Turismen måles samlet på Djursland, da området opfatter sig som et samlet ferieturismemål med en fælles organisering af arbejdet med turismen gennem Destination Djursland. Erhvervsservice og iværksætteri Området omfatter en lang række udviklingsprojekter, som skal skabe vækst og udvikling i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune tilbyder vejledning af virksomheder og iværksættere i start og udvikling af virksomheder i samarbejde med Væksthus Midtjylland, som gennemfører den basale lokale erhvervsservice med en koordineret indsats sammen med kultur og udvikling. Der er et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og kultur- og udvikling om erhvervsservice for iværksættere og virksomheder, idet Væksthus Midtjylland administrerer en lang række virksomhedsudviklingsprogrammer og startprogrammer for iværksættere for det midtjyske vækstforum. Samarbejdet er baseret på en resultatkontrakt som kultur- og udviklingsafdelingen har med Væksthus Midtjylland. Der er afsat 0,5 mio. kr. for at understøtte initiativer vedrørende erhvervsmæssig vækst og udvikling samt branding af Norddjurs Kommune. Opgaven løses af Djurs Wind Power. I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervssamarbejdet Business Region Århus, som omfatter Århus, Randers, Silkeborg, Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Samarbejdet har som formål at skabe erhvervsudvikling i det geografiske område gennem projekter, som kommuner løser bedre sammen end hver for sig. Endvidere har Norddjurs Kommune et medlemskab af Central Denmark EU Office, som de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen finansierer med henblik på at følge mulighederne for at få EU-finansiering til udviklingsprojekter. Senest er projektet KASK LISA erhvervsudvikling i landdistrikter afsluttet. Udvikling af yder- og landdistriktområder Området omfatter en række projekter, der er helt eller delvis finansieret af udviklingspuljen. I 2014 fortsætter kultur- og udvikling sine aktiviteter med at udvikle de to hovedbyer, Grenaa og Auning. I Grenaa er der fokus på udvikling af bymidten, området omkring ungdomsuddannelserne og sydhavnen. I Auning skal der laves en udviklingsplan, som sætter rammerne for at Auning kan udvikle sig som kommunens anden største by med handel og bosætning. Herudover fortsættes arbejdet med at udvikle Fjellerup og skabe sammenhæng mellem by og sommerhus området. I Bønnerup fortsættes arbejdet med at øge havnens attraktionsværdi.

209 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Miljø- og teknikudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2014 Miljø- og teknikudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 74,6 74,7 74,7 74,7 Sekretariat for udviklingsdirektør 8,7 8,8 8,8 8,8 Teknik og drift 56,8 56,8 56,8 56,8 Teknik og miljø 9,1 9,1 9,1 9,1 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 74,6 74,7 74,7 74,7 Generelle forudsætninger Det fremgår af forudsætningerne, hvordan rammen er beregnet. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2014 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2013 Regnskab 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Månedlige opfølgninger i 2013

210 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Sekretariat for udviklingsdirektørens område Beskrivelse af området Dette område omfatter betaling til fælleskommunalt redningsberedskab samt redningsberedskabets kursusvirksomhed Moselund. Redningsberedskabet råder over 9 stationer, hvoraf 4 er beliggende i Norddjurs Kommune i Grenaa, Fjellerup, Allingåbro og Anholt. Politiske visioner og udviklingsmål Målsætninger Redningsberedskabets mål og opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende farer herfor. Beredskabet skal endvidere kunne indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, redningsopgaver i søer, moser, åer og havne, brønd - og højderedningsulykker, naturkatastrofer, og uheld med farlige stoffer på landjorden i søer, moser, åer og havne. I forbindelse med udrykning skal beredskabet afgå indenfor 5 minutter. Beredskabet skal være fremme, i større byer indenfor 10 minutter, i landområder indenfor 17 minutter. Tiderne forventes overholdt i 96 % af udrykningerne. Sekretariatets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2014

211 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgettal Sekretariat Drift (i mio. kr.) Betaling til Fælleskommunalt Redningsberedskab 8,7 8,8 8,8 8,8 Moselund * 0,0 0,0 0,0 0,0 Området i alt 8,7 8,8 8,8 8,8 *Anm.: Budgetområdet Moselund omfatter udgifts på 0,4 mio. kr. samt indtægts på 0,4 mio. kr. vedr. redningsberedskabets kursuscenter. Budgetforudsætninger Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab omfatter Norddjurs Kommunes andel af udgifter og indtægter vedr. det fælleskommunale redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, idet Norddjurs- og Syddjurs Kommuner har indgået en samarbejdsaftale til opfyldelse af kommunernes forpligtelser efter beredskabsloven. Det overordnede ansvar for det fælles redningsberedskab varetages af en fælles beredskabskommission. Budgetforslaget for det fælles redningsberedskab behandles af beredskabskommissionen og skal godkendes af de to kommunalbestyrelser. Norddjurs Kommune er administrationskommune for samordningsaftalen for det samordnede beredskab og modtager herfor et administrationsbidrag på 3 % af redningsberedskabets bruttoudgifter. Teknik og drift Teknik og drift nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2013:

212 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgettal Teknik og drift Drift (i mio. kr.) Jordforsyning -0,9-0,9-0,9-0,9 Fritidsområder 1,4 1,4 1,4 1,4 Veje 17,2 17,2 17,2 17,2 Materielgårde 10,0 10,0 10,0 10,0 Parkeringskontrol -0,1-0,1-0,1-0,1 Havne * 0,0 0,0 0,0 0,0 Kollektiv trafik 27,3 27,3 27,3 27,3 Bygninger og central vedligeholdelse 1,9 1,9 1,9 1,9 Teknik og drift i alt 56,8 56,8 56,8 56,8 * Anm.:Budgetområdet Havne omfatter udgifter på 0,3 mio. kr. og indtægter på 0,3 mio. kr. vedr. den kommunalt ejede lystbådehavn i Grenaa. Den indgåede lejekontrakt mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Lystbådehavns Fond løber til og med Udviklingsforvaltningen og Grenaa Lystbådehavn har igangsat et arbejde omkring salg eller fornyet lejeaftale fra Jordforsyning Beskrivelse af området Dette område omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/ forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller, ålerusepladser, oplagspladser samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde mv. I Norddjurs Kommune findes et svingende antal byggemodnede grunde til salg samt adskillige kommunalt ejede, bortforpagtede jordlodder Politiske visioner og udviklingsmål Der findes p.t. ingen politikker eller deciderede kommuneplanafsnit, der beskriver visioner og udviklingsmål for Jordforsyningsområdet. Udlejning styres ved indgåelse af forpagtningskontrakter samt udstedelse af grundejertilladelser med diverse forbehold. Målsætninger For byggemodnede, usolgte grunde er det målsætningen, at de ved løbende vedligeholdelse stedse fremstår med et acceptabelt præg, som virker indbydende for interesserede købere, der ønsker at bosætte sig i området. Den løbende drift omfatter derudover alle fremtidige fællesarealer i byggemodningen, indtil de overgår til en grundejerforening, når en lokalplanbestemt procentdel grunde er solgt. Budgettal Jordforsyning Drift (i mio. kr.) Jordforsyning ubestemte formål -0,9-0,9-0,9-1,0 Jordforsyning i alt -0,9-0,9-0,9-1,0

213 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgetforudsætninger Driften består af græsklipning, oprydning samt beskæring af beplantning. Der er i processen kommet fokus på nødvendigheden af en registrering og plejebeskrivelse af eksisterende usolgte grunde og fællesarealer. Fritidsområder Beskrivelse af området Dette område omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og naturpladser samt vedligeholdelse af baner på idrætsanlæg (excl. Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion) Politiske visioner og udviklingsmål I Norddjurs Kommune findes 200 ha rekreative parker, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/ stadions og 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje I forslaget til 1. behandling af tet er indarbejdet følgende udvidelser: Grøn pulje med 0,5 mio. kr. i 2014 og overslagsårene Blå flag 6 nye med 0,1 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Norddjurs Kommune er rig på natur. Kystlinjen, der med sine 114 km inkluderer Randers Fjord samt Anholt, har flotte badestrande med god badevandskvalitet. Kommuneplan: Borgerne i Norddjurs Kommune skal have gode muligheder for friluftsliv. Pleje og udvikling af de rekreative områder skal sikre oplevelsesrigdommen. For at sikre den fornødne planlægning og indsats, skal der udarbejdes en natur- og friluftspolitik, der overordnet beskriver, hvilke elementer der fremover skal arbejdes med for at styrke borgernes sundhed, adgang til naturen og interesse for at dyrke friluftslivet Kultur- og friluftspolitik: Byrum og grønne områder udvikles til møde- og aktivitetssteder. Der sikres en bedre udnyttelse af eksisterende byrum og grønne områder med henblik på at skabe rammer og plads til udfoldelse Målsætninger Det er forvaltningens mål, at områderne drives og vedligeholdes på en sådan måde, at borgere og turister tilbydes de bedste muligheder for oplevelse og udfoldelse indenfor rammerne af de midler, der er til rådighed. Adgangen til strande og kyster skal sikres ved at værne om offentligt tilgængelige adgangsveje. Derudover kan der arbejdes på at skabe nye og/eller bedre adgangsmuligheder eksempelvis ved offentlig erhvervelse. En god strand kendetegnes for eksempel ved badevandskvaliteten, toiletforhold, nødhjælpsforanstaltninger, adgangsforhold også for handicappede, skiltning, rengøring både af strand og faciliteter, parkeringsmuligheder, afholdelse af arrangementer, der refererer til

214 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget naturen og miljøet omkring strandene. Badevandskvaliteten sikres blandt andet ved at sørge for, at der ikke sker spildevandsudledning til badestrandene. Handicappedes muligheder for friluftsliv indgår som et særligt tema i friluftspolitikken, som overvejes både i forhold til adgang og færdsel, og ved udformning af nye anlæg. Det gælder for eksempel adgang til badestrande og sportsfiskeri, ligesom stibelægninger bør overvejes ud fra denne synsvinkel. Drift af områdets parkarealer vedligeholdes og styres efter registreringer og plejeplaner. Initiativer i planperioden 1. Plejeplanerne for parkerne vedligeholdes og justeres løbende i forbindelse med ændringer/ nedklassificering af plejeniveau. 2. Registrering af legepladsinventar samt udarbejdelse af plan for lovliggørelse af redskaber, der ikke lever op til sikkerhedskravene. Igangsætning af rutineinspektioner, driftsinspektioner og legepladskontrol efter DS. 3. Udarbejdelse af træfældningspolitik. 4. Udarbejdelse af procedure for brug og leje af parker og grønne områder til arrangementer. 5. Udarbejdelse af plejeplaner for idrætsanlæg. Budgettal Fritidsområder Drift (i mio. kr.) Grønne områder 1,0 1,0 1,0 1,0 Stadions, idrætsanlæg 0,4 0,4 0,4 0,4 Fritidsområder i alt 1,4 1,4 1,4 1,4 Budgetforudsætninger Driftsopgaver er primært lugning/ brænding af ukrudt i bede og på belægninger, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopgaver. Derudover omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer tet varekøb, eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Under grønne områder indgår indtægts vedr. bl.a. lejeindtægter af sommerhusgrunde og kolonihaver. Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande ved St. Sjørup, Lystrup, Rygårde, Skovgårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Grenå, Katholm, samt Anholt Vesterstrand. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger (nogle omfattet af fredninger). Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder, der grundet forrådnelse giver voldsomme store lugtgener. Ca. 90 % af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10 % er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson. Der er afsat 0,07 mio. kr. til stranddrift. På idrætsanlæg skal baner ifølge folkeoplysningsloven - stilles til rådighed med nødvendigt udstyr og i en sådan beskaffenhed, at turneringskampe kan afvikles tilfredsstillende. Det har siden kommunesammenlægningen været besluttet, at Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion ikke er omfattet af indeværende.

215 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Gjerrild Nordstrand Veje, materielgård, parkeringskontrol Beskrivelse af området Dette område omfatter vejvedligeholdelse, vintertjeneste, materielgårde og parkeringskontrol. Vej- og parkafdelingen har bl.a. opgaver indenfor: Vejafvanding og rabatreguleringer, vejbeplantninger Renholdelse af færdselsarealer som veje og torve Skilte, afmærkning og gadeinventar Klipning af oversigtsarealer og vejrabatter Reparation af slaghuller i kørebaner Vedligeholdelse og drift af fortovsarealer Vedligeholdelse af grusveje Drift og vedligeholdelse af stier i eget trace Vedligeholdelse af broer I Norddjurs Kommune findes 965 km offentlig vej Politiske visioner og udviklingsmål Trafiksikkerhedsplanen indeholder bl.a. følgende mål: Ingen skal dræbes eller kvæstes på vej- og stinettet i Norddjurs Kommune Kommunen vil inden for de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning, udformning og vedligeholdelse af vej- og stinettet. Kommunen vil endvidere sammen med andre offentlige myndigheder og institutioner målrettet søge at påvirke trafikanternes adfærd så færdselsloven efterleves. Kommunen har vedtaget et mål om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på vejnettet med 40 % frem til Målet er ambitiøst, og for at nå det, vil kommunen arbejde målrettet både mod at forbedre den fysiske udformning af vejnettet og mod at påvirke trafikanternes adfærd.

216 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Vejplanen: Det skal sikres at kommunens vejnet har en fornuftig indretning til afvikling af den trafik, der skal til for at få kommunen til at fungere. Stiplanen: Der skal etableres et sikkert og trygt sammenhængende stinet i kommunen som skal: Forbinde centerbyer med deres nærområder Skabe sikkert og sammenhængende stinet i centerbyerne Skabe sikre skoleveje På sigt forbindes byområder og turistområder på tværs i kommunen. Målsætninger Trafiksikkerhedsplanen : Kommunen vil indenfor de økonomiske rammer gøre sit yderste for, at forbedre trafiksikkerheden ved struktureret planlægning, udformning og en gennem målrettet vedligeholdelse af vej- og stinettet. Kommunen vil sammen med andre offentlige myndigheder, skoler og institutioner målrettet søge, at påvirke trafikanternes adfærd og forståelse for, hvad den enkelte trafikant kan gøre for at nedbringe antallet af uheld. Disse opgaver gennemføres ved kampagne og informationsaktiviteter. Mål - antal tilskadekomne i 2017 Norddjurs Kommune oplevede i året 2012, at ingen personer blev dræbt i trafikken. Denne udvikling medfører at målet for antallet af dræbte i trafikken fremover vil være - nul trafikdræbte i trafikken på vejene i Norddjurs Kommune. Så for antallet af tilskadekomne i trafikken er der sat et ambitiøst mål med en reduktion på 30 %, over de næste fire år til og med udgangen af 2017 Gennemsnittet af dræbte og tilskadekomne over de i de seneste 5 år : 5 dræbte 21 alvorligt tilskadekomne 28 lettere tilskadekomne Målsætning for dræbte og tilskadekomne i trafikken ved udgangen af 2017: 0 dræbte 15 alvorligt tilskadekomne 20 lettere tilskadekomne Kommunen vil fokusere trafiksikkerhedsarbejdet både på fysiske ændringer af vejene og på påvirkning af trafikantadfærd via kampagneaktiviteter. Kun en kombination af disse elementer kan sikre, at målet kan nås. Kommunen har i samarbejde med Syddjurs Kommune et lokalt færdselssikkerhedsudvalg. Udvalget skal i dets virke være med til at sikre, at der arbejdes målrettet mod at forbedre trafiksikkerheden, specielt gennem en koordineret kampagne- og informations indsats. Der udarbejdes en årlig ulykkesstatus, indeholdende en udpegning af, hvor ulykker sker og og de enkelte ulykker kategoriseres for at styrke den forebyggende indsats år efter år. Der vil løbende komme forslag til forebyggende projekter afhængig af det årlige anlægs.

217 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgettal Veje, materielgårde, mv. Drift (i mio. kr.) Vejafdelingen 0,4 0,4 0,4 0,4 Vejvedligeholdelse 8,9 8,9 8,9 8,9 Vintertjeneste 7,9 7,9 7,9 7,9 Materielgårde 11,4 11,4 11,4 11,4 Materielgårde momsreg. -1,4-1,4-1,4-1,4 Parkeringskontrol -0,1-0,1-0,1-0,1 Veje, materielgårde mv. i alt 27,1 27,1 27,1 27,1 Budgetforudsætninger Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med transport og infrastruktur, samt driftsrelateret planlægning i forbindelse med kommunale veje, herunder bl.a. trafikplanlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikringsskader, parkeringskontrol mv. Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, således at vejkapitalen forringes mindst muligt og således at antallet af forsikringsog personskader begrænses. Kommunen vedligeholder ca. 965 km offentlig vej heraf er en mindre del udlagt som grusveje. Størstedelen af tet til vejvedligeholdelse anvendes til vejafvandingsbidrag og vejbelysning i alt 7,2 mio. kr. På vintertjeneste afholdes udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning, der dels udføres med eget materiel og mandskab, dels ved eksterne leverandører. Der er op til vintersæsonen gennemført udbud på den eksterne del. Vej- og parkafdelingen råder over og afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af 3 materielgårde, én i Grenaa, én i Glesborg og én i Allingåbro. Desuden et mindre garagelejemål i Trustrup. Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger. Beskæftigelsen på området er faldet væsentligt siden 2007, der beskæftiges nu ca. 45 personer med vej- og parkopgaver, heraf er ca. 1/3 hjemsendt i vinterperioden. Omfanget af arbejde for andre myndigheder er faldet væsentligt i forhold til tidligere år. Der udføres få mindre opgaver for private. (Kommunalfuldmagten, accessorisk arbejde, vedrører arbejde som er i naturlig sammenhæng med kommunens egne opgaver og materiel). Kollektiv trafik Beskrivelse af området Dette område omfatter bus- og færgedrift. I Norddjurs Kommune findes 3 færgeruter, 9 regionale busruter samt lokale-/ skolebusruter

218 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Politiske visioner og udviklingsmål I forslaget til 1. behandling af tet er indarbejdet følgende udvidelser: IT i busserne permanent med 0,1 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Målsætninger Mål for kollektiv trafik De kollektive transporttilbud forbedres De nuværende regionale busforbindelser fastholdes De lokale busruter justeres løbende for at opnå den bedst mulige betjening ud fra en samlet vurdering De nuværende færgeforbindelser og sejlfrekvenser fastholdes Budgettal Kollektiv trafik Drift (i mio. kr.) Koll. trafik fælles formål 0,9 0,9 0,9 0,9 Busdrift 17,4 17,4 17,4 17,4 Grenaa-Anholt Færgefart 7,4 7,4 7,4 7,4 Færger Randers Fjord 2,2 2,2 2,2 2,2 Statstilskud -0,6-0,6-0,6-0,6 Kollektiv trafik i alt 27,3 27,3 27,3 27,3 Budgetforudsætninger Budgetrammen for buskørsel er koordineret med Midttrafiks, for så vidt angår lokalruter, bybusser, flextur, handicapkørsel og administrationsbidrag. Udover betalingen til Midttrafik er der teret med udgifter, som ikke indgår i administrationsbidrag til Midttrafik, herunder trafikterminal, stoppestandere, læskærme m.v. Telebusserne er erstattet af Flextur, der er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder og køreplaner, men der er stadig samkørsel med andre kunder ligesom i bus og tog. Flextur kan bruges til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre aktiviteter. Der køres i perioden fra kl alle ugens dage på nær den 24. og 31. december. Flextur, der er et tilbud til alle, administreres via Midttrafiks turbestilling og er delvist brugerbetalt. I Norddjurs kommune, skal brugeren betale 4 kr. pr. kilometer (minimum 30 kr. pr. tur). Restudgiften for turen betales af kommunen. Grenaa-Anholt Færgefart administreres af Stena Line i henhold til betjeningsaftale. Basistet for Grenaa-Anholt Færgefart er udarbejdet af Stena Line, og behandlet i færgeudvalget. Budgetforslaget indgår i kommunalbestyrelsens behandling af kommunens års. Der er herudover teret med et statstilskud på ca. -0,6 mio. kr. årlig til kompensation for gratis færgetransport for øboere. Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er hos Randers Kommune iflg. betjeningsoverenskomst. Basistet for Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer Færgefart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgefart og Randers Kommune. Den terede nettoudgift i 2014 udgør 2,2 mio. kr.

219 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Bygninger og bygningsvedligeholdelse Beskrivelse af området Dette område omfatter indtægts- og udgiftsgrundlaget for drift af offentlige toiletter, beboelses- og erhvervsejendomme, andre faste ejendomme samt central bygningsvedligeholdelse. Norddjurs Kommune ejer ca. 150 ejendomme med bygningsareal på m 2 Kommunen ejer ca. 150 ejendomme med et bygningsareal på i alt ca m 2. Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger. På området varetages drift af offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg. Ligeledes administreres driftstet til vedligehold af kommunale ejendomme hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (central bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsterne til den indvendige vedligeholdelse. Hvad angår terne til bygningsvedligehold af ældreboliger og beskæftigelsesejendomme administreres disse dog af Plejeområdet og Beskæftigelsesområdet selv. Budgettal Ejendomme, central vedligehold, bygningsrenovering og energi Drift (i mio. kr.) Ejendomme -1,1-1,1-1,1-1,1 Central vedligeholdelse 3,0 3,0 3,0 3,0 Bygninger og central vedligeholdelse i alt 1,9 1,9 1,9 1,9 Budgetforudsætninger Der er teret med lejeindtægter på 3,6 mio. kr. vedr. udlejning af 15 ejendomme heraf 3 flygtningeboliger. Puljen til central bygningsvedligeholdelse på 3,0 mio. kr. anvendes på tværs af de ejendomme og institutioner, der bidrager til puljen, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af teknik og drift. Puljen til indvendig bygningsvedligehold fordeles af de enkelte direktører mellem de enkelte institutioner, som selv administrerer midlerne. Teknik og miljø Teknik og miljø nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2014:

220 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgettal Teknik og miljø Drift (i mio. kr.) Vandløb 2,5 2,5 2,5 2,5 Naturforvaltning 3,0 3,0 3,0 3,0 Miljøbeskyttelse og skadedyr, GIS og kort 3,1 3,1 3,1 3,1 Tinglysning 0,2 0,2 0,2 0,2 Byfornyelse 0,2 0,2 0,2 0,2 Teknik og miljø i alt 9,1 9,1 9,1 9,1 Tinglysning vedrører tinglysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter samt kloakeringsafgifter for pensionister mv. i henhold til gældende regler. Byfornyelse omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til byfornyelse. Vandløb Beskrivelse af området Dette område omfatter vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vandløbsloven og miljømålsloven. I Norddjurs Kommune findes ca. 220 km offentlige og ca. 315,5 km målsatte vandløb Politiske visioner og udviklingsmål

221 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Det er kommunalbestyrelsens mål, at overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Målsætninger Regionplan 2005's retningslinjer og målsætninger er med vedtagelsen af de statslige vandplaner bortfaldet, og er erstattet af de miljømål og retningslinjer, der er beskrevet i vandplanerne. Vandplanernes miljømål og retningslinjer beskriver de bindende rammer for kommunens administration af vandløb, søer, kystvande og grundvand. Vandplanerne skal sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder god tilstand inden udgangen af Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. God økologisk tilstand for overfladevand er udtryk for en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet. De overordnede mål for vandområderne en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet - skal ses på baggrund af de ønsker om samfundsmæssige aktiviteter, der i øvrigt skal foregå. Påvirkninger fra menneskelige aktiviteter, som f.eks. landbrugsdrift, vandindvinding og spildevandsudledning, kan ikke helt undgås. Statens vandplaner er endnu ikke vedtaget, men er i høring indtil december Kommunen skal udarbejde og vedtage en bindende vandhandleplan senest ét år efter at vandplanerne er vedtaget. Norddjurs Kommunes vandhandleplan redegør for, hvorledes kommunen vil realisere den statslige vandplan indenfor kommunens geografiske område og de indsatsprogrammer, der er beskrevet i vandplanerne, som vil medføre opfyldelse af de opstillede miljømål med udgangen af Vandløbene vedligeholdes som beskrevet i de gældende vandløbsregulativer. Handleplanerne vil resultere i en række regulativrevisioner og projekter, der skal forbedre vandløbenes fysiske forhold. Alle indsatser i de kommunale handleplaner skal være gennemført inden udgangen af Budgettal Vandløb Drift (i mio. kr.) Vandløbsvæsen 0,1 0,1 0,1 0,1 Vedligeholdelse vandløb 2,4 2,4 2,4 2,4 Vandløb i alt 2,5 2,5 2,5 2,5 Budgetforudsætninger Vedligehold af kommunens vandløb har været sendt i EU udbud. Budgetforudsætningerne vil kunne beskrives som følger: 55 km vandløb vedligeholdes med båd ca. 0,9 mio. kr. 11 km vandløb vedligeholdes med mejekurv ca. 0,1 mio. kr. 163 km vandløb vedligeholdes med hånd/le ca. 0,9 kr.

222 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Kolindsund kanalerne vedligeholdes af lauget, hvorefter dokumenterede udgifter refunderes i alt 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. er afsat til ekstraordinære grødeskæringer. 0,1 mio. kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyldelse mv. Naturforvaltning Alling Å ved Gl. Estrup Beskrivelse af området Dette område omfatter naturforvaltning og skove. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jfr. fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser. I Norddjurs Kommune findes Ca beskyttede naturområder med et samlet areal på ha, hvoraf ørkenen på Anholt er det største med ca ha. Dertil kommer ca ha kommunalt skovareal. Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er en grøn kommune, og naturen er netop én af de væsentligste årsager til, at flere borgere vælger at bo og bosætte sig her. Naturkvaliteterne er mange og varierede, og der arbejdes løbende for at beskytte og styrke naturkvaliteterne og deres oplevelsesrigdom. Dette sker blandt andet gennem pleje, information og i den daglige administration af lovgivningen. De store skove og mange naturarealer giver muligheden for at opleve de naturmæssige værdier. Af hensyn til folkesundheden er det vigtigt, at så mange som mulig får let og uhindret adgang til at færdes ad kortlagte stier enten til fods, på cykel eller til hest. Det er ligeledes vigtigt at sørge for god information. Det er kommunalbestyrelsens mål at bevare og udvikle naturindholdet i de mest værdifulde naturområder. Målsætninger Med Naturkvalitetsplan 2009 beskriver Norddjurs Kommune, hvordan kommunens beskyttede natur skal bevares og udvikles. Den beskyttede natur er målsat i tre kategorier (A, B, C), afhængig af de enkelte områders kvalitet og potentiale for udvikling.

223 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Forvaltningen tilstræber at få mest mulig udbytte (naturgevinst) ud af naturforvaltningsmidlerne. Derfor laver forvaltningen hvert år en prioritering af, hvor og hvordan der mest effektivt kan gøres en indsats, ud fra kommunens forpligtelser og hvor det skønnes, at det vil være vigtigst at lave en indsats. Her lægger kommunen navnlig vægt på at sikre arealer, der har eller let kan opnå en høj naturværdi rekreative interesser, formidlingsværdi og offentlig adgang prioriteres også højt i planlægningen. De regionale stier Nordsøstien inklusiv stien fra Grenaa til Ebeltoft, Gjerrildbanestien, Lodsstien, sti i Kolindsund fra Grenaa til Kolind er skiltede og til en vis grad sammenhængende. Sammenhængen i stinettet skal styrkes, så det bliver muligt at komme rundt på hele Djursland. Til støtte for både vandre- og cykelturisme er der mulighed for efter behov at etablere nye primitive telt- og rastepladser med passende mellemrum langs de etablerede stisystemer. Der er mange steder opstillet informationstavler og kortborde om natur- og miljømæssige forhold samt kulturhistoriske forhold. Formålet er at informere om færdsel, ophold og oplevelser og at fremme de besøgendes forståelse for hensynsfuld færdsel i forhold til naturen samt landog skovbrug. Informationsindsatsen fortsættes og udvikles i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Budgettal Naturforvaltning Drift (i mio. kr.) Skove 0,8 0,8 0,8 0,8 Naturforvaltningsprojekter 2,2 2,2 2,2 2,2 Naturforvaltning i alt 3,0 3,0 3,0 3,0 Budgetforudsætninger Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Endvidere plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtigelse (fortidsminder etc.) En væsentlig del af midlerne som ikke er bundet i ordinær drift vil skulle indgå i en ny prioritering, idet Norddjurs Kommunes forpligtigelser efter Natura 2000-planerne ikke er finansieret fra staten. Plejeindsatsen vil primært vedrøre Anholt, strandengene ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov. Prioriteringen foretages primært ud fra lovgivning og en faglig vurdering, men også med inddragelse af kommunens Grønne Råd, hvor en lang række grønne interesseorganisationer er repræsenteret. Norddjurs Kommune indeholder adskillige muligheder for naturgenopretningsprojekter. Disse vil være økonomisk omfattende og vil ikke kunne realiseres uden ekstern økonomisk støtte. Der kan derfor være brug for mindre beløb, der kan anvendes til nærmere at afdække og kvalificere potentielle projekter. Ud af det ha store skovareal, som Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen reelt dækket af skovbevoksning. De resterende ha er delvist åbne og rekreative naturarealer enkelte er også omfattet af naturbeskyttelsesloven.

224 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Driften er koncentreret omkring de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsebakkerne i Auning, Skoven ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenaa. Vedligeholdelsen omfatter pleje af skovbevoksninger, stier, p-pladser, borde/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder der kræver skovmaskine udføres ved ekstern entreprenør (udgiftsneutral arbejdsgang). Miljøbeskyttelse og skadedyr Gøge-urter Beskrivelse af området Dette område omfatter miljøbeskyttelse, jordforurening, miljøtilsyn, øvrig planlægning og undersøgelser, skadedyrsbekæmpelse samt GIS og kort. Politiske visioner og udviklingsmål I Norddjurs Kommune findes et certificeret kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet Norddjurs Kommune ønsker at blive opfattet som en kommune, der leverer sagsbehandling i god kvalitet på natur- og miljøområdet. Kvalitet er en integreret del i den måde, vi arbejder på, og vi skal fokusere på kvalitet i alt, hvad vi gør. (Citat fra kvalitetspolitik) Målsætninger Sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet er kvalitetssikret via et certificeret kvalitetsstyringssystem. Der er i forbindelse med certificeringen politisk vedtaget følgende målsætninger: Der gribes konsekvent og effektivt ind over for ulovlige forhold og ved alle væsentlige overtrædelser af gældende regler og tilladelser. Myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes. Opgaverne løses ensartet ved, at medarbejderne følger en systematiseret fremgangsmåde, som er beskrevet i kvalitetssikringssystemet. Opgaver løses på et højt fagligt niveau. Dette sikres ved at anvende personale og eksterne eksperter med anerkendt faguddannelse og dokumenteret erfaring. Afdelingen har kompetente medarbejdere med den bedst mulige uddannelse, viden og erfaring, som sikres gennem medarbejderudvikling og uddannelse. Der skal foregå en kollegial sparring på sagsniveau og der skal ske en løbende opdatering på lovområdet. Gennem god planlægning og samarbejde såvel internt som eksternt tilrettelægges arbejdet effektivt.

225 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Det sikres, at medarbejderne har adgang til driftssikre, relevante og nødvendige Edbsystemer og øvrigt materiel. Gennem troværdig, forståelig kommunikation og respektfuld dialog sikres det, at borgerne oplever en god service samt kendskab til en sags forløb. Vi skal overholde vores aftaler og vi skal være servicemindede og møde borgerne i øjenhøjde. Nyeste viden og information skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Der gennemføres periodiske brugertilfredshedsundersøgelser med henblik på at afdække, om afdelingens opgavevaretagelse og service er af tilfredsstillende kvalitet. Der gennemføres løbende intern afprøvning/ audit af kvalitetsstyringssystemet med henblik på at evaluere, om systemet er egnet og effektivt. Budgettal Miljøbeskyttelse, skadedyr, GIS og kort Drift (i mio. kr.) Miljøbeskyttelse 0,3 0,3 0,3 0,3 Jordforurening 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljøtilsyn-virksomheder 0,2 0,2 0,2 0,2 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 1,6 1,6 1,6 1,6 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,1-0,1-0,1 GIS og kort 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljøbeskyttelse, skadedyr, GIS og kort i alt 3,1 3,1 3,1 3,1 Budgetforudsætninger Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal endvidere aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi. I 2014 er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af bl.a. følgende opgaver: Opbygning, vedligeholdelse og certificering af kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøsagsbehandlingen (certificering er opnået 1. gang i 2009). Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med Rambøll og Falck. Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns- og godkendelsesarbejder, GMC Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv. Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde.

226 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af bl.a. spildevand, herunder prøvetagning og analyser. Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv. Danmarks miljøportal. Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenet jord. Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder bl.a. tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner. Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. kontrakt med bekæmpelsesfirma. Udgifter til skadedyrsbekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr.

227 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for 2014 Voksen- og plejeudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 515,5 519,6 522,6 526,1 Sundheds- og omsorgsområdet 352,9 357,0 360,0 363,5 Socialområdet 130,6 130,6 130,6 130,6 Myndighedsafdelingen 32,0 32,0 32,0 32,0 Udenfor serviceramme: 146,2 145,8 145,5 146,0 Sundheds- og omsorgsområdet 114,2 113,8 113,6 114,1 Myndighedsafdelingen -4,0-4,1-4,1-4,1 Sikringsområdet 36,0 36,0 36,0 36,0 Udvalget i alt 661,7 665,4 668,1 672,1 Generelle forudsætninger Det fremgår af forudsætningerne, hvordan rammen er beregnet. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over rammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for lægningen for 2014 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2013 Regnskab 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige opfølgninger i 2013 Diverse nøgletal og oversigter over antal sager på området Diverse støttelister på områderne. 1

228 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Sundheds- og omsorgsområdet Beskrivelse af området Budgetområdet omfatter: Visitationsafdelingen, der er en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation af ydelser vedrørende hjemmehjælp, plejeboliger og madservice. Visitationsafdelingen har derudover ansvaret for hjælpemiddeldepotet. Sundhed og omsorg Øst (inkl. Anholt) bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed og omsorg Vest bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Sundhed, administration og udvikling herunder boligadministration samt sundhedsfremme og forebyggelse. Omfatter desuden den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren, som er udenfor servicerammen. Budgetområdet omfatter ydelsesmæssigt: Plejecentre og ældrevenlige boliger Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælpemidler Serviceydelser i eget hjem og på plejecentre Sundhedsfremme og forebyggelse. Norddjurs kommune har 377 plejeboliger Lovgrundlag Det primære lovgrundlag er: Sundhedsloven Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Serviceloven Retssikkerhedsloven. Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Området er overordret styret af kommunalbestyrelsens godkendte politikker og kvalitetsstandarder samt godkendte sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Af politikker kan særligt nævnes ældrepolitikken/2011, politik til forebyggelse af indlæggelser/2012, velfærdsteknologipolitikken/2012, sundhedspolitikken/2013, demenspolitikken/2013, frivilligpolitikken/2013 og handicappolitikken/2013. I 2014 sættes særlig fokus på at få udarbejdet en politik for det nære sundhedsvæsen og en handleplan for indsatsen på kronikerområdet. Kvalitetsstandarderne afspejler det kommunale serviceniveau og justeres og godkendes én gang årligt. 2

229 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Fælles udviklingsmål Kommunerne i Region Midtjylland har forpligtet sig på fire fælles målsætninger, der skal gennemføres i 2014: 1. Kommunerne skal medvirke til, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 2. Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 3. Alle Kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver 4. Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien Sundhedsaftaler Samarbejdet med region og praksissektor koordineres gennem sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne indgås for en 4 årig periode. Næste aftale periode er fra 2014, hvor der på landsplan sker en harmonisering af sundhedsaftalerne fra de nuværende 98 til fem. Desuden sker der en mere specifik faglig kvalitetssikring og ansvarsplacering gennem et stigende antal godkendte forløbsprogrammer og faglige samarbejdsaftaler. I den forbindelse sker løbende en planlagt opgaveflytning fra region til kommune ud fra et LEON princip. Sundhedsudgifter Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne medfinansieret de regionale sundhedsudgifter. I 2012 blev der indført en ny afregningsmodel, således at et grundbidrag pr. borger blev afskaffet og i stedet blev en del af de aktivitetsbestemte udgifts takster forhøjet. Kommunens andel afregnes derfor i dag i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale medfinansiering, idet kommunen ikke på egen hånd kan fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. På kort sigt bestemmes udgiften i høj grad af regionens sundheds, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehuset. Der er foretaget en ny administrativ vurdering af tet til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Årsagen er primært omlægning af aktiviteterne på hospitalerne, et fald i gennemsnitsprisen på ambulantbesøg, samt en mindre aktivitetsstigning end hidtil antaget. I forslaget til 1. behandlingen af tet er der indarbejdet en nedskrivning med 7,0 mio. kr. i 2014 og overslagsår. Ændringen er endnu ikke konsekvensrettet i de efterfølgende tabeller for aktivitetsbestemt medfinansiering. Dette vil ske i forbindelse med 2. behandlingen. Det nære sundhedsvæsen Siden kommunalreformen har kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udviklet sig markant. De nye opgaver inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse, genoptræning og rehabilitering samt den stigende opgavetyngde i hjemmepleje og hjemmesygepleje omfatter alle dele af sygdomsforløbet før og efter sygdomsbehandling. Det betyder, at kommunen i dag er en central aktør på sundhedsområdet. Og kommunen har som den eneste mulighed for at tænke sundhedsindsatsen på tværs af øvrige velfærdstilbud. Målrettede sundhedsindsatser kan på den måde give positive effekter på andre velfærdsområder. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen stiller øgede krav til kompetencer og kapacitet. Kompetenceudvikling og vidensdeling er påbegyndt i 2013, lige som der er igangsat konkrete initiativer med henblik på tidlig opsporing, forebyggelse af indlæggelser og hurtig hjemtagning fra sygehuset. Dette vil blive uddybet i den kommende politik for det nære sundhedsvæsen og afspejles allerede i politikken for forebyggelse af indlæggelser, hvor fase tre skal iværksættes i

230 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget For yderligere at understøtte indsatsen har der i 2013 været fokus på anvendelsen af midlertidige boliger. Resultaterne af dette skal implementeres i Forebyggelse af sygehusindlæggelser Udviklingen inden for hele sundhedsområdet stiller øgede krav til hurtig, effektiv og kompetent indsats. Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager afsæt i flere perspektiver: Et økonomisk perspektiv med fokus på, at mindske den kommunale medfinansiering, samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Et borgerperspektiv med fokus på, at borgerens sundhed bedst varetages uden for sygehusvæsenet, når den lægelige behandling er afsluttet. Dette sker i et tæt samarbejde med sygehusvæsen og praksis. Et fagligt perspektiv med fokus på at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer og tilbud, som gør Norddjurs Kommune i stand til på betryggende vis at varetage opgaverne. Konkret betyder indsatsen flere opgaver til hjemmesygeplejen og træningsområdet, samt indirekte til hjemmeplejen, øget brug af sygeplejeartikler og øget brug af midlertidige boliger, men også sparede udgifter til indlæggelser. Sundheds- og omsorgsområdet deltager i 2014 i Kl s partnerskabsprojekt om kvalitet og dokumentation af hjemmesygeplejen. Sundhedspuljen Sundhedspuljen finansierer en række tilbud rettet til borgere og medarbejdere, samt patientrettede tilbud - herunder Sundhedsskolen. Derudover benyttes sundhedspuljen til medfinansiering af projekter, hvor der hjemtages eksterne projektmidler. I 2014 har sundheds- og omsorgsområdet projektet ung uden røg med ekstern medfinansiering. Sundhedshuset danner den fysiske ramme om et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedshuset etableres i 2014 på sygehuset i Grenaa i samarbejde med Region Midtjylland. Lokalerne gennemgår en omfattende renovering inden ibrugtagningen i september Sundhedsministeriet har bevilget i alt 15,0 mio. kr. fra puljen til etablering af sundheds- og akuthuse i udkantsområder til selve renoveringen. Sundhedshuset skal medvirke til at skabe synergi og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud. Intentionen er at skabe bedre kvalitet og mere sammenhæng for borgerne i Norddjurs Kommune. Visionen er at virkeliggøre det integrerede sundhedsvæsen, hvor borgeren via én indgang kan komme i kontakt med alle sundhedsvæsnets aktører. Med sundhedshuset sikres borgerne i lokalområdet nærhed til: Basale hospitalstilbud, mens den højt specialiserede behandling af borgerne samles i centrale enheder. Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud (bl.a. sundhedsskolen). Et fællesskab om at gøre sundhed til en naturlig del af hverdagen. Effektfulde indsatser skabt i et innovativt, fleksibelt og tværfagligt miljø i tæt dialog med borgerne. Kronikerindsats Antallet af borgere med kroniske sygdomme er konstant stigende. På den baggrund er der i 2013 udarbejdet status på kronikerindsatsen samt udarbejdet en handleplan for den fremadrettede indsats. Gennemførelsen af handleplanen er et fokusområde for

231 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Forebyggelsespakker I 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen de første ni forebyggelsespakker om alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak og seksuel sundhed, indeklima i skoler, hygiejne, mad og måltider, solbeskyttelse samt et fælles introduktionshæfte. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Sundhedsstyrelsen har i sommeren 2013 udgivet en forebyggelsespakke om overvægt og to pakker om henholdsvis euforiserende stoffer og ulighed i sundhed. Forebyggelsespakkerne er et fokusområde i Ældrebolighandlingsplanen Ældrebolighandlingsplanen forventes fuldt implementeret i I forbindelse med afslutningen på ældrebolighandlingsplanen vil der være fokus på en sikker og sammenhængende drift. Det er et mål at få standardiseret terne på plejecentrene. Der vil desuden være fokus på en mere optimal udnyttelse af midlertidige boliger i form af forebyggelse af indlæggelse, pleje og omsorg af døende og træning. Ældreboliger og anden fast ejendom Fra 2012 er det sket en stadig professionalisering og samling af boligadministrationen. Boligadministrationen i Sundhed og omsorg varetager således ved udgangen af 2013: Fuldt ud administrationen af 602 kommunalt ejede boliger bygget efter ældreboliglovgivningen. Deltagelse i visitationsudvalget ved andre boligselskaber, hvor vi har råderet over boligerne (f.eks. B45). Betalingen af tomgangsleje og istandsættelse for samme. Norddjurs Kommune har i løbet af de senere år oplevet at ældre borgere i stigende grad efterspørger boliger i de større bysamfund. Dette har medført, at der flere steder i kommunen er udfordringer med udlejning af boligerne. Der arbejdes til stadighed på at minimere udgifterne til tomgangsleje. Demensindsats Et stigende antal ældre borgere i Norddjurs Kommune bliver ramt af demens. Til at styrke demensindsatsen blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene. Tiltagene forventes fuldt implementeret i 2014 og medvirker til at understøtte den nye demenspolitik. Sundhedsaftalen for demensområdet forventes ligeledes at være helt implementeret i I forslaget til 1. behandlingen af tet er indarbejdet en udvidelse med 0,5 mio. kr. i 2014 og overslagsår til demens. Integreret træning og pleje Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra et sygehus samt genoptræning og vedligeholdelsestræning. Genoptræning efter udskrivning fra et sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning. Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da den kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 pct. af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, men det har hidtil været en kommunal vurdering, hvordan planen gennemføres. Fra 1. juli 2014 får sygehusene stærkere kompetencer i forhold til genoptræning af borgere med komplekse behov, så de for nogle patienter bl.a. kan anvise genoptræning efter en bestemt metode og inden for en bestemt frist. 5

232 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsafdeling. Der er tale om en ren kommunal ydelse og et kommunalt fastlagt serviceniveau. I Norddjurs Kommune er træning tæt integreret med andre ydelser i en rehabiliterende tænkning: Træning og pleje er integreret med det formål at yde aktiv hjælp frem for passiv/kompenserende hjælp, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen. Vedligeholdelse og træning af færdigheder i samarbejde med borgeren indgår som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte som borgeren får tildelt. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang trænes i at genvinde tabte funktioner og se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. I forslaget til 1. behandlingen af tet er der indarbejdet en udvidelse med 1,0 mio. kr. i 2014 og overslagsår til træning på plejecentrene. Vederlagsfri fysioterapi Myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi, er pr. 1. januar 2008 overgået fra regionerne til kommunerne. Kommunerne blev i forbindelse med overtagelse af opgaven kompenseret via DUT midlerne. Samtidig blev gruppen, som var omfattet af ordningen, udvidet til også at omfatte personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Pr blev der endvidere indført frit valg på området, så borgerne selv kan vælge, om de ønsker den vederlagsfrie fysioterapi udført i praksissektoren eller i kommunalt regi. I Norddjurs Kommune er der ikke et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor ingen indflydelse på udgiften. Hjerneskaderehabilitering Der har gennem de seneste år været særlig fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen over for de borgere, som pådrager sig en hjerneskade. Der er tale om komplekse forløb, som har indflydelse på den enkeltes funktionsevne, familieliv, livskvalitet, forsørgelsesmuligheder m.m. Norddjurs Kommune har i 2012 fået puljemidler til et 3-årigt projekt, som afsluttes ved udgangen af Fokus på projektet er at styrke kvaliteten i indsatsen for borgere med en senhjerneskade. Indsatsen retter sig mod forløbskoordination, kompetenceudvikling og udvikling af tilbud og redskaber. Der er tale om et tværgående projekt, som er forankret i sundheds- og omsorgsområdet. Kommunikationsområdet Kommunikationsområdet er en del af det specialiserede socialområde og vedrører syns-, tale- og høreområdet. Der er tale om et komplekst område, som hidtil har været løst mange steder i den kommunale organisation. Ud over de lokale tilbud løses nogle opgaver i samarbejde med regionen og andre i et tværkommunalt samarbejde kommunikationssamarbejde midt. I 2013 er der udarbejdet en statusbeskrivelse for området samt en handleplan for en styrket og mere sammenhængende indsats, hvor ydelserne er kendte og tilgængelige. Handleplanen skal gennemføres i Fra januar 2013 overgik finansieringen af udgifter til høreapparater igen til regionen. Kommunen har varetaget dele af opgaven i Den praktiske opgavefordeling forventes helt på plads ved starten af Der er sket en mæssig reduktion som konsekvens af opgaveflytningen. Fra januar 2014 forventes ikke-komplicerede ydelser på taleområdet hjemtaget fra regionen. 6

233 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Den palliative indsats Der vil være fokus på den palliative indsats i form af implementering af sundhedsaftalen samt den sundhedsfremmende indsats afledt af kræftplan III. Den palliative indsats er en helhedsorienteret lindrende indsats til patienter med en livstruende sygdom, der omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problemstillinger. Borgerne har i dag mulighed for at modtage plejen i eget hjem samt på plejecentrene. Fra 2014 vil der være et mere kvalificeret tilbud i relation til Norddjurs Kommunes midlertidige boliger. Borgerne har desuden mulighed for at vælge, at blive plejet på hospice. Dette finansieres af Norddjurs Kommune svarende til beløbet pr. færdigbehandlingsdag på sygehuset. Velfærdsteknologi Sundheds- og omsorgsområdet satser på øget udnyttelse af velfærdsteknologien. I den forbindelse skal de enkelte institutioner udarbejde en handleplan for indførelsen af velfærdsteknologi i hverdagen og de enkelte servicetilbud. Indsatsen vil være afhængig af det økonomiske råderum, der kan skaffes til at igangsætte de konkrete tiltag. I 2013 er Norddjurs Kommune desuden sammen med en række andre midtjyske kommuner gået ind i et partnerskabsprojekt med Business Region Aarhus. Projektet har til formål at sætte skub i udnyttelse af velfærdsteknologi, at sikre intelligent udnyttelse af ressourcer via udnyttelse af hinandens erfaringer og muligheden for større udbud mv. samt at medvirke til og påvirke udviklingen af nye løsninger. Indirekte er der desuden et ønske om at skabe lokale arbejdspladser bl.a. ved at være en interessant samarbejdspartner for private aktører og videns virksomheder. Dokumentation Dokumentation er et gennemgående fokusområde på sundheds- og omsorgsområdet. Formålet er at sikre både en faglig kvalitetsudvikling og en styrkelse af ledelsesinformationen. I efteråret 2013 er der implementeret et nyt omsorgssystem. Med det nye system vil der ske en styrkelse såvel fagligt som ledelsesinformationsmæssigt. Fra januar 2014 vil det derfor være muligt at følge udviklingen i aktiviteter på et meget bredt spekter af områdets aktiviteter. I 2014 sker desuden en forbedring af den digitale korrespondance med såvel sygehus som praksissektoren, ligesom det fælles medicinkort forventes implementeret i løbet af Videnscentre/vidensnetværk På demensområdet har der i en årrække været et effektivt fagligt videnscenter/vidensnetværk. Ideen om videnscentre/vidensnetværk skal i 2014 udbredes til andre fagområder. Dette skal bl.a. ske i et tæt samarbejde med socialområdet. Fordeling af sundheds- og omsorgsområdets nettodriftsudgifter i 2014: 7

234 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Budgettal Sundheds og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme 352,9 357,1 360,0 363,5 Visitationsafdelingen 28,5 28,0 27,0 26,7 Sundhed og omsorg adm. 55,1 59,9 63,8 67,7 Sundhed og omsorg Øst 144,2 144,2 144,2 144,2 Sundhed og omsorg Vest 125,0 125,0 125,0 125,0 Udenfor serviceramme 114,2 113,8 113,6 114,1 Ældreboliger /andre faste ejendomme -20,3-21,0-21,5-21,6 Aktivitetsbestemt medfinansieng 134,5 134,8 135,1 135,7 Sundhed og omsorg i alt 467,1 470,9 473,5 477,6 Budgetforudsætninger Budgettet på sundheds og omsorgsområdet er det teknisk fremskrevne. Derudover er der på enkelte områder foretaget følgende yderligere korrektioner: Mængderegulering indenfor servicerammen Mængdereguleringen er foretaget på baggrund af befolkningsprognosen for , der er udarbejdet i samarbejde med KMD. Prognosen viser følgende befolkningsudvikling, opdelt i relevante aldersgrupper: Aldersgruppe årige årige årige

235 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Prognosen viser et fald i antallet af årige og en stigning i antallet af årige og 80+ årige. Udgifterne til sundhed og omsorg stiger med alderen. Derfor medfører befolkningsudviklingen en merudgift. Befolkningsudviklingen medfører følgende stigning i forhold til 2013: I mio. kr. i 2014 pl. niveau Budgetstigning som følge af mængdeændringer 7,8 12,6 16,5 20,4 Teknisk korrektion vedrørende udfasning af rammeaftale for leasing af genbrugsmidler På hjælpemiddelområdet er der foretaget en teknisk tilretning på baggrund af en kommunalbestyrelsesbeslutning i 2012 om, at der ikke skulle indgås en ny aftale om leasing af genbrugshjælpemidler. Dette har medført følgende tekniske korrektion: I mio. kr. i 2014 pl. niveau Leasing 2,4 1,8 1,0 0,6 Teknisk korrektion vedrørende underkompensation af vederlagsfri fysioterapi På vederlagsfri fysioterapi er der foretaget en teknisk korrektion på baggrund af, at udgifterne til ordningen har været støt stigende siden myndigheds- og finansieringsansvaret overgik til kommunerne i Norddjurs Kommune har ikke mulighed for at styre udgiftsudviklingen på området. Den tekniske korrektion kommer således til at dække et merforbrug. Dette har medført følgende tekniske korrektion: I mio. kr. i 2014 pl. niveau Vederlagsfri fysioterapi 1,2 1,2 1,2 1,2 Diverse korrektioner vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen. Budgettet for 2014 er det teknisk fremskrevne. Heri er der bl.a. indeholdt den vedtagne reduktion fra på reduktion i antallet af indlæggelser og genindlæggelser via en forebyggende indsats. Reduktionen ser ud som følger i : I mio. kr. i 2014 pl. niveau Aktivitetsbestemt medfinansiering -2,8-3,7-3,7-3,7 Derudover er der foretaget en mængderegulering på baggrund af befolkningsprognosen for , der er udarbejdet i samarbejde med KMD. Der er valgt en anden aldersinddeling, end for mængdereguleringen på områder indenfor servicerammen. Dette skyldes, at der for den aktivitetsbestemte medfinansiering er meget større udgiftsforskelle mellem aldersgrupperne. Det er derfor på den aktivitetsbestemte medfinansiering en for stor aldersgruppe at beregne de årige samlet. Prognosen viser følgende befolkningsudvikling, opdelt i relevante aldersgrupper: 9

236 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Aldersgruppe årige årige årige årige årige Total Prognosen viser, at befolkningen samlet set vil falde med 364 personer fra 2013 til Baggrunden for en merudgift grundet befolkningsprognosen skyldes, at forbruget af sundhedsydelser stiger med alderen, hvorfor det er udviklingen i aldersgrupperne, der skaber merudgiften. Aldersgrupperne er sammensat efter historiske gennemsnitlige udgifter pr. borger, således at hver aldersgruppe udgiftsmæssigt udgør en forholdsvis homogen gruppe af borgere. Befolkningsudviklingen medfører følgende stigning i forhold til 2013: I mio. kr. i 2014 pl. niveau Budgetstigning som følge af mængdeændringer 0,6 1,8 2,5 3,1 Der er endvidere foretaget en teknisk tilretning til den aktivitetsbestemte medfinansiering som følge af de aftalte løft til området i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne for I økonomiaftalen er der aftalt stigninger på i alt 299,4 mio. kr. på landsplan til øget kommunal medfinansiering. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 0,67 pct., hvilket giver følgende tekniske korrektion: I mio. kr. i 2014 pl. niveau Aktivitetsløft 2,0 2,0 2,0 2,0 10

237 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Handicap, psykiatri og socialt udsatte Fælles politiske visioner og udviklingsmål for socialområdet og myndighedsafdelingen Det er Norddjurs Kommunes overordnede målsætning at være en socialt bæredygtig kommune, hvor brugere på handicap- og psykiatriområdet sikres en bred vifte af lokale, kommunale servicetilbud. Det skal sikres, at der er tilbud, der svarer til den enkelte borgers behov og situation, hvilket forudsætter en fleksibel organisering af socialområdet, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. Dette opnås bl.a. ved, at: indsatsen bygger på samarbejde, fleksibilitet og individuelt tilpassede tilbud der visiteres til det mindst mulige indgribende tilbud tilpasset den enkelte borgers behov der løbende arbejdes med udvikling af en relevant og fleksibel tilbudsvifte bestående af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede nærtilbud, der kan imødekomme borgernes behov der løbende arbejdes med en målrettet kompetenceudvikling af personalet - således at der i viften af socialpædagogiske tilbud både findes tilbud med bredde og specialisering af viden indenfor: udviklingshæmmede, psykiatri, personlighedsforstyrrede, ADHD og autismespekteret der er oprettet lokale specialtilbud indenfor følgende grupper: psykiatri, autisme og domsanbragte. Personalet i disse specialtilbud forventes at have en særlig viden der fortsat skal ske et betydeligt salg af bo- og dagtilbudspladser til andre kommuner. Den nuværende andel skal forsøges bibeholdt. Borgere fra Norddjurs Kommune, der har ophold i regionstilbud og i andre kommuner, skal hvor det er fagligt forsvarligt - have tilbud om et botilbud i kommunen det skal være muligt fortsat at bo i et socialpædagogisk tilbud med plejebehov der på misbrugsområdet skal være fokus på forebyggelse og tidlig indsats borgerne skal inddrages mest muligt der skal etableres det nødvendige antal midlertidige boliger til aflastning der ikke skal ske unødvendige hospitalsindlæggelser pårørende og frivillige opfattes som en vigtig ressource. Samarbejdet med disse personer skal fremmes der skal være rum og mod til nytænkning der etableres særlige vidensnetværk/videnscentre, der kan bidrage til at sikre en tværgående opsamling og formidling af viden om nye og/eller komplicerede indsatsområder. Ansvaret for handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune er opdelt i 2 afdelinger - en myndighedsafdeling og socialområdet. Det er myndighedsafdelingen, der bevilliger hjælp og støtte og det er socialområdet, der udfører de bevilligede opgaver. 11

238 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Myndighedsafdelingen Beskrivelse af området Myndighedsafdelingens primære opgaver er sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser på handicap- og psykiatriområdet. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, som organisatorisk er placeret under socialområdet. Myndighedsafdelingen er opdelt i 3 teams; Børne- og familieteamet Ungeteamet Voksenteamet Området er organiseret efter en model, hvor terne er fordelt på aftaleenhederne i socialområdet (fast ramme), og ikke efter en traditionel BUM model, hvor der afregnes i forhold til belægning eller støttebehov. Udover tilbud i eget regi visiteres der også borgere til tilbud i regioner og andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner. Derudover bevilger myndighedsafdelingen tilskud/tilbud vedrørende følgende ordninger: Personlig hjælperordning Ledsagerordning Merudgifter Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Kompenserende specialundervisning Misbrugsbehandling Bostøtte Botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk go social funktionsevne. Der ydes endvidere støtte til frivilligt socialt arbejde. Desuden arbejdes der med modtagelse og bosætning af flygtninge. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse Integrationsloven. 12

239 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Politiske visioner og udviklingsmål I forslaget til 1. behandlingen af tet er der indarbejdet en udvidelse med 0,5 mio. kr. i 2014 og overslagsår til Psykiatrien. I det kommende år vil der indenfor myndighedsafdelingen bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Politikker Implementering af handicappolitikken, integrationspolitikken og frivillighedspolitikken. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne på voksenområdet opdateres løbende og der udarbejdes nye, såfremt der ændres i serviceniveauet eller der er behov for nye/andre tilbud. Tilsyn Folketinget har besluttet, at der fra 1. januar 2014 etableres socialtilsyn i hver af de fem regioner. Norddjurs Kommune er omfattet af Socialtilsyn Midt, som er fysisk placeret i Silkeborg. Socialtilsynene får ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud, som er beliggende i regionen. I 2014 vil fokus være at få etableret et godt samarbejde, hvor der er tydelighed omkring rolle- og ansvarsfordelingen. Sagsbehandlingsmetode Implementering af ny sagsbehandlingsmetode på voksen- og handicapområdet, der betegnes VUM/voksenudredningsmetoden. VUM er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen vedrørende voksne med særlige behov. VUM medvirker til, at sagsbehandleren kommer rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for sagsbehandlingen vedrørende handicap- og udsatte voksenområdet. DHUV I 2014 vil der ske en implementering af DHUV, som er et IT understøttende sagsbehandlersystem, der understøtter VUM/voksenudredningsmetoden. Formålet med projektet er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles begreber på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Ungeindsats Ungeindsatsen skal fortsat kvalitetssikres med henblik på: o At koordinere indsatsen og sikre gode overgange o At understøtte den udsatte unge til at klare sig i hverdagen o At gøre den unge uddannelses- og arbejdsparat. Forebyggelse af indlæggelser på psykiatriske hospitaler Forebyggelse af indlæggelser er et særligt indsatsområde i de kommende år. Indsatsen tager blandt andet afsæt i et økonomisk perspektiv med fokus på at minimere den kommunale medfinansiering, samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Førtidspensionsreformen Myndighedsafdelingens opgaver og organisering skal tilpasses ændringer som følge af førtidspensionsreformen. 13

240 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Myndighedsafdelingens nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2014: Budgettal 14

241 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Myndighedsafdelingen Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme 32,0 32,0 32,0 32,0 Personlig hjælpeordning 12,6 12,6 12,6 12,6 Ledsagerordning 1,5 1,5 1,5 1,5 STU 0,9 0,9 0,9 0,9 Komp. specialundervisn. 0,4 0,4 0,4 0,4 Frivilligt socialt arbejde 0,8 0,8 0,8 0,8 Bevillinger* 12,5 12,5 12,5 12,5 Øvrige områder** 3,3 3,3 3,3 3,3 Udenfor serviceramme -4,0-4,1-4,1-4,1 Merudgifter tabt arb.fortj. 0,8 0,8 0,8 0,8 Refusionsindtægter -5,4-5,4-5,4-5,4 Øvrige områder 0,5 0,5 0,5 0,5 Myndighedsafdelingen i alt 27,9 27,9 27,9 27,9 * Omfatter bevillinger til personer på institutioner i socialafdelingens regi. Beløbet overføres løbende til socialafdelingen. ** Omfatter bl.a. følgende: betalinger til/fra kommuner og betalinger til regioner vedr. opholdsbetalinger i botilbud til længerevarende og midlertidige ophold, bostøtte, forsorgshjem og misbrugsbehandling. Budgetforudsætninger Budgetterne i myndighedsafdelingen reguleres ikke med befolkningsudviklingen, da der er tale om en fast rammetering, som følger de generelle pris- og lønskøn. Personlig hjælperordning (BPA-ordningen) Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er medio 2013 visiteret 20 borgere til ordningen. Heraf er 1 fra anden kommune. Ledsagerordning Norddjurs Kommune skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2013 var 79 borgere tildelt en ledsagerordning. Heraf var 2 fra andre kommuner. Merudgifter Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Medio 2013 var der 72 borgere, der modtog dækning af merudgifter. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af merudgifterne. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år (STU) Uddannelsen er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse selvom der ydes specialpædagogisk støtte. Ravnholtskolen tilbyder uddannelsen, men herudover købes der 16 pladser ved andre aktører. På Ravnholtskolen var der pr. 1. maj 2013 i alt 33 unge, hvoraf 9 unge var fra andre kommuner. 15

242 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning retter sig mod alle borgere over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap, der har behov for særlig tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Pr. 1. maj 2013 blev der tilbudt undervisning til 13 borgere. Frivilligt socialt arbejde Norddjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, hvor stort et beløb kommunerne skal udbetale. Der var i puljen for 2013 et på 0,55 mio. kr., der blev uddelt til ca. 60 foreninger. Budgettet for 2014 er ligeledes på ca. 0,55 mio. kr. Øvrige områder: Misbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Siden kommunesammenlægningen er der kun sket anbringelse af ganske få borgere i regionstilbud. Der er tale om borgere, hvor det er vurderet, at der er behov for et specialtilbud. Medio 2013 var der følgende antal borgere med ophold i andre kommuners tilbud, regionstilbud og private tilbud, hvor Norddjurs Kommune er betalingskommune: Der var 59 borgere på botilbud/-støtte på handicap- og psykiatriområdet Der var 52 borgere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet. Salg af tilbud til andre kommuner Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Medio 2013 var der følgende antal borgere, der har ophold i tilbud i Norddjurs Kommune, hvor andre kommuner er betalingskommuner: Der var 92 borgere inden for botilbud/bostøtte på handicap- og psykiatriområdet. Indenfor dagtilbud på handicap og psykiatriområdet var der 101 borgere. Betalingskommunerne har overtaget handlekommuneforpligtelsen, men der arbejdes på forsat at sælge pladser til andre kommuner, således at det er muligt at bevare det nuværende antal pladser i Norddjurs Kommune. 16

243 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Socialområdet Beskrivelse af området Norddjurs Kommune driver en lang række institutioner og bofællesskaber på handicap- og psykiatriområdet for voksne. Hertil kommer et tilbud om rusmiddelbehandling samt tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU Ravnholtskolen). Der sker visitation til kommunens egne pladser fra myndighedsafdelingen. Lovgrundlag Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ungdomsuddannelse. Politiske visioner og udviklingsmål I borgmesterens forslag til 1. behandling af tet er der indarbejdet en udvidelse på 2,1 mio. kr. i 2014 og overslagsår til ferieordning på handicap og psykiatri. Målsætninger Styrke integrationen og koordinationen af tilbud til unge og voksne på misbrugeområdet dvs. tilbud fra Rusmiddelcentret, UngNorddjurs, Familiehuset samt sundheds- og omsorgsområdet. Styrke opfølgningsindsatsen efter endt misbrugsbehandling herunder styrkelse af sammenhængen og koordinationen mellem tilbud på misbrugsområdet og f.eks. bostøtte- og aktivitetstilbud, tilbud om støtte- og kontaktpersonordning, familiebehandlingstilbud samt jobcentrets beskæftigelses- og aktiveringstilbud. Etablering af en tværgående forebyggelsesindsats på misbrugsområdet med tæt koordination af aktiviteterne i Sundhedsplejen/Familiehuset, folkeskolerne, UngNorddjurs, Rusmiddelcentret og sundheds- og omsorgsområdet. Skabe tættere koordination mellem Familiehusets tilbud og bostøttetilbud for unge og voksne. Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til voksne borgere, hvor der ud over et behov for et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud også er et betydeligt plejebehov. Styrkelse af samarbejdet med sundheds- og omsorgsområdet om udviklingen af tilbud til ældre borgere i botilbud på socialområdet, hvor der gradvis opstår et betydeligt plejebehov. Sikre en mere klar og entydig relation mellem socialområdets udførerfunktion og myndighedsafdelingens bestillerfunktion i forbindelse med visitation til og opfølgning på leverede serviceydelser og -tilbud. Styrke den frivillige indsats i de enkelte institutioner/tilbud på socialområdet. Der er i 2013 vedtaget en velfærdsteknologisk politik, som bl.a. anviser mål og retning for udviklingen og anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger på området. Deltage i etableringen af tværgående vidensnetværk/videnscentre for: 17

244 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Misbrugsbehandling (inkl. forebyggelse og opfølgning) Personer med erhvervet hjerneskade Specialpædagogik Kommunikationsområdet (syn, høre og tale) Velfærdsteknologi Kronikerindsats Demensindsats. Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2014: Budgettal 18

245 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Socialområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme 5,7 5,7 5,7 5,7 Specialpædagogisk bistand til voksne 9,6 9,6 9,6 9,6 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,1 0,1 0,1 0,1 Pleje og omsorg afhandicappede (pgf. 85 bostøtte mv.) 61,4 61,4 61,4 61,4 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10-0,1-0,1-0,1-0,1 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3,1 3,1 3,1 3,1 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1,1 1,1 1,1 1,1 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 17,4 17,4 17,4 17,4 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 12,2 12,2 12,2 12,2 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 3,6 3,6 3,6 3,6 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 16,5 16,5 16,5 16,5 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 5,7 5,7 5,7 5,7 Socialområdet i alt 130,7 130,7 130,7 130,7 Budgetforudsætninger Beskrivelse af de enkelte områder Norddjurs Kommune har 213 boliger i botilbud og bofællesskaber Botilbud Norddjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer eller med nedsat funktionsevne, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Primo 2013 var der 79 borgere fra andre kommuner. Norddjurs Kommune har anvisningsretten til 213 botilbud/bofællesskaber, hvoraf 4 er aflastningsboliger fordelt med 8 pladser på Stadionparken, Allingåbro, heraf 5 brugere fra andre kommuner 6 pladser på Broagervej, Allingåbro, heraf 3 brugere fra andre kommuner 14 pladser (heraf 1 aflastningsplads) på Skovvang, Ørsted, heraf 2 brugere fra andre kommuner 18 pladser på Kærvang, Ørsted, heraf 11 brugere fra andre kommuner 12 pladser på Centervej 18, Auning, heraf 6 brugere fra andre kommuner 10 pladser på Centervej 20, Auning, heraf 3 brugere fra andre kommuner 6 pladser på Elme Allé 2, Auning (psykiatri) 12 pladser på Kornvænget/Åparken, Ørum, heraf 4 brugere fra andre kommuner 15 pladser på Valmuevej/Gl. Rimsøvej, Glesborg (psykiatri), heraf 7 brugere fra andre kommuner 8 pladser på Nyvang, Ørum (domsanbragte), heraf 1 bruger fra andre kommuner 3 pladser på Nyvang, Ørum (autister) 16 pladser (heraf 1 aflastningsplads) på Nøddebro, Ørum, heraf 9 brugere fra andre kommuner 10 pladser i bofællesskabet Dolmer Have (psykiatri), heraf 6 brugere fra andre kommuner 12 pladser (heraf 2 aflastningspladser) i botilbud på Dolmer Have (psykiatri), heraf 2 brugere fra andre kommuner 10 pladser på Ålunden, Grenaa, heraf 6 brugere fra andre kommuner 5 pladser på Mellemgården, Grenaa, heraf 1 bruger fra andre kommuner 19

246 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget 42 pladser (heraf 4 aflastningspladser) på Skovstjernen, Grenaa, heraf 13 brugere fra andre kommuner. 6 pladser på Kløvervang botilbud/bostøtte, Grenaa. Bostøtte Norddjurs Kommune har 226 borgere, der modtager bostøtte I forbindelse med bostøtte skal Norddjurs Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Norddjurs Kommune havde pr. 15. maj brugere, hvoraf de 12 var borgere fra andre kommuner, der modtager bostøtte i eget hjem fordelt på: 13 brugere på bostøtte, Glesborg(psykiatri), heraf 2 brugere fra andre kommuner 57 brugere på Team 68 bostøtte (psykiatri), heraf 3 brugere fra andre kommuner 28 brugere på Neuropædagogisk Team bostøtte (sindslidende), heraf 1 bruger fra andre kommuner 18 brugere på bostøtte Allingåbro 11 brugere på bostøtte Centervej i Auning 39 brugere på bostøtte fra nr. 17 i Auning (psykiatri) 2 brugere på bostøtte Ørsted 2 brugere på bostøtte Ørum 19 brugere på bostøtte Ålunden, heraf 2 brugere fra andre kommuner 15 brugere på bostøtte Mellemgården, Grenaa, heraf 2 brugere fra andre kommuner 22 brugere på bostøtte Kløvervang, Grenaa, heraf 1 bruger fra andre kommuner brugere på bostøtte Kløvervang hverdagsliv, Grenaa. Er et nyt tilbud i opstartsfase, derfor kendes det endelige antal brugere endnu ikke. Aktivitets- og samværstilbud Norddjurs kommune har 226 brugere der modtager bostøtte Norddjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Norddjurs Kommune havde pr. 15. maj brugere, hvoraf de 104 var borgere fra andre kommuner, der modtager et aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse fordelt på: 86 brugere på AUC, Grenaa (psykiatri), heraf 19 fra andre kommuner 13 brugere på AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri), heraf 2 fra andre kommuner 49 brugere på Klub Friheden, Grenaa, heraf 18 fra andre kommuner 26 brugere på Klub Trinet (psykiatri) 4 brugere på Ørum Bo- og aktivitetscenter, Ørum 49 brugere på Rougsø Centeret, Allingåbro, heraf 22 fra andre kommuner 20

247 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget 13 bruger på Solhøj, Ørsted, heraf 4 fra andre kommuner 19 brugere på AC Auning, heraf 8 fra andre kommuner 93 brugere på Nærheden, Grenaa, heraf 30 fra andre kommuner Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Norddjurs kommune har 139 brugere i alkohol- og stofmisbrugsbehandling Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager både behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Tilbud om misbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Norddjurs Kommune havde pr. 15. maj brugere i alkohol- og stofmisbrugsbehandling, heraf 12 fra andre kommuner. Ravnholtskolen Norddjurs kommune har 36 brugere på Ravnholtskolen, der deltager i STU Ravnholtskolen tilbyder særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år. Uddannelsen er en 3 årig uddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse selvom, der ydes specialpædagogisk støtte. Fra august 2013 tilbyder Norddjurs Kommune også mulighed for, at de unge kan bo på STU kollegium. Norddjurs Kommune havde pr. 15. maj brugere på Ravnholtskolen (unge mellem 16 og 25 år), heraf 6 fra andre kommuner. 21

248 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Sikringsområdet - voksne Beskrivelse af området Tilbud til udlændinge/introduktionsydelser, personlige tillæg til pensionister, sociale opgaver og beskæftigelse m.v./sociale formål, kontanthjælp/enkeltydelser, boligsikring/-ydelse og revalidering enkeltydelser. Generelt om området Alle udbetalinger foretages via udbetalingscenteret, der er ansvarlig for udbetaling af boligsikring/-ydelse, delpension, enkeltydelser, fleksydelser, folkepension, førtidspension, helbredstillæg, indskudslån, introduktionsydelse, kontanthjælp, ledighedsydelse, løntilskud, personlige tillæg, revalidering, starthjælp, støtte til frivilligt socialt arbejde, særlige ydelser, ydelser efter Lov om Aktiv beskæftigelse Lovgrundlag Det primære lovgrundlag er: Lov om social service Lov om aktiv socialpolitik Lov om boligstøtte Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sikringsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området 2014: 22

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 3. september 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 23, 1. sal, rådhuset i Grenaa Dato: Mandag den 26. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Orientering om. budget August 2012

Orientering om. budget August 2012 Orientering om budget 2013-2016 August 2012 Borgmesterforslag - Budget 2013 Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag 2013 2014 2015 2016 Generelle: -1,000-25,029-25,464-25,793 BM1 Skatteforhøjelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere