1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på hånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi original bliver videresolgt på anden vis distribueret med det mål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 4.01 Revisionsdato: 15/10/2014 Erstatter Dato: 07/04/2014 Transport versions nummer: 1.00 (01/11/2011) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof kemisk produkt 08911/ Cavity Wax Amber (body coat) Produkt identifikationsnumre XS XS Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Beskyttelses coating 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: Nødtelefon Giftlinien Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: (100 kg) Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Brændbart væske, kategori 3 - Flam. Liq. 3; H226 Hudætsende/irritation, kategori 2 - Skin irrit. 2; H315 Asp. Tox. 1; H304 Specifik målorgan toksicitet - gentagen eksponering, kategori 1 - STOT RE 1; H372 Farligt vandmiljøet (Kronisk), Kategori 2 - Aquatic Chronic 2; H411 For fuld tekst af H-sætninger, se sektion 16. Side: 1 af 16

2 Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Fareidentifikation: Brandfarlig; R10 Skadelig; Xn; R65 Irriterende huden; Xi; R38 R67 Miljøfarlig: N; R51/53 For fuld tekst af R-sætninger, se sektion Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 SIGNAL ORD FARE! Symboler: GHS02 (Flamme) GHS07 (Udråbstegn) GHS08 (Sundhedsfarer) GHS09 (Miljø) Pictogrammer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. % af Vægt Naphtha hydroafsvolvet tung FARESÆTNINGER: H226 H315 H304 Brandfarlig væske og dampe. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H372 Forårsager organskader ved længerevarende gentagen eksponering Nervesystem H411 Giftig vandlevende organismer, med langvarige virkninger. FORHOLDSREGLER VED BRUG General: P102 Opbevares ut børn. P101 Hvis der er brug lægehjælp, medbring da beholderen etiketten Forebyggelse: P210A P260E P262 P273 Reaktion: P332 + P313 P331 P301 + P310 P370 + P378G Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme oveflader. Rygning budt. Undgå indånding af dampe spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud tøj. Undgå udledning til miljøet Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION en læge. Ved brand: Brug et brandslukningsmiddel egnet til brandfarlige væsker og faste stoffer såsom tørkemikale kuldioxid til brandslukning. Side: 2 af 16

3 Opbevaring: P405 Opbevares under lås. Bortskaffelse: P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/regional/national/international lovgivning. 44% af blandingen består af komponenter af ukendt akut oral toksicitet. Indeholder 53% af komponenter hvilke faren vandmiljøet ikke kendes. Noter vedrørende etikettering: Nota P gældende CAS nr , Nota N gældende CAS nr , Nota L gældende CAS nr Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Sundhedsska delig Miljøfarlig Indeholder: Naphtha hydroafsvolvet tung Risikosætninger: R10 Brandfarlig R38 Irriterer huden. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R67 Dampe kan medføre sløvhed og svimmelhed. R51/53 Giftig organismer, der lever i vand; kan årsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet. Sikkerhedssætninger: S23C Undgå indånding af dampe spray. S51 Må kun bruges på steder med god ventilation. S24 Undgå kontakt med huden. S62 I tilfælde af indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder etiket. S29 Må ikke kommes i kloakafløb. S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning S2 Opbevares ut børn. EU VOC Direktive (2004/42/EC) etiket tekst:2004/42/ec IIB(e)(840) 410g/l Noter vedrørende etikettering: Nota P gældende CAS nr , Nota N gældende CAS nr , Nota L gældende CAS nr Side: 3 af 16

4 2.3 Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Naphtha hydroafsvolvet tung EINECS Xn:R48/20; Xn:R65 - Nota P (EU) F:R11; Xi:R38; N:R51/53 (Selvklassificeret) Vaselin Oxideret EINECS Sulfonsyrer, Råolie, Natriumsalte EINECS Destillater hydrogenbehandlede tunge paraffin EINECS EINECS Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 1, H372 - Nota P (CLP) Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 2, H411 (Selv-klassificeret) Nota N (EU) Nota N (CLP) 1-10 Xi:R36 (Råvareleverandør) Eye Irrit. 2, H319 (Råvareleverandør) 1-10 Nota L (EU) R66; R67 (Selv-klassificeret) Nota L (CLP) EUH066 (Selv-klassificeret) < 1 Xn:R ; Xi:R36-38 (EU) R52 (Selv-klassificeret) Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 (CLP) Se punkt 16 den fulde ordlyd af enhver R- og H-sætning, der refereres til i denne sektion. Der henvises til punkt 15, relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer. For inmation om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger PBT vpbt, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad Punkt 4: Førstehjælpsanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsanstaltninger Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Hudkontakt: Skyl straks med sæbe og vand. Tilsmudset tøj tages straks af og vaskes før det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstår - søg lægehjælp. Øjenkontakt: Side: 4 af 16

5 Skyl med store mængder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsæt med skylle. Hvis symptomer tsætter - søg lægehjælp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Fremkald IKKE opkastning. Søg straks læge. 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og sinkede se punkt 11.1 inmation om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver m øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til brandfarligt væske såsom tørkemikalie kuldioxid til brandslukning. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet blandingen Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan sprænges. 5.3 Råd til brandslukningspersonale Vand ventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkøle beholdere og overflader, som er udsat varmen og derved hindre sprængning. 6: Forholdsregler over udslip ved uheld 6.1 Personlige holdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Evakuer området. Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning budt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Ventiler området. Ved stort spild spild I lukkede rum, sørg mekanisk ventilation til at sprede udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og kan årsage at brandfarlige gasser og dampe i området med spild går i brand eksploderer. Der henvises til andre sektioner af dette SDS inmation omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr. 6.2 Miljømæssige holdsregler Undgå udledning til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb og lav afskærmning at ebygge at stoffet ender i kloaksystemet i vandmiljøet. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning Spild opsamles. Dæk spild med brandslukkende skum. Det anbefales at anvende en egnet "Aqueous Film Forming Foam" (AFFF). Dæk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsætning af absoberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- miljøfare. Skal opsamles med værktøj som ikke danner gnister. Opbevares i metalbeholder. Ventilér området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Beholder segles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Henvis til punkt 8 og 13 supplerende inmation 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler sikker håndtering Kun til industriel professionel brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning budt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf anstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud tøj. Der må ikke spises, drikkes ryges Side: 5 af 16

6 under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Undgå udledning til miljøet. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend sko med lav statisk elektricitet jordbindelse. For at minimere risikoen antændelse, fastlæg gældende elektriske er processen til anvendelse af dette product og vælg et specifikt punktudsugningssystem at undgår akkumulering af branfarlige dampe. Jordbind beholder og modtagende udstyr, hvis der er potentiale ophobning af statisk elektricitet under overførsel Flygtige dampe kan langs jorden gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt). 7.2 Forhold sikker opbevaring samt enhver uenelighed Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevar køligt. Hold beholderen tæt lukket. Beskyt mod sollys. Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra syrer. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se inmation under punkt 7.1 og 7.2 håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. Opbevares på et velventileret sted og efter Justitsministeriets regler. Brandfareklasse: II 1 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssige grænseværdier Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstående tabel, er en erhvervmæssig eksponeringsværdi ikke dette komponent. Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ myndighed Danmark OEL'er: Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time-Weighted-Average STEL: Short Term Exposure Limit CEIL: Loftsværdi 8.2 Eksponeringskontrol Begrænsningstype TWA(8 timer):98 mg/m3(20 ppm) Supplerende kommentarer Hud Notat 8.3 maskinmæssig kontrol Anvend general tyndingsventilation og/ lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbårne udsættelser er under relevante evante grænseværdier og/ kontroller støv/røg/ /gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er t, så anvend åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Vælg og anvend øjen/ansigtsbeskyttelse at hindre kontakt baseret på resultaterne af en eksponeringsvurdering. Følgende øjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet: Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne. Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller. Hud/hånd beskyttelse Vælg og anvend handsker og/ bekyttende tøj godkendt til relevante lokale standarder til beskyttelse af hudkontakt baseret på resultaterne af en eksponeringsvurdering. Valget bør være baseret på anvendelsesfaktorer såsom ekponeringsniveauer, koncentration af stof og blanding, hyppighed og varighed, fysiske uddringer såsom ekstreme temperaturer og andre anvendelsesbetingelser. Rådfør med Deres leverandør af handsker og/ beskyttelsestøj til udvælgelse af passende Side: 6 af 16

7 kombatible handsker/beksyttelsestøj. Beskyttelse af åndedrætsorganer Ved udluftning anvendes åndedrætsværn. En eksponeringsvurdering kan være nødvendig at beslutte om en respirationsudstyr er påkrævet. Hvis respirationsudstyr er nødvendig, så brug respirationsudstyr som en del af et fuldt beskyttende respirationsprogram. Baseret på resultaterne af en eksponeringsvurderingen vælges en af de følgende respiratioinstyper til at reducere inhalationeksponering: Halv- helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3. Europæiske standarder (CEN): EN405:2002 EN140/EN141/EN143 EN136/EN141/EN143 Spørgsmål omhandlende egenthed en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af åndedrætsværn Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderingen af værnemidler være i henhold til retningslinierne nævnt i malkodebekendtgørelsen. 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Inmation om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske Udseende/Lugt Brun med terpentin lugt. Lugttærskel Ingen data ph Ingen data Kogepunkt/kogepunktsinterval 135 ºC Smeltepunkt Ingen data Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke Anvendelig Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt 41 ºC Selvantændelig temperatur 270 ºC Brandfarlige Begrænsninger (LEL) 0,7 volume % Brandfarlige Begrænsninger (UEL) 6,5 volume % Damptryk 400 Pa Relativ Densitet Ingen data Vandopløselighed Ubetydelig Ikke vandopløselig Ingen data Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ingen data Fordampningshastighed Ingen data Dampmassefylde Ingen data Dekomponeringstemperatur Ingen data Viskositet 23 sek [Detaljer:DIN 53211/4] Densitet 0,87 kg/l 9.2 Anden inmation Minimum opbevaringstemperatur 10 ºC Maksimum opbevaringstemperatur 30 ºC 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale kan være reaktivt med bestemte midler under bestemte hold - se de resterende overskrifter under dette punk 10.2 Kemisk stabilitet Stabil. Side: 7 af 16

8 10.3 Sandsynlighed farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke ekomme Forhold, der skal undgås Varme Gløder og/ ild Temperaturer over kogepunktet Uenelige materialer Stærke syrer Stærke oxidationsmidler 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Kulilte Kuldioxid Forhold Ikke specificeret Ikke specificeret 11: Toksikologiske oplysninger Inmationen neden er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeen i afsnit 2 og/ ingredienserne i afsnit 3, hvis specifikke ingredienser er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 11, baseret på UN GHS beregningsregler og er er afledt fra 3M vurderinger Inmation om Toksikologiske egenskaber Tegn og Symptomer på Eksponering Baseret på testdata og/ komponent inmation, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer: Indånding: Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Kan ved indånding medføre effekter på målorganer. Hudkontakt: Mild hudirritation: Tegn/symptomer kan være lokal rødme, hævelse, kløe og tør hud. Øjenkontakt: Kontakt med øjnene under brug af produktet ventes ikke at kunne medføre væsentlig irritation. Indtagelse: kemisk lungebetændelse (hvis produktet kommer i lungerne) med symptomer som hosten, åndedrætsbesvær, hiven efter vejret, hosten blod op. Irritation af døjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Kan ved indtagelse medføre effekter på målorganer. Effekter på Mål-Organ(er): Kortvarig udsættelse kan medføre: Påvirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, sløvhed, ukoordinerede bevægelser, kvalme, nedsat reaktionstid, sløret tale, ugidelighed og bevidstløshed. Toksikologisk Data Side: 8 af 16

9 Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgår i tabellen herunder, så er data enten ikke den grænseværdi data er ikke tilstrækkelig. Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Værdi Overordnede produkt Indtagelse Ingen data ; beregnet ATE >5.000 mg/kg Naphtha hydroafsvolvet tung Indånding- LC50 estimeret til at være Dampe Naphtha hydroafsvolvet tung Dermal Kanin LD50 > mg/kg Naphtha hydroafsvolvet tung Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg Destillater hydrogenbehandlede tunge paraffin- Dermal Kanin LD50 > mg/kg Destillater hydrogenbehandlede tunge paraffin- Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg Dermal Kanin LD mg/kg Indånding- Rotte LC50 2,2 Dampe (4 timer) Indtagelse Rotte LD mg/kg ATE = Akut Toksicitets Estimat Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Værdi Naphtha hydroafsvolvet tung Kanin Lokalirriterende Destillater hydrogenbehandlede tunge paraffin- Kanin Minimal irritation. Kanin Lokalirriterende Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Værdi Naphtha hydroafsvolvet tung Kanin Ingen særlig irritation Destillater hydrogenbehandlede tunge paraffin- Kanin Mildt irriterende Kanin Medfører alvorlig irritation Hud sensibiliserende Navn Arter / Naphtha hydroafsvolvet tung Guinea pig Destillater hydrogenbehandlede tunge paraffin- Guinea pig Guinea pig Sensibilisering af åndedrætsorganerne Navn Arter / Værdi Ikke sensibiliserende Ikke sensibiliserende Ikke sensibiliserende Værdi Kimcelle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Naphtha hydroafsvolvet tung In Vivo Ikke mutagent Naphtha hydroafsvolvet tung In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Destillater hydrogenbehandlede tunge paraffin- In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Værdi Naphtha hydroafsvolvet tung Dermal Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Naphtha hydroafsvolvet tung Indånding Mennesk Der eksisterer noget positivt data, men data er Side: 9 af 16

10 er og dyr t til en Destillater hydrogenbehandlede tunge paraffin- Dermal Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Indånding Mange dyrearter Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Reproduktionstoksicitet Reproduktions- og/ Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Test Resultat Naphtha hydroafsvolvet tung Indånding Ikke udviklingsskadelig. Rotte NOAEL 2,4 Dermal Ikke udviklingsskadelig. Rotte NOAEL mg/kg/day Indtagels e Der eksisterer nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til. Indånding Der eksisterer nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til. Rotte NOAEL 100 mg/kg/day Mange dyrearter NOAEL 0,48 Eksponering svarighed under organogenesis under drægtighedsp erioden / svangerskabs perioden under organogenesis under organogenesis Mål-Organ(er) Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Test Resultat Eksponerings varighed Naphtha hydroafsvolvet tung Indånding Påvirkning af centranervesysteme Kan medføre sløvhed svimmelhed. Mennesk er og dyr Naphtha hydroafsvolvet tung Naphtha hydroafsvolvet tung Destillater hydrogenbehandlede tunge paraffin- Indånding t Irritation af åndedrætsorganerne Der eksisterer noget positivt data, Indånding nervesystemet Der eksisterer noget positivt data, Indånding Påvirkning af centranervesysteme t Kan medføre sløvhed svimmelhed. Dermal Hormonsystem Der eksisterer noget positivt data, Dermal Lever Der eksisterer noget positivt data, Dermal Nyre og/ Blære Der eksisterer noget positivt data, Dermal blod Der eksisterer noget positivt data, Hund NOAEL 6,5 Kanin NOAEL 902 mg/kg Kanin LOAEL 72 mg/kg Kanin LOAEL 451 mg/kg Mange dyrearter Indånding blod Kan årsage organskader Mange dyrearter Indånding Påvirkning af Kan medføre sløvhed Mennesk centranervesysteme svimmelhed. e t Indånding Irritation af åndedrætsorganerne Indtagels e Indtagels e Der eksisterer noget positivt data, Mennesk e blod Medfører skade på organer Mennesk e Nyre og/ Blære Der eksisterer noget positivt data, Mennesk e 4 timer 6 timer Ingen data. 6 timer Ingen data. Ingen data. Giftig og/ misbrug Giftig og/ misbrug Side: 10 af 16

11 Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Test Resultat Eksponering svarighed Naphtha hydroafsvolvet tung Indånding nervesystemet Der eksisterer noget positivt data, Rotte LOAEL 4,6 6 måneder Naphtha hydroafsvolvet tung Naphtha hydroafsvolvet tung Naphtha hydroafsvolvet tung Indånding Nyre og/ Blære Der eksisterer noget positivt data, Indånding Åndedrætsværn Der eksisterer noget positivt data, Indånding knogler, tænder, negle og/ hår blod Lever muskler Rotte LOAEL 1,9 Mange dyrearter NOAEL 0,6 Alle data er negative Rotte NOAEL 5,6 Naphtha hydroafsvolvet tung Indånding hjerte Alle data er negative Mange dyrearter Destillater Indånding Åndedrætsværn Der eksisterer noget positivt data, hydrogenbehandlede tunge paraffin- Dermal blod Der eksisterer noget positivt data, Mange dyrearter NOAEL 1,3 Rotte NOAEL 0,21 Dermal Hormonsystem Alle data er negative Kanin NOAEL 150 mg/kg/day Indånding blod Kan årsage organskader ved Rotte NOAEL 0,12 længerevarende gentagen eksponering. Indånding Lever Der eksisterer noget positivt data, Indånding Nyre og/ Blære Der eksisterer noget positivt data, Indånding Hormonsystem Der eksisterer noget positivt data, Indtagelse blod Medfører skade på organer ved gentagende vedvarende eksponering. Indtagelse Nyre og/ Blære Der eksisterer noget positivt data, Rotte NOAEL 2,4 Rotte NOAEL 0,15 Hund LOAEL 1,9 Mange dyrearter Mange dyrearter 13 uger 90 dage 12 uger 90 dage 28 dage Ingen data. 90 dage 90 dage 14 uger 14 uger 8 dage Ingen data. Ingen data. Udsugningsfare Navn Naphtha hydroafsvolvet tung Værdi Indåndingsfare Venligst kontakt adresse, telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, yderligere toksikologisk inmation om dette materiale og/ dets bestanddele. 12: Miljøoplysninger Inmationen neden er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeen i afsnit 2 og/ ingredienserne i afsnit 3, hvis specifikke ingredienser er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 12, baseret på UN GHS beregningsregler og er er afledt fra 3M vurderinger Økotoksicitet Side: 11 af 16

12 Ingen produkt testdata Materiale Cas # Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt Sulfonsyrer, Data ikke Råolie, Natriumsalte. Destillater hydrogenbehan dlede tunge paraffin- Vaselin Oxideret Data ikke Data ikke Crustacea(kreb sdyr) eksperimentel 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) Grøn alge eksperimentel 72 timer Effekt Koncentration 50% Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Koncentration 50% Regnbueørred eksperimentel 96 timer Dødelig Koncentration 50% (LC50) Grøn alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Konc. Naphtha Crustacea(kreb eksperimentel 96 timer Effekt sdyr) Koncentration hydroafsvolvet 50% tung Test Resultat 89,4 > , Persistens og nedbrydelighed Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Naphtha hydroafsvolvet tung Estimeret Fotolyse Fotolyse halverings-liv (i luft) Dage (t 1/2) Andre metoder Sulfonsyrer, Råolie, eksperimentel Fotolyse Data ikke Fotolyse halverings-liv (i luft) 1.36 Dage (t 1/2) N/A N/A N/A N/A Andre metoder Side: 12 af 16

13 Natriumsalte. Destillater hydrogenbehan dlede tunge paraffin- Vaselin Oxideret Naphtha hydroafsvolvet tung Data ikke Data ikke eksperimentel Bionedbrydnin g eksperimentel Bionedbrydnin g N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 96 vægt % OECD 301C - MITI (I) 75 vægt % OECD 301F - Manometric Respiro 12.3 Bioakkumulationspotentiale Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Sulfonsyrer, Råolie, Natriumsalte Data ikke N/A N/A N/A N/A Destillater hydrogenbehan dlede tunge paraffin- Vaselin Oxideret Naphtha hydroafsvolvet tung 12.4 Mobilitet i jord Data ikke Data ikke eksperimentel Biokoncentrati on eksperimentel Biokoncentrati on N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bioakkumuleri ngs Faktor Log of Octanol/H2O part. coeff >1000 Andre metoder 0.83 Andre metoder Side: 13 af 16

14 Kontakt producent yderligere inmation Resultater af PBT-vurdering Ingen inmation på nuværende tidspunkt. Kontakt producent yderligere inmation Andre negative virkninger Ingen inmation 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder affaldsbehandling se punkt 11.1 inmation om toksikologiske effekter Bortskaf i en godkendt affaldshåndteringsanlæg. Tomme tromler/tønder/beholdere anvendt til transport og håndtering af farlige kemikalier (Kemiske stoffer/blandinger/præperater klassificeret som farlige ifølge gældende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares, behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i gældende lovgivning på affaldsområdet. Konsulter den respektive regulerende myndighed at fastsætte muligheder affaldsbehandling og bortskaffelses faciliteteter. Koden affaldsstrømmen er baseret på brugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC /532/EC og tilpasninger) at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges. EU affaldskode (produkt som solgt) * Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler andre farlige stoffer Kemikalieaffaldsgruppe / kode: Affaldsgruppe; H : Transportoplysninger XS ADR/RID: UN1139, Overfladebehandlingsmidler (coating) begrænsedemængder, 3., III, (E), ADR Klassificerings Kode: F1. IMDG-KODE UN1139, COATING SOLUTION, (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED HEAVY), 3, III, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED HEAVY), EMS: FE,SE. ICAO/IATA: UN1139, COATING SOLUTION, 3., III. XS ADR/RID: UN1139, COATING SOLUTION, 3., III, (D/E), MILØFARLIG, ADR Klassificerings Kode: F1. IMDG-KODE UN1139, COATING SOLUTION, (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED HEAVY), 3, III, IMDG-Code segregation code: NONE, Marine Pollutant, (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED HEAVY), EMS: FE,SE. ICAO/IATA: UN1139, COATING SOLUTION, 3., III. 15: Oplysninger om regulering Sikkerhed, sundhed og miljø ordninger/lovgivning - specifik stoffet blandingen Side: 14 af 16

15 kræftfremkaldende Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Klassifikation Lovgivning Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency Research on Cancer Global inventory status Kontakt 3M yderligere oplysninger. Mal-kode (1993): 3-1 Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993, inmation om krav til åndedrætsværn og andre personlige værnemidler m.m. når der arbejdes med kodenummererede produkter. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, der kan tillade anvendelse under særlige omstændigheder Kemikaliesikkerhedsvurdering Ikke anvendelig 16: Andre oplysninger Liste af relevante H Sætninger EUH066 H225 H226 H302 H304 H311 H315 H319 H331 H372 H411 Gentagen udsættelse kan give tør revnet hud. Meget brandfarlig væske og dampe. Brandfarlig væske og dampe. Farlig ved indtagelse. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Giftig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig ved indånding. Forårsager organskader ved længerevarende gentagen eksponering. Giftig vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Liste over relevante R-sætninger R10 Brandfarlig R11 Meget brandfarlig. R20 Farlig ved indånding. R21 Farlig ved hudkontakt. R22 Farlig ved indtagelse. R36 Irriterer øjnene. R38 Irriterer huden. R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R51/53 Giftig organismer, der lever i vand; kan årsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet. R52 Skadelig organismer, der lever i vand R65 R66 R67 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør revnet hud. Dampe kan medføre sløvhed og svimmelhed. Revisions inmation: Revisions Ændringer: Punkt1 15: Inmation om kræftfremkaldende egenskaber - Inmation blev ændret. Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer - Inmation blev ændret. Side: 15 af 16

16 Punkt 12: Inmation om komponents økøtoksicitet - Inmation blev ændret. Punkt 12: Inmation om persistens og Nedbrydelighed - Inmation blev ændret. Punkt 12: Inmation om potentiale bioakkumulering - Inmation blev ændret. Etiket: CLP ukendt procent - Inmation blev ændret. Etiket: CLP Forholdsregler - Forebyggelse - Inmation blev ændret. Etiket: CLP Forholdsregler - Reaktion - Inmation blev ændret. Punkt 8: Tabel grænseværdi erhvervsmæssig eksponering (OEL). - Inmation blev ændret. Punkt 11: Akut Toxicity tabel - Inmation blev ændret. Sektion 11: Carcinogenicitetstabel - Inmation blev ændret. Sektion 11: Alvorlig øjenskade/irritationstabel - Inmation blev ændret. Sektion 11: Kimcellemutagenicitetstabel - Inmation blev ændret. Sektion 11: Hudsensibiliseringstabel - Inmation blev ændret. Sektion 11: Reproduktionstoksicitetstabel - Inmation blev ændret. Sektion 11: Hudætsende/irritationstabel - Inmation blev ændret. Sektion 11: Mål-organer - Gentaget tabel - Inmation blev ændret. Sektion 11: Mål-organer - Singletabel - Inmation blev ændret. Punkt 5: Brand - Inmation om slukningsmidler. - Inmation blev ændret. Punkt 7: Inmation om holdsregler sikker håndtering. - Inmation blev ændret. Punkt 8: Personlig beskyttelse - inmation om øjne - Inmation blev ændret. Label: CLP mål organ faresætning - Inmation blev ændret. Punkt 8: Tabel grænseværdi erhvervsmæssig eksponering (OEL). - Inmation blev tilføjet. Punkt 12: Klassificeringsadvarsel. - Inmation blev tilføjet. Punkt 11: Klassificeringsdisclaimer. - Inmation blev tilføjet. Punkt 11: Klassificeringsdisclaimer. - Inmation blev slettet. Punkt 12: Klassificeringsadvarsel. - Inmation blev slettet. DISCLAIMER: Inmationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig direkte, indirekte, generelle specifikke, hændelige tilfældige tab skader følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab påvirkning af indtægter, avance omsætning ) relateret til som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, kert brug manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Inmationen gælder ikke typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad brug af produktet i kombination med andre materialer. Det er der vigtig at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. 3M Danmark SDS'er er e på Side: 16 af 16

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER Udfærdigelsesdato: 11.12.2014 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL X-POWER SERVICERENS BENZIN Produktkode: PR-nr.: 3250 Under

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL VOKS, HÅRD. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

BARDAHL VOKS, HÅRD. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 67202 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 8882 High Gel støbemasse Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2010, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

MAGNETMALING. Magnetmaling. Relevante identificerede anvendelser for stoffet/blandingen samt anvendelser der frarådes: Magnetmaling.

MAGNETMALING. Magnetmaling. Relevante identificerede anvendelser for stoffet/blandingen samt anvendelser der frarådes: Magnetmaling. Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Magnetmaling PR-nr.: 2090098 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere