Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd Røde Kro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro"

Transkript

1 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen: 17 lejemål repræsenteret Fra fsb: Ole Svendsen, Søren Østergaard, Michael Jessen, Per Hansen, Ib Sørensen og Ida Albæk Knudsen (ref.) Fra Dominia: Steen Bo Klahn Fra Sundbynet: Nick Vestphael og Karsten Larsen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Behandling af forslag a. Overdækning af tagterrasser på 5. Sal b. Udskiftning af vinduer i Socialcenteret c. Renovering af forareal ved Øresundsvej d. Kollektiv råderet Køkkener e. Eventuelt skift af tv, telefoni og internetudbyder drift Rådhuspladsen København V Tel Fax Formand, Tina Olesen, bød velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Ib Sørensen, medlem af fsb s dirigentkorps, blev valgt som dirigent og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Forretningsorden blev godkendt. Valg af referent Ida Albæk Knudsen fra fsb s administration blev valgt som referent. Giro CVR Træffetider man-tors fre Åbningstider man-tors fre Ad 3 Forslag Forslag 1 til 3 har økonomiske konsekvenser for huslejen, idet de kræver at afdelingen optager et lån til at finansiere udgifterne til projekterne. Den forventede huslejestigning vil være på ca. 440 kr. om måneden for en gennemsnitsbolig på 74 m 2, hvilket vil svare til en procentvis stigning for huslejen på ca. 8%. Side 1 af 7

2 1. Forslag om overdækning af tagterrasser på 5. sal forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen De åbne adgangsarealer overdækkes med et glastag forsynet med tagrender. Fra blokken mod Øresundsvej ledes tagvandet til det nyetablerede haveanlæg i gårdniveau. Fra blokken i Røde Gård ledes tagvandet til de eksisterende afløbsanlæg. De åbne altaner overdækkes ikke af hensyn til lysindfaldet til de enkelte boliger. For at undgå vandophobning på altanerne fjernes det eksisterende grusunderlag og fliser. I stedet opklodses en ny flisebelægning på pladsklodser, så der skabes et rum under fliserne, hvor regnvandet kan opsamles, inden det bortledes gennem de eksisterende afløb. Begrundelse for dette forslag Der er gennem længere tid sivet vand fra tagterrasserne og adgangsarealerne på 5. sal ind under gulvet på etagen og ned til de underliggende etager med vandskader til følge på 4. sals lejlighedernes loft og vægge. Problemerne med nedsivning af vand opstår ved meget kraftige regnskyl, fordi de store vandmænger ikke kan afledes hurtigt nok gennem de eksisterende afløb. Derfor samler vandet sig og løber over kanterne på facadeelementerne på 5. sal. Udover generne for beboerne ved eventuelle vandskader vil vitale dele af bygningernes konstruktioner beskadiges, med store økonomiske konsekvenser til følge. Forsikringsselskabet har stillet krav om afhjælpning af vandnedsivning, såfremt beboernes indbo og bygningernes konstruktioner fortsat skal være dækket af forsikringen. Såfremt vi ikke foretager os noget for at minimere risiko for skader på bygninger og inventar, forudser vi at forsikringsselskabet på et tidspunkt ikke længere vil dække opståede skader. Projektet startes op til august og forventes afsluttet til november Omkostningen for overdækning af tagterrasser vil beløbe sig til ca kr. Ole Svendsen præsenterede og gennemgik forslaget. En beboer kritiserede, at det tidligere via afdelingsbestyrelsen var meldt ud, at den anslåede pris for tagprojektet var ca. 3,8 mio. kr. Beboeren var uforstående overfor, hvorfor projektets pris var blevet så meget højere end først antaget. Side 2 af 7

3 Ole Svendsen forklarede, at prisen på 3,8 mio. kun dækker udgiften til håndværkerne og således ikke det fulde budget for projektet, herunder omkostninger til finansiering af lånet, administrationsomkostninger, uforudsete udgifter mv. Ole Svendsen medgav, at det var meget uhensigtsmæssigt, at beboerne havde fået oplyst en pris, som ikke dækker den samlede pris for projektet. Administrationen har ikke være præcis nok i sin udmelding til afdelingsbestyrelsen, som således har videregivet forkerte oplysninger. Der var enighed om at tage ved lære af sagen og være mere klar i udmeldingerne overfor beboerne i fremtiden. Forslaget blev herefter vedtaget. 2. Forslag om udskiftning af vinduer i Socialcentret forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Efter et påbud fra Arbejdstilsynet, udskiftes 48 vinduespartier i Socialcentrets gårdfacade. Begrundelse for dette forslag Socialcentret er en del af Røde Kro. Københavns Kommune lejer ejendommen i Spaniensgade, og lejeindtægten fremgår af afdelingens regnskab. Ifølge lejekontrakten står Københavns Kommune for den indvendige vedligeholdelse, mens afdelingen står for den udvendige vedligeholdelse. Vinduesudskiftningen i Socialcentret udføres i forbindelse med et påbud fra Arbejdstilsynet, da vinduerne ikke længere opfylder kravene til tætning, betjening og isolering. Vinduerne, der er fra byggeriet opførelse i 1965, er nedslidte og kan ikke repareres. Med et påbud fra Arbejdstilsynet og vores forpligtelser i forhold til lejekontrakten, kan vi ikke komme udenom at skulle finansiere de nye vinduer. Stemmes der nej til dette forslag, vil der være risiko for bøde, og igangsætning af arbejderne vil skulle godkendes af fsb s organisationsbestyrelse og Københavns Kommune. Udskiftning af vinduerne foretages senest efteråret Omkostningen for vinduesudskiftningen vil beløbe sig til ca kr. Ole Svendsen præsenterede projektet og forklarede, hvorfor det er nødvendigt at foretage udskiftningerne af vinduerne. Forslaget blev herefter vedtaget. Side 3 af 7

4 3. Forslag om renovering af forareal ved Øresundsvej forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forarealerne skal renoveres med ny flisebelægning og tilhørende cykelstativer. Forarealerne afgrænses mod Øresundsvej af en bøgehæk. Der etableres højbede med prydplanter. Begrundelse for dette forslag Vi har meget længe ønsket at få forarelerne renoveret, og havde også afsat penge til det på vores budget, indtil Københavns Kommune besluttede at forære os et fælles gårdanlæg. Kort før opstart af projektet, besluttede kommunen dog at nedskære det beløb, vi var stillet i udsigt. Derfor skal vi nu selv finde pengene. Da vi alligevel skal optage et lån til finansiering af overdækning af tagterrasser og udskiftning af vinduer i Socialcentret, finder afdelingsbestyrelsen det hensigtsmæssigt at finansiere renoveringen af forarealerne med et lån, fremfor at skulle overskride vores budget for Renoveringen af forarealerne mod Øresundsvej udføres løbende henover sommeren og efteråret Omkostningen for renovering af forarealerne ved Øresundsvej vil beløbe sig til ca kr. Ole Svendsen præsenterede og gennemgik forslaget. En beboer spurgte til, om beboerne selv må udføre arbejde på ejendommen som f.eks. havearbejde. Ole Svendsen fortalte, at det må man i princippet godt, men at det er et krav, at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt. Det sætter dermed visse begrænsninger for, hvilke opgaver beboerne kan påtage sig selv at udføre. Forslaget blev ikke vedtaget. Da forslag 3 - Renovering af forarealerne ved Øresundsvej ikke blev vedtaget, forventes de økonomiske konsekvenser for forslag 1 Overdækning af tagterrasser og forslag 2 Udskiftning af vinduer i Socialcentret kun at blive en huslejestigning på ca. 65 kr. pr. m 2 svarende til en procentvis stigning på ca. 7,2%. 4. Forslag om optagelse af lånepulje til nye køkkener under kollektiv råderet forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Hvorfor stilles forslaget I afd Røde Kro, er der stadig køkkener fra afdelingens opførelse. Flere af ejendommens beboere har dog gennem årene skiftet deres køkkener, hvilket gør at standen er meget forskellig. På den baggrund skønner afdelingsbestyrelsen, at det Side 4 af 7

5 ikke giver mening at udskifte alle køkkener. Afdelingsbestyrelsen stiller derfor forslag om, at indføre kollektiv råderet til udskiftning af køkkener. Kollektiv råderet betyder, at beboerne der ønsker et nyt køkken, og ledige lejemål, som trænger til at få udskiftet et nedslidt køkken, kan få det betalt af det fælles lån, og betale lånet tilbage over huslejen i 20 år. Hvis der etableres et nyt køkken under kollektiv råderet, og beboeren derefter flytter, får beboeren ikke godtgørelse for forbedringen. Den nye lejer overtager blot omkostningen, indtil lånet er betalt tilbage. Der har tidligere været kollektiv råderet i afdelingen. En pulje godkendes for 2 år, hvorefter den automatisk lukkes ned. Hvis ordningen fortsat ønskes, skal forslaget igen til afstemning. Afstemningstema Der stilles hermed forslag om: a. at beboerne kan vælge at udskifte deres køkkener under kollektiv råderet b. at nedslidte køkkener i ledige lejemål efter driftspersonalets nøje vurdering kan udskiftes under samme ordning c. at beløbsrammen fastsættes til højest kr. per køkken i beboede lejemål, og højest kr. i ledige lejemål inklusiv alle omkostninger. Beløbsrammen er fastsat efter administrationens og afdelingsbestyrelsens anbefaling. Hvad er indeholdt i beløbsrammen? I beløbsrammen er indeholdt udgifter til nedrivning, opsætning og udskiftning eller tilpasning af vvs- og elinstallationer. Endvidere indeholder rammen ca kr. til optagelse af lån, administration m.m. Beboerne kan derfor højst bruge kr. på selve køkkenet (elementer, opsætning mv.) Jo flere køkkener, der bliver udskiftet under kollektiv råderet, jo lavere bliver omkostningerne, da der bliver flere til at betale for låneomkostninger mv. Der optages et 20-årigt lån på kroner. Det giver mulighed for at udskifte ca. 20 køkkener. Et nyt køkken til den maksimale pris giver en huslejeforhøjelse på ca. 375 kroner om måneden. Huslejeforhøjelsen træder i kraft, når køkkenet er færdigt og synet. Før hver køkkenudskiftning under kollektiv råderet skal der først foretages et syn. Ved synet vurderes det, om der er udbedringer i det nuværende køkken, som skal dækkes af afdelingens vedligeholdelsesforpligtelse. Hvis der er det, så vil den udgift Side 5 af 7

6 blive trukket fra det beløb, som beboeren skal afdrage over huslejen for det nye køkken. En kollektiv råderetspulje kan højst løbe i to år fra første køkken er afsluttet. Udskiftning af køkkener foretages løbende indtil den vedtagne pulje er opbrugt. Betingelser for beslutningen Beslutningen er betinget af, at fsb s organisationsbestyrelse og Københavns Kommune efterfølgende godkender afdelingsmødets beslutning om at optage en kollektiv råderetspulje til køkkener. Hvornår kan beboerne bestille nye køkkener? Det forventes at fsb s organisationsbestyrelses og Københavns Kommunes godkendelser foreligger omkring september måned. Herefter vil der blive opsat opslag i opgangene, der beskriver, hvordan beboerne kan bestille nye køkkener. Leverandører fsb har indgået rammeaftale med Vordingborg Køkkenet om levering af alle køkkener finansieret under den kollektive råderet i alle boligafdelinger i fsb. Forslaget blev vedtaget. 5. Forslag om eventuelt skift af TV, telefoni og internetudbyder forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslaget blev på mødet behandlet som det 4. forslag før forslaget om kollektiv råderet. Forslag Afdelingsbestyrelsen for Røde Kro ønsker at få en tilkendegivelse fra beboerne om undersøgelse af muligheden for skift af leverandør af TV, telefoni og internet i afdelingen. Løsningen må ikke medføre væsentlige etableringsudgifter. Hvorfor stilles forslaget Vi er blevet kontaktet af foreningen Sundbynet, der tilbyder at kunne levere signaler til TV, telefoni og internet til afdelingen. Hvis det viser sig, at Sundbynet kan levere billigere, bedre og mere fleksible løsninger end vi har nu, og med samme driftssikkerhed, vil vi gerne kunne opsige vores nuværende aftaler med fx YouSee og Dansk Kabel Net (ComX). Side 6 af 7

7 Der er ved denne tilkendegivelse ingen økonomiske konsekvenser for afdelingen. Andre forhold som er relevante at oplyse Et eventuelt forslag vil blive fremsat på det ordinære afdelingsmøde i september Karsten Larsen fortalte, at Sundbynet er et ikke-kommercielt firma, som indkøber tvkanaler mv. direkte hos leverandørerne og formidler adgangen til beboerne. Sundbynet har kigget på afdelingens eksisterende udstyr, og man forventer ikke, at det vil være en stor udgift for afdelingen at skifte til Sundbynet. Forslaget blev vedtaget. Dirigenten, Ib Sørensen og formanden, Tina Olesen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl Side 7 af 7

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere