Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014

2 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse Ministeren for by, bolig og landdistrikters redegørelse af 24. oktober 2014 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse af 28. oktober november 2014 RN 307/14 1. Dette notat handler om de initiativer, som ministeren for by, bolig og landdistrikter (herefter boligministeren) og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (herefter socialministeren) har iværksat og vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Socialministeren oplyser, at Ankestyrelsen har taget initiativ til at få berigtiget de hjemtagne refusioner for udgifter forbundet med ophold på Kofoeds Skole. Rigsrevisionen finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge sagen om berigtigelser i den løbende revision af statslige overførsler til kommuner og regioner. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Socialministeren oplyser, at der vil blive fastsat fælles regler for takstfastsættelsen for kommunale, regionale og private tilbud, ligesom der fremadrettet vil være bedre muligheder for at sammenligne historiske data på Tilbudsportalen. Rigsrevisionen finder ministerens initiativer tilfredsstillende og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Socialministeren oplyser, at Socialministeriet vil tage initiativer til at styrke kommunernes anvendelse af de lovpligtige handleplaner i hjemløseindsatsen, få opholdstiden på forsorgshjem nedbragt og styrke indsatsen over for unge hjemløse. Initiativerne omfatter bl.a. fortsat implementering og forankring af resultater fra Hjemløsestrategien og en analyse i samarbejde med KL af kommunernes muligheder for at sikre en sammenhængende og rehabiliterende indsats for borgere med ophold på forsorgshjem. Dertil kommer, at regeringen vil søge Folketingets tilslutning til at gennemføre en forenkling af servicelovens voksenbestemmelser. Endelig har ministeriet igangsat en satspuljefinansieret indsats med fokus på forebyggelse og tidlig og målrettet hjælp til unge hjemløse eller unge i risiko for hjemløshed. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 Boligministeren oplyser, at Boligministeriet vil iværksætte en række initiativer, der skal styrke og forbedre indsatsen i forhold til boligforsyning til hjemløse. Ministeren vil sende et hyrdebrev til kommunerne, der understreger deres forpligtelser og muligheder for at tilvejebringe passende boliger til hjemløse. Ministeren vil også igangsætte en undersøgelse af mulige barrierer for kommunernes anvendelse af de eksisterende ordninger til at skaffe hjemløse boliger og mulige behov for modernisering af regelsæt. Endelig vil ministeriet evaluere ordningen om skæve boliger. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: hvorvidt Socialministeriets initiativer bidrager til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet handleplaner de konkrete resultater af Socialministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem Socialministeriets analyse af kommunernes muligheder for at sikre en sammenhængende og rehabiliterende indsats og de heraf afledte initiativer i forhold til antallet af forsorgshjemspladser, årsagerne til stigningen i opholdstiden og årsagerne til de store forskelle i udviklingen i kommunernes refusionshjemtagelse de konkrete resultater af Socialministeriets indsats over for unge hjemløse, herunder kommunernes etablering af de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse Boligministeriets initiativer til at tilvejebringe boliger til hjemløse. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i august 2014 en beretning om indsatsen over for hjemløse. Beretningen handlede om den indsats, som Socialministeriet, Boligministeriet og kommunerne yder over for hjemløse. Rigsrevisionen undersøgte, om hjemløse får en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp fra kommunerne, og om Socialministeriet og Boligministeriet har understøttet kommunerne i deres indsats. Beretningen viste, at myndighedernes indsats samlet set ikke er tilfredsstillende. Kommunerne tilbyder ikke i tilstrækkelig grad de hjemløse 141-handleplaner, hjemløse har langvarige ophold på forsorgshjem, som kun er tiltænkt at være et midlertidigt tilbud, og indsatsen over for unge hjemløse er svagt funderet. Beretningen viste videre, at Socialministeriet gennem længere tid har kendt til problemstillingerne, og at ministeriet ikke har taget tilstrækkelige initiativer til at sikre, at kommunerne udarbejder handleplaner, nedbringer længden af ophold på forsorgshjem og styrker indsatsen over for unge. Endelig viste beretningen, at Boligministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet kommunerne i at tilvejebringe relevante boliger til hjemløse. Kommunerne har gjort ministeriet opmærksom på, at de muligheder og ordninger, som kommunerne kan anvende for at skaffe boliger til hjemløse, ikke er tilstrækkelige, men ministeriet har ikke undersøgt, om ordningerne er tilstrækkelige, eller om der er barrierer for kommunernes anvendelse af ordningerne.

4 3 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at myndighedernes indsats over for hjemløse ikke har været tilfredsstillende. Statsrevisorerne kritiserede, at kommunernes indsats over for hjemløse har været utilstrækkelig. Statsrevisorerne kritiserede videre, at Socialministeriet har haft kendskab til de stigende problemer på hjemløseområdet, men ikke i tilstrækkelig grad har tilskyndet kommunerne til at efterleve serviceloven og styrke indsatsen, ikke mindst over for unge hjemløse. Endelig kritiserede Statsrevisorerne, at Boligministeriet ikke har fulgt op på, hvordan kommunerne anvender de eksisterende ordninger til at skaffe boliger til hjemløse, og om ordningerne er tilstrækkelige. 4. Dette notat indeholder Rigsrevisionens vurdering af de initiativer, som boligministeren og socialministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Gennemgang af ministrenes redegørelser Brugen af 141-handleplaner 5. Beretningen viste, at kommunerne kun i 15 ud af 49 tilfælde havde tilbudt hjemløse en handleplan, og kun i 5 tilfælde var planen blevet udarbejdet. Beretningen viste videre, at Socialministeriet ikke havde taget tilstrækkelige initiativer til at sikre, at kommunerne i større omfang udarbejder handleplaner. Statsrevisorerne bemærkede, at kommunernes indsats over for hjemløse har været utilstrækkelig, fx i forhold til manglende tilbud om handleplaner, og at Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har tilskyndet kommunerne til at efterleve serviceloven og styrke indsatsen. Socialministeren erklærer sig enig i, at en 141-handleplan er et vigtigt arbejdsredskab, som kan bidrage til at sikre koordination og sammenhæng i den enkelte borgers indsats. Ministeren har en klar forventning om, at kommunerne overholder serviceloven, og at kommunerne og KL tager denne tydelige kritik alvorligt. Det fremgår af redegørelsen, at Socialministeriet i flere sammenhænge har fremhævet problemstillingen med manglende handleplaner over for kommunerne. Ministeriet vil understrege vigtigheden af handleplanerne i det videre arbejde med forankring og udbredelse af erfaringerne fra Hjemløsestrategien og den styrkede indsats til unge hjemløse. Konkret vil Socialstyrelsen have fokus herpå i sin implementeringsstøtte til kommunerne. Socialministeren fremhæver også, at Socialministeriet vil se på, om der er behov for yderligere tiltag på dette område. Regeringen vil i efteråret 2014 søge Folketingets tilslutning til at gennemføre en forenkling af servicelovens voksenbestemmelser. Det indebærer en overordnet målgruppetilgang og en mere helhedsorienteret lovgivning i forhold til sammensætningen af den hjælp, som borgeren har behov for. I den forbindelse vil det således ifølge ministeren være naturligt også at se på brugen af handleplanerne. Rigsrevisionen konstaterer, at Socialministeriet endnu engang vil fremhæve vigtigheden af, at kommunerne overholder lovgivningen og tilbyder handleplaner til hjemløse. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Socialstyrelsen vil fokusere på kommunernes anvendelse af handleplaner i den fortsatte implementering af Hjemløsestrategiens metoder og erfaringer, og at ministeriet vil inddrage de manglende handleplaner i processen med at forenkle servicelovens bestemmelser i efteråret Rigsrevisionen vil fortsat følge, om ministeriets initiativer vil medvirke til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet handleplaner af kommunerne.

5 4 Opholdstiderne på forsorgshjem 6. Beretningen viste, at hjemløse har lange ophold på forsorgshjem, som kun er tiltænkt at være et midlertidigt tilbud. Rigsrevisionen fandt, at flere af opholdene ikke kunne betegnes som midlertidige. Beretningen viste videre, at Socialministeriet gennem længere tid havde haft viden om, at opholdstiderne på forsorgshjemmene var steget, men ikke havde undersøgt årsagerne hertil nærmere. Rigsrevisionen anbefalede, at ministeriet tog stilling til, hvad der kan betegnes som et midlertidigt ophold. Statsrevisorerne bemærkede, at kommunernes indsats over for hjemløse har været utilstrækkelig ifølge serviceloven, herunder at der har været for få pladser og lange ophold på forsorgshjem. Socialministeren fremhæver i sin redegørelse, at opholdstiderne på forsorgshjem har været en af de 4 målsætninger i arbejdet med Hjemløsestrategien. Socialministeriet har fremadrettet fokus på at nedbringe opholdstiderne, bl.a. i arbejdet med at forankre og udbrede erfaringerne fra Hjemløsestrategien. Konkret har Socialministeriet indgået en aftale med Boligministeriet om en proces for en dialog med kommunerne om muligheder og begrænsninger på dette område, og der er aftalt etablering af et netværk for de kommuner, der har de største udfordringer i arbejdet med en styrket indsats over for unge hjemløse. Socialministeren henviser til, at udviklingen i opholdstiderne har været en væsentlig del af afsættet for den igangværende analyse, som regeringen og KL har igangsat i regi af aftalen om kommunernes økonomi for Der er lagt op til, at regeringen sammen med KL på baggrund af analysens resultater vil tage skridt til at styrke indsatsen på området. Socialministeren erklærer sig enig i, at ophold på et forsorgshjem ikke må få karakter af at være et permanent tilbud til borgeren. Ministeren mener dog, at midlertidighed er vanskeligt at afgrænse entydigt til en bestemt tidsperiode. For at sikre et fortsat fokus på, at den enkelte borger får den rette støtte, bør en vurdering af opholdets indhold og længde baseres på en konkret og individuel vurdering. Rigsrevisionen konstaterer, at socialministeren ikke i redegørelsen forholder sig konkret til Statsrevisorernes kritik af forholdet mellem antal hjemløse og antallet af pladser på forsorgshjem. Ministeren forholder sig ligeledes ikke konkret til kritikken af Socialministeriets manglende undersøgelse af, hvorfor opholdstiderne er steget. Rigsrevisionen forventer, at ministeriet i samarbejde med KL vil belyse disse forhold i den omtalte igangværende analyse. Rigsrevisionen vil derfor afvente analysens resultater og heraf afledte initiativer. Rigsrevisionen konstaterer videre, at socialministeren ikke ønsker at foretage en nærmere definition af den midlertidighed, der er omtalt i servicelovens 110. Konsekvensen heraf er, at kommunerne kan opkræve statsrefusion for meget lange og i nogle tilfælde flerårige ophold på forsorgshjem. Derudover betyder en manglende definition af midlertidighed, at afgrænsningen mellem servicelovens 110 og 107 fortsat ikke er klar. 107 skal anvendes til længerevarende midlertidige ophold, men udløser ikke statsrefusion til kommunerne. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Socialministeriet vil indgå i dialog med kommunerne og Boligministeriet om at nedbringe de lange opholdstider, og at ministeriet vil etablere et netværk for de kommuner, der har de største udfordringer. Rigsrevisionen vil følge, hvilke konkrete resultater initiativerne leder til, bl.a. i forhold til opholdstiderne.

6 5 Indsatsen over for unge hjemløse 7. Beretningen viste, at antallet af unge hjemløse stiger, og at indsatsen i forhold til denne gruppe er svagt funderet. Kommunerne har bl.a. ikke etableret et tilstrækkeligt antal alternativer til forsorgshjem, hvor unge kan opholde sig midlertidigt. Statsrevisorerne bemærkede, at Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har tilskyndet kommunerne til at efterleve serviceloven og styrke indsatsen, ikke mindst over for unge hjemløse. Socialministeren er enig i, at stigningen i antallet af unge hjemløse, der ud over hjemløsheden har store sociale problemer, er bekymrende. Ministeren finder, at det er afgørende at sætte målrettet ind med en styrket indsats for at hjælpe de unge ud af hjemløshed og samtidig styrke den forebyggende indsats, så unge ikke ender i hjemløshed. Der er i satspuljeaftalen for 2014 afsat 60,6 mio. kr. til en styrket forebyggende, tidlig og målrettet indsats over for unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse. Socialministeriet har i september 2014 indgået aftale med de 11 kommuner, som skal indgå i dette arbejde. Gennem initiativet vil der særligt være fokus på: at målrette erfaringerne med metoderne fra Hjemløsestrategien til de unges særlige behov at understøtte den rette organisering og samarbejde omkring de unge at kommunerne med de største udfordringer på boligområdet kan indgå i et netværk for at drøfte muligheder og udfordringer for at øge adgangen til små og billige boliger. Socialministeren oplyser videre, at Socialministeriet vil følge virkningerne af 81 b i lov om aktiv socialpolitik med henblik på en revision af loven i Loven giver i perioden 1. juli december 2017 kommunerne mulighed for at yde huslejehjælp i op til 6 måneder til unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Socialministeriet har igangsat en indsats, der skal styrke kommunernes indsats over for unge hjemløse og forebygge yderligere hjemløshed blandt unge. Rigsrevisionen noterer sig, at socialministeren ikke forholder sig specifikt til kritikken af, at kommunerne ikke har etableret et tilstrækkeligt antal alternativer til forsorgshjem, som unge hjemløse kan opholde sig midlertidigt på. Rigsrevisionen forventer, at Socialministeriet vil sikre, at kommunerne etablerer de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse som en del af den ovenstående ungeindsats finansieret via satspuljen. Rigsrevisionen vil fortsat følge Socialministeriets indsats over for unge hjemløse og de konkrete resultater heraf. Udviklingen i takster og statsrefusion til kommunerne for 110-udgifter 8. Beretningen viste, at der er stor variation i taksterne for ophold på forsorgshjem, at kommunerne indregner forskellige ydelser i taksterne, og at der er forskellige regler for takstfastsættelse for kommunale, regionale og private tilbud. Beretningen viste også, at de samlede udgifter til refusion af kommunernes udgifter til forsorgshjem er steget med 50 % i perioden Stigningen er væsentligt større i nogle kommuner end i andre. Socialministeriet har ikke vurderet årsagen til stigningen. Endelig viste beretningen, at kommunerne i nogle tilfælde har hjemtaget statsrefusion for hjemløses ophold på Kofoeds Skole, selv om kommunerne ikke kan anmelde refusion for ophold på Kofoeds Skole.

7 6 Beregning af taksterne 9. Socialministeren oplyser i sin redegørelse, at der som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen på det specialiserede socialområde vil blive fastsat nye regler om takstfastsættelse for ydelser og tilbud efter serviceloven. De nye regler vil som noget nyt blive fælles for private, regionale og kommunale tilbud og vil bl.a. blive fastsat under hensynet til bedre sammenlignelighed mellem tilbuddene. Taksterne vil stadig skulle fastsættes på baggrund af omkostningerne ved levering af ydelserne/tilbuddene, men der vil ikke i den sammenhæng blive fastsat centrale regler om, hvad der konkret skal ligge i fx forsorgshjemsydelsen. Med hensyn til muligheden for at vurdere udviklingen i taksterne er det muligt at hente historiske oplysninger om taksterne for det enkelte tilbud på Tilbudsportalen. En omlægning af Tilbudsportalen pr. 1. januar 2014 betød dog, at taksterne oplyses på en anden måde end før 1. januar Fra den 1. januar 2015, hvor taksterne både beregnes ens for alle tilbud og oplyses ens på Tilbudsportalen, vil der således være bedre muligheder for at hente sammenlignelige historiske data. Uhjemlet refusionshjemtagelse 10. Socialministeren oplyser i sin redegørelse, at ansvaret for behandlingen af kommunernes refusionsberetninger er placeret i Ankestyrelsen, og departementet har derfor bedt Ankestyrelsen vurdere sagen. Ankestyrelsen har: via kommunernes indberetninger til Boform-statistikken identificeret 6 kommuner, som i 2013 har haft én eller flere borgere på Kofoeds Skole bedt de pågældende kommuner om i samarbejde med kommunernes revisor at vurdere, om der fejlagtigt er hjemtaget refusion for udgifter til borgere på Kofoeds Skole bedt kommunerne om at sende Ankestyrelsen en redegørelse for gennemgangen med opgørelse af eventuelle beløb, som herefter er berigtiget sendt alle kommunale revisorer en generel orienteringsskrivelse vedrørende problematikken og bedt dem være opmærksomme herpå. Socialministeriet vil tage stilling til, om der bør iværksættes initiativer, når redegørelserne foreligger. Rigsrevisionen finder, at Socialministeriets tiltag til at berigtige statsrefusionen er tilfredsstillende. Rigsrevisionen vil følge sagen om berigtigelser i den løbende revision af statslige overførsler til kommuner og regioner og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen finder det positivt, at der fastsættes fælles regler om takstberegninger for private, kommunale og regionale tilbud, og at der fremadrettet vil være bedre muligheder for at hente sammenlignelige historiske data på Tilbudsportalen. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen konstaterer, at socialministeren ikke har konkrete bemærkninger til kritikken af Socialministeriets manglende viden om årsagerne til de store forskelle i udviklingen i kommunernes refusionshjemtagelse. Rigsrevisionen går ud fra, at spørgsmålet indgår i den igangværende analyse af kommunernes muligheder for at sikre en sammenhængende og rehabiliterende indsats for borgere med ophold på forsorgshjem. Rigsrevisionen vil fortsat følge denne del af sagen.

8 7 Boliger til hjemløse 11. Beretningen viste, at Boligministeriet ikke i tilstrækkelig grad havde understøttet kommunerne i at tilvejebringe relevante boliger til hjemløse. Antallet af billige boliger var faldet markant siden 2007, og kommunerne, som indgår i Hjemløsestrategien, har gjort ministeriet opmærksom på, at de inden for de nuværende rammer har meget vanskeligt ved at tilvejebringe flere billige boliger. Statsrevisorerne bemærkede, at mangel på passende boliger med tilstrækkelig lav boligomkostning er en væsentlig barriere for at nedbringe antallet af hjemløse. Statsrevisorerne kritiserede, at Boligministeriet ikke har fulgt op på, hvordan kommunerne anvender de eksisterende ordninger til at skaffe boliger til hjemløse, og om ordningerne er tilstrækkelige. Boligministeren er enig i, at det er af væsentlig betydning, at der tilvejebringes det nødvendige antal boliger, så antallet af hjemløse kan nedbringes. Ministeren oplyser, at det er kommunernes ansvar at løfte opgaven, og at kommunerne har en række gode muligheder for at dække boligbehovet, men at kendskabet hertil ikke er tilstrækkeligt. Boligministeriet har derfor en stor udfordring og opgave i forhold til at øge kommunernes viden og fokus på de muligheder, som almenboligloven giver kommunerne for at tilvejebringe boliger til hjemløse. Boligministeren oplyser, at Boligministeriet vil iværksætte en række initiativer, der samlet set skal sikre en styrket og forbedret indsats i forhold til boligforsyningen til hjemløse. Initiativerne omfatter: Et hyrdebrev til kommunalbestyrelserne, hvor boligministeren vil: opfordre landets kommunalbestyrelser til at styrke indsatsen i forhold til boliger til hjemløse orientere kommunerne om de lovgivningsmæssige muligheder for at tilvejebringe boliger til hjemløse appellere til, at kommunalbestyrelserne skal være opmærksomme på at have et tilstrækkeligt udbud af små og billige boliger, når kommunen godkender renovering af almene boliger og indgår aftale om fleksibel udlejning af almene boliger med boligorganisationerne. En undersøgelse af mulige barrierer for kommunernes anvendelse af de eksisterende ordninger. Undersøgelsen vil blive foretaget i dialog med kommunerne og KL. Hvis undersøgelsen påviser barrierer for kommunernes anvendelse af ordningerne, vil disse blive analyseret, og Boligministeriet vil på baggrund heraf træffe beslutning om, hvilke moderniseringer af regelsættet der kan være behov for. En ny evaluering af og undersøgelse af skæve boliger. Skæve boliger blev sidst evalueret i 2006, og Boligministeriet finder grundlag for at gennemføre en ny evaluering af ordningen. Evalueringen skal inddrage både kommuner og beboere i de skæve boliger. Endvidere inddrages sociale viceværter tilknyttet skæve boliger i undersøgelsen. Evalueringen skal bl.a. belyse, hvorfor de afsatte midler ikke efterspørges af kommunerne i fuldt omfang, og hvilke barrierer kommunerne finder der er for anvendelse at ordningen. Rigsrevisionen finder boligministerens redegørelse tilfredsstillende og vil følge Boligministeriets initiativer til at tilvejebringe passende boliger til hjemløse.

9 8 III. Næste skridt i sagen 12. Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende områder: hvorvidt Socialministeriets initiativer bidrager til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet handleplaner de konkrete resultater af Socialministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem Socialministeriets analyse af kommunernes muligheder for at sikre en sammenhængende og rehabiliterende indsats og de heraf afledte initiativer i forhold til antallet af forsorgshjemspladser, årsagerne til stigningen i opholdstiden og årsagerne til de store forskelle i udviklingen i kommunernes refusionshjemtagelse de konkrete resultater af Socialministeriets indsats over for unge hjemløse, herunder kommunernes etablering af de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse Boligministeriets initiativer til at tilvejebringe boliger til hjemløse. Lone Strøm

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for hjemløse (beretning nr. 22/2013) 8. januar

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kommunernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2015 om lønforhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2013 om indsatsen

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere