Årsberetning 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014/2015"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme Bestyrelsesarbejde Vandværkerne og boringer Udpumpet mængde Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde Vandindvinding Ledningsnet til distribution af drikkevand Ledningsnettet Vedligeholdelsesarbejde Ledningsbrud Ventiler Målerbrønde Vandkvalitet Vandanalyser Overordnede økonomiske forhold Bemærkninger til årets driftsregnskab Bemærkninger til budget Sammensætning af m 3 pris, spildevandafgift og statsskat pr Særlige forhold Havevandingsbestemmelser Gener for forbrugerne Fremtid og planlægning Stor tak til vore ansatte og forbrugere Tilsluttede ejendomme I 2014 var der en nettotilgang på 6 forsyningsenheder. Det samlede antal tilsluttede forsyningsenheder er nu Bestyrelsesarbejde Bestyrelsen konstituerede sig uændret, dvs.: Formand Sven Aage Møller, næstformand og ansvarlig for langsigtet økonomisk planlægning Poul Erik Bisgaard, Knud Bagge, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer: Leif Larsen, Lennart Kristjansson, Jan Rasmussen, Lars Martiny, Else Eriksen. Bestyrelsen holder møde cirka hver anden måned, lidt hyppigere i starten af året. Generelt følger bestyrelsen løbende med i, hvad der arbejdes med på vandværket, og at den daglige drift fungerer, som den skal. Til hvert møde afrapporteres om driftsforhold og andre aktiviteter siden sidste møde. 1

2 Bestyrelsen har også fokus på forhold omkring vandkvalitet, hvilket i denne periode, har givet en voldsom masse arbejde. Forsyningssikkerhed og økonomi er også områder, der fylder en del. Vandsektorloven: På trods af vandforeningernes ihærdige arbejde, er det forsat ikke lykkedes at få løftet de private vandværket ud af Vandsektorloven, der ikke på nogen måde er til gavn for vandværket. Tværtimod binder den en masse mandskabsresurser, og der er store udgifter forbundet med de opgaver, der generes af denne lov. Den er på dagsordenen ved hvert møde, og ser ud til at komme til at fylde mere og mere. SKATs værdiansættelse af vandværket, der også er en følge af Vandsektorloven, har vi påklaget til Landskatteretten, men der er ikke kommet en afgørelse Loven opererer også med et prisloft, der gør, at man ikke frit som vandværk, kan aftale med medlemmerne, hvad det kommende år skal indeholde af aktiviteter, idet prisloftet fastsættes løbende ud fra, hvad de billigste vandværker i landet kan levere vandet til i de enkelte år. Der ligger en aldeles absurd tankegang bag denne regel, idet vandværkernes leveringsvilkår (som ikke kan påvirkes) en forskellige. F.eks. kommer forhold som f.eks. forsyningssikkerhed og den service, der tilbydes forbrugerene ikke til udtryk. Principielt finder bestyrelsen at sammenligning er et godt redskab til at finde effektiviseringsmuligheder. Men det der skal måles på, skal være sammenligneligt, og det er der ikke lagt op til. Bestyrelsen har stort fokus på omkostninger, og prøver konstant at optimere driften af vandværket. Den store arbejdsbyrde har i år ligget på den forureningssag, der opstod i efteråret 2014, og som stadig verserer, idet årsagen i skrivende stund ikke er klarlagt. Der er nærmere redegjort for sagen under afsnittet om driftsforstyrrelser. Og der er på vandværkets hjemmeside lagt en mere detaljeret redegørelse herom. Udover generne for forbrugerne har forureningssagen betydet, at vi ikke har nået de planlagte rutinemæssige vedligeholdelsesarbejder på ledningsnettet, idet mandskabsresurserne er brugt på forureningsbekæmpelse. De afsatte midler til ledningsvedligeholdelse er i stedet brugt til at bekæmpe forureningen. Samlet betyder det, at der for brugerne ikke ligger en ekstra bon og venter pga. forureningen. Se mere på hjemmesiden Bestyrelsen har besluttet, at det kvalitets prøveprogram som hidtil er anvendt, skal revurderes. Det skal understreges, at vi hidtil har taget flere prøver end loven foreskriver. Men med baggrund af erfaringerne fra forureningssagen har bestyrelsen valgt at udvide prøvetagningen. 2

3 Af andre sager, der ikke ligger indenfor det almindelige daglige driftsarbejde, kan nævnes, at den gamle vandværksbygning på Torupvejen (Torplille vandværk)er sat til salg. Det er muligt at byde på ejendommen. Se mere på vores hjemmeside huvand.dk. Bestyrelsen har desuden arbejdet på at gøre vores administration mindre sårbar. Som det har været hidtil, har der kun været tilknyttet 1 person. Dette er blevet ændret til to personer på deltid. Omkostningerne er de samme som hidtil, men sårbar heden lidt mindre. Parallelt hermed planlægger vi at skifte it-system, og forventer at kunne opnå lidt effekt herved. Planen er at bruge resten af året til at beslutte, hvordan den permanente administrative løsning skal være. I forbindelse med forureningssagen viste det sig at den gamle hjemmeside ikke magtede at kunne klare informationsopgaven på tilfredsstilende vis. Den er nu udskiftet til en ny og tidssvarende hjemmeside, der på sigt vil kunne integrere årsopgørelserne, så forbrugerne altid har adgang til deres oplysninger via hjemmesiden. Bestyrelsen er også begyndt at arbejde lidt på en ny langsigtet handleplan. Arbejdet gik lidt i stå pga. forureningssagen, men der er ikke tvivl om, at temaet i denne vil blive vedligeholdelse af ledningsnet, samt de udfordringen der kan opstå i kølvandet på vandsektorlovens prisloft. Desuden skal der indarbejdes en plan for, hvad der på sigt skal ske med de gamle vandværksbygninger, der ikke mere anvendes. 3. Vandværkerne og boringer 3.1. Udpumpet mængde I 2014 blev der udpumpet m3 mod m3 i Heraf blev der i efteråret 2014 anvendt m3 til gennemskylning af vandledninger i Lynæs pga. forureningssagen Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde Råvandsboringer Halsnæs Vandforsyning råder over 16 aktive råvandsboringer, som alle indvinder råvand fra en dybde á 40 til 70 meter under terræn. Boringer er geografisk placeret jævnt fordelt over vandforsyningens område (Grønnesse skov, Lynæs, Porthusbakke, Torplille, Ullerup), hvilket er nødvendigt for at overholde bestemmelser i den gældende indvindingsstrategi for Halsnæs. Det indebærer, at der er meget lange råvandsledninger, og at der har været store omkostninger til anlæg af ledningerne. Ligeledes er det store boringsantal også medvirkende til at øge omkostningerne ved vandindvindingen. Men det er vilkår vandværket ikke kan påvirke. 3

4 Behandlingsanlæg Siden 2013 har det nye Ullerup Vandværk, på Fabriksvej 5, behandlet og leveret al vandforsyning til hele forsyningsområdet. Driften er forløbet tilfredsstillende og vi har i dag et driftsoptimeret vandværk, hvad angår både vandkvalitet, forsyningssikkerhed og energiforbrug. 4. Vandindvinding Herunder fremgår, hvordan antallet af råvandsboringer og vandindvindingen på de enkelte kildepladser fordelte sig i Grønnesse Skov: 4 boringer 37 % Torplille: 3 boringer 9 % Lynæs: 4 boringer 18 % Porthusbakke: 2 boringer 15 % Ullerup: 3 boringer 21 % Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 /år. Den totale råvandsindvinding i 2014 var m Ledningsnet til distribution af drikkevand 5.1. Ledningsnettet Den samlede ledningslængde til rent vand udgør 182 km fordelt på 150 km forsyningsledning og 32 km stikledning. Der er 11 km råvandsledning. På ledningsnettet er monteret hovedventiler og målerbrønde. Alle ledningstrækninger på de enkelte parceller, der kaldes jordledninger, tilhører hver enkelt ejendom, og er derfor ikke medregnet i denne opgørelse Vedligeholdelsesarbejde I 2014 blev der renoveret meter vandledning fordelt med 329 meter stikledning og 737 meter forsyningsledning. Det svarer til ca. 0,6 % af det samlede ledningsnet. Forebyggende lækagesøgning er også i 2014 blevet udført, og 2 nye lækageovervågningsbrønde er blevet etableret i årets løb. Vandspildet i 2014 var 9,6 %. 4

5 5.3. Ledningsbrud I 2014 var der 24 ledningsbrud, heraf 2 graveskader. Et ledningsbrud på Haldvejen d. 18. november blev især bemærket, da bruddet medførte helt eller delvist tryktab i hele forsyningsområdet. Se nærmere omtale under afsnit 8.2. Gener for forbrugerne Ventiler Der blev i 2014 etableret/udskiftet i alt 12 hovedventiler Målerbrønde Der blev i 2014 i alt etableret/udskiftet 90 målerbrønde. 6. Vandkvalitet Hvis der ses bort fra forureningen med jordbakterier i Lynæs, er alle øvrige kvalitetsparametre og grænseværdier for vandkvalitet blevet overholdt. På vandværkets hjemmeside kan du læse mere om vandkvalitet. Grundvandsresursen på Halsnæs er beskyttet af et tykt lag ler, men grundvandet er vanskeligt at behandle. Grundvandet, der faldt som nedbør på Halsnæs for 100 til 500 år siden, har under nedsivningen til grundvandsmagasinet, som ligger 40 til 80 meter under jordoverfladen, bl.a. optaget naturligt forekomne kulstof- og nitratforbindelser. Halsnæs Vandforsyning er særligt opmærksom på følgende parametre: NVOC er et såkaldt ikke flygtigt organisk kulstof, som kan forårsage misfarvning af drikkevandet. NVOC kan ikke fjernes ved traditionel vandbehandling. Det nye vandværk på Fabriksvej 5 er forberedt til fjernelse af NVOC, hvis dette bliver et krav. Ammonium er en nitratforbindelse, som kan fjernes ved traditionel vandbehandling. Klorid (salt) skyldes indtrængning af vand fra de omgivende farvande og opstigning af vand fra underliggende forhistoriske oceaner. Denne indtrængning af uønsket kloridholdigt vand styres ved en jævn indvinding fordelt på mange boringer. Farvetal er et standardiseret udtryk for vandets gullighed. Farvetallet i forsyningsområdet overskrider ikke grænseværdien på 15 hos forbrugeren 6.1. Vandanalyser Der anvendes vandanalyser til at kontrollere at lovbestemmelserne til drikkevandet er overholdt. Kommunens kontrolmyndighed og Embedslægen følger løbende med i vandkvaliteten. Der er lovkrav for, hvor tit og hvor mange vandanalyser, der skal tages. Vandværket har hidtil taget flere prøver, end loven foreskriver. 5

6 Alle vandanalyser tages af et godkendt laboratorium. Der tager analyseprøver i råvandsboringer, på vandværket og hos forbrugerne efter et analyseprogram, som overholder alle myndighedskrav, og mere til. Men i tilknytning til forureningssagen i 2014/2015 har bestyrelsen alligevel besluttet at styrke prøvetagningsprogrammet yderligere, for at sikre drikkevandets kvalitet. Analyseprøverne bliver hos Halsnæs Vandforsyning analyseret med den EU-godkendte Colilert-18 metode. Netop brug af denne metode betød, at vi rent faktisk fandt jordbakterierne i Lynæs i efteråret Havde vi anvendt en alternativ EU-godkendt metode Membranfiltreringsmetoden var jordbakterierne i vandledningerne ikke blevet afsløret. Det har ved alle sammenligningsforsøg vist sig, at membranfiltreringsmetoden ikke kan se jordbakterierne, som Colilert-18 metoden kan afsløre. Myndighederne står altså over for en udfordring, idet vandværker der anvender Membranfiltreringsmetoden ikke får vished for, om der er jordbakterier i vandet. Udover de lovpligtige analyser foretager vandforsyningens medarbejdere jævnlige driftsanalyser og screeninger, bl.a. med henblik på at afsløre uønskede bakterielle forekomster. En ekstra sikkerhed er kontinuerlig elektronisk overvågning af vandets partikelindhold (turbiditet), når det forlader vandværket. Unormale måleværdier vil straks udløse en alarm hos vagthavende medarbejder. 7. Overordnede økonomiske forhold 7.1. Bemærkninger til årets driftsregnskab Årsregnskabet viser et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr Kassebeholdningen udgjorde ved årets udgang kr Hertil kommer en værdipapirbeholdning på i alt kr Driftsresultatet afviger kun med kr fra det budgetterede, men der er større forskydninger i regnskabets enkelte poster. Det skyldes i høj grad omkostningerne ved den føromtalte forureningssag. En foreløbig opgørelse viser, at udgifterne til forureningen i 2014 løber op i kr ,31, der fordeler sig med kr ,31 i afholdte interne lønudgifter til de medarbejdere, der har været beskæftiget med forureningssagen, og kr ,00 til vandanalyser, entreprenører, kommunikation og ekstern bistand m.v. 6

7 De ressourcer, der er anvendt i forureningssagen, har medført, at vi ikke har kunnet udføre alle planlagte aktiviteter på bl.a. ledningsnettet. Sagt med andre ord, har den manglende aktivitet med planlagte opgaver finansieret omkostningerne ved forureningssagen. Bestyrelsen finder på trods af ovenstående ekstra omkostninger - driftsresultatet tilfredsstillende, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet gennemgås ikke her i årsberetningen, men vil blive forklaret under gennemgang af regnskabet til generalforsamlingen. Der har ikke været køb eller salg af værdipapirer. For yderligere specifikation af regnskabstallene henvises til regnskabet for 2014, der findes på vandværkets hjemmeside Bemærkninger til budget 2015 Priser i denne beretning er alle uden moms medmindre andet er anført særskilt. Bestyrelsen har besluttet at fastholde kubikmeterprisen på kr. 11,60 og den faste årlige afgift på kr. 610,00. Den samlede tilslutningsafgift er ligeledes uændret på kr Vi har for 2015 lagt op til et budget i balance med særlig fokus på ledningsudskiftning og har planlagt udskiftning af ca. 1,8 km vandledning. Endvidere er der sat midler af til tilstøbning af 4 nedlagte boringer og renovering af gamle boringer for at eliminere en forureningsrisiko herfra. Der er budgetteret med en lavere indtægt fra salg af vand og den faste afgift på i alt kr i forhold til den realiserede indtægt sidste år. Dette skyldes, at der i Høje Tøpholm bebyggelsen er nedlagt 100 boligenheder i Vi er fortsat omfattet af vandsektorloven og dermed underlagt et årlig fastsat prisloft. Prisloftet er for 2015 fastsat til kr. 22,72 incl. moms og grøn afgift, baseret på et vandsalg på m3. Med de ovenfor nævnte vandpriser svarer vores kubikmeterpris til kr. 22,01, så der er endnu lidt luft (22,72 22,01 = 0,71) inden vi rammer prisloftet Sammensætning af m 3 pris, spildevandafgift og statsskat pr Prisen som forbrugeren betaler for at have rent drikkevand i hanen, består ikke kun af produktions- og leveringsomkostninger til vandforsyningen. Skatter, afgifter og afled- 7

8 ningsafgift til kloak spiller en langt større rolle end selve vandprisen i den samlede omkostning for forbrugerne. Det betyder, at der er en lang række forhold, der påvirker prisen som bestyrelsen ingen indflydelse har på. Derfor er det ærgerligt at se vandprissammenligner i pressen, der indeholder disse afgifter. Nedenfor vises sammensætningen af vandprisen for 1 m 3 pr. 1. juli Som det fremgår, udgør vandets pris kun en mindre del, nemlig 15,2 %. Resten er moms, statsafgifter og kloakafgifter, der som nævnt ikke har noget med vandværket at gøre. Betaling for vand 11,60 kr. (uændret) Grøn afgift til staten 6,53 kr. (2014:6,13) Moms 4,53 kr. (2014: kr. 4,43) I alt pr. m 3 22,66 kr. (Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a.) Afledningsafgift til kloak Moms I alt for afledning af 1m 3 vand 42,80 kr.(2014:40,80) 10,70 kr.(2014:10,20) 53,50 kr. (Halsnæs Kommunale Forsyning) Forbrugers samlede kostpris for 1 m 3 vand inkl. afledningsafgift til kommunen og grøn afgift + moms til staten er kr. 76,16 mod kr. 73,16 sidste år. Den faste årlige afgift til vandværket på kr. 610,00 + moms er ikke indeholdt i ovennævnte regnestykke. 8. Særlige forhold 8.1. Havevandingsbestemmelser Af hensyn til den sparsomme grundvandsresurse i Halsnæsområdet, er påpasselighed med vores fælles drikkevand nødvendig til trods for, at der ikke længere er egentlige forbudsbestemmelser Gener for forbrugerne Forurening med jordbakterier En kraftig forureningssag i Lynæs medførte at en lang række forbrugere i Lynæsområdet, var henvist til at koge drikkevand i ca. 3 mdr. Der er heldigvis ikke fra Sundhedsmyndigheder rapporteret om et eneste tilfælde af sygdom forårsaget af forureningen. På vandværkets hjemmeside findes en længere redegørelse om sagen. Herunder bringes en sammenfatning. 8

9 Der blev fundet jordbakterier i en enkelt rutinemæssig vandprøve i Lynæs. Det viste sig straks, der kun var tale om jordbakterier og ikke om den problematiske E-coli. Andre prøver udtaget samme dag, viste ingen tegn for forurening. Jordbakterierne er på intet tidspunkt fundet på vandværket, hvilket betyder, at de sandsynligvis er tilført ledningsnettet i lokalområdet. Der blev med det samme udstedt kogeanbefaling, og kogeanbefalingszonen omfattede, da den var på sit højeste, ca husstande. Kirkebakken, Skovlæet, Sverigesvej, Norgesvej og enkelte ejendomme på Søndergade, er de områder, hvor kogeanbefalingen har været opretholdt længst. Bakterierne blev i dele af dagspressen fejlagtigt forvekslet med E-coli, der forekommer i mennesker og dyrs tarmsystem. Denne bakterie er ikke på noget tidspunkt blevet observeret. Netop for at undgå at skabe misforståelser om forekomst af E-coli, blev det besluttet, at omtale de fundne coliforme bakterier som Jordbakterier Jordbakterier findes naturligt i f.eks. overfladevand, og de er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende. Men kan trives i de samme miljøer som sygdomsfremkaldende bakterier, og kaldes derfor indikatorbakterier. Af denne årsag betragtes sagen som en forureningssag, der dog ikke kan sammenlignes med forurening forårsaget af giftstoffer som f.eks. pesticider. Arbejdet med forureningsbekæmpelsen er i det daglige blevet håndteret af forsyningschefen, i samarbejde med en nedsat styregruppe. Styregruppen består, udover forsyningschefen, af Miljømyndigheden herunder embedslægen, Beredskabet, Vandforsyningens bestyrelsesformand og en driftsmedarbejder. I forbindelse med vandværkets arbejde med at udrede sagen har der også været tilknyttet eksterne specialister på området, herunder DTU og Niras. Vandværket har løbende været i en tæt dialog med kontrolmyndigheden (Kommunens Miljøafdeling, der løbende har kontakt til Embedslægen), for at sikre den hurtigst mulige løsning på problemet. Kogeanbefalingen ophørte 15/ , men trods ihærdige anstrengelser er det desværre ikke lykkedes at lokalisere en konkret årsag til jordbakterierne. I skrivende stund, dvs. medio april 2015, ses der fra tid til anden fortsat tegn på jordbakterier, der dog ikke har givet anledning til fornyet kogeanbefaling. Sagen betragtes derfor heller ikke som afsluttet. Der tages fortsat prøver for at kende vandkvaliteten, og der udføres fortsat meget arbejde med henblik på at finde kilden. 9

10 Vandværket har brugt mange resurser på at kommunikere om sagen, så forbrugerne løbende blev underrettet om, hvad der skete i processen, men også for at slå fast, at der ikke er tale om E-coli, som er et rygte, der ikke er ligetil at aflive. Vi tror dog på, at det i det store og hele lykkedes. Efter ophævelse af kogeanbefalingen har Vandværket evalueret på sagen, og fundet nogle områder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at etablere nogle tiltag, bl.a. revurdering af prøvetagningsprogrammet. Selvom vandværket altid har taget en del flere prøver end lovkravet, finder bestyrelsen alligevel at programmet bør udbygges. Voldsomt ledningsbrud og manglende vandforsyning d. 18. november En fredelig tirsdag aften blev pludselig hektisk, da vandtrykket i hele forsyningsområdet faldt, så kun de lavest beliggende ejendomme havde vand i hanerne. Dette medførte naturlig nok rigtigt mange opkald til vandværket. Fejlen blev fundet ved Haldvejen i Torup, hvor en stor forsyningsledning var flækket på langs. Det lykkedes at isolere området hvorefter alle - bortset fra 30 ejendomme i nærområdet - igen havde normal vandforsyning. Tilbage var nu blot at udbedre skaden på vandledningen, hvilket blev udført af vandforsyningens montører. Arbejdet var afsluttet onsdag morgen kl , hvorefter alle ejendomme igen havde vandforsyning. Årsagen til ledningsbruddet var forkert udført entreprenørarbejder ved nedgravning af vandledningen i 70érne. Konsekvensen var en vandtab på 200 m3, hvilket svarer til 2 husstandes vandforbrug i et år. Herudover skete der store skader på kørebanen. 9. Fremtid og planlægning Et fokusområde vil fortsat være lækagesøgning og udskiftning af forsyningsledninger. Herudover vil bestyrelsen planlægge, hvad der skal ske med de gamle behandlingsanlæg. Et tredje fokusområde vil være vurdering af administrative forhold i relation til vandsektorloven, og de krav til administration denne giver. 10. Stor tak til vore ansatte og forbrugere. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til vort personale, der igen i år har leveret en god og effektiv indsats og stort engagement, ikke mindst i forbindelse med forureningssagen. 10

11 Tak til alle forbrugere for den imødekommenhed, som i årets løb er blevet udvist over for vandforsyningens medarbejdere i forbindelse med forureningssagen og nødvendige reparationsarbejder på veje og i haver, og ikke mindst med udvist tålmodighed for den lange periode, hvor en del af forbrugerne har måttet koge drikkevandet. 11

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Vi har nu været underlagt det nye Forsyningssekretariatet, i 5 år nemlig 2010 til 2014. Vi har sammen med revisor foretaget alle de påkrævede indberetninger og har ikke fået nogen

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011:

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011: Beretning for 2011 (Det talte ord gælder) Indledning 2011 har vi lagt bag os for snart et par måneder siden, og det er nu tid til at foretage den årlige status på året der er gået. Det har i lighed med

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2015 Referat fra generalforsamling 2015 Afholdt tirsdag d.17. februar 2015 kl. 19.00 i Næshallen s Cafeteria, Kelstrup Bygade 45. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt.

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt. EJER Sendes til Provas a/s Modtaget af Forsyningen den Journalnummer Ansøgning om refusion af forsyningsafgifter i forbindelse med vandspild Undertegnede søger om refusion af vandbidrag, statsafgift på

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET

Orientering om Dåstrup Vandværk (hjemmeside info) ORIENTERING OM VANDVÆRKET 1 ORIENTERING OM VANDVÆRKET 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING OM VANDVÆRKET... 1 KORT HISTORISK BESKRIVELSE... 2 VANDVÆRKETS YDEEVNE... 4 GRUNDVANDET... 4 VANDKVALITET... 4 HAVEVANDING... 5 VANDSPILD...

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Side 1/9. Ansatte på Vandværket: Bestyrer Hans Odder, Driftsassistent Kjeld Lundin og Kontordame Henriette Pedersen samt medhjælper John.

Side 1/9. Ansatte på Vandværket: Bestyrer Hans Odder, Driftsassistent Kjeld Lundin og Kontordame Henriette Pedersen samt medhjælper John. Side 1/9 Referat af ordinær Generalforsamling Torsdag d. 27. Marts 2008 i Aktivitetscenteret, Solrød Center. Generalforsamlingen åbnes: Formand Flemming Petersen bød alle fremmødte velkommen til vandværkets

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere