Årsberetning 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014/2015"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme Bestyrelsesarbejde Vandværkerne og boringer Udpumpet mængde Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde Vandindvinding Ledningsnet til distribution af drikkevand Ledningsnettet Vedligeholdelsesarbejde Ledningsbrud Ventiler Målerbrønde Vandkvalitet Vandanalyser Overordnede økonomiske forhold Bemærkninger til årets driftsregnskab Bemærkninger til budget Sammensætning af m 3 pris, spildevandafgift og statsskat pr Særlige forhold Havevandingsbestemmelser Gener for forbrugerne Fremtid og planlægning Stor tak til vore ansatte og forbrugere Tilsluttede ejendomme I 2014 var der en nettotilgang på 6 forsyningsenheder. Det samlede antal tilsluttede forsyningsenheder er nu Bestyrelsesarbejde Bestyrelsen konstituerede sig uændret, dvs.: Formand Sven Aage Møller, næstformand og ansvarlig for langsigtet økonomisk planlægning Poul Erik Bisgaard, Knud Bagge, sekretær, øvrige bestyrelsesmedlemmer: Leif Larsen, Lennart Kristjansson, Jan Rasmussen, Lars Martiny, Else Eriksen. Bestyrelsen holder møde cirka hver anden måned, lidt hyppigere i starten af året. Generelt følger bestyrelsen løbende med i, hvad der arbejdes med på vandværket, og at den daglige drift fungerer, som den skal. Til hvert møde afrapporteres om driftsforhold og andre aktiviteter siden sidste møde. 1

2 Bestyrelsen har også fokus på forhold omkring vandkvalitet, hvilket i denne periode, har givet en voldsom masse arbejde. Forsyningssikkerhed og økonomi er også områder, der fylder en del. Vandsektorloven: På trods af vandforeningernes ihærdige arbejde, er det forsat ikke lykkedes at få løftet de private vandværket ud af Vandsektorloven, der ikke på nogen måde er til gavn for vandværket. Tværtimod binder den en masse mandskabsresurser, og der er store udgifter forbundet med de opgaver, der generes af denne lov. Den er på dagsordenen ved hvert møde, og ser ud til at komme til at fylde mere og mere. SKATs værdiansættelse af vandværket, der også er en følge af Vandsektorloven, har vi påklaget til Landskatteretten, men der er ikke kommet en afgørelse Loven opererer også med et prisloft, der gør, at man ikke frit som vandværk, kan aftale med medlemmerne, hvad det kommende år skal indeholde af aktiviteter, idet prisloftet fastsættes løbende ud fra, hvad de billigste vandværker i landet kan levere vandet til i de enkelte år. Der ligger en aldeles absurd tankegang bag denne regel, idet vandværkernes leveringsvilkår (som ikke kan påvirkes) en forskellige. F.eks. kommer forhold som f.eks. forsyningssikkerhed og den service, der tilbydes forbrugerene ikke til udtryk. Principielt finder bestyrelsen at sammenligning er et godt redskab til at finde effektiviseringsmuligheder. Men det der skal måles på, skal være sammenligneligt, og det er der ikke lagt op til. Bestyrelsen har stort fokus på omkostninger, og prøver konstant at optimere driften af vandværket. Den store arbejdsbyrde har i år ligget på den forureningssag, der opstod i efteråret 2014, og som stadig verserer, idet årsagen i skrivende stund ikke er klarlagt. Der er nærmere redegjort for sagen under afsnittet om driftsforstyrrelser. Og der er på vandværkets hjemmeside lagt en mere detaljeret redegørelse herom. Udover generne for forbrugerne har forureningssagen betydet, at vi ikke har nået de planlagte rutinemæssige vedligeholdelsesarbejder på ledningsnettet, idet mandskabsresurserne er brugt på forureningsbekæmpelse. De afsatte midler til ledningsvedligeholdelse er i stedet brugt til at bekæmpe forureningen. Samlet betyder det, at der for brugerne ikke ligger en ekstra bon og venter pga. forureningen. Se mere på hjemmesiden Bestyrelsen har besluttet, at det kvalitets prøveprogram som hidtil er anvendt, skal revurderes. Det skal understreges, at vi hidtil har taget flere prøver end loven foreskriver. Men med baggrund af erfaringerne fra forureningssagen har bestyrelsen valgt at udvide prøvetagningen. 2

3 Af andre sager, der ikke ligger indenfor det almindelige daglige driftsarbejde, kan nævnes, at den gamle vandværksbygning på Torupvejen (Torplille vandværk)er sat til salg. Det er muligt at byde på ejendommen. Se mere på vores hjemmeside huvand.dk. Bestyrelsen har desuden arbejdet på at gøre vores administration mindre sårbar. Som det har været hidtil, har der kun været tilknyttet 1 person. Dette er blevet ændret til to personer på deltid. Omkostningerne er de samme som hidtil, men sårbar heden lidt mindre. Parallelt hermed planlægger vi at skifte it-system, og forventer at kunne opnå lidt effekt herved. Planen er at bruge resten af året til at beslutte, hvordan den permanente administrative løsning skal være. I forbindelse med forureningssagen viste det sig at den gamle hjemmeside ikke magtede at kunne klare informationsopgaven på tilfredsstilende vis. Den er nu udskiftet til en ny og tidssvarende hjemmeside, der på sigt vil kunne integrere årsopgørelserne, så forbrugerne altid har adgang til deres oplysninger via hjemmesiden. Bestyrelsen er også begyndt at arbejde lidt på en ny langsigtet handleplan. Arbejdet gik lidt i stå pga. forureningssagen, men der er ikke tvivl om, at temaet i denne vil blive vedligeholdelse af ledningsnet, samt de udfordringen der kan opstå i kølvandet på vandsektorlovens prisloft. Desuden skal der indarbejdes en plan for, hvad der på sigt skal ske med de gamle vandværksbygninger, der ikke mere anvendes. 3. Vandværkerne og boringer 3.1. Udpumpet mængde I 2014 blev der udpumpet m3 mod m3 i Heraf blev der i efteråret 2014 anvendt m3 til gennemskylning af vandledninger i Lynæs pga. forureningssagen Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde Råvandsboringer Halsnæs Vandforsyning råder over 16 aktive råvandsboringer, som alle indvinder råvand fra en dybde á 40 til 70 meter under terræn. Boringer er geografisk placeret jævnt fordelt over vandforsyningens område (Grønnesse skov, Lynæs, Porthusbakke, Torplille, Ullerup), hvilket er nødvendigt for at overholde bestemmelser i den gældende indvindingsstrategi for Halsnæs. Det indebærer, at der er meget lange råvandsledninger, og at der har været store omkostninger til anlæg af ledningerne. Ligeledes er det store boringsantal også medvirkende til at øge omkostningerne ved vandindvindingen. Men det er vilkår vandværket ikke kan påvirke. 3

4 Behandlingsanlæg Siden 2013 har det nye Ullerup Vandværk, på Fabriksvej 5, behandlet og leveret al vandforsyning til hele forsyningsområdet. Driften er forløbet tilfredsstillende og vi har i dag et driftsoptimeret vandværk, hvad angår både vandkvalitet, forsyningssikkerhed og energiforbrug. 4. Vandindvinding Herunder fremgår, hvordan antallet af råvandsboringer og vandindvindingen på de enkelte kildepladser fordelte sig i Grønnesse Skov: 4 boringer 37 % Torplille: 3 boringer 9 % Lynæs: 4 boringer 18 % Porthusbakke: 2 boringer 15 % Ullerup: 3 boringer 21 % Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 /år. Den totale råvandsindvinding i 2014 var m Ledningsnet til distribution af drikkevand 5.1. Ledningsnettet Den samlede ledningslængde til rent vand udgør 182 km fordelt på 150 km forsyningsledning og 32 km stikledning. Der er 11 km råvandsledning. På ledningsnettet er monteret hovedventiler og målerbrønde. Alle ledningstrækninger på de enkelte parceller, der kaldes jordledninger, tilhører hver enkelt ejendom, og er derfor ikke medregnet i denne opgørelse Vedligeholdelsesarbejde I 2014 blev der renoveret meter vandledning fordelt med 329 meter stikledning og 737 meter forsyningsledning. Det svarer til ca. 0,6 % af det samlede ledningsnet. Forebyggende lækagesøgning er også i 2014 blevet udført, og 2 nye lækageovervågningsbrønde er blevet etableret i årets løb. Vandspildet i 2014 var 9,6 %. 4

5 5.3. Ledningsbrud I 2014 var der 24 ledningsbrud, heraf 2 graveskader. Et ledningsbrud på Haldvejen d. 18. november blev især bemærket, da bruddet medførte helt eller delvist tryktab i hele forsyningsområdet. Se nærmere omtale under afsnit 8.2. Gener for forbrugerne Ventiler Der blev i 2014 etableret/udskiftet i alt 12 hovedventiler Målerbrønde Der blev i 2014 i alt etableret/udskiftet 90 målerbrønde. 6. Vandkvalitet Hvis der ses bort fra forureningen med jordbakterier i Lynæs, er alle øvrige kvalitetsparametre og grænseværdier for vandkvalitet blevet overholdt. På vandværkets hjemmeside kan du læse mere om vandkvalitet. Grundvandsresursen på Halsnæs er beskyttet af et tykt lag ler, men grundvandet er vanskeligt at behandle. Grundvandet, der faldt som nedbør på Halsnæs for 100 til 500 år siden, har under nedsivningen til grundvandsmagasinet, som ligger 40 til 80 meter under jordoverfladen, bl.a. optaget naturligt forekomne kulstof- og nitratforbindelser. Halsnæs Vandforsyning er særligt opmærksom på følgende parametre: NVOC er et såkaldt ikke flygtigt organisk kulstof, som kan forårsage misfarvning af drikkevandet. NVOC kan ikke fjernes ved traditionel vandbehandling. Det nye vandværk på Fabriksvej 5 er forberedt til fjernelse af NVOC, hvis dette bliver et krav. Ammonium er en nitratforbindelse, som kan fjernes ved traditionel vandbehandling. Klorid (salt) skyldes indtrængning af vand fra de omgivende farvande og opstigning af vand fra underliggende forhistoriske oceaner. Denne indtrængning af uønsket kloridholdigt vand styres ved en jævn indvinding fordelt på mange boringer. Farvetal er et standardiseret udtryk for vandets gullighed. Farvetallet i forsyningsområdet overskrider ikke grænseværdien på 15 hos forbrugeren 6.1. Vandanalyser Der anvendes vandanalyser til at kontrollere at lovbestemmelserne til drikkevandet er overholdt. Kommunens kontrolmyndighed og Embedslægen følger løbende med i vandkvaliteten. Der er lovkrav for, hvor tit og hvor mange vandanalyser, der skal tages. Vandværket har hidtil taget flere prøver, end loven foreskriver. 5

6 Alle vandanalyser tages af et godkendt laboratorium. Der tager analyseprøver i råvandsboringer, på vandværket og hos forbrugerne efter et analyseprogram, som overholder alle myndighedskrav, og mere til. Men i tilknytning til forureningssagen i 2014/2015 har bestyrelsen alligevel besluttet at styrke prøvetagningsprogrammet yderligere, for at sikre drikkevandets kvalitet. Analyseprøverne bliver hos Halsnæs Vandforsyning analyseret med den EU-godkendte Colilert-18 metode. Netop brug af denne metode betød, at vi rent faktisk fandt jordbakterierne i Lynæs i efteråret Havde vi anvendt en alternativ EU-godkendt metode Membranfiltreringsmetoden var jordbakterierne i vandledningerne ikke blevet afsløret. Det har ved alle sammenligningsforsøg vist sig, at membranfiltreringsmetoden ikke kan se jordbakterierne, som Colilert-18 metoden kan afsløre. Myndighederne står altså over for en udfordring, idet vandværker der anvender Membranfiltreringsmetoden ikke får vished for, om der er jordbakterier i vandet. Udover de lovpligtige analyser foretager vandforsyningens medarbejdere jævnlige driftsanalyser og screeninger, bl.a. med henblik på at afsløre uønskede bakterielle forekomster. En ekstra sikkerhed er kontinuerlig elektronisk overvågning af vandets partikelindhold (turbiditet), når det forlader vandværket. Unormale måleværdier vil straks udløse en alarm hos vagthavende medarbejder. 7. Overordnede økonomiske forhold 7.1. Bemærkninger til årets driftsregnskab Årsregnskabet viser et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr Kassebeholdningen udgjorde ved årets udgang kr Hertil kommer en værdipapirbeholdning på i alt kr Driftsresultatet afviger kun med kr fra det budgetterede, men der er større forskydninger i regnskabets enkelte poster. Det skyldes i høj grad omkostningerne ved den føromtalte forureningssag. En foreløbig opgørelse viser, at udgifterne til forureningen i 2014 løber op i kr ,31, der fordeler sig med kr ,31 i afholdte interne lønudgifter til de medarbejdere, der har været beskæftiget med forureningssagen, og kr ,00 til vandanalyser, entreprenører, kommunikation og ekstern bistand m.v. 6

7 De ressourcer, der er anvendt i forureningssagen, har medført, at vi ikke har kunnet udføre alle planlagte aktiviteter på bl.a. ledningsnettet. Sagt med andre ord, har den manglende aktivitet med planlagte opgaver finansieret omkostningerne ved forureningssagen. Bestyrelsen finder på trods af ovenstående ekstra omkostninger - driftsresultatet tilfredsstillende, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet gennemgås ikke her i årsberetningen, men vil blive forklaret under gennemgang af regnskabet til generalforsamlingen. Der har ikke været køb eller salg af værdipapirer. For yderligere specifikation af regnskabstallene henvises til regnskabet for 2014, der findes på vandværkets hjemmeside Bemærkninger til budget 2015 Priser i denne beretning er alle uden moms medmindre andet er anført særskilt. Bestyrelsen har besluttet at fastholde kubikmeterprisen på kr. 11,60 og den faste årlige afgift på kr. 610,00. Den samlede tilslutningsafgift er ligeledes uændret på kr Vi har for 2015 lagt op til et budget i balance med særlig fokus på ledningsudskiftning og har planlagt udskiftning af ca. 1,8 km vandledning. Endvidere er der sat midler af til tilstøbning af 4 nedlagte boringer og renovering af gamle boringer for at eliminere en forureningsrisiko herfra. Der er budgetteret med en lavere indtægt fra salg af vand og den faste afgift på i alt kr i forhold til den realiserede indtægt sidste år. Dette skyldes, at der i Høje Tøpholm bebyggelsen er nedlagt 100 boligenheder i Vi er fortsat omfattet af vandsektorloven og dermed underlagt et årlig fastsat prisloft. Prisloftet er for 2015 fastsat til kr. 22,72 incl. moms og grøn afgift, baseret på et vandsalg på m3. Med de ovenfor nævnte vandpriser svarer vores kubikmeterpris til kr. 22,01, så der er endnu lidt luft (22,72 22,01 = 0,71) inden vi rammer prisloftet Sammensætning af m 3 pris, spildevandafgift og statsskat pr Prisen som forbrugeren betaler for at have rent drikkevand i hanen, består ikke kun af produktions- og leveringsomkostninger til vandforsyningen. Skatter, afgifter og afled- 7

8 ningsafgift til kloak spiller en langt større rolle end selve vandprisen i den samlede omkostning for forbrugerne. Det betyder, at der er en lang række forhold, der påvirker prisen som bestyrelsen ingen indflydelse har på. Derfor er det ærgerligt at se vandprissammenligner i pressen, der indeholder disse afgifter. Nedenfor vises sammensætningen af vandprisen for 1 m 3 pr. 1. juli Som det fremgår, udgør vandets pris kun en mindre del, nemlig 15,2 %. Resten er moms, statsafgifter og kloakafgifter, der som nævnt ikke har noget med vandværket at gøre. Betaling for vand 11,60 kr. (uændret) Grøn afgift til staten 6,53 kr. (2014:6,13) Moms 4,53 kr. (2014: kr. 4,43) I alt pr. m 3 22,66 kr. (Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a.) Afledningsafgift til kloak Moms I alt for afledning af 1m 3 vand 42,80 kr.(2014:40,80) 10,70 kr.(2014:10,20) 53,50 kr. (Halsnæs Kommunale Forsyning) Forbrugers samlede kostpris for 1 m 3 vand inkl. afledningsafgift til kommunen og grøn afgift + moms til staten er kr. 76,16 mod kr. 73,16 sidste år. Den faste årlige afgift til vandværket på kr. 610,00 + moms er ikke indeholdt i ovennævnte regnestykke. 8. Særlige forhold 8.1. Havevandingsbestemmelser Af hensyn til den sparsomme grundvandsresurse i Halsnæsområdet, er påpasselighed med vores fælles drikkevand nødvendig til trods for, at der ikke længere er egentlige forbudsbestemmelser Gener for forbrugerne Forurening med jordbakterier En kraftig forureningssag i Lynæs medførte at en lang række forbrugere i Lynæsområdet, var henvist til at koge drikkevand i ca. 3 mdr. Der er heldigvis ikke fra Sundhedsmyndigheder rapporteret om et eneste tilfælde af sygdom forårsaget af forureningen. På vandværkets hjemmeside findes en længere redegørelse om sagen. Herunder bringes en sammenfatning. 8

9 Der blev fundet jordbakterier i en enkelt rutinemæssig vandprøve i Lynæs. Det viste sig straks, der kun var tale om jordbakterier og ikke om den problematiske E-coli. Andre prøver udtaget samme dag, viste ingen tegn for forurening. Jordbakterierne er på intet tidspunkt fundet på vandværket, hvilket betyder, at de sandsynligvis er tilført ledningsnettet i lokalområdet. Der blev med det samme udstedt kogeanbefaling, og kogeanbefalingszonen omfattede, da den var på sit højeste, ca husstande. Kirkebakken, Skovlæet, Sverigesvej, Norgesvej og enkelte ejendomme på Søndergade, er de områder, hvor kogeanbefalingen har været opretholdt længst. Bakterierne blev i dele af dagspressen fejlagtigt forvekslet med E-coli, der forekommer i mennesker og dyrs tarmsystem. Denne bakterie er ikke på noget tidspunkt blevet observeret. Netop for at undgå at skabe misforståelser om forekomst af E-coli, blev det besluttet, at omtale de fundne coliforme bakterier som Jordbakterier Jordbakterier findes naturligt i f.eks. overfladevand, og de er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende. Men kan trives i de samme miljøer som sygdomsfremkaldende bakterier, og kaldes derfor indikatorbakterier. Af denne årsag betragtes sagen som en forureningssag, der dog ikke kan sammenlignes med forurening forårsaget af giftstoffer som f.eks. pesticider. Arbejdet med forureningsbekæmpelsen er i det daglige blevet håndteret af forsyningschefen, i samarbejde med en nedsat styregruppe. Styregruppen består, udover forsyningschefen, af Miljømyndigheden herunder embedslægen, Beredskabet, Vandforsyningens bestyrelsesformand og en driftsmedarbejder. I forbindelse med vandværkets arbejde med at udrede sagen har der også været tilknyttet eksterne specialister på området, herunder DTU og Niras. Vandværket har løbende været i en tæt dialog med kontrolmyndigheden (Kommunens Miljøafdeling, der løbende har kontakt til Embedslægen), for at sikre den hurtigst mulige løsning på problemet. Kogeanbefalingen ophørte 15/ , men trods ihærdige anstrengelser er det desværre ikke lykkedes at lokalisere en konkret årsag til jordbakterierne. I skrivende stund, dvs. medio april 2015, ses der fra tid til anden fortsat tegn på jordbakterier, der dog ikke har givet anledning til fornyet kogeanbefaling. Sagen betragtes derfor heller ikke som afsluttet. Der tages fortsat prøver for at kende vandkvaliteten, og der udføres fortsat meget arbejde med henblik på at finde kilden. 9

10 Vandværket har brugt mange resurser på at kommunikere om sagen, så forbrugerne løbende blev underrettet om, hvad der skete i processen, men også for at slå fast, at der ikke er tale om E-coli, som er et rygte, der ikke er ligetil at aflive. Vi tror dog på, at det i det store og hele lykkedes. Efter ophævelse af kogeanbefalingen har Vandværket evalueret på sagen, og fundet nogle områder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at etablere nogle tiltag, bl.a. revurdering af prøvetagningsprogrammet. Selvom vandværket altid har taget en del flere prøver end lovkravet, finder bestyrelsen alligevel at programmet bør udbygges. Voldsomt ledningsbrud og manglende vandforsyning d. 18. november En fredelig tirsdag aften blev pludselig hektisk, da vandtrykket i hele forsyningsområdet faldt, så kun de lavest beliggende ejendomme havde vand i hanerne. Dette medførte naturlig nok rigtigt mange opkald til vandværket. Fejlen blev fundet ved Haldvejen i Torup, hvor en stor forsyningsledning var flækket på langs. Det lykkedes at isolere området hvorefter alle - bortset fra 30 ejendomme i nærområdet - igen havde normal vandforsyning. Tilbage var nu blot at udbedre skaden på vandledningen, hvilket blev udført af vandforsyningens montører. Arbejdet var afsluttet onsdag morgen kl , hvorefter alle ejendomme igen havde vandforsyning. Årsagen til ledningsbruddet var forkert udført entreprenørarbejder ved nedgravning af vandledningen i 70érne. Konsekvensen var en vandtab på 200 m3, hvilket svarer til 2 husstandes vandforbrug i et år. Herudover skete der store skader på kørebanen. 9. Fremtid og planlægning Et fokusområde vil fortsat være lækagesøgning og udskiftning af forsyningsledninger. Herudover vil bestyrelsen planlægge, hvad der skal ske med de gamle behandlingsanlæg. Et tredje fokusområde vil være vurdering af administrative forhold i relation til vandsektorloven, og de krav til administration denne giver. 10. Stor tak til vore ansatte og forbrugere. Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til vort personale, der igen i år har leveret en god og effektiv indsats og stort engagement, ikke mindst i forbindelse med forureningssagen. 10

11 Tak til alle forbrugere for den imødekommenhed, som i årets løb er blevet udvist over for vandforsyningens medarbejdere i forbindelse med forureningssagen og nødvendige reparationsarbejder på veje og i haver, og ikke mindst med udvist tålmodighed for den lange periode, hvor en del af forbrugerne har måttet koge drikkevandet. 11

Årsberetning 2015/2016

Årsberetning 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Årsberetning 2016/2017

Årsberetning 2016/2017 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværk og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding... 4 5.

Læs mere

Halsnæs Vandforsyning

Halsnæs Vandforsyning Halsnæs Vandforsyning Ullerup Skovvej 20 3390 Hundested 47 98 12 03 huvand@huvand.dk www.huvand.dk Nyt vandværk indviet juni 2013. Årsberetning 2013/2014 Indhold: Bestyrelsens beretning Sms-service Regnskab

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vandkvalitet Vi har både godt og rigeligt vand fra vores boringer i St. Fuglede og ved Svallerup Strand. Der har i 2014 ikke været konstateret pesticider i vores drikkevand.

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2015. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning generalforsamling tirsdag den 31. maj Beretning for år 2015.

Vallensbæk Strands Vandforsyning generalforsamling tirsdag den 31. maj Beretning for år 2015. Vallensbæk Strands Vandforsyning generalforsamling tirsdag den 31. maj 2016. Beretning for år 2015. Vandmængder er anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total vandmængde,

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2015 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 34% Produktion 47% Distribution 19% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.13-30.09.14:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.13-30.09.14: 1: Bestyrelsens arbejde i 2014 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 50-års jubilæum den 17. august 2014 o 8 bestyrelsesmøder o 4 regnskabsmøde

Læs mere

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011.

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. Bestyrelsen: Efter generalforsamlingen den 25. marts 2010 konstituerede bestyrelsen for Østbirk Vandværk (kaldt ØV) sig således:

Læs mere

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B, Frederikssund. Dagsorden iht. vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent Der var ingen der stillede op, så formanden blev valgt som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling 2015. Tøvelde Forsamlingshus 13. Juni kl. 14.00

Generalforsamling 2015. Tøvelde Forsamlingshus 13. Juni kl. 14.00 Generalforsamling 2015 Tøvelde Forsamlingshus 13. Juni kl. 14.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Det reviderede årsregnskab forelægges

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Balance pr. 31/12 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis 1 Påtegning bestyrelsen 2 Revisionspåtegning 3

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE Beretning 2016 2016 var hvad jeg vil kalde et hektisk år, med flere udfordringer, og så er vi officielt blevet et stort vandværk. Det kommer

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15: 1: Bestyrelsens arbejde i 2015 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 10 bestyrelsesmøder o 2 regnskabsmøder o 1 generalforsamling o 4 møder om Vandsektorloven

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Generalforsamling 2014. Formandens beretning. 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Vi har nu været underlagt det nye Forsyningssekretariatet, i 5 år nemlig 2010 til 2014. Vi har sammen med revisor foretaget alle de påkrævede indberetninger og har ikke fået nogen

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015

Bestyrelsens beretning for 2015 1. April 2016 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2015 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 82) Onsdag den 13. april 2016 På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2015 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Sletterhage Vandværk. Beretning for året 2013

Sletterhage Vandværk. Beretning for året 2013 Beretning for året 2013 Sletterhage I 2013 fik Sletterhage leveret 10.978 m 3 fra fællesvandværket. I 2012 fik vi leveret 10.271 m 3. Så dette niveau ser ud til at være niveauet for andelshavernes forbrug.

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Ejstrupholm Vandværk. Beretning for 2015 på generalforsamlingen d. 29. marts Antal forbrugere:

Ejstrupholm Vandværk. Beretning for 2015 på generalforsamlingen d. 29. marts Antal forbrugere: Ejstrupholm Vandværk Beretning for 2015 på generalforsamlingen d. 29. marts 2016 Antal forbrugere: Ved slutning af 2015 var der tilsluttet 967 forbrugere på vandværket. Det er en stigning på 3 forbrugere

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2015

Bestyrelsens årsberetning for 2015 Bestyrelsens årsberetning for 2015 På sidste generalforsamlingen blev Peter Bak Christensen nyvalgt til bestyrelsen. Thomas Herskind Olesen og John Jakobsen blev begge genvalgt. Under eventuelt blev Erik

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk 2010 - Information fra Torkilstrup- Lillebrænde (T- LV) Lillebrændevej 58 (ifølge drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 30) Regnskabet For første gang i T- LVs levetid har vi i år underskud på driftsregnskabet.

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. april 2014 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej Helsinge

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. april 2014 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej Helsinge HELSINGE VANDVÆRK Ridebanevej 10 3200 Helsinge Dagsorden: Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb.

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Kolonne A B C D E Parameter kendes/ accepteres Skærpet kontrol:

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2014 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Årsberetning Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk

Årsberetning Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk Årsberetning 2008 Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk Tak for ordet: Kerte & Omegns Vandværk leverer vand til ca. 350 ejendomme i 2008. Der er tilsluttet 3 nye ejendomme til vandværkets ledningsnet

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

I/S Ryomgård Vandværk

I/S Ryomgård Vandværk I/S Ryomgård Vandværk cvr.nr. 23 47 82 18 8550 Ryomgård Årsrapport for 2004 1 Indhold side Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 25. april 2006 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 25. april 2006 kl i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 kl. 19.00 i Restaurant Hønsehuset Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. DEN 31. MARTS 2016 kl I HJELM FORSAMLINGSHUS VEDRØRENDE ÅRET 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. DEN 31. MARTS 2016 kl I HJELM FORSAMLINGSHUS VEDRØRENDE ÅRET 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 31. MARTS 2016 kl. 19.30 I HJELM FORSAMLINGSHUS VEDRØRENDE ÅRET 2015 VELKOMMEN Jeg vil gerne byde velkommen til Gammelsø Vandværks generalforsamling her i Hjelm Forsamlingshus.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Bestyrelsensberetning

Bestyrelsensberetning Bestyrelsensberetning Den er også i år delt på to hænder. Jeg tager formandsberetningen og Jan tager driftsberetningen. Indledningsvis skal nævnes at dagen i dag ikke alene er vores generalforsamling,

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Endelig ligger der den daglige håndtering af henvendelser fra forbrugere og samarbejdspartnere.

Endelig ligger der den daglige håndtering af henvendelser fra forbrugere og samarbejdspartnere. Beretning for 2015 (Det talte ord gælder) Indledning Som jeg har indledt de sidste års beretninger med, så kan bestyrelsen kigge tilbage på endnu et travlt år i Lille Næstved Vandværk. Med et vandværk

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. Beretning for år 2010.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. Beretning for år 2010. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. Beretning for år 2010. 2010 var et travlt år for vor vandforsyning med mange opgaver. Den udpumpede vandmængde er år Indvinding

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Greve landsby vandværk primo mar. 2014

Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Hjemmeside: www.grevelandsbyvand.dk Bestyrelsen indkalder herved i henhold til vandværkets vedtægter til Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S www.himmelevvand.dk April 2016 Referat fra generalforsamlingen den 29. marts 2016 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen og byde

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Mariager Vand amba Beretning 2011 til generalforsamlingen tirsdag d. 27. marts 2012 i Den gamle Smedje, Kirkegade 9, Mariager

Mariager Vand amba Beretning 2011 til generalforsamlingen tirsdag d. 27. marts 2012 i Den gamle Smedje, Kirkegade 9, Mariager Mariager Vand amba Beretning 2011 til generalforsamlingen tirsdag d. 27. marts 2012 i Den gamle Smedje, Kirkegade 9, Mariager 1. Indledning Året 2011 fik os ikke ud af Vandsektorloven, der som bekendt

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen.

ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen. ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen. Andelshavere: Haarlev vandværk har i beretningsperioden haft en nettotilgang

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011:

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011: Beretning for 2011 (Det talte ord gælder) Indledning 2011 har vi lagt bag os for snart et par måneder siden, og det er nu tid til at foretage den årlige status på året der er gået. Det har i lighed med

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S GRAUBALLE VANDVÆRK I/S Afholder ordinær 1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 på Grauballe Lund 1 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning af formand. Det reviderede regnskab. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Beretning for året februar 2005

Beretning for året februar 2005 Beretning for året 2004 21. februar 2005 Indledning Bestyrelsen Hændelser Projekter: DSL - Målere - Opmåling af ledningsnet Nødforbindelse Beredskabsplan Forbrugere: Oplysning Fremtiden Afslutning Indledning

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2014 30.09.2015

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2014 30.09.2015 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2014 30.09.2015 Medlemmer Der er 815 medlemmer i vandværket. Dvs. en tilgang på 29 medlemmer. Tilgang: 28 i ny udstykning og 1 på Horsensvej. Det er sådan

Læs mere