Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren"

Transkript

1 Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Indledning Midtfyns Vandforsyning har den 22. april 2013 ansøgt om forøgelse af selskabets prisloft pr. 1. april Ansøgningen er begrundet med, at selskabet pr. 1. april 2012 har overtaget Andelsselskabet Sdr. Nærå Vandværk. Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er belæg for en forøgelse af selskabets prisloft for KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr FORSYNINGSSEKRETARIATET Afgørelse Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. gældende for Prisloftet fastsættes til 17,04 kr. pr. m 3. Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms. Afgørelsen er truffet i medfør af 17 i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen). Sagsfremstilling Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. modtog afgørelse om prisloftet for 2013 den 12. februar I afgørelsen er selskabets prisloft for 2013 fastsat til 15,26 kr. pr. m 3 inklusive afgifter, men eksklusive moms. Midtfyns Vandforsyning ansøgte den 22. april 2013 med henvisning til prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 1, om forøgelse af selskabets prisloft Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2 2/8 pr. 1. april Ansøgningen er begrundet med, at selskabet har overtaget Sdr. Nærå Vandværk pr. 1. april Selskabet har i sin ansøgning tillige ønsket en forøgelse af tillægget for afskrivninger på historiske investeringer i Sdr. Nærå Vandværk. Selskabet har fremsendt yderligere oplysninger i mail af den 18. og 19. februar Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Midtfyns Vandforsyning den 26. februar 2014 med to ugers høringsfrist. Selskabet har afgivet høringssvar inden for fristen. Reglerne De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i prisloftbekendtgørelsen. Prisloftet for 2013 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens 4, stk Prisloftet kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt der er sket en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde og selskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger, eller at der i et enkelt år sker et markant fald i leverede mængder, jf. prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 1. I den foreliggende sag, hvor der er tale om overtagelse af et andet vandselskab, er det imidlertid reglerne i prisloftbekendtgørelsens 17, der er relevante. Det fremgår heraf, at I tilfælde af vandselskabers fusion fremsender det fortsættende eller nye vandselskab et revideret budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af et nyt prisloft. De hidtidige prislofter gælder uændret indtil, sekretariatet udmelder et nyt prisloft. Det nye prisloft kan ikke overstige et vægtet gennemsnit af de hidtidige prislofter ved uændret aktivitet. Disse bestemmelser giver udover mulighed for inddækning af forøgede driftsomkostninger, øvrige omkostninger mv., tillige mulighed for at lade afskrivninger på historiske investeringer i det overtagne selskab indgå i et prisloft for det fusionerede selskab.

3 3/8 Begrundelse I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de modtagne oplysninger samt de beregninger, der fører frem til forøgelsen af prisloftet. Ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012 Midtfyns Vandforsyning har ansøgt om forhøjelse af prisloftet pr. 1. april 2012, jf. prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 1, begrundet i udvidelse af forsyningsområdet og deraf følgende forøgede driftsomkostninger. Selskabet har i sin ansøgning af 22. april 2013 beskrevet udvidelsen af selskabets forsyningsområde ved overtagelsen af Sdr. Nærå Vandværk. Dette vandværk består af 2 vandværksbygninger med produktionsanlæg, 3 boringer, 799 forbrugere samt ca. 30 km hovedledningsnet. I forbindelse med overtagelsen ophører Sdr. Nærå Vandværk med at blive drevet som et selvstændigt forsyningsområde. De 2 vandværker og 3 boringer er således ikke i drift, og vandet leveres fra Midtfyns Vandforsynings øvrige vandværker. Midtfyns Vandforsyning har også i indtil overtagelsen leveret vand til Sdr. Nærå Vandværk. Udvidelsen af forsyningsområdet, som ultimo 2011 udgjorde 395 km, består herefter af en tilvækst i ledningsnettet på 30 km, svarende til ca. 7,6 pct. Antallet af forbrugere, som ultimo 2011 var 6.668, er steget med 799, svarende til 8,3 pct. Sdr. Nærå Vandværk har i årene op til overtagelsen årligt leveret m 3 vand, og det har således ikke været omfattet af vandsektorloven, og der har derfor heller ikke været fastsat et prisloft. Midtfyns Vandforsyning har i ansøgningen opgjort de gennemsnitlige driftsomkostninger for de seneste 5 år i Sdr. Nærå Vandværk til at udgøre kr. pr. år. Midtfyns Vandforsyning har endvidere ansøgt om at få forøget tillægget for historiske investeringer med henblik på at få øget selskabets indtægtsramme til investeringer i et omfang, så selskabet fortsat kan vedligeholde ledningsnettet i Sdr. Nærå. Selskabet har efter overtagelsen udarbejdet et pris- og levetidskatalog for Sdr. Nærå Vandværk pr. 1. april 2012, der udviser materielle anlægsaktiver til en værdi i alt kr Opgørelsen er grundet et begrænset datamateriale lavet ved at anslå anskaffelsesårene for anlægsaktiver på baggrund af viden om byudviklingen i Sdr. Nærå området.

4 4/8 Vurdering Der er i dette tilfælde tale om, at Midtfyns Vandforsynings overtager Sdr. Nærå Vandværk, som ophører som selvstændigt vandværk og dets vandværker og boringer nedlægges. Ydermere ønsker Midtfyns Vandforsyning udover dækning for de deraf følgende driftsomkostninger mv. et tillæg for afskrivninger på historiske investeringer i Sdr. Nærå Vandværk. På denne baggrund vil Forsyningssekretariatet vurdere sagen ud fra prisloftbekendtgørelsens bestemmelser om fusion, jf. bekendtgørelsens 17. Når to vandselskaber fusionerer, skal det fortsættende eller det nye vandselskab fremsende et revideret budget til Forsyningssekretariatet til brug for Forsyningssekretariatets beregning af et nyt prisloft, jf. prisloftbekendtgørelsens 17, stk. 1. Sdr. Nærå Vandværk har ikke tidligere været omfattet af prisloftreguleringen. Forsyningssekretariatet har derfor ud fra de meddelte oplysninger beregnet et prisloft for Sdr. Nærå Vandværk på samme måde, som hvis selskabet havde været omfattet af reglerne. Dette sker på grundlag af oplysninger i selskabets ansøgning af 23. april 2013 med tilhørende bilag, herunder det opstillede pris- og levetidskatalog for Sdr. Nærå Vandværk. I det følgende lægges dette prisloft samt det korrigerede prisloft 2013 for Midtfyns Vandforsyning til grund for fastsættelsen af det nye prisloft 2013 for Midtfyns Vandforsyning. Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af Midtfyns Vandforsynings tidligere indberettede oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2013 samt de senere meddelte oplysninger om Sdr. Nærå Vandværk er muligt at træffe afgørelse om det nye selskabs prisloft for Overtagelsen er sket pr. 1. april 2012 og Forsyningssekretariatet modtager selskabets ansøgning den 23. april På den baggrund finder Forsyningssekretariatet, at en regulering af prisloftet for Midtfyns Vandforsyning først kan ske for prisloftåret 2013, således, at de beregnede omkostninger, der hidrører fra Sdr. Nærå Vandværk får fuld vægt i prisloftet for På baggrund af dette fastsættes tillæg for de budgetterede driftsomkostninger, tillæg for historiske investeringer, tillæg for lovpligtige revisorerklæringer og FVD/DANVA kontingent og fradrag for renteindtægter og for overdækning som summen af de tilsvarende tillæg/fradrag for Midtfyns Vandforsyning og Sdr. Nærå Vandværk. Beregningen af Sdr. Nærå Vandværks driftsomkostninger tager udgangspunkt i de af Midtfyns Vandforsyning opgjorte gennemsnitlige driftsomkostninger for de seneste 5 år i Sdr. Nærå Vandværk på kr. pr. år. Her fra har Forsyningssekretariatet trukket det deri indeholdte

5 5/8 betalte kontingent til FVD på gennemsnitligt kr. Derved fremkommer beløbet på kr. Tilsvarende fastsættes tillæg for de historiske investeringer som det i de korrigerede prisloft for Midtfyns Vandforsyning indeholdte beløb tillagt det i det beregnede pris-og levetidskatalog for Sdr. Nærå Vandværk for 2013 indeholdte beløb til afskrivninger på kr. I henhold til prisog levetidskataloget for Sdr. Nærå Vandværk er den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver i alt kr. Under øvrige omkostninger er det oven for anførte kontingent til FVD på kr. tillagt det for Midtfyns Vandforsyning indberettede beløb på kr. Endvidere er som nettofinansielle omkostninger tillagt Sdr. Nærå Vandværks gennemsnitlige årlige renteindtægt i perioden , opgjort til kr. pr. år., hvorefter den samlede renteindtægt udgør kr., som fradrages i opgørelsen. Selskabet har i sit høringssvar oplyst, at det af selskabets bogføringsmateriale for 2013 fremgår, at det har haft udgifter til afgift af ledningsført vand på kr. Dette skyldes, at selskabet er skiftet fra kvartalsmoms til månedsmoms i 2013, så de faktiske udgifter svarer til 5 kvartalers vandafgift. Selskabet anmoder om, at dette beløb lægges til grund for nærværende fastsættelse af prisloft 2013 Forsyningssekretariatet er indstillet på at lægge dette til grund for fastsættelsen af prisloft Det samlede beløb for 1:1 omkostninger bliver herefter kr. Midtfyns Vandforsyning har en overdækning, som betyder, at der sker et fradrag i prisloftet på kr. pr. år. Sdr. Nærå Vandværk har ligeledes en overdækning. Overdækningen opgøres som selskabets likvide beholdninger, værdipapirer, kapitalandele og tilgodehavender mv. fratrukket kortfristede gældsposter, som alene vedrører driften af selskabet. Ved Sdr. Nærå Vandværks ophør 31. marts 2012 kan overdækningen på baggrund af de fremlagte oplysninger opgøres således: Under/overdækning ved ophør 31. marts 2012 (kr.) Indestående aftalekonto Bank - checkkonto Girobeholdning Offentlige instanser Debitorer Aktiver i alt Kortfristede gældsposter 0 Overdækning Fradrag pr. år i 8 år

6 6/8 Det samlede fradrag for overdækning bliver herefter kr. ( kr.), og det samlede fradrag for korrektioner i forhold til tidligere år bliver herefter på kr. Prisloftet for det fusionerede Midtfyns Vandforsyning for 2013 fremgår herefter af nedenstående tabel: (kr.) Driftsomkostninger Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 inkl. tillæg iht. 8, stk. 4 Forhøjelse af driftsomkostninger iht. 8, stk. 5 Bortfald af væsentlige omkostninger Midtfyns Vandforsyning Korrigeret prisloft for Korrektion for prisudvikling Korrektion for generelt effektiviseringskrav Korrektion for individuelt effektiviseringskrav 0 Sdr. Nærå Vandværk Midtfyns Vandforsyning prisloft 2013 efter fusion Driftsomkostninger i alt Investeringer Tillæg for historiske investeringer Tillæg for gennemførte investeringer i Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011 Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og Investeringstillæg i alt Øvrige omkostninger mv. Tillæg for 1:1 omkostninger i Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVDkontingent Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011 Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i Korrektion ift. faktiske 0 0

7 7/8 driftsomk. til miljø- og servicemål 2011 Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013 Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i Øvrige udgifter mv. i alt Korrektioner i forhold til tidligere år Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010 Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft Korrektioner ift. tidligere år i alt Indtægtsramme i alt Debiteret vandmængde Prisloft 2013 i kr. pr. m 3 15,26 17,04 Prisloft 2013 ekskl. afgift for ledningsført vand kr. pr. m 3 8,82 9,41 Indtægtsrammen for 2013 forhøjes herefter fra kr. til kr., hvilket svarer til en forhøjelse af prisloftet til 17,04 kr. pr. m 3. Forsyningssekretariatet har lagt den debiterede vandmængde på m 3 til grund for beregningen.

8 8/8 Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. De klageberettigede er ifølge 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet. Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ifølge 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger. Bilag Til brug for denne afgørelse har Forsyningssekretariatet anvendt følgende bilag samt det materiale, som selskabet har indsendt: Selskabets ansøgning af 23. april 2013 Selskabets supplerende oplysninger i mail af 17. og 19. februar 2014 Med venlig hilsen Christian Geel Andersen Fuldmægtig Tlf. direkte

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere