Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels Karlsen, Gitte Lumby Hansen (stedfortræder), Carina Kristensen Berth (orlov) Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Hjælp til indskud til bolig - LUKKET SAG Præsentation af centre Prøvespisning og brugerundersøgelse af madordning til pensionister Ny model for barselsbesøg Midtvejsevaluering af "Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar" Meddelelser fra formanden Underskriftsside Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

4 2. Hjælp til indskud til bolig - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/1885 Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

5 3. Præsentation af centre Sagsnr.: 14/374 Beslutningstema Præsentation af de centre der refererer til udvalget. Indstilling Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at tage præsentationen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anette Eriksen deltog ikke, i stedet deltog suppleant Jytte Bendtsen. Sagen udsat. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Centerchef Annette Hein-Sørensen præsenterer Center for Sundhed og Forebyggelse, herunder politikker, organisering, centrets medarbejdere, vigtigste (drifts-)opgaver, kommune- og borgerdata på centrets område, centrets budget og økonomi samt centrets vigtigste udviklingsopgaver og langsigtede mål. Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

6 4. Prøvespisning og brugerundersøgelse af madordning til pensionister Sagsnr.: 14/1772 Beslutningstema Prøvespisning og brugerundersøgelse af madordning til pensionister Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende prøvespisning og godkende at ældrerådet foretager telefoninterview Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I forbindelse med indgåelse af aftale med Din Private Kok om levering af mad til hjemmeboende pensionister blev der nedsat et kostråd bestående af tre medlemmer fra ældrerådet, en bruger samt formanden for social- og sundhedsudvalget. Kostrådet skal følge kvaliteten af den leverende mad. Center for Sundhed og Forebyggelse har tidligere gennemført undersøgelser sammen med kostrådet. I 2006 blev der udleveret spørgeskemaer til brugerne sammen med maden. Under halvdelen svarede. I 2007 gennemførte kostrådet sammen med medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget en prøvespisning over to uger. I 2011 gennemførte ældrerådet på vegne af kommunen telefoninterview af borgere, der var tilmeldt madordningen. På denne måde var intervieweren neutral i forhold til leverandør og borger. Ikke alle borgere blev truffet eller ønskede at deltage i undersøgelsen, men godt og vel halvdelen svarede. Alle tre undersøgelser har givet et generelt positivt indtryk af madordningen. Der er aktuelt tilmeldt ca. 45 borgere i madordningen. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at gennemføre en ny undersøgelse af borgernes tilfredshed med madordningen. Dette kan ske i form af en prøvespisning efterfulgt af telefoninterview. Ældrerådet er interesserede i at deltage i prøvespisningen og vil også medvirke til at gennemføre telefoninterviewene. Ved deltagelse af medlemmer fra ældrerådet og fra Social- og Sundhedsudvalget i prøvespisningen, vil antallet af prøvespisere udgøre 12 personer. Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

7 Center for Sundhed og Forebyggelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget prøvespiser maden sammen med ældrerådet i uge 14 og 15. Prøvespiserne bestiller mad på samme måde som borgerne og skal hver dag bedømme maden på smag, konsistens, portionsstørrelse og udseende. Bedømmelserne bliver samlet sammen af Center for Sundhed og Forebyggelse, der laver en oversigt over bedømmelserne. Efterfølgende gennemfører ældrerådet telefoninterviews, som Center for Sundhed og Forebyggelse samler sammen. Resultatet af prøvespisningen og telefoninterviewene bliver forelagt Social- og Sundhedsudvalget og ældrerådet. Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 83 Bilag: 1 Åben Evalueringsskema prøvespisning 8727/14 2 Åben Spørgeskema 8724/14 3 Åben Menuplan 8821/14 Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

8 5. Ny model for barselsbesøg Sagsnr.: 13/7847 Beslutningstema Godkendelse af ny model for aflæggelse af barselsbesøg i Vallensbæk Kommune. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende en ny model for aflæggelse af barselsbesøg Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Implementeringen af en ny model vurderes, at kunne holdes indenfor de eksisterende økonomiske rammer for Sundhedsmæssige konsekvenser Sundhedsstyrelsens anbefalinger sætter fokus på at fortsætte det vigtige arbejde sundhedsplejen udfører i barselsbesøgene. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen har revideret deres anbefalinger til den kommunale sundhedsplejes aflæggelse af barselsbesøg efter fødslen. De nye anbefalinger indgår i den samlede beskrivelse af de regionale og kommunale opgaver i forbindelse med graviditet og barsel og erstatter således kapitel 15 i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen fra 2009 (jf. bilag). Anbefalingerne er blevet revideret for at fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn. De nye anbefalinger indebærer en udvidelse af målgruppen, således at Sundhedsplejen nu skal tilbyde at aflægge et barselsbesøg til alle familier, der er indlagt under 72 timer efter fødslen, hvor de førhen skulle tilbyde barselsbesøg til familier, der blev udskrevet fra hospitalerne meget kort tid efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at barselsbesøgene aflægges på 4. eller 5. dagen efter fødslen. Tidligere har Sundhedsplejen i Vallensbæk Kommune ikke tilbudt barselsbesøg på lørdage, søn- og helligdage, men på dagen fra fødslen. Udvidelsen af målgruppen indebærer, at ca. 160 familier årligt skal have tilbud om barselsbesøg af Sundhedsplejen i Vallensbæk Kommune. Sundhedsplejen har som et pilotprojekt afprøvet de nye anbefalinger i en periode på 3 måneder. I perioden har der været 44 fødsler, hvor alle familier er blevet ringet op på 2. eller 3. dagen efter udskrivelsen fra hospitalet. Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

9 Alle har fået tilbud om barselsbesøg af en sundhedsplejerske på 4. eller 5. dagen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, og 12 familier tog imod tilbuddet. Kun 1 af disse 12 barselsbesøg lå på en lørdag. Ingen børn er i perioden blevet genindlagt med dehydrering, manglende trivsel eller problemer med amningen, mens ét barn er genindlagt med gulsot på 3. dagen - efter hjemmebesøg af en jordemoder. De nye anbefalinger har ført til et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug i Sundhedsplejen. I perioden er der brugt ca. 50 timer til at stå til rådighed på lørdage, mens der reelt kun har været et ønske om barselsbesøg 1 enkelt gang med en varighed på ½ time. Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler, at Sundhedsplejen i Vallensbæk Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, blot med den tilføjelse, at besøget tilbydes på 6. dagen efter fødslen, såfremt 4. og 5. dagen begge ligger i weekenden. Ud over dette tilbydes barselsbesøg på udvalgte helligdage for eksempel omkring påske, Kristi Himmelfarts dag, Store bededag, pinse samt omkring jul og nytår. Familier kan altid indenfor de første 7 dage efter udskrivelsen efter fødslen kontakte den fødselsafdeling, hvor de var indlagt. Forslaget vurderes at kunne holdes indenfor de eksisterende økonomiske rammer for Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Barselsplejen Anbefalinger for svangreomsorgen - Kapitel /13 Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

10 6. Midtvejsevaluering af "Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar" Sagsnr.: 11/20016 Beslutningstema Orientering om midtvejsevaluering af Fars køkkenskole så bliver familien grydeklar. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anette Eriksen og suppleant Jytte Bendtsen deltog ikke. Sagen udsat. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Projektet støttes af Nordea-fonden med kr fordelt over 3 år. Egenfinansieringen for Vallensbæk Kommune udgør i alt kr Sundhedsmæssige konsekvenser Sundhedsprojektet Fars Køkkenskole- så bliver familien grydeklar skal styrke familien Danmarks madlavningskompetencer, så de tilbereder og spiser sund, hjemmelavet mad af gode råvarer, som de har tilberedt sammen også om 5 år. Projektet skal udvikle en kommunal model for, hvordan man kan stimulere til at fædre og den næste generation oplever glæde, interesse og færdigheder for hjemmelavet, sund mad via en Vallensbæk-model, som andre kommuner og familier i Danmark kan få gavn af. I Vallensbæk er målet i projektperioden at inspirere 400 fædre til at kunne lave mad med deres børn, og at udvikle et koncept, der kan forankres i kommunen. Det har allerede midtvejs i projektet vist sig, at projektet fører til positive sundhedsmæssige konsekvenser i forhold til de ønskede mål, og at det også har mange øvrige positive effekter. Først og fremmest får de deltagende fædre og børn lyst og kompetence til at lave mere sund mad sammen. Det er vigtigt at pointere, at der er tale om kompetencer, som er vedvarende og som vil få positive sundhedsmæssige konsekvenser for familierne også på længere sigt. Det viser sig også, at fædre og børn får styrket deres indbyrdes relation, og at projektet udfylder et behov fra fædre og børn om at lave en meningsfuld aktivitet sammen i en travl og hektisk hverdag. Dertil giver det fædre og børn et socialt og inkluderende netværk, hvor projektgruppen for eksempel oplever, at børn med forskellige diagnoser deltager på lige fod med andre. Fars køkkenskole er lykkedes med at skabe gejst og opbakning hos mænd, som generelt er en svær målgruppe at nå, i forhold til sundhedsindsatser. Fars køkkenskole har også Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

11 vist sig at kunne tiltrække mindre ressourcestærke familier, og dermed være et godt eksempel på at skabe mere lighed i sundhed. Udover dette giver Fars køkkenskole også nogle interessante resultater i forhold til vægttab, hvor flere fædre vurderer, at de selv og deres børn har tabt sig ved at deltage i kurset. Dette har ikke været et mål med projektet, men er en meget positiv sidegevinst. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Baggrund En ekstern evaluator Filges Analyse v/ Tine Filges har i september 2013 udarbejdet en midtvejsevaluering af Fars køkkenskole så bliver familien grydeklar. Evaluator har ekspertise i evaluering af sundhedsfremmende projekter og har stor erfaring med unge og sundhedsadfærd. Effektmålingerne er udført i samarbejde med Niels-Henrik Møller Hansen, lektor ved Aalborg Universitet. Beskrivelse af konceptet Fars køkkenskole er et madlavningskursus målrettet fædre og deres børn i klasse, som strækker sig over 5 aftener i løbet af ½ år, hvor fædre og børn mødes én aften (ca. 3 timer) om måneden i et skolekøkken. På et hold er der mellem 8-12 fædre og 8-15 børn. På køkkenskolens fem aftener underviser en kok/lærer og en ernæringsfaglig medarbejder i madlavningsteknikker og tilberedningsmetoder, som fædre og børn afprøver. Efterfølgende tilberedes og nydes et måltid sammen med holdet. Centralt i konceptet er, at der undervises i, hvordan fædrene kan inddrage børnene i madlavningen og fokus er på, at fædre og børn får nogle gode oplevelser sammen i køkkenet. Dernæst er det essentielt, at stemningen er hyggelig og tonen uformel. Midtvejsevalueringen Midtvejsevalueringen viser, at projektgruppen bag Fars køkkenskole har etableret et solidt samarbejde med skolerne og er langt inde i processen med at udvikle og afprøve et samlet køkkenskolekoncept, der henvender sig til målgruppen fædre med børn i Vallensbæk Kommune. Evaluator hæfter sig ved, at projektet er velorganiseret, og at det møder stor gejst og opbakning fra fædre og børn - og deres mødre. Fars køkkenskole imødekommer et behov for fædrene om at være sammen med deres børn om en meningsfuld aktivitet. Udover dette følger midtvejsevalueringen op på de 10 succeskriterier fra projektbeskrivelsen: I forhold til succeskriterium 1 og rekrutteringen af deltagerne, har Fars køkkenskole indtil nu nået målet for antal deltagere 200 fædre og 215 børn. Evaluator vurderer samtidig, at Fars køkkenskole med den nuværende udvikling får rekrutteret de forventede antal deltagere dvs. minimum 60 % af 450 familiefædre. I relation til succeskriterium 2 og deltagernes gennemførelsesprocent, viser den nuværende opgørelse, at mere end 80 % deltager 4 ud af 5 mødegange. Der er således tale om en høj gennemførelsesprocent, som ligger langt over det forventede niveau på 60 %. Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

12 I tilknytning til succeskriterierne 3 og 4, som handler om deltagernes udbytte, er det evaluators vurdering, at køkkenskolens forskellige aktiviteter har den ønskede kompetenceudviklende virkning og dermed er med til at skabe en øget bevidsthed om sund madlavning og råvarer hos deltagerne. Effektmålingerne viser, at deltagerne spiser sundere, får kendskab til nye madlavningsteknikker, nye råvarer og nye retter. I forlængelse af succeskriterium 5, som omhandler brugen af sociale medier, viser opgørelserne indtil videre, at deltagerne i køkkenskolerne jævnligt anvender projektets internetbaserede fora (hjemmeside og Facebook), selvom Facebook ikke er helt med i det ønskede omfang. Det er evaluators vurdering, at besøgstal og trafik vil stige i takt med, at projektgruppen anvender Facebook til at dele vigtige informationer og nyheder som fx den nye Videokogebog. I forbindelse med succeskriterium 6, der vedrører konceptudvikling og forankring, er det er evaluators vurdering, at Fars Køkkenskole er et veludviklet koncept, som har potentiale til at blive implementeret i kommunen og dermed uddanne og fastholde familiefædre, så de også på længere sigt prioriterer god og sund mad. I sammenhæng med succeskriterium 7, 8 og 9, som har fokus på effekt og forankring og først skal være i mål i 2015, er det evaluators vurdering, at Fars køkkenskole har de relevante aktiviteter i gang, som skal til for at opfylde succeskriterierne. I forhold til succeskriterium 10, som omhandler konceptets udbredelse til andre kommuner inden 2016, igangsætter Fars køkkenskole initiativer og aktiviteter, som danner basis for, at konceptet kan udbredes. Det er evaluators skøn, at der er behov for supplerende indsatser i forhold til at sikre opfyldelse af succeskriterium 10, hvilket der arbejdes videre med indenfor de økonomiske rammer i projektet. Øvrige resultater fra effektmålingen Evalueringen har desuden afdækket en række supplerende og positive resultater målt efter et halvt år: Andelen af deltagere, som ønsker at lave sund aftensmad, er steget med 38 % efter køkkenskolen 87 % har prøvet nye retter fra Fars køkkenskole, og 64 % angiver, at de har fået mere lyst til at lave mad 69 % har oftere børn med i køkkenet, og 72 % synes, at det er sjovere at lave sund aftensmad 22 % synes, at det er nemmere at få tid til at lave aftensmad, og 99 % oplever, at de har fået hyggelige stunder sammen med børnene 35 % angiver, at de har tabt sig, og 29 % angiver, at børnene har tabt sig 95,4 % har lært nye fædre at kende, og 82 % synes, at de er blevet bedre til at bruge nye råvarer 82 % angiver, at de har fået et bedre forhold til deres børn, og 82 % oplever, at de er blevet bedre til at lave med sammen med børnene De tre vigtigste grunde til, at deltagerne har meldt sig til Fars køkkenskole, er følgende: 1. For at lave en social og meningsfuld aktivitet sammen med sit barn 2. For at få tips og ny inspiration til madretter i hverdagen 3. På grund af barnets direkte opfordring Andre grunde til at melde sig til køkkenskolen er et ønske om at møde andre fædre fra lokalområdet, at lære noget om madlavning generelt, at udvikle relationen til Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

13 (bonus)barn, at involvere barnet i madlavning, at udfordre barnets kræsenhed og at få udviklet sit madlavningsrepertoire fra kun at grille i haven i sommerhalvåret til også at omfatte den daglige indendørs madlavning. Familierne oplever et tidspres i tidsrummet fra de har fri fra arbejde og til at børnene skal i seng. I dette tidsrum på ca. 3-4 timer skal der handles, laves mad, spises, ryddes op, laves lektier, dyrkes sport og andre fritidsaktiviteter. Så madlavningen skal helst kun tage 10 minutter, som en af deltagerne siger og i øvrigt både være noget alle kan lide, sundt og ikke for dyrt. Det er evaluators vurdering, at Fars køkkenskole i høj grad har medtænkt og implementeret familiernes udfordringer i konceptet. Opskrifterne er eksempelvis nemme, økonomiske, sunde, velsmagende og hurtige at tilberede. Det videre arbejde med projektet Evalueringen viser, at konceptet giver mening for borgerne og at det har positive effekter, både sundhedsmæssige og sociale. Center for Sundhed og Forebyggelse vil arbejde videre med udvikling af konceptet, forankringen af konceptet i Vallensbæk Kommune samt udbredelse af Vallensbækmodellen i andre kommuner. Center for Sundhed og Forebyggelse har allerede afprøvet det pædagogiske set-up og øvrige elementer fra konceptet, blandt andet i samarbejdet med frivillige omkring madaktiviteter og i samarbejdet med skoler og SFO omkring sundhed og madlavning. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Midtvejsevaluering_final_ /14 Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

14 7. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

15 Underskriftsside Anette Eriksen Morten Schou Jørgensen Arne Petersen Niels Karlsen Gitte Lumby Hansen (stedfortræder) Carina Kristensen Berth (orlov) Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: KFUM, Spejderhytten Rendsagervej 3, 2625 Vallensbæk Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar

Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar Midtvejsevaluering Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar September 2013 Filges Analyse Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Beskrivelse af konceptet 5 Evalueringens metode og datagrundlag 6 Midtevejsevalueringens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Evaluering af Familieiværksætterne

Evaluering af Familieiværksætterne 2016 Evaluering af Familieiværksætterne Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvad er Familieiværksætterne i Faxe Kommune?...2 1.2. Hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE JUNI 2013 En super runde med Fars køkkenskole er slut I løbet af de seneste uger har vi afsluttet forårets i alt 9 køkkenskolehold med 88 fædre og 110 børn. Deltagerne har

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE DECEMBER 2012 Så kom der Fars Fastfood på menuen Siden august har over 100 fædre og 115 børn været på Fars køkkenskole en gang om måneden. Først blev der kokkereret Fars

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Bemærk! Vi mødes i stueetagen i Rønnebækhus under den nye altan. Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE April 2015 Fars køkkenskole har fået vokseværk Med 3,5 millioner i støtte fra Nordea-fonden, er Fars køkkenskole klar til at hjælpe andre kommuner i gang, så flere fædre

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Evaluering af Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar! Udført for Vallensbæk Kommune. Oktober 2014 FILGES ANALYSE

Evaluering af Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar! Udført for Vallensbæk Kommune. Oktober 2014 FILGES ANALYSE Evaluering af Fars køkkenskole - så bliver familien grydeklar! Udført for Vallensbæk Kommune Oktober 2014 FILGES ANALYSE Forfatter til rapporten Tine Filges, ekstern evaluator Filges Analyse Strandvejen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 9. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 11. maj 2010 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume Det blev på byrådsmødet den 5. december 2007 besluttet at etablere en

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE SEPTEMBER 2012

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE SEPTEMBER 2012 NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE SEPTEMBER 2012 Over 100 fædre i fuld gang på Fars køkkenskole Lige efter skolernes sommerferie gik startskuddet til Fars køkkenskole for alvor, og over 100 fædre og 115

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen (formand), Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Kommissorium for ernæringsteam

Kommissorium for ernæringsteam 1. Baggrund for ernæringsteamet Ernæringsteamet tager afsæt i ernæringsprojektet, der politisk blev vedtaget i 2010 i Skanderborg Kommune. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en kosthåndbog,

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet Et måltid er jo ikke bare det at spise! For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Alle til stede Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Hvad har barnet behov for? Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Økonomiske prioriteringer Netværk Tak for i dag Mødegang 1 06.07.16/DHH

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Evaluering Hvem er du? Præsentation af vores gruppe

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet

Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet Personalegode og sundhedsfremme i ét Forord I en hverdag, hvor der skal være plads til både familie, fritid og arbejde, er en hjælpende hånd fra arbejdspladsen

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset Afbud: Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand Kurt Bork Christensen

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere