Jette S. Linnemann Souschef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jette S. Linnemann Souschef"

Transkript

1 X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse af vandtakster ved Y Vandforsyning A/S. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: JOURNAL NR.: /130 SAGSBEHANDLER: JLINO DIREKTE TELEFON: Statsforvaltningen finder, at Y Kommune handlede lovligt i forbindelse med godkendelse af vandforsyningstaksterne for TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR Nedenfor følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for statsforvaltningens udtalelse. SE- NR Med Venlig hilsen Åbningstider: Mandag- onsdag Anette Ravnholt Kontorchef Torsdag Fredag Jette S. Linnemann Souschef

2 Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens akter, at Sammenlægningsudvalget for Y Kommune den 25. oktober 2006 vedtog regulativ for levering af vand i Y Kommune gældende fra 1. januar Den 1. januar 2007 overgik den kommunale vandforsyning til et 100% kommunalt ejet aktieselskab (Y Vandforsyning A/S). Den 23. maj 2007 behandlede byrådet en sag om ændring af de vedtagne takster, da man fandt, at der var en uhensigtsmæssig fordeling af faste takster. Regulering af taksterne trådte i kraft den 1. juni Storkunder (erhvervsvirksomheder og udlejere af boliger) modtog her en rabat. Erhvervsvirksomhederne skulle betale mindre for forbrug over m 3 /årligt og lejeboliger modtog en rabat på 50% på den faste afgift, dog således, at de blev fritaget for den faste afgift for perioden 1. juni 2007 til 31. december Y Kommune har i brev af 15. oktober 2007 til statsforvaltningen bl.a. anført følgende: Sammenlægningsudvalget for Y Kommune vedtog den 25. oktober 2006 regulativ for levering af vand i Y Kommune, gældende fra 1. januar Regulativet vedlægges som bilag 1. På Byrådets møde den 23. maj 2007 behandlede man en sag om en ændring af de vedtagne takster. Dette skete på baggrund af en af forvaltningen foretagen revurdering af taksterne, som viste at der tilsyneladende var en uhensigtsmæssig fordeling af faste afgifter. Udskrift af referat fra byrådsmødet vedlægges som bilag 2. Som bilag 3, 4, 5, 6 og 7 vedlægges de i sagsfremstillingen til økonomiudvalgsmødet den 16. maj 2007 nævnte bilag. SIDE 2

3 Den vedtagne regulering af taksterne trådte i kraft den 1. juni Takstblad for de nuværende vandpriser vedlægges som bilag 8. Der er tale om, at der til storkunder hvorved forstås såvel erhvervsvirksomheder som udlejere af boliger ydes en rabat. Rabatten udmøntes på forskellig måde overfor de 2 grupper af forbrugere. Erhvervsvirksomhederne betaler således mindre for forbrug over m 3 /årligt, og lejeboliger modtager en rabat på 50% på den faste afgift, dog således, at de fritages for den faste afgift for perioden 1. juni 2007 til 31. december Det er Byrådets opfattelse, at der med baggrund i den gældende lovgivning kan ydes rabat til de 2 grupper af forbrugere, idet Byrådet ved sagens behandling gik ud fra, at det var storkunder der fik rabatten. Ved storkunder forstod man, at det var kunder, som aftog et større kvantum vand, og at der var én kunde (udlejeren), som foretog afregning på vegne af de enkelte forbrugere (lejerne) overfor Vandforsyningen, med deraf følgende administrative besparelser for Vandforsyningen... Y Byråd godkendte den 23. januar 2008 Y vandforsyning A/S s takster for vandforsyning for Talsmand for Boligorganisationer i Y Kommune har i brev af 19. februar 2008 til statsforvaltningen bl.a. anført følgende: Y Byråd vedtog den 23. januar 2008 nye vandtakster for (Bilag 1) Taksterne er sammensat af 3 dele: Fast enhedsafgift: Alle forbrugere betaler en fast enhedsafgift på 325 kr./enhed således at en industrivirksomhed betaler en afgift, enkelttilslutninger betaler én afgift, landbrug én afgift o.s.v. Tilsluttede lejeboliger betaler én afgift pr. bolig (uanset at der kan være mange boliger pr. tilslutning/måler) Målerafgift: SIDE 3

4 Alle tilslutninger afregnes efter målerstørrelse (installationens størrelse) i 5 kategorier. En typisk enkelttilslutning koster 450 kr./år op til de største tilslutninger der koster kr./år. Variabel afgift: m 3 /år koster 4,95 kr./m m 3 /år koster 4,00 kr./m m 3 /år koster 3,50 kr./m og derover koster 2,75 kr./m 3 Takstsystemet kan illustreres med vedlagte bilag Takstmaskinen. (bilag2) Det er vor påstand at taksterne er indrettet for at sikre en konkurrencedygtig vandpris til de store vandforbrugere typisk fiskeindustrier, hvilket medfører at øvrige forbrugere især bolig-forbrugere belastes med for høje faste afgifter. Der føres med andre ord erhvervspolitik på et takstfinansieret område, hvilket efter vores overbevisning ikke er lovligt. Som dokumentation for vor påstand vedlægges modelberegning, der har været benyttet ved fastlæggelsen af de kommende takster. (De nævnte virksomheders enkeltoplysninger bør behandles fortroligt) Modelberegning (bilag 3): (alle tal er ekskl. moms og vandafgift til staten på 5 kr./m 3 ) Vandforsyningens forventede udgifter er kr., der indtjenes et provenu på kr ,85- Vandforsyningens forventede produktion til fordeling på forbrugerne udgør zz m 3. Der er i alt forbrugere/enheder. De samlede faste afgifter udgør kr hvoraf følger at de variable afgifter udgør kr ,85. De nævnte 35 industriforbrugere har et samlet forbrug på zz m 3, de faste afgifter (enhedsafgifter og målerafgift) udgør kr og den totale udgift udgør i alt kr. zz svarende til 3, kr./m 3. SIDE 4

5 I særlig indramning fremgår boligorganisationernes forhold, her ses, at der i alt er enheder/boliger i 11 boligorganisationer, med i alt målere og et forbrug på m 3 til en samlet omkostning (incl. statsafgift) på kr ,25, - fratrukket statsafgift på 5 kr./m 3 (svarende til kr ) udgør boligorganisationernes omkostninger kr. svarende til 11,55 kr./m 3. I særskilt underbilag (bilag 4) fremgår de enkelte organisationers beregnede udgifter. Dokumentation: Ved at sammensætte alle de ovenfor nævnte oplysninger i det udarbejdede bilag VANDTAKSTER 2008 KONSEKVEN- SER (Bilag 5) - kan der udledes følgende: Tabel 1: Totaler: 35 storforbrugere, med et samlet forbrug på zz tm 3, svarende til 25% af det samlede forbrug, betaler i alt zz t.kr. i forbrug, der udgør 11% af vandforsyningens samlede indtægter. Storforbrugernes vandpris udgør i gennemsnit 3,62 kr./m 3 svarende til en overpris på 3,06 kr./m 3 i forhold til gennemsnitsprisen. Øvrige forbrugere, der forbruger tm 3 betaler i gennemsnit 9,93 kr./m 3 og 1,44 kr./m 3 i overpris. Tabel 2: Farte afgifter: (inkl. enhedsafgifter) Storforbrugerne betaler i alt 759 t.kr. i enhedsafgifter svarende til 3,6% af de samlede faste afgifter. Det kan konstateres at 35 storforbrugere, der repræsenterer et forbrug på 25% - stort set ikke bidrager til vandforsyningens faste omkostninger hvilket svarer til en rabat på 3,69 kr./m 3 De faste udgifter betales af øvrige forbrugere, boligorganisationerne betaler dobbeltpris i forhold til sit forbrug (forbrug 10% af total, faste afgifter er 20% af total). Boligorganisationernes merpris er 4,31 kr./m 3. SIDE 5

6 Det er især boligorganisationerne der betaler storkunders rabat på faste afgifter, - som især skyldes enhedsafgifterne (tabel 4). Tabel 3: Variable afgifter: Taksten for de variable afgifter er faldende ved større forbrug. Boligorganisationerne afregnes nu efter faldende takster som øvrige storkunder, idet det er dem som ejer, der har afregningsforholdet til lejerne. Af tabellen fremgår det at rabatstrukturen på variable udgifter medfører at fordel for storforbrugere på op til 1,18 kr./m 3 for de 35 storforbrugere, 1,23 kr./m 3 for boligorganisationerne og ulemper for øvrige på 0,66 kr./m 3 svarende til en storkunderabat på op til ca. 30% Som påvist under tabel 2 modsvares boligorganisationernes rabat som storkunde af at boligorganisationerne betaler langt højere faste afgifter. Tabel 4: Enhedsafgifter: De 35 storforbrugere der aftager 25% af det samlede forbrug betaler i alt ca. 11 t.kt. i enhedsafgift svarende til 0,1% af de samlede enhedsafgifter. Boligorganisationerne med boliger og et samlet forbrug på 10% betaler 2,4 mio.kr. svarende til 31% af enhedsafgifterne, hvilket belaster forbrugsprisen med 3,31 kr./m 3. Det er således påvist følgende: - storforbrugerne betaler under halvdelen af vandforsyningens kostpris - storforbrugere betaler et kunstigt lavt fast bidrag idet de aftager 25% af det samlede forbrug, men kun bidrager med 3,6% af de faste omkostninger - boligorganisationerne betaler overpris i faste afgifter som følge af indførelse at et boligenhedsbidrag der er så højt at det mere end opvejer storkundefordelen på den variable afgift - enhedsbidraget, der især betales af boliger og små forbrugere, financierer industriens rabatpris Konklusion SIDE 6

7 Boligerne i Y Kommune, især lejeboliger med et forholdsvis lavt forbrug pr. bolig, betaler en overpris for at storforbrugere har en kunstig lav vandpris. Y Kommune har i brev af 29. august 2008 til statsforvaltningen bl.a. anført følgende: Y Vandforsynings A/S s vandtakster for 2008 blev fastsat på byrådets møde den 23. januar 2008, jf. referat fra byrådsmødet, som er vedlagt som bilag 1 i det materiale, som Tilsynet har modtaget fra boligorganisationerne i kommunen. Fastsættelsen er sket med hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1. Taksterne er sammensat på følgende måde: Der er fastsat en enhedsafgift på kr. 325 pr. forbrugsenhed, som er ens for alle forbrugere. Dette skal ses som en grundbetaling for at have adgang til vandforsyningssystemet. Der er fastsat en målerafgift, som er differentieret efter målerstørrelse. Baggrunden for denne betaling er, at måleren ejes og vedligeholdes af vandforsyningen. Det er således, at jo større dimensioner måleren har, jo dyrere er denne i anskaffelse og vedligeholdelse for Y Vandforsyning A/S. Det har derfor været hensigten med den differentierede afgift, at målerlejen, som målerafgiften også kan betegnes, er fastsat i forhold til den størrelse måler, som den pågældende forbruger anvender. Prisen på forbruget af m 3 vand er fastsat som en differentieret pris. Denne pris er sammensat således, at den store vandforbruger betaler en mindre pris pr. m 3 end den lille vandforbruger. Baggrunden herfor er tre punkter: For det første sikrer et stort forbrug en kontinuerlig udskiftning af vandet i vandledningerne. Hvis dette ikke finder sted, vil man skulle foretage en form for kunstig cirkulation i systemet, hvilket alt andet lige er omkostningskrævende. For det andet sikrer et stort forbrug en rationel drift af produktionsanlægget, hvor man undgår en relativt dyrere punktvis drift, men i stedet kan køre en kontinuerlig drift. Endelig for det tredje varetager en storforbruger de administrative arbejde omkring SIDE 7

8 opkrævning og hæftelse for en stor mængde af vandforbruget. Dette er en besparelse i de administrative omkostninger i vandforsyningen. Takststrukturen lægger således op til, at storforbrugerne godskrives den positive virkning, de har på de samlede driftsomkostninger. Udover reglen i vandforsyningslovens 53 er der i bekendtgørelse nr. 525 af om betaling for vand efter målt forbrug m.v. 6 fastsat, at betaling for levering af vand skal ske efter det målte forbrug. I betalingen kan indgå et fast bidrag. Her ud over er der ikke i lovgivningen bestemmelser om fastsættelse af driftsbidragene, der således som udgangspunkt med respekt for det almindelige hvile i sig selv princip for almene forsyningsvirksomheder er overladt til en skønsmæssig afgørelse. Dog skal fastsættelse af driftsbidragene naturligvis være sagligt begrundede og i øvrigt overholde forvaltningsretlige grundsætninger, herunder lighedsprincippet. Vandforsyningen har således som udgangspunkt ret til at foretage en skønsmæssig vurdering af, hvorledes man vil sikre det tilstrækkelige driftsbidrag. Dette gælder således også afgørelsen af forholdet mellem faste afgifter og forbrugsafgifter. Der henvises til en afgørelse truffet af Indenrigsministeriet den 10. oktober 2001 i en sag om daværende Skagen Kommunes fastsættelse af driftsbidrag. Denne afgørelse sammenfatter hvorledes praksis på området har været, og indeholder bidrag til retsopfattelsen på området. Af udtalelsen fremgår bl.a., at der også dengang af kommunen blev fastsat differentieret abonnementsafgift på målere ud fra deres volumen, hvilket Indenrigsministeriet ikke fandt anledning til at anfægte. Det er for så vidt en tilsvarende differentiering, som man nu har indført i Y Kommune. SIDE 8

9 For så vidt angår differentieringen i prisen for forbruget, henvises bl.a. til den i den nævnte afgørelse citerede betænkning nr. 1/1998, hvoraf følgende fremgår: For god ordens skyld skal anføres, at hvile-i-sig-selvreglen kun vedrører vandværkets samlede indtægter. De ydelser, den enkelte forbruger modtaget fra vandværket modsvarer ikke nødvendigvis forbrugerens betaling til vandværket. Endvidere henvises i udtalelsen til Mogens Moe, Miljøret, 2000, side 215 f. hvor der bl.a. står: der er intet i vejen for, at der ydes mængderabat til store forbrugere, når det kan begrundes i lavere omkostninger til ledningsnet eller lign. Endelig fremgår, at det af praktiske og administrative grunde er almindeligt accepteret, at differentiering kan finde sted på grundlag af mere objektivt betonede kriterier. Ligesom det fremgår, at det forhold at et nyt system for takstfastsættelse indebærer en forskydning af bidragene fra de enkelte grupper af forbrugere i forhold til det tidligere gældende takstsystem, kan ikke i sig selv antages at have indflydelse på vurderingen af lovligheden af det ændrede takstsystem. Hensigten med at yde rabat til de store aftagere har udelukkende været den ovenfor på side 1 nævnte, og det bestrides at formålet skulle være at tilgodese erhvervsvirksomheder på de andre forbrugeres bekostning. Der forefindes ikke beregninger ud over de i sagsfremstillingen nævnte, som boligorganisationerne har fremsendt til statsforvaltningen. Der vedlægges diverse bilag til illustration af, at andre kommuner også har fastsat differentieret målerafgift og differentierede priser på vandforbrug. Det bemærkes, at SF s byrådsmedlemmer stemte imod ovenstående udtalelse. Deres bemærkninger til sagen vedlægges. SIDE 9

10 I mindretalsudtalelsen er bl.a. anført følgende: Efter SF s opfattelse trænger hele prisfastsættelsen på vand til en gennemgribende revision, og klagen fra X og det dertilhørende svar kan ikke stå alene, men må ses i en større sammenhæng. Der er adskillige sammenhængende, konfliktpunkter i den Yske vandtakstpolitik. 1. Forholdet mellem de faste afgifter og de variable 2. Forholdet mellem erhvervstakster og boligtakster 3. Forholdet mellem takster for lejere og ejere 4. Forholdet mellem takster for samme boligtype X og i Y. Byrådsflertallets svar til Tilsynet vedrører kun en enkelt af disse konflikter og er derfor ikke fyldestgørende, hvorfor SF ikke kan støtte det. Tilsynet bør derfor efter vores opfattelse interessere sig for den samlede vandtakstpolitik i Y, som efter vores opfattelse ikke behandler borgerne ens. Nærmere redegørelse for udtalelsen: Indledningsvist bemærkes, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves indenfor de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan heller ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Lov om kommunernes styrelse 41 a har følgende ordlyd, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008: SIDE 10

11 41 a. Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 7. november 2005 til Københavns Kommune bl.a. anført følgende: Som anført er det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at forsyningsvirksomhed, der varetages af et aktieselskab med kommunal deltagelse, uanset hvilken indflydelse i selskabet den kommunale deltagelse berettiger til, ikke er omfattet af udtryket kommunal forsyningsvirksomhed i 41 a i lov om kommunernes styrese. Bestemmelser i lovgivningen vedrørende et forsyningsområde om, at kommunen eller kommunalbestyrelsen skal fastsætte eller godkende takster indebærer derfor ikke, at kommunens fastsættelse eller godkendelse efter sådanne bestemmelser af takster i et aktieselskab med kommunal deltagelse er omfattet af delegationsforbuddet i 41 a i lov om kommunernes styrelse. Vandforsyningslovens 53 har følgende ordlyd, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008: 53. Kommunalbestyrelsen fastsætter anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra den kommunale vandforsyning. Anlægs- og driftsbidrag til andre almene vandforsyningsanlæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges, efter indstilling fra anlæggets ejer. For private almene vandforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen træffe bestemmelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nødvendig følge af, at kommunalbestyrelsen har nægtet at godkende forhøjelsen af andre former for bidrag. Stk. 2. Såfremt et samarbejde etableret efter 48 eller 52 b omfatter almene vandforsyningsanlæg i flere kommuner, fastsættes eller godkendes anlægs- og driftsbidrag af kommunalbestyrelserne i forening. Opnås der ikke enighed mel- SIDE 11

12 lem kommunalbestyrelserne, afgøres sagen af miljøministeren. Stk. 3. Når en ny forsyningsledning til kommunal vandforsyning etableres, kan der pålægges grundejere, til hvis ejendomme der kan leveres vand til almindelig brug, bidrag til ledningsanlægget og til eventuel stikledning og stophane. For andre almene vandforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen godkende, at der pålægges sådanne bidrag. Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at pålægge bidrag efter stk. 3, herunder om at grundejerne under nærmere betingelser kan opnå midlertidig fritagelse for betaling af bidrag. Stk. 5. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indberetning vedrørende vandpriser. Y Byråd har den 23. januar 2008 endelig godkendt taksten for anlægs- og driftsbidrag til vandforsyning fra Y Vandforsyning A/S, jf. vandforsyningslovens 53, stk. 1. I henhold til kapitel 5 i vejledning nr. 1 af 1986 fra Miljøstyrelsen skal en kommune i forbindelse med godkendelsen bl.a. være opmærksom på, at vandværkets takster er fastsat således, at der sker en rimelig byrdefordeling mellem vandværkets forskellige forbrugere. Der er ikke i lovgivningen fastsat bestemmelser om fastsættelse af bidragene, men af bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand fremgår, at betaling af vand med virkning fra 1. januar 1999 skal ske efter det målte forbrug, og at der derfor senest den nævnte dato skal være installeret vandmålere på alle ejendomme, der er tilsluttet almene vandforsyninger. Af bekendtgørelsens 6, 2. pkt., fremgår imidlertid, at der i betalingen kan indgå et fast bidrag. For så vidt angår en differentiering af de variable vandværkstakster er der intet til hinder for, at der foretages en sådan differentiering. Ligeledes er der intet til hinder for, at der er fastsat en målerafgift, der er differentieret efter målerstørrelse. SIDE 12

13 Under henvisning til, at kommunen i forbindelse med godkendelsen bl.a. skal være opmærksom på, at der sker en rimelig byrdefordeling mellem vandværkets forskellige forbrugere, finder statsforvaltningen, at Y Kommune handlede korrekt, da den foretog en vurdering af sagligheden af differentieringen. Statsforvaltningen er enig med Y Kommune i, at de forhold, Y Vandforsyning A/S har lagt vægt på i forbindelse med differentieringen er saglige. Statsforvaltningen finder på denne baggrund, at Y Kommune handlede lovligt i forbindelse med godkendelse af vandforsyningstaksterne for For så vidt angår vandforsyningstaksterne fra 1. juni 2007 ser det ud fra ordlyden i byrådsreferat - ud som om Y Byråd har truffet den fulde afgørelse om vandforsyningstaksterne og ikke alene har godkendt indstilling fra Y Vandforsyning A/S. Under henvisning til at det fremgår af beslutningen vedrørende vandtaksterne for 2008, at kommunen på dette tidspunkt er opmærksom på kompetenceforholdet, foretager statsforvaltningen ikke yderligere i denne sammenhæng. Af samme årsag, at der er fastsat vandtakster for 2008, finder statsforvaltningen heller ikke anledning til at foretage en nærmere undersøgelse af den vedtagne rabatordning. SIDE 13

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere