Afskrift af originalt dokument. 24. marts Københavns Ejendomme. Side 1 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7"

Transkript

1 Afskrift af originalt dokument 24. marts 2015 Københavns Ejendomme Side 1 af 7

2 Københavns Torvevæsen Regulativ for tekniske forsyninger mm. I Kødbyen Regulativ for lejerne I. Koldt og varmt vand II. Centralvarme og ventilation III. Damp og kondensat IV. Kulde V. Elektricitet og gas VI. Elevator VII. Toiletter, afløb mm. VIII. Fjernelse af affald IX. Almindelige bestemmelser om orden og renlighed samt driften af de tekniske anlæg X. Ikrafttrædelsesbestemmelser I. Koldt og varmt vand Vandforbrug måles og betales på følgende måde: Koldt vand: Samme pris, som torvevæsenet viderebetaler til vandforsyningen Varmt vand: koldtvandsprisen + varmeindholdet, der beregnes i h.t. det af torvevæsenet for vedkommende regnskabsår udarbejdede dampregnskab. Ved mindre forbrug kan torvevæsenet bestemme, at forbruget betales ved erlæggelse af en fast afgift pr. hane. Afgifterne udgør i så fald pr. kvartal: 1 koldtvandshane over vask: Prisen for 8 m 3 koldt vand. 1 varmtvandshane over vask:.. Prisen for 8 m 3 varmt vand. 1 koldtvandsspulehane: Prisen for 25 m 3 koldt vand. 1 varmtvandsspulehane:. Prisen for 25 m 3 varmt vand. 1 cisterne til wc:. Prisen for 15 m 3 koldt vand. 1 cisterne til 1 á 2 urinals: prisen for 25 m 3 koldt vand 1 stor spulehane. Prisen for 60 m 3 koldt vand Målerne er torvevæsenets ejendom og vedligeholdes af dette. Lejerne betaler i måleleje samme afgift, som vandforsyningen opkræver for målere af tilsvarende størrelse. Side 2 af 7

3 Hvor målerne er anbragt hos lejeren, skal den være beskyttet mod overlast og frost og være let tilgængeligt for aflæsning. Torvevæsenet påtager sig intet ansvar for vandskade(herunder skader som følge af frost). II. Centralvarme og ventilation Centralvarme betales efter fordelingsmålere. Varmeregnskabet udarbejdes efter hvert regnskabsårs slutning og ligger til gennemsyn for lejerne på torvevæsenets kontor. Varmeregnskabsperioden er kommunens regnskabsår. Der må drages omsorg for, at der i frostperioder altid er lukket så meget op for varmen, at ledninger og radiatorer ikke kan fryse. Eventuelle reparationer på grund af frostskader bekostes af lejeren. Luftskruer må kun åbnes for udluftning af radiatorerne. Torvevæsenet påtager sig intet ansvar for vandskade(herunder skader som følge af frost). Vedligeholdelse og smøring af ventilatorer påhviler lejeren. III. Damp og kondensat Damp- og kondensatledninger er i almindelighed af torvevæsenet ført til afspærringsventiler umiddelbart inden for lejerens væg eller på et aftalt sted i lejerens rum. Disse ventiler og al installation efter ventilerne vedligeholdes af lejeren. Oplukning af dampventiler skal af hensyn til ledninger og målere altid ske langsomt. Forbrug af damp og kondensat måles og betales i h.t det af torvevæsenet for vedkommende regnskabsår udarbejdede dampregnskab. Måleafgift fastsættes af torvevæsnet efter de regler, som anvendes af Københavns belysningsvæsen. Ved mindre dampinstallationer (ved enkelte dampaftapningshaner) kan dampforbruget betales efter nærmere aftalt fast forbrug. Det er en forudsætning, at det tilbageleverede kondensat er absolut rent, og torvevæsenet er berettiget til at lede kondensatet til kloakken, hvis der konstateres indhold af fedt eller andre urenheder deri, og opkræve tillægsprisen for ikke tilbagelevet kondensat for al leveret damp. Ligeledes forbeholder man sig i så tilfælde at kræve udgiften til rensning af ledninger og målere refunderet af lejeren. Damp står normalt på ledningerne hele døgnet rundt. Under indtrædende reparationsarbejder kan der uden forudgående meddelelse til lejeren lukkes for dampen mellem kl. 18 og kl. 5 samt søn- og helligdage. Torvevæsenet påtager sig intet ansvar for skader som følge af sprængninger. Side 3 af 7

4 IV. Kulde Kuldeforbruget bestemmes ved måling af anlæggenes effektive driftstid, dog med følgende driftstimer som minimum: For stuerum og etagerum For kælderrum For saltekældere timer pr. år timer pr. år timer pr. år For rum med anden særlig benyttelse træffes særlig aftale med Torvevæsenet. Råder en lejer over flere rum, beregnes minimumsforbruget for samtlige rum under ét. Når et kølerum er tilsluttet torvevæsenets anlæg, kan det kun tages ud af drift med torvevæsenets tilladelse. Målerne er torvevæsenets ejendom og vedligeholdelses af dette. I målerleje betaler lejeren en afgift, der fastsættes af torvevæsenet under hensyntagen til målernes anskaffelsesværdi og udgifter til vedligeholdelse. Reguleringen af kuldebetaling sker i henhold til et samlet kulderegnskab, der udarbejdes efter hvert regnskabsårs slutning og ligger til gennemsyn for lejerne på torvevæsenets kontor. Regnskabsperioden følger kommunens regnskabsår. Almindelig pasning af kæleanlæggene, kontrol med temperaturer, aftøning af køleslanger o. lign. foretages af lejeren. Aftøningen må under ingen omstændigheder foretages med varmt vand eller damp, da dette kan medføre sprængninger. Reparationer, der skyldes misbrug eller forsømmelse, vil blive foretaget for lejens regning. Den i tarifordningen omtalte service, der ydes af torvevæsenets maskinpersonale mod særligt tillæg til kuldeafgiften, omfatter afhjælpning af mindre fejl, der medfører driftsvanskeligheder ved anlæggene, herunder udskiftning af sikringer, indstilling af termostater, efterspænding af samlinger o. lign., alt i det omfang arbejdet kan udføres på stedet og inden for et tidsrum af ca. ½ time. Sikringer betales af lejeren. Arbejder af større omfang, herunder udskiftning af slidte eller defekte dele, afhjælpning af fejl i de elektriske installationer m.v. henhører under vedligeholdelse. Vedligeholdelses- og servicearbejder udføres inden for torvevæsenets normale arbejdstid. Torvevæsenet påtager sig intet ansvar for skader som følge af sprængninger eller andre uheld, der medfører afbrydelse af kuldeforsyningen, men forpligter sig til hurtigst muligt efter driftsstop at genoprette forsyningen. Side 4 af 7

5 V. Elektricitet og gas Elektricitet og gas til lejeren leveres som regel direkte fra belysningsvæsnet, og betaling sker direkte til dette. Hvor elektricitet i enkelte tilfælde leveres over torvevæsenets ledninger uden måler, sker betaling, for så vidt den ikke ifølge kontrakt er indbefattet i huslejen, efter arealafgift. Elektrisk lys på fælles trappeopgange leveres af torvevæsenets og holdes slukket om dagen. Det påhviler lejeren at slukke unødvendigt brændende lamper. Målerrummene må ikke benyttes som oplagsrum. Dørene til rummene må ikke spærres, men skal holdes aflåset. Torvevæsenet påtager sig intet ansvar for skader som følge af kortslutninger eller sprængninger. VI. Elevator Den lejeren tildelte betjeningsforskrift må nøje overholdes. For de elevatorers vedkommende, der udelukkende er installeret til brug for en enkelt lejer, må denne selv sørge for rengøring, drift, vedligeholdelse og tilsyn (herunder lovpligtig faldprøver.)elektricitetsforbruget måles på lejerens måler og betales af lejeren. Elevatorernes spilrum må ikke benyttes som oplagsrum. Dørene til spilrummene må ikke spærres, men skal holdes aflåset. For de elevatorers vedkommende, der er fælles for lejere, sørger torvevæsenet for vedligeholdelse og tilsyn, ligesom driftsudgifterne afholdes af torvevæsenet. Derimod må lejerne sørge for, at elevatoranlæggene ikke lider overlast, og at der ikke kastes affald eller spildes større vandmængder i elevatorgruberne, da torvevæsenet i så tilfælde foretager reparationer og oprensninger for lejers regning. Torvevæsenets tilsyn med eventuel deraf følgende elevatorstandsning sker inden for torvevæsenets normale arbejdstid. VII. Toiletter, afløb mm. De udelukkende til en enkelt lejers brug indrettede toiletter skal rengøres og vedligeholdes af denne. Vandforbruget måles på lejerens måler og betales af lejeren. Toiletter, der er fælles for flere lejere, rengøres og vedligeholdes af torvevæsenet, ligesom vandforbrug betales af torvevæsenet. Derimod vil rengøring og rensning, som skyldes misbrug, blive udført for lejerens regning. Rensning og vedligeholdelse af de for den enkelte lejer installerede gulvafløb, fedtsamlere kombineret med gulvafløb og afløbsledning skal af lejeren udføres på forsvarlig måde. De for flere lejere fælles fedtsamlere og spildevandspumper med tilhørende ledninger renses og vedligeholdes af torvevæsenet, dog sker dette for lejerens regning i tilfælde af, at eventuel tilstopning er Side 5 af 7

6 forårsaget ved, at gulvafløbenes riste er fjernet, eller på grund af lignende misbrug. Underristene i gulvafløb skal ved lejerens foranstaltning være fastskruede, således at affald ikke kan fejes ned i vandlåsene. Døre til rum for spildevandspumper må ikke spærres. Torvevæsenet påtager sig intet ansvar for skader som følge af forstoppelse el. lign. VIII. Fjernelse af affald Udgifter til bortførsel af dagrenovation betales af lejeren. Lejeren er berettiget til at benytte egne containere, hvis plads hertil kan anvises af torvevæsenet. Lejere med egne containere afregner direkte med vedkommende renholdningsselskab. Ved benyttelse af containere, der er oprettet til brug for flere lejere, betaler den enkelte lejer en forholdsmæssig andel af udgifterne. Den enkelte lejers andel fastsættes af torvevæsenet efter skøn. Containere må ikke benyttes til bortskaffelse af: 1. Kemikalieaffald. Til bortskaffelse heraf gælder de af miljøstyrelsen fastsatte bestemmelser 2. Aske, der kan indeholde gløder. 3. Beholdere med indhold af eksplosiv karakter som f.eks. benzin, fortynder, maling osv. 4. Ikke brandbart affald, som f.eks. jerntromler, tønder, jernaffald eller muraffald samt enkeltgenstande, der måler mere end 1 x1 m. Bortskaffelse af sådant affald må ske på anden måde, evt. efter nærmere aftale med torvevæsenet. Skader som følge af overtrædelse af de nævnte bestemmelser vil medføre erstatningskrav. Halvtflydende affald (salater o. lign.) skal samles i tætte poser eller brændbare beholdere. Containernes lemme skal holdes lukket og være aflåst med de til containeren hørende hængelås. IX. Almindelige bestemmelser om orden og renlighed samt driften af de tekniske anlæg Det påhviler den enkelte lejer at rengøre og vedligeholde de til det lejede hørende lokaler, trapper og toiletter, medens torvevæsenet sørger for rengøring og vedligeholdelse af alle fælles gange, trapper, toiletter m.v. Udgifterne hertil kan dog pålignes lejerne i tilfælde af overlast og misbrug. Tønder, kasser o. lign. må ikke henstilles i gårdene eller på fælles trapper og gange og kan i påkommende tilfælde fjernes af torvevæsenet uden ansvar. Rullekroge og transportvogne, som tilhører torvevæsenet, må ikke uden særlig tilladelse fjernes fra deres benyttelsessteder og anvendes i lejerens virksomhed. Overtrædelse heraf vil eventuelt medføre erstatningsansvar. Side 6 af 7

7 Vognvask på gadeareal eller i gårde er forbudt. Såfremt en lejer ønsker at ændre sine tekniske installationer, må dette anmeldes til torvevæsnets kontor, inden arbejdet påbegyndes. Torvevæsenets tekniske personale skal til enhver til uanmeldt have adgang til samtlige installationer. Ved indtrædende driftsforstyrrelser forpligter torvevæsenet sig til uopholdeligt at træffe de nødvendige foranstaltninger til genoptagelse af driften, men påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af standsningen. Det påhviler lejeren at vedligeholde de til det lejede hørende installationer samt drage omsorg for, at eventuelle, gennem hans lokaler førte og ham uvedkommende ledninger ikke beskadiges. Udgifter til vedligeholdelse og fornyelse af de af lejeren foretagne installationer er torvevæsenet uvedkommende. Ved et lejemåls ophør afleveres alle installationer, der ikke tilhører lejeren, i forsvarlig, vedligeholdt og rengjort stand. X. Ikrafttrædelsesbestemmelser Dette regulativ, der afløser alle tidligere regulativer for tekniske forsyninger i Kødbyen, træder i kraft med virkning fra 1. april Københavns torvevæsen, maj 1976 C. SVENSSON Side 7 af 7

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere