Generalforsamling. 30. Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. 30. Maj 2013"

Transkript

1 Generalforsamling 30. Maj 2013

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af revisor 6. Vedtagelse af tillæg til strategi 7. Vedtagelse af vedtægter 8. Eventuelt 2

3 Bestyrelsens beretning: 1. Begivenheder og tendenser i branchen og i Gribvand Spildevand 2. Driften 3. Anlæg og planlægning 4. Administrationen 5. Tømningsordningen 6. Fokusområder

4 Begivenheder i Gribvand Spildevand Teamopbygningen i driften og i anlæg samt administration introduceret pr. 1. maj 2012 Effektiviseringen er igangsat med nedlægningen af Kagerup Renseanlæg der nu er i fuld gang og Dronningmølle, der er projekteret En revideret strategi med to renseanlæg i stedet for tre er fundet optimal for selskabet. Løsningen er indarbejdet i spildevandsplanen Indsats med forbedring af datagrundlaget ved øgede analyser, mere lokale nedbørsmålinger og igangsætning af hydrauliske beregninger af alle regnvandskloakerede oplande har allerede givet et bedre beslutningsgrundlag og vil yderligere i 2013 levere et væsentligt input til Gribskov Kommunes Klimatilpasningsplan 4

5 Begivenheder i Gribvand Spildevand Nyt SRO-anlæg er under implementering. Anlægget vil: - forbedre overvågningen og styringen af kloaksystemet - give mulighed for at holde fuldstændig styr på udviklingen i uvedkommende vand og bidrage til at målrette den fysiske indsats - blive integreret i en GIS-løsning så medarbejderne i driften nemmere kan betjene anlægget "i marken" via bærbare computere i bilerne Gribvand Spildevand A/S har ikke købt et udviklingsprojekt men derimod en velgennemprøvet hyldevareløsning som mange forsyninger i dag anvender 5

6 Begivenheder i Gribvand Spildevand Deltagelse i revisionen af spildevandsplanen har i 2012 kastet en del resultater af sig: - Ejerskaber til søer og moser som indgår i kloaksystemet er afdækket - Databasen for kloaksystemet er blevet forbedret - Spildevandsplanens administrative afsnit vil styrke Gribvands daglige administration af forskellige spørgsmål som f.eks. ulovlige tilslutninger udtrædelse osv. - Klar adskillelse mellem kloakker og vandløb hvor der ofte er uvished 6

7 Årets NO-DIG pris 2012 gik til Gribvand Spildevand A/S 2012 No-Dig prisen gik til Gribvand Spildevand A/S, for største og mest enestående projekt af sin art i Norden. Gribvand Spildevand A/S er med i opløbet til NO-DIG prisen for mest innovative projekt i Prisen uddeles i Gribvand Spildevand A/S indstiller kloakeringen af Sandet til prisen, som uddeles i Oslo d. 30. maj

8 Begivenheder og tendenser i branchen Allerød og Furesø forsyninger er optaget i henholdsvis Rudersdal og Egedal forsyninger RAMBØL afslutter i foråret 2013 undersøgelse vedr. robusthed - fælles muligheder på tværs af 12 nordsjællandske forsyninger og på tværs af forsyningstyper. De 12 forsyninger har netop valgt COWI til at komme med bud på muligheder for fælles spildevandsrensning, slambehandling og udledning De to undersøgelser og de to forsyninger der nu indgår i naboforsyninger viser, at der ikke alene sker en effektivisering lokalt i de enkelte forsyninger men også mere globalt fuldstændig som intentionen med loven 8

9 Begivenheder og tendenser i branchen HOFOR er dannet mellem KE og 6 andre forsyninger De 7 forsyninger kører fortsat med individuelle priser og bestyrelser mv. men tendensen er klar i retning af centralisering, konkret for HOFOR på det administrative og planlægningsmæssige plan Forsyningssekretariatet strammer den administrative fortolkning af lovgrundlaget, bl.a. ved at "lukke luften ud af prisloftet" og ændre i reglerne for bogføring af bidrag for tømningsordningerne Voldsomme klager fra alle berørte forsyninger Tendensen går i retning af at stramme forsyningernes driftsprislofter (fremskyndelse af effektiviseringer i forsyningerne) Holbæk, Lejre og Roskilde er gået sammen om at undersøge mulighederne for fælles forsyningsselskab 9

10 Begivenheder og tendenser i branchen HOFOR De kommunalt ejede vandselskaber i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk samt København hedder nu HOFOR, som står for Hovedstads-områdets Forsyningsselskab. HOFOR bliver Danmarks største forsyningsselskab inden for kerneområderne vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. 10

11 Begivenheder og tendenser i branchen Holbæk, Lejre og Roskilde Holbæk, Lejre og Roskilde er i fællesskab gået i gang med at undersøge, hvilke fordele et nyt fælles forsyningsselskab vil kunne give. Målet er fælles høje krav til kvalitet, miljø og forsyningssikkerhed samt diverse stordriftsfordele og erhvervsfremmende initiativer. I de tre kommuner skal det nu politisk besluttes at lave en egentlig forundersøgelse. 11

12 Begivenheder og tendenser i branchen Nyt omkring lovgiverne i 2012: - Bidrag for regnvand blev droppet - Tilslutningsbidrag nu ikke længere indregnet i prisloftet - Spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter (Klimaloven) - Revideret lånebekendtgørelse - Trappemodellen (rabat på vandafledningsbidraget til store forbrugere) er udsendt som lovforslag i høring og loven førstebehandles i slutningen af maj 12

13 Driften 1. Driftsudgifterne Driftsforhold på renseanlæggene 3. Driftsforhold på pumpestationerne 4. Forsyningssikkerhed 5. Arbejdsmiljø og sikkerhed 13

14 Driften Driftsudgifterne Renseanlæg 16,7 mio. kr. (Heraf slambehandling 4,7 mio. kr.) 280 Pumpestationer 5,3 mio. kr. 39 Overløb 0,3 mio. kr. 44 Regnvandsbassiner 0,2 mio. kr. 760 km ledninger 2,1 mio. kr. I alt 24,6 mio. kr. Helsinge Renseanlæg 14

15 Driften - renseanlæggene Alle renseanlæggene har i 2012 generelt overholdt udledningstilladelserne. Enkelte anlæg har dog kortvarigt overskredet kravene til suspenderet stof Indsatsen med at analysere hyppigere på renseanlæggene har givet et betydeligt bedre billede af renseanlæggenes belastninger over året Forbrug af el, kemikalier og polymer er ret konstant. Forbruget forventes at falde når rensningen centraliseres I kraft af den mere intensive overvågning af belastningen af renseanlæggene, kan nu konkluderes, at de største indsivninger koncentrerer sig i oplandene til Smidstrup, Dronningmølle, Stokkebro-Rågemark, Tisvilde og Vejby Renseanlæg 15

16 Driften - pumpestationerne Indsatsen med en mere målrettet aflæsning af elmålere, har vist at elforbruget på pumpestationerne tilsyneladende ikke er specielt påvirket af nedbør. Antallet af udkald til pumpestationer er faldende på trods af at antallet af pumpestationer og huspumper er kraftigt stigende på grund af kloakeringen af Sandet. Fedt fra fødevarevirksomheder udgør fortsat et problem Sand og grus fra veje slider pumperne op meget hurtigt 16

17 Driften - Forsyningssikkerhed I 2012 har der været følgende svigt i forsyningssikkerheden: - Udledning til Arresø ved pumpenedbrud i Annisse - To uheld med tilledning af boremudder til Helsinge Renseanlæg, dog ingen særlige konsekvenser - Pumpestation i Mårum var så nedslidt at spildevandet løb ud i Hessemose Å i en måneds tid (Ingen overvågning, pumpestation istandsættes i 2013) - Gener for beboere i Ramløse på rund af svovlbrinte dannelse i ledningen fra Sandet (Problemet er under løsning) Uheldene i Annisse og Mårum skyldes Gribvands manglende overvågning af pumpestationer: Ved renoveringen af pumpestationerne i 2013 vil ingen pumpestationer være uden overvågning. 17

18 Driften - Arbejdsmiljø og sikkerhed - Arbejdsmiljø og sikkerhed er alt overvejende knyttet til pumpestationerne. Gribvand Spildevand har i 2012 gennemført renovering af ca. 20 pumpestationer mht. indretning, adgangsforhold, kapacitet, overvågning og arbejdsmiljø og sikkerhed. Bortset fra enkelte leverancer der først kan ske i 2013, er de 20 pumpestationer nu ført op til nutidens standard. I 2012 er udpeget ca. 25 pumpestationer til renovering.. 18

19 Anlæg og planlægning 1. Anlægsinvesteringerne i Sandet 3. Status for klimasikring af Helsinge 4. Kagerup projekterne 5. Uvedkommende vand 6. Nedbørsmålere 7. Pinusparken 19

20 Anlægsinvesteringer 2012 Væsentlige kommentarer: -Sandet er færdigt på nær enkelte udestående - Tunnellen færdiggøres i løbet af foråret Færdiggørelsestidspunktet er udskudt i forhold til oprindelig tidsplan grundet den lange vinter i 2012/ Ca. 20 pumpestationer er påbegyndt renovering for sikkerhed og arbejdsmiljø - Uvedkommende vand-undersøgelserne er næsten afsluttede og konkrete tiltag kan nu gå i gang - Ledning fra Mårum til Kagerup er Færdig. Overløb til Hessemose Å nu fortid - Nedlægning af Lærkevej bassin som åbent spildevandsbassin er påbegyndt ved ny tunnel der ved udgangen af marts 2013 vil være færdig, bassin færdig i foråret Renovering af brønde og ledninger er sket efter behov, særligt Kælderbjerg Park har været udfordring pga. store dybder 20

21 Anlægsinvesteringer 2012 grafisk præsenteret Byggemodning, kloakering Renovering Ukloakerede ejendomme Klimasikring Miljø Rensning af spildevand Restrukturering Gribvand Spildevand investerede i mio. kr. (Heraf ca. 78,6 mio. kr. finansieret ved lån) Ukloakerede ejendomme: Sandet er færdigt på nær enkelte udestående ejendomme Klimasikring Tunnellen færdiggøres i foråret 2014 Renovering Ca. 20 pumpestationer er påbegyndt renovering for sikkerhed og arbejdsmiljø Uvedkommende vand-undersøgelserne er næsten, afsluttede og konkrete tiltag kan nu gå i gang Nedlægning af Lærkevej bassin som åbent spildevandsbassin er påbegyndt Miljø Ledning fra Mårum til Kagerup er færdig, Overløb til Hessemose Å nu fortid 21

22 Sandet nu færdig Påbegyndt Udføres 2017 Forventet / Forventet Udføres /14 Påbegyndt Påbegyndt 2012 Færdig Påbegyndt Færdig Forventet Færdig / Hovedkloakledning Etapeafgrænsning Etapeafgrænsning kloakeringen er nu afsluttet og kendetegnes ved: - Største af sin art i Europa med tryksatte systemer - Antallet af udkald til pumpestationer er langt lavere end forudset - Kun få klager fra beboere - Generel meget stort tilfredshed blandt beboerne - Indstilles til 2013 no-dig pris for bedste innovative løsning Ved indgangen til 2013 resterer kun ca. 20 ejendomme at blive kloakeret. 300 ejendomme skal tilslutte sig i 2013 myndighedsopgave at sikre at de tilsluttes. 22

23 Sandet - svovlbrinte Overvågning for svovlbrinte og løbende bekæmpelse sker dels ved dosering af Jernholdige kemikalier i en central brønd hvor vandmængderne fra området måles og ved at der i en brønd mellem Sandet og Bækgården løbende måles for svovlbrinte. 23

24 Tunnellen fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg udvidet til Lærkevej Ledningen fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg blev i efteråret 2012 tilkendt årets No-Dig Pris af den skandinaviske sammenslutning af firmaer er udfører No-Dig entrepriser. Projektet har affødt endnu en ledning der etableres fra Lærkevej til VP-Torvet. Ledningen skal medvirke til at aflaste ledningssystemet i Lærkevej og ned til renseanlægget under regn. Området omkring Lærkevej er, som området omkring VP-Torvet, plaget af oversvømmelser under regn. 24

25 Lukning af tre åbne spildevandsbassiner i Helsinge påbegyndt Lærkevej Nørretoftevej VP-Torvet Med tunnellen fra Helsinge Renseanlæg til VP-Torvet og ledningen fra Lærkevej til VP-Torvet, er grundlaget lagt for nedlægning af tre åbne spildevandsbassiner i Helsinge: VP-Torvet der overgår til grønt område eller anden offentligt formål Lærkevej der overgår til rekreativt regnvandsbassin Nørretoftevej der overgår til regnvandsbassin, måske rekreativt udført afhængig af kommunens planer for området. Bassinet ved Nørretoftej fyldes under regn med opspædet spildevand, men det vil være slut med den nye ledning fra Lærkevej til VP-Torvet 25

26 Ny pumpestation og ny trykledning fra Mårum samt ledning fra Kagerup Renseanlæg til Helsinge Renseanlæg er påbegyndt i 2012 og færdig i Kagerup projekterne Alle færdige i Ny kloakledning fra Lossepladsen ved Mårum til Kagerup Renseanlæg. Ledningen erstatter den nuværende ledning, der er for lille og derfor tit aflaster spildevand til nærliggende vandløb og grøfter når det regner. 2. Ny kloakledning i Kagerup By erstatter den nuværende ledning, der er for lille og derfor tit aflaster spildevand til nærliggende Arresø via et lille spildevandsbassin når det regner. Ved projektet nedlægges det lille spildevandsbassin som er beliggende midt i byen. 3. Renovering af kloakker i Kagerup ved relining, strømpeforing. Kloakkerne er så nedslidte, at der trænger jord og grundvand ind i dem og der løber spildevand ud af dem og over i dræn der ender i Arresø. 2 3 Projekterne er ikke en forudsætning for at Kagerup Renselæg kan nedlægges, men blev opprioriteret på grund af miljømæssige problemer bl.a. ved Hessemose Å med udledning af spildevand i tørvejr. 26

27 Uvedkommende vand Uvedkommende vand placerer stadig Gribvand Spildevand A/S blandt landets højeste. Undersøgelser har dog nu vist, at den del af de uvedkommende vandmængder der ligger over100% af det afregnede vandforbrug findes i de fem sommerhusoplande - Smidstrup - Stokkebro-Rågemark - Udsholt -Tisvilde - Dronningmølle 27

28 Uvedkommende vand i Stokkebro Målinger har vist at de uvedkommende vandmængder skal findes i 4 mindre oplande i oplandet til Stokkebro Renseanlæg. Tilsvarende lokaliseringer af oplande til de øvige fire renseanlægsoplande der er fundet at bidrage væsentligt til de uvedkommende vandmængder, er ved at blive udarbejdet. Målet er at Stokkebro skal være under kontrol inden udgangen af

29 Pinusparken oversvømmelser Problemer: Vand i kældrene under regn i visse dele af området Vand på terræn under regn i visse dele af området Sætninger i visse dele af området op til en halv meter Løsninger: Ny pumpestation med større kapacitet sikrer mod kælderoversvømmelser Sætninger overvåges løbende og der gribes ind med forstærkning af ledninger hvis sætningerne udvikler sig 29

30 Administrationen 1. Afregning og rykkerprocedurer 2. Benchmarkingen 3. Udviklingen i vandforbruget 30

31 Afregning og rykkerprocedurer I 2012 har Gribvand afregnet årsafregning og 1. aconto i april og 2. aconto i oktober. I forbindelse med 2. aconto for 2012 for det variable og faste vandafledningsbidrag, har selskabet estimeret følgende omsætning Aconto for perioden er i alt på: Variabelt vandafledningsbidrag: kr Fast vandafledningsbidrag: kr Selskabet udsender ikke aflæsningskort til de kunder, men anvender 31/08 og 31/12 aflæsningen som grundlag for beregning af årsforbruget. Rykker 1 og rykker 2 udsendes umiddelbart efter betalingsfristen er overskredet. Restancer per 31. december er opgjort til 5,957 mio. kr. Heraf er 3,326 mio. kr. sendt til inddrivelse hos Skat. Totalt har vi siden september 2010 sendt kr. 6,037 mio. til inddrivelse hos Skat. Selskabet behandler ca flytteregninger om året. Hertil kommer sagsbehandling af dødsboer, konkurser og tvangsauktioner Selskabet måler løbende antallet af henvendelser. Antallet af henvendelser i 4 kvartal via mail er i alt på 1192 henvendelser. Selskabet har modtaget 3 klager i 4. kvartal, heraf er 4 klager behandlet rettidigt. 31

32 Benchmarking Søjlen for Gribvand Spildevand A/S udtrykker at selskabet er en af landets dyreste til rensning af spildevand i forhold til den afregnede vandmængde. Årsagen er den decentrale rensestruktur og de uvedkommende vandmængder. Den decentrale rensestruktur afløses i de kommende år af en struktur på to renseanlæg og de uvedkommende vandmængder skal være nedbragt fra 200% til 100% af det afregnede vandforbrug inden

33 Udviklingen i vandforbruget Vandforbruget er faldet fra ca.1,93 til ca. 1,8 mio. m3./år fra 2010 til 2013 (estimeret). Faldende vandforbrug påvirker taksten i opadgående retning. Gribvand Spildevand A/S har i 2012 indkredset de vandværker der er udsat for de største fald 33

34 Udviklingen i vandforbruget Faldene i de udpumpede vandmængder kan skyldes flere forhold:: - 4 af de 6 største fald i de udpumpede vandmængder er sommerhusområder muligvis som følge af mindre sommerhusaktivitet grundet krisen (særlig udlejning) - Skønnede forbrug afløses af aflæste forbrug grundet den stigende vandpris og vandafledningsbidrag der får folk til at aflæse frem for at blive sat til 170 m3 og 70 m3. 34

35 Tømningsordningen Antal tanke i drift Forberedelse af nyt udbud i 2013 Status for lettere kommunikation mellem kunder og Gribvand Status på første år med tømningsordningen 35

36 Antal tanke i drift 36

37 Nyt udbud under forberedelse Ny licitation for både samletanke og bundfældningstanke udarbejdes i foråret 2013, og skal træde i kraft 1. januar Bundfældningstanke: Der åbnes i udbuddet mulighed for også at byde på KSA tømninger (Kombineret Slamsuger og Afvander), da der i 2013 etableres plads til mellemlager på Helsinge Renseanlæg. Som ved tidligere licitationer er der stadig mulighed for at byde på tømninger med slamsuger og afvandervogne. KSA tømninger forventes at være billigere og viderebehandlingen af slammet vil ikke ske på Helsinge Renseanlæg men inkluderes i udbudsprisen. Samletanke: Antallet af afleveringssteder for slamsugere med spildevand fra samletanke udvides fra 2 til 4-5 steder. 37

38 Status for lettere kommunikation mellem kunder og Gribvand - Mest almindelige kunde spørgsmål til Gribvand: 1. Spørgsmål til regning. 2. Kunde har ikke modtaget sendt varsel om rutetømningen eller modtaget afleveret tømningsrapport fra entreprenøren. 3. Kunde ønsker vejledning om tømningsordning Antallet af henvendelser er faldende som følge af indførelse af ny database til styring af ordningerne, klar afgrænsning af ansvar mellem entreprenør og Gribvand samt indførelse af automatisk opkrævning af behandlingsbidrag - Service tiltag: 1. Ca. 70 % af kunder varsles med SMS og i Øvrige kunder varsles pr. brev og kan løbende tilmelde sig SMS og varslingen. Afsendt SMS og er dokumenterbar 2. Tømningsrapport eftersendes automatisk til kunder tilmeldt service, samtidig med at tømningsrapporten afleveres i postkassen 3. Kunderne har i 2013 via adgang til oversigt over alle deres tømninger, se alle tømningsrapporterne, tilmelding og ændring af SMS og E- mail services mm, bestille tømninger, se deres tankplacering, samt se deres regninger 4. Folder med oplysninger om priser og vilkår vedlægges visse regninger 38

39 Status for første år med tømningsordningen 1. Væsentlige prisreduktion på tømninger af bundfældningstanke, i forhold til individuelle tømningsentreprenører. Prisreduktion på de fleste samletanktømninger. 2. Da Gribvand nu automatisk kender tømningerne, opkræves alle derfor for rensningen af spildevandet og slammet. 3. Forbedring af miljøet. Bland de ejendomme, der var nye i tømningsordningen, havde mange ikke fået tømt deres bundfældningstanke i en årrække. Trods det at der er registreret flere samletanke tømt i 2012, fik 1/3 af ejendommen stadig ikke tømt deres tank. Når vi i april kender vandforbruget vil dette kunne indikere årsagen. 4. Indførelsen af tømningsordningen har givet en administrativ forenkling i forhold til tidligere år. 39

40 Fokus 2013 Dronningmølle Renseanlæg nedægges og påbegyndelse af kloakledninger fra Tisvilde/Vejby, Smidstrup og Stokkebro Renseanlæg til det nye renseanlæg ved Højelt Påbegynde myndighedsbehandling for nyt renseanlæg ved Højelt Forbrugervalg skal gennemføres Renovering af 25 pumpestationer Nyt SRO-anlæg og nyt sagshåndteringssystem implementeres Moniteringssystem for driftsudgifter der skal sikre at de påtænkte besparelser på driften realiseres i takt med at renseanlæg nedlægges 40

41 Vedtagelse af tillæg til Strategi 30. Maj 2013

42 Tillæg til strategi Status vedr. nedlægning af Renseanlæg mv. - Kagerup Renseanlæg er under nedlægning - Dronningmølle Renseanlæg påbegyndes nedlægning til foråret eller sommer. Renseanlægget vil være nedlagt i Slammineraliseringsanlægget ved Helsinge Renseanlæg påbegyndes udvidelse i sommeren og vil være idriftsat til efteråret 2013 eller foråret Formål: At øge kapaciteten og forbedre afvandingen - De uvedkommende vandmængder der overstiger 100% af vandforbruget er lokaliseret til Stokkebro, Smidstrup, Dronningmølle, Udsholt og Tisvilde Renseanlæg. Indsatsen kan derfor nu målrettes og det er planen af starte med Stokkebro. Mål: At nedbringe mængderne fra 800% til 100% i løbet af Der udarbejdes indsatsplaner for de øvrige 4 oplande til udførelse i

43 Tillæg til strategi Anbefaling vedr. ændret strategi for effektivisering Smidstrup Gilleleje Smidstrup Gilleleje Udsholt Udsholt Stokkebro Tisvilde Vejby Højelt Dronningmølle Græsted Pumpning af sp.vand Tisvilde Stokkebro Vejby Højelt Dronningmølle Græsted Pumpning af sp.vand Pumpning af slam Pumpning af slam Helsinge Kagerup Kystnær udledning via vandløb Udledning via havledning Helsinge Kagerup Kystnær udledning via vandløb Udledning via havledning Helsinge Renseanlæg bevares Udsholt og Gilleleje Renseanlæg nedlægges Udvidet slammineralisering ved Helsinge Nyt renseanlæg ved Højelt Nyt slammineraliseringsanlæg ved Højelt Slammineraliseringsanlæg ved Højelt afventer endelig beslutning afhængig af udfaldet af den igangværende undersøgelse vedr. mulige spildevandsstrukturer i Nordsjælland samt udfaldet af klagen i Natur- og Miljøklagenævnet. 43

44 Tillæg til strategi Baggrunden for ændret strategi for effektivisering - Bevarelse af Gilleleje Renseanlæg indebærer store omkostninger til renovering og udbygning - Havledningen på Udsholt Renseanlæg er nedslidt og skal fornys eller suppleres - Nyt renseanlæg ved Højelt til erstatning for Udsholt og Gilleleje vil være billigere i drift - I oplandet til Gilleleje Renseanlæg skal etableres ca m 3 bassiner. Renseanlægget kan ombygges til bassiner ved nedlægning af renseanlægget. så bassinerne ikke skal etableres inde midt i byen - Nyt renseanlæg ved Højelt rummer mulighed for senere samarbejder mellem de nordlige forsyninger, om rensning eller udledning af spildevand til det mest robuste vandmiljø omkring Nordsjælland. 44

45 Tillæg til strategi Fordelene ved ændret strategi for effektivisering -To bynære renseanlæg nedlægges - Udledningen til Arresø reduceres årligt med tre tons kvælstof. - Udledningen til Kattegat forbedres ved ny havledning - Bassinerne på Gilleleje Renseanlæg repræsenterer en værdi på 30 mio. kr. der nyttiggøres ved nedlægning af renseanlægget. Værdien af genbruget af bassinerne svarer nogenlunde til forskellen i anlægsomkostningerne ved at nedlægge renseanlægget (værdien nyttiggøres dog ikke frem til 2019 men først senere når bassinerne skulle have været etableret i byen) - Driftsbesparelserne ved at overgå til to frem for tre renseanlæg opvejer den højere investering således, at det variable vandafledningsbidrag ikke påvirkes af at centralisere til to renseanlæg. - På den lange bane vil de lavere driftsudgifter kommer forbrugerne til gode. 45

46 Tillæg til strategi Korridoren til Kattegat Højelt Helsinge Renseanlæg (nedlagt) Urenset spildevand Udledning via havledning Område hvor der potentielt kan afledes spildevand til Højelt Højelt Helsinge Renseanlæg Renset spildevand Udledning via havledning Område hvor renseanlæg potentielt kan aflede til havledningen Mulighed for fælles rensning Renseanlægget kan udbygges i moduler. Havledningen får reservekapacitet. Mulighed for fælles udledning Helsinge kan kobles på en ledning fra syd. Havledningen får reservekapacitet. Placeringen ved Højelt tilgodeser ejers ønske om at selskabet skal positionere sig til evt. fremtidige samarbejder om bl.a. rensning og udledning af spildevand. 46

47 Tillæg til strategi Korridoren til Kattegat - Et nyt renseanlæg ved Højelt åbner op for muligheden for at Gribskov Kommune kan blive hjemkommune for at centralt renseanlæg for Nordsjælland med udledning til Kattegat. - Havledningen fra Højelt og ud til 3 km i Kattegat kan endvidere indgå i en fremtidig korridor for renset spildevand fra nabokommuner, som renser spildevandet lokalt, men som evt. får problemer med udledningerne til de lokale vandløb eller Roskilde Fjord. - Overgangen fra tre til to renseanlæg understøtter bedre Gribskov Kommunes strategi for selskabet, der blandt andet indebærer, at selskabet skal udvikle sig således, at det på sigt ikke afskærer sig fra muligheden for at indgå i samarbejder på tværs af forsyningsgrænser. 47

48 Tillæg til strategi Beslutningsproces for ændret strategi 26. februar 2013 Direktionen bemyndiges til at anmode Gribskov Kommune om at spildevandsplanen ændres til to fremtidige renseanlæg Maj 2013 Teknisk udvalg vedtager spildevandsplan med to renseanlæg Strategien forelægges på generalforsamlingen mhp. vedtagelse Sommer 2013 Spildevandsplanen i høring i 8 uger Efterår 2013 Indsigelser til spildevandsplanen, herunder indsigelser til planerne om et nyt renseanlæg, behandles af byrådet December 2013 Byrådet vedtager endeligt spildevandsplanen Efteråret-vinteren 2013/2014 Myndighedsbehandling af nyt renseanlæg, VVM, Landzone, Arealerhvervelse mv. 48

49 Tillæg til strategi Tidsplan for ændret renseanlægsstruktur 2013 Kagerup og Dronningmølle Renseanlæg nedlægges Udvidelse af slammineraliseringsanlæg ved Helsinge Nyt slammineraliseringsanlæg ved Højelt Påbegyndelse af nyt renseanlæg ved Højelt Idriftsættelse af nyt renseanlæg ved Højelt Nedlægning af Gilleleje Renseanlæg Nedlægning af Smidstrup og Stokkebro Renseanlæg Nedlægning af Tisvilde og Vejby Renseanlæg Nedlægning af Græsted Renseanlæg Tidsplanen for etablering af den centraliserede spildevandsrensning forlænges med to år frem til Forlængelsen anbefales fordi: - Der skal bygges et helt nyt renseanlæg - Der derved skabes mulighed for investeringer i andre formål end effektivisering, byggemodning og nødvendig renovering 49

50 Tillæg til strategi Tidsplan for reduktion af uvedkommende vand 2013 Oplandet til Stokkebro og Dronningmølle Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand Planer for de fire øvrige renseanlægsoplande udarbejdes 2014 Oplandet til Smidstrup Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand 2015 Oplandet til Tisvilde Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand 2016 Oplandet til Udsholt Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand Opfølgning på omfanget af uvedkommende vand og på opnåede driftsbesparelser som følge mindre vand. Indtil udgangen af 2019 reduceres de uvedkommende vandmængder til 100% af vandforbruget, svarende til det normale for en forsyning som Gribvand. Oplandene til de fem sommerhusrenseanlæg er indkredset som indsatsområder frem til Efter 2019 skal overvejes, om der vil være økonomi i at reducere de uvedkommende vandmængder yderligere. 50

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Borgermøde. Gribskov Hallen, Græsted. 3. November 2015

Borgermøde. Gribskov Hallen, Græsted. 3. November 2015 Gribskov Hallen, Græsted 3. November 2015 Velkomst Velkommen til borgermøde 2 Dagsorden Velkomst v. Jannick Petersen Gribvand Spildevand A/S en kort præsentation v. Mette Therkildsen Nøgletal, Ejerskab,

Læs mere

Generalforsamling. 9. Maj 2011

Generalforsamling. 9. Maj 2011 Generalforsamling 9. Maj 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere

Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere Orienteringsmøde d. Baggrund Baggrunden for indkaldelsen til mødet Gribvand Spildevand lukker i løbet af de kommende år, samtlige

Læs mere

Strukturanalysers fordele og udfordringer

Strukturanalysers fordele og udfordringer DANVA temadag 29. april 2015 Vandselskabernes samarbejde, fusioner og konsolidering Strukturanalysers fordele og udfordringer Jakob H. Hansen, COWI 1 Strukturanalysers fordele og udfordringer Branchens

Læs mere

Kundeforum møde 20. januar 2017

Kundeforum møde 20. januar 2017 Kundeforum møde 20. januar 2017 Dagsorden Takster 2017 Restrukturering status Holløse undersøgelse af fejlkoblinger Status kloakering Rågeleje-Udsholt MSRA bakterier Beredskabsplan Regler og bestemmelser,

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 21. august 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. august 2013 Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 24. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2014 Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015 Gribvand Spildevand A/S 2015 Januar 2016 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

fra 21 til 4 renseanlæg

fra 21 til 4 renseanlæg fra 21 til 4 renseanlæg Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00.

Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 25. juni 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2014 Mødedato / sted: 17. juni 2014. Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 14:30-17:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup Velkommen til Borgermøde om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup 1 Dagsorden Velkomst ved Udvalgsformand Preben Christensen Kommunens plan for kloakering ved Jens Kalør Planens godkendelse ideer/indsigelse

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets Bilag 2 Kvalitetsniveau for håndtering af spildevand i Hedensted kommune. Der er mulighed for forskellige kvalitetsniveauer for håndteringen af spildevand i Hedensted Kommune og formålet med dette bilag

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016 Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde Dagsorden Indlæg ved Gribvand Spildevand A/S Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb Oversvømmelser som følge af fejlkoblinger *) til kloaksystemet

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Uvedkommende vand i Bylderup-Bov

Uvedkommende vand i Bylderup-Bov Uvedkommende vand i Bylderup-Bov Dansk Vandkonference 2014 Lone Bomberg Andersen, ARWOS Dorte Juul Sørensen, NIRAS 20/11/2014 Dansk Vandkonference 2014 1 Bylderup-Bov lidt baggrundsstof 1.500 indbyggere

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1 Informationsmøde Området omkring Pilebroen i Allinge 1. tillæg til spildevandsplanen Side 1 Program for aftenen Hvem og hvad er Bornholms Forsyning A/S 1. tillæg til Spildevandsplanen Hvad er det der skal

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere