Generalforsamling. 30. Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. 30. Maj 2013"

Transkript

1 Generalforsamling 30. Maj 2013

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af revisor 6. Vedtagelse af tillæg til strategi 7. Vedtagelse af vedtægter 8. Eventuelt 2

3 Bestyrelsens beretning: 1. Begivenheder og tendenser i branchen og i Gribvand Spildevand 2. Driften 3. Anlæg og planlægning 4. Administrationen 5. Tømningsordningen 6. Fokusområder

4 Begivenheder i Gribvand Spildevand Teamopbygningen i driften og i anlæg samt administration introduceret pr. 1. maj 2012 Effektiviseringen er igangsat med nedlægningen af Kagerup Renseanlæg der nu er i fuld gang og Dronningmølle, der er projekteret En revideret strategi med to renseanlæg i stedet for tre er fundet optimal for selskabet. Løsningen er indarbejdet i spildevandsplanen Indsats med forbedring af datagrundlaget ved øgede analyser, mere lokale nedbørsmålinger og igangsætning af hydrauliske beregninger af alle regnvandskloakerede oplande har allerede givet et bedre beslutningsgrundlag og vil yderligere i 2013 levere et væsentligt input til Gribskov Kommunes Klimatilpasningsplan 4

5 Begivenheder i Gribvand Spildevand Nyt SRO-anlæg er under implementering. Anlægget vil: - forbedre overvågningen og styringen af kloaksystemet - give mulighed for at holde fuldstændig styr på udviklingen i uvedkommende vand og bidrage til at målrette den fysiske indsats - blive integreret i en GIS-løsning så medarbejderne i driften nemmere kan betjene anlægget "i marken" via bærbare computere i bilerne Gribvand Spildevand A/S har ikke købt et udviklingsprojekt men derimod en velgennemprøvet hyldevareløsning som mange forsyninger i dag anvender 5

6 Begivenheder i Gribvand Spildevand Deltagelse i revisionen af spildevandsplanen har i 2012 kastet en del resultater af sig: - Ejerskaber til søer og moser som indgår i kloaksystemet er afdækket - Databasen for kloaksystemet er blevet forbedret - Spildevandsplanens administrative afsnit vil styrke Gribvands daglige administration af forskellige spørgsmål som f.eks. ulovlige tilslutninger udtrædelse osv. - Klar adskillelse mellem kloakker og vandløb hvor der ofte er uvished 6

7 Årets NO-DIG pris 2012 gik til Gribvand Spildevand A/S 2012 No-Dig prisen gik til Gribvand Spildevand A/S, for største og mest enestående projekt af sin art i Norden. Gribvand Spildevand A/S er med i opløbet til NO-DIG prisen for mest innovative projekt i Prisen uddeles i Gribvand Spildevand A/S indstiller kloakeringen af Sandet til prisen, som uddeles i Oslo d. 30. maj

8 Begivenheder og tendenser i branchen Allerød og Furesø forsyninger er optaget i henholdsvis Rudersdal og Egedal forsyninger RAMBØL afslutter i foråret 2013 undersøgelse vedr. robusthed - fælles muligheder på tværs af 12 nordsjællandske forsyninger og på tværs af forsyningstyper. De 12 forsyninger har netop valgt COWI til at komme med bud på muligheder for fælles spildevandsrensning, slambehandling og udledning De to undersøgelser og de to forsyninger der nu indgår i naboforsyninger viser, at der ikke alene sker en effektivisering lokalt i de enkelte forsyninger men også mere globalt fuldstændig som intentionen med loven 8

9 Begivenheder og tendenser i branchen HOFOR er dannet mellem KE og 6 andre forsyninger De 7 forsyninger kører fortsat med individuelle priser og bestyrelser mv. men tendensen er klar i retning af centralisering, konkret for HOFOR på det administrative og planlægningsmæssige plan Forsyningssekretariatet strammer den administrative fortolkning af lovgrundlaget, bl.a. ved at "lukke luften ud af prisloftet" og ændre i reglerne for bogføring af bidrag for tømningsordningerne Voldsomme klager fra alle berørte forsyninger Tendensen går i retning af at stramme forsyningernes driftsprislofter (fremskyndelse af effektiviseringer i forsyningerne) Holbæk, Lejre og Roskilde er gået sammen om at undersøge mulighederne for fælles forsyningsselskab 9

10 Begivenheder og tendenser i branchen HOFOR De kommunalt ejede vandselskaber i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk samt København hedder nu HOFOR, som står for Hovedstads-områdets Forsyningsselskab. HOFOR bliver Danmarks største forsyningsselskab inden for kerneområderne vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. 10

11 Begivenheder og tendenser i branchen Holbæk, Lejre og Roskilde Holbæk, Lejre og Roskilde er i fællesskab gået i gang med at undersøge, hvilke fordele et nyt fælles forsyningsselskab vil kunne give. Målet er fælles høje krav til kvalitet, miljø og forsyningssikkerhed samt diverse stordriftsfordele og erhvervsfremmende initiativer. I de tre kommuner skal det nu politisk besluttes at lave en egentlig forundersøgelse. 11

12 Begivenheder og tendenser i branchen Nyt omkring lovgiverne i 2012: - Bidrag for regnvand blev droppet - Tilslutningsbidrag nu ikke længere indregnet i prisloftet - Spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter (Klimaloven) - Revideret lånebekendtgørelse - Trappemodellen (rabat på vandafledningsbidraget til store forbrugere) er udsendt som lovforslag i høring og loven førstebehandles i slutningen af maj 12

13 Driften 1. Driftsudgifterne Driftsforhold på renseanlæggene 3. Driftsforhold på pumpestationerne 4. Forsyningssikkerhed 5. Arbejdsmiljø og sikkerhed 13

14 Driften Driftsudgifterne Renseanlæg 16,7 mio. kr. (Heraf slambehandling 4,7 mio. kr.) 280 Pumpestationer 5,3 mio. kr. 39 Overløb 0,3 mio. kr. 44 Regnvandsbassiner 0,2 mio. kr. 760 km ledninger 2,1 mio. kr. I alt 24,6 mio. kr. Helsinge Renseanlæg 14

15 Driften - renseanlæggene Alle renseanlæggene har i 2012 generelt overholdt udledningstilladelserne. Enkelte anlæg har dog kortvarigt overskredet kravene til suspenderet stof Indsatsen med at analysere hyppigere på renseanlæggene har givet et betydeligt bedre billede af renseanlæggenes belastninger over året Forbrug af el, kemikalier og polymer er ret konstant. Forbruget forventes at falde når rensningen centraliseres I kraft af den mere intensive overvågning af belastningen af renseanlæggene, kan nu konkluderes, at de største indsivninger koncentrerer sig i oplandene til Smidstrup, Dronningmølle, Stokkebro-Rågemark, Tisvilde og Vejby Renseanlæg 15

16 Driften - pumpestationerne Indsatsen med en mere målrettet aflæsning af elmålere, har vist at elforbruget på pumpestationerne tilsyneladende ikke er specielt påvirket af nedbør. Antallet af udkald til pumpestationer er faldende på trods af at antallet af pumpestationer og huspumper er kraftigt stigende på grund af kloakeringen af Sandet. Fedt fra fødevarevirksomheder udgør fortsat et problem Sand og grus fra veje slider pumperne op meget hurtigt 16

17 Driften - Forsyningssikkerhed I 2012 har der været følgende svigt i forsyningssikkerheden: - Udledning til Arresø ved pumpenedbrud i Annisse - To uheld med tilledning af boremudder til Helsinge Renseanlæg, dog ingen særlige konsekvenser - Pumpestation i Mårum var så nedslidt at spildevandet løb ud i Hessemose Å i en måneds tid (Ingen overvågning, pumpestation istandsættes i 2013) - Gener for beboere i Ramløse på rund af svovlbrinte dannelse i ledningen fra Sandet (Problemet er under løsning) Uheldene i Annisse og Mårum skyldes Gribvands manglende overvågning af pumpestationer: Ved renoveringen af pumpestationerne i 2013 vil ingen pumpestationer være uden overvågning. 17

18 Driften - Arbejdsmiljø og sikkerhed - Arbejdsmiljø og sikkerhed er alt overvejende knyttet til pumpestationerne. Gribvand Spildevand har i 2012 gennemført renovering af ca. 20 pumpestationer mht. indretning, adgangsforhold, kapacitet, overvågning og arbejdsmiljø og sikkerhed. Bortset fra enkelte leverancer der først kan ske i 2013, er de 20 pumpestationer nu ført op til nutidens standard. I 2012 er udpeget ca. 25 pumpestationer til renovering.. 18

19 Anlæg og planlægning 1. Anlægsinvesteringerne i Sandet 3. Status for klimasikring af Helsinge 4. Kagerup projekterne 5. Uvedkommende vand 6. Nedbørsmålere 7. Pinusparken 19

20 Anlægsinvesteringer 2012 Væsentlige kommentarer: -Sandet er færdigt på nær enkelte udestående - Tunnellen færdiggøres i løbet af foråret Færdiggørelsestidspunktet er udskudt i forhold til oprindelig tidsplan grundet den lange vinter i 2012/ Ca. 20 pumpestationer er påbegyndt renovering for sikkerhed og arbejdsmiljø - Uvedkommende vand-undersøgelserne er næsten afsluttede og konkrete tiltag kan nu gå i gang - Ledning fra Mårum til Kagerup er Færdig. Overløb til Hessemose Å nu fortid - Nedlægning af Lærkevej bassin som åbent spildevandsbassin er påbegyndt ved ny tunnel der ved udgangen af marts 2013 vil være færdig, bassin færdig i foråret Renovering af brønde og ledninger er sket efter behov, særligt Kælderbjerg Park har været udfordring pga. store dybder 20

21 Anlægsinvesteringer 2012 grafisk præsenteret Byggemodning, kloakering Renovering Ukloakerede ejendomme Klimasikring Miljø Rensning af spildevand Restrukturering Gribvand Spildevand investerede i mio. kr. (Heraf ca. 78,6 mio. kr. finansieret ved lån) Ukloakerede ejendomme: Sandet er færdigt på nær enkelte udestående ejendomme Klimasikring Tunnellen færdiggøres i foråret 2014 Renovering Ca. 20 pumpestationer er påbegyndt renovering for sikkerhed og arbejdsmiljø Uvedkommende vand-undersøgelserne er næsten, afsluttede og konkrete tiltag kan nu gå i gang Nedlægning af Lærkevej bassin som åbent spildevandsbassin er påbegyndt Miljø Ledning fra Mårum til Kagerup er færdig, Overløb til Hessemose Å nu fortid 21

22 Sandet nu færdig Påbegyndt Udføres 2017 Forventet / Forventet Udføres /14 Påbegyndt Påbegyndt 2012 Færdig Påbegyndt Færdig Forventet Færdig / Hovedkloakledning Etapeafgrænsning Etapeafgrænsning kloakeringen er nu afsluttet og kendetegnes ved: - Største af sin art i Europa med tryksatte systemer - Antallet af udkald til pumpestationer er langt lavere end forudset - Kun få klager fra beboere - Generel meget stort tilfredshed blandt beboerne - Indstilles til 2013 no-dig pris for bedste innovative løsning Ved indgangen til 2013 resterer kun ca. 20 ejendomme at blive kloakeret. 300 ejendomme skal tilslutte sig i 2013 myndighedsopgave at sikre at de tilsluttes. 22

23 Sandet - svovlbrinte Overvågning for svovlbrinte og løbende bekæmpelse sker dels ved dosering af Jernholdige kemikalier i en central brønd hvor vandmængderne fra området måles og ved at der i en brønd mellem Sandet og Bækgården løbende måles for svovlbrinte. 23

24 Tunnellen fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg udvidet til Lærkevej Ledningen fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg blev i efteråret 2012 tilkendt årets No-Dig Pris af den skandinaviske sammenslutning af firmaer er udfører No-Dig entrepriser. Projektet har affødt endnu en ledning der etableres fra Lærkevej til VP-Torvet. Ledningen skal medvirke til at aflaste ledningssystemet i Lærkevej og ned til renseanlægget under regn. Området omkring Lærkevej er, som området omkring VP-Torvet, plaget af oversvømmelser under regn. 24

25 Lukning af tre åbne spildevandsbassiner i Helsinge påbegyndt Lærkevej Nørretoftevej VP-Torvet Med tunnellen fra Helsinge Renseanlæg til VP-Torvet og ledningen fra Lærkevej til VP-Torvet, er grundlaget lagt for nedlægning af tre åbne spildevandsbassiner i Helsinge: VP-Torvet der overgår til grønt område eller anden offentligt formål Lærkevej der overgår til rekreativt regnvandsbassin Nørretoftevej der overgår til regnvandsbassin, måske rekreativt udført afhængig af kommunens planer for området. Bassinet ved Nørretoftej fyldes under regn med opspædet spildevand, men det vil være slut med den nye ledning fra Lærkevej til VP-Torvet 25

26 Ny pumpestation og ny trykledning fra Mårum samt ledning fra Kagerup Renseanlæg til Helsinge Renseanlæg er påbegyndt i 2012 og færdig i Kagerup projekterne Alle færdige i Ny kloakledning fra Lossepladsen ved Mårum til Kagerup Renseanlæg. Ledningen erstatter den nuværende ledning, der er for lille og derfor tit aflaster spildevand til nærliggende vandløb og grøfter når det regner. 2. Ny kloakledning i Kagerup By erstatter den nuværende ledning, der er for lille og derfor tit aflaster spildevand til nærliggende Arresø via et lille spildevandsbassin når det regner. Ved projektet nedlægges det lille spildevandsbassin som er beliggende midt i byen. 3. Renovering af kloakker i Kagerup ved relining, strømpeforing. Kloakkerne er så nedslidte, at der trænger jord og grundvand ind i dem og der løber spildevand ud af dem og over i dræn der ender i Arresø. 2 3 Projekterne er ikke en forudsætning for at Kagerup Renselæg kan nedlægges, men blev opprioriteret på grund af miljømæssige problemer bl.a. ved Hessemose Å med udledning af spildevand i tørvejr. 26

27 Uvedkommende vand Uvedkommende vand placerer stadig Gribvand Spildevand A/S blandt landets højeste. Undersøgelser har dog nu vist, at den del af de uvedkommende vandmængder der ligger over100% af det afregnede vandforbrug findes i de fem sommerhusoplande - Smidstrup - Stokkebro-Rågemark - Udsholt -Tisvilde - Dronningmølle 27

28 Uvedkommende vand i Stokkebro Målinger har vist at de uvedkommende vandmængder skal findes i 4 mindre oplande i oplandet til Stokkebro Renseanlæg. Tilsvarende lokaliseringer af oplande til de øvige fire renseanlægsoplande der er fundet at bidrage væsentligt til de uvedkommende vandmængder, er ved at blive udarbejdet. Målet er at Stokkebro skal være under kontrol inden udgangen af

29 Pinusparken oversvømmelser Problemer: Vand i kældrene under regn i visse dele af området Vand på terræn under regn i visse dele af området Sætninger i visse dele af området op til en halv meter Løsninger: Ny pumpestation med større kapacitet sikrer mod kælderoversvømmelser Sætninger overvåges løbende og der gribes ind med forstærkning af ledninger hvis sætningerne udvikler sig 29

30 Administrationen 1. Afregning og rykkerprocedurer 2. Benchmarkingen 3. Udviklingen i vandforbruget 30

31 Afregning og rykkerprocedurer I 2012 har Gribvand afregnet årsafregning og 1. aconto i april og 2. aconto i oktober. I forbindelse med 2. aconto for 2012 for det variable og faste vandafledningsbidrag, har selskabet estimeret følgende omsætning Aconto for perioden er i alt på: Variabelt vandafledningsbidrag: kr Fast vandafledningsbidrag: kr Selskabet udsender ikke aflæsningskort til de kunder, men anvender 31/08 og 31/12 aflæsningen som grundlag for beregning af årsforbruget. Rykker 1 og rykker 2 udsendes umiddelbart efter betalingsfristen er overskredet. Restancer per 31. december er opgjort til 5,957 mio. kr. Heraf er 3,326 mio. kr. sendt til inddrivelse hos Skat. Totalt har vi siden september 2010 sendt kr. 6,037 mio. til inddrivelse hos Skat. Selskabet behandler ca flytteregninger om året. Hertil kommer sagsbehandling af dødsboer, konkurser og tvangsauktioner Selskabet måler løbende antallet af henvendelser. Antallet af henvendelser i 4 kvartal via mail er i alt på 1192 henvendelser. Selskabet har modtaget 3 klager i 4. kvartal, heraf er 4 klager behandlet rettidigt. 31

32 Benchmarking Søjlen for Gribvand Spildevand A/S udtrykker at selskabet er en af landets dyreste til rensning af spildevand i forhold til den afregnede vandmængde. Årsagen er den decentrale rensestruktur og de uvedkommende vandmængder. Den decentrale rensestruktur afløses i de kommende år af en struktur på to renseanlæg og de uvedkommende vandmængder skal være nedbragt fra 200% til 100% af det afregnede vandforbrug inden

33 Udviklingen i vandforbruget Vandforbruget er faldet fra ca.1,93 til ca. 1,8 mio. m3./år fra 2010 til 2013 (estimeret). Faldende vandforbrug påvirker taksten i opadgående retning. Gribvand Spildevand A/S har i 2012 indkredset de vandværker der er udsat for de største fald 33

34 Udviklingen i vandforbruget Faldene i de udpumpede vandmængder kan skyldes flere forhold:: - 4 af de 6 største fald i de udpumpede vandmængder er sommerhusområder muligvis som følge af mindre sommerhusaktivitet grundet krisen (særlig udlejning) - Skønnede forbrug afløses af aflæste forbrug grundet den stigende vandpris og vandafledningsbidrag der får folk til at aflæse frem for at blive sat til 170 m3 og 70 m3. 34

35 Tømningsordningen Antal tanke i drift Forberedelse af nyt udbud i 2013 Status for lettere kommunikation mellem kunder og Gribvand Status på første år med tømningsordningen 35

36 Antal tanke i drift 36

37 Nyt udbud under forberedelse Ny licitation for både samletanke og bundfældningstanke udarbejdes i foråret 2013, og skal træde i kraft 1. januar Bundfældningstanke: Der åbnes i udbuddet mulighed for også at byde på KSA tømninger (Kombineret Slamsuger og Afvander), da der i 2013 etableres plads til mellemlager på Helsinge Renseanlæg. Som ved tidligere licitationer er der stadig mulighed for at byde på tømninger med slamsuger og afvandervogne. KSA tømninger forventes at være billigere og viderebehandlingen af slammet vil ikke ske på Helsinge Renseanlæg men inkluderes i udbudsprisen. Samletanke: Antallet af afleveringssteder for slamsugere med spildevand fra samletanke udvides fra 2 til 4-5 steder. 37

38 Status for lettere kommunikation mellem kunder og Gribvand - Mest almindelige kunde spørgsmål til Gribvand: 1. Spørgsmål til regning. 2. Kunde har ikke modtaget sendt varsel om rutetømningen eller modtaget afleveret tømningsrapport fra entreprenøren. 3. Kunde ønsker vejledning om tømningsordning Antallet af henvendelser er faldende som følge af indførelse af ny database til styring af ordningerne, klar afgrænsning af ansvar mellem entreprenør og Gribvand samt indførelse af automatisk opkrævning af behandlingsbidrag - Service tiltag: 1. Ca. 70 % af kunder varsles med SMS og i Øvrige kunder varsles pr. brev og kan løbende tilmelde sig SMS og varslingen. Afsendt SMS og er dokumenterbar 2. Tømningsrapport eftersendes automatisk til kunder tilmeldt service, samtidig med at tømningsrapporten afleveres i postkassen 3. Kunderne har i 2013 via adgang til oversigt over alle deres tømninger, se alle tømningsrapporterne, tilmelding og ændring af SMS og E- mail services mm, bestille tømninger, se deres tankplacering, samt se deres regninger 4. Folder med oplysninger om priser og vilkår vedlægges visse regninger 38

39 Status for første år med tømningsordningen 1. Væsentlige prisreduktion på tømninger af bundfældningstanke, i forhold til individuelle tømningsentreprenører. Prisreduktion på de fleste samletanktømninger. 2. Da Gribvand nu automatisk kender tømningerne, opkræves alle derfor for rensningen af spildevandet og slammet. 3. Forbedring af miljøet. Bland de ejendomme, der var nye i tømningsordningen, havde mange ikke fået tømt deres bundfældningstanke i en årrække. Trods det at der er registreret flere samletanke tømt i 2012, fik 1/3 af ejendommen stadig ikke tømt deres tank. Når vi i april kender vandforbruget vil dette kunne indikere årsagen. 4. Indførelsen af tømningsordningen har givet en administrativ forenkling i forhold til tidligere år. 39

40 Fokus 2013 Dronningmølle Renseanlæg nedægges og påbegyndelse af kloakledninger fra Tisvilde/Vejby, Smidstrup og Stokkebro Renseanlæg til det nye renseanlæg ved Højelt Påbegynde myndighedsbehandling for nyt renseanlæg ved Højelt Forbrugervalg skal gennemføres Renovering af 25 pumpestationer Nyt SRO-anlæg og nyt sagshåndteringssystem implementeres Moniteringssystem for driftsudgifter der skal sikre at de påtænkte besparelser på driften realiseres i takt med at renseanlæg nedlægges 40

41 Vedtagelse af tillæg til Strategi 30. Maj 2013

42 Tillæg til strategi Status vedr. nedlægning af Renseanlæg mv. - Kagerup Renseanlæg er under nedlægning - Dronningmølle Renseanlæg påbegyndes nedlægning til foråret eller sommer. Renseanlægget vil være nedlagt i Slammineraliseringsanlægget ved Helsinge Renseanlæg påbegyndes udvidelse i sommeren og vil være idriftsat til efteråret 2013 eller foråret Formål: At øge kapaciteten og forbedre afvandingen - De uvedkommende vandmængder der overstiger 100% af vandforbruget er lokaliseret til Stokkebro, Smidstrup, Dronningmølle, Udsholt og Tisvilde Renseanlæg. Indsatsen kan derfor nu målrettes og det er planen af starte med Stokkebro. Mål: At nedbringe mængderne fra 800% til 100% i løbet af Der udarbejdes indsatsplaner for de øvrige 4 oplande til udførelse i

43 Tillæg til strategi Anbefaling vedr. ændret strategi for effektivisering Smidstrup Gilleleje Smidstrup Gilleleje Udsholt Udsholt Stokkebro Tisvilde Vejby Højelt Dronningmølle Græsted Pumpning af sp.vand Tisvilde Stokkebro Vejby Højelt Dronningmølle Græsted Pumpning af sp.vand Pumpning af slam Pumpning af slam Helsinge Kagerup Kystnær udledning via vandløb Udledning via havledning Helsinge Kagerup Kystnær udledning via vandløb Udledning via havledning Helsinge Renseanlæg bevares Udsholt og Gilleleje Renseanlæg nedlægges Udvidet slammineralisering ved Helsinge Nyt renseanlæg ved Højelt Nyt slammineraliseringsanlæg ved Højelt Slammineraliseringsanlæg ved Højelt afventer endelig beslutning afhængig af udfaldet af den igangværende undersøgelse vedr. mulige spildevandsstrukturer i Nordsjælland samt udfaldet af klagen i Natur- og Miljøklagenævnet. 43

44 Tillæg til strategi Baggrunden for ændret strategi for effektivisering - Bevarelse af Gilleleje Renseanlæg indebærer store omkostninger til renovering og udbygning - Havledningen på Udsholt Renseanlæg er nedslidt og skal fornys eller suppleres - Nyt renseanlæg ved Højelt til erstatning for Udsholt og Gilleleje vil være billigere i drift - I oplandet til Gilleleje Renseanlæg skal etableres ca m 3 bassiner. Renseanlægget kan ombygges til bassiner ved nedlægning af renseanlægget. så bassinerne ikke skal etableres inde midt i byen - Nyt renseanlæg ved Højelt rummer mulighed for senere samarbejder mellem de nordlige forsyninger, om rensning eller udledning af spildevand til det mest robuste vandmiljø omkring Nordsjælland. 44

45 Tillæg til strategi Fordelene ved ændret strategi for effektivisering -To bynære renseanlæg nedlægges - Udledningen til Arresø reduceres årligt med tre tons kvælstof. - Udledningen til Kattegat forbedres ved ny havledning - Bassinerne på Gilleleje Renseanlæg repræsenterer en værdi på 30 mio. kr. der nyttiggøres ved nedlægning af renseanlægget. Værdien af genbruget af bassinerne svarer nogenlunde til forskellen i anlægsomkostningerne ved at nedlægge renseanlægget (værdien nyttiggøres dog ikke frem til 2019 men først senere når bassinerne skulle have været etableret i byen) - Driftsbesparelserne ved at overgå til to frem for tre renseanlæg opvejer den højere investering således, at det variable vandafledningsbidrag ikke påvirkes af at centralisere til to renseanlæg. - På den lange bane vil de lavere driftsudgifter kommer forbrugerne til gode. 45

46 Tillæg til strategi Korridoren til Kattegat Højelt Helsinge Renseanlæg (nedlagt) Urenset spildevand Udledning via havledning Område hvor der potentielt kan afledes spildevand til Højelt Højelt Helsinge Renseanlæg Renset spildevand Udledning via havledning Område hvor renseanlæg potentielt kan aflede til havledningen Mulighed for fælles rensning Renseanlægget kan udbygges i moduler. Havledningen får reservekapacitet. Mulighed for fælles udledning Helsinge kan kobles på en ledning fra syd. Havledningen får reservekapacitet. Placeringen ved Højelt tilgodeser ejers ønske om at selskabet skal positionere sig til evt. fremtidige samarbejder om bl.a. rensning og udledning af spildevand. 46

47 Tillæg til strategi Korridoren til Kattegat - Et nyt renseanlæg ved Højelt åbner op for muligheden for at Gribskov Kommune kan blive hjemkommune for at centralt renseanlæg for Nordsjælland med udledning til Kattegat. - Havledningen fra Højelt og ud til 3 km i Kattegat kan endvidere indgå i en fremtidig korridor for renset spildevand fra nabokommuner, som renser spildevandet lokalt, men som evt. får problemer med udledningerne til de lokale vandløb eller Roskilde Fjord. - Overgangen fra tre til to renseanlæg understøtter bedre Gribskov Kommunes strategi for selskabet, der blandt andet indebærer, at selskabet skal udvikle sig således, at det på sigt ikke afskærer sig fra muligheden for at indgå i samarbejder på tværs af forsyningsgrænser. 47

48 Tillæg til strategi Beslutningsproces for ændret strategi 26. februar 2013 Direktionen bemyndiges til at anmode Gribskov Kommune om at spildevandsplanen ændres til to fremtidige renseanlæg Maj 2013 Teknisk udvalg vedtager spildevandsplan med to renseanlæg Strategien forelægges på generalforsamlingen mhp. vedtagelse Sommer 2013 Spildevandsplanen i høring i 8 uger Efterår 2013 Indsigelser til spildevandsplanen, herunder indsigelser til planerne om et nyt renseanlæg, behandles af byrådet December 2013 Byrådet vedtager endeligt spildevandsplanen Efteråret-vinteren 2013/2014 Myndighedsbehandling af nyt renseanlæg, VVM, Landzone, Arealerhvervelse mv. 48

49 Tillæg til strategi Tidsplan for ændret renseanlægsstruktur 2013 Kagerup og Dronningmølle Renseanlæg nedlægges Udvidelse af slammineraliseringsanlæg ved Helsinge Nyt slammineraliseringsanlæg ved Højelt Påbegyndelse af nyt renseanlæg ved Højelt Idriftsættelse af nyt renseanlæg ved Højelt Nedlægning af Gilleleje Renseanlæg Nedlægning af Smidstrup og Stokkebro Renseanlæg Nedlægning af Tisvilde og Vejby Renseanlæg Nedlægning af Græsted Renseanlæg Tidsplanen for etablering af den centraliserede spildevandsrensning forlænges med to år frem til Forlængelsen anbefales fordi: - Der skal bygges et helt nyt renseanlæg - Der derved skabes mulighed for investeringer i andre formål end effektivisering, byggemodning og nødvendig renovering 49

50 Tillæg til strategi Tidsplan for reduktion af uvedkommende vand 2013 Oplandet til Stokkebro og Dronningmølle Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand Planer for de fire øvrige renseanlægsoplande udarbejdes 2014 Oplandet til Smidstrup Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand 2015 Oplandet til Tisvilde Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand 2016 Oplandet til Udsholt Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand Opfølgning på omfanget af uvedkommende vand og på opnåede driftsbesparelser som følge mindre vand. Indtil udgangen af 2019 reduceres de uvedkommende vandmængder til 100% af vandforbruget, svarende til det normale for en forsyning som Gribvand. Oplandene til de fem sommerhusrenseanlæg er indkredset som indsatsområder frem til Efter 2019 skal overvejes, om der vil være økonomi i at reducere de uvedkommende vandmængder yderligere. 50

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 21. august 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. august 2013 Mødedato / sted: 13. august 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 24. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2014 Mødedato / sted: 16. september 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00 17:00

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013. Gribvand A/S Bestyrelse 17. februar 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 11. februar 2014 Mødedato / sted: 11. februar 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 19:15 20:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND

STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND MAJ 2014 EGEDAL FORSYNING A/S, FORSYNING HELSINGØR, FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S, FREDENSBORG FORSYNING A/S, FREDERIKSSUND FORSYNING A/S, GRIBVAND SPILDEVAND A/S, HALSNÆS FORSYNING A/S, HILLERØD FORSYNING,

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere