Generalforsamling. 30. Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. 30. Maj 2013"

Transkript

1 Generalforsamling 30. Maj 2013

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af revisor 6. Vedtagelse af tillæg til strategi 7. Vedtagelse af vedtægter 8. Eventuelt 2

3 Bestyrelsens beretning: 1. Begivenheder og tendenser i branchen og i Gribvand Spildevand 2. Driften 3. Anlæg og planlægning 4. Administrationen 5. Tømningsordningen 6. Fokusområder

4 Begivenheder i Gribvand Spildevand Teamopbygningen i driften og i anlæg samt administration introduceret pr. 1. maj 2012 Effektiviseringen er igangsat med nedlægningen af Kagerup Renseanlæg der nu er i fuld gang og Dronningmølle, der er projekteret En revideret strategi med to renseanlæg i stedet for tre er fundet optimal for selskabet. Løsningen er indarbejdet i spildevandsplanen Indsats med forbedring af datagrundlaget ved øgede analyser, mere lokale nedbørsmålinger og igangsætning af hydrauliske beregninger af alle regnvandskloakerede oplande har allerede givet et bedre beslutningsgrundlag og vil yderligere i 2013 levere et væsentligt input til Gribskov Kommunes Klimatilpasningsplan 4

5 Begivenheder i Gribvand Spildevand Nyt SRO-anlæg er under implementering. Anlægget vil: - forbedre overvågningen og styringen af kloaksystemet - give mulighed for at holde fuldstændig styr på udviklingen i uvedkommende vand og bidrage til at målrette den fysiske indsats - blive integreret i en GIS-løsning så medarbejderne i driften nemmere kan betjene anlægget "i marken" via bærbare computere i bilerne Gribvand Spildevand A/S har ikke købt et udviklingsprojekt men derimod en velgennemprøvet hyldevareløsning som mange forsyninger i dag anvender 5

6 Begivenheder i Gribvand Spildevand Deltagelse i revisionen af spildevandsplanen har i 2012 kastet en del resultater af sig: - Ejerskaber til søer og moser som indgår i kloaksystemet er afdækket - Databasen for kloaksystemet er blevet forbedret - Spildevandsplanens administrative afsnit vil styrke Gribvands daglige administration af forskellige spørgsmål som f.eks. ulovlige tilslutninger udtrædelse osv. - Klar adskillelse mellem kloakker og vandløb hvor der ofte er uvished 6

7 Årets NO-DIG pris 2012 gik til Gribvand Spildevand A/S 2012 No-Dig prisen gik til Gribvand Spildevand A/S, for største og mest enestående projekt af sin art i Norden. Gribvand Spildevand A/S er med i opløbet til NO-DIG prisen for mest innovative projekt i Prisen uddeles i Gribvand Spildevand A/S indstiller kloakeringen af Sandet til prisen, som uddeles i Oslo d. 30. maj

8 Begivenheder og tendenser i branchen Allerød og Furesø forsyninger er optaget i henholdsvis Rudersdal og Egedal forsyninger RAMBØL afslutter i foråret 2013 undersøgelse vedr. robusthed - fælles muligheder på tværs af 12 nordsjællandske forsyninger og på tværs af forsyningstyper. De 12 forsyninger har netop valgt COWI til at komme med bud på muligheder for fælles spildevandsrensning, slambehandling og udledning De to undersøgelser og de to forsyninger der nu indgår i naboforsyninger viser, at der ikke alene sker en effektivisering lokalt i de enkelte forsyninger men også mere globalt fuldstændig som intentionen med loven 8

9 Begivenheder og tendenser i branchen HOFOR er dannet mellem KE og 6 andre forsyninger De 7 forsyninger kører fortsat med individuelle priser og bestyrelser mv. men tendensen er klar i retning af centralisering, konkret for HOFOR på det administrative og planlægningsmæssige plan Forsyningssekretariatet strammer den administrative fortolkning af lovgrundlaget, bl.a. ved at "lukke luften ud af prisloftet" og ændre i reglerne for bogføring af bidrag for tømningsordningerne Voldsomme klager fra alle berørte forsyninger Tendensen går i retning af at stramme forsyningernes driftsprislofter (fremskyndelse af effektiviseringer i forsyningerne) Holbæk, Lejre og Roskilde er gået sammen om at undersøge mulighederne for fælles forsyningsselskab 9

10 Begivenheder og tendenser i branchen HOFOR De kommunalt ejede vandselskaber i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk samt København hedder nu HOFOR, som står for Hovedstads-områdets Forsyningsselskab. HOFOR bliver Danmarks største forsyningsselskab inden for kerneområderne vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. 10

11 Begivenheder og tendenser i branchen Holbæk, Lejre og Roskilde Holbæk, Lejre og Roskilde er i fællesskab gået i gang med at undersøge, hvilke fordele et nyt fælles forsyningsselskab vil kunne give. Målet er fælles høje krav til kvalitet, miljø og forsyningssikkerhed samt diverse stordriftsfordele og erhvervsfremmende initiativer. I de tre kommuner skal det nu politisk besluttes at lave en egentlig forundersøgelse. 11

12 Begivenheder og tendenser i branchen Nyt omkring lovgiverne i 2012: - Bidrag for regnvand blev droppet - Tilslutningsbidrag nu ikke længere indregnet i prisloftet - Spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter (Klimaloven) - Revideret lånebekendtgørelse - Trappemodellen (rabat på vandafledningsbidraget til store forbrugere) er udsendt som lovforslag i høring og loven førstebehandles i slutningen af maj 12

13 Driften 1. Driftsudgifterne Driftsforhold på renseanlæggene 3. Driftsforhold på pumpestationerne 4. Forsyningssikkerhed 5. Arbejdsmiljø og sikkerhed 13

14 Driften Driftsudgifterne Renseanlæg 16,7 mio. kr. (Heraf slambehandling 4,7 mio. kr.) 280 Pumpestationer 5,3 mio. kr. 39 Overløb 0,3 mio. kr. 44 Regnvandsbassiner 0,2 mio. kr. 760 km ledninger 2,1 mio. kr. I alt 24,6 mio. kr. Helsinge Renseanlæg 14

15 Driften - renseanlæggene Alle renseanlæggene har i 2012 generelt overholdt udledningstilladelserne. Enkelte anlæg har dog kortvarigt overskredet kravene til suspenderet stof Indsatsen med at analysere hyppigere på renseanlæggene har givet et betydeligt bedre billede af renseanlæggenes belastninger over året Forbrug af el, kemikalier og polymer er ret konstant. Forbruget forventes at falde når rensningen centraliseres I kraft af den mere intensive overvågning af belastningen af renseanlæggene, kan nu konkluderes, at de største indsivninger koncentrerer sig i oplandene til Smidstrup, Dronningmølle, Stokkebro-Rågemark, Tisvilde og Vejby Renseanlæg 15

16 Driften - pumpestationerne Indsatsen med en mere målrettet aflæsning af elmålere, har vist at elforbruget på pumpestationerne tilsyneladende ikke er specielt påvirket af nedbør. Antallet af udkald til pumpestationer er faldende på trods af at antallet af pumpestationer og huspumper er kraftigt stigende på grund af kloakeringen af Sandet. Fedt fra fødevarevirksomheder udgør fortsat et problem Sand og grus fra veje slider pumperne op meget hurtigt 16

17 Driften - Forsyningssikkerhed I 2012 har der været følgende svigt i forsyningssikkerheden: - Udledning til Arresø ved pumpenedbrud i Annisse - To uheld med tilledning af boremudder til Helsinge Renseanlæg, dog ingen særlige konsekvenser - Pumpestation i Mårum var så nedslidt at spildevandet løb ud i Hessemose Å i en måneds tid (Ingen overvågning, pumpestation istandsættes i 2013) - Gener for beboere i Ramløse på rund af svovlbrinte dannelse i ledningen fra Sandet (Problemet er under løsning) Uheldene i Annisse og Mårum skyldes Gribvands manglende overvågning af pumpestationer: Ved renoveringen af pumpestationerne i 2013 vil ingen pumpestationer være uden overvågning. 17

18 Driften - Arbejdsmiljø og sikkerhed - Arbejdsmiljø og sikkerhed er alt overvejende knyttet til pumpestationerne. Gribvand Spildevand har i 2012 gennemført renovering af ca. 20 pumpestationer mht. indretning, adgangsforhold, kapacitet, overvågning og arbejdsmiljø og sikkerhed. Bortset fra enkelte leverancer der først kan ske i 2013, er de 20 pumpestationer nu ført op til nutidens standard. I 2012 er udpeget ca. 25 pumpestationer til renovering.. 18

19 Anlæg og planlægning 1. Anlægsinvesteringerne i Sandet 3. Status for klimasikring af Helsinge 4. Kagerup projekterne 5. Uvedkommende vand 6. Nedbørsmålere 7. Pinusparken 19

20 Anlægsinvesteringer 2012 Væsentlige kommentarer: -Sandet er færdigt på nær enkelte udestående - Tunnellen færdiggøres i løbet af foråret Færdiggørelsestidspunktet er udskudt i forhold til oprindelig tidsplan grundet den lange vinter i 2012/ Ca. 20 pumpestationer er påbegyndt renovering for sikkerhed og arbejdsmiljø - Uvedkommende vand-undersøgelserne er næsten afsluttede og konkrete tiltag kan nu gå i gang - Ledning fra Mårum til Kagerup er Færdig. Overløb til Hessemose Å nu fortid - Nedlægning af Lærkevej bassin som åbent spildevandsbassin er påbegyndt ved ny tunnel der ved udgangen af marts 2013 vil være færdig, bassin færdig i foråret Renovering af brønde og ledninger er sket efter behov, særligt Kælderbjerg Park har været udfordring pga. store dybder 20

21 Anlægsinvesteringer 2012 grafisk præsenteret Byggemodning, kloakering Renovering Ukloakerede ejendomme Klimasikring Miljø Rensning af spildevand Restrukturering Gribvand Spildevand investerede i mio. kr. (Heraf ca. 78,6 mio. kr. finansieret ved lån) Ukloakerede ejendomme: Sandet er færdigt på nær enkelte udestående ejendomme Klimasikring Tunnellen færdiggøres i foråret 2014 Renovering Ca. 20 pumpestationer er påbegyndt renovering for sikkerhed og arbejdsmiljø Uvedkommende vand-undersøgelserne er næsten, afsluttede og konkrete tiltag kan nu gå i gang Nedlægning af Lærkevej bassin som åbent spildevandsbassin er påbegyndt Miljø Ledning fra Mårum til Kagerup er færdig, Overløb til Hessemose Å nu fortid 21

22 Sandet nu færdig Påbegyndt Udføres 2017 Forventet / Forventet Udføres /14 Påbegyndt Påbegyndt 2012 Færdig Påbegyndt Færdig Forventet Færdig / Hovedkloakledning Etapeafgrænsning Etapeafgrænsning kloakeringen er nu afsluttet og kendetegnes ved: - Største af sin art i Europa med tryksatte systemer - Antallet af udkald til pumpestationer er langt lavere end forudset - Kun få klager fra beboere - Generel meget stort tilfredshed blandt beboerne - Indstilles til 2013 no-dig pris for bedste innovative løsning Ved indgangen til 2013 resterer kun ca. 20 ejendomme at blive kloakeret. 300 ejendomme skal tilslutte sig i 2013 myndighedsopgave at sikre at de tilsluttes. 22

23 Sandet - svovlbrinte Overvågning for svovlbrinte og løbende bekæmpelse sker dels ved dosering af Jernholdige kemikalier i en central brønd hvor vandmængderne fra området måles og ved at der i en brønd mellem Sandet og Bækgården løbende måles for svovlbrinte. 23

24 Tunnellen fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg udvidet til Lærkevej Ledningen fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg blev i efteråret 2012 tilkendt årets No-Dig Pris af den skandinaviske sammenslutning af firmaer er udfører No-Dig entrepriser. Projektet har affødt endnu en ledning der etableres fra Lærkevej til VP-Torvet. Ledningen skal medvirke til at aflaste ledningssystemet i Lærkevej og ned til renseanlægget under regn. Området omkring Lærkevej er, som området omkring VP-Torvet, plaget af oversvømmelser under regn. 24

25 Lukning af tre åbne spildevandsbassiner i Helsinge påbegyndt Lærkevej Nørretoftevej VP-Torvet Med tunnellen fra Helsinge Renseanlæg til VP-Torvet og ledningen fra Lærkevej til VP-Torvet, er grundlaget lagt for nedlægning af tre åbne spildevandsbassiner i Helsinge: VP-Torvet der overgår til grønt område eller anden offentligt formål Lærkevej der overgår til rekreativt regnvandsbassin Nørretoftevej der overgår til regnvandsbassin, måske rekreativt udført afhængig af kommunens planer for området. Bassinet ved Nørretoftej fyldes under regn med opspædet spildevand, men det vil være slut med den nye ledning fra Lærkevej til VP-Torvet 25

26 Ny pumpestation og ny trykledning fra Mårum samt ledning fra Kagerup Renseanlæg til Helsinge Renseanlæg er påbegyndt i 2012 og færdig i Kagerup projekterne Alle færdige i Ny kloakledning fra Lossepladsen ved Mårum til Kagerup Renseanlæg. Ledningen erstatter den nuværende ledning, der er for lille og derfor tit aflaster spildevand til nærliggende vandløb og grøfter når det regner. 2. Ny kloakledning i Kagerup By erstatter den nuværende ledning, der er for lille og derfor tit aflaster spildevand til nærliggende Arresø via et lille spildevandsbassin når det regner. Ved projektet nedlægges det lille spildevandsbassin som er beliggende midt i byen. 3. Renovering af kloakker i Kagerup ved relining, strømpeforing. Kloakkerne er så nedslidte, at der trænger jord og grundvand ind i dem og der løber spildevand ud af dem og over i dræn der ender i Arresø. 2 3 Projekterne er ikke en forudsætning for at Kagerup Renselæg kan nedlægges, men blev opprioriteret på grund af miljømæssige problemer bl.a. ved Hessemose Å med udledning af spildevand i tørvejr. 26

27 Uvedkommende vand Uvedkommende vand placerer stadig Gribvand Spildevand A/S blandt landets højeste. Undersøgelser har dog nu vist, at den del af de uvedkommende vandmængder der ligger over100% af det afregnede vandforbrug findes i de fem sommerhusoplande - Smidstrup - Stokkebro-Rågemark - Udsholt -Tisvilde - Dronningmølle 27

28 Uvedkommende vand i Stokkebro Målinger har vist at de uvedkommende vandmængder skal findes i 4 mindre oplande i oplandet til Stokkebro Renseanlæg. Tilsvarende lokaliseringer af oplande til de øvige fire renseanlægsoplande der er fundet at bidrage væsentligt til de uvedkommende vandmængder, er ved at blive udarbejdet. Målet er at Stokkebro skal være under kontrol inden udgangen af

29 Pinusparken oversvømmelser Problemer: Vand i kældrene under regn i visse dele af området Vand på terræn under regn i visse dele af området Sætninger i visse dele af området op til en halv meter Løsninger: Ny pumpestation med større kapacitet sikrer mod kælderoversvømmelser Sætninger overvåges løbende og der gribes ind med forstærkning af ledninger hvis sætningerne udvikler sig 29

30 Administrationen 1. Afregning og rykkerprocedurer 2. Benchmarkingen 3. Udviklingen i vandforbruget 30

31 Afregning og rykkerprocedurer I 2012 har Gribvand afregnet årsafregning og 1. aconto i april og 2. aconto i oktober. I forbindelse med 2. aconto for 2012 for det variable og faste vandafledningsbidrag, har selskabet estimeret følgende omsætning Aconto for perioden er i alt på: Variabelt vandafledningsbidrag: kr Fast vandafledningsbidrag: kr Selskabet udsender ikke aflæsningskort til de kunder, men anvender 31/08 og 31/12 aflæsningen som grundlag for beregning af årsforbruget. Rykker 1 og rykker 2 udsendes umiddelbart efter betalingsfristen er overskredet. Restancer per 31. december er opgjort til 5,957 mio. kr. Heraf er 3,326 mio. kr. sendt til inddrivelse hos Skat. Totalt har vi siden september 2010 sendt kr. 6,037 mio. til inddrivelse hos Skat. Selskabet behandler ca flytteregninger om året. Hertil kommer sagsbehandling af dødsboer, konkurser og tvangsauktioner Selskabet måler løbende antallet af henvendelser. Antallet af henvendelser i 4 kvartal via mail er i alt på 1192 henvendelser. Selskabet har modtaget 3 klager i 4. kvartal, heraf er 4 klager behandlet rettidigt. 31

32 Benchmarking Søjlen for Gribvand Spildevand A/S udtrykker at selskabet er en af landets dyreste til rensning af spildevand i forhold til den afregnede vandmængde. Årsagen er den decentrale rensestruktur og de uvedkommende vandmængder. Den decentrale rensestruktur afløses i de kommende år af en struktur på to renseanlæg og de uvedkommende vandmængder skal være nedbragt fra 200% til 100% af det afregnede vandforbrug inden

33 Udviklingen i vandforbruget Vandforbruget er faldet fra ca.1,93 til ca. 1,8 mio. m3./år fra 2010 til 2013 (estimeret). Faldende vandforbrug påvirker taksten i opadgående retning. Gribvand Spildevand A/S har i 2012 indkredset de vandværker der er udsat for de største fald 33

34 Udviklingen i vandforbruget Faldene i de udpumpede vandmængder kan skyldes flere forhold:: - 4 af de 6 største fald i de udpumpede vandmængder er sommerhusområder muligvis som følge af mindre sommerhusaktivitet grundet krisen (særlig udlejning) - Skønnede forbrug afløses af aflæste forbrug grundet den stigende vandpris og vandafledningsbidrag der får folk til at aflæse frem for at blive sat til 170 m3 og 70 m3. 34

35 Tømningsordningen Antal tanke i drift Forberedelse af nyt udbud i 2013 Status for lettere kommunikation mellem kunder og Gribvand Status på første år med tømningsordningen 35

36 Antal tanke i drift 36

37 Nyt udbud under forberedelse Ny licitation for både samletanke og bundfældningstanke udarbejdes i foråret 2013, og skal træde i kraft 1. januar Bundfældningstanke: Der åbnes i udbuddet mulighed for også at byde på KSA tømninger (Kombineret Slamsuger og Afvander), da der i 2013 etableres plads til mellemlager på Helsinge Renseanlæg. Som ved tidligere licitationer er der stadig mulighed for at byde på tømninger med slamsuger og afvandervogne. KSA tømninger forventes at være billigere og viderebehandlingen af slammet vil ikke ske på Helsinge Renseanlæg men inkluderes i udbudsprisen. Samletanke: Antallet af afleveringssteder for slamsugere med spildevand fra samletanke udvides fra 2 til 4-5 steder. 37

38 Status for lettere kommunikation mellem kunder og Gribvand - Mest almindelige kunde spørgsmål til Gribvand: 1. Spørgsmål til regning. 2. Kunde har ikke modtaget sendt varsel om rutetømningen eller modtaget afleveret tømningsrapport fra entreprenøren. 3. Kunde ønsker vejledning om tømningsordning Antallet af henvendelser er faldende som følge af indførelse af ny database til styring af ordningerne, klar afgrænsning af ansvar mellem entreprenør og Gribvand samt indførelse af automatisk opkrævning af behandlingsbidrag - Service tiltag: 1. Ca. 70 % af kunder varsles med SMS og i Øvrige kunder varsles pr. brev og kan løbende tilmelde sig SMS og varslingen. Afsendt SMS og er dokumenterbar 2. Tømningsrapport eftersendes automatisk til kunder tilmeldt service, samtidig med at tømningsrapporten afleveres i postkassen 3. Kunderne har i 2013 via adgang til oversigt over alle deres tømninger, se alle tømningsrapporterne, tilmelding og ændring af SMS og E- mail services mm, bestille tømninger, se deres tankplacering, samt se deres regninger 4. Folder med oplysninger om priser og vilkår vedlægges visse regninger 38

39 Status for første år med tømningsordningen 1. Væsentlige prisreduktion på tømninger af bundfældningstanke, i forhold til individuelle tømningsentreprenører. Prisreduktion på de fleste samletanktømninger. 2. Da Gribvand nu automatisk kender tømningerne, opkræves alle derfor for rensningen af spildevandet og slammet. 3. Forbedring af miljøet. Bland de ejendomme, der var nye i tømningsordningen, havde mange ikke fået tømt deres bundfældningstanke i en årrække. Trods det at der er registreret flere samletanke tømt i 2012, fik 1/3 af ejendommen stadig ikke tømt deres tank. Når vi i april kender vandforbruget vil dette kunne indikere årsagen. 4. Indførelsen af tømningsordningen har givet en administrativ forenkling i forhold til tidligere år. 39

40 Fokus 2013 Dronningmølle Renseanlæg nedægges og påbegyndelse af kloakledninger fra Tisvilde/Vejby, Smidstrup og Stokkebro Renseanlæg til det nye renseanlæg ved Højelt Påbegynde myndighedsbehandling for nyt renseanlæg ved Højelt Forbrugervalg skal gennemføres Renovering af 25 pumpestationer Nyt SRO-anlæg og nyt sagshåndteringssystem implementeres Moniteringssystem for driftsudgifter der skal sikre at de påtænkte besparelser på driften realiseres i takt med at renseanlæg nedlægges 40

41 Vedtagelse af tillæg til Strategi 30. Maj 2013

42 Tillæg til strategi Status vedr. nedlægning af Renseanlæg mv. - Kagerup Renseanlæg er under nedlægning - Dronningmølle Renseanlæg påbegyndes nedlægning til foråret eller sommer. Renseanlægget vil være nedlagt i Slammineraliseringsanlægget ved Helsinge Renseanlæg påbegyndes udvidelse i sommeren og vil være idriftsat til efteråret 2013 eller foråret Formål: At øge kapaciteten og forbedre afvandingen - De uvedkommende vandmængder der overstiger 100% af vandforbruget er lokaliseret til Stokkebro, Smidstrup, Dronningmølle, Udsholt og Tisvilde Renseanlæg. Indsatsen kan derfor nu målrettes og det er planen af starte med Stokkebro. Mål: At nedbringe mængderne fra 800% til 100% i løbet af Der udarbejdes indsatsplaner for de øvrige 4 oplande til udførelse i

43 Tillæg til strategi Anbefaling vedr. ændret strategi for effektivisering Smidstrup Gilleleje Smidstrup Gilleleje Udsholt Udsholt Stokkebro Tisvilde Vejby Højelt Dronningmølle Græsted Pumpning af sp.vand Tisvilde Stokkebro Vejby Højelt Dronningmølle Græsted Pumpning af sp.vand Pumpning af slam Pumpning af slam Helsinge Kagerup Kystnær udledning via vandløb Udledning via havledning Helsinge Kagerup Kystnær udledning via vandløb Udledning via havledning Helsinge Renseanlæg bevares Udsholt og Gilleleje Renseanlæg nedlægges Udvidet slammineralisering ved Helsinge Nyt renseanlæg ved Højelt Nyt slammineraliseringsanlæg ved Højelt Slammineraliseringsanlæg ved Højelt afventer endelig beslutning afhængig af udfaldet af den igangværende undersøgelse vedr. mulige spildevandsstrukturer i Nordsjælland samt udfaldet af klagen i Natur- og Miljøklagenævnet. 43

44 Tillæg til strategi Baggrunden for ændret strategi for effektivisering - Bevarelse af Gilleleje Renseanlæg indebærer store omkostninger til renovering og udbygning - Havledningen på Udsholt Renseanlæg er nedslidt og skal fornys eller suppleres - Nyt renseanlæg ved Højelt til erstatning for Udsholt og Gilleleje vil være billigere i drift - I oplandet til Gilleleje Renseanlæg skal etableres ca m 3 bassiner. Renseanlægget kan ombygges til bassiner ved nedlægning af renseanlægget. så bassinerne ikke skal etableres inde midt i byen - Nyt renseanlæg ved Højelt rummer mulighed for senere samarbejder mellem de nordlige forsyninger, om rensning eller udledning af spildevand til det mest robuste vandmiljø omkring Nordsjælland. 44

45 Tillæg til strategi Fordelene ved ændret strategi for effektivisering -To bynære renseanlæg nedlægges - Udledningen til Arresø reduceres årligt med tre tons kvælstof. - Udledningen til Kattegat forbedres ved ny havledning - Bassinerne på Gilleleje Renseanlæg repræsenterer en værdi på 30 mio. kr. der nyttiggøres ved nedlægning af renseanlægget. Værdien af genbruget af bassinerne svarer nogenlunde til forskellen i anlægsomkostningerne ved at nedlægge renseanlægget (værdien nyttiggøres dog ikke frem til 2019 men først senere når bassinerne skulle have været etableret i byen) - Driftsbesparelserne ved at overgå til to frem for tre renseanlæg opvejer den højere investering således, at det variable vandafledningsbidrag ikke påvirkes af at centralisere til to renseanlæg. - På den lange bane vil de lavere driftsudgifter kommer forbrugerne til gode. 45

46 Tillæg til strategi Korridoren til Kattegat Højelt Helsinge Renseanlæg (nedlagt) Urenset spildevand Udledning via havledning Område hvor der potentielt kan afledes spildevand til Højelt Højelt Helsinge Renseanlæg Renset spildevand Udledning via havledning Område hvor renseanlæg potentielt kan aflede til havledningen Mulighed for fælles rensning Renseanlægget kan udbygges i moduler. Havledningen får reservekapacitet. Mulighed for fælles udledning Helsinge kan kobles på en ledning fra syd. Havledningen får reservekapacitet. Placeringen ved Højelt tilgodeser ejers ønske om at selskabet skal positionere sig til evt. fremtidige samarbejder om bl.a. rensning og udledning af spildevand. 46

47 Tillæg til strategi Korridoren til Kattegat - Et nyt renseanlæg ved Højelt åbner op for muligheden for at Gribskov Kommune kan blive hjemkommune for at centralt renseanlæg for Nordsjælland med udledning til Kattegat. - Havledningen fra Højelt og ud til 3 km i Kattegat kan endvidere indgå i en fremtidig korridor for renset spildevand fra nabokommuner, som renser spildevandet lokalt, men som evt. får problemer med udledningerne til de lokale vandløb eller Roskilde Fjord. - Overgangen fra tre til to renseanlæg understøtter bedre Gribskov Kommunes strategi for selskabet, der blandt andet indebærer, at selskabet skal udvikle sig således, at det på sigt ikke afskærer sig fra muligheden for at indgå i samarbejder på tværs af forsyningsgrænser. 47

48 Tillæg til strategi Beslutningsproces for ændret strategi 26. februar 2013 Direktionen bemyndiges til at anmode Gribskov Kommune om at spildevandsplanen ændres til to fremtidige renseanlæg Maj 2013 Teknisk udvalg vedtager spildevandsplan med to renseanlæg Strategien forelægges på generalforsamlingen mhp. vedtagelse Sommer 2013 Spildevandsplanen i høring i 8 uger Efterår 2013 Indsigelser til spildevandsplanen, herunder indsigelser til planerne om et nyt renseanlæg, behandles af byrådet December 2013 Byrådet vedtager endeligt spildevandsplanen Efteråret-vinteren 2013/2014 Myndighedsbehandling af nyt renseanlæg, VVM, Landzone, Arealerhvervelse mv. 48

49 Tillæg til strategi Tidsplan for ændret renseanlægsstruktur 2013 Kagerup og Dronningmølle Renseanlæg nedlægges Udvidelse af slammineraliseringsanlæg ved Helsinge Nyt slammineraliseringsanlæg ved Højelt Påbegyndelse af nyt renseanlæg ved Højelt Idriftsættelse af nyt renseanlæg ved Højelt Nedlægning af Gilleleje Renseanlæg Nedlægning af Smidstrup og Stokkebro Renseanlæg Nedlægning af Tisvilde og Vejby Renseanlæg Nedlægning af Græsted Renseanlæg Tidsplanen for etablering af den centraliserede spildevandsrensning forlænges med to år frem til Forlængelsen anbefales fordi: - Der skal bygges et helt nyt renseanlæg - Der derved skabes mulighed for investeringer i andre formål end effektivisering, byggemodning og nødvendig renovering 49

50 Tillæg til strategi Tidsplan for reduktion af uvedkommende vand 2013 Oplandet til Stokkebro og Dronningmølle Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand Planer for de fire øvrige renseanlægsoplande udarbejdes 2014 Oplandet til Smidstrup Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand 2015 Oplandet til Tisvilde Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand 2016 Oplandet til Udsholt Renseanlæg renoveres mht. uvedkommende vand Opfølgning på omfanget af uvedkommende vand og på opnåede driftsbesparelser som følge mindre vand. Indtil udgangen af 2019 reduceres de uvedkommende vandmængder til 100% af vandforbruget, svarende til det normale for en forsyning som Gribvand. Oplandene til de fem sommerhusrenseanlæg er indkredset som indsatsområder frem til Efter 2019 skal overvejes, om der vil være økonomi i at reducere de uvedkommende vandmængder yderligere. 50

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere