Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen"

Transkript

1 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French Studies The 2008 Curriculum Justeret 2012 Adjusted 2012 Det Humanistiske Fakultet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet Faculty of Humanities Institute for English, Germanic and Romance Studies University of Copenhagen

2 Kapitel 1 Hjemmel Studieordningen for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen, er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 27 i bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 38 i bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Studieordningen for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen, hører under censorkorpset for Fransk. Kapitel 2 Formål og struktur 1. Normering Det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk er normeret til 45 ECTS-point og indgår i en samlet kandidatuddannelse på i alt 120 ECTS-point. Stk. 2. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk kun omfatter fagelementer svarende til 30 ECTS-point. Stk. 3. Ligger det centrale fag uden for Det Humanistiske Fakultet, forlænges kandidattilvalget med 30 ECTS-point efter Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings godkendelse, dog men visse undtagelser. Stk. 4. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdsstimer. 2. Formål Formålet med kandidattilvalgene er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Kapitel 3 Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav For at blive indskrevet på det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, skal den studerende være indskrevet på kandidatuddannelsen i det centrale fag og have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg svarende til 45 ECTS-point i Fransk. Adgangskrav til det centrale fags kandidatuddannelse fremgår af den respektive studieordning. 2

3 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til prøver på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Kapitel 4 Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Udover, at der på gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk læses tekster på både fransk og dansk, kan det i visse discipliner forekomme, at der læses tekster på engelsk eller andre fremmedsprog. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside. Stk. 3. Normalsideberegning på andet grundlag sker efter følgende retningslinier: Der skelnes mellem tekster fra før 1600, fra 1600 til 1800 og fra 1800 til i dag. Før 1600 : 1 normalside = 6 vers = 350 typeenheder for prosa : 1 normalside = 10 vers= 1200 typeenheder for prosa. Efter 1800 : 1 normalside = 15 vers på 8 stavelser eller derover = 25 vers under 8 stavelser = 2400 typeenheder for prosa. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det også fremgå af beskrivelse af det enkelte fagelement i 10. Kapitel 5 Kompetenceprofil 8. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Det gymnasierettede tilvalg i Fransk giver kandidaterne indsigt i en række aspekter af fransk sprog og de fransktalende landes litteratur, historie og kulturforhold, og de studerende lærer at analysere, strukturere og formidle omfattende og komplicerede emner. Kandidaterne har Kendskab til fransk sprog og til fransksprogede teksters stiltræk og genrer. Viden om den fransktalende verdens udvikling og historie og dermed om baggrunden for det franske sprogs status og stilling som globalt kommunikationsmiddel. Viden om den fransktalende verdens bidrag til kulturen i hele verden og dens forhold til Danmark og dansk kultur. 3

4 Kandidaterne kan Frembringe velstrukturerede beskrivende og diskuterende tekster på korrekt fransk og dansk, og udtrykke sig mundtligt på korrekt fransk. Oversætte de fleste teksttyper fra dansk til fransk og fra fransk til dansk. Analysere og forstå komplekse tekster og fransksprogede budskaber i andre medier og redegøre for deres historie- og kulturspecifikke træk. Indsamle og selvstændigt bearbejde materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold. Kandidaterne vil i erhvervsmæssig sammenhæng kunne Undervise i fransk særligt på gymnasier, seminarier og folkeskoler, samt tilrettelægge og afholde kurser for erhvervslivet. Udføre alle former for dokumentations- og udredningsarbejde på fransk. Skrive bøger og rapporter på baggrund af selvstændig research. Udføre sproglig rådgivning. Varetage kulturformidlingsopgaver og informationsarbejde. Kapitel 6 Uddannelsens struktur 9. Det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk Det gymnasierettede kandidattilvalg er tilrettelagt således, at det placeres på første og andet semester af kandidatuddannelsen. Stk. 2. Kandidatuddannelsens første semester består udelukkende af moduler inden for det gymnasierettede kandidattilvalg (i alt 30 ECTS-point). Stk. 3. På kandidatuddannelsens andet semester indgår et modul på 15 ECTS-point. Stk. 4. Det gymnasierettede kandidattilvalgs anbefalede studieforløb, der sikrer en forløbsmæssig sammenhæng, fremgår af nedenstående oversigt. Modul Titel ECTSpoint Semester Modul 1 Fransk sprog og litteratur 15 Første på fransk i dag Contemporary French language and Literature in French Fagelement HFRK03411E Fagelement HFRK03421E Moderne og nutidig litteratur på fransk Modern and Contemporary Litterature in French Aktuel fransk sprogbrug og sprogbevidsthed French Language and Language Awareness Today 7,5 Første Bunden skriftlig hjemmeopgave med aktiv undervisningsdeltagelse eller bunden skriftlig hjemmeopgave Home assignment, set subject, with active class participation or home assignment, set subject 7,5 Første Bunden mundtlig prøve med materiale Oral examt, set subject, with material Prøveform Bedømmelse Censur Fagtype 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk 4

5 Modul 2 Frit emne Free Topic 15 Andet Fagelement HFRK03511E Modul 3 Frit emne Free Topic Oversættelse og oversættelsesteori Translation and Translation Theory 15 Andet Fri skriftlig hjemmeopgave eller fri mundtlig prøve med materiale Written home assignmentt, optional subject, or oral examt, optional subject, with material 15 Andet 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende, valgfag Fagelement HFRK03521E Fagelement HFRK03531E Oversættelse dansk-fransk og fri skriftlig formidling Translation Danish- French and Free Written Communication Oversættelse fransk-dansk og oversættelsesteori Translation French- Danish and Translation Theory 7,5 Andet Bunden skriftlig prøve Written examt, set subject 7,5 Andet Bunden skriftlig prøve Written examt, set subject 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk Stk. 5. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg i Fransk svarende til 60 ECTS-point bortfalder følgende fagelement: Frit emne (modul 2). Stk. 6. Kandidatuddannelser efter stk. 1 forlænges med 30 ECTS-point, når tilvalget ligger uden for det centrale fags område (Humaniora). Uddannelsen forlænges med fagelementerne Tilvalg A i Fransk (HFRK03601E) og Tilvalg B i Fransk (HFRK03611E). 5

6 10. Uddannelsens moduler Modul 1: Fransk sprog og litteratur på fransk i dag Module 1: Contemporary French Language and Literature in French 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet, kan den studerende dokumentere kendskab til hovedstrømningerne i den fransksprogede verdens litteraturhistorie og overordnet forstå og analysere centrale tekster i relation til deres historiske, kulturelle og geografiske kontekst i hovedtræk forstå Frankrigs litterære, sproglige og kulturelle identiteter i samspil med den europæiske udvikling dokumentere et indgående kendskab til det franske sprogs nuancer og store variationsspektrum forstå og analysere forskellige problemstillinger relateret til nutidig fransksproget sprogbrug fremskaffe og vurdere informationer og kilder, der er relevante for en forståelse af en given problemstilling eller tekst i dens kontekst fremlægge den faglige viden i en argumenterende og sprogligt velfungerende form på dansk eller fransk. Moderne og nutidig litteratur på fransk (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HFRK03411E) Modern and Contemporary Literature in French (constituent, compulsory) (Course element HFRK03411E) 7,5 ECTS Faglige mål Eksaminanden kan redegøre kritisk for den aktuelle litteratur på fransk, herunder også litteratur fra det frankofone område uden for Frankrig redegøre indgående for mindst 2 centrale litterære værker på alle niveauer, fra detaljeplan over værkernes hovedtemaer og æstetiske form til deres litteraturhistoriske og geografiske placering med en reflekteret inddragelse af de på kurset præsenterede og anvendte teoridannelser sammenholde disse observationer i en samlet læsning og fortolkning af værket formidle overblik over aktuelle litteraturteorier anvende de i løbet af kurset præsenterede litteraturteorier hensigtsmæssigt i forhold til de udvalgte værker formidle overblik over litteraturens forhold til den idéhistoriske og den litteraturteoretiske udvikling forstå perspektiverne i frankofonien og formidle disse forklare kulturhistoriens vigtigste aktører og forfattere placere tekster i en kulturel og historisk kontekst formidle på en sammenhængende og argumenterende måde. 6

7 Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser I fagelementet studeres flere områder: kultur, idéhistorie og litteratur. Der veksles mellem forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af mundtlige oplæg og gruppearbejde. Forevisning af film kan indgå i undervisningen. Der opgives et fælles pensum på 800 normalsider i alt 600 sider litterære primærtekster på fransk og 200 sider teoretiske tekster. Prøveform: Studienævnet fastsætter for et givet kursus en af følgende to prøveformer: Prøveform A: Bunden skriftlig hjemmeopgave, der forudsætter mindst 75 % s aktiv undervisningsdeltagelse. Hjemmeopgaven afleveres inden for en frist, der fastsættes af instituttet i den pågældende eksamenstermin. Ved undervisningens afslutning udleveres to opgavesæt, som den studerende vælger imellem. Opgaven stilles af læreren. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller fransk. Censur: Intern. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Prøveform B: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Hjemmeopgaven afleveres inden for en frist, der fastsættes af instituttet i den pågældende eksamenstermin. Ved undervisningens afslutning udleveres to opgavesæt, som den studerende vælger imellem. Opgaven stilles af læreren. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller fransk. Censur: Intern. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Særlige bestemmelser Den konkrete prøveform for kurset fastlægges af Studienævnet efter indstilling fra underviseren og meddeles i forbindelse med kursets annoncering. 7

8 Aktuel fransk sprogbrug og sprogbevidsthed (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HFRK03421E) French Language and Language Awareness Today (constituent, compulsory) (Course element HFRK03421E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan anvende teoretiske tilgange til variation i sprogbrug anvende sit kendskab til baggrunden for sprogpolitiske tiltag anvende den teoretiske viden konkret i analysen af en nutidig fransksproget situation indplacere sprogbrugsproblemstillinger i et variationistisk og sociolingvistisk perspektiv redegøre kritisk og selvstændigt for det valgte synopsisemne. Vekslen mellem forelæsninger og holdundervisning med oplæg fra de studerende. Der opgives 400 normalsider inden for fagelementets områder efter aftale med eksaminator. Der afleveres pensumliste til eksamenssekretariatet inden for en af instituttet fastsat frist. Prøveform: Bunden mundtlig dialog med materiale (synopsis). Det er en forudsætning, at den studerende har holdt et mundtligt oplæg (omfang max. 20 minutter) i forbindelse med undervisningen. Emnet aftales med læreren, og der gives mindst en uge til forberedelsen. Synopsen omhandler et emne inden for fagelementets områder aftalt med eksaminator. Den mundtlige prøve former sig som en bunden dialog mellem eksaminator og eksaminand, og skal muliggøre en uddybende diskussion af synopsen og emneområdet. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Det er en betingelse for adgang til den mundtlige prøve, at synopsen af eksaminator og censor er vurderet som godkendt (bestået). Eksamenssprog: Dansk eller fransk. Censur: Intern. Omfang: Synopsen har et omfang på 3-4 normalsider. Den mundtlige eksamination varer 30 minutter inklusive censur. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Synopsen afleveres 14 dage før den mundtlige prøve. 8

9 Modul 2: Frit emne Module 2: Free Topic 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet kan den studerende give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område diskutere et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det pågældende felt formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på fransk på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Frit emne (konstituerende, valgfag) (fagelement HFRK003511E) Free Topic (constituent, elective subject) (Course element HFRK003511E) 15 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Eksaminanden kan afgrænse et delområde inden for et større emneområde indsamle relevant forskningslitteratur til delområdet bearbejde delområdet ud fra en frugtbar og selvstændigt formuleret problemstilling gøre grundigt rede for det valgte delområde ud fra den valgte problemstilling på en klar og velstruktureret måde perspektivere delområdet i relation til kursets samlede emneområde gøre rede for og diskutere relevante teoretiske aspekter af og tilgange til det udvalgte delområde kommentere den opgivne forskningslitteratur ved prøveform A udarbejde en hjemmeopgave ud fra normerne for og kravene til en akademisk tekst. Ved prøveform B i en synopsis kort gøre rede for emnets afgrænsning, den valgte synsvinkel og de valgte fokuspunkter. Emnet vælges frit inden for det franskfaglige udbud af kurser eller blandt instituttets udbud af tværfag. Minimum 800 og maksimum 1200 normalsider. Pensum godkendes af eksaminator. Pensum omfatter et obligatorisk fællespensum samt et individuelt pensum. Prøveform B: Der afleveres pensumliste til eksamenssekretariatet inden for en af instituttet fastsat frist. 9

10 Prøvebestemmelser Prøveform: Der kan vælges mellem 2 prøveformer: Prøveform A: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Fransk. Censur: Ekstern. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Prøveform B: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis). Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. Eksamenssprog: Fransk. Censur: Ekstern. Omfang: 30 minutter inklusive censur. Hjælpemidler: Synopsis samt det opgivne materiale. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Særlige bestemmelser for prøveform B: I første halvdel af eksaminationen fremlægger eksaminanden emnet og dets problemstillinger med udgangspunkt i synopsis. Sagsfremstillingen efterfølges i sidste halvdel af eksaminationen af en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Modul 3: Oversættelse og oversættelsesteori Module 3: Translation and Translation Theory 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet kan den studerende oversætte moderne fransk prosa til et korrekt og velfungerende dansk, der stilistisk og teksttypologisk ækvivalerer med originalen foretage en fejlfri og dækkende oversættelse til fransk af en moderne dansk prosatekst redegøre for og diskutere centrale begreber, problematikker og retninger inden for oversættelsesteori og anvende dem i praksis udnytte eksisterende hjælpemidler (ordbøger, databaser, parallelkorpora). 10

11 Oversættelse dansk-fransk og fri skriftlig formidling (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HFRK003521E) Translation Danish-French and Free Written Communication (constituent and compulsory) (Course element HFRK003521E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan oversætte en dansk tekst til et dækkende fransk ved anvendelse af korrekt fransk morfologi og syntaks udtrykke sig på korrekt fransk med anvendelse af et for emnet relevant ordforråd og passende registerniveau ved såvel oversættelse som fri fremstilling formulere sin skriftlige fremstilling i en klar og konsekvent disposition i en form, der retter sig til en fransk modtagergruppe udnytte de foreliggende hjælpemidler på en formålstjenlig måde. Efter et introduktionskursus i starten af semestret (introduktion til såvel disciplinen som krav ved netbaseret undervisning) foregår undervisningen i vid udstrækning via nettet i form af opgaver, der afleveres og returneres med kommentarer (af lærer og af medstuderende) over nettet. Der opgives intet særskilt pensum. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Der gives én karakter. De to dele (oversættelsen og den frie fremstilling) vægtes med halvdelen hver. Begge skal kunne vurderes som bestået. Eksamenssprog: Fransk. Censur: Ekstern. Omfang: 7 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Den studerende får forelagt en moderne dansk prosatekst vedrørende samfundsforhold og/eller kulturdebat (højst 5000 typeenheder). En nærmere angivet passage (højst 1200 typeenheder) oversættes til fransk. Med udgangspunkt i hele den danske tekst skrives en fremstilling af emnet på fransk af et omfang på 2-3 normalsider à 2400 enheder, udformet som formidling til en fransk modtagergruppe. Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven, at den studerende har deltaget i praktiske øvelser, dokumenteret ved to godkendte skriftlige opgaver af samme omfang som eksamensopgaven (se ovenfor), stillet af læreren mindst en uge før afleveringsfristen. 11

12 Oversættelse fransk-dansk og oversættelsesteori (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HFRK03531E) Translation French-Danish and Translation Theory (constituent and compulsory) (Course element HFRK03531E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Eksaminanden kan oversætte en fransk tekst til en korrekt og velfungerende dansk tekst, der så præcist som muligt gengiver originalens form såvel som indhold beskrive væsentlige sproglige, stilistiske, genre- og situationsbetingede forskelle mellem franske og danske tekster, hvor disse forskelle kan give anledning til problemer i oversættelsen af en given tekst diskutere og vurdere egen og andres oversættelsespraksis på systematisk og reflekteret vis, såvel mundtligt som skriftligt. Holdundervisning på basis af skriftlige opgaver fra de studerende. Der opgives 300 normalsider om oversættelsesteori og praksis om sprog- og teksttypologiske forskelle mellem fransk og dansk. I pensum indgår derudover de primærtekster, der er blevet arbejdet med i undervisningen. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk. Censur: Ekstern. Omfang: 5 timer. Hjælpemidler: Alle ordbøger. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Særlige bestemmelser Den studerende får forelagt en fransk tekst, moderne prosa skrevet efter 1945 (max typeenheder), hvoraf en nærmere angivet sammenhængende passage på max typeenheder oversættes til dansk. For at indstille sig til prøven, skal den studerende have afleveret to godkendte skriftlige opgaver i forbindelse med undervisningen. Opgaverne består af en oversættelse af en fransk tekst på maksimalt 1200 typeenheder til dansk samt en oversættelsesteoretisk kommentar på i alt minimum 500, maksimum 800 ord. Opgaverne stilles af læreren. 12

13 Kapitel 7 Merit og ækvivalensbestemmelser 11. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet, inden den studerende tilmelder sig fagelementet. 12. Prøver aflagt efter tidligere studieordningerne for gymnasiesidefaget i Fransk ækvivalerer prøver i henhold til nærværende studieordning som anført nedenfor. Beståede prøver overføres til den nye studieordning, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne ordning ECTSpoint 2008-ordning ECTSpoint Oversættelse fransk-dansk 7,5 Oversættelse fransk-dansk og oversættelsesteori 7,5 (FRA 301) Oversættelse dansk-fransk 7,5 Oversættelse dansk-fransk og fri skriftlig formidling 7,5 (FRA 302) Middelalder- og renæssancekultur 15 Frit emne 15 (FRA 303) Litteraturhistorie Moderne og nutidig litteratur på fransk 7,5 århundrede (FRA 304) Lingvistik (FRA 306) 15 Aktuel fransk sprogbrug og sprogbevidsthed 15 Samfundsfagligt eller historisk 7,5 Frit emne 7,5 emne (FRA 307) Litterært emne (FRA 308) 7,5 Moderne og nutidig litteratur på fransk eller Frit emne 7,5 Frit skriftligt emne (FRA 309) 15 Moderne og nutidig litteratur på fransk eller Aktuel fransk sprogbrug og sprogbevidsthed eller Frit emne 7,5 (Frit emne = 15) Kapitel 8 Prøver og bedømmelseskriterier 13. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 14. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet eller fremgår af de specifikke prøvebestemmelser for det enkelte fagelement. 16. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes med en anden eksamensform end den ordinære prøve. 17. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. Fuldstændig opfyldelse af de faglige mål for de enkelte fagelementer giver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver skal bestås, for at kandidatgraden kan opnås. 13

14 18. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, f.eks. på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 19. Studerende, som ikke har været studieaktive i mere end ½ år, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på 2 år, jf. adgangsbekendtgørelsens 37. Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom. 20. Den studerende skal senest have afsluttet kandidatuddannelsen, inklusive kandidattilvalget, 3 år efter studiestart. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. Kapitel 10 Dispensation og andre regler 21. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 23. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er selv ansvarlige for, at 2/3 af uddannelsen (80 ECTS-point) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (40 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. Stk. 2. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er endvidere selv ansvarlige for, at de opfylder kravene til uddannelsens sammensætning af centralfag og tilvalg. Kapitel 11 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 24. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er indskrevet på et gymnasierettet kandidattilvalg den 1. september 2008 eller senere, jf. 4, stk Prøver på studieordninger udstedt i henhold til bekendtgørelse om humanistiske uddannelser (1995) afholdes sidste gang ved sommerterminen Stk. 2. Studerende på nævnte sidefagsstudieordninger i henhold til stk. 1, som ikke har bestået gymnasiesidefagsuddannelsen ved sommerterminen 2011, overflyttes til 2008-studieordningen. 14

15 Godkendt af Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, København d. 14. maj 2008 Godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 28. august Godkendt af Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk d. 26. oktober Justeret og godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 23. januar Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 15

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen elon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in English

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Programme in French Studies The 2008 Curriculum Justeret 2012 og 2013 Adjusted 2012 and 2013 Rettet

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in German

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Classical Civilisation The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Philosophy The 2008 Curriculum Revideret 2009 Revised 2009 Justeret 2010 og 2012 Adjusted

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Engelsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in English Studies The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2017 Adjusted 2010 and 2017 Rettet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Theatre and Performance Studies The 2008 Curriculum Rettet 2012 og

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Latin The 2008 Curriculum Justeret 2009 og 2018 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere