Overenskomst og aftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst og aftaler"

Transkript

1 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

2

3 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

4 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstiden Arbejdstidens overholdelse Overarbejde Løn- og reguleringsbestemmelser, forskudttidstillæg og pension, herunder ny aftale om indfasning af pension Fritvalgsordning Arbejdstøj Organisationsforhold Fravær på grund af uarbejdsdygtighed Barsel og adoption Ferie Fridage Opsigelsesvarsler Tryghedsaftale Kompetenceudvikling Tillidsmandsbestemmelser Arbejdsmiljørepræsentantens adgang til it og internet Faglig strid Overenskomstens varighed Elevoverenskomst 1 Læretid Løn- og reguleringsbestemmelser Arbejdstiden Befordringsgodtgørelse ved skoleophold Elevers ferieforhold Aftale vedr. voksenelever Protokollater I Gruppelivsforsikring II Erstatningsregler III Kollektiv ferielukning IV FIU-fonden (uddannelsesfonden) V Uddannelse VI Uddannelsesudvalg VII Efteruddannelsesfond VIII Seniorordninger VIIII Barselsfond X Sundhedsordning XI EU-direktiver XII Ferieordning XIII Implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde XIV Indførelse af kontrolforanstaltninger XV Hensigtserklæring vedr. den nye lukkelov XVI Implementering af ligelønsloven XVII Protokollat 4 om forslag til etablering af et ligelønsnævn inden for DA og LO s fælles område Arbejdsmarkedspensionsordning

5 1 Arbejdstiden Fuldtidsansatte Arbejdstiden i blandede virksomheder med butik udgør 37 effektive timer ugentligt. Arbejdstiden kan beregnes over en 3-ugers periode med et gennemsnit på 37 timer pr. uge, i alt 111 timer, dog således, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 40 timer. Ved behov kan arbejdstiden beregnes over en 2-ugers periode med et gennemsnit på 37 timer pr. uge, i alt 74 timer, dog således, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 40 timer. Arbejdsplanen skal fremgå af ansættelsesaftalen. Ændringer af arbejdsplaner kan, ved ikke væsentlige ændringer, ske med 3 ugers varsel. Varslet ved væsentlige ændringer er medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Længden og lægningen af den daglige spise- og hviletid aftales lokalt. Dog kan den daglige spisepause ikke overstige en time. Arbejdstiden tilrettelægges i videst muligt omfang på 5 af ugens hverdage. Ingen arbejdsdag kan være under 5 eller over 10 timer. Hvor der kan opnås lokal enighed, kan der aftales andre regler for arbejdstidens tilrettelæggelse. Sådanne regler skal dog for at være gyldige godkendes af Fødevareforbundet NNF s lokale afdeling. For de timer, der ligger før og efter den dagligt aftalte arbejdstid, betales overtidstillæg. Hvor der er lokal enighed derom, kan der etableres 40-timers arbejdsuge med opsparing af overskydende timer. De opsparede timer skal afspadseres. Afspadseringen finder sted efter aftale med medarbejderne og på et for produktionen passende tidspunkt. En sådan aftale skal foreligge skriftligt. Deltidsansatte Virksomhederne kan antage medarbejdere til deltidsbeskæftigelse i henhold til reglerne i 2. afsnit. Dog således at forstå, at fuldtidsstillinger ikke omkonverteres til deltidsstillinger. Hvor der er lokal enighed derom, kan der udføres deltidsarbejde. Forudsætning for anvendelse af deltidsbeskæftigede er, at de pågældende ikke i forvejen har beskæftigelse på fuld tid i den pågældende eller anden virksomhed, medmindre helbredsmæssige eller andre tilsvarende hensyn taler for en kortere arbejdstid end den normale, eller medarbejderen selv ønsker det. Arbejdstid Deltidsarbejde er defineret som arbejde hvis varighed - bortset fra merarbejde af tilfældig karakter - er mindst 20 timer og højst 29,6 timer om ugen, eller har en sådan varighed beregnet i gennemsnit for en 4 ugers periode. Deltidsarbejde skal have et omfang af mindst 2 arbejdsdage pr. kalenderuge og må højst udgøre 10 timer pr. dag. Der skal udarbejdes en plan mellem parterne, som skitserer den daglige arbejdstid. Reglen om minimum/maksimum arbejdstid finder dog ikke anvendelse for medarbejdere ansat i henhold til 1. deltid (fritidsjobbere). Den maksimale daglige/ugentlige arbejdstid afhænger tillige af regler i den til enhver tid gældende arbejdsmiljølov. For ungarbejdere, der arbejder mere end 30 timer pr. uge gælder det, at ansættelsens længde maksimalt må udgøre 3 på hinanden følgende måneder. Arbejde herudover fordrer indgåelse af en uddannelsesaftale. Deltidsarbejde kan ske på frivillig basis, og i så fald er den deltidsansatte omfattet af bestemmelserne i denne overenskomst, som tillige gælder for fuldtidsansatte. 3

6 Aflønning Lønnen beregnes forholdsvist pr. time i henhold til 4. Tillæg ydes i henhold til de for fuldtidsansatte gældende bestemmelser i nærværende overenskomst. Overarbejde For deltidsansatte med reducerede timer betales timeløn op til 37 timer. Først herefter træder bestemmelserne om overarbejdsbetaling i kraft. Weekend-frihed Arbejdstiden skal tilrettelægges sådan, at medarbejderne har fri mindst hver 3. weekend fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag. Disse regler kan fraviges efter aftale med medarbejderen. Reglerne om placering af arbejdstiden gælder ikke ugen før jul, påske og pinselørdag. Reduceret arbejdsuge I uger med søgnehelligdage reduceres den enkelte medarbejderes arbejdstid med 7,4 timer pr. søgnehelligdag uden fradrag i lønnen. Såfremt en medarbejders fridag falder på en helligdag, ydes en erstatningsfridag uden fradrag i lønnen. 2 Arbejdstidens overholdelse For at møde for sent til arbejdstiden afkortes i lønnen efter den for ugelønnen beregnede timeløn. Der afkortes for det pågældende antal minutter. Kommer en medarbejder, trods advarsler, for sent, kan vedkommende afskediges til øjeblikkelig fratrædelse. Det er dog en forudsætning, at tillidsrepræsentanten skriftligt er gjort bekendt med, at der er udstedt advarsler. Hvor der ikke er tillidsrepræsentant, afgiver arbejdsgiveren ligeledes skriftlige advarsler. Lønsedlen Lønsedlen skal indeholde følgende oplysninger: Antal tidlønstimer/sats Antal overtimer/sats Antal afspadseringstimer/sats Arbejdsmarkedsbidrag Pensionsbidrag ATP-bidrag Feriepenge Fridage (fritvalgsmodel) 3 Overarbejde Når overarbejde er nødvendigt (udover 1 time), gøres et ophold på 1/2 time ved normal arbejdstids ophør, og fremdeles gøres et ophold på 1/2 time for hver 3 timers overarbejde. For spisetider, som indtræffer ved overarbejde samt ved arbejde på søn- og helligdage, afkortes intet i timebetalingen. Overarbejde indtil 15 minutters varighed udløser 30 minutters overarbejdsbetaling. Overarbejde over 15 minutter og indtil 1 times varighed udløser 1 times overarbejdsbetaling. 4

7 De første 3 timers overarbejde pr. uge betales med et tillæg på 50% af den oppebårne løn. Derefter, samt ved overarbejde på søndage, med et tillæg på 100% pr. time. Arbejde på helligdage betales med et tillæg på 100 % pr. time. Overarbejde sidste søndag før jul afregnes med mindst 6 timer. Afspadseringsregler Der er mellem parterne enighed om, at alle overarbejdstimer skal afspadseres, med mindre andet aftales lokalt. Det aftales lokalt, om overarbejdstillægget udbetales eller afspadseres. Afspadsering lægges på et for virksomheden og for medarbejderne passende tidspunkt. Dog skal der varsles med mindst 8 dage fra begge parter. Der afspadseres i hele dage - under forudsætning af lokal enighed - kan afspadsering ske i halve dage. 4 Løn- og reguleringsbestemmelser Slagtersvende Butik Normallønnen tillægges pr. 1. april 2014 kr. 2,10 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2014 udgør kr ,30 pr. uge (timeløn = kr. 138,90). Normallønnen tillægges pr. 1. april 2015 kr. 2,25 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2015 udgør kr ,55 pr. uge (timeløn = kr. 141,15). Normallønnen tillægges pr. 1. april 2016 kr. 2,40 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2016 udgør kr ,35 pr. uge (timeløn = kr. 143,55). Delikatesse Normallønnen tillægges pr. 1. april 2014 kr. 2,10 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2012 udgør kr ,00 pr. uge (timeløn = kr. 135,00). Normallønnen tillægges pr. 1. april 2015 kr. 2,25 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2015 udgør kr ,25 pr. uge (timeløn = kr. 137,25). Normallønnen tillægges pr. 1. april 2016 kr. 2,40 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2016 udgør kr ,05 pr. uge (timeløn = kr. 139,65). Detailslagteraspiranter Normallønnen tillægges pr. 1. april 2014 kr. 2,10 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2014 udgør kr ,00 (timeløn = kr. 130,00). Normallønnen tillægges pr. 1. april 2015 kr. 2,25 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2015 udgør kr ,25 pr. uge (timeløn = kr. 132,25). Normallønnen tillægges pr. 1. april 2016 kr. 2,40 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2016 udgør kr ,05 pr. uge (timeløn = kr. 134,65). Efter endt uddannelsesforløb som detailslagteraspirant, hvor den enkelte ønsker at forsætte sit uddannelsesforløb til enten detailslagter, delikatesse eller Fisk og Vildt som speciale, og har opnået en anciennitet på mindst 2 år som detailslagteraspirant, er vedkommende berettiget til voksenelevløn. Ufaglærte Normallønnen tillægges pr. 1. april 2014 kr. 2,10 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2014 udgør kr ,40 pr. uge (timeløn = kr. 125,20). 5

8 Normallønnen tillægges pr. 1. april 2015 kr. 2,25 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2015 udgør kr ,65 pr. uge (timeløn = kr. 127,45). Normallønnen tillægges pr. 1. april 2016 kr. 2,40 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2016 udgør kr ,45 pr. uge (timeløn = kr. 129,85). Ovennævnte lønninger gives til ufaglærte over 18 år, der går til hånde med forefaldende arbejde såsom afrydning, opvask, pakning, rengøring og andet ikke fagligt arbejde. Denne bestemmelse kan bl.a. bruges som aflønning til medarbejdere, man overvejer at indgå voksenelev-aftale med. Voksenelever Satsen for voksenelever hæves pr. 1. april 2014 med kr. 2,10 pr. time og udgør herefter kr ,40 pr. uge (timeløn = kr. 124,20). Pr. 1. april 2015 hæves satsen med kr. 2,25 pr. time og udgør herefter kr ,65 pr. uge (timeløn = kr. 126,45). Normallønnen tillægges pr. 1. april 2016 kr. 2,40 pr. time, således at normallønnen pr. 1. april 2016 udgør kr ,45 pr. uge (timeløn = kr. 128,85). Ungarbejdere Ved ungarbejdere forstås unge under 18 år, som er ansat 20 timer eller mere pr. uge i virksomheden, og som deltager på lige fod med øvrige medarbejdere. Pr. 1. april 2014 aflønnes ungarbejdere med kr ,42 pr. uge, hvilket svarer til en timeløn på kr. 69,66. Pr. 1. april 2015 aflønnes ungarbejdere med kr ,37 pr. uge, hvilket svarer til en timeløn på kr. 71,01. Pr. 1. april 2016 aflønnes ungarbejdere med kr ,65 pr. uge, hvilket svarer til en timeløn på kr. 72,45. For en ungarbejder, der arbejder mere end 30 timer pr. uge, gælder, at ansættelsens længde maksimalt må udgøre 3 på hinanden følgende måneder. Arbejde herudover fordrer indgåelse af en uddannelsesaftale. Fritidsjobbere Fritidsjobbere under 18 år må kun beskæftiges i henhold til de arbejdstidsgodkendte miljøregler og må beskæftiges med rengøring - dog ikke af maskiner - plombering, til- og frabæren af varer til og fra ekspeditionen samt til bygang. Forbundet har dog påtaleret, når det antages, at misbrug finder sted. Ved rengøring forstås afvaskning af lokaler og fast inventar samt renholdelse af gård og gade. Fritidsjobbere aflønnes pr. 1. april 2014 med kr. 57,91 pr. time. Pr. 1. april 2015 forhøjes lønnen til kr. 59,26 pr. time og pr. 1. april 2016 forhøjes lønnen til kr. 60,70 pr. time. Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter For arbejde inden for normal ugentlig arbejdstid, jf. 1, betales følgende tillæg pr. præsteret normaltime. Pr. 1. april 2014 Lørdag kl Søndag kl kr. 46,06 pr. time. kr. 61,64 pr. time 6

9 Pr. 1. april 2015 Lørdag kl Søndag kl Pr. 1. april 2016 Lørdag kl Søndag kl kr. 46,80 pr. time. kr. 62,63 pr. time kr. 47,60 pr. time. kr. 63,69 pr. time Tillægget ydes ikke ved overarbejde, sygdom, ferie og fridage, og der regnes ved udbetaling af tillægget med halve timer. Ovennævnte tillæg gælder ligeledes for elever og ungarbejdere. For fritidsjobbere er tillægget det halve af ovennævnte satser. Regulering skal ske fra den uge, hvori 1. april indgår. Generelt Lønnen for enkelte dages arbejde á 7,4 timer er altid normallønnen plus et tillæg på 14%. I denne betaling er medregnet kompensation for søgnehelligdage. Enkelte dages arbejde kan kun kræves udført i specielle situationer som for eksempel ved sygdom og force majeure. Aflønning Lønningsugen løber fra mandag morgen til søndag aften. Lønudbetaling aftales lokalt (ugevis, 14-dages- eller månedsvis). Pension Pensionsbidraget udgør pr. 12,6% af den pensionsgivende løn. Arbejdsgiveren betaler 2/3 og lønmodtageren 1/3 af pensionsbidraget. Medarbejdere, som er omfattet af pensionsordningen, skal være fyldt 18 år og have mindst 5 måneders anciennitet. Anciennitetskravet bortfalder, såfremt medarbejderen ved ansættelsen er omfattet af pensionsordning fra tidligere ansættelsesforhold, jf. protokollatet bagerst i overenskomsten. Ny aftale - aftale om indfasning af pension Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre er enige om, at der etableres en indfasningsordning for pension for nye medlemmer af Danske Slagtermestre. Aftalen giver nyetablerede virksomheder/butikker mulighed for at indfase pension over 3 år i forbindelse med indmeldelse i Danske Slagtermestre. Indfasningen gælder alene for nye medlemmer af Danske Slagtermestre, som ikke i forvejen er omfattet af en pensionsaftale. Fødevareforbundet NNF skal i hvert enkelt tilfælde godkende, hvis en virksomhed skal omfattes af indfasningsaftalen. Senest 3 måneder efter indmeldelsen i Danske Slagtermestre, dog med virkning fra den 1. i måneden, betales 25% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 1 år efter indmeldelsen forhøjes pensionsbidraget til 50% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 2 år efter indmeldelsen forhøjes pensionsbidraget til 75% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 3 år efter indmeldelsen forhøjes bidraget til det i overenskomsten aftalte aktuelle bidrag. 7

10 Virksomheder, som i forvejen er omfattet af pensionsaftaler, skal senest 12 måneder efter indmeldelse i Danske Slagtermestre indbetale pension i henhold til overenskomstens aftale om arbejdsmarkedspension. 5 Fritvalgsordning Formål Ordningen er en mulighed for at imødekomme individuelle medarbejderønsker om valg mellem fritid, pension eller løn. Det er en forudsætning, at det frie valg foretages under hensyntagen til, at der fortsat kan sikres en effektiv og konkurrencedygtig produktion i den enkelte virksomhed. Opsparing 2,7% af medarbejderens ferieberettigede løn stilles til rådighed for fritvalgsmodellen. Beløbet opdeles i 6 portioner á 0,45%, og den enkelte medarbejder vælger selv, om man ønsker portionerne brugt på løn, pension eller fridage. Pr. 1. april 2014 hæves opsparingsprocenten til 3,0%. Pr. 1. april opspares 3,4% af den ferieberettigede løn og pr. 1. april 2016 opspares 3,7%. Der optjenes til puljen under fravær på grund af sygdom og tilskadekomst i indtil 6 måneder og under den overenskomstfastsatte barsels- og fædreorlov. Anvendelse Den enkelte medarbejder vælger senest den 8. december hvert år, hvordan fritvalgsmodellen ønskes anvendt for det efterfølgende år. Der kan vælges mellem følgende: Løn: Pension: Når der vælges løn, udbetales den aftalte procentsats løbende, eventuelt som et fast beløb For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. Når der vælges pension, indbetales den aftalte %-sats løbende til pensionsselskabet, som ekstraordinær indbetaling. Beløbet betragtes i relation til beregning af feriegodtgørelse, skat m.v. som et ordinært pensionsbidrag. Indbetaling af ekstraordinær pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag. Frihed: Når der vælges frihed, indsættes den aftalte %-sats løbende på medarbejderens opsparingskonto. Fritvalgsdage afholdes løbende efter aftale mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Fritvalgsdage afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og så vidt muligt efter den enkelte medarbejderes ønske. Såfremt en medarbejder ønsker det, og virksomheden accepterer det, kan fritvalgsdagene omregnes til og afvikles i timer. Når der afholdes fritvalgsdage, udbetales der fra medarbejderens opsparingskonto et beløb til dækning af det aktuelle indtægtstab, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto. 8

11 Fritvalgsdagene kan afvikles i op til et år, efter at de er optjent. Kombination: Der kan vælges en kombination af flere elementer af 0,45% samtidig. Det er dog afgørende, at der kun kan vælges én gang pr. år, og at dette valg er bindende for medarbejderen. Opgørelse af opsparingskonto Opsparingskontoen opgøres 1 gang årligt. Eventuelt overskud kan efter aftale udbetales til medarbejderen senest med den 2. lønudbetaling i det efterfølgende år. Fratrædelse Fritvalgsdage kan ikke afvikles i opsigelsesperioden, med mindre det aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Ved fratrædelse opgøres opsparingskontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden. 6 Arbejdstøj Efter virksomhedens skøn udleveres der til medarbejderne fornødent, rent arbejdstøj, herunder fodtøj med skridsikre såler, og til medarbejdere i pølsemageri udleveres nødvendigt olietøj og støvler. Det udleverede arbejdstøj og fodtøj tilhører arbejdsgiveren, og det påhviler arbejderne at behandle disse beklædningsgenstande omhyggeligt og på alle måder forsvarligt. 7 Organisationsforhold Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF er enige om at anbefale, at alle NNF-ansatte, der arbejder indenfor overenskomstens dækningsområde, er medlemmer af Fødevareforbundet NNF. Fødevareforbundet NNF anbefaler ligeledes nye aktører inden for overenskomstens dækningsområde at indmelde sig i DSM. En og samme person, beskæftiget under denne overenskomst, må ikke samtidig arbejde både som mester og svend. Dette gælder også for mestrenes vedkommende. Medarbejdere, der kun deltager i køkken- og rengøringsarbejde i blandede virksomheder i indtil halvdelen af den ugentlige arbejdstid, omfattes ikke af denne overenskomst. 8 Fravær på grund af uarbejdsdygtighed Sygdom Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet yder virksomheden pr. 1. april 2014 normal løn, dog maksimalt kr. 135,10 pr. time, i indtil 6 uger ved rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Pr. 1. april 2015 hæves satsen til kr. 137,35 pr. time og pr. 1. april 2016 hæves satsen til kr. 139,75 pr. time. Det er en forudsætning, at den pågældende lønmodtager under fraværsperioden er berettiget til dagpenge i henhold til sygedagpengelovens regler. 9

12 Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for sygdomstilfælde, der er omfattet af en mellem arbejdsgiver og arbejdstager indgået aftale i henhold til sygedagpengelovens regler om kronisk eller langvarig syge (jf. 56 i sygedagpengeloven). Feriegodtgørelse beregnes i henhold til reglerne i ferielovens 25. For at være berettiget til dagpenge ved uarbejdsdygtighed skal bestemmelserne i Sygedagpengeloven (lov nr af 22. december 2004) være fulgt. Ved sygdomstilfælde inden for arbejdstiden betaler virksomheden fuld løn for hele sygedagen. Anmeldelse af sygdom Anmeldelse af sygdom skal ske til virksomheden senest ved arbejdstids begyndelse. Det påhviler arbejdsgiveren at instruere alle nyansatte om bestemmelserne i denne ordning, herunder oplysninger om det telefonnummer, som skal anvendes ved anmeldelse af sygdom. I særlige tilfælde kan anden meddelelsesform skriftligt aftales. Tro- og loveerklæringer kan anvendes af virksomheden. Det kræver, at virksomheden har orienteret medarbejderen om disse, herunder hvornår de skal være virksomheden i hænde. I øvrigt henvises til de gældende regler om udstedelse af erklæringer ved sygdom. Retten til dagpenge bortfalder, såfremt lønmodtageren ved ansættelsen afgiver urigtige oplysninger om helbredstilstand i henhold til lovens 8. Fravær af enhver art, der ikke er meddelt virksomheden senest kl på udeblivelsesdagen, anses i almindelighed som ophævelse af arbejdsforholdet og kan medføre erstatningspligt for medarbejderen i henhold til overenskomstens 10. Ved senere dokumentation af sygdom ved lægeattest eller eventuel anden dokumentation bortfalder erstatningskravet. Tilskadekomst Ved tilskadekomst inden for arbejdstiden betaler virksomheden fuld løn for tilskadekomstdagen. Herefter og indtil udgangen af 4. uge udbetaler virksomheden fuld løn. Fra 5. uge og max. 13 uger frem yder virksomheden et tillæg til sygedagpengene, således at sygedagpenge og tillæg tilsammen udgør 100% af medarbejderens gennemsnitsløn uden overarbejde for de sidste 4 uger inden ulykken. En forudsætning for en sådan udbetaling er, at skaden er sket på virksomheden, og at den bliver anmeldt til Arbejdstilsynet og registreret som en ulykke/skade på virksomheden, inden man forlader denne. Det er en forudsætning, at påbudt sikkerhedsudstyr er anvendt, og påbudte sikkerhedskrav er overholdt. Fravær på grund af børns sygdom Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten og med mindst 1/2 års anciennitet i virksomheden, indrømmes frihed, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 12 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre og kan højst omfatte barnets første sygedag, og kun til anden pasningsmulighed er fundet. Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af tro- og love erklæring. Den ansatte er pligtig til at oplyse om antallet af hjemmeboende børn under 12 år. Medarbejderen oppebærer for denne sygedag den overenskomstmæssigt fastsatte timeløn. Børns hospitalsindlæggelse Medarbejdere med mindst ½ års anciennitet indrømmes frihed med løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn til og med 14 år. 10

13 Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Medarbejderen oppebærer den overenskomstmæssigt fastsatte løn. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget eller berettiget til anden form for offentlig ydelse i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse, der træder i stedet for løn, yder arbejdsgiveren et evt. tillæg til disse op til den aftalte løn. 9 Barsel og adoption Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 12 måneders anciennitet i virksomheden, løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Dette gælder også for elever. Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 12 måneder anciennitet, betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Under samme betingelser betales i indtil 2 ugers løn under fædreorlov. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at afholde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betaling i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Betalingen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt kr. 137,50 pr. time. De 11 uger skal afholdes indenfor perioden på 52 uger, hvor der er dagpengeret (46 uger efter fødslen). Med mindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Pr. 1. juli 2014 Betaling under forældreorloven udvides pr. 1. juli 2014 fra 11 til 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at afholde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betaling i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. Betalingen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt kr. 142,50 pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Pension under barsel Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 12 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: 11

14 Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned pr. 1. juli ,50 530, ,74 pr. 1. juli ,50 650, ,75 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. 10 Ferie Ferien udgør 2 1/2 dag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår). Ved beskæftigelse af kortere varighed end 1 måned beregnes ferien på tilsvarende måde i forhold til beskæftigelsens længde. Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned, svarende til 25 feriedage pr. år. Beregningen af feriens længde og antal feriedage, jf. lov om ferie. I virksomheder med 5 dages arbejdsuge indgår et forholdsmæssigt antal arbejdsfri dage i ferien. Feriegodtgørelsen udgør i alt 12 1/2% af den samlede indkomstskattepligtige løn, eksklusive feriebetaling. 11 Fridage Der er mellem parterne enighed om, at Grundlovsdag er fridag uden fradrag i lønnen. Juleaftensdag slutter arbejdet kl uden fradrag i lønnen. I de tilfælde, hvor butikken holder lukket juleaftensdag, kan 4 arbejdstimer for denne dag flyttes til et andet tidspunkt i pågældende uge eller ugen før jul. Der betales normal løn for de 4 timer. 12 Opsigelsesvarsler Fra 0-8 uger Fra 8 uger til 1 år Fra 1 til 2 år Efter 2 år Efter 5 år Opsigelse til førstkommende fredag eller lørdag. 1 uge fra arbejdsgiver 1 uge fra medarbejder 3 uger fra arbejdsgiver 2 uger fra medarbejder 6 uger fra arbejdsgiver 3 uger fra medarbejder 9 uger fra arbejdsgiver 3 uger fra medarbejder Fratrædelse finder sted ved ugens udgang (fredag eller lørdag). Opsigelse skal fra begge parter gives skriftligt. Under ferie, sygdom og tilskadekomst kan opsigelse ikke finde sted. Dog kan opsigelse finde sted under sygdom, såfremt denne er begrundet i arbejdsmangel, og organisationerne forudgående er enige i, at opsigelsen er saglig. 12

15 Opsigelse under sygdom Der afholdes et møde mellem arbejdsgiveren, medarbejderen og den lokale NNF-afdeling, såfremt medarbejderen er syg udover den i overenskomsten fastsatte betalingsperiode (6 uger). På mødet diskuteres fraværssituationen. Ved uenighed kan organisationerne inddrages. Efter 120 dages sygdom inden for 12 på hinanden følgende måneder kan medarbejderen opsiges med 1 uges varsel. Overtrædelse af opsigelsesvarslet fra medarbejderside berettiger arbejdsgiveren til at tilbageholde 3 dages arbejdsløn. Medarbejdere, der uden egen skyld afskediges fra virksomheden, og som genansættes senest 3 måneder fra fratrædelsestidspunktet, genindtræder i den på virksomheden tidligere opnåede anciennitet. Force majeure Virksomhedens opsigelsesvarsel bortfalder ved arbejdsledighed som følge af force majeure. Bortfald af opsigelsesvarsel (force majeure) skal for at være gældende aftales mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre. Aftalen skal i alle tilfælde indeholde en bestemmelse om, at alle afskedigede genansættes, når forholdene er normaliserede. Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som opsiges på grund af omstrukturering, nedskæring, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Friheden ydes hurtigst muligt efter opsigelsen og under fornødent hensyn til virksomhedens drift. 13 Tryghedsaftale 1. Aftalen vedrører alle beskæftigede medlemmer af Fødevareforbundet NNF, som arbejder under overenskomsten mellem DSM og Fødevareforbundet NNF på butiksområdet. 2. Aftalen skal medvirke til at øge medarbejdertilfredsheden samt trygheden i ansættelsen og gennem dette bidrage til at fremme et godt arbejdsklima. 3. Ved afskedigelser, begrundet i virksomhedens forhold, udbetales der til medarbejderne en godtgørelse i henhold til pkt Til medarbejdere med 6 års anciennitet betales en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,00. Til medarbejdere med 8 års anciennitet betales en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,00. Til medarbejdere med 10 års anciennitet betales en fratrædelsesgodtgørelse på kr ,00. Godtgørelsen udbetales i forbindelse med sidste lønudbetaling. De faste kronebeløb beregnes forholdsmæssigt for deltidsansatte. 5. Såfremt medarbejderen overgår til efterløn eller pension, finder bestemmelsen i pkt. 4 ikke sted. 13

16 14 Kompetenceudvikling Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, og som afskediges på virksomhedens beroende forhold, er efter anmodning herom berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau, med mindre medarbejderen inden for de seneste 2 år har gennemført 2 ugers efter- og videreuddannelse. Under uddannelsen ydes der fuld løn. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling på op til max. kr ,00. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. Disse regler finder dog ikke anvendelse for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. 15 Tillidsmandsbestemmelser Der er mellem organisationerne enighed om, at der på hver virksomhed vælges en tillidsrepræsentant, der repræsenterer medarbejderne over for virksomheden i alle forhold vedrørende gældende overenskomster og aftaler. Valg af tillidsrepræsentant På hver virksomhed eller arbejdsplads vælger medarbejderne af deres midte en kollega, som skal være deres tillidsrepræsentant og som sådan talsmand over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentanter. Tillidsrepræsentanten skal vælges mellem de anerkendte, dygtige medarbejdere (medlemmer af Fødevareforbundet NNF), der har arbejdet mindst i 1 1/2 år på det pågældende arbejdssted. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 5, suppleres dette tal blandt de medarbejdere, der har arbejdet der længst. På virksomheder med 5 medarbejdere eller derunder vælges ingen tillidsrepræsentant, med mindre begge parter ønsker det, ligesom en tillidsrepræsentant, der er valgt under en periode med et større antal medarbejdere, ophører med at være tillidsrepræsentant, hvis medarbejderantallet i en periode af 3 måneder har været 5 eller derunder, medmindre begge parter ønsker tillidsmandsstillingen opretholdt. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af Fødevareforbundet NNF. En tillidsrepræsentant har altid overenskomstens længste opsigelsesvarsel. En tillidsrepræsentant kan kun afskediges, hvis der for Forbundet fremlægges sådant grundlag for afskedigelsen, at Forbundet godkender dette. Tillidsrepræsentanten fortsætter sit arbejde i virksomheden, indtil en afgørelse er truffet. Kan enighed ikke opnås, er begge parter forpligtet til at underkaste sig en voldgiftsretslig afgørelse i sagen. Tillidsrepræsentantens hverv Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for arbejdsgiveren at gøre sit bedste for at opretholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdsstedet. 14

17 Ved udførelsen af tillidshvervet er det ikke tilladt tillidsrepræsentanten at forsømme sit arbejde eller i arbejdstiden at konferere med andre medarbejdere, med mindre tillidsrepræsentanten er opfordret dertil og i hvert tilfælde har truffet aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Når en eller flere af tillidsrepræsentantens kolleger, enten fordi de føler sig forurettet, eller af andre grunde ønsker det, er tillidsrepræsentanten forpligtet til at frembringe deres klage eller henstillinger for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. I tilfælde, hvor det er påkrævet for at opretholde arbejdsro eller afværge arbejdsstandsninger, skal tillidsrepræsentanten straks gribe ind uden forudgående aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Opnås der ikke herigennem en tilfredsstillende ordning, står det tillidsrepræsentanten frit at anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men arbejdet må fortsætte uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse. Der vælges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. Stedfortræderen træder i funktion ved tillidsrepræsentantens fravær. 16 Arbejdsmiljørepræsentantens adgang til it og internet Såfremt der er it og internetadgang på arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsplads, skal arbejdsmiljørepræsentanten til udførelse af sit hverv have den fornødne adgang hertil. 17 Faglig strid Som regel for behandling af faglig strid gælder den af hovedorganisationerne fastsatte norm. Organisationerne er enige om at underkaste sig hovedaftalen, som er gældende inden for LO/ DA-området. 18 Overenskomstens varighed Overenskomsten træder i kraft fra og med den 1. april 2014 og er gældende til den 1. april 2017, til hvilken tid den kan opsiges af en af parterne med 3 måneders forudgående skriftligt varsel. Finder en sådan opsigelse ikke sted, betragtes overenskomsten som fornyet 1 år og fremdeles. 15

18 ELEVOVERENSKOMST 1 Læretid Detailslagterelever med specialerne butik og delikatesse skal i henhold til Erhvervsuddannelsesloven være kontraktmæssigt antagne på den af det faglige fællesudvalg fastsatte læretid. 2 Løn- og reguleringsbestemmelser 1. april april april læreår kr ,04 kr , læreår kr ,18 kr , ,91 Restlæretid kr ,58 kr , ,48 Den særlige aflønning af elever over 24 år bortfaldt pr. 1. april For uddannelsesforhold, der er indgået før 1. april 2010, er bestemmelsen dog fortsat gældende. Lønnen udgør pr. 1. april 2014 kr ,11 pr. uge. Pr. 1. april 2015 og pr. 1. april 2016 vil der ske en stigning på 1,9%. Grundforløbet betragtes som en del af uddannelsen. Det betyder, at elever, som inden læreforholdets indgåelse har gennemført uddannelsens grundforløb, overgår til satsen for 2. læreår efter et halvt års ansættelse. Elevens sidste læreår tæller med i anciennitetsberegningen, såfremt vedkommende fortsætter i virksomheden efter udstået læretid. Aftale for kost og logi aftales mellem læremesteren og elevens værge, men kan ikke overstige en tredjedel af elevens løn. Overarbejde De første 3 timers overarbejde pr. uge betales med et tillæg på 50% af den oppebårne løn. Derefter, samt på søn- og helligdage, med et tillæg på 100% pr. time. For de elevers vedkommende, der ved nærværende overenskomsts ikrafttræden oppebærer højere løn, må denne ikke forringes. 3 Arbejdstiden Den ugentlige arbejdstid for elever er den samme, som er gældende for de voksne arbejdere. Alle øvrige forhold skal være i overensstemmelse med Erhvervsuddannelsesloven. Alle uoverensstemmelser vedr. uddannelsesaftaler henvises til det iflg. Erhvervsuddannelsesloven nedsatte udvalg. 4 Befordringsgodtgørelse ved skoleophold Virksomheden godtgør elevens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted eller praktikplads til skole og tilbage til enten bopæl/indkvarteringssted eller praktikplads. 16

19 Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende. Godtgørelse af befordringsudgifter ydes elever ved hjemrejse i forbindelse med weekend og helligdage. 5 Elevers ferieforhold Feriegodtgørelse udgør 12 ½ % af al indtjent løn. Såfremt ovennævnte feriegodtgørelse efter indtjeningsårets afslutning ikke dækker elevens overenskomstmæssige ugeløn på ferietidspunktet, er arbejdsgiveren forpligtet til at supplere godtgørelsen op hertil. Eventuel overskydende feriegodtgørelse udbetales eleven ved feriens afholdelse. Som ferietilskud ydes der samtlige elever 1/2 overenskomstmæssig ugeløn i forbindelse med sommerferien. Voksenelever er ikke omfattet af denne bestemmelse. Der hensættes kr. 10,00 pr. uge til afholdelse af ferie for nyuddannede elever. Det opsparede beløb udbetales til eleven i forbindelse med den nyuddannedes første hovedferieperiode. Optjening af fridage Der optjenes frihed i overensstemmelse med nedenstående regler: 1. Der optjenes ret til 5 fridage pr. år i perioden 1. april 2012 til 1. april Fridagen betales med normal løn for 7,4 timer. Normal løn beregnes af de sidste 4 ugers indtjening, excl. overarbejdstillæg. Der ydes feriegodtgørelse og pensionsbidrag af ovennævnte beløb. 3. Fridagen afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og så vidt muligt efter den enkelte lønmodtagers ønske. 4. Fridagen skal afholdes senest 1 år efter optjening. Fridagene skal afholdes inden for afviklingsperioden. Frihed, der ikke kan opgøres til hele dage, kan udbetales i forbindelse med fratrædelse. 5. Hvis friheden begrundet i sygdom, fødsel, overgang til selvstændig erhvervsdrivende, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet, fængsling eller tvangsanbringelse, aftjening af værnepligt eller anden tilsvarende omstændighed ikke afholdes, kan optjent løn for fridagene udbetales. 6. Såfremt eleven ved uddannelsens afslutning ikke har afholdt optjente feriefridage, udbetales disse i forbindelse med fratrædelsen. Omregningsfaktor: Der optjenes feriefrihed, som følger: 1. april april ,7115 timer pr. uge. 17

20 AFTALE VEDRØRENDE VOKSENEELEVER Mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre er der indgået følgende aftale vedrørende løn til elever, der indgår en uddannelsesaftale efter deres fyldte 25. år i henhold til lov om erhvervsuddannelse inden for det uddannelsesområde, som organisationerne tilsammen repræsenterer. Lønnen til voksenelever tillægges pr. 1. april 2014 kr. 2,10 pr. time og udgør kr ,40 pr. uge eller kr. 124,20 pr. time. Pr. 1. april 2015 tillægges lønnen kr. 2,25 pr. time og udgør herefter kr ,65 pr. uge eller kr. 126,45 pr. time. Pr. 1. april 2016 tillægges lønnen kr. 2,40 pr. time og udgør kr ,45 pr. uge eller kr. 128,85 pr. time. Overenskomstens øvrige regler vedrørende uddannelsens gennemførelse for elever er gældende. Voksenelever er omfattet af fritvalgsordningen, se bestemmelserne herom i overenskomstens 5. PROTOKOLLATER I Gruppelivsforsikring Arbejdsgiveren er forpligtet til at tegne gruppelivsforsikring for medarbejderne fra det fyldte 20. år (intet anciennitetskrav) til det 65. år. Aftalen gælder også elever. Efterlønsmodtagere med mindre end 8 timers arbejde om ugen i gennemsnit er ikke omfattet af gruppelivsordningen. Forsikringssummer: Dødsfaldsdækning: Pr. 1. april 2005 udgør gruppelivsdækningen kr ,00 ved dødsfald. Børnesum: Efterlader en medarbejder ved sin død børn under fyldt alder 21 år, udbetales yderligere et beløb for hvert barn efter følgende skala: Fyldt alder under 17 år: kr ,00 Fyldt alder 17 år: kr ,00 Fyldt alder 18 år: kr ,00 Fyldt alder 19 år: kr ,00 Fyldt alder 20 år: kr ,00 Fyldt alder 21 år: kr. 0,00 Invalidesum: Hvis en medarbejder før det fyldte 65. år tilkendes pension fra det offentlige på grundlag af mindst 2/3 invaliditet, udbetales en invalidesum. Pr. 1. april 2003 udgør dækningen kr ,00. Udløbssum: Når en medarbejder, som har opnået mindst 5 års anciennitet inden for DSM s overenskomstområde, udtræder af forsikringen efter det fyldte 60. år, udbetales en udløbssum på kr ,00. 18

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF 2 0 1 2-2 0 1 4 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF I N D U S T R I O M R Å D E T 1 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde...

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Slagter overenskomst

Slagter overenskomst 3.56.0 2012/2014 Slagter overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Denne overenskomst er gældende for slagtermestre, butiksslagtersvende, butiksslagterelever

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration privat service, hotel og restauration Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM DANSKE SLAGTERMESTRE OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 5 2 - Arbejdstiden...

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 OVERENSKOMST MELLEM DANSKE SLAGTERMESTRE OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATI- ON 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 OVERENSKOMST MELLEM DANSKE SLAGTERMESTRE OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Overenskomst. mellem. Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 5 2 - Arbejdstiden... 5 Stk. 1. - Arbejdstiden... 5 Stk.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere