OK Løn- og overenskomstkatalog 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3"

Transkript

1 OK Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober Lønningerne på det statslige område reguleres med virkning fra den 1. april 2014.

2 Udgivet af Ergoterapeutforeningen Februar Lønkatalog

3 Indhold 4 Læs her 5 Nye overenskomster pr. 1. april Forskel på overenskomsterne i kommuner og regioner 5 Baggrunden for resultatet ved OK Lønnens sammensætning 6 Atypiske stillinger 7 Stillinger på trin 8-9 i kommuner og trin 7-8 i regioner 7 OK13 Nyt: Ergoterapeuter med kandidater 7 Lokal løndannelse 8 Timelønnet ergoterapeuter 9 Privat ansættelse 9 Ergoterapeutforeningens vejledende honorartekster 10 Beregn din løn brug Ergoterapeutforeningens lønberegner 11 Pension 11 Ansættelse som studerende 12 Ledsagelse af patienter ved ferie, højskoleophold mv. 12 Tjenestedragt 12 Transportgodtgørelse pr Transportgodtgørelse på det kommunale område 14 Barselsorlov 15 Fleksibel orlov 17 Omsorgsdage 17 Ferie 17 Fravær på barns 1. og 2. sygedag 18 Særlig feriegodtgørelse 18 Særlige fridage 19 Opsigelsesvarsler 20 Værd at huske, når du søger nyt job 21 OK13 på det kommunale område 22 Regler vedr. arbejdstid på KL s område 25 OK13 på det regionale område 26 Regler vedr. arbejdstid på Danske Regioners område 28 Særligt for ledere 29 OK13 på Statens område 33 Oversigt over kommuner og stedtillæg 34 Lønskemaer 40 Etf s adresseliste Lønkatalog

4 Læs først her Dette løn- og overenskomstkatalog indeholder tabeller over lønninger gældende fra den for ergoterapeuter ansat i kommuner og regioner. På statens område er der ingen lønstigninger i 2013, hvilket primært skyldes en negativ udmøntning af reguleringsordningen, så derfor fortsætter de statslige lønsatser uændret fra Lønkataloget indeholder desuden en række oplysninger om ergoterapeutstillingers overenskomstaftalte bestemmelser, ligesom det er suppleret med flere informationer, der dækker en række af de oftest stillede spørgsmål til Ergoterapeutforeningen, Etf, bl.a. spørgsmål om ferie, barsel mm. Som offentligt ansat ergoterapeut kan du ved hjælp af dette katalog bl.a. finde ud af, hvilken løn du som minimum er berettiget til ud fra vores overenskomster. Derudover kan du på etf.dk/loen finde vores lønberegner, der f.eks. kan beregne din løn ved deltidsansættelse, eller hvis du har tillæg, der er lokalt forhandlet. Lønberegneren kan beregne løn for ergoterapeuter inkl. ledere, der er ansat i regioner og kommuner. Har du spørgsmål, som dette lønkatalog ikke umiddelbart kan besvare, kan du kontakte din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, er du velkommen til at kontakte os i Etf. Du finder en oversigt over Etf s adresser og tlf.numre på bagsiden. 4 Lønkatalog

5 Nye overenskomster pr. 1. april 2013 De nye overenskomster, der trådte i kraft den , er også denne gang 2-årige overenskomster. Det vil sige, at de gælder frem til den Også ved denne OK-forhandling var der ikke mange midler at forhandle om. Det var derfor Sundhedskartellets klare prioritering, at de sparsomme midler skulle bruges på generelle lønstigninger til alle. skal regulere lønningerne efterfølgende, da det offentlige arbejdsmarked ikke må være lønførende. Det gør man i praksis oftest ved, at der ingen generelle lønstigninger kommer. Det er primært årsagen til, at der ingen generelle lønstigninger er på statens område i 2013, men først i De generelle lønstigninger i OK13-perioden sker på flg. tidspunkter og med flg. procentsatser: På statens område gjaldt den samme prioritering, men eftersom der på statens område havde været større lønstigninger end på det private arbejdsmarked, betyder det, at vi OBS at lønstigningerne i kommuner og regioner begge år beror på en beregnet procentsats, som via reguleringsordningen kan komme til at se anderledes ud KL * 0,50 % 0,11 % 0,50% 0,71 % DR * 0,50 % 0,14 % 0,50 % 0,71 % Staten Ingen stigning Ingen stigning 0,80 % + forventet 0,30 % fra reg.ordningen Ingen stigning *KL: Kommunernes Landsforening, DR: Danske Regioner. Satserne i dette lønskema gælder frem til den Forskel på overenskomsterne i kommuner og regioner Der er fortsat forskel på, hvornår man stiger i løn på baggrund af erfaring for ergoterapeuter ansat i kommuner og regioner. Ved OK13-forhandlingerne var der ikke råd til at aftale forbedringer, hvad det angår på det regionale område. Der er ligeledes forskel i pensionssatserne mellem det kommunale og det regionale område. Baggrunden for resultatet ved OK13 Ved OK13-forhandlingerne var der ligesom i 2011 ikke mange penge at forhandle om. De sparsomme midler, der var til rådighed ønskede Etf og det øvrige Sundhedskartel at bruge på generelle lønstigninger, som kommer alle til gode. Det er årsagen til, at der stort set ikke er aftalt andre forbedringer, der koster penge, så som forbedret startløn/ slutløn, barsel mv. Etf og det øvrige sundhedskartel har ved OK 13-forhandlingerne videreført arbejdet på det kommunale-og regionale område med at have fokus på faglig udvikling. Det betyder, at arbejdet med at udvikle kliniske retningslinier på det kommunale område fortsætter. Det er desuden aftalt med både regioner og kommuner, at ergoterapeuter med udvalgte kandidatuddannelser er omfattet af vores OK er, hvis ergoterapeuten udfører sundhedsfagligt arbejde. På det kommunale område er der også aftalt en løn til den gruppe af ergoterapeuter. Læs mere herom på side 7. Lønkatalog

6 Lønnens sammensætning Lønnen består af en grundløn, der kan suppleres med lokalt aftalte tillæg, inkl. resultatløn. Grundlønnen er fastsat ved de centrale overenskomstforhandlinger og dækker de funktioner og opgaver, en ergoterapeut er i stand til at varetage som nyuddannet. Med hensyn til grundlønnen for ledere, så dækker den de opgaver, en nyansat leder uden ledererfaring kan varetage. Det er endvidere centralt aftalt, at alle ergoterapeuter ansat i basisstillinger i kommuner og regioner ydes erfaringsbaseret kvalifikationsløn. Der kan desuden aftales tillæg, der ydes ud over lønnen for alle typer af basisstillinger på det regionale område og på det kommunale område. Det fremgår af dette lønkatalog samt vores overenskomster, hvornår og på hvilken måde disse lønstigninger udmøntes indenfor de forskellige stillingskategorier. Derudover kan der aftales en højere grundløn ved lokal forhandling, hvor stillinger kan aflønnes på trin 7 eller 8 på regionale arbejdspladser og trin 8 eller 9 i kommunerne. Der kan også ved lokal forhandling aftales indplacering for atypisk stilling. Læs mere om sådanne stillinger i næste afsnit. Atypiske stillinger I kommuner og regioner er det muligt, at der lokalt kan aftales løn til såkaldt atypiske stillinger. Det er stillinger, der indholds- og lønmæssigt ikke ligger indenfor basislønmodellerne, der går op til trin 9 (KL) og trin 8 (Danske Regioner), men lønnen aftales som en samlet, højere (års)løn, der ikke splittes op i grundløn og tillæg. Der er i overenskomsterne nævnt en række eksempler på, hvilke stillinger det kan dreje sig om. Det kan f.eks. være specielle uddannelses- og udviklingsstillinger, forskerstillinger, kvalitetssikringsstillinger, stillinger, der dækker bredt i kommunen/regionen, stillinger med særligt ansvarsområde mv. Atypiske stillinger vil som oftest referere til et af de højeste ledelsesniveauer. Det er Etf, der forhandler disse stillinger, og vi hører meget gerne fra både tillidsrepræsentanter og ergoterapeuter i øvrigt, når sådanne stillinger oprettes, så Etf kan bede om en forhandling. Er du i tvivl om, der er tale om en atypisk stilling, så kontakt Etf. KL: Her er centralt aftalt en grundløn for atypiske stillinger, som udgør kr årligt, ( niveau), som udgør kr årligt i nutidskroner. (Det svarer til L10 på lederlønsskalaen.) Hertil kommer pension. Disse stillinger er uden højeste tjenestetid, hvilket vil sige, at man ikke får tillæg for at arbejde udenfor normal arbejdstid, ligesom man heller ikke får udbetalt overarbejde. Danske Regioner: Her er der ikke centralt aftalt en årsløn. Det skal ske ved lokal forhandling, hvor der tages hensyn til stillingens særlige indhold. Det kan aftales, at ansættelse i atypiske stillinger er uden højeste tjenestetid, hvor den ansatte ikke får udbetalt tillæg for at arbejde udenfor normal arbejdstid, ligesom man heller ikke får udbetalt overarbejde. 6 Lønkatalog

7 Stillinger på trin 8-9 i kommuner og trin 7-8 i regioner Der kan lokalt aftales grundlønsindplacering, der ligger højere end lønnen for gængse basisstillinger. For ansatte i regionerne kan der lokalt aftales en grundløn på trin 7 eller 8 og for kommunalt ansatte kan der aftales en grundløn på trin 8 eller 9. Det gælder for stillinger, hvis indhold, ansvar, opgaver, organisatorisk placering mv. gør, at der ikke er tale om en gængs basisstilling. Den højere grundløn kan suppleres af tillæg. Hvis man ønsker at gøre brug af muligheden for lokalt at indgå aftale om en højere grundløn, bør man forinden overveje, om stillingen har et tungtvejende fagligt indhold, der fordrer særlig uddannelse eller erfaring, om stillingen indeholder myndighedsfunktioner, konsulentfunktioner, projektarbejde, undervisning e.lign. Der er f.eks. indgået en lang række sådanne aftaler, der gælder kommunale visitatorstillinger, ligesom der er indgået en række aftaler, der gælder stillinger, der har mere individuelt præg, eksempelvis stillinger som arbejdsmiljøkoordinator/ andre former for koordinatorstillinger, konsulentfunktioner, projektansættelse, kvalitetsmedarbejder mv. Hvis du er ansat i en stilling, der svarer til ovenstående beskrivelse, eller du søger sådan en stilling, og der ikke er indgået aftale om en grundløn på trin 7, 8 eller 9, så kontakt Etf. Ergoterapeuter med kandidatuddannelse Det er ved OK13 aftalt med Danske Regioner og KL, at ergoterapeuter med udvalgte kandidatuddannelser er omfattet af Etf s overenskomster, hvis det adgangsgivende grundlag har været ergoterapeutuddannelsen/ en professionsbacheloruddannelse og, hvor det er faget, der har betydning for den ansattes beskæftigelse. For ergoterapeuter med en kandidatuddannelse er det cand. scient san-uddannelsen, der indtil videre er medtaget i overenskomsternes dækningsområde, men på det regionale område er der mulighed for, at andre kandidatuddannelser også kan være omfattet af vores overenskomst, hvis de øvrige betingelser i øvrigt er opfyldt. (De øvrige kandidatuddannelser, der er taget med i OK en, er ikke relevante for ergoterapeuter.) På det kommunale område er der aftalt et lønforløb på 4 trin, der svarer til AC-skalaen. Trinene benævnes A4, A5, A6 og A8. Trinene er et-årige, på nær trin A4, der er to-årigt. Du finder en oversigt over løntrinene på s. 35 og 38. På statens område er det aftalt, at ergoterapeuter, der f.eks har en cand.scient.san-udd. og som ansættes efter vores organisationsaftale ( der f.eks gælder i Arbejdstilsynet), og hvor ergoterapeutuddannelsen er en forudsætning for ansættelsen, der vil de også fortsat være omfattet af vores organisationsaftale. Lønnen vil også her skulle forhandles individuelt. Er du i tvivl om du, som kandidatuddannet ergoterapeut ereller kan blive omfattet af de nye regler, så kontakt Etf. På det regionale område er der ikke aftalt en fast løn til denne kategori, så lønnen skal forhandles og aftales lokalt. Lokal løndannelse Der er i OK13-perioden ikke centralt afsat nye midler, kaldet forlodsfinanciering, til lokal løndannelse. Det er derfor fortsat de såkaldte tilbageløbsmidler og midler fra det økonomiske råderum, der skal finansiere lokale lønforbedringer. I Etf opfordrer vi til, at der på trods af økonomiske trange vilkår i den offentlige sektor, forhandles løn én gang årligt. Hvor ofte kan der forhandles? Der er fortsat ret til at forhandle løn lokalt én gang om året i både kommuner, regioner og på statens område, også selv om der ikke er afsat nye penge til formålet ud fra overenskomsten. De midler, der kan være at forhandle om, er primært tilbageløbsmidler. Det kan f.eks. være penge, der tidligere er blevet Lønkatalog

8 udbetalt i form af engangsbeløb, tillæg, der ikke længere udbetales til ergoterapeuter mv. Hvis I på din arbejdsplads har etableret indtægtsdækket virksomhed, f.eks. i form af ydelser, I sælger til andre, kan (dele af) overskuddet her fra også indgå ved de lokale lønforhandlinger. I den seneste år er der gennemført en lang række sparerunder i den offentlige sektor. Hvis det medfører, at I som ergoterapeuter får pålagt flere/nye arbejdsopgaver, uden at få tilført flere ressourcer, kan I lade dele af besparelsen indgå i den lokale lønforhandling, så der ad den vej skabes mulighed for at aftale mere i løn til nogle af ergoterapeuterne, eftersom de skal løse flere opgaver end tidligere. For ansatte i kommuner og regioner er regelgrundlaget, at der forhandles ud fra Sundhedskartellets Aftale om lokal løndannelse, som er indgået med hhv. KL og Danske Regioner. Aftalerne kan du finde på etf.dk under Løn & Ansættelse. Tillæg i form af kronebeløb eller trin Der kan lokalt aftales tillæg, der supplerer den overenskomstmæssige løn. Disse tillæg kan være aftalt som et kronebeløb eller i form af trin. For basisstillingers vedkommende maksimalt op til trin 8 i regionerne eller trin 9 i kommunerne. Nye og varige tillæg aftalt i kronebeløb til stillinger i basisoverenskomsten må i kommuner og regioner ikke være under kr årligt (2006-niveau) for en fuldtidsstilling. På side 32, 36 og 39 kan du se tabeller over eksempler på tillæg, der er aftalt i kronebeløb, og hvad de er værd i nutidskroner pr. år og pr. måned. Der er eksempler på tillæg for ansatte i kommuner, regioner og staten. Hvem forhandler? Det er tillidsrepræsentanten, der varetager de lokale lønforhandlinger, hvad angår basisstillinger. På arbejdspladser, hvor der er en tillidsrepræsentant fra en anden faggruppe, kan vedkommende forhandle løn til ergoterapeuter i basisstillinger, men selve lønaftalen skal underskrives af Etf. Hvis suppleanten er ergoterapeut, kan denne forhandle og underskrive lønaftaler for ergoterapeuter i basisstillinger. Det er Etf, der indgår de lokale aftaler på arbejdspladser, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant. Det er ligeledes Etf, der forhandler løn til nyoprettede, særlige stillinger og til atypiske stillinger i kommuner og regioner. Hvad angår lederstillinger, er det Etf, der underskriver lønaftalerne, mens lederen gerne selv må forhandle sig frem til et resultat, som så blot skal godkendes og underskrives af Etf. På det kommunale område er det ifbm. OK13 aftalt med KL, at lederne selv kan forhandle individuel kvalifikationsløn. Dette har vi i Etf praktiseret i flere år, men nu er det formelt aftalt med KL, hvilket det ikke har været tidligere. Dvs.at det ikke ændrer ved den praksis, vi har i Etf. Hvis der etableres forskerstillinger i kommuner, regioner og på statens område, er det Etf, der forhandler disse stillinger. Hvad kan du selv gøre? Du bør selv være opmærksom på, om der er forhandlet løn på din arbejdsplads indenfor det seneste års tid. Er dette ikke tilfældet, bør du tage initiativ til, at det sættes i gang. Er du ansat på en arbejdsplads med en tillidsrepræsentant, skal du kontakte ham/hende omkring dette. Har du ikke en tillidsrepræsentant, opfordrer vi til, at du kontakter Etf og aftaler, hvad I gør på din arbejdsplads. Timelønnet ergoterapeut Med virkning fra den 1. januar 2014 vil timelønsansatte i regioner og kommuner være berettiget til at få indbetalt pensionsbidrag med de samme satser som månedslønnede, uanset timetal. Som timelønnet skal man være opmærksom på At man ikke får løn under sygdom og barsel At man ikke får løn under ferie At man ikke optjener anciennitet At man ikke er omfattet af regler om opsigelsesvarsel At man ikke er omfattet af funktionærlovens bestemmelser 8 Lønkatalog

9 Hvis man som timelønnet skal være omfattet af ovenstående bestemmelser, skal det aftales individuelt med arbejdsgiveren. For at kunne blive månedslønnet og dermed automatisk blive omfattet af ovenstående bestemmelser skal du have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst otte timer. Har du ikke det, vil du som udgangspunkt blive tilbudt ansættelse som timelønnet. Man kan endvidere være beskæftiget med op til fuld tid som timelønnet, såfremt ansættelsen varer mindre end en fuld kalendermåned. F.eks. hvis man ansættes som vikar fra den 1.1. til den Privat ansættelse Ved ansættelse hos en privat arbejdsgiver bør stillingens opgaver, indhold, ansvar, organisatorisk placering, eventuelle krav om kvalifikationer mv. vurderes i forhold til lønnen. Da privatansatte ergoterapeuter varetager mange forskelligartede opgaver/stillinger, er det ikke muligt her at angive, hvilken løn der er den rigtige, hvis du ansættes hos en privat arbejdsgiver. Det bør vurderes i hvert enkelt tilfælde, primært af ergoterapeuten selv. Før en ansættelseskontrakt skrives under, anbefaler Etf, at du sender en kopi til foreningen. Her vil den blive gennemlæst af en forhandlingskonsulent, der sammen med dig vil vurdere de samlede løn- og ansættelsesvilkår, før du underskriver kontrakten. Vær opmærksom på, at ved privat ansættelse, hvor du ansættes på individuelle vilkår, skal forhold vedrørende f.eks. pension, barsel, ferie, honorering for overarbejde mv. aftales i forbindelse med ansættelsen. Etf har indgået et mindre antal overenskomster med private arbejdsgivere. Dem kan du finde på etf.dk under Løn & Ansættelse. Får du tilbudt ansættelse hos en privat arbejdsgiver, hvor Etf ikke har nogen overenskomst, anbefaler vi, at man som minimum følger vores vejledende mindsteløn for privatansatte. Vejledende mindsteløn for privatansatte Pr Månedsløn kr Satsen reguleres en gang årligt. Er du i din ansættelse hos en privat arbejdsgiver aflønnet efter KTO s lønskala, kan du finde disse lønsatser på etf.dk under Løn & Ansættelse. Ergoterapeutforeningens vejledende honorartakster Pr kr. pr. time (reguleres en gang årligt.) Konsulenthonorar A: 536 Konsulenthonorar B: 676 Foredragshonorar A: Foredragshonorar B: Taksterne kan anvendes forskelligt. Foredragshonorar A: Kan bruges ved traditionel foredragsvirksomhed, f.eks. i forbindelse med temadage og konferencer. Foredragshonorar B: Kan bruges ved foredragsvirksomhed på akademisk niveau, og hvor ergoterapeuten har opnået viden og uddannelse på højere niveau, f.eks. via en master/kandidat- eller ph.d.-grad. Det er ergoterapeuten selv, der aftaler med arbejdsgiveren, hvilken takst der skal anvendes i det enkelte tilfælde, da Etf ikke har nogen overenskomst på dette område, men anbefaler, at ergoterapeuter anvender foreningens vejledende satser, som beskrevet her. For at finde frem til, hvilken takst du foreslår arbejdsgiveren, bør du vurdere opgavens indhold, omfang, målgruppe, krav om viden/erfaring, behov for forberedelse samt markedsprisen på området. Etf råder til, at taksten er aftalt med arbejdsgiveren, inden du påtager dig opgaven. Etf anbefaler ligeledes, at taksterne anvendes af freelanceergoterapeuter. Lønkatalog

10 Konsulenthonorar A: Kan anvendes i forbindelse med opgaver/undervisning af uuddannet personale, borgere etc., hvor opgaverne/undervisningen udføres på et grundlæggende niveau. Denne takst kan desuden anvendes, hvis den samme opgave/undervisning gentages flere gange. Vejledende forberedelse på ca. 30 min. er inkluderet. Konsulenthonorar B: Kan anvendes i forbindelse med opgaver, der kræver mere viden/erfaring, og hvor opgaven forventes udført på et højere niveau, f.eks. undervisning af uddannet personale, der har en mellemlang, videregående uddannelse. Kan desuden anvendes i forbindelse med udførelse af enkeltstående konsulentopgaver, der kræver mere forhåndsviden/forberedelse. Vejledende forberedelse på ca. 45 min. er inkluderet. Beregn din løn brug Etf s lønberegner Er du ansat i en kommune eller region, kan du beregne, hvilken løn du bør have, ud fra hvor i landet du er ansat, hvilken stilling du har samt ud fra det ugentlige timetal og eventuelt lokalt aftalte tillæg. Der er en lønberegner for hhv. basis-og lederstillinger. Lønberegneren finder du på etf.dk/loen. Sådan beregnes lønnen, hvis du er på deltid Satserne i lønskemaerne gælder for fuldtidsansatte (= 37 timer pr. uge.) Du dividerer derfor den anførte månedsløn med 37 og ganger med det antal timer, du er ansat til at have pr. uge, og når derved frem til den månedsløn, der gælder for dig pt. Er du ansat i en kommune eller region, kan du også benytte vores lønberegner på hjemmesiden til at udregne lønnen ved deltidsansættelse. Lønberegneren finder du på etf.dk/ loen. 10 Lønkatalog

11 Pension Kommuner og regioner ATP-satsen forhøjes pr. 1. januar 2014 fra kr. årligt til kr årligt. Med virkning fra den 1. april 2013 gælder det, at ansatte, der er gået på delpension er fuldt ud omfattet af overenskomsten, hvilket betyder, at man både kan få udbetalt pension fra pensionskassen, samtidig med at man indbetaler pensionsbidrag med baggrund i en deltidsansættelse. Fritvalgstillæg På det kommunale område kan ansatte få udbetalt et fritvalgstillæg til lønnen på 0,34 %. Der indbetales ikke pension af dette tillæg, ligesom der ikke udbetales særlig feriegodtgørelse af dette tillæg. Ønsker man ikke tillægget udbetalt, kan man i stedet få det indbetalt som pension. I så fald skal man give sin arbejdsgiver skriftlig besked herom senest den 1. oktober året forud for, at ændringen skal træde i kraft. Frivillig indbetaling af pension Ansatte i regioner og kommuner har ret til at få indbetalt højere pensionssats, end hvad der er aftalt i overenskomsterne, mod at man går tilsvarende ned i løn. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du skriftligt meddele dette til din arbejdsgiver. Den enkelte kommune/region kan fastsætte regler for, hvordan ordningen skal administreres. Det fremgår af lønskemaerne, hvilket beløb der indbetales pr. måned til din pensionsordning. Pensionssatserne beregnes ud fra en særlig pensionsgivende lønsats. Det fremgår desuden af din lønseddel, hvilket beløb der indbetales til PKA hver måned. Pension af særydelser Der indbetales 2 % i pension af en række særydelser for ansatte i regioner og kommuner. Særydelser består af tillæg, der ydes for at arbejde aften, nat, weekend, helligdage mv. Kommuner: Fra den 1.januar 2014 forhøjes pensionsprocenten med 0,23 %, hvilket betyder at satsen forhøjes fra 16,95 % til 17,18 % for basisstillinger. Satsen for ledende ergoterapeuter forhøjes med 0,25 %, hvilket betyder at pensionssatsen stiger fra 16,98 til 17,23 %. Regioner Fra den 1.januar 2014 forhøjes pensionssatsen for basisstillinger med 0,24 %. Det betyder, at pensionssatsen forhøjes fra 16,03 % til 16,27 %. På lederområdet forhøjes satsen med 0,26 %.Det betyder, at satsen forhøjes fra 16,03 til 16,29 % Staten For statsansatte ergoterapeuter gælder fortsat, at der for lærere ved sosu-skolerne indbetales 17,3 %, for øvrige statsansatte ergoterapeuter indbetales der 18 % i pension. I øvrigt gælder Alle offentligt ansatte ergoterapeuter er på baggrund af vores overenskomster omfattet af en pensionsordning. Det er arbejdsgiveren, der sørger for, at der hver måned indbetales den aftalte procentsats til ergoterapeuters pensionskasse, PKA. Hvis du har yderligere spørgsmål vedr. din pension, skal du kontakte PKA på tlf.: eller via pka.dk Ansættelse som studerende Ergoterapeutforeningen har ikke nogen overenskomst, der gælder ergoterapeutstuderende. Hvis man ansættes som studerende, f.eks. i et vikariat, anbefaler Etf, at der indgås aftale om, at man aflønnes på trin 2 eller 3 på Sundhedskartellets lønskala. Vi anbefaler trin 2, hvis man endnu ikke har gennemført første halvdel af uddannelsen, og trin 3, hvis man er i gang med den sidste halvdel af uddannelsen. Hvis du som studerende er medlem af Etf, kan du kontakte os i tilfælde af, at du får tilbudt ansættelse som ergoterapeutstuderende. Visse steder har Etf indgået forhåndsaftaler med lokale arbejdsgivere om aflønning af ergoterapeutstuderende. Lønkatalog

12 Ledsagelse af patienter ved ferie, højskoleophold mv. Honorering herfor skal aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed lokalt, gælder vilkår som i Aftale om vederlag for deltagelse i feriekolonier til pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Det gælder både for ansatte i kommuner og regioner. Tjenestedragt Er du ansat i en region eller kommune og ikke får stillet tjenestedragt/uniform til rådighed af arbejdsgiveren, har du via overenskomsten krav på at få udbetalt beklædningsgodtgørelse i stedet for. Godtgørelsen reduceres ikke ved deltidsbeskæftigelse og udbetales med de satser, der fremgår af nedenstående skema. Beklædningsgodtgørelse Kommunal sats pr : Regional sats pr : Uden fri vask Kr. 273,04 pr. mdr. Kr. 272,94 pr. mdr. Med fri vask Kr. 129,56 pr. mdr. Kr. 129,51 pr. mdr. Fri tj.dragt, men ikke fri vask Kr. 143,48 pr. mdr. Gælder ikke regioner Transportgodtgørelse pr Biler og motorcykler: Indtil km pr. kalenderår kr. 3,73 pr.km Over km pr. kalenderår kr. 2,10 pr. km Cykel, knallert og scooter kr. 0,51 pr. km Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar, og de anvendes i såvel kommuner, regioner som staten og private virksomheder. Husk blot at få det aftalt med arbejdsgiveren. 12 Lønkatalog

13 Transportgodtgørelse på det kommunale område På det kommunale område gælder, at kommunerne skal stille transportmulighed til rådighed til bl.a. ergoterapeuter i de tilfælde, der er opgaver i stillingen, der kræver dette. Kommunerne kan således ikke kræve, at du stiller eget transportmiddel til rådighed. Satser for transportgodtgørelse Hvis du foretager tjenesterejser over kortere eller længere strækninger, og det er aftalt med din arbejdsgiver, at du selv stiller transportmiddel til rådighed, er du berettiget til at få udbetalt transportgodtgørelse, og det sker ud fra statens satser for kilometergodtgørelse, som du finder her oven for. Udbetaling af høj eller lav sats Transportgodtgørelse kan udgøre enten en lav eller høj sats. Når en stilling er forbundet med regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art, og du har valgt efter aftale med arbejdsgiver at køre i egen bil eller motorcykel, kan arbejdsgiveren udstede en personlig kørselsbemyndigelse til dig. Etf anbefaler Etf anbefaler ergoterapeuter at benytte sig af kommunens transportmiddel. Når du selv stiller eget transportmiddel til rådighed ved tjenesterejser, er det også dig selv, der bærer risikoen, hvis der sker skader eller uheld under kørslen. Dvs. det er din forsikring, der dækker udgifter til reparation af skader mv. For at gøre vilkårene for udbetaling af kilometergodtgørelse så klare som muligt anbefaler vi i Etf, at du sørger for at få en kørselsbemyndigelse af din arbejdsgiver, som samtidig giver dig ret til at få udbetalt den høje sats de første km., du i løbet af et år kører i egen bil i forbindelse med tjenesterejser, hvis du selv vælger at stille bil til rådighed. Har du ikke en kørselsbemyndigelse, risikerer du kun at få udbetalt den lave sats, hvilket vil være i overensstemmelse med aftalerne, der gælder på dette område. Kørselsbemyndigelsen skal indeholde en afgrænsning af de rejser, som kan foretages i henhold til bemyndigelsen. Når der foreligger en kørselsbemyndigelse, er du som medarbejder berettiget til at få udbetalt den høje sats for kilometergodtgørelse indtil km. pr. kalenderår. Derefter vil godtgørelsen blive udbetalt med den lave sats. Hvis din stilling ikke er forbundet med kørsel af større omfang og/eller speciel art, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale den lave sats for kilometergodtgørelse. Under alle omstændigheder gælder, at benyttelse af eget transportmiddel skal være godkendt af din arbejdsgiver inden tjenesterejse finder sted. Lønkatalog

14 Barselsorlov De vigtigste regler for kommunalt- og regionalt ansatte findes i Aftale om fravær af familiemæssige årsager. For ansatte i staten fremgår reglerne af Cirkulære om barsel og omsorgsdage. Rettigheder Retten til fravær i forbindelse med barsel følger dels af Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og dels af forældrenes ansættelsesvilkår. Vær opmærksom på at såfremt den ene forælder (typisk faren) ikke er omfattet af Etf/Sundhedskartellets overenskomst, så er det de vilkår, faren er omfattet af, der gælder afhængigt af, hvilken arbejdsmæssig situation han er i. Før orloven starter Inden man påbegynder sin barselsorlov, skal man underrette sin arbejdsgiver om, hvornår man agter at påbegynde sin orlov. Der er flg. frister for, hvornår man skal underrette sin arbejdsgiver omkring dette: Moren: Skal underrette sin arbejdsgiver om, at hun er gravid senest 3 mdr. før forventet fødsel. Faren: Skal underrette sin arbejdsgiver senest 4 uger før afholdelse af de 2 ugers orlov, der ligger indenfor barnets første 14 uger. Efter fødslen Moren og faren: Skal underrette arbejdsgiver om, hvornår de ønsker at afholde barselsorlov senest 8 uger efter fødslen, herunder om man ønsker at udskyde eller forlænge orloven eller genoptage arbejdet i et vist omfang. Faren: Såfremt han ønsker at afholde sine egne 6 ugers lønnet orlov samt hele eller dele af de 6 uger, der er til deling med moren, skal arbejdsgiveren underrettes herom senest 4 uger før afholdelse. Moren og faren: Skal underrette sin arbejdsgiver senest 16 uger før afholdelse af retmæssig, udskudt orlov. Moren og faren: Skal underrette sin arbejdsgiver senest 8 uger før afholdelse af aftalebaseret, udskudt orlov, med mindre andet er aftalt. Orlov med fuld løn efter barnet er 14 uger Efter at barnet er 14 uger gammelt, kan moren afholde 6 ugers orlov med fuld løn, faren afholde 6 uger med fuld løn og til deling kan de holde 6 ugers orlov med fuld løn, hvis begge er omfattet af en offentlig overenskomst. Denne ordning kaldes modellen. Ergoterapeuter er enten ansat i en kommune, region, staten, privat virksomhed, selvstændig erhvervsdrivende, ledig eller studerende. Fælles for alle er de rettigheder og pligter, som fremgår af loven. Dertil kommer de rettigheder, som er aftalt i Etf s overenskomster, og som på en række områder giver ergoterapeuter bedre vilkår, end hvad loven fastlægger, forudsat at man er i et ansættelsesforhold. OBS: Vær opmærksom på, at der er forskel på ret til fravær og ret til fravær med løn/dagpenge: Forældre har ret til fravær med løn/dagpenge og herefter yderligere ret til fravær dog uden løn/dagpenge. Ansat i region, kommune eller staten på Etf- overenskomst For ansatte i kommuner og regioner har moren ret til otte ugers graviditetsorlov med løn før forventet fødsel. Er du ansat i staten, har du ret til at gå på orlov med fuld løn seks uger før forventet fødsel. Disse uger kan ingen af stederne overføres til brug efter fødslen. Umiddelbart efter fødslen har moren pligt til fravær i to uger med løn. Herefter har moderen ret til 12 uger med løn. Det vil sige 14 uger med løn efter fødslen. Faren har ret til to uger med løn i forbindelse med fødslen. Denne ret kan efter aftale med arbejdsgiver afholdes på et andet tidspunkt indenfor de første 14 uger efter fødslen. Herefter gælder modellen, som indebærer, at moren (efter de første 14 uger og inden 46. uge) har ret til seks uger med løn, faren har ret til 6 uger med løn (disse kan placeres indenfor de første 14 uger efter fødslen, men inden 46. uge), og forældrene kan dele seks uger med løn. Er kun den ene forælder, f.eks. moren, ansat på Sundhedskartellets overenskomst, så bortfalder farens seks ugers orlov med løn, men de seks uger til deling kan afholdes af moren. Hvis den ene forælder er ansat på Sundhedskartellets overenskomst i en kommune og den anden i en region, så kan begge forældre afholde de seks uger med løn, der ellers var til deling. Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 14 Lønkatalog

15 giver ret til 52 uger med dagpenge til forældrene tilsammen, dog således at lønnet orlov medregnes. Man begynder at bruge af de 52 uger, fra det tidspunkt, hvor der er 4 uger til forventet fødsel. Det betyder, at der er mulighed for 32 uger med dagpenge efter de 14 første uger efter fødslen. Herfra fratrækkes 6+6+6(+6) uger med løn afhængig af, hvor forældrene er ansat. Er du ledig Er du ledig, er du alene omfattet af reglerne i ligebehandlingsloven, Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt regler vedr. arbejdsløshedsdagpenge. Kontakt da din a-kasse for yderligere rådgivning. Er du privatansat Er du privatansat, bør du udover ligebehandlingsloven og Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel være omfattet af Funktionærloven, der giver ret til halv løn i fire uger før barsel og 14 uger efter. Eventuelt kan virksomhedens personalehåndbog, ansættelseskontrakten eller lokale aftaler give bedre vilkår for den privatansatte, end hvad loven foreskriver. Ligebehandlingslovens bestemmelser er indarbejdet i Sundhedskartellets aftaler om fravær af familiemæssige årsager. Som ansat i stat, region eller kommune har ergoterapeuter bedre vilkår, end det loven foreskriver. Du skal som nybagt forælder også tage stilling til, om du vil vælge at udskyde en del af orloven, forlænge den eller delvist genoptage arbejdet. Som nævnt indledningsvist: Vær opmærksom på, at barnets anden forælder kan være omfattet af nogle andre regler, primært hvad angår ret til fuld løn. Det afhænger af, om vedkommende f.eks er tilknyttet en arbejdsgiver med anden overenskomst, er ledig eller studerende. Generelt Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel giver et forældrepar ret til at modtage dagpenge i det, der svarer til 52 uger tilsammen fordelt således: Moren har ret til dagpenge fra fire uger før fødslen og indtil 14 uger efter fødslen. Faren har ret til to uger efter fødslen, og tilsammen har de herudover ret til dagpenge svarende til 32 uger. Flere af de nævnte perioder er via overenskomsten lønnet hhv. før og efter fødslen. Fleksibel orlov Mht. fleksibel orlov er der flg.muligheder, som du kan vælge imellem, men det er et enten-eller. Man kan ikke kombinere de tre flg. muligheder. Forlængelse af orloven Hvis barselsorloven holdes i direkte forlængelse af fødslen, får forældrene mulighed for at forlænge orloven med 8 eller 14 uger, hvor man er på dagpenge. Dagpengesatsen reduceres dog tilsvarende. Dvs. at fraværsretten kan øges, mens dagpengeretten fortsat svarer til dagpenge i 52 uger ialt. Dagpengene kan derved strækkes, så beløbet udbetales over længere tid. Udskydelse af orloven Loven giver mulighed for at udskyde orloven på én af to flg. måder: Retsbaseret udskudt orlov: Forældre har ret til at udskyde fra mindst 8 til højst 13 uger af barselsorloven til senere afholdelse, før barnet fylder 9 år. De uger, der udskydes skal afholdes i én sammenhængende periode. Retten til at udskyde denne del af orloven kan kun benyttes af den ene af forældrene. Man bibeholder fraværsretten til den retsbaserede udskudte orlov overfor en evt. ny arbejdsgiver, mens dagpengeretten under afholdelse af retsbaseret udskudt orlov er betinget af, at lønmodtageren opfylder beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes. Beregning af dagpenge sker ligeledes på grundlag af indtægten på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes. Aftalebaseret udskudt orlov: Forældre kan tilsammen udskyde op til 32 uger af 32 ugers perioden. Lønkatalog

16 Som navnet siger, kræver det, at der bliver indgået en individuel aftale med arbejdsgiveren om, at man udskyder en del af - eller hele 32-ugers perioden. Aftalebaseret udskudt orlov skal ligeledes afholdes inden barnet fylder 9 år. Det skal tillige aftales med arbejdsgiveren, om ugerne holdes samlet eller i flere mindre perioder. Hvis man skifter job, er det vigtigt at indgå en ny aftale om aftalebaseret udskudt orlov med den nye arbejdsgiver, da denne ikke er forpligtet af en aftale, der er indgået med en tidligere arbejdsgiver. Hvis den nye arbejdsgiver ikke ønsker at indgå en aftale om udskudt orlov, kan lønmodtageren ikke afholde orloven, da den som navnet siger afhænger af, at man aftaler det med sin arbejdsgiver. Husk: At en sådan aftale altid skal være skriftlig og underskrevet af såvel lønmodtager som af arbejdsgiver og at begge parter har et eksemplar af aftalen. Ergoterapeutforeningen anbefaler, at man sikrer sig, at aftalen indeholder bestemmelse om, at man har ret til at vende tilbage til sin hidtidige stilling OBS: Man skal som forælder vælge, om man enten vil gøre brug af den retsbaserede udskudte orlov og så kun kunne udskyde orloven med de 13 uger, eller om man ønsker at indgå aftale med sin arbejdsgiver om en aftalebaseret udskudt orlov med mulighed for at kunne forlænge orloven udover 13 uger. Genoptagelse af arbejdet Den retsbaserede: Her kan arbejdet genoptages med op til 80 % af tidligere arbejdstid. Der ydes løn for den tid arbejdet er og dagpenge for den tid arbejdet ikke er genoptaget. Altså har man delvis genoptaget arbejdet på 29 timer som fuldtidsansat, så får man løn for 29 timer og dagpenge for 8 timer MEN retten til dagpenge og løn forlænges ikke med den tid arbejdet genoptages. Den aftalebaserede: Her kan arbejdet genoptages delvist dvs. timerne der genoptages skal være mindre end det antal timer du er ansat. Dvs. du som 37 timers ansat kan delvis genoptage arbejdet på 35 timer hvis det er det man ønsker. Der ydes også her løn for den tid arbejdet er genoptaget og dagpenge for de timer der ikke ydes løn for. Og retten til dagpenge og løn forlænges med den tid arbejdet genoptages. Her skal der dog være indgået en aftale med arbejdsgiver før man kan delvis genoptage arbejdet på denne måde. Værd at vide Det er Udbetaling Danmark, der står for beregning og udbetaling af dagpenge ved barselsorlov, så har man spørgsmål omkring dette, skal man kontakte Udbetaling Danmark. Af samme grund har lønmodtagere pligt til at give Udbetaling Danmark besked om, hvorvidt man vil gøre brug af udskudt/ forlænget orlov, eller om man genoptager sit arbejde delvist. Udbetaling Danmark skal også informeres, om den anden forælder tager orlov samt i tilfælde af, at forældrene holder orlov samtidig. Dette gælder også, hvis man modtager løn fra sin arbejdsgiver. Hvis en forælder giver Udbetaling Danmark forkerte eller manglende oplysninger, kan det medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge. Find gode eksempler Beskæftigelsesministeriet har på deres hjemmeside bm.dk sat en række forskellige eksempler op, der viser, hvordan forældre kan anvende mulighederne vedrørende barselsorlov. Der er i disse eksempler ikke taget højde for de overenskomstmæssige (bedre) vilkår, som en del lønmodtagere herunder ergoterapeuter vil være omfattet af, men eksemplerne viser, hvordan orloven kan sammensættes. Du kan også checke min barsel på borger.dk/barselsdagpenge 16 Lønkatalog

17 Omsorgsdage Ansatte i kommuner og regioner Ergoterapeuter ansat i kommuner og regioner har ret til at afholde to omsorgsdage med fuld løn pr. barn pr. år til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Dagene kan afholdes som hele eller halve dage og skal af medarbejderen varsles tidligst muligt overfor arbejdspladsen. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Der er dog mulighed for at overføre ikke-afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, til det efterfølgende kalenderår. Ansatte i staten Er du ansat i staten efter den og/eller har født børn den eller senere, følger du de samme regler som ansatte i kommuner og regioner. Er du ansat før den , og/eller har du fået børn før den , har du ret til at afholde ti dage i alt, inden barnet fylder 18 år. Afvikling af ferie Hovedferien afholdes i perioden fra den 1. maj til den 30. september. Man har ret til 3 ugers ferie i sammenhæng. Man kan dog aftale med sin arbejdsgiver, at man kun afvikler to ugers sammenhængende ferie som hovedferie. Placering af hovedferie skal af arbejdsgiver varsles med minimum 3 mdr.s varsel, inden hovedferien starter. Den øvrige ferie, kaldet restferien, skal som udgangspunkt gives som minimum en uges sammenhængende ferie. Restferie skal varsles af arbejdsgiver med mindst en måneds varsel. Hvad angår afvikling af den 6. ferieuge, så er der lidt andre regler for denne uges ferie, da den ansatte i højere grad selv råder over, hvornår den afvikles, om man ønsker den overført til det kommende ferieår, eller man ønsker den udbetalt. Hvis man ønsker 6. ferieuge udbetalt, skal man give sin arbejdsgiver besked inden den 1. oktober. Hvis man fratræder et job, udbetales den 6. ferieuge, hvis den ikke er afholdt inden fratrædelsen. Ferie Som offentligt ansat er man omfattet af de ferieaftaler, som Etf sammen med andre organisationer har indgået med de offentlige arbejdsgivere. Er du privat ansat på en individuel kontrakt, vil det som regel være ferieloven, der udgør regelgrundlaget, hvad angår ferie. Fælles for alle former for ansættelse er optjeningsår, ferieår samt ferieperioden, og at der udbetales særlig feriegodtgørelse én gang årligt med aprillønnen. Optjening af ferie Optjening af ferie sker hen over et kalenderår, fra den 1.1. til den Offentligt ansatte optjener i løbet af et helt optjeningsår 6 ugers ferie, hvilket svarer til, at man optjener 18,5 time pr. måned ved fuld tidsbeskæftigelse /37 timer om ugen. Ferieår Et ferieår går fra den 1. maj til og med den 30. april det følgende år. Det er indenfor den periode, man afvikler den ferie, man har optjent i løbet af det optjeningsår, der går forud for ferieåret. Sygdom i forbindelse med ferie Hvis du bliver syg op til en feries begyndelse, kan du få aflyst ferien og afholde den på et senere tidspunkt. Du skal da senest melde dig syg inden arbejdstids begyndelse den første feriedag. Er du sygemeldt før det tidspunkt, gælder samme regel, hvad angår muligheden for at afholde ferien på et senere tidspunkt. Hvis du bliver syg, efter ferien er påbegyndt, har du mulighed for at få erstatningsferie, dog ikke for de første 5 feriedage. Du skal sygemelde dig på den første sygedag, også selv om du afholder ferie og for at kunne få erstatningsferie, kræver det dokumentation i form af en lægeerklæring. Læs mere på under løn og ansættelse, sygdom. Fravær på barns 1. og 2. sygedag Forældre har mulighed for at få tjenestefri med løn på barns 1. og 2. sygedag, hvis man er ansat i en kommune, region eller staten.tjenestefriheden kan gives, hvor det på grund af barnets sygdom er nødvendigt, at du selv passer det, og barnet er under 18 år. Der er således ikke tale om en ret, man har, da arbejdsgiveren fortsat kan sige nej til, at man holder fri på sit barns 1. og 2. sygedag. I så fald skal arbejdsgiveren kunne begrunde afslaget i hvert enkelt tilfælde. Lønkatalog

18 Særlige feriegodtgørelse* Regionalt ansatte Ergoterapeuter ansat efter basisoverenskomsten, og som har op til 10 års erfaring, får yderligere 0,9 % i særlig feriegodtgørelse, så den samlede procentsats for særlig feriegodtgørelse for den gruppe udgør 2,85 %. For ansatte med over 10 års erfaring udgør satsen for særlig feriegodtgørelse 1,95 % Kommunalt ansatte Den særlige feriegodtgørelse udbetales med 2,3 % af den ferieberettigede løn for såvel basis- som ledende ergoterapeuter. *Særlig feriegodtgørelse er en del af lønnen, som kommer til udbetaling én gang årligt med aprillønnen, op til et nyt ferieår starter 1. maj. Beløbet, du får udbetalt, udregnes ud fra sidste års ferieberettigede løn og med de gældende procentsatser. Særlige fridage Særlige fridage er OK-aftalte fridage, som ikke er søgnehelligdage. På det regionale område er der mulighed for, at man i hver region kan aftale, at det i stedet for 1. maj er Grundlovsdag, der er hel fridag. Det skal i så fald som udgangspunkt gælde i hele regionen. Regler vedrørende særlige fridage Særlige fridage, er dage, hvor man i størst muligt omfang har ret til frihed. Der ydes ikke erstatningsfrihed til dem, der skal arbejde på en særlig fridag, eller hvis en særlig fridag falder på en dag, hvor man plejer at holde fri. Skal man arbejde på særlige fridage, honoreres det som på søndage. Nedenstående skema gælder for kommunalt ansatte ergoterapeuter, der ikke er selvtilrettelæggende, samt for ergoterapeuter ansat i en region. Kbh s og Frederiksberg Øvrige kommuner Regioner Kommune samt kommuner i det tidligere Kbh s Amt 1. maj Sidestilles med en Særlig fridag fra kl Særlig fridag hele dagen søgnehelligdag 5. juni Sidestilles med en Særlig fridag fra kl søgnehelligdag fra kl december Sidestilles med en Sidestilles med en Sidestilles med en søgnehelligdag søgnehelligdag søgnehelligdag 31. december Normal arbejdsdag. Særlig fridag fra kl Særlig fridag fra kl Aftentillæg fra kl Lønkatalog

19 Regler vedrørende søgnehelligdage En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en anden ugedag end søndag, f.eks. Skærtorsdag og Kr. Himmelfartsdag. På en søgnehelligdag har man som udgangspunkt ret til frihed. Hvis man indgår i vagter og skal arbejde på en søgnehelligdag, får man en erstatningsfridag samt udbetalt tillæg på 50 %. Som kommunalt ansat og selvtilrettelæggende ergoterapeut har man fri på søgnehelligdage. Der gives ikke anden frihed, såfremt en søgnehelligdag falder sammen med en weekend eller anden fridag. Opsigelsesvarsler Fra arbejdsgiverside Hvis prøvetid er aftalt, skal opsigelse ske med et varsel på 14 dage. Opsigelse skal ske senest efter måneds ansættelse, hvis der er prøvetid på typisk 3 mdr. Indtil seks mdr. s ansættelse skal opsigelse ske med et varsel på en måned. Indtil tre års ansættelse skal opsigelse ske med et varsel på tre måneder. sidste hverdag i en måned med fratræden med udgangen af en måned. Angiv i opsigelsen, både hvornår du opsiger og fratræder stillingen, så der ikke er tvivl omkring det. Husk altid at beholde en kopi af opsigelsen og sørg for, at din arbejdsgiver har modtaget den rettidigt, da det er dit ansvar. Indtil seks års ansættelse skal opsigelse ske med et varsel på fire måneder. Indtil ni års ansættelse skal opsigelse ske med et varsel på fem måneder. Efter ni års ansættelse skal opsigelse ske med et varsel på seks måneder. Opsigelse fra arbejdsgiverside skal altid ske skriftligt til dig som ansat og med kopi til Etf centralt. Hvis du agtes opsagt og f.eks. modtager en påtænkt opsigelse eller bliver opsagt, skal du altid kontakte Etf med det samme. Fra ansattes side Hvis der er aftalt prøvetid, som typisk er på tre mdr., kan ansatte som oftest opsige deres job med dags varsel indenfor prøvetiden. I visse tilfælde er varslet dog aftalt til at være på 14 dage fra den ansattes side. Check dit ansættelsesbrev for at se, hvad der gælder for dig. Efter prøvetidens udløb er den ansattes opsigelsesvarsel én fuld kalendermåned. Som ansat skal du sende din opsigelse til arbejdsgiveren, hvilket skal ske skriftligt, senest den Lønkatalog

20 Værd at huske, når du søger nyt job Medlemsrettigheder Et medlem af Etf må først tiltræde en stilling inden for foreningens forhandlingsområde, når løn og ansættelsesvilkår er forhåndsgodkendt eller godkendt i foreningen. Hvis der er indgået overenskomst eller anden aftale mellem foreningen og et ansættelsessted, må et medlem ikke tiltræde en stilling på andre vilkår end de i overenskomsten eller aftalen anførte, med mindre foreningen har godkendt dette. Hvis der ikke er indgået overenskomst/aftale for det pågældende sted, skal du kontakte foreningen, så løn og ansættelsesvilkår så vidt muligt aftales mellem Etf og ansættelsesstedet. Hvis du søger job i en kommune, region eller staten, vil det være tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen, der godkender løn og ansættelsesvilkår i samråd med dig. Er der ikke en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, er det Etf, der varetager lønforhandlingen i samråd med dig. Søger du job hos en privat arbejdsgiver, anbefaler vi, at du kontakter Etf med henblik på at få rådgivning om løn og ansættelsesvilkår inden du underskriver en ansættelseskontrakt. forhandlingen og hjælpe din forhandler ved at samle og indsende kopi af flg. til tillidsrepræsentanten eller Etf: Dine overvejelser om og begrundelser for hvad du ønsker at få i løn Hvad arbejdsgiveren har tilbudt i løn indtil videre Oplysninger om evt. forhåndsaftaler vedr. løn (det fås hos f.eks. tillidsrepræsentanten) Dit CV Stillings-eller funktionsbeskrivelse for jobbet (fås hos arbejdsgiveren) Kopi af stillingsannoncen Sig ikke din stilling op, før din nye aftale er på plads! Du er absolut bedst stillet ved at have en skriftlig aftale om dine kommende løn- og ansættelsesvilkår på plads, før du opsiger din nuværende stilling. Hvis du kontaktes af din kommende arbejdsgiver, der forsøger at presse dig til en løn, du ikke finder acceptabel, så henvis til din tillidsrepræsentant eller Etf, da du ikke selv skal forhandle din løn, men gøre det i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanten eller os i Etf. Når du får tilbudt en stilling Etf anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter ergoterapeuternes tillidsrepræsentant på den arbejdsplads, du har søgt job hos mhp. at få rådgivning om lønniveau og lokalt indgåede aftaler, herunder evt. forhåndsaftaler. Har du først opsagt din faste stilling, inden løn- og ansættelsesvilkår er på plads i det nye job, har du bragt dig selv i en meget dårlig forhandlingsposition. I tvivlstilfælde bør du kontakte Etf. Er der ikke en tillidsrepræsentant for ergoterapeuter på din nye arbejdsplads, skal du kontakte Etf. Det er Etf, repræsenteret via en tillidsrepræsentant, der skal godkende og underskrive lønaftaler på stillinger i regioner, kommuner og på statens område. Jo hurtigere du tager kontakt til din kommende tillidsrepræsentant eller Etf, jo hurtigere vil forhandlingen om dine kommende løn- og ansættelsesvilkår kunne afsluttes. OBS: Søger du en nyoprettet særlig stilling eller atypisk stilling, f.eks en forskerstilling, skal du kontakte foreningen under alle omstændigheder, da det er Etf, der indgår sådanne aftaler. Se i øvrigt afsnit herom på side 6. Den person, der skal bistå dig i forhandlingen af din løn i dit nye job, har brug for at få nogle oplysninger om både stillingen og om dig og dine kvalifikationer. Du kan derfor fremme Ansættelsesbrev Når du har fået tilbudt et nyt job og accepteret tilbuddet, skal din nye arbejdsgiver sende dig et ansættelsesbrev, hvor vilkårene for ansættelsen fremgår. Du bør have modtaget ansættelsesbrevet, inden du tiltræder stillingen og ellers senest en måned efter tiltrædelsen, uanset hvor du har fået ansættelse. Er dette ikke tilfældet, skal du gøre arbejdsgiveren opmærksom på det. Hvis du er ansat i en kommune, region eller staten og har spørgsmål vedrørende løn, overenskomster og ansættelsesvilkår, skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Har du ikke en tillidsrepræsentant, kan du kontakte Etf. Du finder kontaktinformationer på bagsiden af dette katalog. 20 Lønkatalog

OK 2015 2018. Løn- og overenskomstkatalog 1

OK 2015 2018. Løn- og overenskomstkatalog 1 OK 2015 2018 Løn- og overenskomstkatalog 1 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. april 2015 og frem til den 1.oktober 2015. Løntabellerne for det statslige

Læs mere

OK Løn- og overenskomstkatalog 6

OK Løn- og overenskomstkatalog 6 OK 2015 2018 Løn- og overenskomstkatalog 6 Løntabellerne for det kommunale og det regionale område gælder for perioden fra 1. januar 2017 og frem til 1. oktober 2017. Løntabellerne for det statslige område

Læs mere

OK Løn- og overenskomstkatalog 5

OK Løn- og overenskomstkatalog 5 OK 2015 2018 Løn- og overenskomstkatalog 5 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden 1. fra oktober 2016 og frem til januar 2017. Løntabellerne for det statslige område gælder

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område

Løntabeller. Regionale/kommunale område Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 og 1.1.2017 Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 16-58 Foto: Lizette Kabré Copyright

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 17-52 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

joboverenskomstvilkår

joboverenskomstvilkår joboverenskomstvilkår Med lønninger pr. 1. januar og 1. april 2016 2 Lokal løndannelse 3 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte fysioterapeuter 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for regionalt ansatte

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Løn- og overenskomst magasin

Løn- og overenskomst magasin Løn- og overenskomst magasin Gældende til 1. oktober 2009 Indstik i fysioterapeuten nr. 8 2009 side 1 Læs først her I dette løn- og overenskomstmagasin finder du de nye lønsatser gældende fra 1. april

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere