Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)"

Transkript

1 Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1

2 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet i Danmark har indgået vedlagte aftale om overenskomst og herunder også nyt lønsystem. Aftalen dækker bachelorer, bibliotekarer og cand.scient.bibi. fra Det informationsvidenskabelige Akademi (tidligere Danmarks Biblioteksskole), samt bachelorer fra Bibliotekskundskab og Videnskommunikation ved Syddansk Universitet.. Parterne er enige om, at de ansatte som udgangspunkt følger den til enhver tid gældende danske overenskomst for akademikere i staten, med undtagelse af bestemrnelserne om løn, pension og overgang til nyt lønsystem, som behandles i denne aftale. I de tilfælde, hvor den tyske lov stiller den ansatte bedre, er det tysk lov, som er gældende. Til aftalen er der knyttet bilag med lokalaftaler, som på tidspunktet for aftalens indgåelse er gældende. Aftale om lønsystem for bibliotekarer ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1. Aftalens område Lønsystemet omfatter alle bachelorer, bibliotekarer og cand. scient. bibi. fra Det informationsvidenskabelige Akademi (tidligere Danmarks Biblioteksskole), samt bachelorer fra Bibliotekskundskab og Videnskommunikation ved Syddansk Universitet, med ansættelse ved DCB efter den 1. januar 2011 eller før den 1. januar 2011 i og som frivilligt er overgået til overenskomstansættelse. stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke bibliotekschefen. 2. Løn Lønsystemet består af en basisløn og en tillæqsdel. Tillægsdelen omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt resultatløn, jf Basisløn og indplacering Den ansatte indplaceres i nedenstående basisforløb efter sin uddannelse og i forhold til sin anciennitet. Stk. 2. Bibliotekarer DB indplaceres med 1-årige løntrin i basislønforløbet trin 1,2,4,5,7, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Stk. 3. Cand. scient. bibl.'ere indplaceres med t-årige løntrin i basislønforløbet 4,5,6,8, hvor løntrin 4 er 2-årigt Stk. 4. Bachelorer aflønnes efter trin 1,2,4,5 hvor løntrin 4 er 2-årigt. Stk. 5. Basislønnen udgør i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997): 2

3 Basisløntrin Basisløn (2-årigt) Beløbene er angivet i DKK og omregnes til Euro efter den sydslesvigske lønformel jf. bilag. 4. Tillæg Der kan mellem DCB og den lokale tillidsrepræsentant aftales funktions- og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner og grupper. For tillidsrepræsentanten er Bibliotekarforbundet forhandlingspartneren. stk. 2. Funktionstillæg aftales for varetagelse af særlige funktioner. Stk. 3. Tilsvarende kan der lokalt aftales tillæg til enkeltpersoner for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse. stk. 4. Tillæg kan aftales som varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag. Stk. 5. Der kan aftales supplerende resultatbaserede lønordninger,efter hvilke der udbetales resultatløn i form af tillæg for den pågældende måleperiode, i de omfang de på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative mål er opnået. stk, 6. For ansatte, der er bosiddende i Tyskland ydes et ikke-penslorisqivende tillæg - Sydslesvigtillægget -, som udgør 10 % af lønnen op til sk.tr. 31 (Se bilag 2 for geografisk kort over Sydslesvig). Tillægget videreføres som 10 % af pensionen, når man går på pension direkte fra ansættelsen, hvis den ansatte fortsat bor i Sydslesvig. Det eri den forbindelse en betingelse, at man opholder sig min. 6 måneder om året i Sydslesvig. SydsleSVigtiiægget bortfalder, hvis man tager fast ansættelse andet sted efter, at man er pensioneret. 5. Lønregulering Basisløn efter 3 og 4, samt udligningstillæg i henhold til 9, stk. 4 reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt for akademikere i Danmark ved overenskomstfornyelserne mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller udmøntes via en generel reguleringsordning. 6. Lønudbetaling For ansatte som overgår til nyt lønsystem i henhold til 9 udbetales lønnen månedsvis forud. For ansatte som ansættes efter den 1. januar 2011 udbetales lønnen månedsvis forud. 3

4 7. Lederløn Alle ledere følger det nye lønsystem, men for hver enkelt aftales et funktionstillæg med udgangspunkt i den ansattes funktionsbeskrivelse.. 8. Pension Pension indbetales til Pensionsfonden af 1951 under anvendelse af den hidtidige praksis. Dette gælder uanset om man er overgået til basislønsystemet eller ikke. Den ansatte optjener ret til pension efter det hidtidige skalatrinsforløb som er gældende for statslige tjenestemandsansatte bibliotekarer på gammelt lønsystem i Danmark. Forløbet er p.t , 27, 30, 32, 36 + evt. trin i forbindelse med aftaler om lønforhøjelse jf. stk. 2 Stk. 2. AI lønforhøjelse aftales som udgangspunkt svarende til hele skalatrin på den statslige tjenestemandslønsystemsskala. Beløb udover skalatrin udbetales som årlige engangsbeløb. Engangbeløb er ikke pensionsgivende. 9. Overgang til nyt lønsystem Overgang til basislønsystemet er frivilligt for medarbejdere, der er ansat før 1. januar De kan vælge at overgå til det nye lønsystem pr. den 1. i en måned. I forbindelse med, at der aftales tillæg til en ansat efter 4 skal der ske overgang til nyt lønsystem. Oprykning til næste løntrin sker 1 år efter overgangen. Stk. 2. Ansatte, der ikke overgår til basislønsystemet, (skalatrin 20-24, 27, 30, 32,36). aflønnes efter det hidtidige lønsystem Stk. 3. Ansatte, der overgår til basislønsystemet, indplaceres på grundlag af den hidtidige samlede faste løn. Indplaceringen sker herefter på nærmeste højere løntrin i basislønskalaen. Stk. 4. Hvis- den samlede løn ved indplacering på slutløn i basis lønsystemet er lavere end den hidtidige faste løn eksklusive vagttillæg og SydslesvigtiHæg ydes et tillæg til udligning af forskellen. Stk. 5. Midlertidige tillæg bevares uændret. 4

5 1O. lkratttrædelses- og opsigelsesbestemmelser Nærværende lønsystern har virkning fra den 1. januar Aftalen er gældende indtil den - af en af parterne - opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Den opsagte aftale er gældende indtil ny aftale træder i kraft. Flensborg, den 29. september 2010 For Bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. For Bibliotekarforbundet 9.4? a!jf~~ Bestyrelsesformand Gert WtencKe Formand Pernille Drost 5

6 Bilag 1 - Den sydslesvigske lønformel Løn og lønregulering Løn. lønregulering og Indplacering tager udgangspunkt i og følger lønsystemet på det statslige område i Danmark og er gældende for alle ansatte på dansk overenskomst. Den hidtidige euro-løn vidretøres. Generelle lønstigninger for lønmodtagerne i OGS omregnes i forbindelse med lønudbetaling i euro den neden for beskrevne formel: 100+a _...- = ' b 100+d a = udviklingen i lønnen i Danmark i %. b ::: udvlkungen i forbrugerprisindek-set i Danmark i 0%. c = udviklihgen i lønnen i Sydslesvig i %. d = udviklingen i forbrugerprisindekset i Tyskland i %. z =y - x -~~--- multipliceret med 100. x x = Indeks tidspunkt 1 y = indeks tidspunkt 2 z = den procentvise udvikling i indeks. Ved beregningen af forbrugerprisindekset for henholdsvis Danmark og Tyskland anvendes følgende fremgangsmåde:. Ved enarllg lønt'e,gulerlng pr. 1. ~pril indg'år udvikllnqen j forbrugerpriserne I perioden januar - januar, Ved en halvårlig lønregulering pr. 1. april og 1. indgår perioderne juli - januar henholdsvis januar-e juli. Ved oktober lønfastsættelse på andre tidspunkter anvendes en tilsvarende fremgangsmåde. Forbrugetprisindekstalle.ne fremskaffes fra Danmarks Statistik og Statisches Bundesamt. Alle mellemregninger gennemføres med 4 decimaler. ReSUltatet angives ligeledes med 4 dectrnaler. Samme fremgangsmåde anvendes ved andre specielle lønstigninger j. Danmark, som træder i kraft i overenskomstperioden. og som efter forhandling overføres til Sydslesvlg. Såfremt lønnen 1euro omregnet til danske kroner efter mlddelkursen pr, 31. januar henholdsvis 31. juli ved lønreguleringen pr. 1. april henholdsvis 1. oktober udgør et mindre beløb end den tilsvarende løn i danske kroner, udbetales lønnen i euro svarende til lønnen i danske kroner efter ovennævnte middelkurs. Middelkvrsen hentes på internettet fra ECB-statistik. Den sidste ECS kurs i den pågældende måned anvendes. Giver lønberegningen et negativt resultat, sker der ingen regulering. idet der finder modregning sted i forbindelse med kommende lønberegninger med positivt resultat. 6

7 l3ilag 2 - Kort over Sydslesvig Kort over Sydslesvig (Femern er ikke-en del af Sydslesvig) =,.. ~-.., ~ ~-:- ~.jlo,. - ~",. 7

8 Bilag 2 - Kort over Sydslesvig Oversigt over lokale aftaler 1. Helligdage Bibliotekel holder åbent Skærtorsdag, St. Bededag og Grundlovsdag og der aftales en minimumsvagtbelastning. Ansatte, som arbejder disse dage får erstatningsfrihed time for time. Erstatningsfriheden skal kunne afholdes som hele dage, hvis medarbejderen ønsker det. 2. Vagttillæg For bibliotekarer og cand.scient.bibl'ere, som er tillagt funktion med aften-, lørdagsbogbus eller søndagstjeneste indgås aftale om et funktionstillæg på kr ( niveau). For hver times tjeneste på søndage ydes en halv times frihed, der afspadseres. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted, ydes en godtgørelse svarende til 50 % af 1/1924 af nettolønnen. Bestemmelserne gælder ikke for bibliotekslederen.. 3. Særlig ulempegodtgørelse Ved arrangementer udover bibliotekets normale åbningstid ydes en særlig honorering på 50 % pr. time. 4. Arbejdstidens tilrettelæggelse Det er mellem parterne aftalt, at grundlaget for tilrettelæggelse af bibliotekarernes arbejdstid følqer de for tjenestemandsansatte i Staten gældende regler, hvilket betyder en normtid på 148 timer over en 4 ugers periode, hvilket givet I9n gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge. 5. Tidskompensation ved kurser Det er mellem parterne aftalt,at hver kursusdag modregnes med 7,4 time pr. kursusdag - uanset kursets varighed eller den planlagte arbejdstids længde. Ved kursus forstås i dette tilfælde eksterne gennemført i bibliotekets eget regi. kurser og dermed ikke kursusaktiviteter 6. Timeda.gpenge Den ansattes bopælslands regler er gældende. 7. Ferie Den 6. Ferieuge kan ikke udbetales. 8. Forhandlingsret Bibliotekarforbundet har forhandlingsretten for bibliotekarer og cand.scient.bibl'ere på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 9. Værneting er Flensborg 8

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Opdateret 1. marts 2015. Notat om opdatering indsat som sidste side. Generel overenskomst 2011 for pædagoger og lærere m.fl. ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.1 Side 1 ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET CIVILØKONOMERNE DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK FARMACEUTFORENING DANSK KIROPRAKTOR-FORENING DM (DANSK MAGISTERFORENING)

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere