M E D D E L E L S E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 145 Januar - februar 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser Side 3 Meddelelser fra Fællesstyrelsen Side 3 Landsformanden har ordet Side 3 Ny dato for Årsmødet 2006 Side 3 Stiftelsesfesten 10. december 2005 Side 3 Meddelelser fra Kredsene Side 5 Ny salmebog til soldaterne Side 12 Pensionist og hvad så? Side 14 Praktiske oplysninger: Skrivevejledning Side 15 Overblik FOUAT s kalender Side 15

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den nedenfor anførte tidsfrist. Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Næste nummer: Bidrag til Nummer 146 skal være redaktionen i hænde senest 15. februar Næste nummer af bladet forventes fordelt primo marts Meddelelser udgives: Primo januar, marts, maj, juli, september og november. 2

3 Information og meddelelser Redaktion af Meddelelser og hjemmesiden er parallelle. Dermed er der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker ændringer til det tidligere oplyste. Fællesstyrelsen Bestyrelse. Se side 2 Landsformandens nytårshilsen Ved årsskiftet Et nyt år er startet og jeg sender alle de bedste ønsker for det nye år. Årsmødet for 2006 finder sted 26. april i Vordingborg, hvor Storstrøms Kreds med formanden major Erik Blyme i spidsen, har påtaget sig at stå for årsmødearrangementet. Jeg synes, vi har startet en god tradition med årsmødet i Ålborg 2004 og sidste år i Odense. Program og indkaldelse vil fremgå af Meddelelser. Skyderesultaterne for 2005 og bredden blandt præmiemodtagere viste bred interesse for at gennemføre skydninger i de enkelte kredse. Det er ikke lige let alle steder, men det er en sag, vi arbejder på, og som forhåbentlig kan finde en tilfredsstillende løsning men vi må forudse besværligheder. På formandsmødet i oktober drøftede vi bl.a. mulighederne for at få etableret en midtjysk kreds. Jeg er i skrivende stund ikke kommet meget videre, men det vil have prioritet i dette år. Jeg håber, at kredsene vil opleve opbakning til arrangementerne. Det er afhængig af den enkelte kreds, hvor arbejdet skal hvile på egne traditioner, og gerne må indeholde et socialt aspekt. Herunder kan man evt. benytte sig af andre foreningers lokale arrangementer med et forsvarsmæssigt aspekt. Sidst vil jeg følge op på Redaktørens tidligere Opråb og håber, at I ved at indsende artikler med videre vil bidrage til at holde Meddelelser alsidigt og læseværdigt. Jørgen Sverker Nilsson Landsformand Landsformandens tale ved Den 114. Stiftelsesfest Lørdag den 10.december mødtes 29 medlemmer på Kastellet i København til den årlige stiftelsesfest. Efter første servering af de velsmagende gule ærter tog Landsformanden generalmajor Jørgen Sverker Nilsson ordet. Han erindrede indledningsvis sin indsættelse som formand sidste år, men også at han først blev egentlig valgt ifølge vedtægterne ved årsmødet. Det havde været interessant i løbet af året at møde repræsentanter for kredsene og formændene og få indsigt i de enkelte kredses arrangementer, og herunder også fornemmet opbakningen til forsvaret. Generalen understregede herunder det vigtige i at være synlige og gerne også 3

4 lokalt her møde frem til andre forsvarspositive organisationers arrangementer, f.eks. Folk og Forsvar. Han kom herefter ind på status for forsvaret og hjemmeværnet et år inde i det ny forlig. Vi er midt i en brydningstid, hvor mange store opgaver tager rigtig mange kræfter. Der er tale om mange flytninger og ikke bare tilpasninger. På de fleste områder sker der store ændringer med det mål for øje at tilvejebringe de kapaciteter, der skal til, for at forsvaret fleksibelt kan tilpasse sig udviklingen. Han understregede det vigtige i, at man holdt sig orienteret, så også naboen kunne holdes ajour med forsvarets udvikling. Landsformanden taler ved Stiftelsesfesten Herefter kom Generalen ind på 50-året for oprettelsen af det første FN-Kommando og den senere udsendte dansk/norske FN-Bataljon til Port Said. Den blev efterfulgt af de mange, der gennem de 50 år har deltaget i Danmarks bestræbelser på at skabe fred og frihed i verdens brændpunkter. Han afrundede sin tale med kort at omtale den aktuelle debat i medierne om bl.a.. forsvarsforbeholdet og vilkår for den danske styrke i Irak. Generalen ønskede alle og familier en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Efter anden ombæring af de velsmagende gule ærter, gik man over til æbleskiverne og solbærrom, hvorefter stiftelsesfestens officielle del blev afsluttet og generalen opfordrede deltagerne til at indtage kaffen i de tilstødende lokaler. Lidt senere gik man over til uddelingen af årets skydepræmier fra landspræmieskydningen ledet af skydeudvalgsformanden, major Gregers Djørup. Præmiefordelingen kan man se i Meddelelser nr Præmierne blev overrakt af Landsformanden ledsaget af, at formanden for Københavnskredsen major Jørgen Larsen overrakte den af Folk og Forsvar udgivne bog De befriede os udgivet i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse - med medlemmer af FOUAT bl.a. major Bent Sørensen som bidragydere. Endnu en stiftelsesfest var tilrettelagt og gennemført med succes af Københavnskredsen. 4

5 Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr fortsættes. 5

6 Efterårs ekskursion Af E.V. Olesen Sammen med tre gæster fra Midt- & Vestsjællands kreds besøgte 18 medlemmer torsdag den 24. november Flådestation Korsør. På vegne af flådestationens chef bød kommandørkaptajn Steen Kobberø-Hansen velkommen til Korsør. Han gav derefter en veltilrettelagt orientering om stationens opgaver og gennemgik søværnets opgaver i rammen af det nye forsvarsforlig. Hovedattraktionen var besøget på søværnets nye 137 meter lange fleksible støtteskib Absalon (se foto). Med alle vel ombord gav af en skibets officerer en orientering om fartøjets opgaver og indretning, ligesom han fortalte om Absalons vellykkede præsentationsture. Opdelt i to grupper fik vi skibet forevist fra bro til maskinrum og kommunikations- og våbensystemer blev forklaret. Endnu et fleksibelt støtteskib Esbern Snare vil snart indgå i søværnets styrke. Dagen sluttede med smørrebrød. Her var der lejlighed for kredsens næstformand major Knud Rasmussen til at takke kommandørkaptajn Kobberø-Hansen for et meget interessant besøg på Flådestation Korsør. Glemmes skal ikke en tak til vort medlem Kommandørkaptajn Flemming Behrendtz, som havde været behjælpelig med tilrettelæggelsen af dagens arrangement. 6

7 Farvel til 2005 Inden året rinder ud, gives her et tilbageblik på kredsens sidste aktiviteter, der omfattede tre foredrag og ekskursionen til Korsør (se ovenfor). Oberst Jørgen Jacobsen, chef for Hjemmeværnsstaben, gav den 20. oktober en orientering om sit værns organisation, opgaver og personellets tjeneste og uddannelse. Med det indgåede forsvarsforlig er det et ganske andet operativt værn baseret på mobilitet med indsættelse efter aktuelt behov, end tilhørerne kunne mindes. Tiden med hver hjemmeværnsmand sin bro er historie. Obersten kom ind på det tætte samarbejde med totalforsvarets øvrige komponenter og opstillede til sidst et scenario for løsning af en opgave. En og anden blandt tilhørerne fik nok revideret gammeltænkt opfattelse og oberstens gennemgang var derfor meget relevant. Kriminalassistent Erland Leth Pedersen indviede tilhørerne den 3. november i sin efterforskning af Svend Staahl-gruppen, nok modstandsbevægelsens værste fjende i besættelsestidens sidste år under 2. Verdenskrig. Det er Leth Pedersens mål at afdække nettet af tidligere kriminal- og politibetjente, der gik i tyskerne og landssvigernes ærinde, og flere af de erkendte hovedaktører, fra høj til lav, blev trukket frem. I den efterfølgende diskussion var især baggrund og motiv for disses handlinger naturligvis i fokus. Det var et interessant men beskæmmende tema tilhørerne her blev præsenteret for. Kaptajn Peter Ernstved Rasmussen berettede 17. november om sine oplevelser på ondt og godt som presseofficer på Hold 4 i Irak november 04 - februar 05. Interessant var dagligdagens mangesidede opgaver og samarbejde i bataljonen samt med lokalbefolkningen. Til gengæld forekom beretningen om de officielle irakiske myndigheders bedrag og misbrug af presseofficerens person og rolle ganske grotesk. Alligevel taklede Peter Rasmussen og chefen situationen med forudseenhed, så den danske hjemlige presse generelt holdt sig til enhedens version overfor anklagerne om tortur. Peter Rasmussens arbejdsfelt som presseofficer var et godt sagligt supplement til de hjemlige mediers normale dækning af forholdene ved vore udsendte enheder. Goddag til 2006 Året starter med en lykønskning til Jørgen Holmer, der onsdag 4. januar fylder 80 år. I den anledning afholder fødselaren reception for vennerne kl i Borgergårdens Selskabslokaler, Adelgade 54, 6. sal (elevator - opgang ved hjørnet af Klerkegade). Som Jørgen siger: Lad os mødes over et glas eller to og lidt til maven. Tilmelding til foredrag På grund af forventede restriktioner i brug af lokaler i Kastellet bør tilmelding til foredrag mm. foretages så tidligt som muligt, gerne ugen forinden. Sene tilmeldinger kan undtagelsesvis ske indtil forudgående tirsdag kl med risiko for alt udsolgt. Henvendelse foretages uændret til formand eller forretningsfører. Alle foredrag afholdes i Gl. Varmecentral kl med efterfølgende samvær i Hestestalden evt. i Spisesalen i Ndr. Magasin. Kommende arrangementer Torsdag 12. januar foredrager chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Chr. Wang over Sikkerhed til søs fra Hansø til Malaccastrædet. 7

8 Det handler om, at kun en tåbe undervurderer sårbarheden af de maritime forsyningslinier og deres betydning for vækst, velfærd og globalisering eller sagt med andre ord: Næst efter Gud den almægtige hviler landets sikkerhed og velfærd fremdeles på Flåden. Gæster er velkomne. Torsdag 26. januar er temaet for kommandør Poul Groos s, Institut for Militærhistorie ved Forsvarsakademiet, foredrag Unternehmen Rettung. Betegnelsen dækker over krigsbegivenhederne i Østersøområdet i vinter/forår 1945 med ufattelige tab af menneskeliv til følge. Gæster er velkomne. Torsdag 9. februar taler chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, over emnet Chefvirke i Forsvaret. Gæster er velkomne. Torsdag 23. februar orienterer chefen for Center for Specialuddannelse ved Forsvarsakademiet, Steen Bornholdt Andersen, om Uddannelse af tolke i forsvaret. Generalforsamling afholdes 9. marts kl i Gl. Varmecentral. Emner der ønskes optaget på dagsordenen bedes meddelt formanden inden 1. februar for forud drøftelse i bestyrelsen. Klipfiskfrokost afholdes fredag 24. marts kl i Kastellet. Nærmere tilgår. Spærretid er betegnelse for en meget seværdig udstilling på Nationalmuseet i tiden frem til den 17. april Den illustrerer hverdagen under besættelsen og er en god opfølgning på Erland Leth Pedersens afholdte foredrag den 3. november. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår og takker for god opslutning til kredsens arrangementer i (Gennemsnit ca. 30 deltagere) Storstrøms Kreds Formand: Major Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4900 Sakskøbing Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg Siden sidst Som det vil være medlemmerne bekendt har såvel kredsen som vore samarbejdspartnere over en længere periode beklageligvis kørt for meget lavt blus, og et af Hjemmeværnsveteranforeningen annonceret foredrag af en tidligere fremmedlegionær blev aflyst med meget kort varsel. Kredsens foredrag af en polsk tidligere hjemmehærsofficer fra Warszawa-opstanden blev gennemført med et pænt fremmøde. Ejendommeligt at opleve en repræsentant fra en tid og en krig, der for længst er blevet historie. 8

9 Foredraget var ledsaget af billeder fra opstanden. Det var så sidste gang, vi gæstede Hærhjemmeværnsdistrikt Lolland-Falster, da distriktet i forbindelse med det nye forsvarsforlig flytter til Stensved Kaserne og bygningen i Sakskøbing afhændes. Kommende arrangementer Da samvirket fortsat ikke er kommet i omdrejninger, er, bortset fra bestyrelsesmøde, kun generalforsamlingen datosat - til tirsdag den 14. marts Stedet er grundet ovennævnte endnu ikke fastlagt - men indkaldelse vil som sædvanlig blive tilsendt det enkelte medlem. Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted Siden sidst Stiftelsesfesten blev gennemført den 10. december 2005 i Kastellets velegnede lokaler. Vi var fra kredsen 5 fremmødte, som nød samværet med kolleger fra såvel København som Fyn og Jylland. Der blev serveret de traditionelle meget gode Gule ærter med øl + snaps hertil. Efter dette blev serveret de ligeså traditionelle æbleskiver tilsat et godt glas solbærrom. Efter middagen var der dækket op i de bløde møbler i den grønne stue, hvor kaffe med småkager og en enkelt cognac blev indtaget. Under kaffen blev individuelle skydepræmier samt landspokalen til bedste hold overrakt af foreningens landsformand. Som kredsformand var det en udsøgt glæde at modtage to individuelle vandrepræmier, nemlig - 2. præmien vundet af John Curt Jensen og - 3. præmien vundet af Kurt Hasselby Jensen. Begge præmier vil sammen med en personlig præmie - blive overrakt på generalforsamlingen den 7. marts Kredsen har igen vundet landspokalen og den blev overrakt til Erik Olsen, som indgik på det vindende hold. Det er nu tredje gang inden for de sidste fire år, kredsen har hjemført landsmesterskabet. En stor del af æren for dette er det store arbejde som Holger Janns og John Curt Jensen lægger for dagen for at skabe de optimale rammer for skytterne. Så her i bladet et velfortjent tak til begge. >>Reklame<< N Y T Å R S A R R A N G E M E N T Da medlemmer fra øvrige kredse også kan deltage i arrangementet reklameres for aktiviteten endnu en gang. i SuperBrugsen i Fensmark onsdag den 11. januar 2006 i tiden I arrangementet er indlagt et mindre traktement i form smagsprøver fra eget pølsemageri samt øl hertil. 9

10 Aftenens indhold vil ellers være: - Brugsbevægelsens historie ved Per O. Darville - Hvordan drives en stor SuperBrugen - ved uddeler Hans Larsen samt - Rundvisning. I forbindelse med arrangementet, vil der blive lejlighed til at handle. SuperBrugsen har som regel tilbud på vin, og har ca. 200 forskellige øl. Endvidere er SuperBrugsen kendt for sit gode kød. Aktiviteten er et familiearrangement og der kan maximalt deltage 30 personer. Først til mølle princippet anvendes. Pris kroner 20,00 pr. person for deltagelse. Tilmelding til forretningsføreren senest onsdag den 4. januar SuperBrugsen er beliggende på Næstvedvej 2 i Fensmark. Fra Ringsted-Næstved landevejen drejes fra ved Gulerodshuset mod Fensmark og Holmegård Glasværk. I Fensmark er det umuligt at overse SuperBrugsen, som ligge ved gadekæret. Det årlige tjenestedsbesøg Vi har fået et meget positivt svar fra Gardehusarregimentet, som byder os velkommen til et spændende dagsarrangement Onsdag den 8. februar 2005 i tiden 1400 ca Dette er kredsens opfølgning på det årlige tjenestedsbesøg, som vi startede op i 2005 med stor succes. I besøget er indlagt en orientering om regimentets nye organisation og opgaver inden for det nye forsvarsforlig samt en rundvisning på kasernen. Det endelige program er under finpudsning men vi får givet en god oplevelse. Arrangementet afsluttes med fællesspisning i cafeteriet. Betaling bliver de sædvanlige 20,00 kroner samt betaling for måltidet, såfremt man deltager i dette (Cafeteria priser). Tilmelding til forretningsføreren senest onsdag den 1. februar Tilmeldingen skal indeholde oplysning om deltagelse i aftenspisningen. Årets generalforsamling gennemføres tirsdag den 7. marts klokken i de nye hjemmeværnslokaler, Skovsøgård, Skovsøvej i Slagelse Øst (500m vest for motorvejsafkørsel 38). Efter generalforsamlingen vil der blive et aktuelt militært indlæg og aftenen slutter med et mindre, varmt måltid med lidt drikkelse til. Pris for deltagelse kroner 20,00. Tilmelding til sekretæren senest torsdag den 2. marts 2006 Alle medlemmer vil modtage særskilt skrivelse med yderligere information om generalforsamlingen medio FEB Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er lovfæstet, at forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen (sekretæren) senest 1. februar Vel mødt til aktivitetsåret

11 Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV Giro nr Alle foreningens medlemmer samt deres familier ønskes et rart og godt nytår Julefrokost Julefrokosten den 8. december var igen et arrangement, som faldt i medlemmernes smag. Deltagerantallet nåede denne gang op på 43. Et sådant arrangement har selvfølgelig visse traditioner, som skal følges, såfremt bestyrelsen ikke vil have på puklen. Soldaterhjemmet "Dannevirke" havde som vanlig sørget for, at alle kunne blive mere end mætte. I år havde vi husket blodpølsen. Traditionen tro blev nogle af julens sange sunget. Det er sikkert ikke kunst, men til gengæld lige så vigtigt, nemlig tradition. Til gengæld, da frokosten var overstået, blev det tid til kunsten. Dette indslag er altid under overhøjhed af forretningsføreren. Ingen kender indslagets art før end det foregår. Denne gang var aktørerne operasangerinde Eva Kramer og akkompagnatør Per Hüttel. En bred vifte af musik og sange blev afleveret til tilhørende. Her var man ikke i tvivl, det var kunst. Efter vores julelotteri samt kaffen gik man over til "hyggesnakken" og historierne. Enkelte vil spørge: "Bliver der også julefrokost på "Dannevirke" i 2006? Selvfølgelig!! Notér Onsdag, den 6. december 2006 kl på "Dannevirke". Generalforsamling på soldaterhjemmet "Dannevirke". Torsdag, den 23. marts 2006 kl Det er her, man bør møde frem og deltage i debatten. Om fornødent kan man vælte bestyrelsen! For at beskytte sig mest muligt, har bestyrelsen arrangeret spisning med damer efter generalforsamlingen. Menuen er traditionen tro brunkål med tilbehør - hvad ellers! Nærmere vil tilgå de enkelte medlemmer og deres damer. V. Scheuer Hansen. Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Åkjærsvej 8, 6100 Haderslev Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev Kommende arrangementer Kredsen håber at kunne gennemføre et foredrag inden den ordinære generalforsamling. Tid og sted for den ordinære generalforsamling vil blive meddelt medlemmerne ultimo januar. 11

12 Dødsfald. Vort mangeårige og trofaste medlem, major N.B. Juul, afgik ved døden den 18. november. Majoren blev bisat fra Skt. Michaelis Kirke i Fredericia den 25. november Kredsen ønsker alle medlemmer med familie et godt og lykkebringende nytår Midtjyske Kreds Kredsen er p.t. ikke aktiv. Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby Gennemførte arrangementer Kredsens julefrokost og skydebanefest blev gennemført med 26 deltagere mandag den 5. december kl i cafeteriet ved Løvvangens Bowling Center. Desværre var der så mange arrangementer på samme tid i centeret, så vi blev placeret i det egentlige cafeteriet sammen med et fremmed selskab, så vi måtte råbe højt, når vi havde noget at fortælle vore egne deltagere. Formanden Franz Strehle var til stede og vi fik under nogenlunde behørige former udleveret skydepokalerne. Maden var upåklagelig og der var rigeligt af det, så hvis der var nogle, der sulten forlod bordet, var det deres egen skyld Igangværende aktiviteter Medlemmer af FOUAT`s Bowlingklub fortsætter kampene nemlig den 12 og 19. december, inden vi holder juleferie. Vi starter igen 02. januar Kommende arrangementer Den traditionelle nytårsgudstjeneste, som arrangeres ved hjemmeværnets foranstaltning, gennemføres torsdag den 5. januar 2006 kl i Budolfi Kirke. Prædikant er Oberst C.M. Schmidt, garnisonskommandant og chef for Trænregimentet og skolerne. Efter gudstjenesten er hjemmeværnet vært ved kaffen i Budolfi Kirkes krypt. Der er også tradition for, at interesserede medlemmer mødes i Duus Vinkælder under Jens Bangs stenhus samme dag kl. 1730, for herfra i samlet trop at gå til gudstjeneste. Det krigsvidenskabelige Selskab indbyder til en foredrags aften torsdag den 12. januar 2006 kl på Nørre Uttrup Kaserne i Auditorium GYTH. Foredragsholder er pensioneret Brigadegeneral Michael Clemmensen, som foredrager over emnet: Danmark under den kolde krig. Medlemmerne er orienteret med en tilsendt skrivelse. 12

13 En ny salmebog til de udsendte soldater Af redaktøren Jeg har netop læst tidl. chefredaktør Herbert Pundiks erindringsbog Det er ikke nok at overleve (Gyldendal 2005), hvor han i omtalen af sin deltagelse i en af de krige, Israel har måttet kæmpe med sine arabiske naboer, skriver: Man siger, at ingen ateist har befundet sig i en skyttegrav under noget bombardement. Det ledte tanken hen imod Soldatens Bøn, som stadig læses ved feltgudstjenester under fremmede himmelstrøg og i forbindelse med de julegudstjenester, der netop her i december afholdes ved flere garnisoner. Fra Det Kgl. Vajsenshus hjemmeside om Den danske Salmebog har jeg hentet et Interview med Hærprovst Ole Brehm Jensen i uddrag: Alle soldater, som sendes ud i international tjeneste, vil fremover få tilbudt at tage et eksemplar af den nye salmebog med i bagagen. Det er frivilligt, om soldaterne vil tage imod gaven. Men det forventes, at de fleste vil gøre det, og Hærprovst Ole Brehm Jensen ser frem til at kunne tage feltsalmebogen i brug. Han har flere gange været udsendt som feltpræst, og han har ved feltgudstjenesterne savnet, at soldaten havde sin egen udleverede salmebog. I begyndelsen måtte vi nøjes med kopierede salmeark. Siden hen er der blevet købt et sæt salmebøger, som vi kan fragte med fra sted til sted. Derfor er det et stort fremskridt, at soldaterne nu får deres egen feltsalmebog. I fremtiden vil det give feltpræsten mulighed for at tage lidt undervisning fra salmebogens katekismus med i sin virksomhed, f.eks. i forbindelse med gudstjenesten. Eller man kan citere salmevers og bede soldaterne om at slå op på salmen, så de kan kigge med. Det giver nogle pædagogiske muligheder og nogle gudstjenestelige muligheder, vi ikke har haft før, siger Ole Brehm Jensen. Han var i 1988 feltpræst et halvt år på Cypern og har gjort tjeneste ved de danske styrker både i Bosnien og Kosovo. Desuden har han flere gange været ude i kortere tidsrum. Siden en 1. oktober sidste år har Ole Brehm Jensen været hærprovst. Det Kgl. Vajsenhus, der udgiver salmebogen, har valgt at markere udgivelsen af den nye salmebog ved bl.a. at forære en feltsalmebog til alle soldater, som er udsendt eller udsendes senere i år. Det drejer sig om cirka soldater, der gør tjeneste i Bosnien, Kosovo, Afghanistan og Irak. Vajsenhuset regner med at få en aftale med Forsvarskommandoen, så udsendte soldater også fremover kan få en salmebog. En soldats bøn Gode Gud! Vær nær hos os, der gør tjeneste i forsvaret. Velsign vores arbejde for fred og retfærdighed mod splittelse og uret, grusomhed og vold. Styrk vores kammeratskab og sammenhold, og bevar os fra at svigte hinanden i nød og fare. Vær med dem, der er sat til at lede og befale, giv dem klarsyn og beslutsomhed og omsorg for dem, de har ansvar for. Jeg takker dig for mit land, for familie og venner og alle, der holder af mig. Kære Gud, jeg beder dig: 13

14 Bevar mig og mine nærmeste fra sygdom, ulykke og alt ondt. Vær hos mig, når jeg er truet og gribes af angst for mit liv og helbred. Lad mig få lov at vende tilbage til min hverdag i god behold, når min tjeneste er forbi. Det beder jeg om i Jesu navn. Hvad betyder den for de udsendte soldater? Jeg ved ikke, hvor meget den bliver brugt. Jeg er glad for, at den står i salmebogen, og jeg vil også bruge den i relevante situationer. Men jeg bruger den ikke til hver feltgudstjeneste. På det personlige plan tror jeg, at de fleste soldater tyr til deres Fadervor. Fadervor er jo uforlignelig. Den er vi alle vokset op med. Og jeg tror, at det er den bøn, de fleste tyr til i nødens stund. Behovet for at bede melder sig vel især i de situationer, hvor der er fare på færde. Men samtidig melder spørgsmålet sig: Hvad kan man bede om, for modparten har måske også Fadervor med i sin bagage? I Fadervor beder man» komme dit rige, ske din vilje «. Det er så at sige bevægelsen væk fra mig selv og over til Gud, hvor jeg lægger mit liv i Guds hånd. Og uanset hvilken side af stregen, man står på, uanset om man er ven eller fjende, så kan man bede den samme bøn. Uanset om det her er ret eller uret, og uanset om det her går godt eller skidt for mig eller de andre, så vil man altid kunne bede Gud om ikke at slippe mig bede ham om at tage mig i sin varetægt, eller hvordan man nu vil formulere det. Er det at bede et emne, der kommer op, når du har samtaler med soldater? Nej, det er ikke noget, vi taler om. Men det er helt tydeligt, at de unge mennesker gerne vil bede med, når vi holder feltgudstjeneste. Når vi beder Fadervor, og jeg siger, at de, der kan deres Fadervor, gerne må mumle med, så gør de det faktisk. Pensionist og hvad så? Ak, ja. Redaktøren må selv gribe til tastaturet og spinde en ende over et liv efter afslutningen den militære karriere. Som pensionist? Ikke udelukkende, men måske snarere som et hybrid af tjenester, funktioner og jobs, der ikke er typisk for medlemmer af vores forening. Til gengæld er jeg den eneste, der er blevet afskediget hele tre gange fra tjeneste i hæren. Det er gået til på følgende måde: Allerede 4½ år efter udnævnelsen i maj 1964 (Klasse Anker) vovede jeg springet ud til civile erhvervsliv og fik en lederstilling i et papir en gros firma i Slagelse. (Afskediget som kaptajn i 1969 fra Hærens linie) Dengang var det en mindre sensation, at en ung officer valgt karrieren og tjenestemandstilværelsen fra. Vi var vist kun en par stykker det år, der tog springet. Jeg blev branchen i 24 år dels som souschef, administrerende direktør og logistikchef, stort set i samme stol gennem alle årene som følge 14

15 af firmafusioner og tilsvarende tiltag. De sidste år vovede jeg en tilværelse som selvstændig trods tidernes ugunst først 90 erne. Den nære tilknytning til forsvaret ophørte i første omgang i 1974, da jeg ikke fornyede min rådighedskontrakt. Udnævnelse til major kom dog 1. januar 1975 blot otte måneder efter mine klassekammeraters udnævnelse efter Taktisk Kursus. Da tidernes ugunst fik overtaget i 1992 søgte jeg og fik en civil stilling ved Sjællandske Livregiment på Antvorskov kaserne som sekretariatsleder (og major af reserven). Funktionen blev ret snart udvidet med opgaverne som presse- og informationschef. Disse opgaver fandt jeg spændende og givtige, idet jeg kunne udnytte mit meget store lokale netværk til gav for regimentet og dets ansatte. (Afskediget i 1998 som major af reserven). Efter sammenlægningen af de tre sjællandske kamptropregimenter blev opgaverne udtyndet og i 2003 valgte jeg at gå på pension endegyldigt. Troede jeg! (Afskediget 3. gang - som civil leder) Allerede et år senere blev jeg bedt om at støtte en folketingskandidat med hans kampagne op til det valg, der måtte komme indenfor en overskuelig tid. Jeg kunne her udnytte mine erfaringer fra presse- og informationsvirksomheden ved regimentet ligesom jeg gennem en længere årrække har været knyttet til den lokale og regionale turisme. Kampagnen lykkedes kandidaten blev valgt! Men da han stod og skulle organisere sig på Christiansborg med sekretær m.v., blev jeg atter opfordret til at hjælpe til. Og så ophørte pensionisttilværelsen! Nu er jeg som 67-årig pensionist ansat i Venstres folketingsgruppe som sekretær for min gode ven folketingsmedlemmet. Jeg skal lægge ca. 18 timer pr. uge i arbejdet, som omfatter udfærdigelse af læserbreve, debatoplæg, taler, forberedelse af ordførerskaber og sparring. Pensionist? Det bliver jeg nok en dag. Men jeg blev altså afskediget fra forsvaret hele tre gange og har lovet ikke at vende tilbage! Redaktøren Skrivevejledning Redaktøren er ikke udpræget doven men vil naturligvis gerne springe over gærdet, hvor det er lavest. Når de, der indleverer bidrag til Meddelelser, gør sig den ulejlighed at sammensætte teksterne, kunne det være med én ulejlighed at følge en simpel vejledning, der vil lette redaktøren i sit arbejde og som næppe vil være nogen byrde for de skrivende medlemmer. Redaktøren følger følgende tommelfingerregler, når teksterne til Meddelelser skrives: Emne Forkert Rigtigt Grader MAJ Major Datoer 05. August august 2005 Stednavne ODENSE Odense Personnavne HENNING HANSEN Henning Hansen Citater Du har valgt det rigtige... Du har valgt det rigtige... Generelt: Undlad forkortelser og udråbstegn og begræns brugen af bindestreger. Benyt stavekontrol, hvis den er til rådighed. Tak for hjælpen. Redaktøren skrid 15

16 Overblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor Julegudstjeneste Nordjyske Budolfi Kirke Formøde i Duus Vinkælder xxxxxx 1730 SuperBrugsen Midt- og Vestsj. Fensmark Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Besøg ved GHR Midt- og Vestsj. Antvorskov Kaserne Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Generalforsamling Midt-og Vestsj Generalforsamling København Kastellet Generalforsamling Storstrøm e.n.a ? Generalforsamling Fyn Dannevirke Klipfisk frokost København Kastellet Årsmøde/Fmd-møde Fællesstyrelsen Vordingborg NY DATO ena. Foredrag Det Krigsv. Selsk Nørre Uttrup kaserne Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer 4. maj parade DMKF Amager Landevej * Veterantræf DMKF Græsted Åbent Hus DMKF Antvorskov kaserne Ålborg træf DMKF Øvelsesområde, Ålborg Kaserne Våbenmesse DMKF Herlev Hallen *) Kørsel ad Amager landevej - Rådhuspladsen - Gothersgade - Kgs Nytorv - Bredgade - Amalienborg Frihedsmuseet, eskorteret af politihjemmeværn. Tryk Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster. Teglovnsvej 25, Postbox 163, 4100 Ringsted Godt Nytår 16

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 144 November - december 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 13. august 2015. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 1. Generelt. Foreningen gennemførte udvidet bestyrelsesmøde onsdag d. 10. august 2015. Mødet gennemførtes i Fredskoven. Mødet startede

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Juleafslutning. Den 2. december 2010 Kl i Rød bygning på Sct. Hans Skole.

Juleafslutning. Den 2. december 2010 Kl i Rød bygning på Sct. Hans Skole. November 2010 2 OPSLAGSTAVLEN 28. november Cross løb Hedvigslundskoven 2. december Juleafslutning 12. december Cross løb Holeskov 16. januar Cross løb Skibhusskoven 4. februar Chokoladeforedrag 13. februar

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 146 Marts april 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Er du en fersken eller et løg? Temaet for i år var Vi vokser sammen. Jeg hørte Jacob Viftrup tale om dette til åbningsmødet i hallen. Han talte om ferskenkristne der ser sig selv som kernen, hvorom alting

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere