Overenskomst mellem PLF og ALF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem PLF og ALF"

Transkript

1 Overenskomst mellem PLF og ALF Aftale pr. 1. april 2013 om løn- og ansættelsesvilkår for landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører Kapitel 1 - Lønaftale 1. Område og løn De i nærværende overenskomst fastsatte vilkår gælder for de landinspektorer, der er ansat i praktiserende landinspektørfirmaer, og som er eller kan være medlem af ALF. Fra 1. april 20131ønnes landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører efter nedenstående skala: Lønanc. løn/måned , , , , , , , , , , , , , ,35 Pr. 1. april 2014 forhøjes ovennævnte lønskala med 1,5 %. Modregning af lønstigninger kan alene ske i ikke overenskomstmæssige tillæg, personlige tillæg og lignende, idet dette dog ikke kan medføre nedsættelse af den hidtil oppebårne samlede løn. Udover den fastsatte skalaløn kan der ydes personlige Stk. 5 Ved beregning af løn for brudte måneder, ved til- og fratræden i månedens løn eller fravær pa grund af udnyttelse af ferieret fra tidligere ansættelse, bevilget orlov uden løn eller lignende, anvendes timeløn, der regnes som fuldtidsmånedslønnen divideret med 160,33 timer. Der betales løn for søgnehelligdage, hvor disse falder inden for arbejdsperioden. Lørdage og søndage regnes som arbejdsfrie dage. Stk. 6 Ved ansættelse af landinspektører skal der oprettes en kontrakt mellem parterne. Kontrakten kan indeholde bestemmelser om, at den ansatte landinspektør giver afkald pa retten til at udøve selvstændig virksomhed eller indgå kompagniskab inden for principalens sædvanlige forretningsområde i et nærmere aftalt tidsrum, dog ikke over 2 år efter ansættelsens ophør.

2 Stk. 7 Ved ansættelse af landinspektører i ledende stilling i firmaet som afdelingsleder eller lign. eller ved overgang fra et andet ansættelsesforhold i firmaet til en ledende stilling i firmaet kan løn og ansættelsesforhold incl. i nærværende overenskomst - aftales lokalt mellem virksomheden og medarbejderen. Det er en forudsætning for indgåelse af lokal aftale, at der er enighed herom mellem parterne, ligesom hver af disse er berettiget til at forelægge denne for de respektive overenskomstparter. En lokal aftale må ikke ud fra en samlet vurdering være en forringelse af overenskomsten. Pensionsordningen kan i den forbindelse ikke forringes. Stk. 8 PLF og ALF er enige om, at ældre medarbejdere samt socialt udsatte grupper også bør have tilknytning til arbejdsmarkedet og opfordrer derfor deres respektive medlemmer til så vidt muligt at medvirke hertil. For at undgå at overenskomsten modvirker denne målsætning, er parterne enige om, at der i særlige tilfæ1de kan indgås aftaler om at fravige enkelte bestemmelser, f.eks. bestemmelserne om løn- og arbejdstidsforhold, herunder placering pa lavere løntrin. Sådanne aftaler skal godkendes af PLF og ALF. Stk. 9 Fuldtidsansatte har efter det fyldte 60. år ret til at overgå til ansættelse pa minimum 30 timer pr. uge. Der opretholdes fuld pensionsindbetaling svarende til en 37 timers arbejdsuge. 0 1, stk. 1-7, 1, stk. 11, 4, stk. 1-2, 6, 10 og 11 kan ved aftale mellem landinspektøren og arbejdsgiveren fraviges, når ansættelsesaftalen indgås som led i, at landinspektøren afhænder dennes landinspektørvirksomhed til arbejdsgiveren, forudsat at landinspektøren på tidspunktet for aftalens indgåelse er fyldt 60 år. 1 Ved indgåelse af eventuel aftale om bruttoløntræk i forbindelse med skattebegunstigede ordninger som f.eks. PC-ordning eller medarbejderobligationer må bruttolønnen ikke reduceres til mindre end 90 % af den overenskomstmæssigt fastsatte bruttoløn. Det normale pensionsforløb skal opretholdes. 2. Udetillæg, kørselsgodtgørelse mm. Nar den ansatte landinspektor er beskæftiget ved udearbejde på skiftende arbejdssteder, tilkommer der denne til dækning af ekstraudgifter til fortæring på restauranter og lignende på dage, hvor den ansatte ikke har kunnet spise i firmaets frokoststue, et udetillæg pa 60 kr. Ved fravær fra hjemstedet i mere end 24 timer ydes godtgørelse i henhold til Finansministeriets aftale med AC. Mellem den ansatte landinspektør og firmaet skal der indgås skriftlig aftale, såfremt den ansatte landinspektør skal stille bil til rådighed ved udførelse af sit arbejde. Det er en forudsætning for en sådan aftale, at kørselsbehovet er minimum km om året. De korte km afregnes efter den til enhver tid gæ1dende regel for staten. Er der udearbejde eller repræsentative opgaver forbundet med den ansatte landinspektørs arbejde, stiller firmaet arbejdstøj til rådighed indenfor en beløbsramme pa kr /år + moms. Den ansatte har ret til at deltage i udvælgelsen af arbejdstøjet. Firmaet betaler udgift til eventuelt firmalogo udenfor beløbsrammen.

3 Ved samlet køb af arbejdstøj med firmalogo foretages udvælgelsen af firmaet i samarbejde med 1 repræsentant for medarbejderne. For personlige værnemidler og værnefodtøj - ud over almindeligt arbejdstøj - gælder "bkg. om brug af personlige værnemidler" og udgifter hertil afholdes af arbejdsgiveren ud over ovennævnte beløbsramme. Udgift til almindeligt arbejdstøj kombineret med værnemidler, f.eks. jakke og benklæder i gult eller orange med refleks som "Klasse 3 beklædning", kan afholdes af ovennævnte beløbsramme. Beløbsrammen begrænser ikke virksomhedens pligt til at holde medarbejderen forsynet med værnemidler. 3. Efteruddannelse Efteruddannelse er en pligt for virksomhed og medarbejder. I den enkelte virksomhed foretages en lobende efteruddannelsesplanlægning for virksomheden og dennes medarbejdere. Uddannelsesplanlægningen skal foregå i samarbejde mellem virksomhed og den enkelte ansatte. Såfremt en planlagt efteruddannelsesaktivitet falder uden for normal arbejdstid, er medarbejderens deltagelse i denne uden efterfølgende kompensationsfrihed. For kursusaktivitet, der er obligatorisk for konkrete opgavers udførelse (sikkerhedskurser til offshore-, vej- og banemåling og lignende), kan der aftales kompensationsfrihed for forbrugt tid udover normal arbejdstid. Efteruddannelsesaktiviteter kan normalt ikke afholdes pa arbejdsfrie dage. Den ansatte landinspektør har ret til årligt at disponere over 6 dages frihed med løn til efteruddannelse samt et beløb pa kr. + moms/hr til dækning af dokumenterede rejse- og kursusudgifter og "Landinspektørens Lovsamling" eller tilsvarende juridisk opslagsværk. Derudover afholder firmaet rejseudgifter og mødeomkostninger i forbindelse med årsmøde og Nyborg-møde. Det afsatte beløb kan efter fælles aftale mellem virksomheden og medarbejderen anvendes til intern og/eller ekstern uddannelse, herunder også et fleårigt uddannelsesforløb. Kursusmidler kan efter aftale overføres fra år til år. Midler der ikke er brugt ved medarbejderens fratræden udbetales ikke, men vil kunne anvendes til et uddannelsesforløb, som er aftalt forud for eller i forbindelse med medarbejderens fratræden. Hvor en ansats tilhørsforhold til firmaet gør det naturligt, kan der i forbindelse med uddannelsesplanlægningen i firmaet træffes særskilt aftale om uddannelse af længerevarende kompetencegivende karakter som f. eks. åben uddannelse. I en sådan lokal aftale mellem firma og ansat kan bl.a. indgå aftale om løn under fravær til uddannelse eller anden understøttelse fra firmaet i uddannelsesperioden. 4. Arbejdstid, ferie og frihed Aftalen er baseret ph en normal arbejdsuge pa 37 timer. Den normale daglige arbejdstid skal ligge i perioden kl Ferieberegning og ansættelse i øvrigt sker i overensstemmelse med ferielovens og funktionærlovens bestemmelser, idet dog ferietillæg i henhold til ferielovens 23 stk.2 er 1 ½ %.

4 Udover de til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte søgnehelligdage er jule- og nytårsaftensdag betalte fridage. Stk. 5 Funktionæren og virksomheden kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Der kan maksimalt overfores sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter at ferie overfores, skal al overfort ferie afholdes. Funktionæren og virksomheden skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. Overenskomstens patter anbefaler, at man anvender den mellem parterre udarbejdede aftale. Hvis funktionæren på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær er forhindret i at holde ferie, kan funktionæren og virksomheden desuden træffe aftale om, at ferien overfores til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor. Hvis en funktionær, der har overfort ferie, fratræder inden al ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 i forbindelse med fratræden af virksomheden. Ved overførsel af ferie skal virksomheden inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. Ferie i et omfang svarende til overfort ferie kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden. Uoverensstemmelser om overførsel af ferie behandles efter 13. Det er alene aftalte fravigelser fra ferielovens bestemmelser, som behandles efter 13. Stk. 6 Den ansatte har ret til frihed med løn en dag i forbindelse med barns sygdomsperiode. Stk. 7 Udover ferie i henhold til ferieloven er indført særlige feriefridage for medarbejdere omfattet af nærværende overenskomst. Den ansatte har ret til afholdelse af 5 feriefridage inden for et ferieår. Om retten til at afholde feriefridage gælder: a. Berettiget til afholdelse af feriefridage er ansatte, der forudgående har været beskæftiget i firmaet uafbrudt i 6 måneder. Kravet om 6 måneders forudgående beskæftigelse gælder ikke ved skifte af ansættelsessted inden for dette overenskomstområde. b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. c. Ved afholdelse af feriefridage ydes sædvanlig løn. d. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser, efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte ansatte. Den ansattes ønsker bør imødekommes, med mindre hensynet til firmaets drift hindrer dette. e. Holdes feriefridage ikke inden ferieårets udløb, kan funktionæren inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til sædvanlig løn pr. ubrugt feriedag, hvorefter kompensationen udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Ikke afholdte feriefridage kan også efter aftale mellem firmaet og funktionæren overføres til næste ferieår. Ved fratræden udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. f. Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår.

5 5. Flextidsordning Der kan lokalt mellem virksomheden og den ansatte træffes skriftlig aftale om flextidsordning. Ordningen kan fravige reglerne i 4, stk. 1 og 2, således at den samlede arbejdstid over aftaleperioden baseres pa den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. En flextidsordning skal indeholde bestemmelser om arbejdstid. Arbejde ud over den aftalte arbejdstid honoreres efter reglerne i 7. Aftalen skal indeholde bestemmelse om opsigelse af aftalen. Det er en forudsætning for indgåelse af lokal flextidsaftale, at der er enighed herom mellem parterne, ligesom hver af disse er berettiget til at forelægge denne for de respektive overenskomstparter til godkendelse. Stk. 5 En lokal aftale om flextidsordning må ikke ud fra en samlet vurdering være en forringelse af overenskomsten. 5. B Seniorordning Stk 1 Ansatte landinspektører har fra det kalenderår, der ligger 5 år før folkepensionsalderen, ret til en Seniorfridag med løn fra 1. april 2013 og yderligere en fra 1. april Anciennitet Lønancienniteten beregnes fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen, og regnes normalt efter det antal år, den pågældende efter bestået eksamen har været beskæftiget med relevant arbejde, idet tvungen militærtjeneste, civil værnepligt og barselsorlov medregnes. Der tillægges den deltidsansatte anciennitet årligt, forudsat der året igennem arbejdes mindst 15 timer ugentligt. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende anciennitetsalder afgøres i forening af PLF's og ALF's forhandlingsudvalg. I særlige tilfælde kan de to forhandlingsudvalg i forening godkende en mellem arbejdsgiver og ansat truffen overenskomst om fastsættelse af lønanciennitet efter andre regler. 7. Overarbejde Overarbejde defineres som arbejde ud over normalt aftalt timetal pr. dag, der er beordret eller af den ansatte vurderes som nødvendig for opgavens rettidige udførelse.

6 Ved beregning af normalt, aftalt timetal indgår sygdom, afspadsering, aftalt frihed med løn, herunder borgerligt ombud. Hvis der udbetales honorar, modregnes dette i forhold til anvendt tid inden for og uden for arbejdstiden. Overarbejde skal så vidt muligt afspadseres. Eventuel betaling kan kun ske efter aftale med den ansatte, jfr. dog 7 stk. 6. Afspadsering skal ske hurtigst muligt og skal i øvrigt placeres efter aftale med indehaverne eller en af indehaverne hertil bemyndiget person. Den ansattes ønske om placering af afspadsering skal dog imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med opgavernes udførelse. Overarbejde afregnes såvel ved afspadsering som ved lønudbetaling med et tillæg pa 50 % for de første 3 overtimer og med 100 % for 4. og følgende overtimer samt for overarbejde på lørdage, sønog helligdage. Slutning of markarbejde inden for ½ time efter normal arbejdstid betragtes ikke som overarbejde. En sådan overskridelse af normal arbejdstid skal afregnes uden tillæg. Stk. 5 Ved lønudbetaling af overarbejde ydes timebetaling pa 1/160,3 af den pågældendes månedsløn (fuldtid) med de i stk. 4 nævnte tillæg. Stk. 6 Akkumuleret overarbejde udover 20 timer skal udbetales med de i stk. 4 nævnte tillæg ved forstkommende lønudbetaling, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Stk. 7 Ved overarbejde ud over 2 timer efter virksomhedens normale arbejdstid betaler virksomheden fortæring samt løn for en 30 minutters spisepause. 8. Graviditet og barsel En ansat landinspektør, der er gravid, skal give principalen meddelelse om svangerskabet senest 3 måneder for den forventede fødsel. Retten til fravær pa grund af graviditet, fødsel samt adoption tilkommer den ansatte landinspektør i henhold til gældende lovgivning. Arbejdsgiveren betaler til en kvindelig medarbejder sædvanlig løn under fravær i 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov). Endvidere betaler arbejdsgiveren sædvanlig løn under fravær på grund af barsel i indtil 14 uger efter fodslen (barselsorlov). I forbindelse med fodslen er faderen berettiget til sædvanlig løn i 2 uger (fædreorlov). Der optjenes ferie og pension under graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov i de nævnte tidsrum. Fra den 1. april 2011 betaler arbejdsgiveren udover de 14 ugers barselsorlov overenskomstmæssig løn under fravær i indtil 11 uger (forældreorlov). Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte foræ1der ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten moderen eller faderen. Der optjenes ferie og pension under forældreorlov i de nævnte tidsrum.

7 Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Samme rettigheder vedrørende graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov tilkommer adoptanter

8 Der ydes frihed med løn til graviditetsundersøgelser, såfremt disse ikke kan finde sted uden for normal arbejdstid. 9. Lokale aftaler og kutymer Lokale aftaler, kutymer mv. bibeholdes og forringes ikke af denne overenskomst. 9 A. Sikkerhedsrepræsentanter m.v Såfremt en virksomhed agter at opsige en sikkerhedsrepræsentant eller et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller -suppleant, skal ALF underrettes forinden dette sker og har derefter ret til at optage forhandling om sagen. En sådan forhandling skal i givet fald afholdes inden for 8 dage efter at underretningen har fundet sted. Opnås der ikke enighed om sagen ved forhandling, er ALF berettiget til at rejse spørgsmålet i henhold til reglerne om fagretlig behandling. Kapitel 2 - Pensionsordning 10 Enhver landinspektør med ansættelse hos en praktiserende landinspektør indtræder fra ansættelsens dato i Landinspektørforeningens kollektive pensionsordning. 11 Som bidrag til den ansattes pensionsordning, jfr. 10, betaler arbejdsgiveren 10 % af de i 1, stk. 2, nævnte lønninger, og de i 1, stk. 3, nævnte tillæg, og tilbageholder 5 % af de samme løndele i den ansattes løn. Ved deltidsansættelse reduceres de i stk. 1 nævnte pensionsbidrag til en størrelse, der beregnes ved: fuldt pensionsbidrag x timer/uge normalt timetal pr. uge, jfr. 4, 1 Ved overgang fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse kan det dog aftales, at det hidtidige pensionsforløb bevares. Pensionsbidragene indbetales af arbejdsgiveren til den af Den danske Landinspektørforening etablerede pensionsordning. Tvivlsspørgsmål vedrørende pensionsordningen afgøres of DdL's bestyrelse eller et af denne i henhold til DdL's love 16 nedsat pensions- og forsikringsudvalg, eventuelt efter forhandling med pensionsforsikringsselskabet, der administrerer pensionsordningen. Kapitel 3 - Udlandsansættelser 12 Følgende gælder ikke ved udlandsansættelse af landinspektører hos praktiserende landinspektører: 1, stk. 2-6 incl., 2, 3, 4, stk. 1-2 incl., 4, stk. 4-5 incl., 6, 7, 8 og 9.

9 Ved udlandsansættelse beregnes de i 11 stk. 1 nævnte pensionsbidrag af de i 1 stk.2 nævnte lønninger og de i 1 stk.3 nævnte tillæg. Kapitel 4 - Fælles bestemmelser 13 Foranstående aftale om løn- og ansættelsesvilkår administreres af de i henhold til Forhandlingsaftale af 11. maj 1993 mellem Praktiserende Landinspektørers Forening og Privatansatte Landinspektørers Forening nedsatte forhandlingsudvalg for de to foreninger. 14 Denne aftale, der afløser aftalen af 1. april 2011, træder i kraft den 1. april Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, tidligst til den 1. april Protokollat vedrørende øvrige forhold: Der nedsættes senest den 1. september 2013 en arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde forslag til et nyt lønsystem med kortere lønskala og mulighed for individuel løndannelse. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde senest den 1. december 2014, således at forslag kan indgå i forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april Parterne udarbejder i fællesskab et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. Der nedsættes senest den 1. september 2013 en arbejdsgruppe, der har til formål at overveje ændring af talsmandsordningen til en tillidsrepræsentantordning. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde senest den 1. december 2014, således at forslag kan indgå i forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april Parterne udarbejder i fællesskab et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. PLF udsender en præcisering til virksomhederne om, at frokostpausen ikke er arbejdstid. I de særlige tilfælde hvor en medarbejder pålægges at udføre arbejde i frokostpausen, medregnes dette i arbejdstiden og skal honoreres. ALF orienteres om formuleringen inden udsendelse, og kan komme med forslag til teksten. Den endelige tekst besluttes af PLF. En lignende udsendt præcisering fra 2008 kan danne grundlag for teksten. Der var enighed om, at den aktuelle formulering bør være skarpere end teksten i For Praktiserende Landinspektorers Forening For Privatansatte Landinspektorers Forening Pa PLF's vegne Pa ALF's vegne Søren Andersen Christian Peter Hansen

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst 2007-2010 Industriens unktionæroverenskomst Industriens unktionæroverenskomst 2007-2010 Indhold Indhold Industriens unktionæroverenskomst... 7 1 verenskomstens område... 8 2 Nyoptagne virksomheder... 10

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere