Overenskomst mellem PLF og ALF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem PLF og ALF"

Transkript

1 Overenskomst mellem PLF og ALF Aftale pr. 1. april 2013 om løn- og ansættelsesvilkår for landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører Kapitel 1 - Lønaftale 1. Område og løn De i nærværende overenskomst fastsatte vilkår gælder for de landinspektorer, der er ansat i praktiserende landinspektørfirmaer, og som er eller kan være medlem af ALF. Fra 1. april 20131ønnes landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører efter nedenstående skala: Lønanc. løn/måned , , , , , , , , , , , , , ,35 Pr. 1. april 2014 forhøjes ovennævnte lønskala med 1,5 %. Modregning af lønstigninger kan alene ske i ikke overenskomstmæssige tillæg, personlige tillæg og lignende, idet dette dog ikke kan medføre nedsættelse af den hidtil oppebårne samlede løn. Udover den fastsatte skalaløn kan der ydes personlige Stk. 5 Ved beregning af løn for brudte måneder, ved til- og fratræden i månedens løn eller fravær pa grund af udnyttelse af ferieret fra tidligere ansættelse, bevilget orlov uden løn eller lignende, anvendes timeløn, der regnes som fuldtidsmånedslønnen divideret med 160,33 timer. Der betales løn for søgnehelligdage, hvor disse falder inden for arbejdsperioden. Lørdage og søndage regnes som arbejdsfrie dage. Stk. 6 Ved ansættelse af landinspektører skal der oprettes en kontrakt mellem parterne. Kontrakten kan indeholde bestemmelser om, at den ansatte landinspektør giver afkald pa retten til at udøve selvstændig virksomhed eller indgå kompagniskab inden for principalens sædvanlige forretningsområde i et nærmere aftalt tidsrum, dog ikke over 2 år efter ansættelsens ophør.

2 Stk. 7 Ved ansættelse af landinspektører i ledende stilling i firmaet som afdelingsleder eller lign. eller ved overgang fra et andet ansættelsesforhold i firmaet til en ledende stilling i firmaet kan løn og ansættelsesforhold incl. i nærværende overenskomst - aftales lokalt mellem virksomheden og medarbejderen. Det er en forudsætning for indgåelse af lokal aftale, at der er enighed herom mellem parterne, ligesom hver af disse er berettiget til at forelægge denne for de respektive overenskomstparter. En lokal aftale må ikke ud fra en samlet vurdering være en forringelse af overenskomsten. Pensionsordningen kan i den forbindelse ikke forringes. Stk. 8 PLF og ALF er enige om, at ældre medarbejdere samt socialt udsatte grupper også bør have tilknytning til arbejdsmarkedet og opfordrer derfor deres respektive medlemmer til så vidt muligt at medvirke hertil. For at undgå at overenskomsten modvirker denne målsætning, er parterne enige om, at der i særlige tilfæ1de kan indgås aftaler om at fravige enkelte bestemmelser, f.eks. bestemmelserne om løn- og arbejdstidsforhold, herunder placering pa lavere løntrin. Sådanne aftaler skal godkendes af PLF og ALF. Stk. 9 Fuldtidsansatte har efter det fyldte 60. år ret til at overgå til ansættelse pa minimum 30 timer pr. uge. Der opretholdes fuld pensionsindbetaling svarende til en 37 timers arbejdsuge. 0 1, stk. 1-7, 1, stk. 11, 4, stk. 1-2, 6, 10 og 11 kan ved aftale mellem landinspektøren og arbejdsgiveren fraviges, når ansættelsesaftalen indgås som led i, at landinspektøren afhænder dennes landinspektørvirksomhed til arbejdsgiveren, forudsat at landinspektøren på tidspunktet for aftalens indgåelse er fyldt 60 år. 1 Ved indgåelse af eventuel aftale om bruttoløntræk i forbindelse med skattebegunstigede ordninger som f.eks. PC-ordning eller medarbejderobligationer må bruttolønnen ikke reduceres til mindre end 90 % af den overenskomstmæssigt fastsatte bruttoløn. Det normale pensionsforløb skal opretholdes. 2. Udetillæg, kørselsgodtgørelse mm. Nar den ansatte landinspektor er beskæftiget ved udearbejde på skiftende arbejdssteder, tilkommer der denne til dækning af ekstraudgifter til fortæring på restauranter og lignende på dage, hvor den ansatte ikke har kunnet spise i firmaets frokoststue, et udetillæg pa 60 kr. Ved fravær fra hjemstedet i mere end 24 timer ydes godtgørelse i henhold til Finansministeriets aftale med AC. Mellem den ansatte landinspektør og firmaet skal der indgås skriftlig aftale, såfremt den ansatte landinspektør skal stille bil til rådighed ved udførelse af sit arbejde. Det er en forudsætning for en sådan aftale, at kørselsbehovet er minimum km om året. De korte km afregnes efter den til enhver tid gæ1dende regel for staten. Er der udearbejde eller repræsentative opgaver forbundet med den ansatte landinspektørs arbejde, stiller firmaet arbejdstøj til rådighed indenfor en beløbsramme pa kr /år + moms. Den ansatte har ret til at deltage i udvælgelsen af arbejdstøjet. Firmaet betaler udgift til eventuelt firmalogo udenfor beløbsrammen.

3 Ved samlet køb af arbejdstøj med firmalogo foretages udvælgelsen af firmaet i samarbejde med 1 repræsentant for medarbejderne. For personlige værnemidler og værnefodtøj - ud over almindeligt arbejdstøj - gælder "bkg. om brug af personlige værnemidler" og udgifter hertil afholdes af arbejdsgiveren ud over ovennævnte beløbsramme. Udgift til almindeligt arbejdstøj kombineret med værnemidler, f.eks. jakke og benklæder i gult eller orange med refleks som "Klasse 3 beklædning", kan afholdes af ovennævnte beløbsramme. Beløbsrammen begrænser ikke virksomhedens pligt til at holde medarbejderen forsynet med værnemidler. 3. Efteruddannelse Efteruddannelse er en pligt for virksomhed og medarbejder. I den enkelte virksomhed foretages en lobende efteruddannelsesplanlægning for virksomheden og dennes medarbejdere. Uddannelsesplanlægningen skal foregå i samarbejde mellem virksomhed og den enkelte ansatte. Såfremt en planlagt efteruddannelsesaktivitet falder uden for normal arbejdstid, er medarbejderens deltagelse i denne uden efterfølgende kompensationsfrihed. For kursusaktivitet, der er obligatorisk for konkrete opgavers udførelse (sikkerhedskurser til offshore-, vej- og banemåling og lignende), kan der aftales kompensationsfrihed for forbrugt tid udover normal arbejdstid. Efteruddannelsesaktiviteter kan normalt ikke afholdes pa arbejdsfrie dage. Den ansatte landinspektør har ret til årligt at disponere over 6 dages frihed med løn til efteruddannelse samt et beløb pa kr. + moms/hr til dækning af dokumenterede rejse- og kursusudgifter og "Landinspektørens Lovsamling" eller tilsvarende juridisk opslagsværk. Derudover afholder firmaet rejseudgifter og mødeomkostninger i forbindelse med årsmøde og Nyborg-møde. Det afsatte beløb kan efter fælles aftale mellem virksomheden og medarbejderen anvendes til intern og/eller ekstern uddannelse, herunder også et fleårigt uddannelsesforløb. Kursusmidler kan efter aftale overføres fra år til år. Midler der ikke er brugt ved medarbejderens fratræden udbetales ikke, men vil kunne anvendes til et uddannelsesforløb, som er aftalt forud for eller i forbindelse med medarbejderens fratræden. Hvor en ansats tilhørsforhold til firmaet gør det naturligt, kan der i forbindelse med uddannelsesplanlægningen i firmaet træffes særskilt aftale om uddannelse af længerevarende kompetencegivende karakter som f. eks. åben uddannelse. I en sådan lokal aftale mellem firma og ansat kan bl.a. indgå aftale om løn under fravær til uddannelse eller anden understøttelse fra firmaet i uddannelsesperioden. 4. Arbejdstid, ferie og frihed Aftalen er baseret ph en normal arbejdsuge pa 37 timer. Den normale daglige arbejdstid skal ligge i perioden kl Ferieberegning og ansættelse i øvrigt sker i overensstemmelse med ferielovens og funktionærlovens bestemmelser, idet dog ferietillæg i henhold til ferielovens 23 stk.2 er 1 ½ %.

4 Udover de til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte søgnehelligdage er jule- og nytårsaftensdag betalte fridage. Stk. 5 Funktionæren og virksomheden kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Der kan maksimalt overfores sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter at ferie overfores, skal al overfort ferie afholdes. Funktionæren og virksomheden skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. Overenskomstens patter anbefaler, at man anvender den mellem parterre udarbejdede aftale. Hvis funktionæren på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær er forhindret i at holde ferie, kan funktionæren og virksomheden desuden træffe aftale om, at ferien overfores til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor. Hvis en funktionær, der har overfort ferie, fratræder inden al ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 i forbindelse med fratræden af virksomheden. Ved overførsel af ferie skal virksomheden inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. Ferie i et omfang svarende til overfort ferie kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden. Uoverensstemmelser om overførsel af ferie behandles efter 13. Det er alene aftalte fravigelser fra ferielovens bestemmelser, som behandles efter 13. Stk. 6 Den ansatte har ret til frihed med løn en dag i forbindelse med barns sygdomsperiode. Stk. 7 Udover ferie i henhold til ferieloven er indført særlige feriefridage for medarbejdere omfattet af nærværende overenskomst. Den ansatte har ret til afholdelse af 5 feriefridage inden for et ferieår. Om retten til at afholde feriefridage gælder: a. Berettiget til afholdelse af feriefridage er ansatte, der forudgående har været beskæftiget i firmaet uafbrudt i 6 måneder. Kravet om 6 måneders forudgående beskæftigelse gælder ikke ved skifte af ansættelsessted inden for dette overenskomstområde. b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. c. Ved afholdelse af feriefridage ydes sædvanlig løn. d. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser, efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte ansatte. Den ansattes ønsker bør imødekommes, med mindre hensynet til firmaets drift hindrer dette. e. Holdes feriefridage ikke inden ferieårets udløb, kan funktionæren inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til sædvanlig løn pr. ubrugt feriedag, hvorefter kompensationen udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Ikke afholdte feriefridage kan også efter aftale mellem firmaet og funktionæren overføres til næste ferieår. Ved fratræden udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. f. Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår.

5 5. Flextidsordning Der kan lokalt mellem virksomheden og den ansatte træffes skriftlig aftale om flextidsordning. Ordningen kan fravige reglerne i 4, stk. 1 og 2, således at den samlede arbejdstid over aftaleperioden baseres pa den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. En flextidsordning skal indeholde bestemmelser om arbejdstid. Arbejde ud over den aftalte arbejdstid honoreres efter reglerne i 7. Aftalen skal indeholde bestemmelse om opsigelse af aftalen. Det er en forudsætning for indgåelse af lokal flextidsaftale, at der er enighed herom mellem parterne, ligesom hver af disse er berettiget til at forelægge denne for de respektive overenskomstparter til godkendelse. Stk. 5 En lokal aftale om flextidsordning må ikke ud fra en samlet vurdering være en forringelse af overenskomsten. 5. B Seniorordning Stk 1 Ansatte landinspektører har fra det kalenderår, der ligger 5 år før folkepensionsalderen, ret til en Seniorfridag med løn fra 1. april 2013 og yderligere en fra 1. april Anciennitet Lønancienniteten beregnes fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen, og regnes normalt efter det antal år, den pågældende efter bestået eksamen har været beskæftiget med relevant arbejde, idet tvungen militærtjeneste, civil værnepligt og barselsorlov medregnes. Der tillægges den deltidsansatte anciennitet årligt, forudsat der året igennem arbejdes mindst 15 timer ugentligt. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende anciennitetsalder afgøres i forening af PLF's og ALF's forhandlingsudvalg. I særlige tilfælde kan de to forhandlingsudvalg i forening godkende en mellem arbejdsgiver og ansat truffen overenskomst om fastsættelse af lønanciennitet efter andre regler. 7. Overarbejde Overarbejde defineres som arbejde ud over normalt aftalt timetal pr. dag, der er beordret eller af den ansatte vurderes som nødvendig for opgavens rettidige udførelse.

6 Ved beregning af normalt, aftalt timetal indgår sygdom, afspadsering, aftalt frihed med løn, herunder borgerligt ombud. Hvis der udbetales honorar, modregnes dette i forhold til anvendt tid inden for og uden for arbejdstiden. Overarbejde skal så vidt muligt afspadseres. Eventuel betaling kan kun ske efter aftale med den ansatte, jfr. dog 7 stk. 6. Afspadsering skal ske hurtigst muligt og skal i øvrigt placeres efter aftale med indehaverne eller en af indehaverne hertil bemyndiget person. Den ansattes ønske om placering af afspadsering skal dog imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med opgavernes udførelse. Overarbejde afregnes såvel ved afspadsering som ved lønudbetaling med et tillæg pa 50 % for de første 3 overtimer og med 100 % for 4. og følgende overtimer samt for overarbejde på lørdage, sønog helligdage. Slutning of markarbejde inden for ½ time efter normal arbejdstid betragtes ikke som overarbejde. En sådan overskridelse af normal arbejdstid skal afregnes uden tillæg. Stk. 5 Ved lønudbetaling af overarbejde ydes timebetaling pa 1/160,3 af den pågældendes månedsløn (fuldtid) med de i stk. 4 nævnte tillæg. Stk. 6 Akkumuleret overarbejde udover 20 timer skal udbetales med de i stk. 4 nævnte tillæg ved forstkommende lønudbetaling, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Stk. 7 Ved overarbejde ud over 2 timer efter virksomhedens normale arbejdstid betaler virksomheden fortæring samt løn for en 30 minutters spisepause. 8. Graviditet og barsel En ansat landinspektør, der er gravid, skal give principalen meddelelse om svangerskabet senest 3 måneder for den forventede fødsel. Retten til fravær pa grund af graviditet, fødsel samt adoption tilkommer den ansatte landinspektør i henhold til gældende lovgivning. Arbejdsgiveren betaler til en kvindelig medarbejder sædvanlig løn under fravær i 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov). Endvidere betaler arbejdsgiveren sædvanlig løn under fravær på grund af barsel i indtil 14 uger efter fodslen (barselsorlov). I forbindelse med fodslen er faderen berettiget til sædvanlig løn i 2 uger (fædreorlov). Der optjenes ferie og pension under graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov i de nævnte tidsrum. Fra den 1. april 2011 betaler arbejdsgiveren udover de 14 ugers barselsorlov overenskomstmæssig løn under fravær i indtil 11 uger (forældreorlov). Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte foræ1der ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten moderen eller faderen. Der optjenes ferie og pension under forældreorlov i de nævnte tidsrum.

7 Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Samme rettigheder vedrørende graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov tilkommer adoptanter

8 Der ydes frihed med løn til graviditetsundersøgelser, såfremt disse ikke kan finde sted uden for normal arbejdstid. 9. Lokale aftaler og kutymer Lokale aftaler, kutymer mv. bibeholdes og forringes ikke af denne overenskomst. 9 A. Sikkerhedsrepræsentanter m.v Såfremt en virksomhed agter at opsige en sikkerhedsrepræsentant eller et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller -suppleant, skal ALF underrettes forinden dette sker og har derefter ret til at optage forhandling om sagen. En sådan forhandling skal i givet fald afholdes inden for 8 dage efter at underretningen har fundet sted. Opnås der ikke enighed om sagen ved forhandling, er ALF berettiget til at rejse spørgsmålet i henhold til reglerne om fagretlig behandling. Kapitel 2 - Pensionsordning 10 Enhver landinspektør med ansættelse hos en praktiserende landinspektør indtræder fra ansættelsens dato i Landinspektørforeningens kollektive pensionsordning. 11 Som bidrag til den ansattes pensionsordning, jfr. 10, betaler arbejdsgiveren 10 % af de i 1, stk. 2, nævnte lønninger, og de i 1, stk. 3, nævnte tillæg, og tilbageholder 5 % af de samme løndele i den ansattes løn. Ved deltidsansættelse reduceres de i stk. 1 nævnte pensionsbidrag til en størrelse, der beregnes ved: fuldt pensionsbidrag x timer/uge normalt timetal pr. uge, jfr. 4, 1 Ved overgang fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse kan det dog aftales, at det hidtidige pensionsforløb bevares. Pensionsbidragene indbetales af arbejdsgiveren til den af Den danske Landinspektørforening etablerede pensionsordning. Tvivlsspørgsmål vedrørende pensionsordningen afgøres of DdL's bestyrelse eller et af denne i henhold til DdL's love 16 nedsat pensions- og forsikringsudvalg, eventuelt efter forhandling med pensionsforsikringsselskabet, der administrerer pensionsordningen. Kapitel 3 - Udlandsansættelser 12 Følgende gælder ikke ved udlandsansættelse af landinspektører hos praktiserende landinspektører: 1, stk. 2-6 incl., 2, 3, 4, stk. 1-2 incl., 4, stk. 4-5 incl., 6, 7, 8 og 9.

9 Ved udlandsansættelse beregnes de i 11 stk. 1 nævnte pensionsbidrag af de i 1 stk.2 nævnte lønninger og de i 1 stk.3 nævnte tillæg. Kapitel 4 - Fælles bestemmelser 13 Foranstående aftale om løn- og ansættelsesvilkår administreres af de i henhold til Forhandlingsaftale af 11. maj 1993 mellem Praktiserende Landinspektørers Forening og Privatansatte Landinspektørers Forening nedsatte forhandlingsudvalg for de to foreninger. 14 Denne aftale, der afløser aftalen af 1. april 2011, træder i kraft den 1. april Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, tidligst til den 1. april Protokollat vedrørende øvrige forhold: Der nedsættes senest den 1. september 2013 en arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde forslag til et nyt lønsystem med kortere lønskala og mulighed for individuel løndannelse. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde senest den 1. december 2014, således at forslag kan indgå i forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april Parterne udarbejder i fællesskab et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. Der nedsættes senest den 1. september 2013 en arbejdsgruppe, der har til formål at overveje ændring af talsmandsordningen til en tillidsrepræsentantordning. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde senest den 1. december 2014, således at forslag kan indgå i forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april Parterne udarbejder i fællesskab et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. PLF udsender en præcisering til virksomhederne om, at frokostpausen ikke er arbejdstid. I de særlige tilfælde hvor en medarbejder pålægges at udføre arbejde i frokostpausen, medregnes dette i arbejdstiden og skal honoreres. ALF orienteres om formuleringen inden udsendelse, og kan komme med forslag til teksten. Den endelige tekst besluttes af PLF. En lignende udsendt præcisering fra 2008 kan danne grundlag for teksten. Der var enighed om, at den aktuelle formulering bør være skarpere end teksten i For Praktiserende Landinspektorers Forening For Privatansatte Landinspektorers Forening Pa PLF's vegne Pa ALF's vegne Søren Andersen Christian Peter Hansen

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

April 2008 OVERENSKOMST. mellem. Blade Test Centre A/S. AC-organisationerne. 10.02.2010/ehh

April 2008 OVERENSKOMST. mellem. Blade Test Centre A/S. AC-organisationerne. 10.02.2010/ehh April 2008 OVERENSKOMST mellem Blade Test Centre A/S og AC-organisationerne 10.02.2010/ehh 1 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område 2 Ansættelse 3 Løn 4 Beregning af løn for brudte måneder og deltidsansættelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere