Overenskomst mellem PLF og ALF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem PLF og ALF"

Transkript

1 Overenskomst mellem PLF og ALF Aftale pr. 1. april 2013 om løn- og ansættelsesvilkår for landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører Kapitel 1 - Lønaftale 1. Område og løn De i nærværende overenskomst fastsatte vilkår gælder for de landinspektorer, der er ansat i praktiserende landinspektørfirmaer, og som er eller kan være medlem af ALF. Fra 1. april 20131ønnes landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører efter nedenstående skala: Lønanc. løn/måned , , , , , , , , , , , , , ,35 Pr. 1. april 2014 forhøjes ovennævnte lønskala med 1,5 %. Modregning af lønstigninger kan alene ske i ikke overenskomstmæssige tillæg, personlige tillæg og lignende, idet dette dog ikke kan medføre nedsættelse af den hidtil oppebårne samlede løn. Udover den fastsatte skalaløn kan der ydes personlige Stk. 5 Ved beregning af løn for brudte måneder, ved til- og fratræden i månedens løn eller fravær pa grund af udnyttelse af ferieret fra tidligere ansættelse, bevilget orlov uden løn eller lignende, anvendes timeløn, der regnes som fuldtidsmånedslønnen divideret med 160,33 timer. Der betales løn for søgnehelligdage, hvor disse falder inden for arbejdsperioden. Lørdage og søndage regnes som arbejdsfrie dage. Stk. 6 Ved ansættelse af landinspektører skal der oprettes en kontrakt mellem parterne. Kontrakten kan indeholde bestemmelser om, at den ansatte landinspektør giver afkald pa retten til at udøve selvstændig virksomhed eller indgå kompagniskab inden for principalens sædvanlige forretningsområde i et nærmere aftalt tidsrum, dog ikke over 2 år efter ansættelsens ophør.

2 Stk. 7 Ved ansættelse af landinspektører i ledende stilling i firmaet som afdelingsleder eller lign. eller ved overgang fra et andet ansættelsesforhold i firmaet til en ledende stilling i firmaet kan løn og ansættelsesforhold incl. i nærværende overenskomst - aftales lokalt mellem virksomheden og medarbejderen. Det er en forudsætning for indgåelse af lokal aftale, at der er enighed herom mellem parterne, ligesom hver af disse er berettiget til at forelægge denne for de respektive overenskomstparter. En lokal aftale må ikke ud fra en samlet vurdering være en forringelse af overenskomsten. Pensionsordningen kan i den forbindelse ikke forringes. Stk. 8 PLF og ALF er enige om, at ældre medarbejdere samt socialt udsatte grupper også bør have tilknytning til arbejdsmarkedet og opfordrer derfor deres respektive medlemmer til så vidt muligt at medvirke hertil. For at undgå at overenskomsten modvirker denne målsætning, er parterne enige om, at der i særlige tilfæ1de kan indgås aftaler om at fravige enkelte bestemmelser, f.eks. bestemmelserne om løn- og arbejdstidsforhold, herunder placering pa lavere løntrin. Sådanne aftaler skal godkendes af PLF og ALF. Stk. 9 Fuldtidsansatte har efter det fyldte 60. år ret til at overgå til ansættelse pa minimum 30 timer pr. uge. Der opretholdes fuld pensionsindbetaling svarende til en 37 timers arbejdsuge. 0 1, stk. 1-7, 1, stk. 11, 4, stk. 1-2, 6, 10 og 11 kan ved aftale mellem landinspektøren og arbejdsgiveren fraviges, når ansættelsesaftalen indgås som led i, at landinspektøren afhænder dennes landinspektørvirksomhed til arbejdsgiveren, forudsat at landinspektøren på tidspunktet for aftalens indgåelse er fyldt 60 år. 1 Ved indgåelse af eventuel aftale om bruttoløntræk i forbindelse med skattebegunstigede ordninger som f.eks. PC-ordning eller medarbejderobligationer må bruttolønnen ikke reduceres til mindre end 90 % af den overenskomstmæssigt fastsatte bruttoløn. Det normale pensionsforløb skal opretholdes. 2. Udetillæg, kørselsgodtgørelse mm. Nar den ansatte landinspektor er beskæftiget ved udearbejde på skiftende arbejdssteder, tilkommer der denne til dækning af ekstraudgifter til fortæring på restauranter og lignende på dage, hvor den ansatte ikke har kunnet spise i firmaets frokoststue, et udetillæg pa 60 kr. Ved fravær fra hjemstedet i mere end 24 timer ydes godtgørelse i henhold til Finansministeriets aftale med AC. Mellem den ansatte landinspektør og firmaet skal der indgås skriftlig aftale, såfremt den ansatte landinspektør skal stille bil til rådighed ved udførelse af sit arbejde. Det er en forudsætning for en sådan aftale, at kørselsbehovet er minimum km om året. De korte km afregnes efter den til enhver tid gæ1dende regel for staten. Er der udearbejde eller repræsentative opgaver forbundet med den ansatte landinspektørs arbejde, stiller firmaet arbejdstøj til rådighed indenfor en beløbsramme pa kr /år + moms. Den ansatte har ret til at deltage i udvælgelsen af arbejdstøjet. Firmaet betaler udgift til eventuelt firmalogo udenfor beløbsrammen.

3 Ved samlet køb af arbejdstøj med firmalogo foretages udvælgelsen af firmaet i samarbejde med 1 repræsentant for medarbejderne. For personlige værnemidler og værnefodtøj - ud over almindeligt arbejdstøj - gælder "bkg. om brug af personlige værnemidler" og udgifter hertil afholdes af arbejdsgiveren ud over ovennævnte beløbsramme. Udgift til almindeligt arbejdstøj kombineret med værnemidler, f.eks. jakke og benklæder i gult eller orange med refleks som "Klasse 3 beklædning", kan afholdes af ovennævnte beløbsramme. Beløbsrammen begrænser ikke virksomhedens pligt til at holde medarbejderen forsynet med værnemidler. 3. Efteruddannelse Efteruddannelse er en pligt for virksomhed og medarbejder. I den enkelte virksomhed foretages en lobende efteruddannelsesplanlægning for virksomheden og dennes medarbejdere. Uddannelsesplanlægningen skal foregå i samarbejde mellem virksomhed og den enkelte ansatte. Såfremt en planlagt efteruddannelsesaktivitet falder uden for normal arbejdstid, er medarbejderens deltagelse i denne uden efterfølgende kompensationsfrihed. For kursusaktivitet, der er obligatorisk for konkrete opgavers udførelse (sikkerhedskurser til offshore-, vej- og banemåling og lignende), kan der aftales kompensationsfrihed for forbrugt tid udover normal arbejdstid. Efteruddannelsesaktiviteter kan normalt ikke afholdes pa arbejdsfrie dage. Den ansatte landinspektør har ret til årligt at disponere over 6 dages frihed med løn til efteruddannelse samt et beløb pa kr. + moms/hr til dækning af dokumenterede rejse- og kursusudgifter og "Landinspektørens Lovsamling" eller tilsvarende juridisk opslagsværk. Derudover afholder firmaet rejseudgifter og mødeomkostninger i forbindelse med årsmøde og Nyborg-møde. Det afsatte beløb kan efter fælles aftale mellem virksomheden og medarbejderen anvendes til intern og/eller ekstern uddannelse, herunder også et fleårigt uddannelsesforløb. Kursusmidler kan efter aftale overføres fra år til år. Midler der ikke er brugt ved medarbejderens fratræden udbetales ikke, men vil kunne anvendes til et uddannelsesforløb, som er aftalt forud for eller i forbindelse med medarbejderens fratræden. Hvor en ansats tilhørsforhold til firmaet gør det naturligt, kan der i forbindelse med uddannelsesplanlægningen i firmaet træffes særskilt aftale om uddannelse af længerevarende kompetencegivende karakter som f. eks. åben uddannelse. I en sådan lokal aftale mellem firma og ansat kan bl.a. indgå aftale om løn under fravær til uddannelse eller anden understøttelse fra firmaet i uddannelsesperioden. 4. Arbejdstid, ferie og frihed Aftalen er baseret ph en normal arbejdsuge pa 37 timer. Den normale daglige arbejdstid skal ligge i perioden kl Ferieberegning og ansættelse i øvrigt sker i overensstemmelse med ferielovens og funktionærlovens bestemmelser, idet dog ferietillæg i henhold til ferielovens 23 stk.2 er 1 ½ %.

4 Udover de til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte søgnehelligdage er jule- og nytårsaftensdag betalte fridage. Stk. 5 Funktionæren og virksomheden kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Der kan maksimalt overfores sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter at ferie overfores, skal al overfort ferie afholdes. Funktionæren og virksomheden skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. Overenskomstens patter anbefaler, at man anvender den mellem parterre udarbejdede aftale. Hvis funktionæren på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær er forhindret i at holde ferie, kan funktionæren og virksomheden desuden træffe aftale om, at ferien overfores til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor. Hvis en funktionær, der har overfort ferie, fratræder inden al ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 i forbindelse med fratræden af virksomheden. Ved overførsel af ferie skal virksomheden inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. Ferie i et omfang svarende til overfort ferie kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden. Uoverensstemmelser om overførsel af ferie behandles efter 13. Det er alene aftalte fravigelser fra ferielovens bestemmelser, som behandles efter 13. Stk. 6 Den ansatte har ret til frihed med løn en dag i forbindelse med barns sygdomsperiode. Stk. 7 Udover ferie i henhold til ferieloven er indført særlige feriefridage for medarbejdere omfattet af nærværende overenskomst. Den ansatte har ret til afholdelse af 5 feriefridage inden for et ferieår. Om retten til at afholde feriefridage gælder: a. Berettiget til afholdelse af feriefridage er ansatte, der forudgående har været beskæftiget i firmaet uafbrudt i 6 måneder. Kravet om 6 måneders forudgående beskæftigelse gælder ikke ved skifte af ansættelsessted inden for dette overenskomstområde. b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. c. Ved afholdelse af feriefridage ydes sædvanlig løn. d. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser, efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte ansatte. Den ansattes ønsker bør imødekommes, med mindre hensynet til firmaets drift hindrer dette. e. Holdes feriefridage ikke inden ferieårets udløb, kan funktionæren inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til sædvanlig løn pr. ubrugt feriedag, hvorefter kompensationen udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Ikke afholdte feriefridage kan også efter aftale mellem firmaet og funktionæren overføres til næste ferieår. Ved fratræden udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. f. Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår.

5 5. Flextidsordning Der kan lokalt mellem virksomheden og den ansatte træffes skriftlig aftale om flextidsordning. Ordningen kan fravige reglerne i 4, stk. 1 og 2, således at den samlede arbejdstid over aftaleperioden baseres pa den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. En flextidsordning skal indeholde bestemmelser om arbejdstid. Arbejde ud over den aftalte arbejdstid honoreres efter reglerne i 7. Aftalen skal indeholde bestemmelse om opsigelse af aftalen. Det er en forudsætning for indgåelse af lokal flextidsaftale, at der er enighed herom mellem parterne, ligesom hver af disse er berettiget til at forelægge denne for de respektive overenskomstparter til godkendelse. Stk. 5 En lokal aftale om flextidsordning må ikke ud fra en samlet vurdering være en forringelse af overenskomsten. 5. B Seniorordning Stk 1 Ansatte landinspektører har fra det kalenderår, der ligger 5 år før folkepensionsalderen, ret til en Seniorfridag med løn fra 1. april 2013 og yderligere en fra 1. april Anciennitet Lønancienniteten beregnes fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået eksamen, og regnes normalt efter det antal år, den pågældende efter bestået eksamen har været beskæftiget med relevant arbejde, idet tvungen militærtjeneste, civil værnepligt og barselsorlov medregnes. Der tillægges den deltidsansatte anciennitet årligt, forudsat der året igennem arbejdes mindst 15 timer ugentligt. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende anciennitetsalder afgøres i forening af PLF's og ALF's forhandlingsudvalg. I særlige tilfælde kan de to forhandlingsudvalg i forening godkende en mellem arbejdsgiver og ansat truffen overenskomst om fastsættelse af lønanciennitet efter andre regler. 7. Overarbejde Overarbejde defineres som arbejde ud over normalt aftalt timetal pr. dag, der er beordret eller af den ansatte vurderes som nødvendig for opgavens rettidige udførelse.

6 Ved beregning af normalt, aftalt timetal indgår sygdom, afspadsering, aftalt frihed med løn, herunder borgerligt ombud. Hvis der udbetales honorar, modregnes dette i forhold til anvendt tid inden for og uden for arbejdstiden. Overarbejde skal så vidt muligt afspadseres. Eventuel betaling kan kun ske efter aftale med den ansatte, jfr. dog 7 stk. 6. Afspadsering skal ske hurtigst muligt og skal i øvrigt placeres efter aftale med indehaverne eller en af indehaverne hertil bemyndiget person. Den ansattes ønske om placering af afspadsering skal dog imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med opgavernes udførelse. Overarbejde afregnes såvel ved afspadsering som ved lønudbetaling med et tillæg pa 50 % for de første 3 overtimer og med 100 % for 4. og følgende overtimer samt for overarbejde på lørdage, sønog helligdage. Slutning of markarbejde inden for ½ time efter normal arbejdstid betragtes ikke som overarbejde. En sådan overskridelse af normal arbejdstid skal afregnes uden tillæg. Stk. 5 Ved lønudbetaling af overarbejde ydes timebetaling pa 1/160,3 af den pågældendes månedsløn (fuldtid) med de i stk. 4 nævnte tillæg. Stk. 6 Akkumuleret overarbejde udover 20 timer skal udbetales med de i stk. 4 nævnte tillæg ved forstkommende lønudbetaling, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Stk. 7 Ved overarbejde ud over 2 timer efter virksomhedens normale arbejdstid betaler virksomheden fortæring samt løn for en 30 minutters spisepause. 8. Graviditet og barsel En ansat landinspektør, der er gravid, skal give principalen meddelelse om svangerskabet senest 3 måneder for den forventede fødsel. Retten til fravær pa grund af graviditet, fødsel samt adoption tilkommer den ansatte landinspektør i henhold til gældende lovgivning. Arbejdsgiveren betaler til en kvindelig medarbejder sædvanlig løn under fravær i 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov). Endvidere betaler arbejdsgiveren sædvanlig løn under fravær på grund af barsel i indtil 14 uger efter fodslen (barselsorlov). I forbindelse med fodslen er faderen berettiget til sædvanlig løn i 2 uger (fædreorlov). Der optjenes ferie og pension under graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov i de nævnte tidsrum. Fra den 1. april 2011 betaler arbejdsgiveren udover de 14 ugers barselsorlov overenskomstmæssig løn under fravær i indtil 11 uger (forældreorlov). Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte foræ1der ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten moderen eller faderen. Der optjenes ferie og pension under forældreorlov i de nævnte tidsrum.

7 Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Samme rettigheder vedrørende graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov tilkommer adoptanter

8 Der ydes frihed med løn til graviditetsundersøgelser, såfremt disse ikke kan finde sted uden for normal arbejdstid. 9. Lokale aftaler og kutymer Lokale aftaler, kutymer mv. bibeholdes og forringes ikke af denne overenskomst. 9 A. Sikkerhedsrepræsentanter m.v Såfremt en virksomhed agter at opsige en sikkerhedsrepræsentant eller et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller -suppleant, skal ALF underrettes forinden dette sker og har derefter ret til at optage forhandling om sagen. En sådan forhandling skal i givet fald afholdes inden for 8 dage efter at underretningen har fundet sted. Opnås der ikke enighed om sagen ved forhandling, er ALF berettiget til at rejse spørgsmålet i henhold til reglerne om fagretlig behandling. Kapitel 2 - Pensionsordning 10 Enhver landinspektør med ansættelse hos en praktiserende landinspektør indtræder fra ansættelsens dato i Landinspektørforeningens kollektive pensionsordning. 11 Som bidrag til den ansattes pensionsordning, jfr. 10, betaler arbejdsgiveren 10 % af de i 1, stk. 2, nævnte lønninger, og de i 1, stk. 3, nævnte tillæg, og tilbageholder 5 % af de samme løndele i den ansattes løn. Ved deltidsansættelse reduceres de i stk. 1 nævnte pensionsbidrag til en størrelse, der beregnes ved: fuldt pensionsbidrag x timer/uge normalt timetal pr. uge, jfr. 4, 1 Ved overgang fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse kan det dog aftales, at det hidtidige pensionsforløb bevares. Pensionsbidragene indbetales af arbejdsgiveren til den af Den danske Landinspektørforening etablerede pensionsordning. Tvivlsspørgsmål vedrørende pensionsordningen afgøres of DdL's bestyrelse eller et af denne i henhold til DdL's love 16 nedsat pensions- og forsikringsudvalg, eventuelt efter forhandling med pensionsforsikringsselskabet, der administrerer pensionsordningen. Kapitel 3 - Udlandsansættelser 12 Følgende gælder ikke ved udlandsansættelse af landinspektører hos praktiserende landinspektører: 1, stk. 2-6 incl., 2, 3, 4, stk. 1-2 incl., 4, stk. 4-5 incl., 6, 7, 8 og 9.

9 Ved udlandsansættelse beregnes de i 11 stk. 1 nævnte pensionsbidrag af de i 1 stk.2 nævnte lønninger og de i 1 stk.3 nævnte tillæg. Kapitel 4 - Fælles bestemmelser 13 Foranstående aftale om løn- og ansættelsesvilkår administreres af de i henhold til Forhandlingsaftale af 11. maj 1993 mellem Praktiserende Landinspektørers Forening og Privatansatte Landinspektørers Forening nedsatte forhandlingsudvalg for de to foreninger. 14 Denne aftale, der afløser aftalen af 1. april 2011, træder i kraft den 1. april Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel, tidligst til den 1. april Protokollat vedrørende øvrige forhold: Der nedsættes senest den 1. september 2013 en arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde forslag til et nyt lønsystem med kortere lønskala og mulighed for individuel løndannelse. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde senest den 1. december 2014, således at forslag kan indgå i forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april Parterne udarbejder i fællesskab et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. Der nedsættes senest den 1. september 2013 en arbejdsgruppe, der har til formål at overveje ændring af talsmandsordningen til en tillidsrepræsentantordning. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde senest den 1. december 2014, således at forslag kan indgå i forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april Parterne udarbejder i fællesskab et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde. PLF udsender en præcisering til virksomhederne om, at frokostpausen ikke er arbejdstid. I de særlige tilfælde hvor en medarbejder pålægges at udføre arbejde i frokostpausen, medregnes dette i arbejdstiden og skal honoreres. ALF orienteres om formuleringen inden udsendelse, og kan komme med forslag til teksten. Den endelige tekst besluttes af PLF. En lignende udsendt præcisering fra 2008 kan danne grundlag for teksten. Der var enighed om, at den aktuelle formulering bør være skarpere end teksten i For Praktiserende Landinspektorers Forening For Privatansatte Landinspektorers Forening Pa PLF's vegne Pa ALF's vegne Søren Andersen Christian Peter Hansen

Overenskomst mellem PLF og ALF

Overenskomst mellem PLF og ALF Overenskomst mellem PLF og ALF Aftale pr. 1. april 2015 om løn- og ansættelsesvilkår for landinspektører ansat hos praktiserende landinspektører Kapitel 1 - Lønaftale 1. Område og løn De i nærværende overenskomst

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om løn- og ansættelsesvilkår for kort- og landmålingsteknikere ansat hos praktiserende landinspektører

Aftale pr. 1. april 2013 om løn- og ansættelsesvilkår for kort- og landmålingsteknikere ansat hos praktiserende landinspektører Overenskomst mellem PLF og KLF Aftale pr. 1. april 2013 om løn- og ansættelsesvilkår for kort- og landmålingsteknikere ansat hos praktiserende landinspektører 1. Område og løn Den ansatte korttekniker

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem PLF og TL

Overenskomst mellem PLF og TL Overenskomst mellem PLF og TL Aftale pr. 1. april 2015 om løn- og ansættelsesvilkår for tekniske funktionærer ansat hos praktiserende landinspektører 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter tekniske

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 -

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 - Overenskomst mellem Søfartens Ledere og Copenhagen Malmö Port AB for Vagtchefer og Havneassistenter gældende fra 1. april 2014 til 31. marts 2017-1 - 1 Overenskomstens område Overenskomsten er gældende

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere