Padborg Vandværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padborg Vandværk A.m.b.a."

Transkript

1 Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen til de andelshavere, der var mødt op til den ordinære generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. efter afslutning af vandværkets 9. regnskabsår. En særlig velkomst til vandværkets revisor: Statsaut. Revisor Claus Thomsen fra Sønderjyllands Revision, der er på valg. Også velkomst til medarbejderne på vandværket Svend Nielsen, Henning Hansen og Uwe Nissen. Rent praktisk oplyste Jeppe B. Jørgensen derefter, at der står øl og vand på bordene til fri afbenyttelse og senere på aftenen serveres en pariserbøf på vandværkets regning. Herefter gik vi over til dagsordenen. 1. punkt var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog andelshaver Iver H. Ottosen. Iver H. Ottosen blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig og dermed lovlig indvarslet ved annonce i Ugeavisen BovBladet den 13. marts og 27. marts Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget og takster for det kommende år forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Protokolfører: Monika Jensen

2 Ad. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden Jeppe B. Jørgensen: Vandværket har afsluttet sit 9. regnskabsår som forbrugerejet andelsselskab. Efter reglerne om målerkontrol skiftede vandværkets personale i månederne januar, februar og marts stk. vandmålere. Allerede i oktober og november 2011 havde vi skiftet de 45 stk. vandmålere, der skulle indsendes til kontrolmåling. I oktober og november 2012 blev der af en målerserie på i alt 259 stk. skiftet 33 vandmålere, som blev indsendt til målerkontrol, da de havde siddet 6 år siden monteringen. De indsendte vandmålere blev godkendt for en ny 3-årig periode. Denne godkendelse gælder dermed for hele målerserien. Når den godkendte periode på 3 år er gået vil resten af målerserien blive udskiftet. Skønt nye regler for kontrol af vandmålere betyder, at kontrolmåling allerede skal foretages 6 år efter opsætning, vil hovedparten af målerne blive 9 år før udskiftning, hvilket dermed bliver som tidligere hvor kontrollen blev foretaget efter 8 år og resten af målerserien rien blev stiftet året efter. Padborg Vandværk var oprindeligt et vandværk, der udelukkende forsynede Padborg by. En del af ledningsnettet i dette byområde er etableret i perioden fra 1960 til I denne periode benyttede man til stikledninger desværre anboringsbøjler af alumi- nium samt rør og fittings af galv. jern. Disse stikledninger har på grund af tæring givet anledning til en del skader og utætheder, hvorfor Padborg Vandværk besluttede at udskifte et stort antal af disse gamle stik til mere tidsvarende materialer med anboringsbøjler af støbejern samt ventiler, rør og samlestykker af PE-materialer. En systematisk og planlagt udskiftning er også langt billigere end reparation af pludselige opståede brud, der indtræffer på tilfældige og ofte uheldige tidspunkter. I 2012 har Padborg Vandværk udskiftet vandstik til i alt 64 ejendomme i området omkring Kirkeforte i Frøslev og i Søndermoseområdet. Bestyrelsen har i 2012 besluttet at etablere et solcelleanlæg på taget af vandværks- bygningen på Toldbodvej. Solcelleanlægget etableres for at give vandværket en mere grøn profil og for at medvirke til en reduktion af den danske CO 2 -udledning. Det forventes endvidere, at solcelleanlæggets elproduktion vil give så stor en elbe- sparelse, at denne elbesparelse vil kunne forrente investeringen. 4 leverandører af solcelleanlæg blev anmodet om tilbud. Vandværket modtog imidlertid kun 3 tilbud, idet én af leverandørerne meddelte, at man ikke havde tid til at komme og besigtige bygningen. På det sydvendte tag på vandværksbygningen var der plads til etablering af 12 kw bestående af 48 stk. solcellepaneler. Bedste tilbud modtog vandværket fra firmaet Pettinaroli A/S i Middelfart, der for 48 stk. solcellepaneler, 12 kw inverter, tagkroge, monteringsskinner og diverse kabler ville levere til en samlet pris på ,13 kr. 2

3 Padborg Vandværk valgte at lade vandværkets eget personale montere solcellepanelerne på taget, medens eltilslutningen blev udført af elinstallatørfirmaet Herluf Jørgensen. Solcelleanlægget er koblet på elnettet i december 2012, og solcellerne har indtil nu produceret kwh. Padborg Vandværks hovedværk på Toldbodvej er bygget i 1974 og taget i brug i Vandværket var fra starten et relæstyret vandværk, men blev i 1992 forsynet med ny automatik og SRO-anlæg, hvorved vandværket blev computerstyret. SRO står for Styring Regulering Overvågning. SRO-anlægget fra 1992 fungerede stadig upåklageligt, men der kunne ikke længere skaffes reservedele til anlægget, hvorfor forsyningssikkerheden var truet, og vandværkets bestyrelse derfor besluttede at udskifte SRO-anlægget med et nyt i SRO-anlæggene på både vandværket på Toldbodvej og vandværket på Vejbækvej er opbygget og serviceret af personale hos Krüger A/S. Styringen på begge værker samarbejder om at holde vandtryk på det fælles ledningsnet og vandtårn, hvorfor vi er meget afhængige af, at de 2 SRO-anlæg taler sammen. Krüger A/S ligger da også inde med styrediagrammer til begge anlæg. Af hensyn til funktionsgarantien valgte vi derfor kun at indhente tilbud på nyt SRO-anlæg til Toldbodvej fra Krüger A/S. Efter flere måneders projektering og programmering blev SRO-anlægget instal- leret i december Vandværket har i 2012 haft i alt 8 ledningsbrud. 3 af disse ledningsbrud skyldtes dog graveskader forårsaget af andre ledningsejere eller deres entreprenører. Ledningsnettet har således kun givet årsag til 5 ledningsbrud, hvilket er et utroligt lille antal når man tager i betragtning, at vandværket nu har over 200 km ledningsår med det nye prisloft i henhold til den af Folketinget vedtagne net var andet Vandsektorlov. Prisloftet gælder for alle vandværker, der afregner mere end m 3 vand til forbrugerne eller til andre vandværker. Forsyningssekretariatet udsendte den 2. september 2011 det prisloft, der i 2012 skulle gælde for Padborg Vandværk. Efterfølgende udarbejdede bestyrelsen et budget, der gjorde det muligt at overholde det udmeldte prisloft. En af betingelserne i dette prisloft var, at vandværket skulle nedbringe sin overdækning, idet de nye regler ikke tillader, at vandværkerne har større likvid kapital til imødegåelse af uforudsete hændelser i form af f.eks. forureninger eller større ledningsbrud. Der må heller ikke længere foretages opsparring til nye store investeringer, som derfor fremover kun kan finansieres ved optagelse af lån. Padborg Vandværk skulle i henhold til prisloftet nedbringe sin likvide formue med kr. i

4 I 2012 blev en del udmeldte prisloft dog underkendt af konkurrenceankenævnet, hvorfor samtlige udmeldte prisloft for 2012 skulle revideres. Padborg Vandværk fik således den 28. september 2012 altså mere end et år senere udmeldt et nyt prisloft Et tidligere udmeldt effektiviseringskrav var nu bortfaldet og vandværkets samlede Indtægtsramme var hævet fra kr. til kr. en stigning på ca kr. Skønt bestyrelsen er imod den centrale styring, som er trukket ned over vandværkerne, har Padborg Vandværk på enhver måde overholdt det udmeldte prisloft for Med ensartet omkostningsniveau havde vandværket heller ikke for 2013 forventet noget effektiviseringskrav, med i vort udmeldte prisloft for 2013 er der nu pludselig stillet krav om at effektivisere vandværkets drift med kr. Af udmeldte takster for de vandværker, r, der er omfattet af prisloft, har vi tidligere konstateret, at Padborg Vandværk i 2011 var blandt den billigste femtedel. Der har siden da ikke været udmeldt takster fra Forsyningssekretariatet, men vi har for 2012 og 2013 kun haft en samlet prisstigning på 8 øre pr. m 3, hvorfor Padborg Vandværk nu må ligge endnu bedre. Padborg Vandværk har i 2011 oprettet sin egen hjemmeside. På adressen Bestyrelsen erindrer om, at man kan hente mange værdifulde oplysninger om vandværket på hjemmesiden. Vandværket har i 2012 fået analyseret vandet i henhold til de gældende bestem- melser om analysehyppighed og diverse sporestoffer. Der er på hvert af værkerne udtaget 1 udvidet- og 1 normalkontrol. Derudover er der analyseret 3 forbrugerprøver fordelt i vort forsyningsområde. På ingen af boringerne ved vore værker er der i 2012 udført boringskontrol, idet boringskontrol kun skal foretages hver 5. år for hver boring. Samtlige analyser viser, at vandkvaliteten i vort forsyningsområde er i orden og på pesticidområdet er der end ikke konstateret spor af pesticider. Dog blev på ét af værkerne konstateret en overskridelse af indholdet af nitrit, men ved den efterfølgende omprøve var vandet i orden. Der er desværre for mange af vore forbrugere, som ikke betaler sine vandrater til tiden. Således har vi for 1. rate i 2012 måttet udsende rykkere til 79 forbrugere og lukkevarsler til 31 forbrugere. Enkelte forbrugere kan have glemt at betale, men hovedparten af de forbrugere, som modtager rykkere er de samme hver gang. Vandværket vil fortsat opfordre forbrugerne til at få lagt afregningen ind i Nets det, der før hed PBS, så I ikke som forbruger risikerer at glemme betalingen. Bestyrelsen har i 2012 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Et fast punkt på disse møder er forelæggelse af regnskabsrapport, så Bestyrelsen hele tiden kan følge vandværkets økonomiske stilling. Padborg Vandværks fremtid. Padborg Vandværk vil på sigt komme under økonomisk pres på grund af det nyindførte prisloft, men da begge værker og hele vort ledningsnet er godt vedligeholdt, mener vi dog, at vi med få nedskæringer på driften kan overholde prisloftet uden, at det vil gå ud over forsyningssikkerheden. 4

5 I filtersalen har vi konstateret problemer med fugt, der er trængt op til lecaelementernes armeringsjern, der derved danner rust, som får det dækkende betonlag til at skalle af. Vi har derfor påbegyndt året 2013 med en renovering af loftet i filtersalen og montering af nyt nedhængt loft, der er godkendt til levnedsmiddelvirksomheder. I det kommende år skal vi også i gang med at renovere vandværkets 3 boringer ved Toldbodvej. Boringerne vil blive forsynet med overjordiske råvandsstationer og de nye råvandspumper skal forsynes med hastighedsregulering. Der er godkendt en ny lokalplan for en udvidelse af industriområdet vest for motorvejen ved Kliplev. Vi forventer, at en del af dette lokalplanområde skal byggemodnes i Padborg Vandværk erhvervede for flere år siden vandled- ningsnettet i industriområdet vest for motorvejen ved Kliplev, hvorfor vandværket også vil skulle etablere vandforsyningsnettet i det nye lokalplanområde. Det er fortsat bestyrelsens mål, at driften og serviceniveauet skal være så optimalt som muligt og at forbrugerne får det bedste, det reneste og det billigste vand med det produktionsapparat, som vandværket råder over. Sluttelig vil jeg også i år sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og sagligt samarbejde i det forløbne år. Der skal også lyde en tak til medarbejderne og administrator for veludført arbejde og et godt samarbejde med bestyrelsen i det forløbne år. Dirigenten satte derpå beretningen til debat. Walter Lassen spurgte om vi opponerer mod prisloft. Bestyrelsen svarer at vi gør hvad vi kan. Gennem sammenslutningen af private vandværker (FVD) har vi kæmpet i 2 år for at de private vandværker kan blive fritaget for prisloftet eller at den udpumpede vandmængde på m 3, der gælder for prisloftet forhøjes, så kun et mindre antal private vandværker bliver omfattet af prisloftet. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabet for 2012 blev gennemgået af administrator Børge V. Nielsen. Regnskabet blev inden gennemgangen udleveret til samtlige deltagere i generalforsamlingen. Regnskabet udviser et driftsresultat på minus kr. imod et budgetteret underskud på kr. og en samlet egenkapital i vandværket på kr. Hele regnskabet er nu opbygget efter reglerne om prisloft, der er reguleret på baggrund af en ny åbningsbalance pr. 1/ med enhedspriser fastlagt af Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen. 5

6 Vandværket har ikke længere meget selvbestemmelsesret. Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft, som skal overholdes af vandværket. Den store egenkapital vil give meget store afskrivninger i de kommende år, hvorfor vandværket igennem en årrække vil få driftsunderskud. Vandværket er tillige blevet skattepligtig, tepligtig, men med åbningsbalancens store enhedspriser, vil tilsvarende store afskrivninger give underskud i mange år frem. Der er dog stadig tvivl om, hvorvidt Skat vil acceptere disse afskrivninger, hvorfor der senere kan blive pålignet skat for regnskabsåret. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet for blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 4 Budget og takster for det kommende år forelægges til godkendelse. Børge V. Nielsen gennemgik budgettet, der var indeholdt i det udleverede regnskab. Budgettet for 2013er sammenstillet med regnskabet for 2012 og kan derved direkte sammenlignes med forbruget i På grund af den store opskrivning af historiske anlægsinvesteringer, er der budgetteret med et driftsunderskud på kr. Der er for 2013 budgetteret med uændrede takster som i På anlægssiden er der budgetteret med kr. til målerudskiftning og kr. til renovering af råvandsstationerne på Toldbodvej med nye råvandspumper og overjordiske afslutninger. Endvidere kr. til byggemodning, kr. til udskiftning af stik på ledningsnettet og kr. til udvidelse af ledningsanlæg. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til budget og taksterne. Ove Rasmussen forespurgte, om der i det afsatte beløb til elforbrug var taget hensyn til produktion fra solcelleanlæg. Børge V. Nielsen svarede, at budgettet var udarbejdet inden solcelleanlægget blev etableret, hvorfor der i det budgetterede beløb ikke var taget hensyn til produktion fra solcelleanlægget. Budgettallene bliver på et meget tidligt tidspunkt indberettet til forsyningssekretariatet. Reimer Hansen forespurgte om udpumpet vandmængde og ledningstab. Børge V. Nielsen oplyste, at den udpumpede vandmængde i 2012 var på ca m 3 og at ledningstabet i 2012 havde været under 0,5 %. 6

7 Budget og uændret takst som i 2012 blev derefter enstemmigt godkendt. Ad 5 Behandling af indkomne forslag. Jeppe B. Jørgensen oplyste, at der ikke var indkommet forslag, men at vandværket har haft henvendelse fra Uge Vandværk, der har forespurgt om betingelser ved evt. fusion. Uge Vandværk har fået oplyst vore standardbetingelser for fusion med mindre vandværker. Disse er for få år siden godkendt af generalforsamlingen, da en evt. fusion med Fårhus Vandværk blev behandlet. Walter Lassen forespurgte om størrelsen af Uge Vandværk. Svend Nielsen kunne oplyse, at Uge Vandværk har 107 forbrugere og udpumper m 3 årligt. Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen kan arbejde videre med en evt. fusion med Uge Vandværk og godkende en sådan fusion på de sædvanlige betingelser. Ad 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Jeppe B. Jørgensen, Børge V. Nielsen og Monika Jensen blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Suppleanterne Erik Broe Petersen og Gitte Hansen havde meddelt, at de var villige til genvalg. Erik Broe Petersen var p.g.a. sygdom ikke til stede. Jes Petersen blev tillige foreslået som suppleant. Gitte Hansen blev valgt som 1. suppleant og Jes Petersen blev valgt som 2. suppleant. Ad 7 Valg af revisorer. Sønderjyllands Revision repræsenteret ved statsautoriserede revisor Claus Thomsen blev genvalgt uden modkandidater. Ad 8 Eventuelt. 7

8 Ejnar Fabricius henviste til annoncen om generalforsamlingen, hvori står, at regnskab kan bestilles på vandværket. Han mener at der bør tydeliggøres, at man kan deltage uden forudgående henvendelse eller afhentning af regnskab. Jeppe B. Jørgensen lovede at ændre dette fremover. Regnskabet vil fremover blive udlagt på vandværkets hjemmeside før generalforsamlingen og tillige vil vi oplyse om, at regnskabet udleves under generalforsamlingen. Der var ikke flere, som ønskede ordet under eventuelt. Dirigent Iver H. Ottosen konstaterede herefter, at dagsordenen var gennemført og hans job dermed afsluttet, idet han takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden Jeppe B. Jørgensen takkede ordstyreren for hans sikre styring igennem generalforsamlingen. Formanden Jeppe B. Jørgensen takkede de fremmødte for deres interesse for vandværket og oplyste, at vandværket herefter var vært ved en pariserbøf og efterfølgende kaffe. Generalforsamlingen afsluttet kl Sign. Iver H. Ottosen dirigent Sign. Monika Jensen protokolfører 8

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Referat af ordinær generalforsamling nr. 50 i Sorgenfrivængets Ejerlaug fredag den 13. november 2009, afholdt i Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere