Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde"

Transkript

1 Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., Thyborøn kanal etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Teknisknotat. Kystdirektoratet. December Knudsen, S.B., Toxvig Madsen, H. og Ingvardsen, S.M., Thyborøn Kanal 2009 Teknisk rapport. Kystdirektoratet. December Indholdsfortegnesle Indledning Sammenfatning Vurdering af omkostninger til oprensning og klapning af materialet Bortskaffelse Forøgelse af driftsudgifterne efter uddybningen Konsekvenser af en uddybning på vandstandene i den Vestlige del af Limfjorden Referencer Bilag Bilag 2a Tegning 1 Thyborøn Kanal 1

2 Indledning Kystdirektoratet er anmodet om at vurdere omkostningerne ved at etablere og opretholde en vanddybde på 10 meter i Thyborøn Kanal fra Nordsøen og frem til Thyborøn Havn. Udgangspunktet er, at der til enhver tid skal være mindst 10 meter (kote -10 m DVR90) overalt i sejlrenden. Denne undersøgelse indeholder: en geologisk undersøgelse der kortlægger mængden af sand og ler, der skal fjernes i forskellige forslag til sejlrender. Uddrag af hovedrapport er vedlagt som bilag sammen med de tilhørende kort, der viser de forskellige forslag til sejlrender forslag til hvor leret kan klappes (bortskaffes) hvilke konsekvenser en uddybning har på vandstandene i den vestlige del af Limfjorden vurdering af omkostninger til oprensning og klapning af materialet en vurdering af evt. forøgelse af driftsudgifterne efter uddybningen Sammenfatning Udgifterne til etablering af den nævnte dybde er vurderet til at udgøre 43 mio. eller 124 mio. kr. afhængigt af, om der vælges den sydlige eller nordlige sejlrende. Den årlige udgift til at vedligeholde dybden er efterfølgende vurderet som en merudgift, hvis sandet nyttiggøres til kystfodring eller som en reel udgift, som erfaringsmæssig er den pris, der betales for sand oprenset i Thyborøn Kanal. Merudgiften til kystfodring bliver ca. 1,4 mio. kr. for den sydlige sejlrende og 3,7 mio. kr. for den nordlige sejlrende. Hvis der benyttes den reelle udgift, som erfaringsmæssig er den pris, der betales for sand oprenset i Thyborøn Kanal, medfører dette, at omkostningen til den årlige udgift til at vedligeholde dybden bliver ca. 8,6 mio. kr. for den sydlige sejlrende og 27,7 mio. kr. for den nordlige sejlrende. Det bør understreges, at de skønnede udgifter til vedligeholdelse er forbundet med stor usikkerhed. Vurdering af omkostninger til oprensning og klapning af materialet I det følgende gengives beregningerne af udgifterne, de anvendte forudsætninger samt relevante forbehold: Dybder For til stadighed at kunne garantere en dybde til -10,0 m(dvr90), anses det for nødvendigt at uddybe til -12,5 m (DVR90) i den ydre del af Thyborøn Kanal. Dette skyldes, at der løbende sker en tilsanding, og at der i sejlløbet kan dannes sandbølger på op til 2 m højde. Uddybningsmateriel der anvendes til opgaven Til uddybning i sandlaget er der til beregningerne valgt slæbesugning. Da det ikke kan påregnes at nyttiggøre det tynde sandlag over lerlaget, er der regnet med en højere m³-pris for uddybningen end for den efterfølgende vedligeholdelse af sejlrenden. Til uddybningen i ler er regnet med en spandkædemaskine. Uddybningsmængder Forslag Sand Ler I alt Sydlig sejlrende m³ m³ m³ Fyrlinje m³ m³ m³ Nordlig sejlrende m³ m³ m³ Indsejling m³ m³ Tabel 1: Uddybningsmængder i fast mål. Der er i alt undersøgt fi re mulige sejlrender, se bilag 2a. I dette notat er der fokuseret på den sydlige og nordlige sejlrende, se Tegning 1. Den eksisterende fyrlinje er medtaget til sammenligning. Endvidere er der i Tabel 1 angivet den sandmængde, der skal fjernes i selve indsejlingen til Thyborøn Havn. Pris på uddybning Forudsætninger for prissætning: Priserne for uddybningen regnes i 2011-niveau. Klapplads for ler regnes placeret maks. 8 sømil fra kanalmundingen. Sandet nyttiggøres til kystfodring på strækningen fra Langerhuse til Agger. Priserne fra 2011 er korrigeret fra løst til fast mål (~ +15 %). Den sydlige eller den nordlige placering af sejlrenden er ikke godkendt af Thyborøn Havn. Miljøudgifter Tilladelse til uddybning kr VVM grundet uddybning kr Klaptilladelse, ler (unders. vedr. bunddyr) kr Flytning af fyrlinje eller fl ydende afmærkning kr sum kr

3 Enhedspriser Materiel Mobilisering / demobilisering Fast mål Kr. / m³ Løst/mål Kr. / m³ Slæbesuger Spandkædemask Tabel 2: Enhedspriser på slæbesuger og spandkædemaskine. Slæbesuger skal benyttes til sandmængden, hvorimod spandkædemaskine skal foretage uddybningen i leret. I forbindelse med uddybningen i indsejlingen til havnen kan sandet indgå i fællesaftalen, hvorved der vil være en ekstra udgift på 7,5 kr/m³. Dette betyder, at prisen vil blive, som det fremgår af tabel 3, på ca. 3 mio. kr. Benyttes sandet som kystfodring på Limfjordstangerne, men ikke i forbindelse med fællesaftalen vil prisen stige til 10 mio. kr. (tabel 3). Drift Fyrlinie Forøgelse af driftsudgifterne efter uddybningen Indsejlning Sandpude I alt xx Tabel 4: Årlig oprensning i indsejlingen og i fyrlinjen samt sandpuden. Mængderne er angivet i m³ i løst mål. Forudsætninger for den fremtidige mængde og pris: De samlede omkostninger til uddybning af den sydlige eller den nordlige sejlrende til -12,5 m (DVR90), bliver hhv. 43 mio. kr. og 124 mio. kr. Bortskaffelse Der er set på to forskellige løsninger mht. bortskaffelse. Oplægning af ler på NØ-siden af kanalen Til denne løsning skal det undersøges, om leret har en styrke, der gør, at leret er velegnet til at placere / klappe på lavt vand på NØ-siden af Thyborøn Kanal. Formålet er at reducere konsekvensen af uddybningen ved at kompensere for tværsnitsforøgelsen. Det er endnu usikkert, om det er muligt at få en tilladelse til dette, og om leret er velegnet til klapning i kanalen. Klapning af leret i Nordsøen Der skal foretages en ansøgning om tilladelse til ny klapplads i Nordsøen. Da der er tale om ler, vil det sandsynligvis være nødvendigt at klappe materialet i en afstand af 8 sømil fra havneindsejlingen. Merudgiften til oprensningen af sand i Thyborøn kanal og hvad der er benyttet til fodring på Limfjordstangerne, er erfaringstal og opgjort til 5-10 kr. /m³, i gennemsnit: 7,5 kr/m³. Prisen på 26 kr. pr. m³ er et erfaringstal fra budgetanalysen. De fremtidige mængder er skønnet med meget stor usikkerhed ud fra erfaringer fra uddybning ved andre havne på Vestkysten og i Vadehavet. Tallene svinger mellem 3,5 og 155 % pr. meter, der uddybes.: Baseret på den oprensede mængde i år, samt at mængden øges med 37 % pr. meter (dybden øges i forhold til den aktuelle dybde på ca. 9,5 meter i gennemsnit): ( *0,37*3) = m³ * 26,00= mio. kr. Mængden er baseret på historiske tal - evt. stigende mængder er ikke indregnet. Vedligeholdelse af den nordlige sejlrende skønnes til 3 gange vedligeholdelsen af den sydlige sejlrende, da den nordlige er væsentligt længere, og udgangsdybden er mindre. Forskellen svarer til 25,7 mio. kr. Forslag Mob. / demob. Kr. Slæbesuger Kr. Spandkæde Kr. I alt Kr. Sydlig sejlrende Fyrlinje Nordlig sejlrende Indsejling (26 kr./m³) Indsejling (7,5 kr./m³) Tabel 3: Priser for de enkelte uddybninger. Slæbesuger benyttes til sandmængden, hvorimod spandkædemaskine foretager uddybningen i leret. Der er regnet på 2 scenarier mht. uddybningen i indsejlingen til havnen. 3

4 Konsekvenser af en uddybning på vandstandene i den Vestlige del af Limfjorden Et af resultaterne af undersøgelsen foretaget af Christensen (2011a og b) er, at et øget tværprofi l i kanalen har indfl ydelse på sandsynligheden for forhøjet vandstand i den vestlige Limfjord. Det er påvist af Christensen (2011 b), at stormfl odsvandstanden i Limfjorden vil blive forøget med 1-2 cm, hvis besejlingsdybden øges til -10 m (DVR90). Det er endvidere påvist, at en fortsættelse af den nuværende udvikling frem til 2060 vil forårsage maksimalvandstande, der er 20 cm højere end i dag. Hvis denne udvikling skal standses, vil en af de løsninger, der tager hånd om fl est mulige udfordringer i Thyborøn Kanal, være at forlænge høfde 58/59. Hvis den sydlige placering af sejlrenden vælges, vil den forhindre en forlængelse af høfde 58 eller høfde 59 der har til formål, at reducere stormfl odsvandstandene i Limfjorden. Vælges den nordlige placering af sejlrenden, er valget frit mellem de enkelte løsningsforslag, så vandføringen i Thyborøn Kanal begrænses til den ønskede vandføring. Det er klart, at der kan opnås store besparelser på anlægget af sejlrenden, hvis staten kun skal tilstræbe en dybde på -10 m (DVR90). Hvis der f.eks. kun uddybes til -11 m (DVR90), vil anlægsudgifterne reduceres væsentligt, men udgifterne til vedligeholdelse vil stige, da der skal oprenses med kortere intervaller, og der vil være perioder, hvor der ikke er 10 m i sejlrenden. Referencer Christensen, B. B (2011a): Stormfl odsundersøgelse i Limfjorden. Modelgrundlag, kalibrering og følsomhedsanalyse. Teknisk Notat. Udarbejdet af DHI for Kystdirektoratet. Marts 2011 Christensen, B. B (2011b): Stormfl odsundersøgelse i Limfjorden. Teknisk Notat ny batmentri og uddybning til 10 meters vanddybde. Udarbejdet af DHI for Kystdirektoratet. Marts 2011 Bilag: Thyborøn Kanal Undersøgelser vedr. uddybning af Thyborøn Kanal 2011 GEO projekt nr Rapport 1, Alternativer Staten garanterer i dag -8 meters dybde (DVR90) i Thyborøn Kanal. For at sikre dette, oprenser Kystdirektoratet til en væsentlig overdybde, hvor der er behov for det. I store dele af resten af kanalen, er de naturlige dybder væsentligt over de 8 meter. Faktisk kan man store dele af året fi nde en rute på 9-10 m (DVR90) gennem kanalen. Indsejlingskorridoren fra Thyborøn Kanal til Thyborøn Havn har dog en meget lille naturlig dybde og kræver jævnlige oprensninger. 4

5 Nordlig sejlrende Sydlig sejlrende KYSTDIREKTORATET Uddybning til 10 m DVR90 i Thyborøn Kanal Mål: 1:30000 Projekt: htm/bbk Rev.: Godkendt: SMI Tegn. nr. 1 Nr. 110 Gr

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Tillæg til rapport om Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Thomas Ruby Bentzen Torben Larsen DCE Contract Report No. 115 Institut for Byggeri

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke

Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Billedkilde: Mårup kirkes venners hjemmeside http://www.maarupkirke.dk/ Økonomisk evaluering v. professor

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse Detteansøgningsskemabenyttesvedansøgningomtilladelsetiletableringellerrenoveringafkystbeskyttelse. Huskatlæsevejledningenpåside7,førskemaetudfyldes. Eventuellespørgsmåltilansøgningsskemaogvejledningrettestilkystdirektoratetpåtlf.nr.99636363ellerviae

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere