OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER"

Transkript

1 OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1

2 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten omfatter scenografiske opgaver udført for teatre som er tilsluttet BTS/FAST. 2. SCENOGRAFENS ARBEJDSOMRÅDE Stk. 1. Scenografen udvikler det overordnede visuelle udtryk for forestillingen. Stk. 2. En scenografisk opgave indenfor overenskomstens område omfatter normalt, og alt efter behov og opgavens karakter: Deltagelse i forberedende møder. Udarbejdelse af skitser og endelig model. Udarbejdelse af målfaste arbejdstegninger og kostumeskitser med materialebeskrivelser. Deltagelse i arbejdet med forestillingens lyssætning. Tilstedeværelse i prøveforløbet. Deltagelse i produktionsmøder. Tilsynsførelse ved den håndværksmæssige udførelse efter aftale. Deltagelse i håndværksmæssig udførelse efter aftale. 3. AFLØNNING Stk. 1. En normal scenografisk opgave aflønnes med 3 måneders løn. Stk. 2. Scenografen aflønnes efter anciennitet, og minimum efter følgende skalatrinsforløb i statens lønsystem; Lønramme 3 skalatrin Lønramme 4 skalatrin Lønramme 5 skalatrin Lønramme 6 skalatrin Stk. 3. Teatret fastlægger inden sæsonstart i hvilken lønramme teatret som et minimum indplacerer sine ansatte for den pågældende sæson. Denne lønramme anføres i kontrakten. Stk. 4. Fastsættelse af anciennitet aftales mellem teatret og scenografen på baggrund af scenografens hidtidige beskæftigelse indenfor faget. 3 scenografiske opgaver opgøres som 1 anciennitetsår. Scenografer stiger 1 løntrin for hvert anciennitetsår. Stk. 5. Evt. efterfølgende arbejde på den oprindelige scenografi indenfor 36 måneder fra premieredatoen, honoreres med 1/15 månedsløn pr. dag. 2

3 Stk. 6. Arbejde i umiddelbart forlængelse af den i kontrakten anførte ansættelsesperiode, honoreres dog med 1/20 månedsløn pr. dag. Stk. 7. Der kan indføres ligeløn på et teater. Denne udgør i så fald min. skalatrin FORSØGSORDNING Stk. 1. Hvis scenografens arbejde i omfang eller indhold væsentligt afviger fra de opgaver, der er beskrevet i 2, kan scenografen og teatret aftale en anden aflønning, afpasset opgaven og den enkelte produktion. Stk. 2. Hvis teatret og scenografen er enige om at opgaven er væsentligt mindre eller større end en normal scenografisk opgave, skal dette anføres i kontrakten med nøje angivelse af opgavens omfang samt det aftalte antal lønmåneder. Stk. 3. Tvivlsspørgsmål vedr. stk. 1. og 2. forelægges SDS og BTS/FAST. Stk. 4. Hvis scenografen aflønnes på andre vilkår end 3, er parterne forpligtet til at benytte en særlig kontrakt udarbejdet af BTS/FAST og SDS. Stk. 5. Kontrakter indgået i henhold til 4 kan af SDS rekvireres på teatrene. Teatret har pligt til at afgive oplysningerne. Stk. 6. I øvrigt gælder overenskomstens vilkår. 5. DISPENSATION Stk. 1. Teatre der ikke eller kun i meget ringe omfang modtager offentligt tilskud, eller teatre der gennemfører opsætninger under eller med helt specielle produktionsvilkår, kan søge SDS og BTS/FAST om tilladelse til at honorere på andre vilkår end de i overenskomsten fastsatte. Stk. 2. Begrundet ansøgning om dispensation efter 5 indsendes til behandling i SDS og BTS/FAST. Stk. 3. Evt. dispensation gives af BTS/FAST og SDS ud fra en samlet skønsmæssig vurdering af teatrets og produktionens vilkår. Stk. 4. Såfremt scenografen aflønnes efter 5, stk. 1, kan scenografien maksimalt benyttes til enten 35 opførelser, eller en samlet spilleperiode på i alt 15 måneder. Den valgte benyttelsesform skal fremgå af kontrakten. 3

4 Stk. 5. Såfremt teatret ønsker at benytte scenografien udover hvad der er aftalt i kontrakten, jfr. stk. 4, udarbejdes særlig standardkontrakt vedrørende honoreringen herfor mellem teatret og scenografen. Stk. 6. I øvrigt gælder overenskomstens vilkår. 6. PENSIONSORDNING Stk. 1. Scenografen pensionssikres i overensstemmelse med gældende aftaler mellem BTS/FAST og PFA-pension. Stk. 2. Pensionsbidraget udgør pr %, pr % og pr % af den aftalte løn og indbetales af teatret til PFA. Stk. 3. Såfremt ansættelsesforholdet er af kortere varighed end 2_ mdr. kan teatret vælge at udbetale et ferieberettiget løntillæg på 9,79% (pr ) og 10,67% (pr ) i stedet for at indbetale ovenstående pensionsbidrag. 7. FAST TILKNYTTET SCENOGRAF Stk. 1. Ved fast tilknytning forstås ansættelse i en sammenhængende periode på minimum 9 måneder. Stk. 2. Ved fast tilknytning aflønnes scenografen i henhold til aflønning for det øvrige kunstneriske personale på pågældende teater. Stk. 3. I øvrigt gælder overenskomstens bestemmelser, dog med de modifikationer der anses som en naturlig følge af de ansættelsesvilkår en fast tilknytning giver, i forhold til 3, 4,5, 9,16 stk. 1 & 2, 17 stk. 2. Stk. 4. Så længe ansættelsesforholdet opretholdes kontinuerligt, kan scenografierne anvendes af teatret. Efter ansættelsesforholdets ophør, kan scenografierne anvendes i max. 24.måneder. Ønsker teatret at benytte scenografierne udover denne periode, indgås særlig aftale med scenografen, jfr. 17, stk REJSE OG OPHOLD Stk. 1. Rejse og transportudgifter som scenografen afholder efter aftale med teatret refunderes af teatret. 4

5 Stk. 2. Opholds- og fortæringsudgifter dækkes efter bestemmelserne i ligningsloven. Teatret kan også vælge selv at stå for scenografens ophold, aftalen godkendes af scenografen. Disse aftaler skal fremgå af kontrakten. 9. LØNUDBETALING Stk. 1. Lønnen udbetales forholdsmæssig på de i kontrakten fastsatte terminer i forbindelse med arbejdets udførelse, dog således at sidste lønudbetaling senest sker i den måned, hvor premieren finder sted. 10. ARBEJDSTID Stk. 1. Den normale arbejdstid er 37 timer om ugen. Stk. 2. Arbejdstiden placeres efter aftale, dog normalt indenfor tidsrummet FERIE OG FRIDAGE Stk. 1. Scenografen er omfattet af ferielovens regler, samt lovgivningen vedr. dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag. Stk. 2. Den ansatte har ret til mindst 1 ugentligt fridøgn. Stk. 3. Det ugentlige fridøgns placering på ugedag aftales ved kontraktens indgåelse. Stk. 4. Følgende dage er fridage uden lønafkortning: 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, Påskelørdag, 1. og 2. Påskedag, 1. maj, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. Pinsedag, 5. juni kl , Juleaftensdag, 1. og 2. Juledag samt Nytårsaftensdag. 12. ANSÆTTELSESKONTRAKT Stk. 1. Forinden ansættelsesperioden påbegyndes indgås en kontrakt. Stk. 2. Kun de i tilknytning til nærværende overenskomst aftalte standardkontrakter må anvendes. Hvis teatret ændrer i standardkontrakten, skal dette udtrykkeligt fremgå af kontrakten. Stk. 3. Den i kontrakten anførte ansættelsesperiode kan ikke ændres uden skriftlig aftale mellem parterne. 5

6 13. SYGDOM Stk. 1. Scenografen oppebærer løn under sygdom, dog ikke mere end en trediedel af ansættelsesperioden og ikke ud over den i kontrakten fastsatte ansættelsesperiode. Stk. 2. Såfremt scenografen på grund af sygdom er forhindret i at færdiggøre scenografien til den fastsatte premieredato, kan teatret efter samråd med scenografen vælge en stedfortræder, der kan færdiggøre det af scenografen påbegyndte arbejde. Stk. 3. Ved en indsættelse af stedfortræder jfr. stk. 2. bevarer den sygemeldte scenograf alle rettigheder til scenografien og krediteres på behørig vis, med mindre andet aftales mellem den sygemeldte og den stedfortrædende scenograf. Ved uenighed mellem parterne vil SDS fungere som opmand. Stk. 4. Fastansatte scenografer oppebærer løn under sygdom jfr. reglerne i Funktionærloven. 14. PRODUKTIONSMØDER Stk. 1. Hvis ikke andet er anført i kontrakten, afholdes der normalt produktionsmøde een gang om ugen i produktionstiden, og i øvrigt efter behov. 15. PRODUKTIONSBUDGET Stk. 1. Teatret lægger budget for forestillingen. Scenografen orienteres forud for kontraktindgåelsen om dette budget, og kan foreslå eventuelle ændringer heri. Når budgettet er fastlagt, må der ikke foretages udgiftskrævende ændringer uden teatrets godkendelse. 16. MANUSKRIPT, MODEL OG VÆRKSTEDSFACILITETER Stk. 1. Tidspunkter for aflevering af synops og/eller manuskript angives i kontrakten. Stk. 2. Tidspunkter for aflevering af model, arbejdstegninger, kostumeskitser, lysdesign m.v. angives i kontrakten. Stk. 3. Omfanget af håndværksmæssige faciliteter og omfanget af scenografens deltagelse i den praktiske udførelse af scenografien anføres i kontrakten. 6

7 17. SCENOGRAFIENS BENYTTELSE Stk. 1. En spilleperiode kan maximalt aftales til 36 måneder. Stk. 2. Ny skriftlig aftale indgås hvis forestillingen spiller ud over den i kontrakten anførte spilleperiode. Stk. 3. Såfremt parterne bliver enige om at forlænge spilleperioden ud over de 36 måneder, aflønnes scenografen for en yderligere periode med en royalty på 6% af forestillingens salgsbeløb/billetindtægt excl. moms dog max. 50% af det oprindelige honorar (løn + feriepenge, men ej pension). Se endvidere protokollat samt dagsgager (1/15 af månedslønnen) i forbindelse med eventuelle justeringer/ændringer. Stk. 4. Ny skriftlig aftale indgås hvis forestillingen overføres fra stationær til turne eller omvendt, og en sådan overførsel ikke er aftalt i den oprindelige kontrakt. Stk. 5. Overførsel til andet medie kan ikke finde sted uden scenografens skriftlige samtykke og honoreres med af normalhonoraret på 50% af den oprindelige løn (excl. feriepenge og pension). Stk. 6. Undtaget fra stk. 5 er dog: Videooptagelse af forestillingen til teatrets interne brug samt korte udsnit af forestillingen optaget i publicity øjemed. 18 IKRAFTTRÆDEN OG GYLDIGHEDSPERIODE Stk. 1. Denne overenskomst gælder fra 1. juli 2004 og kan tidligst opsiges til den 30. juni Stk. 2. Opsigelse skal ske med 6 måneders varsel. Stk. 3. Det påhviler den opsigende part senest en måned efter opsigelsen at fremkomme med sine forslag til ændring af den opsagte overenskomst. Stk. 4. Er forhandling om ny overenskomst efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet til overenskomstens udløb, gælder overenskomsten fortsat indtil ny overenskomst indgås, eller indtil en af parterne på sine medlemmers vegne iværksætter arbejdsstandsning. Stk. 5. Nærværende overenskomst indeholder for så vidt angår 4 et forsøg på at afdække mulighederne for aflønning på andre vilkår end de hidtil gældende. Der henvises til protokollat. 7

8 PROTOKOLLAT I TILKNYTNING TIL OVERENSKOMST AF JULI 2004 IMELLEM SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OG TAO (BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK) 1. Parterne har drøftet problemerne med de små teatre som modtager regelmæssig støtte, men som ikke følger gældende regler for løn, ansættelse og pension. SDS vil derfor følge op på de initiativer, der er taget af Dansk Skuespillerforbund, og indlede forhandlinger med disse teatre med henblik på inden overenskomstperiodens udløb at opnå disse teatres tilslutning til overenskomsten. Parterne er enige om at scenografiopgaver for disse teatre som minimum skal følge ansættelse og aflønning som de er aftalt i denne overenskomst. 2. Det pointeres at plakat- og programudarbejdelse ikke er en del af en normal scenografisk opgave. Aftale om udarbejdelse af plakat og program anføres under punktet: Andet i kontrakten. 3. I forbindelse med afregning af royalty er der enighed mellem parterne om at forestillinger hvor der ikke betales honorar til teatret, skal indgå i afregningen med samme værdi som en forestilling solgt i Danmark. 4. Der er enighed mellem parterne om at teatre ikke kan pålægge scenografer at de selv skal finansiere udlæg i forbindelse med indkøb af materialer til scenografi. Parterne tager forbehold for de kompetente forsamlingers godkendelse. f. Teatrenes Arbejdsgiverorganisation (TAO) [bestående af Børneteater-sammenslutningen (BTS) og Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST)] Michael Ramløse/Mogens Holm f. Sammenslutningen af Danske Scenografer Jakob Pelch

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS)

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) OVERENSKOMST mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere