Studenterundervisere ved universiteter mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterundervisere ved universiteter mv."

Transkript

1 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr PKAT nr. 107 J.nr /74-3

2 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr studenterundervisere Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er) Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Studenterundervisernes Landsforbund c/o Ventilen Danmark Ny Kongens gade 9, København K. Tlf:.: Fax.: : Foreningen af Danske Lægestuderende Panum Instituttet Blegdamsvej København N Tlf.: : I tilfælde af afsked kontaktes Pensionskasse Den forhandlingsberettigede organisations hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten MP Pension Lægernes Pensionskasse ATP Sats A 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...5 Bemærkninger til protokollatet om talsmænd...5 Ikrafttræden...6 Overenskomst 1. Overenskomstens dækningsområde Kursusdeltagelse Løn Lønudbetaling Procentregulering Pensionsbidrag Arbejdstimetal mv Sygdom Barsel Opsigelsesvarsel Feriegodtgørelse Ansættelseskontrakt mv Implementering af deltidsdirektivet Ikrafttræden og opsigelse Bilag 1. Protokollat om talsmænd... 17

4 4

5 Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. Generelle bemærkninger Finansministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende har indgået vedlagte overenskomst af 23. juni Stillingsbetegnelsen teknisk assistent i Overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. er blevet ændret til studentermedhjælp. Stillingens indhold og kvalifikationskrav er uændret. Aftalen er ændret således, at der er ret til barns 2. sygedag og der er oprettet en pensionsordning. Pensionsordningen har virkning fra 1. april Det henstilles til institutionerne, at der ved ansættelse af studerende, der er omfattet af 1, gives hurtig meddelelse herom til Studenterundervisernes Landsforbund eller Foreningen af danske Lægestuderende ved at sende en kopi af ansættelseskontrakten. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under Generelle bemærkninger. De redaktionelle ændringer medfører ikke nogen ændringer i bestemmelserne, hhv. bemærkningernes retlige status. Bemærkninger til protokollat om talsmænd I det omfang protokollatets bestemmelser svarer til bestemmelserne i aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne for tillidsrepræsentanter i staten mv., kan der som udgangspunkt anvendes samme fortolkninger. 5

6 Ikrafttræden Dette cirkulære har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 23. marts 2007 (Perst. nr ) om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 24. juni 2009 P.M.V. E.B. Sofie Nilsson 6

7 Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. 1. Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter studerende, der er ansat som undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærere, studentermedhjælpere og studenterstudievejledere ved universiteterne og ved de nedenfor nævnte uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet samt demonstratorer og præparatfremstillere ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Overenskomsten dækker på Kulturministeriets område følgende uddannelsesinstitutioner: Arkitektskolen i Århus Danmarks Biblioteksskole Det Fynske Musikkonservatorium Det Jyske Musikkonservatorium Det Kgl. Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole Nordjysk Musikkonservatorium Rytmisk Musikkonservatorium Stk. 2. Stillingen som undervisningsassistent anvendes, hvor den ansatte selvstændigt varetager undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller professorniveau eller tilsvarende niveau. Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter normalt et fagligt niveau svarende til kandidatniveau, som også kan opnås på anden måde end ved kandidateksamen. Institutionen vurderer, hvorvidt ansøgeren har de forudsatte faglige kvalifikationer for at varetage stillingen. Ansættelse som undervisningsassistent på universiteterne er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter, for tiden bekendtgørelse nr. 92 af 15/

8 Stk. 3. Stillingerne som instruktor og hjælpelærer anvendes, hvor den studerende varetager opgaver, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller professorniveau eller tilsvarende niveau. Ansættelse som instruktor og hjælpelærer forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen. Ansættelse som instruktor og hjælpelærer på universiteterne er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter, for tiden bekendtgørelse nr. 92 af 15/ Stk. 4. Ved studenterstudievejleder forstås studerende, der er ansat til i samarbejde med andre personalegrupper at varetage vejledningsopgaver i relation til studerende og potentielle studerende. Vejledningsopgaver omfatter efter institutionens nærmere bestemmelse bl.a. vejledning i optagelse af studerende, tilrettelæggelse af studieforløb, beskæftigelsesmuligheder, studieordning og eksamensregler, herunder dispensationer, meritoverførsler, studieophør, særlige beskæftigelsesmuligheder efter afsluttet uddannelse samt økonomiske og sociale forhold i forbindelse med uddannelsen. Studievejledningen omfatter endvidere deltagelse i studieorienterende møder arrangeret af de regionale studievalg-centre. Stk. 5. Ved studentermedhjælp forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale, IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv. eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 5: Stillingsbetegnelsen teknisk assistent er blevet ændret til studentermedhjælp. Stillingens indhold og kvalifikationskrav er uændret. 8

9 Stk. 6. Ved demonstrator forstås studerende, der bistår ved undervisningen på universiteternes medicinsk-anatomiske institutter. Ansættelse som demonstrator forudsætter, at den studerende har bestået første år af en relevant bacheloruddannelse. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen. Stk. 7. Ved præparatfremstiller forstås studerende ansat til fremstilling, nummerering, beskrivelse, montering og vedligeholdelse af præparater til studiesamlinger mv. ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Cirkulærebemærkninger til 1: Det henstilles til institutionerne, at bøger og andet materiale, der skal anvendes i forbindelse med varetagelse af undervisningen, omkostningsfrit stilles til rådighed for de ansatte, der er omfattet af denne overenskomst. 2. Kursusdeltagelse Til studenterstudievejledere, der med tjenestestedets godkendelse deltager i grunduddannelsen, ydes der i uddannelsesugen timebetaling for det antal timer, studenterstudievejlederen deltager i grunduddannelsen. Der kan dog maksimalt ydes betaling for 37 timer. For ansatte, der efter tjenestestedets godkendelse deltager i kurser, ydes der timebetaling for det antal timer den pågældende deltager i kurset, dog maksimalt 7,4 timer pr. dag. 3. Løn Undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærere, studentermedhjælpere, studenterstudievejledere, demonstratorer og præparatfremstillere aflønnes pr. arbejdstime med følgende beløb: Løn pr. time (Grundbeløb niveau 1. okt. 1997) Løn pr. time (Niveau pr. 1. april 2008) Undervisningsassistenter* 173,16 kr. 218,81 kr. Instruktorer og hjælpelærere 153,22 kr. 193,61 kr. Studenterstudievejledere 136,52 kr. 172,51 kr. Studentermedhjælp* 114,68 kr. 144,91 kr. 9

10 Demonstratorer 153,22 kr. 193,61 kr. Præparatfremstillere 132,86 kr. 167,89 kr. * Undervisningsassistenter aflønnes pr. arbejdstime svarende til sats I i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om timelønnet undervisning. Stk. 2. Til studentermedhjælpere kan der ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på 2,18 kr. pr. time, såfremt de udfører særligt kvalificeret arbejde i forhold til det arbejde, som studentermedhjælp i almindelighed udfører. Stk. 3. Ledelsen kan i særlige tilfælde yde et engangsvederlag til den ansatte. Cirkulærebemærkninger til 3: Løn og tillæg i overenskomsten er anført i grundbeløb pr. 1. oktober 1997, medmindre andet er nævnt. 4. Lønudbetaling For studerende ansat med fast arbejdstimetal udbetales lønnen månedsvis bagud. 5. Procentregulering De i 3 nævnte grundbeløb procentreguleres efter den for statens tjenestemænd til enhver tid gældende lønjusteringsaftale. 6. Pensionsbidrag Ansættelsesmyndigheden indbetaler fra 1. april 2009 et pensionsbidrag på 1,78 pct., hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag, af lønnen efter 3, stk. 1 og 2. For lægestuderende indbetales pensionsbidrag til Lægernes Pensionskasse. For de øvrige indbetales pensionsbidraget MP Pension. 10

11 7. Arbejdstimetal mv. I det omfang der pålægges undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere konfrontationstimer, tildeles der normalt 1 ½ times forberedelse pr. undervisningstime i overensstemmelse med reglerne om timelønnet undervisning på universitetsniveau (sats I) i Finansministeriets cirkulære af 17. januar Stk. 2. I det omfang, der pålægges de i stk. 1 nævnte ansatte konfrontationstimer, hvor arbejdet består i at støtte og vejlede studerende med udgangspunkt i den ansattes personlige erfaringer med en metode eller et felt, tildeles der normalt 1 times forberedelse pr. undervisningstime. Cirkulærebemærkninger til 7, stk. 2: Bestemmelsen anvendes, hvor den ansatte støtter og vejleder studerende, f.eks. i forbindelse med laboratorieøvelser eller forsøg og ved undervisning i at gennemføre projekter eller udarbejde projektbeskrivelser. Stk. 3. Hvis de i stk. 1 og 2 nævnte undervisningssessioner gentages inden for to uger, tildeles der fuld forberedelsestid til den første undervisningssession og halv forberedelsestid til de efterfølgende. Stk. 4. Såfremt forberedelsestiden til undervisningstimen er større eller mindre end den i stk. 1-3 nævnte, vil den kunne ændres, dog maksimalt til 1½ time, efter aftale mellem Studenterundervisernes Landsforbund/Foreningen af danske Lægestuderende og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling/Kulturministeriet. Ministerierne kan bemyndige de pågældende undervisningsinstitutioner til at indgå aftaler med Studenterundervisernes Landsforbund/Foreningen af Danske Lægestuderende efter denne bestemmelse. Stk. 5. Tidsforbruget for opgavestillelse, der ikke indgår i den løbende undervisning, herunder eksamensopgaver, betales alene med den fastsatte arbejdstimelønsats. Stk. 6. For opgaveretning ydes ligeledes alene den fastsatte arbejdstimelønsats for den tid, der medgår til retning af opgaverne. Stk. 7. For mundtlig eksamination ydes til undervisningsassistenter, der fungerer som eksaminatorer, den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimeløn- 11

12 sats med tillæg af forberedelsestid på 60 minutter. Der ydes betaling for mindst 1 eksaminationstime. Stk. 8. For deltagelse i møder i kollegiale organer ydes ikke særskilt betaling. 8. Sygdom Der ydes sædvanlig løn under sygdom, såfremt den ansatte opfylder betingelserne i stk. 4. Løn under sygdom kan højst ydes i 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Sygdom kan kræves dokumenteret ved lægeattest. Stk. 2. Barns første sygedag Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn, når a) det er barnets første sygedag b) hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt c) forholdene på tjenestestedet tillader det d) barnet er under 18 år e) barnet er hjemmeværende. Den ansatte får en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom, jf. stk. 4. Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed til barns første sygedag for den enkelte ansatte. Stk. 3. Barns 1. og 2. sygedag Fra 1. oktober 2008 erstattes stk. 2 af følgende: Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, 2. forholdene på tjenestestedet tillader det, 3. barnet er under 18 år, og

13 4. barnet er hjemmeværende. Den ansatte får en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom, jf. stk. 1. Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed til barns 1. og 2. sygedag for den enkelte ansatte. Cirkulærebemærkninger til 8, stk. 3: Tjenestefrihed på barnets 2. sygedag forudsætter, at den 2. sygedag ligger i umiddelbar forlængelse af barnets 1. sygedag. Hvis 2. sygedag ligger på en arbejdsfri dag, f.eks. en lørdag eller en søgnehelligdag, anses den 2. sygedag for afholdt på dagen og kan således ikke afholdes på førstkommende arbejdsdag. Stk. 4. Betingelsen for at opnå løn under sygdom og barns 1. og 2. sygedag er for undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere, at der ved ansættelsen er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover inden for et undervisningsår. For studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og studentermedhjælpere forudsætter løn under sygdom og barns første og anden sygedag en ansættelsesperiode svarende til 1 semesters undervisning eller derover. Stk. 5. For undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. beskæftigelsen i henhold til denne overenskomst har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder, at aflyste timer i videst muligt omfang skal søges læst senere, og at der for timer, der tidligere er betalt med sygeløn, ikke ydes ny betaling. Cirkulærebemærkninger til 8: Hvis de ansatte er omfattet af funktionærloven, gælder lovens regler tillige, herunder reglerne om opsigelse, sygdom og barsel. 9. Barsel Der ydes løn under barsel og adoption efter de til enhver tid gældende regler for barsel og adoption (barselsaftalen), såfremt den ansatte opfylder betingelserne i stk

14 Stk. 2. Denne bestemmelse gælder ikke for ansatte, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds. Stk. 3. For ansatte der har beskæftigelse andetsteds, som er mindre end fuld beskæftigelse ydes der løn under barsel og adoption. Dog maksimalt til fuld beskæftigelse (37 timer). Derudover er betingelsen for at opnå løn under barsel og adoption for undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere, at der ved ansættelsen er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover inden for et undervisningsår. For studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og studentermedhjælpere forudsætter løn under barsel og adoption en ansættelsesperiode svarende til 1 semesters undervisning eller derover. Cirkulærebemærkninger til 9, stk. 2: Opgørelsen foregår således, at der tages udgangspunkt i beskæftigelsen andetsteds som herefter suppleres med beskæftigelsen som studenterunderviser ved universiteter mv. Cirkulærebemærkninger til 9: Bestemmelsens ændringer er udelukkende af sproglig og ikke af indholdsmæssig karakter. 10. Opsigelsesvarsel Ansættelsesforholdet kan inden for ansættelsesperioden fra den ansattes side opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned og fra institutionens side med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 2. Ansættelsesforholdet ophører ved ansættelsesperiodens udløb, medmindre genansættelse har fundet sted. Stk. 3. For studenterstudievejledere, der ikke er omfattet af funktionærloven og som er ansat med en gennemsnitlig beskæftigelse på mindst 8 timer ugentligt, finder funktionærloven anvendelse. Cirkulærebemærkninger til 10: Hvis de ansatte er omfattet af funktionærloven, gælder lovens regler tillige, herunder reglerne om opsigelse, sygdom og barsel. 14

15 11. Feriegodtgørelse Til ovennævnte lønninger ydes feriegodtgørelse med 12,5 pct. 12. Ansættelseskontrakt mv. Såfremt ansættelsen for undervisningsassistenter, instruktorer og hjælpelærere må påregnes at vare 4 måneder eller derover, skal der forud for ansættelsen træffes skriftlig aftale om ansættelsesvilkårene, herunder om arbejdets omfang og ansættelsesperiodens længde. Tilsvarende gælder for studenterstudievejledere, studentermedhjælpere, demonstratorer og præparatfremstillere, hvis ansættelse må påregnes at svare til et semesters undervisning eller derover. 13. Implementering af deltidsdirektivet De ansatte er omfattet af aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om implementering af deltidsdirektivet. 14. Ikrafttræden og opsigelse Denne overenskomst har virkning fra den 1. april 2008 og kan af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts København, den 23. juni 2009 Studenterundervisernes Landsforbund P.f.v. Malte Conrad Foreningen af Danske Lægestuderende P.f.v. Morten Andresen Finansministeriet P.M.V. E.B. Sofie Nilsson 15

16 16

17 Bilag 1 Protokollat om talsmænd Der er mellem parterne enighed om, at der etableres en talsmandsordning for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner på følgende vilkår. 1. Valg af talsmand På enhver institution - for større institutioners vedkommende i en afdeling af denne - kan vælges 1 talsmand for hver overenskomstgruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Stk. 2. Hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er enig heri, kan der vælges flere end 1 talsmand. Stk. 3. Talsmanden vælges blandt organiserede medarbejdere med mindst 4 måneders tilknytning til uddannelsesinstitutionen. Valget anmeldes skriftligt af den pågældendes organisation. Ansættelsesmyndigheden er berettiget til over for organisationen at gøre indsigelse mod valget, når dette sker inden for 3 uger efter, at ansættelsesmyndigheden har modtaget meddelelse fra organisationen. Stk. 4. Talsmanden vælges for 1 år ad gangen. 2. Talsmandens virksomhed Det er talsmandens pligt såvel over for sin organisation som over for ansættelsesmyndigheden at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler ansættelsesmyndighedens ledelse og dennes repræsentant. Stk. 2. Talsmanden fungerer i øvrigt som talsmand for de medarbejdere, talsmanden er valgt iblandt, og kan som sådan over for institutionens ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål. 17

18 Stk. 3. Talsmanden skal holdes orienteret ved forestående uansøgt afskedigelse af personale inden for ansættelsesperioden, og holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af personale og andre skridt fra ledelsens side inden for overenskomstgruppen. 3. Tidsforbruget til talsmandsarbejde Talsmanden må anvende den tid, der er nødvendig til talsmandsarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn tages til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold. Talsmanden skal dog udføre sine hverv sådan, at de medfører mindst mulig forstyrrelse af pågældendes produktive arbejde. 4. Talsmandens løn under varetagelse af talsmandsarbejde Hvis der af institutionen lægges beslag på en medarbejder i dennes egenskab af talsmand, ydes der medarbejderen samme løn eller tilsvarende frihed uden lønafkortning, som han/hun ville have opnået, hvis vedkommende i det pågældende tidsrum havde været beskæftiget med sit sædvanlige arbejde. Stk. 2. Ved henvendelse i spørgsmål, der angår institutionen og medarbejderne, fra en talsmand til institutionens stedlige repræsentant eller institutionens ledelse ydes løn som anført i stk Transportgodtgørelse Hvis et talsmandsområde omfatter flere adskilte arbejdssteder, ydes der talsmanden transportgodtgørelse ved hvervets udførelse efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd. Det samme gælder, hvis talsmanden af institutionen tilkaldes uden for sin normale arbejdstid. 6. Talsmandens løn under varetagelse af talsmandsarbejdet uden for institutionen Hvis det er nødvendigt, at en medarbejder i sin normale arbejdstid må forlade institutionen for at opfylde sine forpligtelser som talsmand, skal der forud træffes aftale herom med institutionens stedlige repræsentant, jf. dog stk. 2. I disse tilfælde ydes der løn som anført i 4. 18

19 Stk. 2. Hvis talsmanden i en akut situation ikke kan træffe forudgående aftale, jf. stk. 1, skal pågældende ved først givne lejlighed orientere om fraværet over for institutionens stedlige repræsentant. Stk. 3. Efter aftale med institutionen gives der talsmanden frihed i passende omfang til at deltage i faglige kurser mv., jf. Ministeriet for Statens Lønningsog Pensionsvæsens cirkulæreskrivelse af 23. juni Afskedigelse Afsked af en talsmand skal være rimeligt begrundet i talsmandens eller ansættelsesmyndighedens forhold. Stk. 2. Inden en talsmand afskediges, skal sagen være forhandlet efter følgende regler: 1. Sagen skal forhandles mellem ansættelsesmyndigheden og vedkommende organisation, som talsmanden er medlem af. Forhandling skal finde sted senest 8 dage efter anmodning herom er fremsat. 2. Hvis personaleorganisationen skønner, at den påtænkte afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i talsmandens eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan personaleorganisationen inden for en frist på 14 dage efter den i punkt 1 nævnte forhandling skriftligt kræve sagen forhandlet mellem overenskomstens parter. Forhandling skal finde sted senest 8 dage efter anmodning herom er fremsat. Stk. 3. Afsked af en talsmand kan inden for ansættelsesperioden ske med et varsel på 3 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afsked af talsmanden ske med det varsel, der følger af overenskomsten. Stk. 4. I tilfælde, hvor talsmandens adfærd begrunder bortvisning, kan afskedigelse ske uden varsel og uden iagttagelse af bestemmelserne i stk. 2 og 3. I sådanne tilfælde skal ansættelsesmyndigheden tage skridt til at afholde en forhandling med den personaleorganisation, talsmanden er medlem af, snarest muligt. Hvis personaleorganisationen skønner, at bortvisningen ikke er rimeligt begrundet i talsmandens forhold, kan personaleorganisationen inden for en frist af 14 dage efter forhandlingen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem overenskomstens parter. 19

20 8. Uoverensstemmelser Tvist om forståelsen af denne aftale søges bilagt ved forhandling mellem overenskomstens parter. København, den 16. marts 2005 Studenterundervisernes Landsforbund P.f.v. Allan Mathorne Rasmussen Foreningen af danske Lægestuderende P.f.v. Jeppe Kildsig Finansministeriet P.M.V. E.B. Torben Møller 20

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag 2001 INDHOLD Side Cirkulære om timelønnet undervisning Indledende bemærkninger... 1 Område... 1 Løn mv.... 2 Forberedelse,

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere