O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere)"

Transkript

1 DETFÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved folketeatret.dk og teatre tilknyttet Københavns Teater 2008 OK-2008 s. 1 / 38

2 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE FUNKTIONÆRLOV ANSÆTTELSESKONTRAKT ANSÆTTELSESPERIODE TJENESTE VED TO TEATRE TJENESTENS OMFANG TJENESTE UDEN FOR TEATRET TILTRÆDELSE PROLONGATION, FORESTILLINGSFALD LØN TILLÆG LØN - IKKE-UDDANNEDE BONUSORDNINGER ANSÆTTELSE VED 2 TEATRE (DOBBELTANSÆTTELSE) DOBBELTANSÆTTELSE VED SAMME TEATER ANCIENNITET FOR DANSERE RADIO- OG TV-SELSKABER FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER EFTERLØN LØNUDBETALING BEKLÆDNINGSGENSTANDE MEDDELELSER MEDDELELSE OM SYGDOM PRØVER PRØVETIDER ROLLER DUBLERING M.V KOSTUMER M.M KRITIK M.M OK-2008 s. 2 / 38

3 30. ANSVAR FOR REKVISITTER ORDENSBESTEMMELSER FRIBILLETTER PENSION 15 % BARNS SYGDOM FERIE OG FERIEPENGE SUPPLERENDE VILKÅR I FORBINDELSE MED FOLKETEATRET.DKS TURNÈVIRKSOMHED ØVRIGE SUPPLERENDE ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE LOKAL AFTALE LOKALE UOVERENSSTEMMELSER IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE M.V BILAG 1: FORELØBIG AFTALE/FORESPØRGSEL VEDRØRENDE TEATERENGAGEMENTER BILAG 2: NORMALKONTRAKT BILAG 3: TILLÆG TIL NORMALKONTRAKT VEDRØRENDE UNDERSTUDY-SWING-, KAPTAJN- OG ENSEMBLEOPGAVER BILAG 4: VIDEOREGISTERING BILAG 5: SUPPLERENDE AFTALER VEDRØRENDE LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE OK-2008 s. 3 / 38

4 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Denne overenskomst omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere, der ansættes ved folketeatret.dk og teatre tilknyttet Københavns Teater. BEMÆRKNINGER Overenskomsten omfatter alene de ovenfornævnte personalegrupper. Uden for falder således f.eks. korsangere og statister. Der henvises vedrørende sidstnævnte til den mellem Danske Teatres Fællesorganisation og Dansk Skuespillerforbund indgåede aftale af vedrørende statister. Overenskomsten finder heller ikke anvendelse på personer, der er under 18 år. For disse må der, som hidtil, træffes individuelle aftaler. Overenskomsten finder endvidere ikke anvendelse ved samproduktioner, hvor ansættelsen sker efter en anden overenskomst med Dansk Skuespillerforbund. 2. FUNKTIONÆRLOV For de ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 3, stk. 2, 19 og Bilag 5 BEMÆRKNINGER Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede har ret til løn under fravær på grund af sygdom (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. funktionærlovens 8). 3. ANSÆTTELSESKONTRAKT Stk. 1. Ved enhver ansættelse udarbejdes en kontrakt i overensstemmelse med den af overenskomstparterne udarbejdede normalkontrakt (bilag 1 og 2). BEMÆRKNINGER Eventuelt tillæg til normalkontrakt vedrørende understudy-, swing-, kaptajn- eller ensembleopgaver (se bilag 3) Den ansatte er forpligtet til, på anmodning, at indsende kontrakten til forbundets juridiske konsulent, der har tavshedspligt med hensyn til den i kontrakten vedtagne lovlige løn. OK-2008 s. 4 / 38

5 Stk. 2. Kontrakter indgået i henhold til denne overenskomst er uopsigelige for begge parter. 4. ANSÆTTELSESPERIODE Stk. 1. Ansættelse sker for et kortere tidsrum (periodisk ansættelse). Ansættelsen skal være fortløbende og skal (med fradrag af eventuelt planlagt ferie fra teatrets side) have en varighed på mindst 75 dage, jf. dog nedenfor. BEMÆRKNING Hvis et teater ønsker ansættelse for 12 måneder inkl. ferie (sæsonansættelse) rettes henvendelse til sekretariatet for Det Fælles Forhandlingsudvalg, der tager kontakt til Dansk Skuespillerforbund med henblik på fastsættelse af vilkår. Stk. 2. Ved ansættelse på et teaters "biscene" til en kort forestilling (normalt op til 75 minutters varighed) kan ansættelse ske for en kortere periode end 75 dage, dog minimum 45 dage. Stk. 3. Ved genopsætning af en forestilling med overvejende samme kunstneriske personale kan ansættelse ske for en kortere periode end 75 dage, dog minimum 45 dage. Stk. 4. Ved ansættelser, hvor den ansatte indtræder i stedet for en anden ansat (ved sygdom m.v.), skal ansættelsen have en varighed af minimum 30 dage. Stk. 5. Ved ansættelser til særforestillinger skal ansættelsen have en varighed af minimum 30 dage. BEMÆRKNINGER Ved særforestillinger forstås: forestillinger, som henlægges til bestemte årstider - f.eks. i forbindelse med julen, skolernes efterårsferie eller lignende. forestillinger, der i en kortere periode spilles sideløbende med teatrets normale forestilling, f.eks. skoleforestillinger. Ansatte, som medvirker i særforestillinger, aflønnes efter de almindelige regler i og 27 med tilhørende bemærkninger, jf. dog nedenfor. Ved ansættelse til en særforestilling på et teater i en periode, hvor den ansatte også er ansat til en forestilling efter 4, stk. 1 eller 4, på samme teater, forelægges spørgsmålet om aflønning Det Fælles Forhandlingsudvalg, såfremt den OK-2008 s. 5 / 38

6 ansatte både prøver og spiller i forbindelse med de i 4, stk. 1 eller 4, nævnte forestillinger i den sammenfaldende periode. Hvis den ansatte i den sammenfaldende periode er fritaget for enten at prøve eller spille i forbindelse med forestillinger efter 4, stk. 1 eller 4, ydes der i den sammenfaldende periode alene den løn, som aftales i forbindelse med ansættelsen efter 4, stk. 1 eller 4. Ved ansættelse til en særforestilling på et andet teater end det, hvor den pågældende medvirker efter 4, stk. 1 eller 4, henvises der til 14 med tilhørende bemærkninger vedr. dobbeltansættelser. Stk. 6. Såfremt der er enighed herom mellem teatret og den ansatte, kan der endvidere aftales fortløbende forberedende prøver af mindst 8 dages varighed beliggende før teatrets sommerlukning. Prøvedagene medregnes i de i stk. 1-3 omtalte ansættelsesperioder. Hver dag med forberedende prøver aflønnes med 1/30 af den aftalte månedsløn, jf Stk. 7. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder i tilføjelse til denne paragrafs stk.1-6 følgende: Ved udsendelse på turné af forestillinger, der er produceret af et andet teater, optages der drøftelse med Dansk Skuespillerforbund om ansættelsesperiodens længde. Denne paragrafs stk. 2 om biscener og stk. 5 gælder ikke for folketeatret.dk s turnévirksomhed. 5. TJENESTE VED TO TEATRE Den ansatte må ikke samme aften medvirke i mere end et teaters program. 6. TJENESTENS OMFANG Stk. 1. Den aftalte løn efter 10, 12 og 13 inkl. eventuelle tillæg efter 11, gælder som betaling for 6 ugentlige forestillinger. For forestillinger udover 6 ugentlige forestillinger ydes der et tillæg på 1/10 af månedslønnen pr. forestilling. Den ansatte er forpligtet til at medvirke i 7 ugentlige forestillinger. Stk. 1a For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder følgende: OK-2008 s. 6 / 38

7 den aftalte løn (jf. 10 og 11) gælder som betaling for 1 daglig forestilling. For dobbeltforestilling ydes et tillæg pr. forestilling på 1/20 af den for turnéperioden aftalte månedsløn. Aflønningen gælder for 12 forestillinger inden for en 14- dages periode. 14-dages perioden regnes fra sidste fridag før 1. forestilling med publikum. Den ansatte er pligtig til at medvirke i 14 forestillinger i 14-dages perioden Stk. 2. Den ansatte er over for teatret kun pligtig at gøre tjeneste på den scene, eller de scener, som ansættelsen omfatter. Stk. 3. Den ansatte har pligt til at møde ved enhver aftenforestilling, der fastsættes af teatret. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt ved ansættelsen, er den ansatte kun pligtig at medvirke i eftermiddagsopførelser på lørdage, på søn- og helligdage, i skolernes efterårsferie samt i tiden fra 15. december til 1. januar. Den ansatte har krav på et varsel på 14 dage for eftermiddagsforestillinger, ekstraforestillinger og ændringer i spilletid, dog kun et varsel på 7 dage for så vidt angår sådanne forestillinger, der falder på lørdage eller søn- og helligdage. Stk.3 a. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder, at reglerne i stk. 3 om deltagelse i eftermiddagsopførelser i skolernes efterårsferie og i tiden fra 15. december til 1. januar erstattes med følgende: Teatret har endvidere ret til at placere mellem 13 og 15 forestillinger på forskudte tidspunkter fordelt på sæsonen, heraf max. 3 skoleforestillinger, som tidligst må påbegyndes kl Disse skal varsles minimum 3 måneder i forvejen. Endvidere gælder for folketeatret.dk s turnévirksomhed, at forestillinger, der ikke er solgt på tiltrædelsestidspunktet (forestillingsfrie dage i henhold til turnéplan), skal hvis disse sælges senere meddeles snarest. Stk. 4. Den ansatte har ret til et ved ansættelsen fastlagt ugentligt fridøgn. På ugens øvrige dage er den ansatte forpligtet til at medvirke i indtil to forestillinger pr. dag. Juleaftensdag, 1. juledag og 1. pinsedag må ingen forestilling finde sted. Den ansatte har ret til 4 sammenhængende fridage i påsken. Meddelelse om hvilke dage, der er fridage, gives den ansatte senest 15 dage før. BEMÆRKNINGER Såfremt samtlige i en forestilling medvirkende er indforstået hermed, kan der ske omlægning af det ved ansættelsen fastlagte ugentlige fridøgn. Stk. 4 a. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder stk. 4, 2. punktum ikke. Der henvises i øvrigt til aftale om fravigelse af arbejdsmiljølovens generelle regler om hviletid og ugentligt fridøgn for ansatte inden for turnévirksomhed af Såfremt der i den samme ansættelseskontrakt er både en spilleperiode i Nørregade og en turnéperiode skal der være et fridøgn mellem de to perioder. OK-2008 s. 7 / 38

8 Stk. 5. Der påhviler ikke den ansatte pligt til solistoptræden før eller efter almindelig teatertjeneste, medmindre der er truffet særskilt aftale herom. Stk. 6. Teatret er forpligtet over for den ansatte, indtil ansættelsen udløber, selv om teatret får ny leder. Under en ny ledelse er den ansatte ligeledes forpligtet over for teatret, såfremt den ansattes kunstneriske vilkår ikke bliver væsentligt forringede. Stk. 7. Såfremt den ansatte efter repertoiret ikke skal medvirke i en forestilling og heller ikke senest to timer før en forestillings begyndelse får anden meddelelse, har vedkommende ret til at disponere over sin tid. Stk. 8. Slutter en forestilling så sent, at normale offentlige trafikmidler ikke kan benyttes af den ansatte, skal teatret bekoste hjemkørsel for den pågældende. Stk. 9. Denne paragrafs stk. 7 og stk. 8 gælder ikke for folketeatret.dk s turnévirksomhed. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder i øvrigt følgende: Ved samarbejdsproduktioner følger ansatte fra andre teatre overenskomstens bestemmelser for så vidt angår diæter og arbejdstid. Øvrige ansættelsesvilkår følger af den overenskomst, der er gældende på det teater, hvor den pågældende er ansat. 7. TJENESTE UDEN FOR TEATRET Stk. 1. Såfremt den ansatte påtager sig hverv uden for teatertjenesten, skal dette straks meddeles direktionen med henblik på, at denne kan påse, at det kan ske uden ulempe for teatret. Parterne er enige om, at såfremt teatret skønner, at sådanne andre hverv medfører ulempe for teatret, er den ansatte uberettiget til at påtage sig disse. Stk. 2. Den ansatte må ikke uden direktionens tilladelse på en dag, hvor vedkommende skal medvirke i forestilling, foretage rejser eller udflugter, der kan hindre vedkommende i at give møde på teatret 3/4 time før forestillingens begyndelse. For folketeatret.dk s turnévirksomhed er mødetiden 1 time før forestillingens begyndelse, dog ved større musikdramatiske forestillinger 1½ time før. Stk. 3. OK-2008 s. 8 / 38

9 Den ansatte skal underrette direktionen om, hvor meddelelser kan tilstilles den ansatte, såfremt den ansatte tager ophold udenfor den opgivne, faste bopæl. Stk. 4. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder i øvrigt følgende: Benytter den ansatte med teatrets tilladelse eget befordringsmiddel, er den ansatte pligtig at møde på teatret 1 time før forestillingens begyndelse, dog ved større musikdramatiske forestillinger 1 ½ time. Den ansatte er under disse forhold erstatningspligtig overfor teatret for det tab, dette måtte lide ved den ansattes udeblivelse eller forsinkelse, uansat om den ansatte er uden skyld heri. 8. TILTRÆDELSE Den nøjagtige dato for ansættelsens tiltrædelse og slutning skal fremgå af i kontrakten. 9. PROLONGATION, FORESTILLINGSFALD Stk. 1. Teatret har ret til at prolongere ansættelsestiden med indtil 8 dage, dog med indtil 20 dage ved sæsonens sidste forestilling. Skriftlig meddelelse om prolongationen skal være den ansatte i hænde senest 20 dage før ansættelsestidens udløb. Meddelelse om datoen for prolongationens ophør skal ligeledes skriftligt gives den ansatte med 20 dages varsel. Stk. 2. Dersom en forestilling nedlægges umiddelbart før premieren eller herefter, og en anden hurtigst muligt skal opsættes, skal teatret så vidt muligt tilbyde den ansatte en rolle i den nye forestilling, ligesom den ansatte skal være indstillet på at påtage sig rollen (rollerne) i den nye forestilling. Den ansatte er dog berettiget til med henvisning til kunstneriske eller personlige grunde at afvise at påtage sig at medvirke i den nye forestilling. I sådanne tilfælde har den ansatte kun krav på 50% af gagen for perioden fra den oprindelige forestilling tages ned til kontrakten udløber. Stk. 3. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder stk. 1 og stk. 2 ikke. I stedet gælder følgende: Teatret har ret til at prolongere ansættelsestiden med indtil 30 dage, idet de 22 dage dog skal varsles over for den ansatte senest den 1. maj forud for forestillinger til den efterfølgende sæson. 10. LØN Stk. 1. OK-2008 s. 9 / 38

10 Efter aftale mellem teatret og den ansatte sker indplacering på et skalatrin mellem 27 og 50 (Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd i staten), idet dansere dog som minimum aflønnes efter skalatrin 27, 29, 31 og 33 i henhold til deres anciennitet, jf. 16. Bemærkning: De hidtidige amtskommunale løntrin 47, 48, 49 og 50 konverteres først til de tilsvarende skalatrin på Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd pr. 1/ De amtskommunale løntrin 47, 48, 49 og 50 reguleres i perioden indtil 1/ med den reguleringsprocent, der gælder for skalatrinene på Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd. Stk. 2. I helt særlige tilfælde kan der - efter forudgående godkendelse af teatrets bestyrelse - aftales en højere løn end skalatrin TILLÆG Stk. 1. Efter aftale mellem teatret og den ansatte kan der ud over lønnen i 10 ydes et personligt tillæg på op til 5 portioner. Hver portion udgør pr. måned et beløb på 1/12 af et årligt grundbeløb på ,07 kr. ( niveau). Stk. 2. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder endvidere: Efter aftale mellem teatret og den ansatte kan der udover lønnen i 10 og et eventuelt personligt tillæg jf. stk. 1 ydes et ikke-pensionsgivende turnétillæg i turnéspilleperioden. Med virkning fra gøres turnétillægget pensionsgivende. Stk.3 Personlige tillæg er pensionsgivende, jf. dog stk. 2 vedrørende turnétillæg. 12. LØN - IKKE-UDDANNEDE Ikke-uddannede kan - indtil de har optjent 1 års lønanciennitet - aflønnes lavere end anført i 10, dog ikke lavere end skalatrin 2. BEMÆRKNINGER: Følgende betragtes som uddannede: Skuespillere udgået fra Statens Teaterskole, teaterskolerne ved Odense og Aarhus teatre samt de tidligere elevskoler ved Det Kgl. Teater og privatteatrene. OK-2008 s. 10 / 38

11 Balletdansere udgået fra Det Kgl. Teaters balletskole og Skolen for moderne dans. Operasangere udgået fra Det Kgl. Teaters Operaakademi. Andre uddannelser m.v. kan efter aftale godkendes på lige fod med de ovenfor anførte uddannelser. Denne bestemmelse gælder ikke for folketeatret.dk s turnévirksomhed. 13. BONUSORDNINGER Den efter aftalte løn kan efter aftale mellem teatret og den ansatte suppleres med en på forhånd fastsat procentdel af et eventuelt produktionsoverskud. Aftalen er uafhængig af tidligere aftaler om produktionsoverskud, og har ikke indflydelse på senere overskudsaftaler. 14. ANSÆTTELSE VED 2 TEATRE (DOBBELTANSÆTTELSE) Såfremt den ansatte i løbet af ansættelsesperioden samtidig er ansat på et andet teater tilsluttet Købehavns Teater, folketeatret.dk, Den Jyske Opera, Det rejsende børne- og opsøgende Teater, landsdelsscenerne i Odense, Aarhus og Aalborg, Det Kgl. Teater eller tilsvarende offentligt støttede teatre, ydes der i den periode, ansættelserne falder sammen, følgende, idet der hermed er kompenseret for den ulempe, det er at være ansat på 2 teatre: a) Ved ansættelse på to teatre under Københavns Teater eller folketeatret.dk: 3/4 løn fra hvert teater. b) Ved ansættelse på et teater under Københavns Teater eller folketeatret.dk og et af de øvrige ovenfor anførte teatre: 1) Hvis der oppebæres fuld løn fra et af de øvrige ovenfor anførte teatre, ydes der 1/2 løn. 2) Hvis der oppebæres mellem 3/4 løn og fuld løn fra et af de øvrige ovenfor anførte teatre, yder teatret en så stor brøkdel af den aftalte løn med teatret, at den samlede løn på de 2 teatre svarer til 1½ løn. 3) Hvis der oppebæres 3/4 løn eller mindre fra et af de øvrige ovenfor anførte teatre, yder teatret 3/4 løn. OK-2008 s. 11 / 38

12 BEMÆRKNINGER: Ved forståelsen af begrebet "tilsvarende offentligt støttede teatre" er der mellem Københavns Teater og Dansk Skuespillerforbund enighed om, at vejledende er, om de pågældende teatre modtager tilskud af et sådant omfang, at dette bevirker, at de gennemsnitligt kan udbetale de ansatte skuespillere m.v. en månedsløn, som mindst svarer til skalatrin 21. Teatre, som ikke modtager offentlige tilskud, eller hvis offentlige tilskud er af en sådan størrelse, at dette ikke gør teatret i stand til gennemsnitlig at udbetale sine skuespillere m.v. en månedsløn svarende mindst til skalatrin 21, er ikke omfattet af formuleringen "tilsvarende offentligt støttede teatre". I givet fald finder 14 ikke anvendelse. Skuespillere m.v., der er ansat efter 4, stk. 1 eller indtræder i en forestilling efter 4, stk. 4, oppebærer ved ansættelse til en særforestilling, jf. 4, stk. 5, på et andet teater 3/4 løn fra hvert teater i den sammenfaldende periode, under forudsætning af, at den ansatte er fritaget for enten at prøve eller spille i forbindelse med de i 4, stk. 1 og 4, nævnte forestillinger i den sammenfaldende periode. I de tilfælde, hvor den ansatte i den sammenfaldende periode både prøver og spiller i forbindelse med de i 4, stk. 1 og 4, nævnte forestillinger, forelægges spørgsmålet om aflønning for deltagelse i særforestillinger Det Fælles Forhandlingsudvalg. 15. DOBBELTANSÆTTELSE VED SAMME TEATER Såfremt den ansatte oppebærer løn jf. to forskellige kontrakter ved samme teater, ydes der i den periode, hvor ansættelserne falder sammen, 3/4 løn for hver ansættelse. I øvrigt henvises til de bestemmelser, der herudover gælder for dobbeltansættelse. 16. ANCIENNITET FOR DANSERE Stk. 1. Ved fastsættelse af lønanciennitet medtages tidligere dokumenteret beskæftigelse som danser ved: 1) Teatre 2) Radiofonier 3) Film og TV. OK-2008 s. 12 / 38

13 Herudover kan der tillægges lønanciennitet for eventuelle andre dokumenterede relevante beskæftigelser i det omfang, det aftales mellem den ansatte og teatret. Ved anciennitetsfastsættelsen medregnes alene de perioder hvor den pågældende har fast ansættelse. Stk. 2. For hvert år eller mere efter den ansattes 1. ansættelsesdag, hvor pågældende har haft mindst 9 måneders sammenlagt beskæftigelse, optjenes 1 års lønanciennitet. BEMÆRKNINGER: Såfremt den ansatte har været fuldt ud beskæftiget på teatre i en sæson, vil den samlede ansættelsestid udgøre ca. 9 måneder. Det er derfor aftalt, at sådan beskæftigelse - herunder beskæftigelse på TV m.v. - i anciennitetsmæssig henseende tæller som 1 år. På den anden side vil en beskæftigelse på over 9 måneder i løbet af et år ikke kunne medføre yderligere anciennitetstillæggelse end 1 år. Stk. 3. Oprykning til næste skalatrin sker efter optjening af 2 års lønanciennitet, jf. 10 og 12. Stk. 4. Dobbeltansættelser ved teatre og andre tidsmæssige sammenfaldende ansættelser medregnes ikke særskilt ved anciennitetsberegningen. BEMÆRKNINGER: For ikke-uddannede sker der dog en særskilt medregning i ancienniteten af dobbeltansættelser ved teatre og andre tidsmæssigt sammenfaldende ansættelser, indtil de pågældende kan overgå til det for uddannede gældende lønsystem, jf.stk. 7, b. Stk. 5. Ved fastsættelse af lønanciennitet for beskæftigelse ved radiofonier anses hver optagelsesdag for at svare til 3 dages beskæftigelse. Stk. 6. Ved fastsættelse af lønanciennitet for beskæftigelse ved film og TV, anses hver film- og TV-dag for at svare til 1 uges beskæftigelse. Medvirken i en normal spillefilm eller et normalt TV-stykke kan dog maksimalt udløse 2 måneders lønanciennitet. OK-2008 s. 13 / 38

14 Stk. 7 Nedennævnte regler gælder kun, indtil den ansatte har opnået så meget lønanciennitet, at pågældende kan overgå til det for uddannede gældende lønsystem, jf. 10: a) Uddannelseskurser m.v. kan medregnes i lønancienniteten i det omfang, det aftales mellem den ansatte og teatret. b) Ved beregning af lønanciennitet skal alle ansættelser tælles særskilt, uanset om ansættelsesperioderne er tidsmæssigt sammenfaldende eller ej. 17. RADIO- OG TV-SELSKABER Brudstykker af en forestilling til brug for teateranmeldelse eller teaterorientering i fjernsyn og radio honoreres ikke af teatret, og samtykke kræves ikke fra Dansk Skuespillerforbund. I øvrigt henvises til den til enhver tid gældende overenskomst mellem radiofonier og Dansk Skuespillerforbund. 18. FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Ansatte er omfattet af reglerne i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. Den ansatte oppebærer endvidere efter påbegyndt barselsorlov den aftalte løn i 10 dage for hver måned af deres ansættelse. Lønnen kan dog ikke overstige løn svarende til de resterende dage i engagementsperioden. Ansatte er ligeledes omfattet af 1-8 i aftale af 12.juni 2007 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne. 19. EFTERLØN Såfremt den ansatte dør i ansættelsesperioden, tilkommer der den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem den ansatte havde forsørgerpligt, et beløb svarende til halvdelen af den ansattes løn for den resterende ansættelsesperiode, dog mindst 1 og højst 3 måneders løn. 20. LØNUDBETALING Lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være til rådighed den sidste bankdag i måneden. OK-2008 s. 14 / 38

15 For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder endvidere, at diæter udbetales månedsvis forud. Med mindre andet er aftalt, kan diæter anvises til den ansattes lønkonto. 21. BEKLÆDNINGSGENSTANDE Stk. 1. Dersom ikke anden for den ansatte gunstigere aftale er truffet, er den ansatte til brug for én rolle i hver forestilling pligtig at forsyne sig med almindeligt præsentabelt tøj samt andre til påklædning hørende moderne genstande af almindelig art, alt i overensstemmelse med rollens karakter. Ved moderne genstande af almindelig art forstås bl.a. de til ethvert kostume fornødne handsker, strømper, smykker, parykker, skæg, sminke og andre til maskering og påklædning fornødne hjælpemidler samt støvler og sko af moderne art. Damer er dog ikke pligtige at forsyne sig med herrefodtøj og herrer ikke med damefodtøj. Stk. 2. Teatret leverer kostumer, hvorved forstås udprægede og specielle dragter, dragter syet over vatton, selskabsdragter for damer, uniformer, klædningsstykker eller genstande af speciel art, som f.eks. pelse, ridekostumer med tilhørende rekvisitter, specielt fodtøj og lignende. Teatret leverer desuden altid klædningsstykker, der forefindes i teatrenes garderobe. Stk. 3. Den ansatte er ikke pligtig at foretage nyanskaffelser i henhold til denne paragraf ud over 10% af kontraktens samlede lønbeløb. Ikke-uddannede, jf. 12, som ikke er overgået til det for uddannede gældende lønsystem, er dog aldrig forpligtet til at foretage nyanskaffelser. 22. MEDDELELSER Prøvelister, som skal indeholde prøveplanen så langt frem som det er muligt, opslås sammen med repertoireplanen i dertil bestemte skabe eller på dertil bestemte tavler. Den ansatte er pligtig at gøre sig bekendt med de meddelelser, herunder de eventuelle ændringer i prøveplanen, der opslås hver dag indtil kl. 16. Opslag, der finder sted senere, skal meddeles den ansatte særskilt, såfremt det ønskes, at den ansatte skal efterkomme meddelelsen. 23. MEDDELELSE OM SYGDOM Den ansatte er pligtig til straks at give teatret meddelelse om indtruffet sygdom, også selv om vedkommende ikke skal medvirke i den nærmest forestående forestilling eller prøve. Meddelelse skal på forlangende bekræftes skriftligt, ligesom teatret kan forlange sygefraværet bekræftet ved lægeattest. OK-2008 s. 15 / 38

16 24. PRØVER Stk. 1. Den ansatte er pligtig til at møde til enhver prøve, der fastsættes af teatret. Når der er ringet til en akts begyndelse, skal den ansatte være til stede og træde ind på scenen i rette tid. Stk. 2. Den ansatte har ret til at indgå ny ansættelse. Den ansatte kan forpligte sig til at begynde prøverne i denne ansættelse når som helst, dog således at det teater, hvor hans ansættelse er løbende, har ret til almindelig dublerings- og strammeprøver inden for en periode af 14 dage efter teatrets premiere. I tilfælde af pludselig indtræffende sygdom har teatret ret til at indkalde til øjeblikkelig dubleringsprøve. Den ansatte har pligt til at underrette begge teatre om henholdsvis det løbende og det nye ansættelsesforhold. I tilfælde af, at en rolle skal overtages af en anden ansat, skal nærmere aftale om prøvetid træffes imellem de to teatre. Det samme gælder strammeprøver. Stk. 3. Uden tilladelse af den, der leder en prøve, må ingen medvirkende forlade teatret, før den akt er endt, hvori vedkommende medvirker. Ingen må forlade en læseprøve uden tilladelse af den ledende. Er den, der skal lede prøven, ikke mødt på scenen (prøvesalen) senest ½ time efter den fastsatte prøvetid, er de medvirkende berettiget til at betragte prøven som bortfaldet. Stk. 4. På søn- og helligdage må der ikke afholdes prøver undtagen i tilfælde af pludselig sygdom, eller når en ny forestilling hurtigt må sættes op på grund af forestillingsfald. Lørdagene i april og maj er prøvefri bortset fra ovenfor anførte undtagelsessituationer, samt såfremt teatret skal have premiere inden sæsonens slutning. Stk juledag, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag må prøver ikke afholdes. Juleaftensdag må generalprøve ikke afholdes. Juleaftensdag må almindelig prøve kun afholdes i tilfælde af premiere 2. juledag. Prøven skal da slutte senest kl. 14. Stk. 6. Skærtorsdag må prøve (generalprøve eller almindelig prøve) dog finde sted i tilfælde af premiere i ugen efter påske. Prøven skal i givet fald finde sted i tiden kl , og meddelelse herom gives senest 15 dage før. 25. PRØVETIDER Stk. 1. OK-2008 s. 16 / 38

17 Tidspunktet for afviklingen af eventuelle forberedende prøver, jf. 4, stk. 6, aftales mellem teatret og den ansatte, idet prøvetiden dog ikke kan overstige 7½ time pr. dag, og meddelelse herom gives senest 15 dage før. For øvrige prøver gælder reglerne i stk Stk. 2. Skema 1 Prøvetid for ansatte, der ikke medvirker i aftenforestillinger: Dag 1) Normalt Kl Ingen pause Aften Kl ( ) Ingen pause Hvis samtlige medvirkende gennem tillidsrepræsentanten giver samtykke hertil, kan denne prøvetid helt eller delvist erstattes af prøvetid mellem kl ) A Sidste fem prøvedage før 1. forestilling med tilstedeværende publikum Kl , inkl. 30 min. pause efter mindst 2 timer og max. 4 timer. Kl ( ) Ingen pause B Sidste fem prøvedage før 1. forestilling med tilstedeværende publikum 3) Sidste fire prøvedage før de i punkt 2A og B nævnte, såfremt der medvirker statister og/eller kor. Kl Ingen pause Kl eller kl Ingen pause Kl , inkl. 30 min. pause efter 4 timer. Der må undtagelsesvis prøves efter kl. 24 mod betaling af 1/2 dags ekstra gage pr. påbegyndt time. Kl ( ) Ingen pause Skema 2. Prøvetid for ansatte, der medvirker i aftenforestillinger: Dag 1) Normalt Kl Ingen pause Aften 2) Sidste fem prøvedage før 1. forestilling med tilstedeværende publikum. 3) Sidste fire prøvedage før de i punkt 2 nævnte, såfremt kor og/eller statister medvirker. Kl , inkl. 30 min. pause efter mindst 2 timer og højst 4 timer Kl , eller kl Ingen pause. OK-2008 s. 17 / 38

18 Skema 3. Prøvetid for ansættelser, som særskilt indgås for forestillinger, der indstuderes og spilles uden for den normale prøvetid. Formiddag Eftermiddag Aften Kl eller kl. 9- Kl eller kl Kl Prøvetiden må aldrig overskride 7½ time pr. dag. I stedet for de i skema 1-3 anførte prøvetider, kan prøvetiden på lørdage efter lokal aftale placeres mellem kl. 10 og kl. 14 eller kl. 11 og kl. 15. Lørdagsprøver kan ikke finde sted efter kl Gennemsnitlig hver anden lørdag er prøvefri. Dette gælder dog ikke ved ansættelse til genopsætninger, jf. 4, stk. 3. Overenskomstmæssige fridage, jf. 24, stk. 5, der falder på lørdage, tæller ikke med i gennemsnittet. De prøvefri lørdage meddeles i starten af prøveforløbet. BEMÆRKNINGER Såfremt prøveforløbet indeholder et ulige antal lørdage, er halvdelen af lørdagene, rundet ned til nærmeste hele antal lørdage, prøvefri. Eventuel aftenprøve må ikke være hindrende for anden ansættelse. BEMÆRKNINGER Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med 14 om dobbeltansættelse, jf. også 7 om tjeneste uden for teatret. Stk. 2a. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder endvidere: For forestillinger, som skal have premiere på turné, kan teatret placere prøvetiden på følgende måde: Daglig prøvetid fra kl på hverdage og lørdagsprøver som 4-timersprøver i tidsrummet kl De sidste 6 prøvedage før 1. forestilling med publikum kan der prøves mellem kl og kl På dage hvor teatret har forestilling, kan der prøves mellem kl Der kan indkaldes til en kort orienterings-/lydprøve ved hvert nyt spillested 1 time før forestillingens start, dog 1 ½ time før forestillingens start ved større musikdramatiske forestillinger. Stk. 3. Medvirker den ansatte i mere end én forestilling samme dag, er vedkommende fritaget for prøve denne dag. OK-2008 s. 18 / 38

19 Medvirker den ansatte i mere end to forestillinger samme dag, er den ansatte helt fritaget for prøver den følgende dag. Stk. 4. Prøvefritagelse kan i øvrige tilfælde kun bevilges af teatrets direktør eller under dennes fravær af dennes stedfortræder. Stk. 5. Såfremt den ansatte skal medvirke i premiere om aftenen eller i en forestilling, hvortil pressen er indbudt med anmeldelse for øje, er den ansatte kun pligtig at medvirke i én repetitionsprøve denne dag. Ved repetitionsprøve forstås en tekstgennemgang uden afbrydelser og uden maskering, men i dekoration. Prøven skal være afsluttet 3 timer inden forestillingens begyndelse. Stk. 6. Medvirker den ansatte i en eftermiddagsforestilling, men ikke i en aftenforestilling, er den ansatte pligtig at prøve enten før eller efter forestillingen, dog kun i tiden mellem kl samt kl ( ). Stk. 7. Mellem en forestilling og en efterfølgende prøve (eller omvendt) har den ansatte krav på 2 timers pause. Dette gælder dog ikke for orienterings-/lydprøver ved folketeatret.dk s turnévirksomhed. Denne bestemmelse kan dog, bortset fra spisepause, fraviges i efterårsferien og i sidste halvdel af december måned, når den ansatte kun medvirker i eftermiddagsforestillinger og ikke i aftenforestillinger. Stk. 8. I tilfælde af pludselig sygdom kan teatrets normale prøvetid udvides. Stk. 9. For dansere gælder desuden følgende regler vedrørende prøvetiden: Prøvetiden, som aldrig må overskride den i stk. 1 fastsatte varighed, kan for dansere lægges i tiden mellem kl. 10 og kl. 18 og mellem kl. 19 og kl. 23. Tidsrummet inden kl. 10 er forbeholdt den ansattes daglige træning. Teatret kan dog indkalde til dansetræning på hverdage fra kl. 9.30, forudsat at træningen sker under ledelse af en anerkendt pædagog. Herfor ydes intet vederlag til den ansatte. Træningstid og opvarmning medregnes ikke i prøvetiden. For folketeatret.dk s turnévirksomhed kan prøvetiden lægges mellem kl. 11 og kl. 18, og teatrets indkaldelse til dansetræning kan ske på hverdage fra kl Det forudsættes, at der gives rimeligt varsel for prøver, der lægges uden for de i stk. 1 fastsatte tider. For folketeatret.dk s turnévirksomhed er varslet aftalt til 7 dage. OK-2008 s. 19 / 38

20 Ved koncentreret danseprøve har den ansatte krav på 15 minutters pause efter 2 timer. Efter 4 timers kontinuerlig prøve i øvrigt har den ansatte krav på 30 minutters pause. 26. ROLLER Stk. 1. Roller tildeles af teatret. Den ansatte er forpligtet til at indstudere og udføre de tildelte roller efter bedste evne. Den ansatte skal så vidt muligt have udleveret manuskript senest 3 uger før 1. læseprøve. Den ansatte kan dog afvise en rolle, når dens indstudering eller udførelse er forbundet med fare for den pågældendes sundhed eller førlighed, samt hvor rollens udførelse forudsætter, at den ansatte optræder afklædt. Stk. 2. Såvel ved prøver som ved forestillinger er den ansatte forpligtet til at efterkomme, hvad teatret fastsætter med hensyn til stykkernes iscenesættelse og rollernes udførelse. Stk. 3. På prøverne skal rollens udformning ske i samarbejde mellem instruktøren og den ansatte. Den sansatte kan dog ikke kræve en dyberegående meningsudveksling om udformning af rollen fortsat, når prøverne efter instruktørens og det øvrige personales mening er så vidt fremskredet, at ændringer ikke bør foretages. Den ansatte kan ikke ved nogen prøve eller forestilling uden tilladelse af sceneinstruktøren udelade eller tilføje noget i sin rolle, medmindre dette er nødvendigt for at dække en indtrådt standsning eller forvirring. Stk. 4. Den ansatte har krav på og er forpligtet til at udføre sin rolle uden afbrydelse ved mindst to prøver inden 1. forestilling med publikum. BEMÆRKNINGER Parterne er enige om, at sådanne prøver skal gennemføres med fuld teknik, dvs. med de færdige kostumer og dekorationer, som teknisk er på plads. Dog skal bestemmelsen ikke forstås så snævert, at ubetydelige fejl/mangler, som ikke har været forstyrrende for en kontinuerlig gennemspilning for de medvirkende, vil kunne henføres til ikke at være i fuld teknik. 27. DUBLERING M.V. Stk. 1. Definitioner: OK-2008 s. 20 / 38

KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY

KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY 1 Anvendelsesområde Denne kollegiale omfatter skuespillere, operasangere samt dansere og koreografer, der ansættes

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET DANSK SKUESPILLERFORBUND OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET OG DANSK SKUESPILLERFORBUND Overenskomst mellem Grønnegårds Teatret og Dansk Skuespillerforbund Område 1. Nærværende overenskomst omfatter skuespillere, operasangere

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. OK-08 Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. OK-08 Side 2 af 26 DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Den Jyske

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN (BTS) / FORENINGEN AF SMÅ TEATRE (FAST) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF)

OVERENSKOMST MELLEM BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN (BTS) / FORENINGEN AF SMÅ TEATRE (FAST) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) OVERENSKOMST MELLEM BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN (BTS) / FORENINGEN AF SMÅ TEATRE (FAST) OG DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) 1 Dækningsområde Nærværende overenskomst omfatter teatre, som er medlem af BTS/FAST

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG

STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG Paragraf 1. Anvendelsesområde Denne kontrakt anvendes ved ansættelser

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

OVERENSKOMST mellem TIVOLI og DANSK SKUESPILLERFORBUND for skuespillere og dansere ansat i Tivoli A/S 1. marts 2010-1. marts 2012 (2-årig aftale)

OVERENSKOMST mellem TIVOLI og DANSK SKUESPILLERFORBUND for skuespillere og dansere ansat i Tivoli A/S 1. marts 2010-1. marts 2012 (2-årig aftale) OVERENSKOMST mellem TIVOLI og DANSK SKUESPILLERFORBUND for skuespillere og dansere ansat i Tivoli A/S 1. marts 2010-1. marts 2012 (2-årig aftale) DÆKNINGSOMRÅDE...2 ENGAGEMENT OG KONTRAKT...2 FREMMØDE

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF)

OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) OG DANSK SKUESPILLERFORBUND (DSF) 1 Dækningsområde Nærværende overenskomst omfatter teatre, som er medlem af TIO (se protokollatets punkt 1). Ved

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Overenskomst. mellem. CaféTeatret, Kaleidoskop samt Teatret ved Sorte Hest. Dansk Skuespillerforbund

Overenskomst. mellem. CaféTeatret, Kaleidoskop samt Teatret ved Sorte Hest. Dansk Skuespillerforbund Overenskomst mellem CaféTeatret, Kaleidoskop samt Teatret ved Sorte Hest og Dansk Skuespillerforbund 1 Dækningsområde Nærværende overenskomst omfatter teatrene CaféTeatret, Kaleidoskop samt Teatret ved

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, dansere og operasangere ansat ved Aarhus, Aalborg og Odense Teater.

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, dansere og operasangere ansat ved Aarhus, Aalborg og Odense Teater. DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, dansere og operasangere ansat ved Aarhus, Aalborg og Odense Teater.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

DANSK SKUESPILLERFORBUND

DANSK SKUESPILLERFORBUND OVERENSKOMST mellem TEATER SPEKTRUM SAMT ABSOLUT FORUM OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE MEDVIRKEN I MEDARBEJDER-, LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING MED AFSÆT I TEATERMETODER AFSNIT I - PRODUKTIONSAFTALE

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS)

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) OVERENSKOMST mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for sceneteknisk personale m.v. ansat ved Den Jyske Opera

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for sceneteknisk personale m.v. ansat ved Den Jyske Opera DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for sceneteknisk personale m.v. ansat ved Den Jyske Opera 2013 OK-13 Side 1 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere