O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere)"

Transkript

1 DETFÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved folketeatret.dk og teatre tilknyttet Københavns Teater 2008 OK-2008 s. 1 / 38

2 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE FUNKTIONÆRLOV ANSÆTTELSESKONTRAKT ANSÆTTELSESPERIODE TJENESTE VED TO TEATRE TJENESTENS OMFANG TJENESTE UDEN FOR TEATRET TILTRÆDELSE PROLONGATION, FORESTILLINGSFALD LØN TILLÆG LØN - IKKE-UDDANNEDE BONUSORDNINGER ANSÆTTELSE VED 2 TEATRE (DOBBELTANSÆTTELSE) DOBBELTANSÆTTELSE VED SAMME TEATER ANCIENNITET FOR DANSERE RADIO- OG TV-SELSKABER FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER EFTERLØN LØNUDBETALING BEKLÆDNINGSGENSTANDE MEDDELELSER MEDDELELSE OM SYGDOM PRØVER PRØVETIDER ROLLER DUBLERING M.V KOSTUMER M.M KRITIK M.M OK-2008 s. 2 / 38

3 30. ANSVAR FOR REKVISITTER ORDENSBESTEMMELSER FRIBILLETTER PENSION 15 % BARNS SYGDOM FERIE OG FERIEPENGE SUPPLERENDE VILKÅR I FORBINDELSE MED FOLKETEATRET.DKS TURNÈVIRKSOMHED ØVRIGE SUPPLERENDE ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE LOKAL AFTALE LOKALE UOVERENSSTEMMELSER IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE M.V BILAG 1: FORELØBIG AFTALE/FORESPØRGSEL VEDRØRENDE TEATERENGAGEMENTER BILAG 2: NORMALKONTRAKT BILAG 3: TILLÆG TIL NORMALKONTRAKT VEDRØRENDE UNDERSTUDY-SWING-, KAPTAJN- OG ENSEMBLEOPGAVER BILAG 4: VIDEOREGISTERING BILAG 5: SUPPLERENDE AFTALER VEDRØRENDE LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE OK-2008 s. 3 / 38

4 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Denne overenskomst omfatter skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere, der ansættes ved folketeatret.dk og teatre tilknyttet Københavns Teater. BEMÆRKNINGER Overenskomsten omfatter alene de ovenfornævnte personalegrupper. Uden for falder således f.eks. korsangere og statister. Der henvises vedrørende sidstnævnte til den mellem Danske Teatres Fællesorganisation og Dansk Skuespillerforbund indgåede aftale af vedrørende statister. Overenskomsten finder heller ikke anvendelse på personer, der er under 18 år. For disse må der, som hidtil, træffes individuelle aftaler. Overenskomsten finder endvidere ikke anvendelse ved samproduktioner, hvor ansættelsen sker efter en anden overenskomst med Dansk Skuespillerforbund. 2. FUNKTIONÆRLOV For de ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 3, stk. 2, 19 og Bilag 5 BEMÆRKNINGER Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede har ret til løn under fravær på grund af sygdom (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. funktionærlovens 8). 3. ANSÆTTELSESKONTRAKT Stk. 1. Ved enhver ansættelse udarbejdes en kontrakt i overensstemmelse med den af overenskomstparterne udarbejdede normalkontrakt (bilag 1 og 2). BEMÆRKNINGER Eventuelt tillæg til normalkontrakt vedrørende understudy-, swing-, kaptajn- eller ensembleopgaver (se bilag 3) Den ansatte er forpligtet til, på anmodning, at indsende kontrakten til forbundets juridiske konsulent, der har tavshedspligt med hensyn til den i kontrakten vedtagne lovlige løn. OK-2008 s. 4 / 38

5 Stk. 2. Kontrakter indgået i henhold til denne overenskomst er uopsigelige for begge parter. 4. ANSÆTTELSESPERIODE Stk. 1. Ansættelse sker for et kortere tidsrum (periodisk ansættelse). Ansættelsen skal være fortløbende og skal (med fradrag af eventuelt planlagt ferie fra teatrets side) have en varighed på mindst 75 dage, jf. dog nedenfor. BEMÆRKNING Hvis et teater ønsker ansættelse for 12 måneder inkl. ferie (sæsonansættelse) rettes henvendelse til sekretariatet for Det Fælles Forhandlingsudvalg, der tager kontakt til Dansk Skuespillerforbund med henblik på fastsættelse af vilkår. Stk. 2. Ved ansættelse på et teaters "biscene" til en kort forestilling (normalt op til 75 minutters varighed) kan ansættelse ske for en kortere periode end 75 dage, dog minimum 45 dage. Stk. 3. Ved genopsætning af en forestilling med overvejende samme kunstneriske personale kan ansættelse ske for en kortere periode end 75 dage, dog minimum 45 dage. Stk. 4. Ved ansættelser, hvor den ansatte indtræder i stedet for en anden ansat (ved sygdom m.v.), skal ansættelsen have en varighed af minimum 30 dage. Stk. 5. Ved ansættelser til særforestillinger skal ansættelsen have en varighed af minimum 30 dage. BEMÆRKNINGER Ved særforestillinger forstås: forestillinger, som henlægges til bestemte årstider - f.eks. i forbindelse med julen, skolernes efterårsferie eller lignende. forestillinger, der i en kortere periode spilles sideløbende med teatrets normale forestilling, f.eks. skoleforestillinger. Ansatte, som medvirker i særforestillinger, aflønnes efter de almindelige regler i og 27 med tilhørende bemærkninger, jf. dog nedenfor. Ved ansættelse til en særforestilling på et teater i en periode, hvor den ansatte også er ansat til en forestilling efter 4, stk. 1 eller 4, på samme teater, forelægges spørgsmålet om aflønning Det Fælles Forhandlingsudvalg, såfremt den OK-2008 s. 5 / 38

6 ansatte både prøver og spiller i forbindelse med de i 4, stk. 1 eller 4, nævnte forestillinger i den sammenfaldende periode. Hvis den ansatte i den sammenfaldende periode er fritaget for enten at prøve eller spille i forbindelse med forestillinger efter 4, stk. 1 eller 4, ydes der i den sammenfaldende periode alene den løn, som aftales i forbindelse med ansættelsen efter 4, stk. 1 eller 4. Ved ansættelse til en særforestilling på et andet teater end det, hvor den pågældende medvirker efter 4, stk. 1 eller 4, henvises der til 14 med tilhørende bemærkninger vedr. dobbeltansættelser. Stk. 6. Såfremt der er enighed herom mellem teatret og den ansatte, kan der endvidere aftales fortløbende forberedende prøver af mindst 8 dages varighed beliggende før teatrets sommerlukning. Prøvedagene medregnes i de i stk. 1-3 omtalte ansættelsesperioder. Hver dag med forberedende prøver aflønnes med 1/30 af den aftalte månedsløn, jf Stk. 7. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder i tilføjelse til denne paragrafs stk.1-6 følgende: Ved udsendelse på turné af forestillinger, der er produceret af et andet teater, optages der drøftelse med Dansk Skuespillerforbund om ansættelsesperiodens længde. Denne paragrafs stk. 2 om biscener og stk. 5 gælder ikke for folketeatret.dk s turnévirksomhed. 5. TJENESTE VED TO TEATRE Den ansatte må ikke samme aften medvirke i mere end et teaters program. 6. TJENESTENS OMFANG Stk. 1. Den aftalte løn efter 10, 12 og 13 inkl. eventuelle tillæg efter 11, gælder som betaling for 6 ugentlige forestillinger. For forestillinger udover 6 ugentlige forestillinger ydes der et tillæg på 1/10 af månedslønnen pr. forestilling. Den ansatte er forpligtet til at medvirke i 7 ugentlige forestillinger. Stk. 1a For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder følgende: OK-2008 s. 6 / 38

7 den aftalte løn (jf. 10 og 11) gælder som betaling for 1 daglig forestilling. For dobbeltforestilling ydes et tillæg pr. forestilling på 1/20 af den for turnéperioden aftalte månedsløn. Aflønningen gælder for 12 forestillinger inden for en 14- dages periode. 14-dages perioden regnes fra sidste fridag før 1. forestilling med publikum. Den ansatte er pligtig til at medvirke i 14 forestillinger i 14-dages perioden Stk. 2. Den ansatte er over for teatret kun pligtig at gøre tjeneste på den scene, eller de scener, som ansættelsen omfatter. Stk. 3. Den ansatte har pligt til at møde ved enhver aftenforestilling, der fastsættes af teatret. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt ved ansættelsen, er den ansatte kun pligtig at medvirke i eftermiddagsopførelser på lørdage, på søn- og helligdage, i skolernes efterårsferie samt i tiden fra 15. december til 1. januar. Den ansatte har krav på et varsel på 14 dage for eftermiddagsforestillinger, ekstraforestillinger og ændringer i spilletid, dog kun et varsel på 7 dage for så vidt angår sådanne forestillinger, der falder på lørdage eller søn- og helligdage. Stk.3 a. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder, at reglerne i stk. 3 om deltagelse i eftermiddagsopførelser i skolernes efterårsferie og i tiden fra 15. december til 1. januar erstattes med følgende: Teatret har endvidere ret til at placere mellem 13 og 15 forestillinger på forskudte tidspunkter fordelt på sæsonen, heraf max. 3 skoleforestillinger, som tidligst må påbegyndes kl Disse skal varsles minimum 3 måneder i forvejen. Endvidere gælder for folketeatret.dk s turnévirksomhed, at forestillinger, der ikke er solgt på tiltrædelsestidspunktet (forestillingsfrie dage i henhold til turnéplan), skal hvis disse sælges senere meddeles snarest. Stk. 4. Den ansatte har ret til et ved ansættelsen fastlagt ugentligt fridøgn. På ugens øvrige dage er den ansatte forpligtet til at medvirke i indtil to forestillinger pr. dag. Juleaftensdag, 1. juledag og 1. pinsedag må ingen forestilling finde sted. Den ansatte har ret til 4 sammenhængende fridage i påsken. Meddelelse om hvilke dage, der er fridage, gives den ansatte senest 15 dage før. BEMÆRKNINGER Såfremt samtlige i en forestilling medvirkende er indforstået hermed, kan der ske omlægning af det ved ansættelsen fastlagte ugentlige fridøgn. Stk. 4 a. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder stk. 4, 2. punktum ikke. Der henvises i øvrigt til aftale om fravigelse af arbejdsmiljølovens generelle regler om hviletid og ugentligt fridøgn for ansatte inden for turnévirksomhed af Såfremt der i den samme ansættelseskontrakt er både en spilleperiode i Nørregade og en turnéperiode skal der være et fridøgn mellem de to perioder. OK-2008 s. 7 / 38

8 Stk. 5. Der påhviler ikke den ansatte pligt til solistoptræden før eller efter almindelig teatertjeneste, medmindre der er truffet særskilt aftale herom. Stk. 6. Teatret er forpligtet over for den ansatte, indtil ansættelsen udløber, selv om teatret får ny leder. Under en ny ledelse er den ansatte ligeledes forpligtet over for teatret, såfremt den ansattes kunstneriske vilkår ikke bliver væsentligt forringede. Stk. 7. Såfremt den ansatte efter repertoiret ikke skal medvirke i en forestilling og heller ikke senest to timer før en forestillings begyndelse får anden meddelelse, har vedkommende ret til at disponere over sin tid. Stk. 8. Slutter en forestilling så sent, at normale offentlige trafikmidler ikke kan benyttes af den ansatte, skal teatret bekoste hjemkørsel for den pågældende. Stk. 9. Denne paragrafs stk. 7 og stk. 8 gælder ikke for folketeatret.dk s turnévirksomhed. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder i øvrigt følgende: Ved samarbejdsproduktioner følger ansatte fra andre teatre overenskomstens bestemmelser for så vidt angår diæter og arbejdstid. Øvrige ansættelsesvilkår følger af den overenskomst, der er gældende på det teater, hvor den pågældende er ansat. 7. TJENESTE UDEN FOR TEATRET Stk. 1. Såfremt den ansatte påtager sig hverv uden for teatertjenesten, skal dette straks meddeles direktionen med henblik på, at denne kan påse, at det kan ske uden ulempe for teatret. Parterne er enige om, at såfremt teatret skønner, at sådanne andre hverv medfører ulempe for teatret, er den ansatte uberettiget til at påtage sig disse. Stk. 2. Den ansatte må ikke uden direktionens tilladelse på en dag, hvor vedkommende skal medvirke i forestilling, foretage rejser eller udflugter, der kan hindre vedkommende i at give møde på teatret 3/4 time før forestillingens begyndelse. For folketeatret.dk s turnévirksomhed er mødetiden 1 time før forestillingens begyndelse, dog ved større musikdramatiske forestillinger 1½ time før. Stk. 3. OK-2008 s. 8 / 38

9 Den ansatte skal underrette direktionen om, hvor meddelelser kan tilstilles den ansatte, såfremt den ansatte tager ophold udenfor den opgivne, faste bopæl. Stk. 4. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder i øvrigt følgende: Benytter den ansatte med teatrets tilladelse eget befordringsmiddel, er den ansatte pligtig at møde på teatret 1 time før forestillingens begyndelse, dog ved større musikdramatiske forestillinger 1 ½ time. Den ansatte er under disse forhold erstatningspligtig overfor teatret for det tab, dette måtte lide ved den ansattes udeblivelse eller forsinkelse, uansat om den ansatte er uden skyld heri. 8. TILTRÆDELSE Den nøjagtige dato for ansættelsens tiltrædelse og slutning skal fremgå af i kontrakten. 9. PROLONGATION, FORESTILLINGSFALD Stk. 1. Teatret har ret til at prolongere ansættelsestiden med indtil 8 dage, dog med indtil 20 dage ved sæsonens sidste forestilling. Skriftlig meddelelse om prolongationen skal være den ansatte i hænde senest 20 dage før ansættelsestidens udløb. Meddelelse om datoen for prolongationens ophør skal ligeledes skriftligt gives den ansatte med 20 dages varsel. Stk. 2. Dersom en forestilling nedlægges umiddelbart før premieren eller herefter, og en anden hurtigst muligt skal opsættes, skal teatret så vidt muligt tilbyde den ansatte en rolle i den nye forestilling, ligesom den ansatte skal være indstillet på at påtage sig rollen (rollerne) i den nye forestilling. Den ansatte er dog berettiget til med henvisning til kunstneriske eller personlige grunde at afvise at påtage sig at medvirke i den nye forestilling. I sådanne tilfælde har den ansatte kun krav på 50% af gagen for perioden fra den oprindelige forestilling tages ned til kontrakten udløber. Stk. 3. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder stk. 1 og stk. 2 ikke. I stedet gælder følgende: Teatret har ret til at prolongere ansættelsestiden med indtil 30 dage, idet de 22 dage dog skal varsles over for den ansatte senest den 1. maj forud for forestillinger til den efterfølgende sæson. 10. LØN Stk. 1. OK-2008 s. 9 / 38

10 Efter aftale mellem teatret og den ansatte sker indplacering på et skalatrin mellem 27 og 50 (Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd i staten), idet dansere dog som minimum aflønnes efter skalatrin 27, 29, 31 og 33 i henhold til deres anciennitet, jf. 16. Bemærkning: De hidtidige amtskommunale løntrin 47, 48, 49 og 50 konverteres først til de tilsvarende skalatrin på Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd pr. 1/ De amtskommunale løntrin 47, 48, 49 og 50 reguleres i perioden indtil 1/ med den reguleringsprocent, der gælder for skalatrinene på Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd. Stk. 2. I helt særlige tilfælde kan der - efter forudgående godkendelse af teatrets bestyrelse - aftales en højere løn end skalatrin TILLÆG Stk. 1. Efter aftale mellem teatret og den ansatte kan der ud over lønnen i 10 ydes et personligt tillæg på op til 5 portioner. Hver portion udgør pr. måned et beløb på 1/12 af et årligt grundbeløb på ,07 kr. ( niveau). Stk. 2. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder endvidere: Efter aftale mellem teatret og den ansatte kan der udover lønnen i 10 og et eventuelt personligt tillæg jf. stk. 1 ydes et ikke-pensionsgivende turnétillæg i turnéspilleperioden. Med virkning fra gøres turnétillægget pensionsgivende. Stk.3 Personlige tillæg er pensionsgivende, jf. dog stk. 2 vedrørende turnétillæg. 12. LØN - IKKE-UDDANNEDE Ikke-uddannede kan - indtil de har optjent 1 års lønanciennitet - aflønnes lavere end anført i 10, dog ikke lavere end skalatrin 2. BEMÆRKNINGER: Følgende betragtes som uddannede: Skuespillere udgået fra Statens Teaterskole, teaterskolerne ved Odense og Aarhus teatre samt de tidligere elevskoler ved Det Kgl. Teater og privatteatrene. OK-2008 s. 10 / 38

11 Balletdansere udgået fra Det Kgl. Teaters balletskole og Skolen for moderne dans. Operasangere udgået fra Det Kgl. Teaters Operaakademi. Andre uddannelser m.v. kan efter aftale godkendes på lige fod med de ovenfor anførte uddannelser. Denne bestemmelse gælder ikke for folketeatret.dk s turnévirksomhed. 13. BONUSORDNINGER Den efter aftalte løn kan efter aftale mellem teatret og den ansatte suppleres med en på forhånd fastsat procentdel af et eventuelt produktionsoverskud. Aftalen er uafhængig af tidligere aftaler om produktionsoverskud, og har ikke indflydelse på senere overskudsaftaler. 14. ANSÆTTELSE VED 2 TEATRE (DOBBELTANSÆTTELSE) Såfremt den ansatte i løbet af ansættelsesperioden samtidig er ansat på et andet teater tilsluttet Købehavns Teater, folketeatret.dk, Den Jyske Opera, Det rejsende børne- og opsøgende Teater, landsdelsscenerne i Odense, Aarhus og Aalborg, Det Kgl. Teater eller tilsvarende offentligt støttede teatre, ydes der i den periode, ansættelserne falder sammen, følgende, idet der hermed er kompenseret for den ulempe, det er at være ansat på 2 teatre: a) Ved ansættelse på to teatre under Københavns Teater eller folketeatret.dk: 3/4 løn fra hvert teater. b) Ved ansættelse på et teater under Københavns Teater eller folketeatret.dk og et af de øvrige ovenfor anførte teatre: 1) Hvis der oppebæres fuld løn fra et af de øvrige ovenfor anførte teatre, ydes der 1/2 løn. 2) Hvis der oppebæres mellem 3/4 løn og fuld løn fra et af de øvrige ovenfor anførte teatre, yder teatret en så stor brøkdel af den aftalte løn med teatret, at den samlede løn på de 2 teatre svarer til 1½ løn. 3) Hvis der oppebæres 3/4 løn eller mindre fra et af de øvrige ovenfor anførte teatre, yder teatret 3/4 løn. OK-2008 s. 11 / 38

12 BEMÆRKNINGER: Ved forståelsen af begrebet "tilsvarende offentligt støttede teatre" er der mellem Københavns Teater og Dansk Skuespillerforbund enighed om, at vejledende er, om de pågældende teatre modtager tilskud af et sådant omfang, at dette bevirker, at de gennemsnitligt kan udbetale de ansatte skuespillere m.v. en månedsløn, som mindst svarer til skalatrin 21. Teatre, som ikke modtager offentlige tilskud, eller hvis offentlige tilskud er af en sådan størrelse, at dette ikke gør teatret i stand til gennemsnitlig at udbetale sine skuespillere m.v. en månedsløn svarende mindst til skalatrin 21, er ikke omfattet af formuleringen "tilsvarende offentligt støttede teatre". I givet fald finder 14 ikke anvendelse. Skuespillere m.v., der er ansat efter 4, stk. 1 eller indtræder i en forestilling efter 4, stk. 4, oppebærer ved ansættelse til en særforestilling, jf. 4, stk. 5, på et andet teater 3/4 løn fra hvert teater i den sammenfaldende periode, under forudsætning af, at den ansatte er fritaget for enten at prøve eller spille i forbindelse med de i 4, stk. 1 og 4, nævnte forestillinger i den sammenfaldende periode. I de tilfælde, hvor den ansatte i den sammenfaldende periode både prøver og spiller i forbindelse med de i 4, stk. 1 og 4, nævnte forestillinger, forelægges spørgsmålet om aflønning for deltagelse i særforestillinger Det Fælles Forhandlingsudvalg. 15. DOBBELTANSÆTTELSE VED SAMME TEATER Såfremt den ansatte oppebærer løn jf. to forskellige kontrakter ved samme teater, ydes der i den periode, hvor ansættelserne falder sammen, 3/4 løn for hver ansættelse. I øvrigt henvises til de bestemmelser, der herudover gælder for dobbeltansættelse. 16. ANCIENNITET FOR DANSERE Stk. 1. Ved fastsættelse af lønanciennitet medtages tidligere dokumenteret beskæftigelse som danser ved: 1) Teatre 2) Radiofonier 3) Film og TV. OK-2008 s. 12 / 38

13 Herudover kan der tillægges lønanciennitet for eventuelle andre dokumenterede relevante beskæftigelser i det omfang, det aftales mellem den ansatte og teatret. Ved anciennitetsfastsættelsen medregnes alene de perioder hvor den pågældende har fast ansættelse. Stk. 2. For hvert år eller mere efter den ansattes 1. ansættelsesdag, hvor pågældende har haft mindst 9 måneders sammenlagt beskæftigelse, optjenes 1 års lønanciennitet. BEMÆRKNINGER: Såfremt den ansatte har været fuldt ud beskæftiget på teatre i en sæson, vil den samlede ansættelsestid udgøre ca. 9 måneder. Det er derfor aftalt, at sådan beskæftigelse - herunder beskæftigelse på TV m.v. - i anciennitetsmæssig henseende tæller som 1 år. På den anden side vil en beskæftigelse på over 9 måneder i løbet af et år ikke kunne medføre yderligere anciennitetstillæggelse end 1 år. Stk. 3. Oprykning til næste skalatrin sker efter optjening af 2 års lønanciennitet, jf. 10 og 12. Stk. 4. Dobbeltansættelser ved teatre og andre tidsmæssige sammenfaldende ansættelser medregnes ikke særskilt ved anciennitetsberegningen. BEMÆRKNINGER: For ikke-uddannede sker der dog en særskilt medregning i ancienniteten af dobbeltansættelser ved teatre og andre tidsmæssigt sammenfaldende ansættelser, indtil de pågældende kan overgå til det for uddannede gældende lønsystem, jf.stk. 7, b. Stk. 5. Ved fastsættelse af lønanciennitet for beskæftigelse ved radiofonier anses hver optagelsesdag for at svare til 3 dages beskæftigelse. Stk. 6. Ved fastsættelse af lønanciennitet for beskæftigelse ved film og TV, anses hver film- og TV-dag for at svare til 1 uges beskæftigelse. Medvirken i en normal spillefilm eller et normalt TV-stykke kan dog maksimalt udløse 2 måneders lønanciennitet. OK-2008 s. 13 / 38

14 Stk. 7 Nedennævnte regler gælder kun, indtil den ansatte har opnået så meget lønanciennitet, at pågældende kan overgå til det for uddannede gældende lønsystem, jf. 10: a) Uddannelseskurser m.v. kan medregnes i lønancienniteten i det omfang, det aftales mellem den ansatte og teatret. b) Ved beregning af lønanciennitet skal alle ansættelser tælles særskilt, uanset om ansættelsesperioderne er tidsmæssigt sammenfaldende eller ej. 17. RADIO- OG TV-SELSKABER Brudstykker af en forestilling til brug for teateranmeldelse eller teaterorientering i fjernsyn og radio honoreres ikke af teatret, og samtykke kræves ikke fra Dansk Skuespillerforbund. I øvrigt henvises til den til enhver tid gældende overenskomst mellem radiofonier og Dansk Skuespillerforbund. 18. FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Ansatte er omfattet af reglerne i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. Den ansatte oppebærer endvidere efter påbegyndt barselsorlov den aftalte løn i 10 dage for hver måned af deres ansættelse. Lønnen kan dog ikke overstige løn svarende til de resterende dage i engagementsperioden. Ansatte er ligeledes omfattet af 1-8 i aftale af 12.juni 2007 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne. 19. EFTERLØN Såfremt den ansatte dør i ansættelsesperioden, tilkommer der den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem den ansatte havde forsørgerpligt, et beløb svarende til halvdelen af den ansattes løn for den resterende ansættelsesperiode, dog mindst 1 og højst 3 måneders løn. 20. LØNUDBETALING Lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være til rådighed den sidste bankdag i måneden. OK-2008 s. 14 / 38

15 For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder endvidere, at diæter udbetales månedsvis forud. Med mindre andet er aftalt, kan diæter anvises til den ansattes lønkonto. 21. BEKLÆDNINGSGENSTANDE Stk. 1. Dersom ikke anden for den ansatte gunstigere aftale er truffet, er den ansatte til brug for én rolle i hver forestilling pligtig at forsyne sig med almindeligt præsentabelt tøj samt andre til påklædning hørende moderne genstande af almindelig art, alt i overensstemmelse med rollens karakter. Ved moderne genstande af almindelig art forstås bl.a. de til ethvert kostume fornødne handsker, strømper, smykker, parykker, skæg, sminke og andre til maskering og påklædning fornødne hjælpemidler samt støvler og sko af moderne art. Damer er dog ikke pligtige at forsyne sig med herrefodtøj og herrer ikke med damefodtøj. Stk. 2. Teatret leverer kostumer, hvorved forstås udprægede og specielle dragter, dragter syet over vatton, selskabsdragter for damer, uniformer, klædningsstykker eller genstande af speciel art, som f.eks. pelse, ridekostumer med tilhørende rekvisitter, specielt fodtøj og lignende. Teatret leverer desuden altid klædningsstykker, der forefindes i teatrenes garderobe. Stk. 3. Den ansatte er ikke pligtig at foretage nyanskaffelser i henhold til denne paragraf ud over 10% af kontraktens samlede lønbeløb. Ikke-uddannede, jf. 12, som ikke er overgået til det for uddannede gældende lønsystem, er dog aldrig forpligtet til at foretage nyanskaffelser. 22. MEDDELELSER Prøvelister, som skal indeholde prøveplanen så langt frem som det er muligt, opslås sammen med repertoireplanen i dertil bestemte skabe eller på dertil bestemte tavler. Den ansatte er pligtig at gøre sig bekendt med de meddelelser, herunder de eventuelle ændringer i prøveplanen, der opslås hver dag indtil kl. 16. Opslag, der finder sted senere, skal meddeles den ansatte særskilt, såfremt det ønskes, at den ansatte skal efterkomme meddelelsen. 23. MEDDELELSE OM SYGDOM Den ansatte er pligtig til straks at give teatret meddelelse om indtruffet sygdom, også selv om vedkommende ikke skal medvirke i den nærmest forestående forestilling eller prøve. Meddelelse skal på forlangende bekræftes skriftligt, ligesom teatret kan forlange sygefraværet bekræftet ved lægeattest. OK-2008 s. 15 / 38

16 24. PRØVER Stk. 1. Den ansatte er pligtig til at møde til enhver prøve, der fastsættes af teatret. Når der er ringet til en akts begyndelse, skal den ansatte være til stede og træde ind på scenen i rette tid. Stk. 2. Den ansatte har ret til at indgå ny ansættelse. Den ansatte kan forpligte sig til at begynde prøverne i denne ansættelse når som helst, dog således at det teater, hvor hans ansættelse er løbende, har ret til almindelig dublerings- og strammeprøver inden for en periode af 14 dage efter teatrets premiere. I tilfælde af pludselig indtræffende sygdom har teatret ret til at indkalde til øjeblikkelig dubleringsprøve. Den ansatte har pligt til at underrette begge teatre om henholdsvis det løbende og det nye ansættelsesforhold. I tilfælde af, at en rolle skal overtages af en anden ansat, skal nærmere aftale om prøvetid træffes imellem de to teatre. Det samme gælder strammeprøver. Stk. 3. Uden tilladelse af den, der leder en prøve, må ingen medvirkende forlade teatret, før den akt er endt, hvori vedkommende medvirker. Ingen må forlade en læseprøve uden tilladelse af den ledende. Er den, der skal lede prøven, ikke mødt på scenen (prøvesalen) senest ½ time efter den fastsatte prøvetid, er de medvirkende berettiget til at betragte prøven som bortfaldet. Stk. 4. På søn- og helligdage må der ikke afholdes prøver undtagen i tilfælde af pludselig sygdom, eller når en ny forestilling hurtigt må sættes op på grund af forestillingsfald. Lørdagene i april og maj er prøvefri bortset fra ovenfor anførte undtagelsessituationer, samt såfremt teatret skal have premiere inden sæsonens slutning. Stk juledag, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag må prøver ikke afholdes. Juleaftensdag må generalprøve ikke afholdes. Juleaftensdag må almindelig prøve kun afholdes i tilfælde af premiere 2. juledag. Prøven skal da slutte senest kl. 14. Stk. 6. Skærtorsdag må prøve (generalprøve eller almindelig prøve) dog finde sted i tilfælde af premiere i ugen efter påske. Prøven skal i givet fald finde sted i tiden kl , og meddelelse herom gives senest 15 dage før. 25. PRØVETIDER Stk. 1. OK-2008 s. 16 / 38

17 Tidspunktet for afviklingen af eventuelle forberedende prøver, jf. 4, stk. 6, aftales mellem teatret og den ansatte, idet prøvetiden dog ikke kan overstige 7½ time pr. dag, og meddelelse herom gives senest 15 dage før. For øvrige prøver gælder reglerne i stk Stk. 2. Skema 1 Prøvetid for ansatte, der ikke medvirker i aftenforestillinger: Dag 1) Normalt Kl Ingen pause Aften Kl ( ) Ingen pause Hvis samtlige medvirkende gennem tillidsrepræsentanten giver samtykke hertil, kan denne prøvetid helt eller delvist erstattes af prøvetid mellem kl ) A Sidste fem prøvedage før 1. forestilling med tilstedeværende publikum Kl , inkl. 30 min. pause efter mindst 2 timer og max. 4 timer. Kl ( ) Ingen pause B Sidste fem prøvedage før 1. forestilling med tilstedeværende publikum 3) Sidste fire prøvedage før de i punkt 2A og B nævnte, såfremt der medvirker statister og/eller kor. Kl Ingen pause Kl eller kl Ingen pause Kl , inkl. 30 min. pause efter 4 timer. Der må undtagelsesvis prøves efter kl. 24 mod betaling af 1/2 dags ekstra gage pr. påbegyndt time. Kl ( ) Ingen pause Skema 2. Prøvetid for ansatte, der medvirker i aftenforestillinger: Dag 1) Normalt Kl Ingen pause Aften 2) Sidste fem prøvedage før 1. forestilling med tilstedeværende publikum. 3) Sidste fire prøvedage før de i punkt 2 nævnte, såfremt kor og/eller statister medvirker. Kl , inkl. 30 min. pause efter mindst 2 timer og højst 4 timer Kl , eller kl Ingen pause. OK-2008 s. 17 / 38

18 Skema 3. Prøvetid for ansættelser, som særskilt indgås for forestillinger, der indstuderes og spilles uden for den normale prøvetid. Formiddag Eftermiddag Aften Kl eller kl. 9- Kl eller kl Kl Prøvetiden må aldrig overskride 7½ time pr. dag. I stedet for de i skema 1-3 anførte prøvetider, kan prøvetiden på lørdage efter lokal aftale placeres mellem kl. 10 og kl. 14 eller kl. 11 og kl. 15. Lørdagsprøver kan ikke finde sted efter kl Gennemsnitlig hver anden lørdag er prøvefri. Dette gælder dog ikke ved ansættelse til genopsætninger, jf. 4, stk. 3. Overenskomstmæssige fridage, jf. 24, stk. 5, der falder på lørdage, tæller ikke med i gennemsnittet. De prøvefri lørdage meddeles i starten af prøveforløbet. BEMÆRKNINGER Såfremt prøveforløbet indeholder et ulige antal lørdage, er halvdelen af lørdagene, rundet ned til nærmeste hele antal lørdage, prøvefri. Eventuel aftenprøve må ikke være hindrende for anden ansættelse. BEMÆRKNINGER Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med 14 om dobbeltansættelse, jf. også 7 om tjeneste uden for teatret. Stk. 2a. For folketeatret.dk s turnévirksomhed gælder endvidere: For forestillinger, som skal have premiere på turné, kan teatret placere prøvetiden på følgende måde: Daglig prøvetid fra kl på hverdage og lørdagsprøver som 4-timersprøver i tidsrummet kl De sidste 6 prøvedage før 1. forestilling med publikum kan der prøves mellem kl og kl På dage hvor teatret har forestilling, kan der prøves mellem kl Der kan indkaldes til en kort orienterings-/lydprøve ved hvert nyt spillested 1 time før forestillingens start, dog 1 ½ time før forestillingens start ved større musikdramatiske forestillinger. Stk. 3. Medvirker den ansatte i mere end én forestilling samme dag, er vedkommende fritaget for prøve denne dag. OK-2008 s. 18 / 38

19 Medvirker den ansatte i mere end to forestillinger samme dag, er den ansatte helt fritaget for prøver den følgende dag. Stk. 4. Prøvefritagelse kan i øvrige tilfælde kun bevilges af teatrets direktør eller under dennes fravær af dennes stedfortræder. Stk. 5. Såfremt den ansatte skal medvirke i premiere om aftenen eller i en forestilling, hvortil pressen er indbudt med anmeldelse for øje, er den ansatte kun pligtig at medvirke i én repetitionsprøve denne dag. Ved repetitionsprøve forstås en tekstgennemgang uden afbrydelser og uden maskering, men i dekoration. Prøven skal være afsluttet 3 timer inden forestillingens begyndelse. Stk. 6. Medvirker den ansatte i en eftermiddagsforestilling, men ikke i en aftenforestilling, er den ansatte pligtig at prøve enten før eller efter forestillingen, dog kun i tiden mellem kl samt kl ( ). Stk. 7. Mellem en forestilling og en efterfølgende prøve (eller omvendt) har den ansatte krav på 2 timers pause. Dette gælder dog ikke for orienterings-/lydprøver ved folketeatret.dk s turnévirksomhed. Denne bestemmelse kan dog, bortset fra spisepause, fraviges i efterårsferien og i sidste halvdel af december måned, når den ansatte kun medvirker i eftermiddagsforestillinger og ikke i aftenforestillinger. Stk. 8. I tilfælde af pludselig sygdom kan teatrets normale prøvetid udvides. Stk. 9. For dansere gælder desuden følgende regler vedrørende prøvetiden: Prøvetiden, som aldrig må overskride den i stk. 1 fastsatte varighed, kan for dansere lægges i tiden mellem kl. 10 og kl. 18 og mellem kl. 19 og kl. 23. Tidsrummet inden kl. 10 er forbeholdt den ansattes daglige træning. Teatret kan dog indkalde til dansetræning på hverdage fra kl. 9.30, forudsat at træningen sker under ledelse af en anerkendt pædagog. Herfor ydes intet vederlag til den ansatte. Træningstid og opvarmning medregnes ikke i prøvetiden. For folketeatret.dk s turnévirksomhed kan prøvetiden lægges mellem kl. 11 og kl. 18, og teatrets indkaldelse til dansetræning kan ske på hverdage fra kl Det forudsættes, at der gives rimeligt varsel for prøver, der lægges uden for de i stk. 1 fastsatte tider. For folketeatret.dk s turnévirksomhed er varslet aftalt til 7 dage. OK-2008 s. 19 / 38

20 Ved koncentreret danseprøve har den ansatte krav på 15 minutters pause efter 2 timer. Efter 4 timers kontinuerlig prøve i øvrigt har den ansatte krav på 30 minutters pause. 26. ROLLER Stk. 1. Roller tildeles af teatret. Den ansatte er forpligtet til at indstudere og udføre de tildelte roller efter bedste evne. Den ansatte skal så vidt muligt have udleveret manuskript senest 3 uger før 1. læseprøve. Den ansatte kan dog afvise en rolle, når dens indstudering eller udførelse er forbundet med fare for den pågældendes sundhed eller førlighed, samt hvor rollens udførelse forudsætter, at den ansatte optræder afklædt. Stk. 2. Såvel ved prøver som ved forestillinger er den ansatte forpligtet til at efterkomme, hvad teatret fastsætter med hensyn til stykkernes iscenesættelse og rollernes udførelse. Stk. 3. På prøverne skal rollens udformning ske i samarbejde mellem instruktøren og den ansatte. Den sansatte kan dog ikke kræve en dyberegående meningsudveksling om udformning af rollen fortsat, når prøverne efter instruktørens og det øvrige personales mening er så vidt fremskredet, at ændringer ikke bør foretages. Den ansatte kan ikke ved nogen prøve eller forestilling uden tilladelse af sceneinstruktøren udelade eller tilføje noget i sin rolle, medmindre dette er nødvendigt for at dække en indtrådt standsning eller forvirring. Stk. 4. Den ansatte har krav på og er forpligtet til at udføre sin rolle uden afbrydelse ved mindst to prøver inden 1. forestilling med publikum. BEMÆRKNINGER Parterne er enige om, at sådanne prøver skal gennemføres med fuld teknik, dvs. med de færdige kostumer og dekorationer, som teknisk er på plads. Dog skal bestemmelsen ikke forstås så snævert, at ubetydelige fejl/mangler, som ikke har været forstyrrende for en kontinuerlig gennemspilning for de medvirkende, vil kunne henføres til ikke at være i fuld teknik. 27. DUBLERING M.V. Stk. 1. Definitioner: OK-2008 s. 20 / 38

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS)

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) OVERENSKOMST mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for sceneteknisk personale m.v. beskæftiget på Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater 2013

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) Foreningen af Ars Novas Sangere

mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) Foreningen af Ars Novas Sangere BEMÆRKNING HENRIETTE 2/2-11: Timeløn 232 kr. Diætsatser følger statens takster. OVERENSKOMST 1. Almindelige bestemmelser mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) og Foreningen af Ars Novas Sangere 1.1

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere