Overenskomst for dagplejere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst for dagplejere"

Transkript

1 Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte Side 1

2 Side 2 Kapitel 1. Indledning Overenskomstens område... 4 Kapitel 2. Ansættelsesområde Ansættelse Pligter Arbejdsinstruks Ansættelsesbrev Lønmodellen Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn a. Indplacering Resultatløn Forhandlingssystemet, konfliktløsning mv Decentrale løninstrumenter m.v Lønberegning/lønfradrag Lønudbetaling Pension (A) Pension (B) Arbejdstid for fuldtidsansatte Arbejdstid for deltidsansatte Omlagte timer Overarbejde Deltidsansattes merarbejde Overskridelse af plejetiden, fuldtidsansatte Forskudt tid Aften/natpleje Pleje på søndage og søgnehelligdage samt på grundlovsdag efter kl PGU Meritforløb Løn under kursus Aftenarrangementer Ferie Feriefridagstimer Fravær ved graviditet, barsel, adoption, omsorg og af andre familiemæssige årsager Barns 1. sygedag Opsigelse Sygdom Tjenestefrihed A-kasse Medindflydelse og medbestemmelse/tillidsrepræsentantog samarbejdsudvalgsregler Efteruddannelse og kompetenceudvikling... 25

3 Kapitel 3. Overgangsbestemmelser Overgangsbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny løndannelse Side 3 Kapitel 4. Overenskomstens gyldighed Ikrafttræden og opsigelse Protokollat nr. 1 - Arbejdstidsnedsættelsen pr. 1. januar Opsparing af fridage Afvikling af fridage Varsling Frist for afvikling Ikrafttræden Protokollat nr. 2 - Om løn- og ansættelsesvilkår for PGU-elever Område Løn Ansættelsesbrev Arbejdstid under praktik Ferie Feriefridagstimer Sygdom og barns 1. sygedag Befordring, time- og dagpenge under praktik Opsigelse... 31

4 Side 4 Kapitel 1. Indledning 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter personer, der ansættes som dagplejere ved kommunale dagplejeordninger. Overenskomsten gælder for kommunalt ansatte i 1) Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde 2) Københavns kommune og 3) Frederiksberg kommune []Der henvises til Lov om social service 10, samt til vejledning nr. 53 af 6. marts 1998.[] Overenskomsten omfatter alene dagpleje, der udføres i eget hjem. Det henstilles, at kommunerne tilbyder grundkursus til dagplejere. Dagplejere er ikke forpligtet til at modtage vikarer, støttepædagoger o.lign. i hjemmet. Overenskomstens parter skal henlede opmærksomheden på, at der skal gives PGU-elever mulighed for at komme i praktik i dagplejen. I den forbindelse bør praktikperioden aftales med den enkelte dagplejer. Kapitel 2. Ansættelsesområde 2. Ansættelse Ansættelse sker på en af følgende ansættelsesmåder: A) En ugentlig arbejdstid på 48 timer 1. ansættelse til 4 fuldtidsbørn 2. ansættelse til 3 fuldtidsbørn, samt et deltidsbarn 3. ansættelse til 3 fuldtidsbørn B) En ugentlig arbejdstid på 36 timer ansættelse til 4 deltidsbørn Et fuldtidsbarn er defineret som et barn med et pasningsbehov på over 32 timer Et deltidsbarn er defineret som et barn med et pasningsbehov på 32 timer eller derunder.

5 Der kan indgås aftale om pasning af et 5. barn. Vilkårene herfor aftales mellem kommunalbestyrelsen og dagplejeren, inden barnet starter hos dagplejeren Side 5 Der kan efter aftale mellem overenskomstens parter etableres forsøgsordninger, hvor dagplejere bl.a. kan ansættes til at modtage gennemsnitlig 3 eller 4 børn på årsbasis med periodevise variationer i børnetallet. Udgangspunktet er, at ansættelse efter overenskomsten finder sted uden tidsbegrænsning. Der kan dog ske vikaransættelse og tidsbegrænset ansættelse, hvis der forud for ansættelsen foreligger konkrete årsager herfor. Vikaransættelse: Overenskomstens bestemmelser om anbringelse af børn i dispositionspleje anvendes i forbindelse med forfald blandt dagplejerne, således at en fraværende dagplejers børn som udgangspunkt placeres i dispositionspleje hos de øvrige fastansatte dagplejere. Dagplejenormeringen forudsættes således at være udtryk for det normale pasningsbehov i dagplejen, herunder behovet for anbringelse af børn i dispositionspleje. Der kan imidlertid forekomme et ekstraordinært pres på dispositionsplejen, fx på grund af længerevarende sygdom, barselorlov eller kursusfravær mv., hvor det kan være nødvendigt at ansætte vikarer for fastansatte dagplejere med henblik på at undgå forstyrrelser i den almindelige arbejdsplanlægning. Såfremt der i en sådan situation opstår behov for ansættelse af vikarer, skal det anbefales, at ansættelse sker efter forudgående drøftelse med tillidsrepræsentanten. Midlertidig ansættelse: Som ovenfor anført antages dagplejenormeringen at være udtryk for det normale pasningsbehov i dagplejen, således at det i dagplejen indmeldte antal børn som udgangspunkt placeres hos et dertil svarende antal fast ansatte dagplejere. Eventuel tilpasning i normering af dagplejere i forbindelse med nedadgående ændringer i børnetallet skal på den baggrund som udgangspunkt ske under overholdelse af dagplejeroverenskomstens opsigelsesbestemmelser. Der kan imidlertid forekomme situationer, hvor det vil være naturligt og hensigtsmæssigt at ansætte dagplejere midlertidigt. Det vil dog være en forudsætning herfor, at der foreligger en konkret, saglig begrundelse for, at kommunen ikke ud over en given periode kan tilbyde dagplejeren fortsat beskæftigelse. Almindelig usikkerhed om dagplejens fremtidige budget, personalenormering, børnetal mv. vil ikke i denne forbindelse være tilstrækkeligt. Midlertidig ansættelse af dagplejere kan dog være sagligt begrundet i konkrete forhold, fx en beslutning om reduktion i dagplejernes børnetal på et givet tidspunkt, som følge af en samtidig udvidelse af antallet af daginstitutionspladser eller en beslutning om en midlertidig opnormering af børnetallet. I forbindelse med vikaransættelse eller midlertidig ansættelse udstedes ansættelsesbreve i overensstemmelse med bestemmelserne herom, jf. 5.

6 Side 6 Endelig kan det anbefales, at også spørgsmål om midlertidig ansættelse af dagplejere forudgående drøftes med tillidsrepræsentanten eller den lokale afdeling af Forbundet af Offentligt Ansatte. 3. Pligter Fuldtidsansatte dagplejere er forpligtet til inden for den fastsatte arbejdstid, jf. 17, fast at modtage henholdsvis 3 eller 4 børn i kommunal dagpleje. Deltidsansatte dagplejere er forpligtede til inden for den fastsatte arbejdstid, jf. 18, fast at modtage 4 deltidsbørn i kommunal dagpleje. Dagplejeren er forpligtet til i forbindelse med andre dagplejeres forfald at modtage børn i dispositionspleje. Stk. 4 Dagplejere ansat til fast at modtage 4 børn er forpligtet til i nærmere afgrænsede perioder på mindst en uge og højst fire måneder yderligere at modtage et barn, der i øvrigt ikke er anbragt i kommunens dagpleje. Stk. 5 Dagplejere ansat til fast at modtage 4 børn er i en overgangsperiode forpligtet til fast at modtage et 5. barn, når der foreligger en udmeldelse af et af de øvrige børn. Overgangsperioden forstås som den afgrænsede periode, der går fra indmeldelsen af det nye barn og indtil det udmeldte barn endeligt er ophørt i dagplejen. Opmærksomheden henledes på aftalen om ansættelsesbreve, jf Arbejdsinstruks Dagplejeren skal drage omsorg for barnets pasning og pleje, herunder ydelse af kost, så længe barnet opholder sig i dagplejehjemmet. Dagplejeren skal efterkomme dagplejekontorets henstillinger vedrørende dagplejen samt straks underrette dagplejekontoret, såfremt barnet ikke kan modtages i dagplejen. Dagplejeren skal iagttage tavshed med hensyn til alle oplysninger om barnet og dets forældres forhold.

7 5. Ansættelsesbrev Side 7 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) gælder. Aftalen findes i samlemappen under afsnit Ansættelsesbrevet indeholder: 1. angivelse af ansættelsesmåden, jf. 2, stk hvor mange børn dagplejehjemmet er godkendt til at kunne modtage 3. dagplejerens forpligtelser, jf. 3. De første 3 måneder af en dagplejers ansættelse ved den pågældende kommune betragtes som prøvetid. Kommunalbestyrelsen kan ved genansættelse beslutte, at der ikke skal ske ansættelse på prøve. Stk. 4 Dagplejere, som genansættes i samme kommune indenfor et tidsrum af 1 år, genindtræder i tidligere i kommunen opnået ansættelses- og opsigelsesanciennitet. 6. Lønmodellen Lønsystemet består af 4 elementer: grundløn, jf. 7, funktionsløn, jf. 8, kvalifikationsløn, jf. 9, og resultatløn, jf. 10. Aftale pr. 1. april 1999 om lønninger for kommunalt ansatte gælder. 7. Grundløn Bemærkning Aftalen findes i samlemappen under afsnit Grundlønnen dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, når man er nyansat. []Grundlønnen er løntrin 14. Aflønning sker som nedenstående:

8 A. Fuldtidsansatte 1. Lønnen til dagplejere ansat med 4 fuldtidsbørn er grundlønnen (løntrin 14) Side 8 2. Lønnen for dagplejere ansat med 3 fuldtidsbørn og et deltidsbarn er 93,1 % af grundlønnen. Pr. 1. april 2000: 95% af grundlønnen. 3. Lønnen for dagplejere ansat med 3 fuldtidsbørn er 75% af grundlønnen. Pr. 1. april 2000: 80% af grundlønnen. B. Deltidsansatte Lønnen for dagplejere ansat med 4 deltidsbørn er 75% af grundlønnen. Pr. 1. april 2000: 80% af grundlønnen. Lønnen, i henhold til stk. 2, gives for pasning af det nævnte antal børn. Lønnen dækker forpligtelsen til at modtage børn i dispositionspleje, og forpligtelsen til for ansatte med 4 børn at modtage yderligere et barn, jf. 3, stk. 4 og 5. Lønnen, i henhold til stk. 2, dækker alene forpligtelsen til at modtage et barn i dispositionspleje/yderligere et barn. Lønnen dækker ikke betaling for at modtage yderligere et barn i dispositionspleje, yderligere et barn, jf. 3, stk. 4 og 5.[] 8. Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger udover de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. - Obligatorisk funktionsløn. a) Dispositionspleje. Såfremt der modtages børn i dispositionspleje, således at det samlede antal børn den enkelte dag overstiger det antal børn, som dagplejeren modtager grundløn /funktionsløn for, skal der ydes et funktionstillæg pr. dag. Tillægget skal til fuldtidsansatte minimum udgøre 1/1040 af årslønnen på grundlønstrinnet, samt tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn efter 9, stk. 2. Til deltidsansatte skal tillægget minimum udgøre 75% (pr. 1. april %) af 1/1040 af årslønnen på grundlønstrinnet, samt tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn efter 9, stk. 2. Tillægget er ikke pensionsgivende. b) Forpligtelse til at modtage et 5. barn, jf. 3, stk. 4 og 5. I de situationer hvor dagplejeren er forpligtet til at modtage et 5. barn, skal der aftales et funktionstillæg.

9 Side 9 Funktionstillægget pr. måned for modtagelse af et fuldtidsbarn kan ikke udgøre mindre end 25% af den månedlige løn på grundlønstrinnet, samt tillige eventuel obligatorisk kvalifikationsløn efter 9, stk. 2. Funktionstillægget pr. måned for modtagelse af et deltidsbarn kan ikke udgøre mindre end 18,75% (pr. 1. april ,25%) af den månedlige løn på grundlønstrinnet, samt tillige eventuelt obligatorisk kvalifikationsløn efter 9, stk. 2. I kortere perioder aftales der et forholdsmæssigt tillæg. Tillægget er pensionsgivende. c) Aftale om at modtage et 5. barn. Såfremt det aftales, at der skal modtages yderligere et barn, skal der aftales funktionsløn. d) Handicappede børn. Såfremt der aftales opgaver i forhold til handicappede børn, skal der aftales funktionsløn. e) Forældrebestyrelser. Såfremt personalerepræsentanter i forældrebestyrelser deltager i møder udenfor de i 17 og 18 nævnte arbejdstider, kan der aftales funktionsløn, med mindre der ydes honorering efter 28. Bemærkninger: Ad a) Afbrydes dispositionsplejen af en eller flere søgnehelligdage, ydes der - såfremt barnet er i dispositionspleje såvel før som efter afbrydelsen - tillige funktionstillæg for søgnehelligdagen(e). Ad b) Opmærksomheden henledes på, at til ansatte med 4 fuldtidsbørn ydes der altid funktionstillæg for et fuldtidsbarn, når forpligtelsen er omfattet af 3, stk. 5. Til ansatte med 3 fuldtidsbørn og et deltidsbarn ydes der funktionstillæg for et fuldtidsbarn, når barnet der modtages i overgangsperioden indmeldes i stedet for et fuldtidsbarn. Såfremt barnet, der modtages, er et deltidsbarn og barnet i overgangsperioden indmeldes i stedet for det udmeldte deltidsbarn, ydes der funktionstillæg for et deltidsbarn, jf. 3, stk. 5. Hvor forpligtelsen er omfattet af 3, stk. 4 afhænger funktionstillæggets størrelse af om barnet, der modtages er et fuldtidsbarn eller et deltidsbarn. Med mindre andet aftales ydes tillægget i den på forhånd afgrænsede periode, uanset om barnet kommer i dagplejen eller ej, og uanset om et eller flere af dagplejerens øvrige børn er fraværende, og ligeledes under dagplejerens evt. fravær, såfremt der i øvrigt ydes løn i fraværsperioden. Opmærksomheden henledes på, at der ikke skal beregnes feriegodtgørelse på 12½ %. Ad d) Et barn med et fysisk eller psykisk handicap kan alene anbringes hos en dagplejer efter dennes samtykke, når barnets handicap er af sådan en art, at der fra kommunens side ønskes udført en behandlingsplan eller anden instruks, således at dagplejeren pålægges et væsentligt merarbejde i forbindelse med barnets pasning og pleje.

10 Side 10 Funktionsløn aftales i øvrigt decentralt på grundlag af de funktioner den ansatte varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg - medmindre andet aftaleseller ydes ved oprykning til højere løntrin. Til inspiration for fastsættelsen af kriterier for funktionsløn kan nedenstående liste anvendes. Listen er ikke udtømmende og ikke opstillet i prioriteret rækkefølge. Nogle kriterier kan overlappe hinanden: dagplejens åbningstider (ex. atypisk åbningstid, herunder aften- /natpleje, søndagspleje m.v.) særlige arbejdsopgaver forsøgs- og udviklingsarbejde uddannelsesopgaver forældrebestyrelsesarbejde fremmedsprogede børn omsorgskrævende børn stillingens indhold, grader af ansvar (ex. gruppelederfunktioner, koordinerende funktioner) aftenarrangementer ud over de 4, dagplejeren er forpligtet til at deltage i udeblivelse af barn, der skal modtages i dispositionspleje. []Funktionsløn kan i øvrigt anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg o.lign., jf. aftale om konvertering til årligt ulempetillæg.[] 9. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. - obligatorisk kvalifikationsløn a) Efter 4 års ansættelsesanciennitet som dagplejer i kommunen ydes der et kvalifikationstillæg svarende til 2 løntrin svarende til løntrin 16. Tillægget beregnes på tilsvarende måde som efter 7, stk. 2, jf. 2, stk. 1. b) Efter 6 års ansættelsesanciennitet som dagplejer i kommunen ydes der et kvalifikationstillæg svarende til 3 løntrin svarende til løntrin 17, dog tidligst den 31. marts Beregningen sker på samme måde som anført under a). c) Til ansatte, der har gennemført Pædagogisk Grunduddannelse ydes et kvalifikationstillæg årligt på kr (1. oktober 1984-niveau), []pr. 1. april 2000 kr (31. marts 2000-niveau)[], for deltidsansatte beregnes tillægget forholdsmæssigt. Kvalifikationsløn aftales i øvrigt decentralt. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg - medmindre andet aftales - eller ydes ved oprykning til højere løntrin.

11 Side 11 Til inspiration for fastsættelse af kriterier for kvalifikationsløn kan nedenstående liste anvendes. Listen er ikke udtømmende og ikke opstillet i prioriteret rækkefølge. Nogle kriterier kan overlappe hinanden: Erfaring, som kan måles på flere måder inden for dagplejeområdet uden for dagplejeområdet på arbejdsstedet med særlige arbejdsopgaver Relevant uddannelse (PGU eller anden grunduddannelse) og relevante efteruddannelse/kursusvirksomhed, herunder AMU-kurser. Specialviden, lokalkendskab, varetagelse af flere funktioner, ansvar, deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg. De følgende eksempler på mere subjektive kriterier, er ikke egnede som selvstændige kriterier, men bør højest supplere de objektive kriterier: samarbejdsevne, selvstændighed, engagement, kreativitet. 9a. Indplacering []Dagplejere, der pr. 1. april 2000 har 6 års ansættelsesanciennitet eller mere, ved kommunen ydes kvalifikationstillæg på 3 løntrin svarende til løntrin 17. Aflønningen fastsættes i henhold til 7, stk. 2, jf. 2, stk. 1. Pr. 1. april 2000 oprykkes de under 7, stk. 2, A. 2. og 3. og B nævnte dagplejere til aflønning med henholdsvis 95% og 80% af grundlønnen, medmindre der lokalt inden den 17. marts 1999 er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle decentralt aftalte trin/tillæg bevares i overensstemmelse med de decentrale aftaler herom. Stk. 4 Der foretages modregning i udligningstillæg, hvis det er eller bliver aftalt lokalt inden 1. april 2000.[] 10. Resultatløn Aftale om resultatløn gælder. Aftalen findes i samlemappen under afsnit Forhandlingssystemet, konfliktløsning mv. Aftale om ny løndannelse gælder.

12 Side 12 Aftalen findes i samlemappen under afsnit Aftalen indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, lønstatistik og rets-og interessetvister, herunder opsigelse og ophør af aftaler om funktions- og kvalifikationsløn. 12. Decentrale løninstrumenter m.v. Protokollat om decentrale løninstrumenter m.v. gælder. Protokollatet findes i samlemappen under afsnit Lønberegning/lønfradrag Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale gælder. Aftalen findes i samlemappen under afsnit Lønudbetaling Den faste løn udbetales månedsvis bagud, og der udleveres den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Andre ydelser udbetales i den efterfølgende måned. 15. Pension (A) []Med virkning fra 1. april 2000 oprettes en pensionsordning i Pensam-liv for ansatte, som 1. er fyldt 21 år 2. har 1 års sammenlagt (amts)kommunal beskæftigelse inden for en 8 års periode, tidligst regnet fra den 1. april Ved indtræden i den nyetablerede pensionsordning kan timelønnet beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. i indtil 6 måneder ikke medregnes i karensperioden på 1 år. Dokumentationspligten for forudgående (amts)kommunal ansættelse påhviler den ansatte. Der indbetales ikke pensionsbidrag for medarbejdere, som i indtil 6 måneder ansættes på timeløn med henblik på varetagelse af midlertidig beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. Pensam-liv Jørgen Knudsens Vej Farum

13 Side 13 Ansatte, der er omfattet af pensionsordningen i stk. 1, følger denne indtil betingelserne for at blive omfattet af den fuldt udbyggede pensionsordning er opfyldt, jf. 16. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden, dog tidligst med virkning fra 1. april Stk. 4 Den ansattes eget bidrag til pensionsordningen udgør 0,8% af de pensionsgivende løndele, jf. stk. 5. Eget bidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget beregnes som 1,6% af de samme pensionsgivende løndele. Stk. 5 Løn i henhold til 7, stk. 2 er pensionsgivende. Funktions- og kvalifikationsløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. De pensionsgivende løndele udgør 100/99,2 af den pensionsgivende løn på samme løntrin. Hvis funktionsløn og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions og eller kvalifikationsløn ydes i form af pensionsgivende tillæg, forhøjes tillægget til 100/99,2. Stk. 6 For deltidsbeskæftigede, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde med virkning fra 1. april 2000 pensionsgivende. De pensionsgivende løndele af timelønnen forhøjes til 100/99,2. Stk. 7 Kommunen indbetaler egetbidraget og arbejdsgiverbidraget til pensionsordningen månedsvis bagud i tilknytning til lønudbetalingen.[] 16. Pension (B) For ansatte, der 1. er fyldt 25 år 2. har mindst 4 års (amts)kommunal beskæftigelse oprettes en pensionsordning i Pensam-liv. Pensam-liv Jørgen Knudsens Vej 2

14 3520 Farum Side 14 Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne efter stk. 1 er opfyldt i hele måneden. Vikaransatte og midlertidige ansatte er omfattet af pensionsbestemmelserne, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Den ansattes eget bidrag til pensionsordningen udgør 4% af de pensionsgivende løndele, jf. stk. 4. Eget bidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget beregnes som 8% af de samme pensionsgivende løndele. Stk. 4 Løn i henhold til 7, stk. 2 er pensionsgivende. Funktions- og kvalifikationsløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. De pensionsgivende løndele udgør 100/96 af den pensionsgivende løn på samme løntrin. Hvis funktionsløn og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions og eller kvalifikationsløn ydes i form af pensionsgivende tillæg, forhøjes tillægget til 100/96. Stk. 5 []For deltidsbeskæftigede, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde med virkning fra 1. april 2000 pensionsgivende. De pensionsgivende løndele af timelønnen forhøjes til 100/96.[] Stk. 6 Kommunen indbetaler egetbidraget og arbejdsgiverbidraget til pensionsordningen månedsvis bagud i tilknytning til lønudbetalingen. 17. Arbejdstid for fuldtidsansatte For fuldtidsansatte udgør den ugentlige arbejdstid 48 timer, som er det tidsrum, hvor dagplejeren er forpligtet til at modtage børn i dagpleje. Arbejdstiden fastlægges af kommunen under hensyntagen til dagplejerens ønsker og forældrenes behov for pleje af børn. Arbejdstiden fordeles på ugens 5 første hverdage mellem kl og Som en frivillig ordning kan arbejdstiden lægges på alle ugens 6 hverdage.

15 Side 15 Dagplejere ansat på ansættelsesmåden 3 fuldtidsbørn og et deltidsbarn skal orienteres om placering af deltidsbarnets plejetid. Såfremt forældrenes arbejds- og/eller transportsituation tilsiger det, kan der etableres pleje med en fast overtid. Sådanne plejer aftales mellem kommunalbestyrelsen og dagplejeren. Stk. 4 Den daglige arbejdstid kan ikke uden dagplejerens samtykke overstige 11 timer og kan ikke udgøre mindre end 4 timer. Timer udover 11 timer daglig mellem kl og udløser overarbejdstidsbetaling. Stk. 5 Dagplejeren skal orienteres om den ugentlige arbejdstids fordeling på ugens dage. Såfremt arbejdstidens fordeling på de enkelte dage skal ændres, skal dette meddeles inden udgangen af arbejdsugen forud for ændringens ikrafttræden. Stk. 6 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden gælder. Aftalen findes i samlemappen under afsnit Parterne forudsætter, at dagplejeren selv tilrettelægger pauser. Stk. 7 []Rammeaftale om deltidsbeskæftigelse gælder. Aftalen findes i samlemappen under afsnit Stk. 8 Aftale om konvertering af årligt ulempetillæg gælder Aftalen findes i samlemappen under afsnit Stk. 9 Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gælder. Aftalen findes i samlemappen under afsnit 15.15[]

16 18. Arbejdstid for deltidsansatte Side 16 For deltidsansatte udgør den ugentlige arbejdstid 36 timer, som er tidsrum, hvor dagplejeren er forpligtet til at modtage børn i dagpleje. Arbejdstiden fastlægges af kommunen under hensyntagen til dagplejerens ønsker og forældrenes behov for pleje af børn. Arbejdstiden fordeles på ugens 5 første hverdage mellem kl og Som en frivillig ordning kan arbejdstiden lægges på alle ugens 6 hverdage. Dagplejeren skal orienteres om placeringen af de enkelte børns plejetider indenfor den ugentlige arbejdstid. Den daglige arbejdstid kan ikke uden dagplejerens samtykke overstige 9 timer og kan ikke udgøre mindre end 3 timer. Stk. 4 Dagplejeren skal orienteres om den ugentlige arbejdstids fordeling på ugens dage. Såfremt arbejdstidens fordeling på de enkelte dage skal ændres, skal dette meddeles inden udgangen af arbejdsugen forud for ændringens ikrafttræden. Stk. 5 [] 17 stk. 6-9 finder tilsvarende anvendelse.[] 19. Omlagte timer Arbejdstidens placering på den enkelte dag kan af kommunen ændres med et varsel på mindst 2 arbejdsdage. Hvis dette varsel ikke overholdes, ydes der en godtgørelse for de omlagte timer på kr. 21,00 (1. oktober 1984-niveau) pr. time beregnet pr. påbegyndt halve time. []Pr. 1. april 2000: kr. 29,36 (31. marts 2000-niveau). [] Ved omlagte timer forstås timer, hvor dagplejeren ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normale arbejdstimer. 20. Overarbejde Som overarbejde betragtes tjeneste, der overstiger den ugentlige arbejdstid eller en daglig arbejdstid på 11 timer.

17 Side 17 Fast planlagt overarbejde opgøres ugevis, og der afrundes opad til 1/2 time. Tilfældige overskridelser af den daglige arbejdstid på til og med 5 minutter betragtes ikke som overarbejde. Overskridelse udover 5 minutter afrundes opad til 1/2 time pr. dag. Stk. 4 Overarbejde godtgøres med erstatningsfrihed, der skal være af samme omfang som det præsterede overarbejde med tillæg af 50 %. Afspadseringsdage opsparet i perioden 1. januar til 30. juni skal være afholdt senest 31. december. Afspadseringsdage opsparet i perioden 1. juli til 31. december skal være afholdt senest 30. juni næste år. Afspadseringsfrihed gives fortrinsvis som hele eller halve dage. Såfremt der inden normperiodens udløb ikke er optjent timer nok til hele eller halve dage, sker afspadsering i hele/halve timer. Afspadsering finder sted under hensyntagen til dagplejerens ønsker. Opmærksomheden henledes på, at der kan ske udbetaling af 50% tillægget. Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, under iagttagelse af Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden at der i stedet for erstatningsfrihed efter stk. 4 sker godtgørelse med betaling. Betalingen udgør 1/1924 af nettoårslønnen efter 7-9, dog undtaget 8, stk. 2 litra a, med tillæg af 50%. Overarbejdsbetaling ydes med halvdelen pr. påbegyndte halve overtime, jf. stk. 2 og 3. Der henvises til den i 17, stk. 6 nævnte aftales 6 (Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden) om ugentlig arbejdstid. Parterne er enige om, at der alene kan ske godtgørelse ved betaling i de situationer, hvor der ikke er sket overskridelse af arbejdstiden i henhold til Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Stk. 6 Godtgørelse for overarbejde ydes alene i tidsrummet mellem kl og 21.00, idet der dog ikke ydes godtgørelse for overarbejde i tidsrummet mellem kl og 21.00, såfremt der for det pågældende arbejde er aftalt aften/natpleje mv., jf. 24. Såfremt der ydes overarbejdsbetaling fordi den daglige arbejdstid overskrider 11 timer, jf. 17, medregnes denne overskridelse ikke ved opgørelsen af den ugentlige arbejdstid.

18 Side Deltidsansattes merarbejde Deltidsbeskæftigede, som udover den ugentlige arbejdstid på 36 timer, udfører arbejde, der ikke betragtes som overarbejde, godtgøres med 1/1924 af nettoårslønnen efter 7-9, dog undtaget 8, stk. 2, litra a, pr. time beregnet pr. påbegyndt halve time. Arbejde udover 48 timer godtgøres som overarbejde. Det bemærkes, jf. 2 stk. 1, litra B, at den ugentlige plejetid for de enkelte deltidsbørn udgør 32 timer. Tilfældige overskridelser af den daglige arbejdstid på til og med 5 minutter betragtes ikke som merarbejde. Overskridelser udover 5 minutter afrundes opad til 1/2 time pr. dag. 22. Overskridelse af plejetiden, fuldtidsansatte Dagplejere, ansat med ansættelsesmåden 3 fuldtidsbørn og et deltidsbarn, hvor deltidsbarnets plejetid på 32 timer overskrides, ydes for overskridelsen en timebetaling, der udgør 1/688 efter 7-9, dog undtaget 8, stk. 2, litra a. Betalingen ydes med halvdelen pr. påbegyndt halve time. Betalingen kan ikke ydes for timer, der efter 20 betragtes som overarbejde. For deltidsbørn bemærkes, at det er de meddelte plejetider, der lægges til grund for, om den samlede ugentlige plejetid på 32 timer overskrides. De meddelte daglige plejetider kan ændres/flyttes inden for dagplejerens fastlagte arbejdstid, når ændringen er meddelt senest dagen før. Det henstilles dog, at ændringen meddeles så tidligt som muligt. Såfremt den daglige plejetid ændres uden at dette er meddelt dagen før, medregnes ligeledes den oprindelige meddelte plejetid ved opgørelse af plejetidens længde Såfremt barnet udebliver fra dagplejen, medregnes den meddelte plejetid ligeledes ved opgørelsen af den samlede ugentlige plejetid. Tilsvarende gælder det, at barnets sædvanlige plejetid medregnes på helligdage og grundlovsdag efter kl Ved beregning af den ugentlige plejetid på 32 timer kan der for dagpleje af skolebørn, herunder børnehaveklassebørn, ske medregning af hente- og bringetid med indtil 1 ½ time dagligt, dog ikke mere end den faktisk medgåede tid. 23. Forskudt tid For pleje mellem kl og og for pleje, der påbegyndes mellem kl og 06.00, ydes et tillæg på kr. 9,00 (1. oktober 1984-niveau) []pr. 1. april 2000: kr. 12,58 (31. marts 2000-niveau)[]. Tillægget ydes med halvdelen pr. påbegyndt halve time. Tillægget kan ydes samtidig med overtidsbetaling.

19 24. Aften/natpleje Side 19 Som en frivillig ordning kan der mellem den enkelte dagplejer og kommunen træffes aftale om pleje, der helt eller delvis ligger udenfor tidsrummet kl til kl For sådan pleje betales en timeløn, der er afhængig af plejetidens placering, jf. stk. 2 og 3. Der kan ikke udbetales overtidsbetaling samtidig med timebetaling i henhold til stk. 2 og 3. For følgende plejetimer betales pr. time/pr. barn et vederlag beregnet som 1/796 af månedslønnen på grundlønstrinnet for ansatte med ansættelsesvilkårene 4 fuldtidsbørn. Vederlaget ydes med tillæg af 100%: Plejetimerne mellem kl og kl Plejetimerne mellem kl og kl når barnet modtages eller afhentes indenfor dette tidsrum. Betalingen ydes med halvdelen pr. påbegyndt 1/2 time. Når barnet er afleveret før kl betales for plejetimerne mellem kl og kl et vederlag pr. time/pr. barn. Vederlaget udgør kr. 5,80 (1. oktober 1984-niveau). []Pr. 1. april 2000: kr. 8,11 (31. marts 2000-niveau).[] Stk. 4 For følgende plejetimer betales pr. time/pr. barn et tillæg af samme størrelse som for pleje i forskudt tid. Jf. 23. Plejetimerne mellem kl og kl , når plejen er påbegyndt i dette tidsrum. Plejetimerne mellem kl og kl Betaling ydes med halvdelen pr. påbegyndt halve time: 25. Pleje på søndage og søgnehelligdage samt på grundlovsdag efter kl Dagplejeren har ret til frihed på søndage og søgnehelligdage samt på grundlovsdag efter kl Såfremt der på grund af særlige omstændigheder udføres pleje på søndage og søgnehelligdage betales herfor særskilt betaling pr. time svarende til betalingen i 24, stk. 2. For tjeneste på grundlovsdag efter kl betales sædvanlig betaling for overarbejde, jf. 20.

20 Side 20 Opmærksomheden henledes på, at 1. maj ikke betragtes som fridag, samt at juleaftensdag og nytårsaftensdag ikke er fridage, hvorfor der ikke ydes særlig betaling for dagpleje på disse dage. 26. PGU Meritforløb t. 1 Der ydes godtgørelse til dagplejere, der gennemgår meritforløb, jf. undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 851 af 24. september 1996 om den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper mv. Dagplejere, der gennemgår merituddannelsen, er berettiget til i teoriperioden at oppebære en godtgørelse, der pr. uge udgør kr. 490 (1. oktober 1984-niveau) []Pr. 1. april 2000: kr. 685,06 (31. marts 2000-niveau).[] Godtgørelsen reguleres efter tilsvarende regulering som generelle og særlige tillæg for kommunalt ansatte. Stk. 4 Efter bestået meritforløb efter den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse, vil en dagplejer ved umiddelbar tilbagevenden til samme kommune, som har bevilget orloven, være berettiget til at få orlovsperioden medregnet i beskæftigelsesanciennitet for så vidt angår opsigelsesvarsel. Stk. 5 Ved orlovsperiodens start betragtes den pågældende i feriemæssig henseende som fratrådt med adgang til ydelse af feriegodtgørelse (12,5%). []Ved orlovsperiodens start betragtes den pågældende ligeledes som fratrådt for så vidt angår optjent ret til feriefridagstimer.[] Ved afholdelse af ferie i løbet af orlovsperioden dækker feriegodtgørelsen denne ferie. Såfremt den pågældende ved orlovsperiodens afslutning vender tilbage til en stilling i en kommune, anvendes eventuel resterende feriegodtgørelse forlods til afvikling af restferie med løntræk som ved nyansættelse. Ved ferieafholdelse herefter betragtes orlovsperioden som indgået i retten til optjening af ferieret i løbet af optjeningsåret, således at den pågældende oppebærer sædvanlig løn i stillingen under ferie, i overensstemmelse med ferieaftalens bestemmelser herom. []Hvis den pågældende ved orlovsperiodens afslutning umiddelbart vender tilbage til samme kommune, skal orlovsperioden sidestilles med beskæftigelse for så vidt angår optjening af ret til feriefridagstimer efter aftalen herom.[]

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1

Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst. 40.41 O.15 37/2015 Side 1 Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst KL 40.41 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts -, Kultur- og Fritidssektoren

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7...

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7... Side 1 af 32 Leveret af EG Kommuneinformation 30.11 O.11 Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl. Status Gældende Ikrafttrædelse 01-04-2011 Type Overenskomst Nummer 30.11 Udstedelse 07-07-2011

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere