Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger"

Transkript

1 Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter, et begrænset økonomisk råderum og på sigt mangel på arbejdskraft. Danmark står dog ikke alene med udfordringerne. Der vil i de kommende år være en stigende international efterspørgsel efter velfærdsteknologier og -løsninger, som kan bidrage til at løse de ressourcemæssige udfordringer, velfærdssamfundene står overfor. Det er en udvikling, som kan skabe grundlag for nye erhvervsaktiviteter og nye arbejdspladser i Danmark. Danmarks Vækstråd har sat fokus på det erhvervsmæssige potentiale i velfærdsteknologi og -løsninger, og Rådet har den 3. november 2009 offentliggjort sine anbefalinger til erhvervsfremme på området. Danmarks Vækstråd har som grundlag for sine anbefalinger udarbejdet en analyse af eksportpotentialet i velfærdsteknologi- og løsninger. Dette analysenotat er en sammenskrivning af materiale, der har været anvendt i Rådets arbejde. 2 Afgrænsning og metode. Der findes ikke en officiel definition af velfærdsteknologier og -løsninger. Velfærdsteknologier og -løsninger afgrænses i denne analyse til sundheds- og plejesektoren, der repræsenterer halvdelen af beskæftigelsen i den offentlige sektor, og samtidig er de sektorer, som vil være under størst pres som resultat af de demografiske ændringer, der indtræder i de kommende 20 år. Velfærdsteknologier og -løsninger er i analysen konkret defineret som: Hjælpemidler eller løsninger til brug i pleje- og sundhedssektor. I analysen omfatter velfærdsteknologi og løsninger fire hovedgrupper: lægemidler, hjælpemidler, medicoteknisk udstyr samt automatisering og tele, jf. tekstboks 1. De fire hovedgrupper illustrerer bredden i analysen og nogle af de metodiske udfordringer. Det er valgt en bred afgræsning, hvor lægemidler og automatisering og tele er medtaget i analysen. Lægemidlerne er taget med, da anvendelsen af nye lægemidler kan resultere i kortere behandlingstider, færre bivirkninger m.v. Samtidig er det en væsentlig del af velfærdsområdet. På samme måde er automatisering og tele taget med, fordi det er teknologier, som spiller en central rolle i mange telemedicinske løsninger. Boks 1: Analysens fire hovedområder Lægemidler er en gruppe af produkter, der kan gøre patienter mere raske, end de ellers ville have været, og dermed også mindre behandlingskrævende. Var der fx ikke vacciner og antibiotika, ville behandling alt andet lige blive besværliggjort og kræve flere ressourcer. Hjælpemidler er produkter, der gør tilværelsen nemmere for ældre og mennesker med nedsat funktionsevne, så de er mere selvhjulpne, og derfor ikke kræver så meget pleje, som hvis de ikke havde haft adgang til hjælpemidler som fx briller, invalidekøretøjer og høreapparater. Medicoteknisk udstyr dækker over produkter/apparater, som gør sundhedssektoren i stand til at behandle patienter effektivt, og dermed potentielt øge produktiviteten i den

2 offentlige sektor. Elektrokardiografer, apparater til scanning og røntgenapparater hjælper alle med til, at patienter kan få en diagnose og dermed den rette behandling. Forbedringer og raffinering eller nyudvikling af medicoteknisk udstyr kan derfor resultere i mere effektiv behandling. Den sidste gruppe af velfærdsteknologier og -løsninger er automatisering og tele, der er produkter, som kan være med til at forkorte arbejdsgangene inden for sundheds- og ældreområdet. Det er fx modtagere til søgning af senile, apparater til at sende og modtage billeder, så patienter kan behandles fra hjemmet og dataudstyr til fx elektroniske patientjournaler. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i data for varekoder i Eurostats COMEXT database og OECD s ITCS database (International Trade by Commodities Statistics). Ved hjælp af varekoderne er det muligt at se nærmere på eksporten af velfærdsteknologier og -løsninger for en lang række lande, herunder for Danmark. 3 Eksportudviklingen Markedet for velfærdsteknologier og -løsninger er et globalt marked, der gennem de seneste år har været inde i en betydelig vækst, både i volumen og som andel af den samlede vareeksport. Den samlede eksport af velfærdsteknologier og -løsninger var i 1999 på ca mia. kr., hvilket svarer til 5,4 pct. af den samlede OECD og EU27 1 (herefter OECD+) vareeksport. I var eksporten vokset til ca mia. kr., hvilket svarer til 7,1 pct. af den samlede OECD+ eksport, jf. figur 3.1. Figur 3.1 Udviklingen i eksporten af velfærdsteknologier og -løsninger fra OECD+ landene (mia. kr. og pct.) mia. 7, , ,50 Milliarder mia. 6,00 5,50 Pct VELFÆRD TOTAL DKK VELFÆRD ANDEL AF SAMLET EKSPORT - Pct. 5,00 4, ,00 Anm.: Den samlede eksport er beregnet på baggrund af løbende priser, og således ikke inflationskorrigeret. Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Eurostats COMEXT database og OECD s ITCS database (International 1 Der er 19 lande, der både er medlem af OECD og EU, der er 10 lande, der alene er medlem af OECD, og der er 10 EU-lande, der ikke er medlem af OECD 2

3 Der er dog relativ stor forskel på væksten i de enkelte OECD+ lande. Den danske eksport af velfærdsteknologier og -løsninger er i løbende priser steget med 98 pct. (indeks 198) i perioden , mens eksporten for EU15-landene er steget med 178 pct. i samme periode (indeks 278). For OECD+ samlet set er der kun tal fra 1999 til, hvor der i løbende priser har været en stigning på 110 pct. (indeks 210), jf. figur 3.2. Den danske eksport af velfærdsteknologier vokser således lidt langsommere end OECD+ samlet, men markant langsommere end EU15. Det indebærer, at Danmark taber markedsandele på området. Figur 3.2 Udviklingen i eksporten af velfærdsteknologier og -løsninger i henholdsvis Danmark, EU15 og OECD+ i perioden 1999-/ DANMARK EU15 OECD+ Anm.: For enkelte OECD lande var data alene tilgængeligt frem til på det tidspunkt hvor udtrækket blev foretaget, hvorfor dette er medtaget som seneste år for det samlede OECD+ gennemsnit. Udviklingen er beregnet på baggrund af løbende priser, og således ikke inflationskorrigeret. Det har alene betydning for de absolutte værdier, og ikke kurvernes relative udvikling. Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Eurostats COMEXT database og OECDs ITCS database (International I Danmark er eksporten af velfærdsteknologier og -løsninger i løbende priser vokset fra at udgøre ca. 30,5 mia. kr. i 1999 til ca. 60,2 mia. kr. i I forhold til den samlede danske eksport er eksporten af velfærdsteknologier og -løsninger vokset fra at udgøre 8,7 pct. i 1999 til at udgøre 10,2 pct. i 2008, jf. figur

4 Figur 3.3 Udviklingen i dansk eksport af velfærdsteknologier og -løsninger samt andelen af den samlede danske eksport (mia. kr. og pct.) 70 Milliarder ,3 % 10,0 % 10,6 % 10,6 % 10,7 % 10,5 % 10,6 % 10,2 % 60,2 m ia. kr. Velfærd total ,7 % 8,6 % 20 30,5 mia. kr Anm.: Den samlede eksport er beregnet på baggrund af løbende priser. Det har dog inden betydning for andelen af den samlede eksport. Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Eurostats COMEXT database og OECD s ITCS database (International Trade by Commodities Statistics). Datatræk foretaget november Udviklingen i hovedgrupperne Den samlede eksport kan opdeles på de fire hovedgrupper i analysen. Dette viser, at lægemidler efterfulgt af hjælpemidler er de to største områder. Eksporten af lægemidler og hjælpemidler udgjorde i 2008 tilsammen 83 pct. af den samlede eksport af velfærdsteknologier og -løsninger, jf. figur 3.4. Figur 3.4 Den danske eksport af velfærdsteknologier og -løsninger fordelt på fire underkategorier i , samt deres andel af den samlede eksport 70 Milliarder 60 10,7 % 10,5 % 10,6 % 10,2 % 50 10,0 % 10,6 % 10,6 % 9,3 % 40 8,6 % 30 8,7 % LÆGEMIDLER MEDICOTEKNISK UDSTYR HJÆLPEMIDLER AUTOMATISERING OG TELE 0 4

5 Anm.: Udviklingen er beregnet på baggrund af løbende priser, og således ikke inflationskorrigeret. Det har alene betydning for de absolutte værdier, og ikke de fire hovedgruppers relative udvikling. Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Eurostats COMEXT database og OECD s ITCS database (International Udviklingen i den danske eksport inden for de fire hovedgrupper af velfærdsteknologier og -løsninger forløber nogenlunde ens. Der har således i løbende priser været stigninger på mellem 88 og 119 pct. i perioden Hjælpemiddelområdet er det område, hvor eksporten er steget mest. Inden for alle fire hovedgrupper er eksporten steget mere end den samlede danske eksport, jf. figur 3.5. Figur 3.5 Udviklingen i den danske eksport af velfærdsteknologier og -løsninger inddelt i fire hovedkategorier i perioden (indekseret 1999 = 100) 240 INDEKS 199 = LÆGEMIDLER HJÆLPEMIDLER MEDICOTEKNISK UDSTYR AUTOMATISERING OG TELE VELFÆRD TOTAL DKK EXPORT TOTAL DKK Anm.: Udviklingen er beregnet på baggrund af løbende priser og således ikke inflationskorrigeret. Det har alene betydning for de absolutte værdier og ikke kurvernes relative udvikling. Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Eurostats COMEXT database og OECD s ITCS database (International 4 Erhvervsmæssige styrkepositioner Det ser i dette afsnit nærmere på danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for velfærdsteknologi. Dette gøres ved at se på eksportspecialiseringsgraden. Eksportspecialiseringsgraden udtrykkes som forholdet mellem den danske eksportandel og andelen for OECD+ landene under et. En høj eksportspecialisering (en værdi større end 1) er defineret som en erhvervsmæssig styrkeposition. Den danske eksportspecialisering inden for velfærdsteknologier og -løsninger i 1999 var 1,62 i forhold til OECD+ og 1,62 i forhold til EU15. Det betyder, at koncentrationen af velfærdsteknologier og -løsninger i forhold til den samlede vareeksport var 62 pct. højere end gennemsnittet i OECD+ og 62 pct. i forhold til gennemsnittet i EU15- landene. Da eksporten af velfærdsteknologier og -løsninger i den pågældende periode er vokset mere end den samlede danske eksport, er faldet i eksportspecialiseringen ensbetydende med, at dansk erhvervsliv taber markedsandele på området. I var den danske eksportspecialisering faldet til at være 47 pct. højere end gennemsnittet i OECD+ og kun 16 pct. højere end gennemsnittet i EU15 (2008), jf. figur

6 Figur 4.1 Udviklingen i den danske eksportspecialisering inden for velfærdsteknologier og -løsninger i 1999-/2008 i forhold til henholdsvis OECD+ og EU15 1,70 Eksportspecialisering 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,62 1,58 1,62 1,57 1,51 1,52 1,47 1,48 1,42 1,38 1,35 1,36 SPECIALISERING (ift. OECD+) 1,58 1,47 1,33 1,22 1,21 1,16 1,10 SPECIALISERING (ift. EU15) 1,00 Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Eurostats COMEXT database og OECD s ITCS database (International Danmark havde i 1999 og henholdsvis den femte og den sjette højeste eksportspecialisering inden for velfærdsteknologi og løsninger blandt OECD+ landene. Danmark har således bevaret sin position i toppen men dog med lavere eksportspecialisering. Schweiz indtog i 2000 førstepladsen, men er i blevet overhalet af Irland, der er gået betydeligt frem, jf. figur 4.2. Figur 4.2 Eksportspecialiseringen inden for velfærdsteknologier og -løsninger i OECD+ landene i 1999 og Velfærdsteknologi SWITZERLAND 3,20 4,40 IRELAND 1 2 IRELAND 2,29 3,53 SWITZERLAND 2 3 CYPRUS 2,22 2,75 LUXEMBOURG 3 4 SWEDEN 1,80 2,21 CYPRUS 4 5 DANMARK 1,62 1,70 BELGIUM 5 6 USA 1,44 1,47 DANMARK 6 7 FINLAND 1,25 1,42 SWEDEN 7 8 MEXICO 1,22 1,39 UNITED KINGDOM 8 9 UNITED KINGDOM 1,21 1,23 NETHERLANDS 9 10 SLOVENIA 1,14 1,18 USA BELGIUM 0,96 1,16 SLOVENIA FRANCE 0,94 1,09 FRANCE GERMANY 0,90 1,08 MALTA NETHERLANDS 0,89 1,04 GERMANY ITALY 0,80 1,02 CZECH REPUBLIC AUSTRIA 0,78 0,92 GREECE MALTA 0,78 0,81 HUNGARY LATVIA 0,70 0,80 MEXICO AUSTRALIEN 0,57 0,80 AUSTRIA JAPAN 0,56 0,73 ITALY 20 Anm.: Figuren viser alene top 20 ud af de samlede OECD+ lande. Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Eurostats COMEXT database og OECD s ITCS database (International 6

7 Udviklingen i hovedgrupperne Danmarks placering dækker over betydelige variationer, når det kommer til underopdelingen på de fire hovedgrupper. Danmark har således især en stærk eksportspecialisering inden for hjælpemidler efterfulgt af lægemidler. Danmark har en erhvervsmæssig styrkeposition, selvom lægemidlerne ikke tages med i beregningerne. Eksportspecialiseringen inden for medicoteknisk udstyr er svagere. Eksportspecialiseringsgraden inden for automatisering og tele er på 0,36 og udgør dermed ikke en erhvervsmæssig styrkeposition, jf. figur 4.3. Figur 4.3 Eksportspecialiseringen OECD+ landene for velfærdsteknologier og -løsninger fordelt på fire underkategorier i Lægemidler Hjælpemidler Medicoteknisk udstyr Automatisering og tele 1 ISLAND 12,67 ISLAND 81,01 ISLAND 3,40 LUXEMBOURG 12, SWITZERLAND 5,19 IRELAND 6,56 IRELAND 1,98 IRELAND 6, IRELAND 4,03 SWITZERLAND 5,48 MALTA 1,96 CZECH REPUBLIC 3, BULGARIA 3,72 CYPRUS 4,47 USA 1,94 NETHERLANDS 2, CYPRUS 2,83 DANMARK 2,00 NETHERLANDS 1,50 MEXICO 1, BELGIUM 2,68 TURKEY 1,46 CYPRUS 1,41 HUNGARY 1, DANMARK 1,92 USA 1,42 MEXICO 1,39 UNITED KINGDOM 1, SLOVENIA 1,70 SLOVENIA 1,35 SWITZERLAND 1,36 USA 1, SWEDEN 1,60 FRANCE 1,26 GERMANY 1,23 SWEDEN 1, UNITED KINGDOM 1,49 NETHERLANDS 1,24 FINLAND 1,23 FINLAND 1, GREECE 1,43 ITALY 1,24 DANMARK 1,21 ISLAND 0, FRANCE 1,35 UNITED KINGDOM 1,22 JAPAN 1,08 GERMANY 0, MALTA 1,34 SWEDEN 1,06 SWEDEN 0,91 FRANCE 0, GERMANY 1,11 CZECH REPUBLIC 0,73 FRANCE 0,82 CANADA 0, AUSTRIA 1,07 AUSTRIA 0,72 BELGIUM 0,80 LITHUANIA 0, ITALY 0,94 GERMANY 0,70 UNITED KINGDOM 0,79 CYPRUS 0, SPAIN 0,93 BELGIUM 0,67 NEW ZEALAND 0,59 NEW ZEALAND 0, LATVIA 0,85 PORTUGAL 0,65 AUSTRIA 0,59 DANMARK 0, USA 0,78 ROMANIA 0,65 AUSTRALIEN 0,55 BULGARIA 0, NETHERLANDS 0,77 LATVIA 0,63 ITALY 0,53 JAPAN 0,35 20 Anm.: Figuren viser alene top 20 ud af de 39 OECD+ lande. Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Eurostats COMEXT database og OECD s ITCS database (International 7

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Internt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 11. december 2014 Oversigt over udviklingen

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk URBANISERING OG YDEROMRÅDER I DANMARK D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø tka@sbi.aau.dk Menu Urbanisering Mobilitet Boligmarkedet Udfordringer og løsninger 2 Urbanisering byerne vokser Aktiviteter

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Lone Saaby Direktør, Landbrug & Fødevarer Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut Konference, onsdag den

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Komparativ metode Hvad er det? Sammenligninger på systemniveau (lande,organisationer,lokalsamfund etc. ) Hvorfor skal man

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

DANMARK I TAL. september 2014

DANMARK I TAL. september 2014 DANMARK I TAL september 2014 DANMARK I TAL 1. Demografi Europa og Danmark 2. Det politiske system 3. Det politiske perspektiv 4. Økonomiske nøgletal 5. Pris og mængdeindeks 6. Europa fødevareandel 7. Europa

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Potentialet i sundhedsteknologi er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder?

Potentialet i sundhedsteknologi er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder? er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder? Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Camp Midtjylland, Viborg,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Medicoindustrien i tal Branchestatistik 2007

Medicoindustrien i tal Branchestatistik 2007 Medicoindustrien i tal Branchestatistik 27 Udgivet af brancheforeningen Medicoindustrien, marts 28 Indholdsfortegnelse Forord.. 3 1) Medicoindustrien i Danmark Virksomhederne... 4 Omsætning... 5 Brancheoverlap.

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer 14. MAJ 213 Hvordan står det til med forebyggelsen i - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Barometeret Forsikring & Pensions forebyggelsesbarometer rangerer i forhold

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder Telemedicin europæisk industris økonomiske Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Innovatorium, Herning, den 28. november 2011

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Eksporten i 2009 og 2010

Eksporten i 2009 og 2010 Eksporten i 2009 og 2010 Kompetanceudvikling Væksthus Midtjylland 5. november 2009 Freya Petersen Danmarks Eksportråd Emner: Finanskrisen og global økonomi Status for dansk eksport Vigtigste danske eksportmarkeder

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

EFTER FORÅRSPAKKEN: FORTSAT HÅRD BESKATNING AF UDDANNELSE

EFTER FORÅRSPAKKEN: FORTSAT HÅRD BESKATNING AF UDDANNELSE EFTER FORÅRSPAKKEN: FORTSAT HÅRD BESKATNING AF UDDANNELSE Dette notat omhandler den økonomiske gevinst af uddannelse og effekterne herpå af regeringens skattepolitik. Det fremgår, at uddannelsespræmien

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Katrina Sonne Einhorn, Ph.D. Koordinator for drikkevandsgodkendelser Grundfos Management A/S 22. maj 2007 Rådets direktiv 98/83/EF

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning?

Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning? Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning? Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus University OECONKONFERENCE 2013 Offentlig sektor og vækst Betydning af offentlige sektor for den private

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindtræf 2011 Christian Kjaer Adm. direktør European Wind Energy Association Vestas technology R&D, Århus 5. November 2011 Outline Vindkraft ift. anden

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

OFFENTLIG UDGIFTSSTYRING

OFFENTLIG UDGIFTSSTYRING Nina Smith OFFENTLIG UDGIFTSSTYRING - HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT? AARHUS UNIVERSITET PROFESSOR NINA SMITH 2011 1 Offentlig saldo i pct. af BNP: Underskud så langt øjet rækker... 3-4% Uden efterlønsreform

Læs mere

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Pensionssystemer To primære opgaver: Indkomstsikring for alle ældre (minimumskrav) Forbrugsudglatning:

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet EGU Årsmøde 2016 12.-13. januar

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Efterlønsafskaffelse giver Danmark højeste pensionsalder internationalt

Efterlønsafskaffelse giver Danmark højeste pensionsalder internationalt Efterlønsafskaffelse giver Danmark højeste internationalt Danmark får med statsminister Lars Løkke Rasmussens udkast til en efterlønsreform den højeste internationale allerede i 2030, mens forskellen mellem

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Rød, blå eller lilla?

Rød, blå eller lilla? Rød, blå eller lilla? Carsten Jensen Institut for Statskundskab Dagsorden Lidt om de gode gamle dage Nye tider Partier i nye tider Socialdemokraterne og velfærdsstaten Social Spending as Pct. of GDP 15

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Energipolitiks Fjernvarmedag Landstingssalen, Christiansborg den 30. marts 2017 Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Henrik Lund Professor i Energiplanlægning Aalborg Universitet Heat Roadmap Europe

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

8 It, produktivitet og udvikling

8 It, produktivitet og udvikling It, produktivitet og udvikling 47 8 It, produktivitet og udvikling Figur 8.1 Andel it-fou af landenes BNP. 2002 1,27 Korea 0,97 1,02 0,71 Irland 0,51 0,51 0,40 0,39 0,35 0,34 0,33 Tyskalnd 0,25 0,24 0,19

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV SEPTEMBER 2008 Udgivet af: Kontoret for Sundhedsstatistik, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstatistik 1216 København K. Telefon: 72 26

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004 1964 1965 1966 Ornitofilene Denmark - Norway Ornitofilene Finland - Norway - Sweden 1967 Kaspariana Denmark - Italy - Sweden 1968 Kaspariana Denmark - France - Norway 1969 Ferai Denmark - Belgium - France

Læs mere

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne Banebranchen 21. maj 13 Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne V/ Chefkonsulent Annette Medlemsskaren spænder bredt Medlemmerne fordelt på lønsum Fremstilling 40 pct. Videnservice 17 pct. Handel

Læs mere