Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger"

Transkript

1 Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

2 Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde Ansættelsesbreve Arbejdstid Arbejdstidstilrettelæggelse ved vagtplan Pauser Søgnehelligdage, jule- og nytårsaftensdag Overarbejde Løn a Valgfri elementer Anciennitet ved lønberegning Beregning af løn ved brudte måneder Arbejde på forskudte tider Deltidsansatte Vikaransættelse Klinikbeklædning Udeblivelse, sygdom a Vaccination mod hepatitis Graviditet, barsel og adoption Fravær i forbindelse med børn m.m Ferie m.m Feriefridage Pension Seniorer Efterindtægt Tavshedspligt Efter- og videreuddannelse Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 25 Uddannelsesaftale og Uddannelsesplan Arbejdstid Elevlønninger Skoleophold Prøvetid og ophør af uddannelsesaftalen Behandling af tvister mellem elev og praktikplads Tillidsrepræsentanter Retsforhold Varighed Protokollater Bekendtgørelse Obligatorisk ansættelseskontrakt Blanket - Aftale om ferieoverførsel Aftale om deltagelse i uddannelse Skema vedr. aftale om deltagelse i efter- og videreuddannelse

3 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Omfattet af overenskomsten er alle arbejdsopgaver, der traditionelt er indeholdt i klinikassistentens daglige arbejdsfunktioner. Det vil sige, at også medarbejdere, der ikke er faglærte tandklinikassistenter, men som udfører arbejde inden for overenskomstens område, herunder også kontorfunktioner, er omfattet af overenskomstens bestemmelser. Stk. 2. Medarbejdere som, - i forhold til det øvrige personale indtager en ledende stilling (fx personalechefer, administratorer), og - overvejende beskæftiger sig med andre opgaver end de af overenskomsten omfattede, og - ikke er faguddannede klinikassistenter, kan efter samråd med den pågældende og tillidsrepræsentanten, hvis en sådan findes, holdes udenfor overenskomsten. Tvivlstilfælde og/eller uenighed drøftes mellem overenskomstparterne. 2. Ansættelsesbreve Stk. 1. Arbejdsgiveren er i henhold til lov om ansættelsesbeviser forpligtet til skriftligt at underrette klinikassistenten om vilkårene for ansættelsesforholdet så vidt muligt inden ansættelsesforholdets påbegyndelse og senest én måned herefter. Lov om ansættelsesbeviser er gældende. Ansættelsesbevisloven vedlægges som bilag 1 til overenskomsten. Tandlægeforeningen og HK/Privat har i fællesskab udarbejdet et ansættelsesbevis, som skal benyttes ved ansættelse 3

4 af personale, der er omfattet af denne overenskomst, bilag 2. Stk. 2. Ved vedvarende merarbejde i en periode på 3 måneder eller derover har den ansatte ret til et nyt ansættelsesbevis lydende på det aktuelle gennemsnitlige timetal for perioden. Stk. 3. Sager om manglende overholdelse af arbejdsgiverens oplysningspligt behandles efter de fagretlige regler, jf. 32. Stk. 4. Hvis arbejdsgiveren har udleveret korrekt ansættelsesbevis inden 5 dage efter at medarbejderen har rettet skriftligt krav herom til arbejdsgiveren eller 10 dage efter at HK har rettet skriftligt krav herom til Tandlægeforeningen, kan arbejdsgiveren ikke pålægges at betale erstatning i henhold til Lov om Ansættelsesbeviser. Ovennævnte adgang til at rette ulovlige mangler i ansættelsesbeviser gælder ikke, hvis arbejdsgiveren foretager systematisk overtrædelse af lovens bestemmelser. 3 Arbejdstid Stk. 1. Klinikassistentens normale ugentlige arbejdstid er indtil 37 timer, der fortrinsvis skal fordeles på ugens 5 første hverdage, dog således at højst hver anden lørdag kan inddrages i den faste arbejdstid. Stk. 2. Der kan kun pålægges den enkelte klinikassistent to aftenåbninger (efter kl ) pr. uge inden for den aftalte arbejdstid. 4

5 Hvis en klinikassistent vil frasige sig mere end to aftenåbninger pr. uge, skal hun varsle det med 1 måned til en måneds udgang. De overskydende timer placeres på et andet tidspunkt, inden for den ugentlige effektive arbejdstid på indtil 37 timer. Kun under den forudsætning, at tandklinikkens drift og tarv nødvendiggør det, kan der ved nedsættelse af antallet af aftenåbninger foretages en dertil svarende arbejdstidsreduktion. Stk. 3. Ændringer i arbejdstiden skal ske efter drøftelse med den enkelte klinikassistent. Hvis enighed ikke opnås, kan væsentlige ændringer kun gennemføres med funktionærlovens varsel. Stk. 4. For uddannede klinikassistenter, ansat før 1. juni 1993, regnes en ugentlig beskæftigelse i intervallet mellem 36 og 37 ugentlige timer som fuldtidsansættelse, og lønnen beregnes i overensstemmelse hermed. Stk. 5. Ved arbejdstidens begyndelse skal tandklinikassistenten være omklædt og parat til at påbegynde arbejdet. Arbejdstiden er afsluttet, når tandklinikassistenten ved arbejdstids ophør har ryddet klinikken, dog eksklusive pauser, jf Arbejdstidstilrettelæggelse ved vagtplan Stk. 1. Arbejdstiden for fuldtidsansatte kan tilrettelægges ved en vagtplan med varierende ugentlige arbejdstider for den enkelte klinikassistent inden for en 12 ugers periode (444 timer). Hvis vagtplan skal indføres, eller arbejdstiden ændres, skal dette ske efter aftale med den enkelte klinikassistent. Væ- 5

6 sentlige ændringer i arbejdstiden kan kun pålægges klinikassistenten med funktionærlovens opsigelsesvarsler. Stk. 2. Tilrettelæggelse af arbejdstiden kan planlægges med varierende ugentlige arbejdstider imellem kl og 18.00, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inden for en 12 ugers periode er 37 timer. Stk. 3. Hvis arbejdstiden i 12-ugers perioden er tilrettelagt således, at den i én eller flere uger overstiger 42 timer, skal der betales overarbejdstillæg, jf. 7, for timer ud over 42 timer pr. uge, selv om den gennemsnitlige ugentlige arbejdsnorm for perioden ikke er overskredet. Stk. 4. Har fuldtidsbeskæftigede klinikassistenter, der arbejder i vagtplan som beskrevet i stk. 1, fridag eller fritimer, der falder på søgnehelligdage, hvor klinikken holder lukket, skal der i stedet ydes dem tilsvarende samlet fritid på et andet tidspunkt i 12-ugers perioden. 5 Pauser Stk. 1. På dage, hvor den ansatte er på arbejde i mindst 5 timer, vil den pågældende have ret til en spisepause på mindst ½ time. Spisepausen må ikke overstige 1 time. Pausen skal så vidt muligt ligge fast for den enkelte klinikassistent. Hvis klinikassistenten er til rådighed for arbejdet, skal pausen indgå i arbejdstiden og pausen er med løn. Ved dagligt arbejde under 5 timer, hvor arbejdstiden er placeret omkring normale spisetider, bør der ydes den ansatte spisepause for egen regning, hvis den ansatte ønsker det. 6

7 6 Søgnehelligdage, jule- og nytårsaftensdag Stk. 1. Søgnehelligdage er: 1. nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, kr. himmelfartsdag, grundlovsdag (halv søgnehelligdag), 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag eller i alt indtil 9 1/2 søgnehelligdage på ét år. Stk. 2. Juleaftensdag og nytårsaftensdag er endvidere arbejdsfrie med løn. Stk. 3. For søgnehelligdage, hvor klinikken holdes lukket, afregnes løn som var det almindelig arbejdsdag. 7 Overarbejde Stk. 1. Overarbejde skal begrænses mest muligt gennem en tilrettelægning af arbejdsgangen, der tilgodeser de aftalte arbejdstider. Arbejdsgiveren kan dog beordre den ansatte overarbejde, når arbejdsgiveren vurderer, at der er behov herfor. Overarbejde skal varsles senest dagen før. Undtaget fra varslingspligt er dog overarbejde på grund af uforudselige forhold, således fx overarbejde, der skyldes uafviselige patientbehandlinger, og overarbejde, der beror på det øvrige klinikpersonales uforudselige fravær. Har overarbejdet en varighed ud over 2 timer efter normal arbejdstids ophør, ydes der 30 minutters spisepause med løn. Stk. 2. Overarbejde opgøres ugevis. Der er kun tale om overarbejde, hvis arbejdet er udført efter ordre fra tandlægen eller dennes stedfortræder. 7

8 Stk. 3. Overarbejde skal så vidt muligt kompenseres ved afspadsering (fritimer) inden udløbet af den følgende måned. De 3 første overarbejdstimer afspadseres med 50% (1½ time pr. time) og efterfølgende overarbejdstimer afspadseres med 100% (2 timer pr. efterfølgende overarbejdstime). Det kan mellem arbejdsgiveren og klinikassistenten aftales, at overarbejde afspadseres på et senere tidspunkt. Fritidens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte klinikassistent. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Stk. 4. Det beordrede overarbejde, der ikke afspadseres, beregnes med timeløn plus 50% tillæg for de 3 første timer og resten med 100%. Beordret overarbejde på søn- og helligdage beregnes med timeløn plus 100% tillæg. Ved tilkald og særtjeneste uden for klinikkens normale daglige åbningstid, jf. samt på normalt arbejdsfri hverdage beregnes samtlige timer med timeløn plus 100% tillæg. Ved særtjeneste forstås eksempelvis ekstraordinær tjeneste i forbindelse med særligt beredskab, akut hjemmetandpleje og ambulancetjeneste. Overarbejde skal underskrives af begge parter for at kunne kræves honoreret. Timelønnen beregnes for fuldtidsbeskæftigede som den pågældende klinikassistents månedsløn divideret med 160,33, og der regnes med påbegyndte 1/2 timer. Løn, der udbetales for overarbejde, indgår i beregningsgrundlaget for såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. 8

9 Stk. 5. Hvis klinikassistenten deltager i en vagtordning uden for klinikkens normale daglige åbningstid, sker aflønning på følgende måde: Rådighedsvagt ( standby ) uden for klinikken, aflønnes med 1/2 timeløn for hver time. Rådighedsvagten kan maksimalt have en varighed af 4 timer pr. dag. Ved tilkald til klinikken aflønnes efter de normale overtidsregler fra tilkaldetidspunktet. Der betales altid for minimum 2 timers arbejde. Løn, der udbetales for rådighedsvagter, indgår i beregningsgrundlaget for såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Stk. 6. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inklusive overarbejde kan inden for en 4-måneders periode ikke overstige 48 timer. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn er gældende. 8 Løn Stk. 1. I overenskomstperioden reguleres minimallønnen som følger: Pr. 1. april 2010: kr. 350, - pr. måned på alle løntrin Pr. 1. april 2011: kr. 310,- pr. måned på alle løntrin 9

10 Minimallønnen udgør herefter (b-satser): 1/ / kr. pr. md. kr. pr. md. 1. år b , ,- 2. år b , ,- 3. år b , ,- 4. år b , ,- 5. år b , ,- De overenskomstaftalte stigninger i minimallønnen kan ikke modregnes i personlige tillæg, uanset hvilken løn klinikassistenten modtager. Lønnen skal være til rådighed den sidste bankåbningsdag i måneden. Stk. 2. Personlige tillæg/funktionstillæg Der kan gives højere løn end den i overenskomsten fastsatte minimalløn, og parterne er enige om, at lønnen skal give udtryk for klinikassistentens indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed, samt stillingens indhold og ansvar. Aftaler i overensstemmelse med ovenstående træffes direkte mellem tandlægen og den enkelte klinikassistent. Såfremt der i det enkelte tilfælde er enighed herom, kan disse forhandlinger føres af den på klinikken valgte tillidsrepræsentant. Klinikassistenten har ret til én årlig lønsamtale. Der er gensidigt ansvar for at samtalen finder sted. Lønsamtale skal tillige finde sted ved væsentlige funktionsændringer. Hvor misforhold skønnes at være til stede, kan hver af parterne kræve sagen optaget til forhandling mellem organisationerne, jf

11 Personlige tillæg/funktionstillæg er en del af den fast påregnelige løn og indgår i beregningsgrundlaget for såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Stk. 3. DISCO-kode Hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik, skal klinikassistenten have oplysning om, hvilken DISCO-kode, hun er indberettet med. Hvis arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at indberette til Danmarks Statistik, kan det lokalt aftales, at DISCO-koden skal oplyses til klinikassistenten. 8a Valgfri elementer Fra den 1. april 2010 betaler arbejdsgiveren, udover lønnen, 1,0% af den ansattes bruttoløn (inkl. tillæg m.m.), som den ansatte efter eget valg kan udmøntes til følgende valgfri element: - forhøjet løbende pensionsindbetaling eller - udbetaling som éngangsbeløb i det efterfølgende kalenderår. Elever, der ikke får pension jf. 20, stk. 2, kan dog kun få beløbet udbetalt som engangsbeløb. Nyansatte er omfattet af valgfrie elementer og skal ved ansættelsen meddele arbejdsgiveren, hvordan de ønsker pengene udmøntet. Den ansatte skal inden udgangen af hvert kalenderår meddele arbejdsgiveren, hvordan hun ønsker det valgfrie element udmøntet i det efterfølgende kalenderår. Ved for sen meddelelse, fortsættes som hidtil. 11

12 Ved indbetaling til pension, sker indbetalingen fra og med januar lønnen i det efterfølgende kalenderår. Ved engangsbeløb, skal besked om udbetalingsmåned ske inden udgangen af januar i udbetalingsåret. Klinikassistenter med tidsbegrænset ansættelse på mere end 12 måneder er omfattet af fritvalgsordningen. Klinikassistenter med tidsbegrænset ansættelse under 12 måneder, er ikke omfattet af fritvalgsordningen, men optjener 1,0 % af bruttolønnen (inkl. tillæg). Ved fratræden udbetales opsparede engangsbeløb med sidste løn. Udbetalte engangsbeløb er en del af den fast påregnelige løn og indgår i beregningsgrundlaget for såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. 9 Anciennitet ved lønberegning Stk. 1. Ved første ansættelse som uddannet indplaceres klinikassistenten på løntrin b1. Senere indplacering finder sted efter faganciennitet, det vil sige i forhold til hvor meget beskæftigelse, den pågældende har haft inden for sit fagområde efter uddannelsens afslutning. Stk. 2. Ved ansættelse efter den 1. i en måned medregnes måneden fuldt ud ved optælling af lønanciennitet. Hvis fratræden finder sted inden udgangen af en måned medregnes måneden ligeledes fuldt ud i ancienniteten. 12

13 10 Beregning af løn ved brudte måneder Stk. 1. Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved tileller fratræden i månedens løb herunder ved tilbagevenden efter orlov aflønnes klinikassistenten for de dage, den pågældende er ansat. For klinikassistenter med en 5-dages uge eller derunder beregnes lønnen som 4,8 % af månedslønnen for hver dag, den pågældende er i arbejde. Der betales for søgnehelligdage, der falder inden for ansættelsesperioden. Hvis en søgnehelligdag falder på en lørdag eller en søndag medregnes den ikke. For klinikassistenter med en 6-dages uge aflønnes der med 4 % af månedslønnen for hver dag den pågældende er ansat. Der betales for frilørdage og søgnehelligdage, der falder inden for ansættelsesperioden. Hvis en søgnehelligdag falder på en søndag, medregnes den ikke. Stk. 2. For klinikassistenter med en 5-dages uge fradrages 4,8 % af månedslønnen for hver feriedag/fridag. For klinikassistenter med en 6-dages uge fradrages 4% af månedslønnen for hver ferie-/fridag. 11 Arbejde på forskudte tider Stk. 1. Tillæg for tilrettelagt arbejde på særlige tidspunkter (forskudttidstillæg): For arbejde inden for den normale ugentlige arbejdstid betales et tillæg på kr. 36,- pr. time, for arbejde i tidsrummet kl

14 Tillægget er en del af den fast påregnelige løn og ydes ved ferie og fridage samt under sygdom og barsel men ikke ved overarbejde. Der regnes ved udbetaling af tillægget med kvarte timer. Tillægget indgår i beregningsgrundlaget ved beregning af såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. 12 Deltidsansatte Stk. 1. Klinikassistenter med under 37 timers beskæftigelse pr. uge er månedslønnede deltidsansatte. Stk. 2. Deltidsbeskæftigede som er ansat 8 timer eller derunder pr. uge, er omfattet af funktionærlovens bestemmelser om sygdom og opsigelsesvarsler. Stk. 3. Der lønnes efter de i 8 anførte satser divideret med 37 og multipliceret med antallet af ugentlige arbejdstimer. Stk. 4. Når en fuldtidsbeskæftiget klinikassistent fortsætter som deltidsbeskæftiget, beregnes lønnen som ovenfor anført, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn. Stk. 5. Der tillægges anciennitet årligt efter overenskomstens almindelige bestemmelser, jf. 9. Stk. 6. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normalarbejdstiden (længde og placering). Ændring af denne normalarbejdstid kan, medmindre parterne er enige herom, kun ske med funktionærlovens eller overenskomstens varsel. Merarbejde/overarbejde opgøres ugevis. 14

15 Stk. 7. Der betales for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de aftalte beskæftigelsestidspunkter. Stk. 8. Mer-/overarbejde skal begrænses mest muligt gennem en tilrettelægning af arbejdsgangen, der tilgodeser de aftalte arbejdstider. Deltidsbeskæftigede uden frigørelsesattest er pligtige til i akutte situationer (uforudselige forhold, herunder uafviselige patientbehandlinger, eller det øvrige klinikpersonales uforudselige fravær) at deltage i merarbejde/overarbejde. Deltidsbeskæftigede klinikassistenter, der har frigørelsesattest, er forpligtede til at påtage sig merarbejde/overarbejde af enhver art. Ved beordret merarbejde aflønnes de første 6 timer med almindelig timeløn. Ekstratimer op til 37 timer aflønnes med timelønnen + 25 %. Timer udover 37 timer er overarbejde og aflønnes jf. 7. Timer udenfor klinikkens normale åbningstid jf. er overarbejde, som aflønnes efter 7. En deltidsansat klinikassistent, der indkaldes til arbejde på en normalt arbejdsfri hverdag, aflønnes med timelønnen % for alle arbejdstimer den pågældende dag. Løn for mer- og overarbejde indgår i beregningsgrundlaget ved beregning af såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Beordret mer-/overarbejde skal registreres og underskrives af begge parter for at kunne kræves honoreret. 15

16 13 Vikaransættelse Stk. 1. Midlertidig assistance, der antages for en periode på ikke over 1 måned, jf. funktionærlovens 2, stk. 4, kan aflønnes med timeløn. Stk. 2. Timelønnen beregnes som 1/160,33 af månedslønnen, på sats b: løntrin i 8, stk. 1 i forhold til vikarens faganciennitet. Stk. 3. Der betales for søgnehelligdage og sygedage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de fast aftalte beskæftigelsestidspunkter. Stk. 4. Såfremt der ikke ved første tilkald af en vikar er aftalt andet, aflønnes vikaren altid med mindst 4 timers løn for dette tilkald. Stk. 5. Arbejder en vikar ud over den aftalte arbejdstid eller mere end 8 timer samme dag, betales der for de overskydende timer overarbejdstillæg, jf Klinikbeklædning Stk. 1. Der ydes klinikassistenterne klinikbeklædning, ligesom der sørges for ren- og vedligeholdelse heraf. Hvis bestemt fodtøj forlanges af tandlægen, betaler denne for fodtøj. Beklædning og fodtøj skal opfylde Arbejdsmiljølovens sikkerheds- og sundhedsmæssige bestemmelser. Vedrørende betaling for ren- og vedligeholdelse af klinikbeklædning henvises til Protokollat XI. I øvrigt henvises til lovgivningen om arbejdsmiljø. 16

17 15 Udeblivelse, sygdom Stk. 1. Såfremt en klinikassistent udebliver fra sit arbejde, skal meddelelse om grunden hertil så hurtigt som muligt gives arbejdsgiveren. Stk. 2. Hvis klinikassistenten er fraværende på grund af sygdom, kan arbejdsgiveren forlange, at klinikassistenten afgiver en tro- og loveerklæring. Arbejdsgiveren kan uden udgift for klinikassistenten alternativt forlange sygdommen dokumenteret ved friattest fra 1. fraværsdag. Parterne opfordrer dog til, at arbejdsgiver normalt først anmoder om friattest fra og med 4. fraværsdag, og at anmodning om friattest fra 1. fraværsdag alene fremsættes i særlige tilfælde, hvor fx de forudgående sygemeldingers antal og/eller karakter taler herfor. Arbejdsgiveren skal give den ansatte skriftlig anmodning herom. Endelig kan arbejdsgiveren uden udgift for klinikassistenten forlange, at klinikassistenten medvirker til udfyldelse af mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsperioden. 15 a Vaccination mod hepatitis Arbejdsgiveren er forpligtet til at tilbyde ansatte, som i kraft af deres arbejdsfunktioner på klinikken kan udsættes for smitte med hepatitis, at blive vaccineret mod smitte. Arbejdsgiveren dækker alle de med vaccinationsprogrammet forbundne udgifter. 17

18 16 Graviditet, barsel og adoption Stk. 1. Klinikassistenten har ret til løn ved deltagelse i graviditetsbetingede undersøgelser i arbejdstiden. Klinikassistenten skal dog tilstræbe, at disse undersøgelser placeres uden for normal arbejdstid. Stk. 2. Ved graviditet har en klinikassistent ret til at være fraværende fra det tidspunkt, hvor der efter lægens skøn er 4 uger til fødslen. Terminsdagen tæller med i 4-ugers perioden. Stk. 3. Efter fødslen har klinikassistenten ret til fravær i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselloven). Stk. 4. Arbejdsgiveren betaler fuld løn for i alt 18 uger af den samlede fraværsperiode, uanset fødselstidspunkt. Fra 1. marts 2010 har klinikassistenten uanset køn ret til løn, p.t. max kr. 142,- pr time, fra arbejdsgiveren i yderligere 9 uger, hvis klinikassistenten er berettiget til barselsdagpenge fra bopælskommunen og arbejdsgiver er berettiget til refusion iflg. Lov om barselsudligning. For den resterende periode ydes barselsdagpenge fra klinikassistentens bopælskommune i det omfang, klinikassistenten er berettiget hertil. Med hensyn til orlovens længde med løn samt lønnens størrelse følges den til enhver tid gældende lov om barselsudligning. 18

19 Stk. 5. I stedet for ovennævnte ordning har en klinikassistent ret til at vælge orlov i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Funktionærloven. Stk. 6. Hvis en klinikassistent godkendes som adoptant gives meddelelse herom til arbejdsgiveren umiddelbart. Stk. 7. Ved adoption har en klinikassistent ret til fravær i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselloven). Hvis klinikassistenten i henhold til barselloven har ret til fravær før modtagelsen af barnet, betaler arbejdsgiveren fuld løn i op til 4 uger. Ved fravær efter modtagelsen af barnet betaler arbejdsgiveren fuld løn for 14 uger. Fra den 1.marts 2010 har klinikassistenten uanset køn ret til løn, p.t. max 142,- kr. pr. time, fra arbejdsgiveren i yderligere 9 uger, hvis klinikassistenten er berettiget til dagpenge fra bopælskommunen og arbejdsgiver er berettiget til refusion iflg. Lov om barselsudligning. For den resterende periode ydes barselsdagpenge fra klinikassistentens bopælskommune i det omfang, klinikassistenten er berettiget hertil. Med hensyn til orlovens længde med løn samt lønnens størrelse følges den til enhver tid gældende lov om barselsudligning. Stk. 8 Med hensyn til pension under barsel, henvises til 20, stk

20 Stk. 9. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i funktionærlovens 7 og Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselloven). Særligt henvises til 14 i Barselloven om forlængelse eller udsættelse af orloven, når barnet indlægges på sygehus. 17 Fravær i forbindelse med børn m.m. Stk. 1. I tilfælde af pasning af sygt hjemmeværende barn på indtil 15 år, har klinikassistenten ret til frihed med løn i én dag i sygeperioden. Der kan - efter aftale med arbejdsgiveren bevilges yderligere fridage uden løn. Hvis klinikassistenten misbruger ordningen, kan adgangen til fravær inddrages efter forhandling mellem organisationerne. Endvidere ydes der klinikassistenten nødvendig frihed mod lønfradrag til at ledsage sit(sine) barn(børn) til konsultation hos læge eller tandlæge samt ved institutionsskift (skift mellem vuggestue/børnehave/skole etc.). Stk. 2. En klinikassistent, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at klinikassistenten indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Der er efter denne bestemmelse maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12- måneders periode. Klinikassistenten skal fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 20

21 Hvis klinikassistenten er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. Stk. 3. En ansat har ret til arbejdsfrihed uden løn som følge af force majeure i overensstemmelse med national praksis, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykker, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse for påtrængende nødvendig. Bestemmelsen vedrører ikke anvendelsen af øvrige regler om fravær med løn. 18 Ferie m.m. Stk. 1. Klinikassistenter ydes ferie i henhold til Ferielovens regler herom. En klinikassistent kan ikke beordres arbejde på arbejdsfrie dage, der ligger i umiddelbar forbindelse med en ferieperiode. Stk. 2. Optjeningsåret går fra 1. januar til 31. december. Den optjente ferie skal afholdes i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. Under ansættelsen udbetales der klinikassistenten den på ferieafholdelsestidspunktet aktuelle bruttolønløn plus et kontant tillæg på 1% af optjeningsårets bruttoløn, og kun ved fratrædelse ydes der feriegodtgørelse på 12 1/2% af den i optjeningsåret optjente løn, jf. ferielovens 23, stk. 6, og 24. Hvis klinikassistentens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger med mere end 20 21

22 % i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang, reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt, jf. ferielovens 23, stk. 3. Stk. 3. Hvor der holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for hovedferiens afholdelse være fastlagt senest 1. februar. Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for den enkelte klinikassistents hovedferie så vidt muligt være fastlagt 1. februar, dog senest 1. april. Stk. 4. Arbejdsgiveren og klinikassistenten har mulighed for at aftale, at op til én uges ferie kan overføres fra ét ferieår til det næste. Reglerne herom findes i protokollat V. Der henvises også til bilag 3. Stk. 5. Forbliver en elev på klinikken efter endt elevtid, ydes der ferie med løn som for øvrige medarbejdere, jf. stk Feriefridage Stk.1. Fuldtidsbeskæftigede klinikassistenter har ret til 37 feriefridagstimer med løn i ferieåret. For deltidsbeskæftigede sker forholdsmæssig reduktion i antallet af feriefridagstimer. Feriefridage afholdes som hele dage, med mindre andet er aftalt, og holdes i øvrigt på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt. En fuldtidsbeskæftiget klinikassistent optjener 3,08 feriefridagstimer for hver måneds ansættelse i det forudgående kalenderår. Der optjenes således også feriefridage i den ulønnede del af barselsfraværet. 22

23 Antallet af optjente feriefridagstimer fastsættes altid i henhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad, som er aftalt i ansættelseskontrakten og beregnes således: Antal timer pr. uge 12 Stk. 2. Placering af feriefridagstimerne sker efter aftale mellem klinikassistenten og arbejdsgiveren, men følger i øvrigt ferielovens regler om placering af restferie. Har klinikassistenten ikke afholdt alle optjente feriefridagstimer inden ferieårets udløb, kan de efter aftale overføres til næste ferieår, jf. protokollat V, eller udbetales som kompensation ved førstkommende lønudbetaling. Stk. 3. Feriefridagstimer udbetales med aktuel timeløn inklusive tillæg, og indgår i beregningsgrundlaget af såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Stk. 4. Nyansatte har ret til at afholde tidligere optjente, men endnu ikke afholdte, feriefridage hos den nye arbejdsgiver. Afholdelse af disse feriefridage er uden løn. Ved klinikassistentens fratræden skal ikke afholdte feriefridagstimer udbetales som kompensation sammen med sidste lønudbetaling og indgår i beregningsgrundlaget af såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Stk. 5. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til 5 feriefridage i det første og andet hele ferieår efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under feriefridagene også i de tilfælde hvor eleven ikke har optjent ret til løn i det foregående kalenderår. 23

24 Er ansættelsesforholdet begyndt inden den 1. juli i et ferieår har eleven en tilsvarende ret til 5 feriefridage med løn. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden 1. juli december, har eleven ret til 2 feriefridage med løn i indeværende ferieår. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden 1. januar april, har eleven ikke ret til afholdelse af feriefridage i indeværende ferieår. Fratræder eleven inden uddannelsesaftalens planlagte afslutning afregner arbejdsgiveren dog alene feriefridage, som er optjent under ansættelsen. Feriefridagstimerne indgår i beregningsgrundlaget af såvel ferietillæg som feriegodtgørelse og for voksenelever med tilskud jf. 27, stk. 4, pension. 20 Pension Stk. 1. Med virkning fra den 1. april 2004 oprettes pensionsordning i PensionDanmark eller Funktionærpension. Den af ovennævnte pensionsordninger, som de ansatte kan blive enige om, er den ordning, hele medarbejdergruppen skal være tilmeldt. Stk. 2. Omfattet af pensionsordningen er alle ansatte, som er fyldt 18 år, men ikke 67 år, og som har været beskæftiget på overenskomstens område, jf. 1, i 2 måneder eller derover. Elever, der aflønnes efter denne overenskomsts 27, stk. 1, er dog ikke omfattet af pensionsordningen. 24

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere