Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger"

Transkript

1 Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

2 Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde Ansættelsesbreve Arbejdstid Arbejdstidstilrettelæggelse ved vagtplan Pauser Søgnehelligdage, jule- og nytårsaftensdag Overarbejde Løn a Valgfri elementer Anciennitet ved lønberegning Beregning af løn ved brudte måneder Arbejde på forskudte tider Deltidsansatte Vikaransættelse Klinikbeklædning Udeblivelse, sygdom a Vaccination mod hepatitis Graviditet, barsel og adoption Fravær i forbindelse med børn m.m Ferie m.m Feriefridage Pension Seniorer Efterindtægt Tavshedspligt Efter- og videreuddannelse Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 25 Uddannelsesaftale og Uddannelsesplan Arbejdstid Elevlønninger Skoleophold Prøvetid og ophør af uddannelsesaftalen Behandling af tvister mellem elev og praktikplads Tillidsrepræsentanter Retsforhold Varighed Protokollater Bekendtgørelse Obligatorisk ansættelseskontrakt Blanket - Aftale om ferieoverførsel Aftale om deltagelse i uddannelse Skema vedr. aftale om deltagelse i efter- og videreuddannelse

3 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Omfattet af overenskomsten er alle arbejdsopgaver, der traditionelt er indeholdt i klinikassistentens daglige arbejdsfunktioner. Det vil sige, at også medarbejdere, der ikke er faglærte tandklinikassistenter, men som udfører arbejde inden for overenskomstens område, herunder også kontorfunktioner, er omfattet af overenskomstens bestemmelser. Stk. 2. Medarbejdere som, - i forhold til det øvrige personale indtager en ledende stilling (fx personalechefer, administratorer), og - overvejende beskæftiger sig med andre opgaver end de af overenskomsten omfattede, og - ikke er faguddannede klinikassistenter, kan efter samråd med den pågældende og tillidsrepræsentanten, hvis en sådan findes, holdes udenfor overenskomsten. Tvivlstilfælde og/eller uenighed drøftes mellem overenskomstparterne. 2. Ansættelsesbreve Stk. 1. Arbejdsgiveren er i henhold til lov om ansættelsesbeviser forpligtet til skriftligt at underrette klinikassistenten om vilkårene for ansættelsesforholdet så vidt muligt inden ansættelsesforholdets påbegyndelse og senest én måned herefter. Lov om ansættelsesbeviser er gældende. Ansættelsesbevisloven vedlægges som bilag 1 til overenskomsten. Tandlægeforeningen og HK/Privat har i fællesskab udarbejdet et ansættelsesbevis, som skal benyttes ved ansættelse 3

4 af personale, der er omfattet af denne overenskomst, bilag 2. Stk. 2. Ved vedvarende merarbejde i en periode på 3 måneder eller derover har den ansatte ret til et nyt ansættelsesbevis lydende på det aktuelle gennemsnitlige timetal for perioden. Stk. 3. Sager om manglende overholdelse af arbejdsgiverens oplysningspligt behandles efter de fagretlige regler, jf. 32. Stk. 4. Hvis arbejdsgiveren har udleveret korrekt ansættelsesbevis inden 5 dage efter at medarbejderen har rettet skriftligt krav herom til arbejdsgiveren eller 10 dage efter at HK har rettet skriftligt krav herom til Tandlægeforeningen, kan arbejdsgiveren ikke pålægges at betale erstatning i henhold til Lov om Ansættelsesbeviser. Ovennævnte adgang til at rette ulovlige mangler i ansættelsesbeviser gælder ikke, hvis arbejdsgiveren foretager systematisk overtrædelse af lovens bestemmelser. 3 Arbejdstid Stk. 1. Klinikassistentens normale ugentlige arbejdstid er indtil 37 timer, der fortrinsvis skal fordeles på ugens 5 første hverdage, dog således at højst hver anden lørdag kan inddrages i den faste arbejdstid. Stk. 2. Der kan kun pålægges den enkelte klinikassistent to aftenåbninger (efter kl ) pr. uge inden for den aftalte arbejdstid. 4

5 Hvis en klinikassistent vil frasige sig mere end to aftenåbninger pr. uge, skal hun varsle det med 1 måned til en måneds udgang. De overskydende timer placeres på et andet tidspunkt, inden for den ugentlige effektive arbejdstid på indtil 37 timer. Kun under den forudsætning, at tandklinikkens drift og tarv nødvendiggør det, kan der ved nedsættelse af antallet af aftenåbninger foretages en dertil svarende arbejdstidsreduktion. Stk. 3. Ændringer i arbejdstiden skal ske efter drøftelse med den enkelte klinikassistent. Hvis enighed ikke opnås, kan væsentlige ændringer kun gennemføres med funktionærlovens varsel. Stk. 4. For uddannede klinikassistenter, ansat før 1. juni 1993, regnes en ugentlig beskæftigelse i intervallet mellem 36 og 37 ugentlige timer som fuldtidsansættelse, og lønnen beregnes i overensstemmelse hermed. Stk. 5. Ved arbejdstidens begyndelse skal tandklinikassistenten være omklædt og parat til at påbegynde arbejdet. Arbejdstiden er afsluttet, når tandklinikassistenten ved arbejdstids ophør har ryddet klinikken, dog eksklusive pauser, jf Arbejdstidstilrettelæggelse ved vagtplan Stk. 1. Arbejdstiden for fuldtidsansatte kan tilrettelægges ved en vagtplan med varierende ugentlige arbejdstider for den enkelte klinikassistent inden for en 12 ugers periode (444 timer). Hvis vagtplan skal indføres, eller arbejdstiden ændres, skal dette ske efter aftale med den enkelte klinikassistent. Væ- 5

6 sentlige ændringer i arbejdstiden kan kun pålægges klinikassistenten med funktionærlovens opsigelsesvarsler. Stk. 2. Tilrettelæggelse af arbejdstiden kan planlægges med varierende ugentlige arbejdstider imellem kl og 18.00, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inden for en 12 ugers periode er 37 timer. Stk. 3. Hvis arbejdstiden i 12-ugers perioden er tilrettelagt således, at den i én eller flere uger overstiger 42 timer, skal der betales overarbejdstillæg, jf. 7, for timer ud over 42 timer pr. uge, selv om den gennemsnitlige ugentlige arbejdsnorm for perioden ikke er overskredet. Stk. 4. Har fuldtidsbeskæftigede klinikassistenter, der arbejder i vagtplan som beskrevet i stk. 1, fridag eller fritimer, der falder på søgnehelligdage, hvor klinikken holder lukket, skal der i stedet ydes dem tilsvarende samlet fritid på et andet tidspunkt i 12-ugers perioden. 5 Pauser Stk. 1. På dage, hvor den ansatte er på arbejde i mindst 5 timer, vil den pågældende have ret til en spisepause på mindst ½ time. Spisepausen må ikke overstige 1 time. Pausen skal så vidt muligt ligge fast for den enkelte klinikassistent. Hvis klinikassistenten er til rådighed for arbejdet, skal pausen indgå i arbejdstiden og pausen er med løn. Ved dagligt arbejde under 5 timer, hvor arbejdstiden er placeret omkring normale spisetider, bør der ydes den ansatte spisepause for egen regning, hvis den ansatte ønsker det. 6

7 6 Søgnehelligdage, jule- og nytårsaftensdag Stk. 1. Søgnehelligdage er: 1. nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, kr. himmelfartsdag, grundlovsdag (halv søgnehelligdag), 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag eller i alt indtil 9 1/2 søgnehelligdage på ét år. Stk. 2. Juleaftensdag og nytårsaftensdag er endvidere arbejdsfrie med løn. Stk. 3. For søgnehelligdage, hvor klinikken holdes lukket, afregnes løn som var det almindelig arbejdsdag. 7 Overarbejde Stk. 1. Overarbejde skal begrænses mest muligt gennem en tilrettelægning af arbejdsgangen, der tilgodeser de aftalte arbejdstider. Arbejdsgiveren kan dog beordre den ansatte overarbejde, når arbejdsgiveren vurderer, at der er behov herfor. Overarbejde skal varsles senest dagen før. Undtaget fra varslingspligt er dog overarbejde på grund af uforudselige forhold, således fx overarbejde, der skyldes uafviselige patientbehandlinger, og overarbejde, der beror på det øvrige klinikpersonales uforudselige fravær. Har overarbejdet en varighed ud over 2 timer efter normal arbejdstids ophør, ydes der 30 minutters spisepause med løn. Stk. 2. Overarbejde opgøres ugevis. Der er kun tale om overarbejde, hvis arbejdet er udført efter ordre fra tandlægen eller dennes stedfortræder. 7

8 Stk. 3. Overarbejde skal så vidt muligt kompenseres ved afspadsering (fritimer) inden udløbet af den følgende måned. De 3 første overarbejdstimer afspadseres med 50% (1½ time pr. time) og efterfølgende overarbejdstimer afspadseres med 100% (2 timer pr. efterfølgende overarbejdstime). Det kan mellem arbejdsgiveren og klinikassistenten aftales, at overarbejde afspadseres på et senere tidspunkt. Fritidens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte klinikassistent. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Stk. 4. Det beordrede overarbejde, der ikke afspadseres, beregnes med timeløn plus 50% tillæg for de 3 første timer og resten med 100%. Beordret overarbejde på søn- og helligdage beregnes med timeløn plus 100% tillæg. Ved tilkald og særtjeneste uden for klinikkens normale daglige åbningstid, jf. samt på normalt arbejdsfri hverdage beregnes samtlige timer med timeløn plus 100% tillæg. Ved særtjeneste forstås eksempelvis ekstraordinær tjeneste i forbindelse med særligt beredskab, akut hjemmetandpleje og ambulancetjeneste. Overarbejde skal underskrives af begge parter for at kunne kræves honoreret. Timelønnen beregnes for fuldtidsbeskæftigede som den pågældende klinikassistents månedsløn divideret med 160,33, og der regnes med påbegyndte 1/2 timer. Løn, der udbetales for overarbejde, indgår i beregningsgrundlaget for såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. 8

9 Stk. 5. Hvis klinikassistenten deltager i en vagtordning uden for klinikkens normale daglige åbningstid, sker aflønning på følgende måde: Rådighedsvagt ( standby ) uden for klinikken, aflønnes med 1/2 timeløn for hver time. Rådighedsvagten kan maksimalt have en varighed af 4 timer pr. dag. Ved tilkald til klinikken aflønnes efter de normale overtidsregler fra tilkaldetidspunktet. Der betales altid for minimum 2 timers arbejde. Løn, der udbetales for rådighedsvagter, indgår i beregningsgrundlaget for såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Stk. 6. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inklusive overarbejde kan inden for en 4-måneders periode ikke overstige 48 timer. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn er gældende. 8 Løn Stk. 1. I overenskomstperioden reguleres minimallønnen som følger: Pr. 1. april 2010: kr. 350, - pr. måned på alle løntrin Pr. 1. april 2011: kr. 310,- pr. måned på alle løntrin 9

10 Minimallønnen udgør herefter (b-satser): 1/ / kr. pr. md. kr. pr. md. 1. år b , ,- 2. år b , ,- 3. år b , ,- 4. år b , ,- 5. år b , ,- De overenskomstaftalte stigninger i minimallønnen kan ikke modregnes i personlige tillæg, uanset hvilken løn klinikassistenten modtager. Lønnen skal være til rådighed den sidste bankåbningsdag i måneden. Stk. 2. Personlige tillæg/funktionstillæg Der kan gives højere løn end den i overenskomsten fastsatte minimalløn, og parterne er enige om, at lønnen skal give udtryk for klinikassistentens indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed, samt stillingens indhold og ansvar. Aftaler i overensstemmelse med ovenstående træffes direkte mellem tandlægen og den enkelte klinikassistent. Såfremt der i det enkelte tilfælde er enighed herom, kan disse forhandlinger føres af den på klinikken valgte tillidsrepræsentant. Klinikassistenten har ret til én årlig lønsamtale. Der er gensidigt ansvar for at samtalen finder sted. Lønsamtale skal tillige finde sted ved væsentlige funktionsændringer. Hvor misforhold skønnes at være til stede, kan hver af parterne kræve sagen optaget til forhandling mellem organisationerne, jf

11 Personlige tillæg/funktionstillæg er en del af den fast påregnelige løn og indgår i beregningsgrundlaget for såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Stk. 3. DISCO-kode Hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik, skal klinikassistenten have oplysning om, hvilken DISCO-kode, hun er indberettet med. Hvis arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at indberette til Danmarks Statistik, kan det lokalt aftales, at DISCO-koden skal oplyses til klinikassistenten. 8a Valgfri elementer Fra den 1. april 2010 betaler arbejdsgiveren, udover lønnen, 1,0% af den ansattes bruttoløn (inkl. tillæg m.m.), som den ansatte efter eget valg kan udmøntes til følgende valgfri element: - forhøjet løbende pensionsindbetaling eller - udbetaling som éngangsbeløb i det efterfølgende kalenderår. Elever, der ikke får pension jf. 20, stk. 2, kan dog kun få beløbet udbetalt som engangsbeløb. Nyansatte er omfattet af valgfrie elementer og skal ved ansættelsen meddele arbejdsgiveren, hvordan de ønsker pengene udmøntet. Den ansatte skal inden udgangen af hvert kalenderår meddele arbejdsgiveren, hvordan hun ønsker det valgfrie element udmøntet i det efterfølgende kalenderår. Ved for sen meddelelse, fortsættes som hidtil. 11

12 Ved indbetaling til pension, sker indbetalingen fra og med januar lønnen i det efterfølgende kalenderår. Ved engangsbeløb, skal besked om udbetalingsmåned ske inden udgangen af januar i udbetalingsåret. Klinikassistenter med tidsbegrænset ansættelse på mere end 12 måneder er omfattet af fritvalgsordningen. Klinikassistenter med tidsbegrænset ansættelse under 12 måneder, er ikke omfattet af fritvalgsordningen, men optjener 1,0 % af bruttolønnen (inkl. tillæg). Ved fratræden udbetales opsparede engangsbeløb med sidste løn. Udbetalte engangsbeløb er en del af den fast påregnelige løn og indgår i beregningsgrundlaget for såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. 9 Anciennitet ved lønberegning Stk. 1. Ved første ansættelse som uddannet indplaceres klinikassistenten på løntrin b1. Senere indplacering finder sted efter faganciennitet, det vil sige i forhold til hvor meget beskæftigelse, den pågældende har haft inden for sit fagområde efter uddannelsens afslutning. Stk. 2. Ved ansættelse efter den 1. i en måned medregnes måneden fuldt ud ved optælling af lønanciennitet. Hvis fratræden finder sted inden udgangen af en måned medregnes måneden ligeledes fuldt ud i ancienniteten. 12

13 10 Beregning af løn ved brudte måneder Stk. 1. Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved tileller fratræden i månedens løb herunder ved tilbagevenden efter orlov aflønnes klinikassistenten for de dage, den pågældende er ansat. For klinikassistenter med en 5-dages uge eller derunder beregnes lønnen som 4,8 % af månedslønnen for hver dag, den pågældende er i arbejde. Der betales for søgnehelligdage, der falder inden for ansættelsesperioden. Hvis en søgnehelligdag falder på en lørdag eller en søndag medregnes den ikke. For klinikassistenter med en 6-dages uge aflønnes der med 4 % af månedslønnen for hver dag den pågældende er ansat. Der betales for frilørdage og søgnehelligdage, der falder inden for ansættelsesperioden. Hvis en søgnehelligdag falder på en søndag, medregnes den ikke. Stk. 2. For klinikassistenter med en 5-dages uge fradrages 4,8 % af månedslønnen for hver feriedag/fridag. For klinikassistenter med en 6-dages uge fradrages 4% af månedslønnen for hver ferie-/fridag. 11 Arbejde på forskudte tider Stk. 1. Tillæg for tilrettelagt arbejde på særlige tidspunkter (forskudttidstillæg): For arbejde inden for den normale ugentlige arbejdstid betales et tillæg på kr. 36,- pr. time, for arbejde i tidsrummet kl

14 Tillægget er en del af den fast påregnelige løn og ydes ved ferie og fridage samt under sygdom og barsel men ikke ved overarbejde. Der regnes ved udbetaling af tillægget med kvarte timer. Tillægget indgår i beregningsgrundlaget ved beregning af såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. 12 Deltidsansatte Stk. 1. Klinikassistenter med under 37 timers beskæftigelse pr. uge er månedslønnede deltidsansatte. Stk. 2. Deltidsbeskæftigede som er ansat 8 timer eller derunder pr. uge, er omfattet af funktionærlovens bestemmelser om sygdom og opsigelsesvarsler. Stk. 3. Der lønnes efter de i 8 anførte satser divideret med 37 og multipliceret med antallet af ugentlige arbejdstimer. Stk. 4. Når en fuldtidsbeskæftiget klinikassistent fortsætter som deltidsbeskæftiget, beregnes lønnen som ovenfor anført, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn. Stk. 5. Der tillægges anciennitet årligt efter overenskomstens almindelige bestemmelser, jf. 9. Stk. 6. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normalarbejdstiden (længde og placering). Ændring af denne normalarbejdstid kan, medmindre parterne er enige herom, kun ske med funktionærlovens eller overenskomstens varsel. Merarbejde/overarbejde opgøres ugevis. 14

15 Stk. 7. Der betales for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de aftalte beskæftigelsestidspunkter. Stk. 8. Mer-/overarbejde skal begrænses mest muligt gennem en tilrettelægning af arbejdsgangen, der tilgodeser de aftalte arbejdstider. Deltidsbeskæftigede uden frigørelsesattest er pligtige til i akutte situationer (uforudselige forhold, herunder uafviselige patientbehandlinger, eller det øvrige klinikpersonales uforudselige fravær) at deltage i merarbejde/overarbejde. Deltidsbeskæftigede klinikassistenter, der har frigørelsesattest, er forpligtede til at påtage sig merarbejde/overarbejde af enhver art. Ved beordret merarbejde aflønnes de første 6 timer med almindelig timeløn. Ekstratimer op til 37 timer aflønnes med timelønnen + 25 %. Timer udover 37 timer er overarbejde og aflønnes jf. 7. Timer udenfor klinikkens normale åbningstid jf. er overarbejde, som aflønnes efter 7. En deltidsansat klinikassistent, der indkaldes til arbejde på en normalt arbejdsfri hverdag, aflønnes med timelønnen % for alle arbejdstimer den pågældende dag. Løn for mer- og overarbejde indgår i beregningsgrundlaget ved beregning af såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Beordret mer-/overarbejde skal registreres og underskrives af begge parter for at kunne kræves honoreret. 15

16 13 Vikaransættelse Stk. 1. Midlertidig assistance, der antages for en periode på ikke over 1 måned, jf. funktionærlovens 2, stk. 4, kan aflønnes med timeløn. Stk. 2. Timelønnen beregnes som 1/160,33 af månedslønnen, på sats b: løntrin i 8, stk. 1 i forhold til vikarens faganciennitet. Stk. 3. Der betales for søgnehelligdage og sygedage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de fast aftalte beskæftigelsestidspunkter. Stk. 4. Såfremt der ikke ved første tilkald af en vikar er aftalt andet, aflønnes vikaren altid med mindst 4 timers løn for dette tilkald. Stk. 5. Arbejder en vikar ud over den aftalte arbejdstid eller mere end 8 timer samme dag, betales der for de overskydende timer overarbejdstillæg, jf Klinikbeklædning Stk. 1. Der ydes klinikassistenterne klinikbeklædning, ligesom der sørges for ren- og vedligeholdelse heraf. Hvis bestemt fodtøj forlanges af tandlægen, betaler denne for fodtøj. Beklædning og fodtøj skal opfylde Arbejdsmiljølovens sikkerheds- og sundhedsmæssige bestemmelser. Vedrørende betaling for ren- og vedligeholdelse af klinikbeklædning henvises til Protokollat XI. I øvrigt henvises til lovgivningen om arbejdsmiljø. 16

17 15 Udeblivelse, sygdom Stk. 1. Såfremt en klinikassistent udebliver fra sit arbejde, skal meddelelse om grunden hertil så hurtigt som muligt gives arbejdsgiveren. Stk. 2. Hvis klinikassistenten er fraværende på grund af sygdom, kan arbejdsgiveren forlange, at klinikassistenten afgiver en tro- og loveerklæring. Arbejdsgiveren kan uden udgift for klinikassistenten alternativt forlange sygdommen dokumenteret ved friattest fra 1. fraværsdag. Parterne opfordrer dog til, at arbejdsgiver normalt først anmoder om friattest fra og med 4. fraværsdag, og at anmodning om friattest fra 1. fraværsdag alene fremsættes i særlige tilfælde, hvor fx de forudgående sygemeldingers antal og/eller karakter taler herfor. Arbejdsgiveren skal give den ansatte skriftlig anmodning herom. Endelig kan arbejdsgiveren uden udgift for klinikassistenten forlange, at klinikassistenten medvirker til udfyldelse af mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsperioden. 15 a Vaccination mod hepatitis Arbejdsgiveren er forpligtet til at tilbyde ansatte, som i kraft af deres arbejdsfunktioner på klinikken kan udsættes for smitte med hepatitis, at blive vaccineret mod smitte. Arbejdsgiveren dækker alle de med vaccinationsprogrammet forbundne udgifter. 17

18 16 Graviditet, barsel og adoption Stk. 1. Klinikassistenten har ret til løn ved deltagelse i graviditetsbetingede undersøgelser i arbejdstiden. Klinikassistenten skal dog tilstræbe, at disse undersøgelser placeres uden for normal arbejdstid. Stk. 2. Ved graviditet har en klinikassistent ret til at være fraværende fra det tidspunkt, hvor der efter lægens skøn er 4 uger til fødslen. Terminsdagen tæller med i 4-ugers perioden. Stk. 3. Efter fødslen har klinikassistenten ret til fravær i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselloven). Stk. 4. Arbejdsgiveren betaler fuld løn for i alt 18 uger af den samlede fraværsperiode, uanset fødselstidspunkt. Fra 1. marts 2010 har klinikassistenten uanset køn ret til løn, p.t. max kr. 142,- pr time, fra arbejdsgiveren i yderligere 9 uger, hvis klinikassistenten er berettiget til barselsdagpenge fra bopælskommunen og arbejdsgiver er berettiget til refusion iflg. Lov om barselsudligning. For den resterende periode ydes barselsdagpenge fra klinikassistentens bopælskommune i det omfang, klinikassistenten er berettiget hertil. Med hensyn til orlovens længde med løn samt lønnens størrelse følges den til enhver tid gældende lov om barselsudligning. 18

19 Stk. 5. I stedet for ovennævnte ordning har en klinikassistent ret til at vælge orlov i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Funktionærloven. Stk. 6. Hvis en klinikassistent godkendes som adoptant gives meddelelse herom til arbejdsgiveren umiddelbart. Stk. 7. Ved adoption har en klinikassistent ret til fravær i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselloven). Hvis klinikassistenten i henhold til barselloven har ret til fravær før modtagelsen af barnet, betaler arbejdsgiveren fuld løn i op til 4 uger. Ved fravær efter modtagelsen af barnet betaler arbejdsgiveren fuld løn for 14 uger. Fra den 1.marts 2010 har klinikassistenten uanset køn ret til løn, p.t. max 142,- kr. pr. time, fra arbejdsgiveren i yderligere 9 uger, hvis klinikassistenten er berettiget til dagpenge fra bopælskommunen og arbejdsgiver er berettiget til refusion iflg. Lov om barselsudligning. For den resterende periode ydes barselsdagpenge fra klinikassistentens bopælskommune i det omfang, klinikassistenten er berettiget hertil. Med hensyn til orlovens længde med løn samt lønnens størrelse følges den til enhver tid gældende lov om barselsudligning. Stk. 8 Med hensyn til pension under barsel, henvises til 20, stk

20 Stk. 9. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i funktionærlovens 7 og Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselloven). Særligt henvises til 14 i Barselloven om forlængelse eller udsættelse af orloven, når barnet indlægges på sygehus. 17 Fravær i forbindelse med børn m.m. Stk. 1. I tilfælde af pasning af sygt hjemmeværende barn på indtil 15 år, har klinikassistenten ret til frihed med løn i én dag i sygeperioden. Der kan - efter aftale med arbejdsgiveren bevilges yderligere fridage uden løn. Hvis klinikassistenten misbruger ordningen, kan adgangen til fravær inddrages efter forhandling mellem organisationerne. Endvidere ydes der klinikassistenten nødvendig frihed mod lønfradrag til at ledsage sit(sine) barn(børn) til konsultation hos læge eller tandlæge samt ved institutionsskift (skift mellem vuggestue/børnehave/skole etc.). Stk. 2. En klinikassistent, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at klinikassistenten indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Der er efter denne bestemmelse maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12- måneders periode. Klinikassistenten skal fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 20

21 Hvis klinikassistenten er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. Stk. 3. En ansat har ret til arbejdsfrihed uden løn som følge af force majeure i overensstemmelse med national praksis, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykker, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse for påtrængende nødvendig. Bestemmelsen vedrører ikke anvendelsen af øvrige regler om fravær med løn. 18 Ferie m.m. Stk. 1. Klinikassistenter ydes ferie i henhold til Ferielovens regler herom. En klinikassistent kan ikke beordres arbejde på arbejdsfrie dage, der ligger i umiddelbar forbindelse med en ferieperiode. Stk. 2. Optjeningsåret går fra 1. januar til 31. december. Den optjente ferie skal afholdes i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. Under ansættelsen udbetales der klinikassistenten den på ferieafholdelsestidspunktet aktuelle bruttolønløn plus et kontant tillæg på 1% af optjeningsårets bruttoløn, og kun ved fratrædelse ydes der feriegodtgørelse på 12 1/2% af den i optjeningsåret optjente løn, jf. ferielovens 23, stk. 6, og 24. Hvis klinikassistentens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger med mere end 20 21

22 % i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang, reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt, jf. ferielovens 23, stk. 3. Stk. 3. Hvor der holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for hovedferiens afholdelse være fastlagt senest 1. februar. Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for den enkelte klinikassistents hovedferie så vidt muligt være fastlagt 1. februar, dog senest 1. april. Stk. 4. Arbejdsgiveren og klinikassistenten har mulighed for at aftale, at op til én uges ferie kan overføres fra ét ferieår til det næste. Reglerne herom findes i protokollat V. Der henvises også til bilag 3. Stk. 5. Forbliver en elev på klinikken efter endt elevtid, ydes der ferie med løn som for øvrige medarbejdere, jf. stk Feriefridage Stk.1. Fuldtidsbeskæftigede klinikassistenter har ret til 37 feriefridagstimer med løn i ferieåret. For deltidsbeskæftigede sker forholdsmæssig reduktion i antallet af feriefridagstimer. Feriefridage afholdes som hele dage, med mindre andet er aftalt, og holdes i øvrigt på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt. En fuldtidsbeskæftiget klinikassistent optjener 3,08 feriefridagstimer for hver måneds ansættelse i det forudgående kalenderår. Der optjenes således også feriefridage i den ulønnede del af barselsfraværet. 22

23 Antallet af optjente feriefridagstimer fastsættes altid i henhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad, som er aftalt i ansættelseskontrakten og beregnes således: Antal timer pr. uge 12 Stk. 2. Placering af feriefridagstimerne sker efter aftale mellem klinikassistenten og arbejdsgiveren, men følger i øvrigt ferielovens regler om placering af restferie. Har klinikassistenten ikke afholdt alle optjente feriefridagstimer inden ferieårets udløb, kan de efter aftale overføres til næste ferieår, jf. protokollat V, eller udbetales som kompensation ved førstkommende lønudbetaling. Stk. 3. Feriefridagstimer udbetales med aktuel timeløn inklusive tillæg, og indgår i beregningsgrundlaget af såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Stk. 4. Nyansatte har ret til at afholde tidligere optjente, men endnu ikke afholdte, feriefridage hos den nye arbejdsgiver. Afholdelse af disse feriefridage er uden løn. Ved klinikassistentens fratræden skal ikke afholdte feriefridagstimer udbetales som kompensation sammen med sidste lønudbetaling og indgår i beregningsgrundlaget af såvel pension som ferietillæg og feriegodtgørelse. Stk. 5. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til 5 feriefridage i det første og andet hele ferieår efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under feriefridagene også i de tilfælde hvor eleven ikke har optjent ret til løn i det foregående kalenderår. 23

24 Er ansættelsesforholdet begyndt inden den 1. juli i et ferieår har eleven en tilsvarende ret til 5 feriefridage med løn. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden 1. juli december, har eleven ret til 2 feriefridage med løn i indeværende ferieår. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden 1. januar april, har eleven ikke ret til afholdelse af feriefridage i indeværende ferieår. Fratræder eleven inden uddannelsesaftalens planlagte afslutning afregner arbejdsgiveren dog alene feriefridage, som er optjent under ansættelsen. Feriefridagstimerne indgår i beregningsgrundlaget af såvel ferietillæg som feriegodtgørelse og for voksenelever med tilskud jf. 27, stk. 4, pension. 20 Pension Stk. 1. Med virkning fra den 1. april 2004 oprettes pensionsordning i PensionDanmark eller Funktionærpension. Den af ovennævnte pensionsordninger, som de ansatte kan blive enige om, er den ordning, hele medarbejdergruppen skal være tilmeldt. Stk. 2. Omfattet af pensionsordningen er alle ansatte, som er fyldt 18 år, men ikke 67 år, og som har været beskæftiget på overenskomstens område, jf. 1, i 2 måneder eller derover. Elever, der aflønnes efter denne overenskomsts 27, stk. 1, er dog ikke omfattet af pensionsordningen. 24

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) 1 Indhold 1 Område... 5 2 Ansættelsesbevis...... 5

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Regulativ. for. Private røntgenklinikker

Regulativ. for. Private røntgenklinikker Regulativ for Private røntgenklinikker 1. december 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område 3 2 Ansættelsens grundlag 3 3 Løn 3 4 Pension 5 5 Arbejdstid 5 6 Ferie og feriefridagstimer 7 7 Kørselsgodtgørelse

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere