NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens område Praktikaftale Arbejdstid Løn Ulempeydelse Overarbejde Dagpenge og rejser Sygdom Ferie Graviditet, barsel og adoption Tjenestefrihed ved barns første sygedag Omsorgsdage Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse 7 15 Faglig strid Overenskomstens ikrafttræden og opsigelse ASA/ ØPS J.nr /522/ februar af 7

2 1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter praktikanter, der som led i deres uddannelse til Film og Tv Produktionstekniker (FTP er) ved KNR i en periode svarende til den i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om uddannelsen til FTP er, ansættes som praktikanter i Selvstyret eller kommunerne i Grønland. Stk. 2. Overenskomsten omfatter kun praktikperioden. 2 Praktikaftale Mellem praktikstedet og den enkelte praktikant oprettes en praktikaftale i henhold til, hvad der svarer til den til enhver tid gældende bekendtgørelse vedrørende FTP-elevers praktik. Det enkelte praktiksted udpeger en praktikantvejleder, der er ansvarlig for at uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Stk. 2. De første 3 måneder betragtes som gensidig prøvetid, hvor opsigelse kan ske med 1 uges varsel. Stk. 3. Opsigelse af praktikaftalen efter de 3 første måneder, kan ske med 14 dages varsel af såvel praktikanten som praktikstedet. Opsigelsen skal indeholde en oplysning om årsagen. Stk. 4. Før der kan ske ophævelse af FTP-elevers praktikaftale, skal der ske vejledning af praktikanten således, at praktikanten snarest gennem vejledning og rådgivning af praktikvejlederen bliver opmærksom på at et praktikforløb udvikler sig negativt. 2 af 7

3 3 Arbejdstid Praktikanternes arbejdstid lægges efter samme retningslinier som for uddannede medarbejdere, jf. 2 i gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Suliaqartut Peqatigiiffiat. 4 Løn FTP-elever under praktik aflønnes med et beløb pr. måned: Uddannelsesår: Trin pr pr år , ,07 2. år , ,29 3. år , ,31 4. år , ,82 5 Ulempeydelse For arbejde på ubekvemme tidspunkter godtgøres praktikanter efter 14 i gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Suliaqartut Peqatigiiffiat. 6 Overarbejde Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Stk. 2. For beordret og kontrolleret arbejde på tjenestestedet, der strækker sig over normal arbejdstids ophør, betales et tillæg til timelønnen på 50%. Timelønnen beregnes som 1/2080 af årslønnen i henhold til 4. 3 af 7

4 7 Dagpenge og rejser Praktikanter ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland og i Danmark efter de regler, der til hver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre eller kommunernes tjenestemænd i Grønland, for tiden aftale af 11. marts 1986 mellem Det offentlige Aftalenævn (NAL C-1, ). Stk. 2. Ved tjeneste udenfor hjemstedet medregnes rejsetiden til og fra arbejdsstedet som tjenestetid. Stk. 3. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke i tjenestetiden, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. 8 Sygdom Praktikanter har ret til løn under fravær på grund af sygdom, mens den pågældende er i praktik. Denne ret bortfalder, såfremt praktikanten har været syg i mere end sammenlagt 3 måneder. Stk. 2. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. 9 Ferie Under praktikforhold omfattet af denne overenskomst har praktikanten ret til årlig ferie i henhold til landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie. Stk. 2. Praktikanten kan afholde 2½ dags ferie for hver 30 praktikdage i løbet af praktikperioden. 4 af 7

5 Stk. 3. Der ydes ikke feriegodtgørelse ved praktikperiodens udløb, eller såfremt praktikaftalen ophæves uden, at der indgås ny praktikaftale med en anden arbejdsgiver. Den i 16, stk. 1 i Landstingslov om ferie nævnte særlige feriegodtgørelse på 1½% af ferieberettiget løn udbetales ved praktikperiodens udløb, samt såfremt praktikaftalen ophæves, uden at der indgås ny praktikaftale. Stk. 4. Hvis praktikanten har haft flere arbejdsgivere i optjeningsåret, yder hver arbejdsgiver forholdsmæssigt særligt feriegodtgørelse efter stk. 3. Krav om tilgodehavende for særlig feriegodtgørelse i henhold til stk. 3 skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. 10 Graviditet, barsel og adoption Praktikanten har ret til midlertidigt at afbryde en praktikperiode i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption, jfr. landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996, som ændret senest ved landstingsforordning nr. 1 af 27. marts Praktikanten oppebærer ikke løn under fraværet. 11 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives praktikanter adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter, at a) der er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. 5 af 7

6 Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 12 Omsorgsdage Der gives praktikanten adgang til tjenestefrihed uden løn i op til 5 dage til pasning af sygt barn eller en syg nær pårørende. Stk. 2. Ved nære pårørende forstås forældre, ægtefæller og dermed ligestillede, og søskende, men ikke ægtefælles og dermed ligestilledes familie. Stk. 3. Tjenestefriheden forudsætter, at a) hensynet til barnet eller den nære pårørende gør det nødvendigt, og b) forholdende på tjenestestedet tillader det. Stk. 4. Meddelelse om afholdelse af omsorgsdage skal gives til arbejdsgiveren senest om morgenen på den første omsorgsdag. Stk. 5. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 13 Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse Der gives praktikanten adgang til tjenestefrihed med løn i op til 12 dage i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse til 0-12-årigt barns indlæggelse på sygehus udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres ledsagelse skal dokumenteres. 6 af 7

7 (FTP-e lever) 14 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom gravelse har praktikanten ter de til enhver tid ret til fri rejse kommunernes tjenestemænd i Grønland. og og/eller død og be tjenestefrihed ef gældende regler for Grønlands Selvstyres og 15 Faglig strid Praktikanter må ikke deltage i arbejdskonflikter i praktiktiden. 16 Overenskomstens ikrafttræden og opsigelse Denne overenskomst træder i kraft den i. april Overenskom sten kan af hver parterne opsiges med 3. måneders varsel marts, dog tidligst til 31. marts til 31. Nuuk, den 5FEB H Moii Dansk Journalistforbund/ Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat Mariia Simonsen Naalakkersuisut n.s. Frederik Møller Hermed udgår overenskomst at 18. juli og Dansk Journalisttorbund/Tusagassiortut 2011 mellem Naalakkersuisut Peqatigiiffiat. A5A/0PSJ.nri6.40/522/ af 7

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere