mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) Foreningen af Ars Novas Sangere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) Foreningen af Ars Novas Sangere"

Transkript

1 BEMÆRKNING HENRIETTE 2/2-11: Timeløn 232 kr. Diætsatser følger statens takster. OVERENSKOMST 1. Almindelige bestemmelser mellem Foreningen Ars nova Copenhagen (ANC) og Foreningen af Ars Novas Sangere 1.1 Bestemmelserne i denne overenskomst finder anvendelse for sangere i Ars Nova Copenhagen (ANC). 1.2 ANC består af 12 faste sangere, som suppleres med assistenter efter behov 1.3 Optagelse af nye sangere i ANC sker efter opslag og foresyngning eller efter med bestyrelsen aftalt foresyngning. Hvis ingen sangere er tilstrækkeligt kvalificerede efter foresyngning, er ANC ikke forpligtet til at besætte ledige stillinger. Hvis en ledig stilling ikke kan besættes, benyttes i stedet en assistent. Alternativt justeres eller omlægges repertoiret, så det kan udføres arbejdsmæssigt tilfredsstillende med en reduceret besætning. Dermed menes almindeligvis to sangere per stemmegruppe, dog med undtagelse af cantus firmi, intonationer, soli eller lignende. 1.4 Foresyngning sker over for et bedømmelsesudvalg, bestående af så vidt muligt samtlige faste sangere og chefdirigenten. 1.5 Foresyngninger foregår i videst muligt omfang inden for almindelig prøvetid. 1.6 Bedømmelsesudvalget skal ved foresyngningen bedømme de indkaldte sangeres sanglige færdigheder og musikalske kunstneriske formåen med henblik på egnethed til korarbejde i ANC. 1.7 Endelig beslutning om ansættelse af nye sangere træffes af ANCs bestyrelse efter indstilling fra bedømmelsesudvalget. 1.8 Nye sangere ansættes på prøve. Prøvetidens udstrækning aftales ved prøvetidens start, men udgør som oftest 4 måneder (dog mindst 30 fremmøder i projekter/koncertforløb, ledet af chefdirigenten). Med mindre en sanger på prøve opsiges senest ved prøveperiodens udløb, jf. afsnit 15.2, er han/hun herefter ansat på de vilkår, som i øvrigt er angivet i nærværende overenskomst. Ved prøveperiodens start udfærdiges en ansættelseskontrakt, hvoraf klart skal fremgå tidspunkterne for prøveperiodens start og udløb. 1.9 Ansættelsen ophører for den enkelte sangers vedkommende ved udløbet af den sæson, hvori sangeren fylder 53 år. Sangeren kan dog forlange foresyngning for bedømmelsesudvalget med henblik på fortsat medlemskab. Såfremt et flertal af bedømmelsesudvalget finder, at sangeren fortsat er kvalificeret, kan ansættelsen forlænges i en periode, som fastsættes af bedømmelsesudvalget. Efter udløb af denne periode skal sangeren deltage i fornyet foresyngning.

2 2. Assistenter og prioriteret assistentliste 2.1 Mindst hvert andet år (så vidt muligt omkring 1. juni) afholdes assistentforesyngning, på baggrund af hvilken bedømmelsesudvalget i samråd med de fire stemmegrupper fastsætter en prioriteret assistentliste. Assistenter, som ikke deltager i foresyngning, optages som hovedregel ikke på listen. Dette kan dog fraviges, når indtrykket af en assistents færdigheder er så godt, at fornyet foresyngning forekommer mindst 2/3 af bedømmelsesudvalgets medlemmer overflødig. 3. Tjenestens art 3.1 Arbejdet i ANC omfatter det, der efter sædvane kan karakteriseres som kormedvirken under prøver, koncerter, fonogramoptagelser, radio- og TVoptagelser (syngende, råbende, talende, hviskende og/eller agerende medvirken i koncert- og operarepertoire, musicals, operette, happenings m.v.) samt ensemblesoli, cantus firmi, intonationer m.v. og særskilt honorerede soli. 4. Tjenestepligter 4.1 Sangerne er forpligtet til loyalt at understøtte ANCs bestræbelser på at opnå det bedst mulige kunstneriske resultat og til at underkaste sig de bestemmelser, som i så henseende måtte blive truffet af dirigenten, programudvalget eller bestyrelsen. 4.2 Sangerne er forpligtet til at medvirke ved det under afsnit 3 angivne arbejde såvel i som uden for Danmark. 4.3 Det påhviler den enkelte sanger at anskaffe sig koncerttøj. Det vil sige for de mandlige medlemmers vedkommende kjole og hvidt (galla) samt mørkt jakkesæt som i stil matcher kvindernes lange kjoler, for de kvindelige medlemmer lange koncertkjoler (galla). 4.4 Den enkelte sanger er ansvarlig for evt. udlånt nodemateriale. (Ved bortkomst eller beskadigelse er sangeren erstatningspligtig). 5. Tjenestetider 5.1 Prøver placeres som hovedregel på de faste prøvetider, som er mandage, onsdage og fredage i tidsrummet Ugens øvrige dage samt tidsrummet efter kl friholdes så vidt muligt for prøver. 5.3 Tjenester af andre typer end prøver (fx koncerter og indspilninger) kan frit placeres på alle ugens dage i tidsrummet Tjenester, som placeres udenfor de faste prøvetider skal dog uanset tjenestens art altid varsles senest tre uger i forvejen. I modsat fald bortfalder sangernes tjenestepligt (se afsnit 6.). 5.5 Alle prøver er inklusive 10 minutters pause per prøvetime. 5.6 Prøver kan finde sted på nærmere udvalgte lokaliteter i Storkøbenhavn.

3 6. Projekter 6.1 ANCs koncerter og øvrige tjenester, herunder prøver, organiseres som projekter af skiftende længde og timeomfang. Det tilstræbes, at der i alle prøveforløb indlægges en eller flere arbejdsfrie dage (udover weekenden). 6.2 Tjenesteplanen bekendtgøres elektronisk på ANCs hjemmeside og opdateres løbende. Ved ændringer udsendes elektronisk meddelelse til de faste sangere samt til de assistenter, som medvirker i det berørte projekt. 6.3 Det skal af tjenesteplanen fremgå, hvorvidt en aktivitet er endeligt fastlagt, eller der er tale om en rammetid/option. 6.4 Faste sangere er forpligtet til at holde sig opdateret i forhold til ændringer i tjenesteplanen og har tjenestepligt til alle tjenester på tjenesteplanen i overensstemmelse med de i det følgende angivne retningslinier. 6.5 Assistenter er alene forpligtede på ændringer i prøveplanen, i det omfang de i relation til de enkelte projekter eksplicit har erklæret sig indforstået hermed. 6.6 Forkortelse, aflysning eller flytning af en tidligere annonceret tjeneste kan finde sted indtil 48 timer før tjenestestart. Ved senere aflysninger er sangerne berettiget til fuld betaling for den aflyste prøvetid. 6.7 I forbindelse med CD-indspilning og lignende, som strækker sig over mindst 3 dage og omfatter mindst 3 timer per dag, kan højst én af indspilningsdagene angives som værende i reserve/option. Sådanne reservedage kan rettidigt aflyses senest ved ophøret af den sidste ordinære indspilningssession og udløser så kun minimumsbetalingen på 2 timer, uanset om 48 timers fristen måtte være overskredet. 7. Tjenestepligt, tjenesteret og minustid 7.1 Faste sangere har tjenestepligt til alle tjenester på tjenesteplanen i overensstemmelse med de i det følgende angivne retningslinier og har omvendt altid forret frem for assistenter (se dog 6.5). 7.2 Faste sangere kan overfor administrationen frit meddele individuelle reservationer ( minustid ) i forhold til enkeltstående konkrete tidsrum, dage eller perioder, under forudsætning af at minustiden ikke kolliderer med allerede fastlagte tjenester. Når meddelelse om minustid er givet, bortfalder sangerens rådighedspligt i forhold til de pågældende tidsrum. 7.3 Minustid kan dog ikke uden forudgående aftale med programudvalget benyttes som individuel planlægning af ferie mere end 2 måneder forud for feriens afholdelse. 7.4 Fast tilbagevendende og/eller skemalagte minustider skal forud for notering i kalenderen forelægges programudvalget til godkendelse. 7.5 Den enkelte sanger er forpligtet til straks at meddele administrationen, hvis en tidligere meddelt minustid ikke længere er aktuel. I modsat fald fortaber sangeren retten til at deltage i alle projekter, som berøres af den pågældende minustid. 7.6 Hvis en sanger som følge af sin minustid ikke har deltaget i indstuderingen af et eller flere værker, som senere indgår i et nyt projekt, hvortil sangeren har tjenestepligt, er sangeren forpligtet til at foretage hjemmeindstudering af de(t) pågældende værke(r) til et niveau, som tillader ham eller hende at deltage i det nye projekt på et kunstnerisk forsvarligt niveau. Såfremt det af programudvalget skønnes kunstnerisk mere forsvarligt, at benytte en assistent, som allerede kender

4 det pågældende repertoire, har den faste sanger dog som konsekvens af sin minustid fortabt sin forret til at deltage i det nye projekt. 7.7 Hvis en sangers meddelte minustid antager et omfang, som gør det umuligt for vedkommende at deltage i en væsentlig del af ANCs arbejde eller i alvorlig grad vanskeliggør planlægningen af ensemblets projekter, skal sangeren søge orlov. Såfremt orlov ikke bevilges, kan programudvalget såfremt en løsning ikke på anden vis kan tilvejebringes forelægge problemet for bestyrelsen, som herefter drøfter sagen med sangeren. Hvis en tilfredsstillende løsning stadig ikke kan findes, kan sangeren opsiges i overensstemmelse med bestemmelserne herom (se afsnit 15). 8. Tjenestens omfang 7.1 ANCs sæson løber fra sommerferiens ophør (sædvanligvis ultimo juli eller primo august) til næste sommerferies begyndelse (sædvanligvis primo juli). 7.2 ANC tilbyder de faste sangere minimum 400 timer i sæsonen. 9. Aflønning 8.1 Sangerne i ANC honoreres med timeløn, der p.t. er 200 kr. i timen. Der beregnes feriepenge af lønnen i henhold til ferielovens regler. 8.2 Der udbetales løn per påbegyndte halve time. 8.3 Der beregnes minimum 2 timer per fremmøde. Koncerter (inklusive forprøve) honoreres med minimum 4 timer. Ved flere identiske koncerter eller optrædener i forlængelse af hinanden beregnes timetallet dog fra mødetidspunktet til afslutningen af den sidste optræden (dog mindst 4 timer). 8.4 Såfremt sangerne som led i tjenesten skal iføre sig kostume og/eller maskering beregnes herfor 1/2 times løn. 8.5 Større soli honoreres særskilt efter forudgående aftale mellem administrator, programudvalget og den/de berørte sanger(e). 8.6 Lønudbetalingen finder sted månedsvis bagud den sidste bankdag i måneden for det antal timer, som sangeren har præsteret i den forløbne måned. 10. Turné 9.1 Ved turné forstås tjenester udenfor Sjælland samt tjenester, der nødvendiggør overnatning, uanset om turnéen finder sted i eller uden for Danmark. Turnéstart regnes fra planmæssig afgang fra lufthavn, banegård eller tilsvarende. 9.2 Diæter udbetales ved turnéens begyndelse i det aktuelle lands valuta. Udbetalingen sker efter statens regler, som dog kan fraviges efter aftale med FANS bestyrelse. Der kan uden forudgående aftale foretages fradrag i diætbeløbet svarende til 100 DKK per fyldestgørende hovedmåltid serveret for sangerne af ANC eller af lokale arrangører. 9.3 ANC sørger for logi i forbindelse med turnéer og for transport i forbindelse med alle turnéer og koncerter uden for en radius af 20 km fra København C (beregnet fra Rådhuspladsen).

5 9.4 Under turnéer honoreres sangerne med minimum 3 timer per turnédøgn. Betaling for nyt turnédøgn udløses ved overnatning. Det samlede antal turnédøgn beregnes således som antallet af overnatninger plus en. 9.5 Ved rejse udenfor Sjælland ydes et tillæg på 1 time per mellembys distance. 9.6 Der aflønnes maksimalt for 6 timer per turnédøgn. Såfremt den kunstneriske arbejdstid (prøver og koncerter) overstiger 6 timer, ydes der dog betaling i overensstemmelse hermed. Eksempler på timeberegning under turné: 1) Rejse à 1 time + koncert udenfor Sjælland à 4 timer fulgt af overnatning = 5 timer 2) Koncert udenfor Sjælland à 4 timer + 2 x rejse (fx ud og hjem) = 6 timer 3) Rent rejsedøgn eller overliggerdøgn = 3 timer 4) Rejse à 1 time + prøve à 3 timer + koncert á 4 timer = 7 timer 11. Plenummøder 10.1 En gang om måneden (så vidt muligt i tilknytning til månedens første mandagstjeneste) afholdes plenummøde i ANC med deltagelse af administrator og programudvalgsformand. Foreningens medlemmer har mødepligt til disse møder. Der udbetales ikke vederlag. 12. Ferie 11.1 Det påhviler ANC at give sangerne meddelelse om placeringen af sommerferien senest den 15. januar samme år. Sommerferien skal placeres i skoleferien og være på mindst 3 uger, hvoraf mindst 2 skal være sammenhængende 13. Sygdom 12.1 Ved dokumenteret sygdom ydes der for faste sangeres vedkommende fuld løn de første 14 kalenderdage. For assistenters vedkommende ydes fuld løn de første 3 kalenderdage. Ved fuld løn forstås et beløb svarende til vederlaget for de tjenester, den faste sanger i henhold til sin tjenestepligt og assistenten i henhold til aftale med ANC var forpligtet til at deltage i i den pågældende periode. 14. Barselsorlov 13.1 Sangerne har krav på barselsorlov i overensstemmelse med lovgivningens til enhver tid gældende regler. Der ydes ikke løn under barselsorlov. 15. Ophavsret

6 14.1 Ophavsretten til korets præstationer af enhver art, som er udført som led i ansættelsen, tilkommer ANC Indtægter fra Gramex, Copy-Dan og lignende forvaltningsorganisationer samt royaltybetaling vedrørende ANC, tilfalder FANS. 16. Opsigelse 15.1 ANC kan opsige den enkelte sanger med 3 måneders varsel. Opsigelsen skal være sagligt begrundet I prøveperioden kan ANC dog opsige en sanger med dags varsel Den enkelte sanger kan begære at udtræde af ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning og fortaber hermed tillige med øjeblikkelig virkning sit medlemskab af foreningen Såfremt en sanger opsiges under henvisning til utilstrækkelige sanglige kvalifikationer, har han/hus ret til foresyngning for bedømmelsesudvalget. Opretholdelse af afskedigelsen kræver, at den herefter tiltrædes af mindst halvdelen af bedømmelsesudvalgets medlemmer. 17. Ikrafttræden 16.1 Nærværende overenskomst træder i kraft den 1. marts Overenskomsten kan af overenskomstparterne opsiges med 3 måneders varsel til udløb af en sæson. 18. Uoverensstemmelser om forståelsen af denne overenskomst 17.1 Alle uoverensstemmelser om forståelse af denne overenskomst og om brud på overenskomsten skal forhandles af et fællesudvalg, bestående af 3 medlemmer af FANS og ANCs bestyrelse Kan parterne ikke enes, skal de i fællesskab udpege en opmand, der afgør sagen. Kan der heller ikke opnås enighed herom, anmodes formanden for Arbejdsretten om at udpege en opmand. Opmanden fastlægger selv de nærmere regler for sagens behandling, som skal fremmes mest muligt, og træffer afgørelse med hensyn til fordeling af sagsomkostninger. København Den / 2006 For bestyrelsen Den / 2006 For Foreningen af Ars Novas Sangere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

Indholdsfortegnelse -1-

Indholdsfortegnelse -1- Indholdsfortegnelse -1-1. OVERENSKOMSTENS OMFANG...1 2. TJENESTETID...1 2.1. Fast tjenestetid....1 2.1.1. Definition....1 2.1.2. Tjenestetid...2 2.1.3. Pauser...2 2.1.4. Flextid....2 2.2. Skiftende tjenestetid...2

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere