O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK"

Transkript

1 O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens område.. 3 Kapitel 2 Arbejdstid, -planlægning og ansættelsesformer 2. Arbejdstid Deltidsbeskæftigelse Kapitel 3 Lønforhold og andre betalinger 4. Løn Personlige tillæg Forskudt arbejdstid Arbejde på lørdage, søn- og helligdage 7 8. Overarbejde Arbejde på fridage Rådighedsvagt Betaling for enkelte dage Andre goder Nye lønsystemer... 8 Kapitel 4 Sygdom, graviditet, barsel og adoption 14. Sygdom Graviditet, barsel og adoption... 8 Kapitel 5 Ferie, optjening af fridage, opsparingsordning og andre fridage 16. Ferie Overførsel af ferie Optjening af fridage Opsparingsordning 11 Kapitel 6 Pension og gruppelivsforsikring 20. Pension Forsikring til elever Gruppelivsforsikring. 13 Kapitel 7 Øvrige bestemmelser 23. Opsigelse Kitler

2 25. Bestemmelser om tillidsrepræsentanter Militærtjeneste Tryghedsbestemmelser Seniorpolitik og seniorfridage Socialt kapitel Arbejdsmiljø.. 14 Kapitel 8 Elever og laborantpraktikanter 31. Elever Laborantpraktikanter Fælles bestemmelser Andre uddannelser.. 17 Kapitel 9 Lokalaftaler, retsforhold og varighed 35. Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler mv Funktionærloven Retsforhold og regler for behandling af faglig strid Varighed 19 Protokollater: I. om uddannelse 20 II. om Mejeribrugets Uddannelsesfond 20 III. om uddannelsesfond (FIU-Fonden). 21 IV. om distancearbejdspladser. 21 V. om pensionsforhold for ansatte i fleksjob. 21 VI. om ligelønsregler 22 VII. om implementering af Europaparlamentets og rådets direktiv om vikararbejde 22 VIII. om ansættelseskontrakter. 22 IX. om fortolkningsbidrag om overarbejde og køb af fridage.. 22 X. om elektroniske dokumenter. 25 XI. om kontrolforanstaltninger. 25 XII. om administrative bodssatser ved manglende indbetaling til fonde mv. 26 XIII. om seniorordning. 26 Bilag: Bilag 1 Tillidsrepræsentantbestemmelser mv. 27 Bilag 2 Gruppelivsforsikring. 30 Bilag 3 Feriekortordning Bilag 4 Socialt kapitel 33 Bilag 5 Tilpasning af laboranternes aflønning

3 Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter administrative og tekniske funktionærer inden for kontor-, handels-, butiks-, laboratorie- og lagerfunktioner, der er beskæftiget hos medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening: a) Handels- og kontorarbejde, som typisk udføres af personer med en handels- og kontoruddannelse. b) Medarbejdere, der som speciale er beskæftiget med EDB/IT-arbejde, som typisk udføres af personer med en grundlæggende EDB - uddannelse, eller personer med tilsvarende kvalifikationer, hvis arbejde bl.a. består af betjening, overvågning, programmering, udvikling og support af EDB/IT samt projektarbejde, -koordinering og - styring mv. i forbindelse med EDB/IT-opgaver. c) Kommunikation, f.eks. DTP - produktion, www-produktion og IT-produktion. d) Salg, herunder eksportsalg. Dette omfatter ikke udkørende sælgere, der som hovedregel er udkørende fra hjemmet. e) Regnskab, herunder rådgivning og bogholderi samt planlæggere og disponenter. f) Medarbejdere, der er uddannet som laboranter, eller som udfører arbejde, som forudsætter samme faglige kvalifikationer, samt uddannede miljø- og laboratorieteknikere og laboratoriemedhjælpere. g) Arbejdsfunktioner, som på grund af arbejdets art ikke er omfattet af Funktionærloven, f.eks. kontorbetjente og piccolo/piccoliner. h) Elever og praktikanter. i) Kørselsassistenter, der udfører arbejde, der typisk udføres af personer med en handels- og kontoruddannelse. Note: Parterne er enige om, at såfremt der opstår behov/tvivl omkring dækningsområdet, drøftes dette i overenskomstperioden mellem parterne. Kapitel 2 Arbejdstid, -planlægning og ansættelsesformer 2. Arbejdstid Stk. 1. Den ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiden lægges mellem kl og kl Såfremt medarbejderen, på arbejdsgiverens foranledning, står til disposition i frokostpausen, medregnes denne til den effektive arbejdstid. Organisationerne er enige om, at der på kontorer bør stiles mod en 5-dages arbejdsuge. 3

4 Stk. 2. Ingen arbejdsdag kan være under 4 timer. Stk. 3. Under forudsætning af lokal enighed jfr. 36, kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere, uanset bestemmelserne i stk. 1, tilrettelægges efter en lokal aftalt arbejdsplan, omfattende antallet af ugentlige arbejdsdage og timer, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer i op til en 8 ugers periode. Organisationerne er enige om, at lokal enighed betyder at medarbejderen på de virksomheder, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant, har mulighed for at inddrage forbundets lokale afdeling og at manglende enighed kan gøres til genstand for en drøftelse mellem organisationerne. Stk. 4. Spise- og hvilepauser aftales lokalt. Stk. 5. Ændringer i arbejdstidens tilrettelæggelse drøftes i overensstemmelse med bestemmelserne i den mellem DA og LO indgåede samarbejdsaftale. Stk. 6. Den 5. juni, 24. december samt 31. december er hele fridage, og 1. maj er fridag efter kl Den normale ugentlige arbejdstid reduceres i uger med søgnehelligdage samt 5. juni, 24. december og 31. december, såfremt disse falder på sædvanlige arbejdsdage. Tilsvarende gælder for 1. maj efter kl Note: Se fortolkningsbidrag i protokollat IX. Stk. 7. Bestemmelserne i denne paragraf er ikke til hinder for, at der kan aftales flekstidsordninger. 3. Deltidsbeskæftigelse Stk. 1. Deltidsansatte medarbejdere skal, som minimum, indrømmes samme ansættelsesvilkår som fuldtidsansatte. Stk. 2. Beskæftiges en medarbejder ikke i hele den normale arbejdstid, aflønnes medarbejderen forholdsmæssigt efter virksomhedens arbejdstid. Der tillægges anciennitet efter overenskomstens almindelige bestemmelser. Stk. 3. Deltidsbeskæftigede medarbejdere må ikke beskæftiges mindre end 15 timer pr. uge, og hver arbejdsperiode skal være på mindst 4 timer inden for den almindelige arbejdstid i virksomheden. Der ydes betaling for søgnehelligdage. Stk. 4. Ændring af den arbejdstidsnorm, som fremgår af ansættelseskontrakten, skal varsles, jfr. Funktionærlovens bestemmelser. Stk. 5. Deltidsbeskæftigede medarbejdere er ikke forpligtet til at arbejde ud over den aftalte daglige arbejdstid. Hvis overarbejde udføres, betales jfr. 8. Stk. 6. Hvis overarbejde/merarbejde ikke sker i umiddelbar tilknytning til den aftalte arbejdstid, skal der betales for minimum 3 timer, hvoraf den ene time beregnes som transporttid. 4

5 Kapitel 3 Lønforhold og andre betalinger 4. Løn Stk. 1. Minimalløn 1. april 2013 Kr. pr. måned ,00 Timelønnen findes ved at dividere månedslønnen med 160,33. Den personlige løn består af minimallønnen, jfr. stk. 1, det personlige tillæg og evt. laboranttillæg, jfr. stk. 2. Stk. 2. Laboranter mv. Til faglærte og tillærte laboranter, laboratorieteknikere og miljøteknikere ydes et tillæg på kr. 500,00 pr. måned. Tillægget er modregningsfrit i minimallønnen og træder ikke helt eller delvist i stedet for de reguleringer af de personlige tillæg, som forhandles mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Ved lønreguleringen i overenskomstperioden skal der tages hensyn til de aftalte bestemmelser om tilpasning af laboranternes aflønning, jfr. bilag 5. Stk. 3. Minimalløn for unge under 18 år Unge, som på grund af arbejdets karakter, jfr. erhvervsuddannelseslovens bestemmelser, ikke skal have oprettet elevkontrakt: 1. april 2013 Kr. pr. måned 9.354,00 Stk. 4. Minimalløn for afløsere/ekstrahjælp 1. april 2013 Kr. pr. time 124,30 Såfremt andet ikke er aftalt, betales for mindst 4 timer daglig. Der ydes betaling for søgnehelligdage og sygedage, i de tilfælde, hvor disse falder inden for de aftalte beskæftigelsestidsrum. Stk. 5. Medarbejdere med 9 måneders anciennitet, kan indgå en aftale om en fast månedsløn inkl. overarbejdsbetaling m.v. En sådan fastlønsaftale skal være skriftlig, frivillig og individuel, og skal nærmere beskrive, hvilke lønelementer der indgår i aftalen. Når der indgås en fastlønsaftale, skal der være et rimeligt forhold mellem den aftalte månedsløn og den tid, der forventes anvendt til arbejdet. Tillidsrepræsentanten eller HK skal informeres om indgåede aftaler, og såfremt de finder, at der ikke er et rimeligt for- 5

6 hold mellem løn og arbejdstid kan dette spørgsmål behandles fagretligt. En fastlønsaftale kan af begge parter opsiges med medarbejderens opsigelsesvarsel. Derefter kan medarbejderens månedsløn maksimalt nedsættes, svarende til den lønstigning, der blev aftalt ved fastlønsaftalens indgåelse. 5. Personlige tillæg Stk. 1. Det er en forudsætning, at der ydes et personligt tillæg til minimallønnen, når en medarbejder, på grund af sin dygtighed inden for virksomheden, yder et særligt værdifuldt arbejde eller har et større ansvar. Stk. 2. Aftale om personlige tillæg træffes direkte mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder, og kan forhandles under medvirken af den anmeldte tillidsrepræsentant, såfremt medarbejderen måtte ønske det. Stk. 3. Lokale forhandlinger, jfr. stk. 1-2, skal påbegyndes senest 14 dage efter kravets fremsættelse. Stk. 4. Organisationerne er enige om, at arbejdsgiveren, i forbindelse med fastsættelse af personlige tillæg, bør anvende en systematisk vurdering. Tillæggene skal forhandles og fastsættes ud fra kønsneutrale principper, og skal ydes efter objektivt begrundede kriterier. Det anbefales, at medarbejderne får en fyldestgørende stillingsbeskrivelse, der dækker indholdet af stillingen. Stillingsbeskrivelsen ajourføres efter behov. Stk. 5. Organisationerne er enige om, at der ved lokale lønforhandlinger tages gyldigt hensyn til medarbejdernes uddannelse og kvalifikationer. Stk. 6. Medarbejderen kan forlange at få oplyst de kriterier, der ligger til grund for den personlige løn. Stk. 7. Uoverensstemmelser angående fastsættelse af personlige tillæg berettiger HK til at kræve en forhandling, som foregår under medvirken af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan sagen henvises til endelig behandling, jfr. 37. Stk. 8. Hvis en medarbejder, gennem sin tillidsrepræsentant over for virksomheden, giver tilladelse hertil, er arbejdsgiveren pligtig til, mindst 3 gange årligt, at give tillidsrepræsentanten lønoplysning for de på virksomheden beskæftigede HK-medlemmer. Stk. 9. Organisationerne er enige om, at medarbejderne frit kan drøfte personlig løn og lønforhold indbyrdes. Stk. 10. HK har, ved henvendelse til DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening), ret til at få udleveret de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om en virksomhed overholder ligelønsloven. Note: Den personlige løn består af minimallønnen, jfr. stk. 1, det personlige tillæg og evt. laboranttillæg, jfr. stk. 2. 6

7 6. Forskudt arbejdstid Stk. 1. Såfremt arbejdstiden forskydes ud over det i 2, stk. 1 anførte, betales således: Kr. pr. time. Kl ,40 Kl ,24 7. Arbejde på lørdage, søn- og helligdage Stk. 1. For arbejde på lørdage betales et tillæg på kr. 20,99 pr. time. Stk. 2. For arbejde på søn- og helligdage betales et tillæg på 100 %. 8. Overarbejde Stk. 1. Overarbejde, ud over den normale arbejdstid, betales med medarbejderens timefortjeneste, jfr. timelønsfaktoren 4, stk. 1, plus et tillæg på 50 % for de første 2 timer. For overarbejde på lørdage betales et tillæg på 100 % for de første 2 timer. Stk. 2. Overarbejde, ud over 2 timer, samt overarbejde før normal arbejdstids begyndelse, betales med et tillæg på 100 %. Stk. 3. Overarbejde, af mere end 1 times varighed, varsles inden kl. 12 samme dag. Varsling efter kl. 12 betales med en overarbejdstime på 50 %. Stk. 4. Ved overarbejde, der slutter senere end 2 timer efter normal arbejdstids ophør, ydes en halv times spisepause med fuld betaling. Stk. 5. Såfremt medarbejderen ønsker det, og arbejdsgiveren accepterer det, kan overarbejde afspadseres. 50 % -timer afspadseres med 1½ time og 100 % -timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Afspadsering placeres, efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder, med normalt 1 uges varsel. Afspadsering skal, så vidt muligt, gives som hele eller halve dage, og skal være afviklet inden 2 måneder efter overarbejdets udførelse. Stk. 6. Organisationerne er enige om, at overarbejde skal begrænses mest muligt. Note: Se fortolkningsbidrag i protokollat IX. 9. Arbejde på fridage For arbejde på en dag, der ifølge arbejdsplanen er en fridag, ydes et tillæg på 100 %. Note: Se fortolkningsbidrag i protokollat IX. 10. Rådighedsvagt Stk. 1. For rådighedsvagt erlægges, som betaling herfor, halvt laveste forskudttidstillæg pr. time, hvor medarbejderen er hjemme. Stk. 2. Såfremt medarbejderen tilkaldes til at møde på virksomheden, tilskrives overarbejdsregnskabet med den tid, medarbejderen har brugt dog minimum 1 time. Der af- 7

8 lønnes med 100 %. Tidsforbruget regnes inkl. transporttid. Stk. 3. Såfremt det ikke er muligt ved tilkald i rådighedsvagten at bruge offentlige transportmidler, betaler virksomheden de med transporten forbundne udgifter for medarbejderen. 11. Betaling for enkelte dage Stk. 1. Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til- eller fratræden i månedens løb, beregnes lønnen som 4,8 % af månedslønnen for hver dag, inklusive frilørdage og søgnehelligdage, som falder inden for ansættelsesperioden. 12. Andre goder Ingen nuværende højere lønninger eller andre goder må forringes som følge af denne overenskomst. 13. Nye lønsystemer Såfremt en af organisationerne ønsker det, skal forhandlinger straks optages om, at de i nærværende overenskomst fastsatte minimallønssystemer søges erstattet af, eller suppleret med, andre lønformer, f.eks. provisionsordning, akkordaflønning, aflønning på grundlag af arbejdsvurdering eller anden form for interesseaflønning. Kapitel 4 Sygdom, graviditet, barsel og adoption 14. Sygdom Stk. 1. Medarbejderen får løn under sygdom. Stk. 2. Efter 3 måneders anciennitet i virksomheden, har medarbejderen ret til frihed med løn, når det er nødvendigt, af hensyn til pasning af medarbejderens syge hjemmeværende barn/børn under 14 år. Stk. 3. Der er kun ret til frihed for den ene af barnets forældre. Friheden kan kun omfatte barnets 1. sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af tro- og loveerklæring. 15. Graviditet, barsel og adoption Stk. 1. Det er en forudsætning for nedenstående betalinger, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Stk. 2. a) Orlov til mødre For fødsler, der finder sted før 1. februar 2014, gælder: Til medarbejdere med 6 måneders anciennitet betaler virksomheden fuld løn under fravær i indtil 4 uger før forventet fødsel og under 15 ugers barselsorlov. Retten til fuld løn gælder i 19 uger (4+15) uagtet, at medarbejderen måtte have påbegyndt graviditetsorloven senere end 4 uger før forventet fødsel. 8

9 For fødsler, der finder sted 1. februar 2014 eller senere, gælder: Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt betaler virksomheden fuld løn under fravær på grund af graviditet/barsel i indtil 4 uger før det forventede fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og i indtil 15 uger efter fødslen (barselsorlov). Under 14 ugers barselsorlov ydes forhøjet pensionsbidrag, jfr. 21, stk. 5. b) Orlov til fædre For fødsler, der finder sted før 1. februar 2014, gælder: Til fædre med 6 måneders anciennitet betaler virksomheden fuld løn i 2 uger. For fødsler, der finder sted 1. februar 2014 eller senere, gælder: Til fædre med 9 måneders anciennitet betaler virksomheden fuld løn i 2 uger. c) Orlov til adoptanter For adoptioner, der finder sted før 1. februar 2014, gælder: Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 6 måneders anciennitet, betaler virksomheden fuld løn i 25 uger fra barnets modtagelse. For fødsler, der finder sted 1. februar 2014 eller senere, gælder: Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betaler virksomheden fuld løn i 25 uger fra barnets modtagelse. Denne ret gælder den ene adoptant. d) Yderligere orlov til mødre og fædre I forlængelse af de 15 ugers barselsorlov, yder arbejdsgiveren fuld løn under forældreorlov i indtil 11 uger. De 11 uger kan fordeles således: 4 uger reserveret til moderen 4 uger reserveret til faderen 3 uger kan deles mellem forældrene Det er en forudsætning, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre, ikke - bortfalder betalingen. De 11 uger skal afholdes indenfor 46 uger efter fødslen. Med mindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Benyttes den reserverede del af orloven ikke, kan retten til fuld løn ikke overføres til den anden forælder. 9

10 Stk. 3. Der er enighed om, at hvis gravide beskæftiges med et arbejde, der efter lægeligt skøn kan medføre risiko for fosteret, skal arbejdsgiveren, i videst muligt omfang, søge at omplacere medarbejderen til anden beskæftigelse. Stk. 4. Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Denne bestemmelse vedrører børn under 14 år. Retten til frihed med løn følger det enkelte barn, hvorfor der maksimalt kan gives indehaveren af forældremyndigheden, der er omfattet af overenskomsten, 5 dages frihed med løn pr. barn inden for en 12 måneders periode. Friheden fordeles mellem indehavere af forældremyndigheden efter deres skøn. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Kapitel 5 Ferie, optjening af fridage, opsparingsordning og andre fridage 16. Ferie Stk. 1. Ferien udgør 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse i optjeningsåret. Stk. 2. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 % af den løn, der udbetales for det arbejde, som danner grundlag for ferieretten. Stk. 3. I tilfælde, hvor der i stedet for feriegodtgørelse gives den ferieberettigede ferie med løn, har pågældende krav på, ved feriens afholdelse, at få udbetalt supplement til ferielønnen på 1 % af den i det foregående optjeningsår indtjente løn. Stk. 4. Hvor ferien deles, udbetales dette supplement forholdsmæssigt. Stk. 5. Forlanger pågældende feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, udredes denne dog kun med 12 %. Stk. 6. Såfremt en elev eller laborantpraktikant forbliver i virksomheden efter uddannelsestidens udløb, ydes ferie med aktuel løn. Stk. 7. Ved fratræden får funktionæren udleveret et af organisationerne godkendt feriekort. Dansk Industri afgiver garanti for pengenes tilstedeværelse, jfr. bilag 3. Stk. 8. Sommerferieplanen bør være tilrettelagt senest 1. marts. Stk. 9. Ved fravær på grund af ferie eller fridage fradrages der 4,8 % af månedslønnen for hver feriedag/fridag. 17. Overførsel af ferie Lønmodtageren og arbejdsgiveren kan indgå aftale om overførsel af ferie ud over 20 dage til følgende ferieår på følgende vilkår: Stk. 1. Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb og kan alene omfatte allerede optjent ferie. Stk. 2. Aftalen kan alene omfatte ferie ud over 20 feriedage. 10

11 Stk. 3. Der kan maksimalt overføres 5 feriedage i ét ferieår. Ferie herudover skal holdes i ferieåret. Der kan på intet tidspunkt akkumuleres mere end én overført ferieuge. Stk. 4. Hvis der indgås aftale om ferieoverførsel, og der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal arbejdsgiveren samtidig hermed, og senest inden ferieårets udløb, give skriftlig meddelelse herom til den, der skal udbetale feriegodtgørelsen. 18. Optjening af fridage Medarbejdere optjener frihed i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser: Stk. 1. Medarbejdere optjener ret til 5 fritimer for hver 7 ugers ansættelse, svarende til 5 fridage á 7,4 timer pr. år. Stk. 2. En medarbejder, der har en daglig normal arbejdstid på mere end 7,4 timer, skal optjene et antal fritimer, svarende til den daglige normale arbejdstid, før fridagen kan afvikles. Stk. 3. For deltidsansatte beregnes friheden forholdsmæssigt. Stk. 4. Medarbejderen får sædvanlig løn under friheden. Stk. 5. Friheden afholdes og placeres under hensynstagen til virksomhedens tarv og bør så vidt muligt placeres efter den enkelte medarbejders ønske. Stk. 6. Friheden skal som dage eller timer - afholdes senest 1 år efter optjening. Stk. 7. Hvis friheden begrundet i opsigelse, sygdom, fødsel, overgang til selvstændigt erhverv, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet, fængsling eller anden tvangsanbringelse, aftjening af værnepligt eller anden tilsvarende omstændighed ikke afholdes, kan den optjente løn for frihed udbetales. Stk.8. Opsparet frihed kan ikke afholdes i opsigelsesperioden. Stk. 9. Optjent frihed på under 1 time udbetales ikke. 19. Opsparingsordning Der oprettes en særlig opsparingsordning, hvortil arbejdsgiveren indbetaler 1,03 % af lønnen inkl. samtlige tillæg. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg. Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned, medmindre medarbejderen inden 1. december har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto. Beløbet er pensionsgivende. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn. Kapitel 6 Pension og gruppelivsforsikring 20. Pension Stk. 1. Medarbejderne, der er fyldt 20 år, er omfattet af mejeribrugets pensionsordning i 11

12 PensionDanmark. Stk. 2. Pensionsbidraget udgør 12,99 % af den ferieberettigede løn med tillæg af feriepenge. Medarbejderen betaler 1/3 og arbejdsgiveren 2/3 af pensionsbidraget. Medarbejderen kan øge sit eget bidrag. Stk. 3. Der ydes først pension til afløsere/ekstrahjælp efter 3 måneders ansættelse. En afløser/ekstrahjælp er en medarbejder, der ansættes med løs tilknytning f.eks. studenter. Stk. 4. Pensionsordningen gælder ikke for de medarbejdere, der er omfattet af en virksomhedspensionsordning, som er etableret før 1. marts 1993, og hvor arbejdsgiverens bidrag er højere end i ovennævnte pensionsordning. Stk. 5. Til funktionærer, der er berettiget til løn under barsel/adoption indbetales under de 14 ugers barselsorlov et ekstra pensionsbidrag. Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag pr. time / kr. pr. måned Arbejdstagerbidrag kr. pr. time / kr. måned Samlet bidrag kr. pr. time / kr. pr. måned 5,50/ 890,00 2,75 / 445,00 8,25 / 1.335,00 For fødsler fra 1. juli 2013 og senere udgør pensionsbidraget: 7,00/ 1.120,00 3,50 / 560,00 10,50 / 1.680,00 For deltidsansatte beregnes pensionsbidraget forholdsmæssigt. Der foretages forholdsmæssig modregning af det ekstra pensionsbidrag for de uger, hvor der i forvejen ydes løn med pensionsindbetaling ud over de i overenskomsten fastsatte uger. Stk. 6. Følgende medarbejdergrupper er ikke omfattet af pensionsordningen, men skal have virksomhedens andel af pensionsbidraget udbetalt sammen med den indtjente løn: medarbejdere, der når den til enhver tid gældende efterlønsalder og modtager pension fra PensionDanmark medarbejdere, der når den til enhver tid gældende folkepensionsalder medarbejdere, der modtager supplerende førtidspension fra PensionDanmark. 21. Forsikring til elever Parterne er enige om at elever der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions - eller forsikringsordning omfattes af en forsikringspakke hos PensionDanmark. Forsikringspakken finansieres af arbejdsgiveren inden for en ramme på 350 kr. om året. Indholdet i forsikringspakken aftales efterfølgende mellem overenskomstens parter og PensionDanmark. Der henvises i øvrigt til PensionDanmarks Forsikringsbetingelser. Forsikringsordningen skal dog indeholde: 12

13 Løbende supplerende fortidspension ( kr. årligt) Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme ( kr.) Sum ved dødsfald ( kr.) Sundhedsordning i Falck Healthcare/PensionDanmark. For indbetaling vedrørende forsikringspakken gælder de for PensionDanmark sædvanligt gældende betingelser. Virksomheden tilmelder eleven til forsikringspakken på samme måde som når virksomheden tilmelder en nyansat medarbejder til pensionsordningen. Præmien indbetales månedligt sammen med pensionsbidragene for de øvrige ansatte. Parterne kan i overenskomstperioden ændre sammensætningen af forsikringspakken. Parterne er endvidere enige om, at denne ordning pr. 1. juli 2013 udvides til at omfatte alle medarbejdere mellem 18 år og 20 år. 22. Gruppelivsforsikring Medarbejderne er omfattet af arbejdsgiverforeningens gruppelivsordning jfr. bilag 2. Gruppelivsforsikringen bortfalder pr. 31. december Kapitel 7 Øvrige bestemmelser 23. Opsigelse Bestemmelserne i Funktionærloven er gældende. 24. Kitler Hvor arbejdet eller virksomheden kræver det, ydes fri arbejdsbeklædning, vask heraf samt fodtøj. 25. Bestemmelser om tillidsrepræsentanter Bestemmelser for valg af tillidsrepræsentanter mv. findes i bilag Militærtjeneste Al lovpligtig ordinær eller ekstraordinær militærtjeneste, herunder lovpligtig civilforsvarstjeneste, medregnes i funktionærens anciennitet, for så vidt den pågældende inden indkaldelsen har opnået ret til aflønning som udlært funktionær. 27. Tryghedsbestemmelser Stk. 1. Der henvises til hovedaftalen mellem DA og LO. Stk. 2. Opsiges en medarbejder på grund af strukturændringer, skal virksomheden forsøge at omplacere den pågældende. 28. Seniorpolitik og seniorfridage Overenskomstparterne anser det for særdeles vigtigt, at der skabes et rummeligt arbejdsmarked, idet det anses for hensigtsmæssigt, at ældre medarbejdere, der er fyldt 60 år, kan bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Med henblik på at opnå denne målsætning, peger overenskomstparterne på, at overenskomstens sociale kapitel også kan finde anvendelse for ældre medarbejdere, der ønsker delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 13

14 Parterne er enige om, at en virksomhed har pligt til årligt at afholde en seniorsamtale med medarbejdere på 58 år eller derover. Seniorsamtalen kan være en del af medarbejderudviklingssamtalen. Til medarbejdere, der er fyldt 60 år gives en seniorfridag med fuld løn pr. år. Til medarbejdere, der er fyldt 63 år, gives yderligere 1 seniorfridag med fuld løn pr. år 29. Socialt kapitel Der henvises til parternes aftale vedrørende beskæftigelse af udsatte grupper af lønmodtagere, jfr. bilag Arbejdsmiljø Stk. 1. Der henvises til arbejdsmiljøloven. Stk. 2. Overenskomstparterne er enige om, at særligt belastende arbejde skal tilrettelægges således, at det daglige arbejde regelmæssigt afbrydes af andet arbejde, eller hvor dette ikke er muligt, afbrydes af pauser, således at skadelige påvirkninger undgås. Stk. 3. I virksomheder, hvor der ikke findes arbejdsmiljøorganisation, kan den valgte tillidsrepræsentant rette henstilling eller rejse klager til arbejdsgiveren vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. Stk. 4. Overenskomstparterne er enige om, at HK s arbejdsmiljørepræsentanter får den fornødne uddannelse omkring sikkerhed og arbejdsmiljø samt får den fornødne frihed til deltagelse i møder arrangeret af organisationen. Stk. 5. HK s arbejdsmiljørepræsentanter bør derfor have den fornødne frihed (uden løn) til relevant uddannelse, herunder f.eks. de uddannelsestilbud, der findes i FIU - systemet (Fagbevægelsens Interne Uddannelse). Uddannelsen tilrettelægges under hensynstagen til virksomhedens forhold. Stk. 6. Parterne er enige om, at virksomheden skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanterne 1½ dages efteruddannelse, men parterne er også enig om, at det er frivilligt, om arbejdsmiljørepræsentanten tager imod den tilbudte efteruddannelse (det er ikke obligatorisk). Stk. 7. Overenskomstparterne er i øvrigt enige om, at sager vedrørende denne paragraf og arbejdsmiljølovgivningen, bør behandles mellem organisationerne, hvis der ikke lokalt kan opnås enighed. Kapitel 8 Elever og laborantpraktikanter 31. Elever Det er en forudsætning, at der, senest ved uddannelsens start, er indgået en skriftlig uddannelsesaftale mellem elev og virksomhed i henhold til bestemmelserne i Erhvervsuddannelsesloven. Stk. 1. De anførte lønninger er minimallønninger, og der kan således ikke ske forringelser for elever, som har indgået en uddannelsesaftale på bedre vilkår: 14

15 Kr. pr. måned 1. april elevår ,68 2. elevår ,00 3. elevår ,84 4. elevår ,90 Stk. 2. Til elever der, inden uddannelsesforholdets påbegyndelse, har bestået HG 2 med et grundfagsbevis, der giver direkte adgang til hovedforløbet, jfr. de faglige udvalgs bekendtgørelser, HHX, studentereksamen eller HF, ydes på 3. og 4. uddannelsesår et månedligt tillæg til ovennævnte lønninger på kr. 480,00. Stk. 3. For elever med HTX, studentereksamen eller HF, som påbegynder en uddannelse med handelsskoleophold, jfr. 4 i en af de faglige udvalgs bekendtgørelser, betales der løn fra aftalens indgåelse. Stk. 4. Hvis en elev påbegynder den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år, udgør minimallønnen: Kr. pr. måned 1. april elevår ,01 2. elevår ,09 3. elevår ,85 4. elevår ,92 Stk. 5. Voksen-elever over 25 år, som påbegynder elevforholdet efter det fyldte 25. år, aflønnes efter overenskomstens 4, stk. 1. Skønnes anden aflønning rimelig, kan spørgsmålet indbringes for organisationerne. Stk. 6. Med hensyn til forholdet mellem antallet af elever og udlærte, henvises til de af de faglige udvalg fastsatte vejledende retningslinjer. Stk. 7. Prøvetiden for elever er 3 måneder. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. I prøvetiden kan uddannelsesaftalen hæves af begge parter uden begrundelse og uden varsel. Stk. 8. Der aflønnes med den sats, der svarer til det uddannelsesår, eleven befinder sig på i forhold til uddannelsens afslutning. For elever, der ikke består fagprøven, kan uddannelsesaftalen forlænges, indtil ny fagprøve kan afholdes. Stk. 9. Forlænges uddannelsestiden, uden at eleven er årsag hertil, aflønnes i den forlængede periode jfr. overenskomstens bestemmelser 4, stk. 1. Stk. 10. For elever beregnes overarbejde jfr. 8, stk. 1, dog ud fra en timelønsfaktor beregnet i forhold til den aktuelle elevløn. For sidsteårselever beregnes overarbejde efter overenskomstens 8, stk. 1 med 50 % / 100 % af minimallønnen for voksne medarbejdere. Stk. 11. Virksomheden sørger for, at eleven får en alsidig uddannelse. Virksomheden afholder de med elevens besøg/ophold på handelsskoler eller kurser forbundne udgifter. 15

16 Stk. 12. Til elevens arbejdstid medregnes den fornødne tid, der medgår til transport fra arbejdsstedet til uddannelsesinstitution eller omvendt. Stk. 13. Ved uddannelsens begyndelse udarbejdes en plan over de funktioner, eleven skal oplæres i, og der bør gives omtrentlig tidsrum for de enkelte funktioner. I løbet af praktikperioden følges uddannelsesaftalen op efter reglerne i en af de faglige udvalgs bekendtgørelser. Stk. 14. Elever har under visse betingelser, jfr. Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, ret til godtgørelse af befordringsudgifter. 32. Laborantpraktikanter Laborantpraktikanter uddannes i henhold til bekendtgørelse nr. 976 af 19. oktober 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet med eventuelle senere bekendtgørelser. Ved enhver praktikperiode oprettes en skriftlig praktikantaftale på en af parterne godkendt formular. Praktikken tilrettelægges således, at praktikanten får størst muligt indblik i virksomhedens laboratoriearbejde. Stk. 1. De anførte lønninger er minimallønninger: 1. april 2013 Kr. pr. måned ,54 Stk. 2. Der skal gives fornøden instruktion og uddannelse i sikkerhedsspørgsmål i henhold til reglerne under ovennævnte. Stk. 3. I virksomheder, hvor der beskæftiges laborantpraktikanter, skal der mindst være én uddannet laborant eller en anden person med tilsvarende kvalifikationer, tilknyttet laboratoriet. Stk. 4. Hvis uddannelsesforholdene ændres i overenskomstperioden, vil organisationerne drøfte disse uddannelsesforhold. 33. Fælles bestemmelser Stk. 1. Arbejdstiden for elever og laborantpraktikanter må i intet tilfælde overstige den arbejdstid, der er gældende for funktionærer i den pågældende virksomhed. For elever under 18 år må arbejdstiden ikke overstige 8 timer pr. dag. Stk. 2. Elever er omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring under hele uddannelsen, både den praktiske og den teoretiske del, omfattet af uddannelsesaftalen, jfr. lov om erhvervsuddannelse. Laborantpraktikanter er omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring. Stk. 3. Ved udstationering i udlandet, som led i uddannelsen og som anført i uddannelsesaftalen eller tillæg hertil, er den danske virksomhed uddannelsesansvarlig. Den danske virksomhed betaler forskellen mellem praktikløn i udlandet og den danske løn efter denne overenskomst. Den danske virksomhed betaler for eventuel flytning og rejse ved udstationering. 16

17 Stk. 4. Bestemmelserne i ferielovens 9 er gældende for elever og laborantpraktikanter. Stk. 5. I øvrigt henvises til overenskomstens øvrige bestemmelser. Stk. 6. Parterne er enige om, at såfremt der i overenskomstperioden bliver ansat elever under den kortvarige elevuddannelse af maksimalt 2 års varighed eller KVU studerende udover laborantpraktikanter optages der drøftelser mellem organisationerne omkring løn- og ansættelsesvilkår. 34. Andre uddannelser Såfremt virksomheden får mediegrafikelever/mediegrafikassistenter, optages drøftelser mellem organisationerne om aflønningen af disse. Kapitel 9 Lokalaftaler, retsforhold og varighed 35. Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler mv. Stk. 1. Der kan mellem de lokale parter indgås lokalaftaler for medarbejdere, der er omfattet af denne overenskomst. Stk. 2. Lokalaftaler, kutymer mv., der ikke er en del af denne overenskomst, kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre der er aftalt et længere opsigelsesvarsel. Stk. 3. Opsiges en lokalaftale, kutyme mv., skal der inden for 30 dage, på foranledning af den opsigende part, optages lokale forhandlinger og såfremt der ikke kan opnås enighed, og en af parterne ønsker det afholdes et mæglingsmøde mellem organisationerne. Parterne er ikke løst fra en lokalaftale, kutyme mv., før bestemmelserne ovenfor er iagttaget. 36. Funktionærloven Hvor intet andet er nævnt i denne overenskomst, er funktionærloven gældende. 37. Retsforhold og regler for behandling af faglig strid Stk. 1. Som retsligt grundlag i overenskomstforholdet gælder hovedaftalen mellem DA og LO. Stk. 2. Lokale forhandlinger Uoverensstemmelser af faglig karakter kan søges løst ved forhandling mellem parterne på virksomheden. Såfremt den lokale HK-afdeling inddrages kontakter afdelingen den juridiske arbejdsgiver. Kan der ikke opnås enighed ved den lokale forhandling, kan de respektive organisationer begære mægling i sagen. Organisationerne kan aftale, at der afholdes mæglingsmøde på virksomheden inden organisationsmøde. Note: Ved organisationer forstås overenskomstens parter. 17

18 Stk. 3. Organisationsmøde a. Skriftlig begæring om organisationsmøde skal meddeles den modstående organisation senest 20 arbejdsdage efter den lokale forhandling er afsluttet. b. Organisationsmøderne afholdes hurtigst muligt og senest 15 arbejdsdage efter begæringens modtagelse i den modstående organisation. c. Tidsfristen kan fraviges efter aftale mellem organisationerne. d. På organisationsmødet deltager repræsentanter fra organisationerne. e. De i sagen direkte implicerede parter har pligt til at deltage i organisationsmødet, medmindre ganske særlige omstændigheder foreligger. f. Der udarbejdes referat af forhandlingsresultatet, som underskrives med bindende virkning af parterne. Stk. 4. Faglig voldgift a. Opnås der ikke ved organisationsmødet en løsning af uoverensstemmelsen, og sagen angår forståelsen af en mellem parterne indgået overenskomst eller aftale, kan en af organisationerne begære sagen afgjort ved en faglig voldgift. b. Den organisation, der ønsker sagen videreført, skal senest 10 arbejdsdage efter organisationsmødets afholdelse, skriftligt begære afholdelse af faglig voldgift. Denne tidsfrist kan fraviges efter aftale. c. Klager fremsender til modparten og retsformanden et klageskrift, bilagt kopi af de akter, der ønskes fremlagt. Klageskriftet anses for at være rettidigt modtaget, såfremt det er den modstående organisation i hænde senest kl , 20 arbejdsdage før retsmødet. d. Svarskrift fremsendes af den modstående organisation til den klagende organisation og retsformanden, bilagt kopi af de akter, der ønskes fremlagt. Svarskriftet anses for rettidigt modtaget, såfremt det er den klagende organisation i hænde senest kl , 10 arbejdsdage før retsmødet. e. Replik fremsendes til den indklagede organisation og retsformanden og anses for at være rettidigt modtaget, såfremt den er den modstående organisation i hænde senest kl , 5 arbejdsdage før retsmødet. Duplik fremsendes og anses for at være rettidigt modtaget, såfremt den er den modstående organisation og retsformanden i hænde senest kl , 2 arbejdsdage før retsmødet. f. Er klageskrift ikke modtaget rettidigt, betragtes sagen som afsluttet og kan ikke rejses igen. Dog kan sagen genoptages, såfremt klagerne senest kl , 3 arbejdsdage efter fristens udløb, til den modstående organisation fremsender klageskrift og tillige tilkendegiver at være villig til at betale den i overenskomsten fastsatte bod. Bodsbeløbet er kr g. Fristen for aflevering af svarskrift er herefter senest kl , 6 arbejdsdage før retsmødet. h. Supplerende processkrifter kan udveksles og skal i så fald være den modstående organisation i hænde senest kl , 2 arbejdsdage før retsmødet. 18

19 i. Er svarskriftet ikke modtaget rettidigt, afgøres sagen på grundlag af de oplysninger, der fremgår af klageskriftet og referaterne fra den fagretlige behandling. j. Såfremt der på retsmødet fremkommer materiale, som en af parterne trods protest ønsker at fremlægge, afgør retsformanden, hvorvidt materialet skal indgå i vurderingen af sagen. Stk. 5. Principielle uoverensstemmelser a. Uoverensstemmelser af principiel karakter mellem organisationerne vedrørende forståelse af overenskomsten og dermed ligestillede aftaler kan direkte forhandles. b. Mødet kan begæres af en af overenskomstparterne og det skal afholdes senest 1 måned efter begæringen. Begæring om et sådant møde suspenderer frister for sagens videreførelse. c. Ved organisationer forstås de organisationer, der har underskrevet denne overenskomst. 38. Varighed Overenskomsten, der træder i kraft den 1. april 2013, kan tidligst opsiges til ophør en 1. marts, dog tidligst 1. marts 2014, med 3 måneders varsel. København, den 26. marts 2013 For DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) v/di: Sign. Nils J. Andreasen For HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND i DANMARK / HK/Privat: Sign. Jette Andersen 19

20 PROTOKOLLAT Samling over protokollater fra overenskomstforhandlingerne 2013 mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og HK/Privat I. Om uddannelse 1. Efteruddannelse På grund af de strukturændringer, der finder sted i erhvervslivet, er det i gensidig interesse, at medarbejderne får en sådan frihed til efteruddannelse, at de gives rimelig mulighed for at ajourføre deres uddannelse. Organisationerne er på denne baggrund enige om at anbefale, at der gives medarbejderne frihed til at deltage i relevante efter- og videreuddannelseskurser. Kursusafgift, og eventuelle løntab, udredes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke er dækket af det offentlige, for så vidt angår medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i de sidste 2 år. Organisationerne er endvidere enige om, at på grund af de strukturændringer, der finder sted i erhvervslivet, og de kvalifikationskrav, der stilles til den enkelte medarbejder, er en øget uddannelsesindsats nødvendig. 2. Aftale om systematisk uddannelsesplanlægning Systematisk uddannelsesplanlægning er nødvendig for at styrke virksomhedens konkurrenceevne, fremme medarbejdernes kompetenceudvikling og sikre en hensigtsmæssig udvikling af virksomhedernes arbejdsorganisation. Organisationerne er derfor enige om, at der bør foretages en systematisk uddannelsesplanlægning for medarbejdere, svarende til virksomhedens jobkrav. Heri indgår, at der skal gives medarbejderen en rimelig mulighed for at ajourføre sin uddannelse. Under hensyn til såvel virksomhedens som medarbejdernes interesse, foreslår organisationerne, at der, i regi af samarbejdsudvalget, etableres paritetisk sammensatte uddannelsesudvalg til fremme af en uddannelsesplanlægning for medarbejderne. Etablering af uddannelsesplanlægning gennemføres efter en drøftelse af principperne for en sådan. Principperne kan bl.a. omfatte beskrivelse af job og jobkrav, udarbejdelse af uddannelsesplaner, planlægning og opfølgning af uddannelsesaktiviteter, medarbejdersamtaler og frihed/orlov til uddannelse. II. Mejeribrugets Uddannelsesfond Medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden har under fornødent hensyn til virksomhedens forhold ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Under denne uddannelse betaler virksomheden en løntabsgodtgørelse, som med tillæg af evt. offentlig løntabsgodtgørelse udgør den sædvanlige overenskomstmæssig løn, såfremt fonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er en forudsætning for modtagelsen af løntabsgodtgørelsen, at uddannelsen er relevant i forhold til beskæftigelse inden for MA HK/Privat -overenskomsternes dækningsområde. 20

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 2011-2013

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 2011-2013 Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 2011-2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Dækningsområde 1. Overenskomstens område... 4 Kapitel

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FUNKTIONÆR OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FUNKTIONÆR OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FUNKTIONÆR OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og HK Privat DI nr. 808003 Mejeribranchens funktionæroverenskomst

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DI OVERENSKOMST II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og HK/Privat

DI OVERENSKOMST II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og HK/Privat HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Postboks 470 Telefon 70 11 45 45 Fax 33 30 44 99 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk DI (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) H. C. Andersens Boulevard 18 1787

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST MEJERIBRANCHENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2017 2020 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og HK Privat DI nr. 808003 2017 2020 Mejeribranchens Funktionæroverenskomst 2017-2020

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere