Udgivet af Kirkeministeriet T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen"

Transkript

1

2 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 150 g/m 2 COVER A rctic silk 250 g/m 2 1. UDGAVE eksemplare r ISBN

3 3 F O R O R D 6 1 HVORFOR PER SONAL EPO LITIK? H VA D E R P E R S O N A L E P O L I T I K? O V E R O R D N E D E M Å L H VA D K A N E N P E R S O N A L E P O L I T I K I N D E H O L D E? Mål og holdninger Nye medarbejdere og medarbejd ersamtaler Aft aler, regulativer og personalepolit ik Udviklin g og efteru d d a n n e l s e Sen iorpo litik Sygdomspolitik Fleksjob og skånejob Ryge- og alkoholpolitik I nform a t i o n Lø n 20 2 DE N GODE A RB EJ DSP LA DS F Y S I S K E F O R H O L D J O B B E T S I N D H O L D S A M A R B E J D E T O G D E T P E R S O N L I G E F O R H O L D F A M I L I E V E N L I G A R B E J D S P L A D S N Y E M E D A R B E J D E R E M EDARBEJD ER NES UDDA NNE LSE P R Æ S T E R K O R D E G N E O R G A N I S T E R O G K L O K K E N I S T E R K I R K E S A N G E R E O G K I R K E K O R S A N G E R E K I R K E G Å R D S L E D E R E O G K I R K E G Å R D S A S S I S T E N T E R 3 6

4 4 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N 3. 6 G R AV E R E O G G R A V E R M E D H J Æ L P E R E G A RT N E R E O G G A R T N E R I A R B E J D E R E K I R K E T J E N E R E S O G N E M E D H J Æ L P E R E K O N T O R M E D A R B E J D E R E UD VIKLIN G OG EFTE RUD DANN ELSE S Y S T E M A T I S K K O M P E T E N C E U D V I K L I N G E F T E R U D D A N N E L S E R Præster Kord e g n e Org a n i s t e r Kir kesan gere o g kirkekorsangere Kirkegård s l e d e re og kirkegård s a s s i s t e n t e r Gravere og graverm e d h j æ l p e re Gart n e re og gart n e r i a r b e j d e re Kirketjenere 48 5 M E D A R B E J D E R S A M TA L E H V E M F Ø R E R S A M T A L E R N E? I N D H O L D E T F O R B E R E D E L S E G E N N E M F Ø R E L S E O P F Ø L G N I N G L E D E L S E M E N I G H E D S R Å D E T K O N TA K T P E R S O N E N M E D A R B E J D E R E S O M L E D E R E 5 9

5 5 BI LAG 1 P E R S O N A L E P O L I T I K I E T S O G N M E D M A N G E A N S AT T E 6 0 BILAG 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I E T S O G N M E D F Å A N S A T T E 7 0 BILAG 3 A N D R E T I L B U D O M E F T E R U D D A N N E L S E 7 8 S T I K O R D S R E G I S T E R 8 0

6 6 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Folkekirken har brug for dygtige medarbejdere, som trives godt på deres arbejdsplads. Et af midlerne til at sikre det kan være, at menighedsråd som arbejdsgivere i folkekirken skaber klarhed om medarbejdernes forhold ved at drøfte og fastlægge en personalepolitik. Der er ingen regler, som siger, at der skal være fastlagt en personalepolitik på de mange arbejdspladser i folkekirken. Men Kirkeministeriet og Folkekirkens Samarbejdsudvalg vil med denne vejledning gerne opmuntre til, at menighedsrådene alligevel gør det. Det naturlige udgangspunkt for arbejdet med en personalepolitik vil være en diskussion om mål for og holdninger til det kirkelige arbejde i vid forstand, som skal gøres i sognet. Den diskussion skal selvfølgelig føres af menighedsrådet, men det vil være gavnligt, at den føres sammen med en god dialog med medarbejderne. Dygtige og engagerede medarbejdere vil gerne have indflydelse på forholdene på deres arbejdsplads. Medarbejderne kan også i kraft af deres faglige viden og deres engagement yde væsentlige bidrag til formuleringen af mål og holdninger. Samtalen kan være med til at give både menighedsråd og medarbejdere en større viden om og erkendelse af, hvilke mål man gerne vil nå, hvilke opgaver man gerne vil have løst, og hvordan det kan ske. Derefter kan man så i personalepolitikken fastlægge retningslinier, som kan tjene til, at målene bliver nået og opgaverne løst, samtidig med at retningslinierne giver klarhed om medarbejdernes arbejdsbetingelser. I personalepolitikken kan man også fastlægge retningslinier for uddannelse, efteruddannelse og lignende, som kan være med til at udvikle medarbejderne til gavn og glæde for dem selv, men i høj grad også til gavn og glæde for folkekirken.

7 7 Der er skabt et godt grundlag for dygtige og engagerede medarbejdere, hvis medarbejderne har mulighed for at bruge og øge deres viden og kunnen under gode arbejdsforhold. Der er adskillige tegn på, at sådanne forhold spiller en stigende rolle for, om mennesker betragter deres arbejde og deres arbejdsplads som attraktiv. Jeg håber derfor, at menighedsrådene, men også gerne de øvrige arbejdsgivere i folkekirken vil lade sig inspirere af de overvejelser om og ideer til indhold i en personalepolitik, som findes i denne vejledning. Johannes Lebech

8 8 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N

9 9 Dygtige, engagerede og tilfredse medarbejdere står uden tvivl højt på ønskesedlen hos alle menighedsråd og andre arbejdsgivere i folkekirken. Men det er ikke uden videre givet, at man kan få fat i medarbejdere med de kvaliteter, eller at man er i stand til at fastholde dem, man allerede har. Der er stærk efterspørgsel efter de gode medarbejdere, og efterspørgslen vil formentlig blive endnu stærkere i de kommende år. Mange unge vil, måske allerede når de skal vælge uddannelse, se på, hvor det vil være muligt for dem at finde et job, som har et indhold, der passer til deres egne interesser, som rummer udfordringer til en selvstændig indsats, og som rummer mulighed for både faglig og personlig udvikling. Både den nyuddannede og den erfarne vil desuden se på, om der er gode forhold på arbejdspladsen, fysiske forhold såvel som forholdene mellem arbejdsgiveren og kollegerne. Spørgsmålet vil ikke lyde: kan arbejdsgiveren og arbejdspladsen være tjent med mig? Det vil snarere lyde: kan jeg være tjent med den arbejdsgiver og arbejdsplads, eller skal jeg vælge en anden? En personalepolitik kan være et meget væsentligt skridt til at få skabt en god arbejdsplads eller få gjort en god arbejdsplads endnu bedre og mere tiltrækkende for dygtige og engagerede medarbejdere. Arbejdet med at udforme en personalepolitik kan desuden meget ofte vise sig at være en opgave, som giver menighedsrådet (arbejdsgiveren) et værdifuldt udbytte. Dels gennem den dialog som det er naturligt at føre med medarbejderne om udformningen af en personalepolitik. Dels, når menighedsrådet selv som led i arbejdet drøfter spørgsmål som: Hvad er det, vi gerne vil i dette sogn (på denne arbejdsplads)? Hvilke mål har vi for aktiviteterne? Ud fra denne drøftelse om de overordnede mål, kan man drøfte, om målene kan forenes med de medarbejdere, man har, og dernæst formulere en personalepolitik, som både kan give klare og ordentlige forhold for medarbejderne og bidrage til, at der er overensstemmelse mellem de overordnede mål for sognet og personalet.

10 1 0 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Man skal selvfølgelig i drøftelsen af målene for aktiviteterne respektere den begrænsning af menighedsrådenes kompetence, som ligger i, at præsterne i deres embedsførelse er uafhængige af menighedsrådene. Menighedsrådene er desuden ikke arbejdsgivere for præsterne. Derfor kan et menighedsråds personalepolitik kun omfatte kirkefunktionærerne. 1.1 H V A D E R P E R S O N A L E P O L I T I K? En personalepolitik er en beskrivelse af mange forskellige forhold på arbejdspladsen som helhed såvel som forhold, der vedrører de enkelte medarbejdere. Personalepolitikken i et sogn er altså en programerklæring fra menighedsrådet om, hvordan menighedsrådet ønsker, at forholdene skal være. En personalepolitik er dog ikke blot en programerklæring. Den er også et arbejdsprogram eller instrument, som kan bruges, når målene skal gøres til virkelighed. Personalepolitikken må som programerklæring beskrive forskellige retningslinier, vilkår og rettigheder på arbejdspladsen. Hvilke retningslinier og vilkår skal f.eks. gælde for, hvordan medarbejderne udfører deres arbejde? Hvilke retningslinier og vilkår skal gælde for deres omgang med hinanden, med menighedsrådet og med de borgere, som de i forskellige sammenhænge møder i forbindelse med arbejdet? Som arbejdsprogram eller instrument må personalepolitikken beskrive, hvilke midler og metoder man vil bruge for at støtte medarbejderne, så de har de bedst tænkelige muligheder for at varetage deres arbejde, så opgaverne løses godt, og så det er tilfredsstillende både for dem selv, for kolleger og menighedsråd og for alle de andre mennesker, som har deres gang i kirken og på kirkegården. Personalepolitikken kan derimod ikke bruges til at fastlægge fordelingen af opgaver mellem de forskellige medarbejdere. Beskrivelsen af medarbejdernes opgaver skal ske i de regulativer, som skal findes for næsten alle stillinger som kirkefunktionær.

11 O V E R O R D N E D E M Å L En personalepolitik skal være med til at sikre, at man får opfyldt de mål, som man har for det kirkelige liv i sognet (på arbejdspladsen) såvel som for medarbejdernes forhold. Arbejdet med at lave en personalepolitik bør derfor altid starte med, at man gennemtænker og gennemdrøfter målene. I en evangelisk-luthersk kirke er det væsentligste mål naturligvis, at der skal være gode rammer om sognets gudstjeneste og kirkelige handlinger og i det hele taget om den kirkelige betjening af sognet. Der er en kirke og måske andre bygninger samt en kirkegård, som skal passes. Der er kirkebøger, som skal føres osv. Mange steder har man imidlertid også det mål, at der ud over de indlysende og grundlæggende aktiviteter og opgaver skal foregå andre ting. Der er fra sogn til sogn stor forskel på, hvilke andre aktiviteter man har som mål at gennemføre. Menighedsrådet må gøre sig målene klart, før personalepolitikken udformes. Målene vil nemlig altid have betydning for en eller flere medarbejdere. For det første har målene betydning for, hvilke typer af medarbejdere der er brug for, både med hensyn til medarbejdernes faglige og deres personlige kvalifikationer. Hvis drøftelsen af målene medfører, at man f.eks. vil tage initiativ til at tilbyde dåbsoplæring, må man samtidig overveje, om man har medarbejdere med de kvalifikationer, som er nødvendige til det, eller hvad man kan og skal gøre, hvis det ikke er tilfældet. For det andet har målene betydning for de krav og forventninger, man må stille til medarbejderne og den måde, de varetager deres forskellige funktioner på. Målene har således betydning for de regler, som medarbejderne skal følge, men også for medarbejdernes rettigheder.

12 1 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Som eksempel kan nævnes, at hvis menighedsrådets mål for livet i sognet indebærer, at der skal være en del aktiviteter i aftentimerne, er det nødvendigt at overveje, hvilke medarbejdere der skal være til stede og i hvilket omfang. Hvis en eller flere medarbejdere skal deltage, er man samtidig nødt til at tage stilling til, hvilke konsekvenser det i øvrigt må have for medarbejdernes øvrige arbejdstid og funktion. Det er altså muligt, at det liv, man gerne vil have i sognet, ikke uden videre kan lade sig gennemføre med de medarbejdere, man allerede har, eller med de kvalifikationer, som de tilsammen har. Men det kan måske klares ved, at nuværende medarbejdere får udviklet deres kompetence gennem bl.a. efteruddannelse. Både af hensyn til eksisterende og nye opgaver er det derfor nyttigt, at en personalepolitik indeholder retningslinier for, hvordan medarbejdere kan få suppleret deres uddannelse. De overordnede mål for livet i sognet er et grundlag for personalepolitikken, men ikke en del af den. Det er imidlertid meget væsentligt, at medarbejderne er grundigt informeret om målene. Det er menighedsrådets ansvar at sørge for det, og det er en del af arbejdet med en personalepolitik at tage stilling til, hvordan informationen skal ske. Det er endvidere væsentligt, at man som udgangspunkt for personalepolitikken sammen med medarbejderne gennemdrøfter, hvilke mål man vil nå med personalepolitikken. Hvordan ønsker man, at arbejdspladsen skal være for medarbejderne? Hvilke forventninger har man til medarbejderne hver for sig og til deres indbyrdes forhold? Hvilke ressourcer, f.eks. ledelsesmæssigt og økonomisk, er man parat til at bruge, for at man kan nå de personalepolitiske mål? 1.3 H VA D K A N E N P E R S O N A L E P O L I T I K I N D E H O L D E? God information fra ledelse til medarbejdere, men også den anden vej, er en grundlæggende forudsætning for en god arbejdsplads. Man kan ikke forvente, at der er klar-hed om mål og opgaver, hvis ikke der bliver informeret godt om dem.

13 1 3 Og manglende klarhed giver risiko for, at nogle ting kan gå skævt. Information er derfor et selvfølgeligt emne i en personalepolitik. Og en af de første konsekvenser af det må være, at personalepolitikken kommer til at foreligge som et samlet dokument, en personalehåndbog. Det er nødvendigt, for at både menighedsråd og medarbejdere kan have overblik over mål og holdninger og de mere konkrete retningslinier, som indgår i personalepolitikken. Alle medlemmer af menighedsrådet og alle medarbejdere bør have udleveret et eksemplar af personalehåndbogen, som naturligvis også udleveres til alle nye medarbejdere. Det er ikke tilstrækkeligt, at de personalepolitiske retningslinier bliver formidlet mundtligt. Det vil medføre stor risiko for misforståelser, forglemmelser osv. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at de forskellige personalepolitiske beslutninger kan læses i referater fra de møder, hvor beslutningerne er truffet. Det giver ikke tilstrækkeligt overblik Mål og holdninger Personalepolitikken bør indeholde en beskrivelse af de mål, man har for arbejdspladsen, og de holdninger, man har til medarbejderne. Målet med personalepolitikken kan f.eks. være, at der skal være tale om en god arbejdsplads, hvor medarbejderne befinder sig godt og føler sig trygge, hvor der er et godt samarbejde mellem menighedsråd og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes, og hvor medarbejderne har en udstrakt selvstændighed og frihed til selv at tilrettelægge arbejdet. Samtidig kan et af målene med personalepolitikken være, at den skal bidrage til, at kirken og kirkegården er steder, hvor folkekirkens medlemmer såvel som andre borgere kan føle sig velkomne, uanset hvilken anledning de har til at komme der.

14 1 4 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Et menighedsråds holdning til medarbejderne kan f.eks. bygge på forventninger om, at de er ansvarlige, selvstændige, engagerede og fleksible i arbejdet at de overfor menighedsrådet åbent siger, hvad de mener om arbejdsforhold og opgaver og andre forhold ved kirken eller på kirkegården at de viser vilje til en god og venlig omgangsform i forhold til både ledelsen og andre medarbejdere såvel som til borgerne at de er interesserede i at udvikle sig, f.eks. gennem efteruddannelse Mål og holdninger kan imidlertid ikke stå alene i en personalepolitik. De må ledsages af nogle mere praktiske retningslinier for, hvad menighedsråd og medarbejdere skal eller kan gøre for at få mål og holdninger til at blive til virkelighed Nye m edarb ejdere og medarbejdersamtaler De praktiske retningslinier i en personalepolitik kan starte med, hvad man skal gøre, når der skal findes en ny medarbejder, og en nyansat skal sættes ind i sit arbejde og forholdene på arbejdspladsen. Det er nyttigt at have fastlagt, hvor og hvordan man opslår ledige stillinger, og eventuelt have retningslinier for, hvordan man sætter nye medarbejdere ind i deres funktion og de andre forhold på arbejdspladsen, og hvem der har ansvaret for det. En god introduktion til arbejdet og de øvrige medarbejdere er et godt udgangspunkt for, at en ny medarbejder kan komme til at fungere og trives godt med arbejde og kolleger. Det er væsentligt, at der også efter en medarbejders første tid på arbejdspladsen bliver fulgt op med samtaler om, hvordan han eller hun befinder sig på arbejdspladsen og med sine funktioner. Det kan ske gennem såkaldte medarbejdersamtaler mellem medarbejderen og kontaktpersonen eller en ansat leder. Det er derfor nyttigt, at der fastlægges ret-

15 1 5 ningslinier for regelmæssige medarbejdersamtaler i personalepolitikken. Medarbejdersamtaler beskrives nærmere i kapitel Aftaler, regulativer og personalepo litik I de aftaler, som er indgået for hele folkekirken med de forskellige kirkefunktionærers faglige organisationer, og i de regulativer, som skal findes for de fleste stillinger i folkekirken, er der retningslinier for bl.a. medarbejdernes opgaver, fridage m.v. Et menighedsråd skal naturligvis i sine overvejelser om mål og opgaver i sognet og i udformningen af en personalepolitik respektere de retningslinier, som er fastlagt i aftaler og regulativer. De vilkår, som medarbejderne har i henhold til de aftaler, der er indgået for folkekirken som helhed, kan ikke ændres af et menighedsråd. Derimod har et menighedsråd til en vis grad mulighed for at ændre de vilkår, der er fastsat i en medarbejders regulativ. Regulativerne er opdelt i en A-del og en B-del. A-delen er en overordnet beskrivelse af de pligter, som medarbejderen har, og denne del må ikke ændres. I regulativets B-del præciseres de opgaver og vilkår, som gælder for en bestemt medarbejder ved en bestemt kirke eller kirkegård. Hvis et menighedsråd mener, at det f.eks. af hensyn til mål og opgaver i sognet er nødvendigt at ændre på en medarbejders funktion, kan det eventuelt lade sig gøre ved en ændring af regulativets B-del. Det kan dog kun ske efter forhandling med medarbejderen, som kan få bistand af sin faglige organisation. Regulativet kan desuden kun ændres med et varsel, som svarer til medarbejderens opsigelsesvarsel, medmindre man er enige om at gennemføre en ændring med kortere varsel. Når et regulativ er ændret, skal det godkendes af provstiudvalget. Personalepolitikken kan f.eks. indeholde retningslinier for, hvordan medarbejderne skal forholde sig ved sygdom og ved aftale om ferier, friweekends og fridage. Det kan bl.a. i personalepolitikken præciseres, hvor-

16 1 6 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N når der skal ske sygemelding og raskmelding, og hvem det skal ske til. Det kan også præciseres, hvem medarbejderne skal træffe aftaler med om ferie, friweekends og erstatningsfridage, og hvor lang tid i forvejen aftalerne skal træffes. Hvis der som led i udformningen af en personalepolitik fastlægges nye retningslinier på sådanne områder, må man sørge for, at de bestemmelser, som findes om det i kontaktpersonens vedtægt og eventuelt i regulativer for medarbejdere, bliver ændret. Regulativer for medarbejderne og ændring af dem samt vedtægt for kontaktpersonen er nærmere beskrevet i vejledningen Samarbejde i folkekirken, som er udgivet af Kirkeministeriet og Folkekirkens Samarbejdsudvalg (2. udgave, 2000) Udvikling og efteruddannelse Det er i medarbejdernes og menighedsrådenes interesse, at medarbejderne udvikler sig, bl.a. ved at deltage i kurser. Det er derfor nærliggende, at en personalepolitik rummer nogle retningslinier for medarbejdernes deltagelse i faglige kurser. Det kan f.eks. være regler om, hvilke typer af kurser medarbejderne kan deltage i i arbejdstiden, og i hvilken udstrækning menighedsrådet betaler kursusafgifter samt udgifter til rejse og ophold. Det kan overvejes, om der skal gives mulighed for orlov til f.eks. uddannelse, og det er også muligt at støtte ansøgninger fra medarbejderne om statslig uddannelsesorlov Seniorpolitik Det er vigtigt at få ansat nye, gode medarbejdere, men i de kommende år kan det også blive meget vigtigt at være i stand til holde fast på de ældre medarbejdere. Det kan derfor være nyttigt i personalepolitikken at fastlægge en holdning til, hvad man vil gøre for det.

17 1 7 I forhold til de ældre medarbejdere må man være opmærksom på, at de lige så vel som de yngre kan have ønske om og behov for fortsat udvikling, bl.a. gennem efteruddannelse. En ældre medarbejder kan også have ønske om eller behov for at nedtrappe sin arbejdstid eller få en anden beskæftigelse, som fysisk er mindre krævende. Det bør man være positiv overfor. Ellers vil alternativet ofte være, at medarbejderen vælger den vidtgående løsning helt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet nogle år, før det er nødvendigt. Når et menighedsråd udformer sin personalepolitik, er det derfor nødvendigt at overveje, om man i givet fald vil forsøge at imødekomme æ l d re medarbejderes ønske om ændrede forhold ved at medvirke til ændring af regulativer og arbejdstid og ved at finde andre løsninger på, hvordan nogle af deres opgaver kan blive løst. Hos kommunen og hos arbejdsløshedskasserne kan man få oplysninger om, hvilke muligheder der er for at få delpension i forbindelse med, at man gradvis trækker sig ud af arbejdsmarkedet Sygd omspolitik Det kan også være gavnligt som led i personalepolitikken at have fastlagt, hvordan man vil forholde sig i tilfælde af medarbejderes sygdom. En sygdomspolitik handler ikke om det almindelige sygefravær, som alle kan komme ud for på grund af f.eks. en influenza. Sygdomspolitikken handler om de tilfælde, hvor en medarbejder oftere er fraværende på grund af sygdom end de øvrige medarbejdere, eller hvor en medarbejder er syg i længere tid. Der kan derfor i en sygdomspolitik være tale om retningslinier for, hvordan man i samtale med medarbejderen får afdækket, om sygdommen eventuelt hænger sammen med fysiske eller psykiske forhold på arbejdspladsen, og hvad man i givet fald kan gøre for at støtte medarbejderen, så sygefraværet bliver mindre.

18 1 8 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Sygdomspolitikken kan også omfatte generelle retningslinier for, hvordan man vil forholde sig i tilfælde af en medarbejders langvarige sygdom Fleksjob og skånejob I en personalepolitik kan man også fastlægge retningslinier for, i hvilket omfang man gerne vil tilbyde at oprette fleksjob eller skånejob. Fleksjob og skånejob er stillinger med særlige vilkår. De kan oprettes til mennesker med begrænset arbejdsevne, når kommunen har fastslået, at de ikke er i stand til at varetage jobs på almindelige vilkår. Skånejob kan kun tilbydes førtidspensionister. Arbejdsopgaver og arbej - dets omfang skal både ved fleksjob og skånejob afpasses efter, hvad den ansatte er i stand til at klare. Arbejdsgiveren får tilskud til lønnen. Der kan oprettes et fleksjob eller skånejob til en medarbejder, hvis arbejdsevne er blevet nedsat, så han eller hun ikke længere kan klare sit hidtidige job i folkekirken. De folkekirkelige arbejdspladser kan også tilbyde at oprette fleksjob eller skånejob til mennesker, som ikke tidligere har været ansat i folkekirken. Fleksjob og skånejob er nærmere beskrevet i vejledningen Fleksjob og skånejob også mulige i folkekirken, som Kirkeministeriet og Folkekirkens Samarbejdsudvalg udgav i Ryge- og alkoholpolitik I lovgivningen er der nogle krav til, hvordan de lokaler, som medarbejderne arbejder i, skal være indrettet, bl.a. af hensyn til arbejdsmiljøet. Det kan være nyttigt at supplere dem i personalepolitikken, f.eks. med en rygepolitik, som fastlægger, hvor der må ryges og eventuelt ved hvilke lejligheder. I personalepolitikken kan der også fastlægges en alkoholpolitik. Den kan omfatte retningslinier for, i hvilket omfang medarbejderne må nyde alkohol på arbejdspladsen og på hvilke tidspunkter eller ved hvilke lejligheder det i givet fald må ske. Den kan også omfatte overvejelser om, hvad man vil gøre for at hjælpe, hvis det viser sig, at en medarbejder har

19 1 9 et alkoholproblem. Det kan f.eks. overvejes, om man vil give økonomisk støtte til, at en medarbejder kan komme på afvænning Information Som nævnt i indledningen til dette afsnit er god information en grundlæggende forudsætning for en god arbejdsplads, og en af de første konsekvenser af det må være, at personalepolitikken er tilgængelig i en samlet form, en personalehåndbog. Man kan af og til møde den holdning, at menighedsrådets kontaktperson og medarbejderne møder jo hinanden af og til og får en snak, og så bliver der også givet informationer både den ene og den anden vej. Den slags samtaler er selvfølgelig værdifulde. De bidrager til kontaktpersonens og medarbejdernes kendskab til hinanden og til et godt samarbejdsklima, og der bliver gennem dem også uden tvivl viderebragt mange nødvendige informationer. Men da de ofte opstår, når man møder hinanden mere eller mindre tilfældigt, er de sjældent tilstrækkelige til at sikre, at alle får den information, de bør have. I personalepolitikken bør man derfor fastlægge nogle retningslinier for, hvordan man i øvrigt skal sikre, at der løbende er en god, gensidig information mellem ledelse og medarbejdere. Kirkeministeriet har i en bekendtgørelse om medarbejdermøder (findes i Retsregler for Menighedsråd) fastsat, at der mindst en gang om året skal holdes et medarbejdermøde, hvor menighedsrådets kontaktperson og endnu et medlem af menighedsrådet samt sognets præst (eller præster) og en repræsentant for hver af de forskellige stillingskategorier i sognet skal deltage. Desuden kan andre menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere deltage. Der er også fastsat nogle emner, som skal behandles ved disse medarbejdermøder. I personalepolitikken kan der imidlertid fastsættes retningslinier for yderligere medarbejdermøder og for, hvilke emner der i øvrigt skal informeres om og drøftes på møderne.

20 2 0 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N I personalepolitikken kan der også være retningslinier for, hvilke informationer der skal gives skriftligt til hver enkelt medarbejder eller til grupper af medarbejdere, eller for hvilke informationer der kan gives ved opslag, og hvor det i givet fald skal ske Løn Et menighedsråd har kun begrænsede muligheder for at bruge løn som et personalepolitisk instrument. Alle tjenestemandsansatte, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte medarbejdere aflønnes i henhold til aftaler mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Finansministeriet eller Kirkeministeriet. Der kan derfor kun blive tale om lønforhandling mellem et menighedsråd og en af disse medarbejdere, hvis en eller flere af organisationerne og ministerierne bliver enige om, at der skal indføres nye lønformer, hvor en del af lønnen aftales lokalt. I så fald skal menighedsrådet forhandle med medarbejderens faglige organisation. For sognemedhjælpere er det fastsat, at de aflønnes i henhold til forskellige lønrammer afhængig af deres uddannelse. Ud over lønnen i henhold til lønrammen kan der blive tale om tillæg, som fastsættes efter forhandling mellem menighedsrådet og Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. For honorarlønnede medarbejdere, f.eks. landsbyorganister og kirkesangere, fastsættes lønnen efter aftale mellem menighedsrådet og den pågældende medarbejder. Mange medarbejdere i folkekirken har til dels skæve arbejdstider, fordi de skal være til stede i forbindelse med aftenarrangementer samt ved kirkelige handlinger om lørdagen og gudstjenester om søndagen. De medarbejdere, der er tjenestemænd, tjenestemandslignende ansat eller overenskomstansat, og som skal arbejde på de skæve tider, får tillagt et rådighedstillæg. En kirkegårdsleder kan kun få rådighedstillæg, hvis der i stillingen indgår pligt til at gøre kirketjeneste. Rådighedstil-

21 2 1 lægget er kun en godtgørelse for ulempen ved at skulle arbejde på skæve tidspunkter. Det medfører ikke, at en medarbejder skal stå til rådighed for andre opgaver end dem, der indgår i regulativet for den pågældende stilling. Hvis et menighedsråd ønsker, at en sognemedhjælper skal arbejde på skæve tidspunkter, tillægges sognemedhjælperen også et rådighedstillæg efter forhandling mellem menighedsrådet og Foreningen af Sognemedhjælpere. For honorarlønnede landsbyorganister og kirkesangere kan menighedsrådet efter forhandling med medarbejderen afgøre, om der skal gives rådighedstillæg.

22 2 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N

23 2 3 En arbejdsplads skal være god. Det ønsker medarbejderne. Det ønsker menighedsrådet også, både af hensyn til medarbejderne og af hensyn til sig selv og det arbejde, som skal laves. Tilfredse og engagerede medarbejdere gør et bedre arbejde end utilfredse og uengagerede, og en god arbejdsplads kan bedre tiltrække og fastholde gode medarbejdere end en dårlig. Om en arbejdsplads er god afhænger af flere forskellige ting. De fysiske forhold spiller en rolle. Jobbets indhold samt samarbejdet og det personlige forhold mellem de mennesker, som færdes på arbejdspladsen, har også meget stor betydning, i mange tilfælde mere end de fysiske forhold. For adskillige medarbejdere er det desuden væsentligt, at arbejdspladsen er familievenlig. At arbejdspladsen er god og har ry for at være det, er en fordel, når man skal finde nye medarbejdere. Den gode arbejdsplads afspejler sig imidlertid også i, hvordan man modtager de nye medarbejdere. De forskellige forhold, der er med til at kendetegne en god arbejdsplads, bliver uddybet i det følgende. Fælles for dem alle er imidlertid, at de må være forbundet med en god og åben information. Et menighedsråd må som arbejdsgiver informere godt om de mål og retningslinier, der gælder for arbejdspladsen som helhed såvel som for de enkelte medarbejdere. Der kan ikke informeres for godt eller for åbent. Hvis menighedsrådet har planer, krav eller ønsker, som berører medarbejderne, må der oplyses klart og tydeligt om det. Medarbejderne må på deres side medvirke til at informere såvel menighedsrådet som hinanden om, hvordan de faktiske forhold er, og sige til, hvis der er ting, som ikke kan gennemføres eller som kræver ændringer af et eller andet forhold. Hvis medarbejderne har ønsker i forhold til menighedsrådet eller andre medarbejdere, må de også give klart udtryk for dem.

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere