Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april Teknologisk Institut, Murværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april 2005. Teknologisk Institut, Murværk"

Transkript

1 Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Århus, april 2005 Teknologisk Institut, Murværk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORKLARING ANVENDTE ORD OG BEGREBER... 3 SAMMENFATTENDE KONKLUSION... 5 HOVEDKONKLUSION... 5 OVERORDNET KONKLUSION... 5 UDDYBENDE KONKLUSION... 6 OVERORDNET SYNSINDTRYK EFTER 2 ÅR... 6 UDFØRELSESFASENS BETYDNING... 6 BRUGSFASENS BETYDNING... 7 HVORDAN UNDGÅS MISFARVNINGER... 8 PROJEKTETS RESULTATER BØR ANVENDES:... 8 UDVALGTE BYGGERIER... 9 BYGGERI BYGGERI BYGGERI MØRKE MISFARVNINGER PÅ MURSTEN EKSEMPEL 1: KRAFTIG VANDPÅVIRKNING AF MURVÆRK UNDER OPFØRELSE EKSEMPEL 2: KORTVARIG, KRAFTIG VANDBELASTNING VED TAGNEDLØB EKSEMPEL 3: KRAFTIG VANDBELASTNING PÅ GAVL EKSEMPEL 4: KRAFTIG VANDBELASTNING PÅ OG UNDER SÅLBÆNK EKSEMPEL 5: MØRKE MISFARVNINGER UNDER VINDUESPARTI EKSEMPEL 6: VEJRLIGSPÅVIRKET MURVÆRK KALKUDFÆLDNINGER PÅ MURVÆRK EKSEMPEL 7: KRAFTIGE KALKUDFÆLDNINGER PÅ FUGER OG STEN EKSEMPEL 8: KALKUDFÆLDNINGER PÅ FUGER LYSE MISFARVNINGER PÅ MURSTEN EKSEMPEL 9: LYSE MISFARVNINGER VED KOMBINATIONEN AF KRAFTIG AFSYRING OG LAV VANDBELASTNING EKSEMPEL 10: LYSE MISFARVNINGER VED KOMBINATIONEN AF KRAFTIG AFSYRING OG KRAFTIG VANDBELASTNING FARVEFORSKEL PÅ FUGER EKSEMPEL 11: FOR KRAFTIG AFSYRING MED SALTSYRE

3 ROSÉ MURVÆRK BILLEDKATALOG MISFARVNINGER OG DERES UDVIKLING Indledning Dette billedkatalog viser eksempler fra 3 byggerier opført i rosé murværk, som Teknologisk Institut, Murværk, har besigtiget i forbindelse med opførelsen, efter et halvt år samt 2 år efter opførelsen. Byggerierne er fulgt med henblik på at undersøge om misfarvninger, som er registreret i forbindelse med og umiddelbart efter opførelsen, mindskes med tiden. Kataloget dokumenterer, hvordan forskellige misfarvningstyper ændres med tiden i de fulgte byggerier. Ud fra kataloget vil det være muligt at give et kvalificeret bud på. om en given misfarvning kan forventes at forsvinde over tid, øges eller vil forblive uændret. Kataloget indeholder ikke anbefalinger til, hvordan eventuelle misfarvninger kan fjernes. Misfarvningstyperne, som er beskrevet i kataloget, kan forekomme på alle typer murværk (rød, gul rosé), men er hyppigst forekommende på gult og rosé murværk. Rosé murværk er valgt som grundlag for undersøgelserne, da misfarvningerne fremstår meget tydelige på denne type murværk. Kataloget er opbygget med en indledende præsentation af de udvalgte byggerier. Herefter gives eksempler på de forskellige typer misfarvninger samt oplysninger om, hvordan misfarvningerne har udviklet sig over en 2-årig periode. Først i kataloget er listet forklaringer på hyppigt anvendte ord og begreber. Kataloget er udarbejdet på foranledning af Kalk- og Teglværksforeningen af Der er udover kataloget udarbejdet en hovedrapport, der beskriver det samlede projekt. Forklaring anvendte ord og begreber Nedenfor er hyppigt anvendte ord og begreber listet alfabetisk. Afsyring Udføres typisk med saltsyre. Forskriftsmæssigt korrekt blandingsforhold er 1 del 30% saltsyre til 20 dele vand. Man afsyrer murværket for at fjerne eventuelle mørtelrester afsat på stenene i forbindelse med opmuringen. Brugsfasen Den periode, hvorfra byggeriet tages i brug og fremefter. Farveændring En farveændring på en murværksfacade er en afvigende farve i forhold til den oprindelige farve. 3

4 Gips Et naturligt forekommende mineral i anvendte lerforekomster, men kan også dannes under fremstillingen af tegl. Derudover indeholder mørtlen også gips. Gips er en vandopløselig calciumsulfatforbindelse. Kalkudfældninger En misfarvning, som består af hvide udfældninger primært af calciumcarbonat (Ca- CO 3 ). Kalkudfældninger bruser ved pådrypning af saltsyre. Udfældningerne kan være op til flere mm tykke. Lyse udfældninger En misfarvning, som ofte er karakteriseret ved diffuse, lyse udfældninger på sten. De kan ligne kalkudfældninger, men bruser ikke ved pådrypning af saltsyre. Misfarvning En misfarvning er en uacceptabel farveændring af teglstenens eller mørtlens oprindelige farve herunder udfældning af et opløseligt stof på overfladen. Mørke misfarvninger En uacceptabel farveændring i forhold til omkringliggende murværk. Mørke misfarvninger består typisk af sulfatholdige forbindelser (gips) udfældet på teglstenens overflade. Nåleformede krystaller Op til 5 mm lange nåleformede farveløse krystaller, som kan iagttages på murværket i mikroskop. Større krystaller kan iagttages med det blotte øje på murværket. Nåleformede krystaller består af vandholdige calciumchloridforbindelser, og forekomsten af disse på murværket indikerer anvendelsen af for kraftig afsyring med saltsyre. Opførelsesfasen Den periode, hvor byggeriet er under opførelse. Vandbelastning Murværk udsættes for forskellige grader af vandbelastning. Her er anvendt 3 niveauer for vandbelastning: Normal vandbelastning er, når murværket udsættes for vejrlig. Kraftig vandbelastning er, når murværket utilsigtet udsættes for en øget mængde vand, f.eks. ved manglende montering af tagnedløb under opførelsen eller når vand fra et vinduesparti ledes ind på murværket pga. en uhensigtsmæssig konstruktion af sålbænk. Ekstrem vandbelastning er, når murværket utilsigtet udsættes for ekstraordinære mængder vand, f.eks. når vand fra undertag ledes ned i murkonstruktionen under opførelsen pga. manglende afdækning af murkronen. Vejrlig Betegnelsen for ganske almindeligt dansk vejr. Her udsættes murværket for normal vandbelastning. 4

5 Sammenfattende konklusion Hovedkonklusion Projektet har omfattet besigtigelser af 3 udvalgte byggerier opført i rosé murværk. Byggerierne er besigtiget under opførelsen, efter et halvt år samt 2 år efter opførelsen. Hovedparten af byggerierne er opført i en meget regnfuld periode med mangelfuld afdækning, hvilket har medført kraftig vandbelastning af murværket, idet store regnvandsmængder er blevet ledt direkte ind på murværket. Murværket i de 3 byggerier er ligeledes i mange tilfælde blevet udsat for en for kraftig afsyring. Både mangelfuld afdækning og ukorrekt afsyring giver misfarvningsproblemer, ligesom en kombination de to nævnte forhold forstærker misfarvningen. Projektet har vist, at svigt i forhold til generelle forskrifter vedr. afdækning og afsyring har afgørende betydning for omfang og intensitet af misfarvninger. Under indvirkning af vejrliget i brugsfasen vil misfarvningerne på stenene dog mindskes med tiden, hvorimod misfarvningerne på fugerne forbliver uændrede. Murværk, der er opført forskriftsmæssigt korrekt, vil i brugsfasen fremstå uden markante misfarvninger. I brugsfasen vil farveforskelle mellem meget udsatte vejrligsfacader og det øvrige murværk dog sjældent helt kunne undgås. Overordnet konklusion Murværk, som er opført forskriftsmæssigt korrekt (og dermed ikke er blevet kraftigt vandbelastet pga. manglende afdækning, uhensigtsmæssige detaljer eller for kraftig afsyring) fremstår som forventet og uden misfarvninger. Murværket som helhed fremstår 2 år efter opførelsen uden de markante misfarvninger, som blev registreret umiddelbart efter opførelsen af byggerierne. Afvigelser fra forskrifterne vedr. afdækning og afsyring af murværket under opførelse kan i værste fald få afgørende konsekvenser for udseendet af murværket. Mørke misfarvninger, som er opstået i opførelsesfasen på grund af vejrligspåvirkninger eller kraftig vandbelastning (ledt direkte ind på murværket), udlignes med tiden. Det er dog en forudsætning, at murværket efterfølgende i brugsfasen udsættes for vejrlig. (Farveforskelle mellem meget udsatte vejrligsfacader og øvrigt murværk vil dog i brugsfasen sjældent udlignes helt). Misfarvninger på fuger, som er fremkommet under eller umiddelbart efter opførelsen af byggeriet, forbliver i brugsfasen uændret i både udbredelse og intensitet på trods af, at murværket udsættes for vejrlig. Ved valg og udførelse af konstruktive detaljer bør der være fokus på at undgå, at der ledes vand direkte ind på murværket. 5

6 Det er vigtigt at slå fast, at tilsvarende problemstillinger kan forekomme på alle typer murværk (gul, rød, rosé), men er hyppigst forekommende på gult og rosé murværk. Rosé murværk er valgt som grundlag for undersøgelserne, da misfarvningerne fremstår meget tydelige på denne type murværk Uddybende konklusion Overordnet synsindtryk efter 2 år Det overordnede synsindtryk er, at rosé murværk i de 3 udvalgte byggerier 2 år efter opførelsen fremstår uden de markante misfarvninger, som blev registreret umiddelbart efter opførelsen af byggerierne. Mursten På rosé murværk, som gennem 2 år har været udsat for vejrlig, er intensiteten af misfarvningerne på murstenene aftaget betydeligt. Fuger Misfarvningerne på fugerne er uændrede. Udførelsesfasens betydning Hovedparten af de misfarvninger, der er registreret i perioden fra opførelse og 2 år frem, er relateret til udførelsen af byggerierne, hvor generelle forskrifter vedr. afdækning og/eller afsyring ikke er overholdt. Kun en begrænset del af misfarvningerne er opstået i byggeriernes brugsfase. Projektets registreringer understreger, at afvigelser fra forskrifterne ved udførelse af murværket kan få afgørende konsekvenser for udseendet af murværket. Mursten Misfarvninger på mursten, som blev registreret under og umiddelbart efter opførelsen, er typisk forårsaget af, at der er sket en kraftig vandbelastning af murværket og/eller for kraftig afsyring. Misfarvningerne, som er relateret til mangelfuld afdækning og/eller for kraftig afsyring, fremstår ofte meget markante umiddelbart efter opførelsen. Misfarvninger relateret til kraftig vandbelastning ledt direkte ind på murværket under opførelsen ses typisk som mørke misfarvninger (gipsudfældninger). Disse mørke misfarvninger mindskes i både udbredelse og intensitet, når områderne efterfølgende i brugsfasen udsættes for vejrlig. Når vandbelastningen under opførelsen utilsigtet har været ekstrem, vil der udover mørke misfarvninger også fremkomme kalkudfældninger på murstenene (kalken er udvasket fra den uhærdnede mørtel). 6

7 Når misfarvninger på mursten, som er fremkommet under eller umiddelbart efter opførelsen, fastholdes uændret i brugsfasen, skyldes det typisk, at de ikke har været udsat for vejrlig. Murværk under tagudhæng eller anden overdækning udsættes kun i begrænset omfang for vejrlig. Misfarvninger på disse områder vil derfor forblive uændrede eller mindskes væsentligt langsommere end det øvrige murværk. Fuger Misfarvninger på fuger, som er registreret under og umiddelbart efter opførelsen, er typisk forårsaget af kraftig vandbelastning og/eller for kraftig afsyring med saltsyre. Misfarvninger opstået under opførelsen på grund af kraftig vandbelastning ledt direkte ind på murværket ses typisk som hvide kalkudfældninger på fugerne. Kalkudfældningerne forbliver uændrede i intensitet og udbredelse, selv om murværket udsættes for vejrlig. Misfarvninger relateret til kraftig afsyring ses typisk ved en farveændring af fugen samt ved, at sandskornene i overfladen blotlægges. Denne ændring ses fortsat efter 2 år. Brugsfasens betydning Misfarvninger, som fremkommer i brugsfasen, er typisk forårsaget af lokal kraftig vandbelastning af vand ledt direkte ind på murværket. Mursten Misfarvningerne på murstenene er begrænset til mørke misfarvninger på vejrligsfacaden (se afsnit vedr. vejrligsfacaden nedenfor), murede sålbænke samt på murværk under sålbænke og murkroner, hvor afdækningen har for lille fremspring fra facaden. Disse misfarvningers udbredelsesareal øges med tiden, mens intensiteten aftager. Hvis der er kraftig vandbelastning ind på murværket, inden mørtlen er færdighærdnet, kan der også ses kalkudfældninger på murstenene. Fuger Hvis der er kraftig vandbelastning ind på mørtelfugerne, inden mørtlen er færdighærdet, vil der lokalt kunne ses hvide kalkudfældninger på fugerne. Vejrligsfacade Afhængigt af bygningens geografiske beliggenhed og orientering, konstruktive design mv. kan nogle bygninger have en såkaldt vejrligsfacade, som er mere udsat for vejrliget (slagregnspåvirkninger mv.) end bygningens andre facader. Dette vil ofte resultere i, at murværket på vejrligsfacaden vil fremstå mørkere end bygningens øvrige murværksfacader. Det mørkere udseende skyldes primært, at der udfældes gips på murværkets overflade samt i mindre grad, at vejrligsfacaden ofte henstår mere fugtig end de øvrige facader og derfor syner mørkere. Med tiden vil forskellen på vejrligsfacaden og bygningens øvrige facader i et vist omfang udlignes. 7

8 Materialernes betydning Det har ikke været muligt at relatere forskellene i stenegenskaber til forskelle i misfarvningernes art, udbredelse og intensitet på de 3 fulgte byggerier. De ydre påvirkninger i form af forskellige grader af vandbelastning, afsyring mv. har haft dominerende indflydelse på de registrerede misfarvninger. Hvordan undgås misfarvninger Hovedparten af de registrerede misfarvninger er fremkommet ved, at vand, der er trængt ind i murværket, har transporteret opløselige bestanddele ud til overfladen af murværket, hvor udfældning er sket, når vandet er fordampet. Dette gælder både for de mørke gipsmisfarvninger, kalkudfældningerne og de lyse misfarvninger (forskellige salte). Disse misfarvninger kan undgås eller minimeres ved, at utilsigtet vandbelastning både under opførelsen og i brugsfasen undgås. Afsyring bør udføres forskriftsmæssigt. Her er det især vigtigt, at syren ikke er stærkere end foreskrevet. Projektet viser, at det er særdeles afgørende, at de generelle forskrifter vedr. afdækning i opførelsesfasen overholdes. Det er afgørende for at undgå misfarvningerne, at der gennemføres tilstrækkelig afdækning af alle åbne murkroner på en sådan måde, at vand ikke ledes ind på murværket eller får mulighed for at løbe ned i hulmuren. Projektet har identificeret en række konstruktive detaljer, som kan give anledning til, at der under opførelsen og efterfølgende i brugsfasen ledes vand ind på murværket og derved, at der opstår mørke misfarvninger, som tiltager i brugsfasen. Dette kan både skyldes valg af uhensigtsmæssige detaljer og forkert udførelse. Her kan som eksempel nævnes For små fremspring på sålbænke, manglende fugtspærre For små fremspring på metalinddækninger på murkroner Uhensigtsmæssigt design af sålbænke Projektets resultater bør anvendes: som illustration af vigtigheden af, at murværk både under opførelsen og i brugsfasen beskyttes mod kraftig vandbelastning ledt ind på murværket. som illustration af vigtigheden af i opførelsesfasen at have tilstrækkelig afdækning af murværket samt at afsyring udføres korrekt til at skabe tryghed, når der på nyopført murværk konstateres misfarvninger, idet projektet giver realistiske forventninger til, hvordan misfarvningerne vil ændre sig over tid. Projektet forventes således at kunne bidrage til, at uhensigtsmæssige afrensninger af nyopført murværk med misfarvninger undgås til at danne grundlag for en branchevejledning omhandlende hensigtsmæssigt design og udførelse af kritiske detaljer og konstruktioner 8

9 Udvalgte byggerier Teknologisk Institut har fulgt 3 byggerier i Danmark. Byggerierne er opført i en meget regnfuld periode, dvs. risikoen for ekstreme vandbelastninger af murværket har været til stede, hvis afdækningen har været mangelfuld. Byggeri 1 I forbindelse med opførelsen af dette byggeri har der været mange svigt. Afdækningen har været mangelfuld, og der er afsyret med saltsyre i blandingsforholdet 1:3. Vand fra undertag har dels løbet ned ad formuren og dels ned i hulmuren. Dette har bevirket, at dele af byggeriet har fået tilført store vandmængder, som har resulteret i kraftige kalkudfældninger på murværket. Murværket fremstår i dag 2 år efter opførelsen med vidt forskellige synsindtryk afhængig af, hvor kraftig vandbelastning det har været udsat for under opførelsen: Murværk, som har fået tilført ekstraordinært meget vand under opførelsen, fremstår i dag med kraftige kalkudfældninger, primært på fuger. Både udbredelse og intensitet af disse kalkudfældninger er uændret. Murværk, som under opførelsen har været udsat for normal vandbelastning, fremstår i dag generelt uden markante misfarvninger. Figur 1 Byggeri 1. Murværk 2 år efter opførelsen. Murværket har været udsat for ekstrem vandbelastning under opførelsen og fremstår med kraftige kalkudfældninger på fuger. 9

10 Figur 2 Byggeri 1. Murværk 2 år efter opførelsen. Murværket har været udsat for normal vandbelastning under opførelsen. Den lyse misfarvning på gavlen skyldes en kombination af kraftig vandbelastning (overløb fra underdimensioneret tagrende) samt afsyring med for kraftig saltsyre (1 del saltsyre:3 dele vand). 10

11 Byggeri 2 Murværket fremstår i dag 2 år efter opførelsen overordnet set uden markante misfarvninger. Dog kan der iagttages mørke misfarvninger på sten under vinduer og trappereposer. Der er dog på dette byggeri flere eksempler på misfarvninger, der er opstået i brugsfasen, hvor udbredelsesareal og intensitet er øget med tiden. Misfarvningerne er fremkommet pga. en kraftig vandbelastning, idet uhensigtsmæssige, konstruktive detaljer har resulteret i, at vand er ledt ind på murværket. Som eksempler kan nævnes: Metalinddækning på murkrone med for lille fremspring Sålbænke med for lille fremspring fra murværket Placering af trapperepos således, at vand ledes ned på murværket Figur 3 Byggeri 2 fremstår overordnet set uden markante misfarvninger 2 år efter opførelsen. 11

12 Byggeri 3 Byggeriet er opført forskriftsmæssigt korrekt vedr. afdækning og fremstår i dag tilnærmelsesvis uden misfarvninger (figur 4). Dog har en uhensigtsmæssig konstruktion samt for kraftig afsyring med saltsyre resulteret i forekomst af misfarvninger: Byggeriet er opført under tag og gennemført således, at påbegyndt facade blev afsluttet inden for samme arbejdsdag. Gavlkonstruktionens bræddebeklædning bevirkede, at der blev ledt meget vand ind på midten af gavlene (jf. eksempel 3). Derved fremkom markante misfarvninger i form af kalkudfældninger på fuger og mørkfarvning af sten. Konstruktionen blev ændret, og den mørke misfarvning på stenene har været stærkt aftagende i intensitet og er i visse områder stort set væk. Der kan fortsat iagttages hvide kalkudfældninger på fugerne på de tidligere vandbelastede områder. For kraftig afsyring med saltsyre har resulteret i lyse misfarvninger (jf. eksempel 9), som dog ikke er særligt fremtrædende. Figur 4 Byggeri 3 fremstår 2 år efter opførelsen uden misfarvninger. 12

13 Mørke misfarvninger på mursten De mørke misfarvninger skyldes udfældninger af forskellige sulfatforbindelser på stenens overflade (gips og gipslignende forbindelser). Både mørtel og rosé mursten indeholder sulfatforbindelser. Mørke misfarvninger af murstenene fremkommer typisk, når murværket i forbindelse med opførelsen udsættes for ekstraordinære mængder vand. Vandet transporterer de opløselige sulfater ud til overfladen af murværket, hvor udfældning sker, når vandet fordamper, f.eks. ved: Manglende afdækning af murkroner, vindueshuller etc. Manglende montering af midlertidige tagnedløb. Eller når murværket i brugsfasen er udsat for en øget vandbelastning, f.eks.: Fejlmonterede tagrender (eksempelvis bagfald, hvor vandet løber ned ad muren, fejldimensionering af tagrender og lign.). Murede sålbænke. Under sålbænke, afdækning af murkroner og lign. hvor afdækningen har for lille fremspring til at hindre, at vand ledes ind på murværksfacaden og/eller manglende fugtspærre f.eks. under murede sålbænke. Vejrligsfacaden. Afhængigt af bygningens geografiske beliggenhed og orientering, konstruktive design mv. kan nogle bygninger have en såkaldt vejrligsfacade, som er mere udsat for vejrlig (slagregn, slud, sne mv.) end bygningens andre sider. Dette vil ofte resultere i, at murværket på vejrligsfacaden vil fremstå mørkere end bygningens øvrige murværksfacader. Det mørkere udseende skyldes primært, at der udfældes gips på murværkets overflade samt i mindre grad, at vejrligsfacaden ofte henstår mere fugtig end de øvrige facader og derfor syner mørkere. På områder, hvor den kraftige vandbelastning er ophørt efter endt opførelse, og området efterfølgende er udsat for vejrlig, kan det registreres, at de mørke misfarvninger mindskes i intensitet og udbredelsesareal. I nogle tilfælde kan de mørke misfarvninger ikke længere genfindes. På følgende sider er givet eksempler på ovenstående typer misfarvninger samt disses udvikling over tid. 13

14 Eksempel 1: Kraftig vandpåvirkning af murværk under opførelse Årsag Under opførelsen er der fra betondæk ledt vand ned i konstruktionen, og murværket er blevet kraftigt opfugtet. Ved afslutning af byggeriet er den kraftige vandbelastning ophørt, og murværket er efterfølgende udsat for vejrlig. Misfarvningstype ændringer med tiden Et halvt år efter opførelsen ses tydelige, mørke misfarvninger på murværket. På nogle sten dækker de mørke misfarvninger hele synsfladen, andre sten er kun delvis misfarvet. 2 år efter opførelsen er både udbredelsesareal og intensitet af de mørke misfarvninger mindsket. Fra opførelsen og 2 år frem har murværket været udsat for vejrlig, hvilket har bevirket, at en del af den på synsfladerne afsatte gips er vasket væk. 14

15 Figur 5 Mørke misfarvninger på murværk et halvt år efter opførelsen. Figur 6 Udbredelsesareal og intensitet af mørke misfarvninger er mindsket på murværk 2 år efter opførelsen. 15

16 Eksempel 2: Kortvarig, kraftig vandbelastning ved tagnedløb Årsag Ved opførelse af byggeriet har man sandsynligvis undladt at montere et midlertidigt tagnedløb korrekt, og vand fra tagfladen er ledt ind på den nederste del af muren, som derfor er blevet kraftigt opfugtet. Misfarvningstype ændringer med tiden Umiddelbart efter opførelsen ses på dette område af murværket tydelige misfarvninger i form af hvide udfældninger på sten og fuger. Et halvt år senere har misfarvningen ændret udseende og fremstår med en tydelig rand på murværket bestående af mørke misfarvninger på sten. 2 år efter opførelsen har området med misfarvningerne igen ændret udseende, og de mørke misfarvninger på stenene fremstår nu væsentlig mindre markante både mht. intensitet og udbredelsesareal. Den korte periode med kraftig opfugtning af murværket har bevirket, at opløselige sulfater (gips og gipslignende forbindelser) er transporteret ud til murværkets overflade og udfældet på stenens synsflade. Efter montering af permanent tagnedløb er den kraftige opfugtning ophørt, og der er sket en udtørring af murværket. Misfarvningen vurderes med tiden under indvirkning af vejrliget gradvist at aftage både i intensitet og udbredelsesareal. Figur 7 Misfarvet område ved tagnedløb umiddelbart efter opførelsen (markeret ved pil). Misfarvningen ses som hvide kalkudfældninger på sten og fuger. 16

17 Figur 8 Misfarvet område ved tagnedløb et halvt år efter opførelsen. Misfarvningen ses som en markant rand på murværket bestående af mørke misfarvninger på sten. Figur 9 Misfarvet område ved tagnedløb 2 år efter opførelsen. Både udbredelsesareal og intensitet af mørke misfarvninger på sten er faldet markant. 17

18 Eksempel 3: Kraftig vandbelastning på gavl Årsag I opmuringsperioden blev murværket centralt på gavlen kraftigt opfugtet. Gavlen var oprindeligt beklædt med brædder monteret ca. 30 i forhold til lodret, således at brædderne havde retning ind mod gavlens midte (markeret ved røde linjer). Dette medførte, at der skete en kraftig opfugtning af murværket på gavlens midterste del. Man valgte derfor at ommontere gavlens bræddebeklædning, således at alle brædderne var monteret lodret. Misfarvningstype ændringer med tiden Umiddelbart efter opførelsen fremstod murværket med mørke misfarvninger på sten og hvide kalkudfældninger under gavltrekanterne, hvor murværket var opfugtet under opførelsen. Et halvt år efter opførelsen var disse misfarvninger fortsat synlige, men 2 år efter opførelsen var de mørke misfarvninger på stenene ikke længere synlige. I perioden fra gavlbeklædning blev ommonteret og 2 år frem har gavlen været udsat for vejrlig. Vejrliget har bidraget til udvaskning og udligning af de mørke misfarvninger på stenene. Kalkudfældningerne på fugerne er uændret. Figur 10 Hvide kalkudfældninger på fuger samt mørke misfarvninger på sten på gavl umiddelbart efter opførelsen. Røde linjer markerer retningen af den oprindelige bræddebeklædning. 18

19 Figur 11 Kalkudfældninger på fuger samt moderate, mørke misfarvninger på sten på gavl et halvt år efter opførelsen. Figur 12 Mørke misfarvninger på sten er ikke længere synlige 2 år efter opførelsen. Hvide kalkudfældninger på fuger. 19

20 Eksempel 4: Kraftig vandbelastning på og under sålbænk Årsag I valgte eksempel er sålbænken konstrueret på en sådan måde, at vandet fra vinduespartiet ledes ned på murværket under sålbænken langs dens kanter/sider. Misfarvningstype ændringer med tiden Der er et halvt år efter opførelsen fremkommet mørke misfarvninger på og under den murede sålbænk. 2 år efter kan misfarvningen fortsat iagttages, men intensiteten er aftagende. Intensiteten af de mørke misfarvninger vil sandsynligvis mindskes yderligere, men vil næppe forsvinde. På nedenstående figurer ses tydeligt på stenene under sålbænken, at intensiteten af den mørke misfarvning er aftaget. Samtidig ses (meget tydeligt på stenen længst til venstre på sålbænken), at området med den mørke misfarvning har flyttet sig. Når man vælger en sålbænk i rosé tegl kan man forvente, at sålbænken vil blive mørkere efter vandpåvirkning. Farveforskellene vil sandsynligvis udlignes, men næppe forsvinde. En sålbænk er meget udsat for øget vandbelastning, idet vand fra vinduespartiet ledes ned over sålbænken. Såfremt sålbænken er konstrueret efter hensigten dvs. sålbænken har et passende fremspring fra facaden, og vandet ledes ud over sålbænken (og ikke ned langs sålbænken) og der er indlagt fugtspærre under sålbænken udsættes murværket under sålbænken ikke for øget vandbelastning. Figur 13 Mørke misfarvninger under sålbænk (et halvt år efter opførelsen). Vand fra vinduesparti løber ned langs sålbænkens kant. 20

21 Figur 14 Mørke misfarvninger på sten på og under sålbænk (et halvt år efter opførelsen). Figur 15 Intensitet er aftaget og udbredelsesarealet af mørke misfarvninger på sten er ændret 2 år efter opførelsen. 21

22 Eksempel 5: Mørke misfarvninger under vinduesparti Årsag Murværk under vinduesparti og op mod murkroner er blevet kraftigt opfugtet, hvor fremspring på inddækning og sålbænke er for lille. Misfarvningstype ændringer over tid Mørke misfarvninger er fremkommet ved, at vand har transporteret opløseligt sulfat ud til overfladen af murværket, hvor udfældning af gips og gipslignende forbindelser sker, når vandet er fordampet. Denne type misfarvninger tiltager typisk med tiden, da murværket under inddækningen/sålbænken konstant udsættes for en kraftig vandbelastning, der leder yderligere sulfater ud til overfladen. Vand fra tag/vinduesparti ledes ned ad murværket og ikke væk fra murværket - som er hensigten med inddækningen/ sålbænken. Allerede et halvt år efter opførelsen kunne tydelige mørke misfarvninger på sten under viste vindue ses. 2 år efter opførelsen kunne det konstateres, at udbredelsesarealet af de mørke misfarvninger på sten var øget under sålbænken. Sålbænkens fremspring fra facaden var for lille, og vand fra vinduet løb ned ad muren, hvorved murværket under vinduet opfugtedes kraftigt. Mørke misfarvninger på sten under sålbænke og inddækning kan hindres, såfremt sålbænke/inddækning er konstrueret efter hensigten og har et passende fremspring fra facaden, som sikrer, at vandet ikke løber ned ad facaden samt, at der er indlagt fugtspærre under sålbænk/inddækning. 22

23 Figur 16 Mørke misfarvninger på sten under vindue et halvt år efter opførelse. Figur 17 Udbredelsesareal af mørke misfarvninger på sten under vindue er øget 2 år efter opførelsen. 23

24 Eksempel 6: Vejrligspåvirket murværk Årsag Afhængig af bygningens geografiske beliggenhed og orientering, konstruktive design mv. kan nogle bygninger have en såkaldt vejrligsfacade, som er mere udsat for vejrlig (slagregn, slud, sne mv.) end bygningens andre facader. Misfarvningstype ændringer med tiden Når rosé murværk er meget åbent for vejrlig, eksempelvis høje, vestvendte gavle, fremstår murværket typisk med mørke misfarvninger på sten på hele facaden samt omkring hjørner på tilstødende facader. Disse mørke misfarvninger vil med tiden udlignes og blive mindre markante. Det viste eksempel er fra et byggeri beliggende i Ribe, opført i 1997 i rosé blødstrøgne sten. Den vestvendte gavl fremstår med tydelige mørke misfarvninger på sten på den nedre del af murværket. Gavlen er meget udsat for slagregn - især den nedre del, som ikke er beskyttet af tagudhæng. På tilstødende facade ses mørke misfarvninger på stenene nær hjørnet til den vejrligsudsatte gavl. Misfarvningerne fremkommer, når vand tilført murværket via gavlen ledes omkring hjørnet og fordamper her. Sulfaterne opløst i vandet afsættes primært som gips, hvor vandet fordamper. Figur 18 Vestvendt gavl. De mørke misfarvninger på stenene er mest markante på den nedre del af gavlen, hvor tagudhænget ikke beskytter murværket mod slagregn. 24

25 Figur 19 Ved vejrligfacaden ses mørke misfarvninger typisk omkring hjørnerne. Det forventes at disse mørke misfarvninger med tiden vil udlignes. 25

26 Kalkudfældninger på murværk Kalkudfældninger forekommer primært på fuger, men på ekstremt vandbelastet murværk kan kalkudfældningerne også forekomme på stenene. Kalkudfældninger ses ofte sammen med mørke misfarvninger på sten. Kalkudfældningerne er kalk udvasket fra mørtlen. Når vandindholdet er højt i kalkcementmørtlen, kan den ikke færdighærdne. Som en tommelfingerregel gælder, at vandindholdet i mørtlen skal være mellem 0,5% og 7% for, at kalkdelen i mørtlen kan hærdne. Når mørtlen ikke er hærdnet, er der stor risiko for udvaskning af mørtlens kalk. Højt vandindhold i mørtlen skyldes typisk mangelfuld afdækning i forbindelse med opførelse af byggeriet. Ved mangelfuld afdækning udsættes murværket for ekstrem vandbelastning med kalkudfældninger på murværket til følge. Ekstrem vandbelastning er typisk en følge af: Manglende montering af midlertidige tagnedløbsrør Manglende afdækning af vindueshuller Manglende afdækning af murkroner Vand fra undertag løber direkte ned ad formuren eller ned i hulmuren Bagfald på afdækning, så vand kan løbe ned i hulmuren Ved vintermuring vil højt vandindhold i mørtlen indebære en betydelig risiko for, at fugerne fryser i stykker, og omfugning vil være nødvendig. Figur 20 Eksempel på mangelfuld afdækning af murværk ved vindue. Kalkudfældninger på murværk. 26

27 Figur 21 Byggeri 1 under opførelse. Kraftige kalkudfældninger på sten og fuger på hele facaden. Figur 22 Eksempel på manglende montering af midlertidigt tagnedløb samt mangelfuld afdækning af murværk under opmuring. 27

28 Eksempel 7: Kraftige kalkudfældninger på fuger og sten Årsag Byggeriet er opført uden tilstrækkelig afdækning, hvilket har medført, at store vandmængder er løbet ned i murkonstruktionen. Misfarvningstype ændringer med tiden Umiddelbart efter opførelsen fremstod murværket i stort omfang med hvide kalkudfældninger, ligesom mørtelfuger flere steder var beskadiget sandsynligvis som følge af frostpåvirkning. På figur 24 fremstår omfugede mørtelfuger mørkere end øvrige fuger og uden kalkudfældninger. Et halvt år efter opførelsen havde dele af murværket fortsat højt vandindhold og mørtelfugerne var kun hærdnet i 1 mm s dybde. Kalkudfældningerne registreret i forbindelse med og umiddelbart efter opførelse forbliver uændret. Figur 23 Kraftige kalkudfældninger på fuger og langs stenkanter et halvt år efter opførelsen af byggeriet. 28

29 Under opførelse Et halvt år efter opførelse 2 år efter opførelse Figur 24 Kraftige kalkudfældninger på fuger og langs stenkanter. Kalkudfældningerne forbliver uændret. Der er udført omfugning på dele af murværket (fugerne fremstår mørkere) som følge af frostpåvirkning. 29

30 Eksempel 8: Kalkudfældninger på fuger Årsag I eksemplet har murværket været kraftigt vandbelastet på grund af mangelfuld afdækning i forbindelse med opførelse af byggeriet. Misfarvningstype ændringer med tiden Kalkudfældningerne ses som hvide udfældninger på fugerne. Et halvt år efter opførelsen kunne kraftige kalkudfældninger registreres på fuger. Fugerne var ikke fuldt hærdnede. 2 år efter opførelsen var de kraftige hvide kalkudfældninger på fuger uændret i intensitet og udbredelse. Fugerne var nu hærdnede. Kalkudfældninger på fuger registreret i forbindelse med og umiddelbart efter opførelse forbliver intakte. Intensiteten af kalkudfældningerne i fugerne er vanskelig at bedømme ud fra fotografierne. Fugtigheden på de pågældende besigtigelsesdage vurderes at have indflydelse på, hvor tydeligt udfældningerne fremstår. Intensiteten af kalkudfældningerne i fugerne vurderes i 2004 generelt at være uændret i forhold til besigtigelserne i Figur 25 Nærbillede af kalkudfældninger på fuger 2 år efter opførelsen. 30

31 Figur 26 Kalkudfældninger på fuger et halvt år efter opførelsen. Figur 27 Kalkudfældninger på fuger 2 år efter opførelsen. Kalkudfældningerne på fugerne forbliver uændret med tiden. 31

32 Lyse misfarvninger på mursten Lyse misfarvninger defineres her som lyse udfældninger, der ikke er kalkudfældninger (bruser ikke ved pådrypning af saltsyre). I forbindelse med lyse misfarvninger kan der typisk iagttages rød/brune pletter centralt på stenflader. Det kan være jern, som er genudfældet efter kraftig saltsyrepåvirkning. Lyse misfarvningers udbredelsesareal og intensitet mindskes med tiden, når de udsættes for vejrlig. De lyse, diffuse misfarvninger kan være kombinationer af forskellige calcium-, sulfat- og chloridforbindelser. Når chlorid indgår, kan misfarvningen relateres til afsyringen. At misfarvningerne er relateret til kraftig afsyring med saltsyre underbygges af, at de typisk er registreret centralt på stenfladerne. I stenenes randområder kan mørtelvandet sandsynligvis neutralisere den tilførte syre, men centralt på stenene (hvor mørtelvandet ikke er trængt ind) kan syren ikke neutraliseres. Eksempel 9: Lyse misfarvninger ved kombinationen af kraftig afsyring og lav vandbelastning Årsag Murværket er afsyret med en saltsyre blandet med vand i forholdet 1:15. Ved besigtigelsen af byggeriet et halvt år efter opførelsen blev der fundet enkelte, nåleformede krystaller på facaden. Forekomsten af nåleformede krystaller er en indikation af kraftig afsyring. Misfarvningstype ændringer med tiden Der kan registreres lyse misfarvninger på mursten - som ikke bruser ved pådrypning af saltsyre. Det er karakteristisk for lyse misfarvninger, at de er placeret lidt inde på stenfladerne svarende til mørtelvandets indtrængningsdybde under opmuring. Under vejrligspåvirkninger vil lyse misfarvninger typisk udvaskes og dermed forsvinde. På murværksområder, hvor vandbelastningen er meget lav (østvendte facader, under udhæng og lign.) er udbredelsen af de lyse misfarvninger uændret, men intensiteten synes mindre. Der skal vand til at flytte/fjerne en misfarvning, og netop på en østvendt facade er vandtilførslen meget beskeden, ikke mindst op mod udhæng, hvilket givetvis forsinker eventuelle ændringer. 32

33 Figur 28 Lyse misfarvninger centralt på sten et halvt år efter opførelsen. Figur 29 Lyse misfarvninger centralt på sten 2 år efter opførelsen. Intensiteten af misfarvningerne er mindsket. 33

34 Eksempel 10: Lyse misfarvninger ved kombinationen af kraftig afsyring og kraftig vandbelastning Årsag Murværket har været afsyret med for kraftig saltsyre. Et område har desuden siden opførelsen været udsat for kraftig vandbelastning, idet tagrenden overfor er underdimensioneret og derfor ikke har haft tilstrækkelig kapacitet til at lede vandet fra tagfladen bort på tilfredsstillende vis. Misfarvningstype ændringer med tiden Lyse misfarvninger kunne et halvt år efter opførelsen iagttages som et diffust slør på stenene. 2 år senere var de lyse misfarvninger op til flere mm tykke på den mindre del af murværket, der var kraftigt vandbelastet, og stort set forsvundet fra den øvrige del af murværket (udvaskning på grund af vejrlig). Figur 30 Rød/brune pletter centralt på stenflade et halvt år efter opførelsen. Det hvidlige slør på stenene bruser ikke ved pådrypning af saltsyre, hvilket viser, at det ikke er calciumkarbonat. 34

35 Figur 31 Nærbillede af lyse misfarvninger 2 år efter opførelsen. Det hvidlige slør på stenene bruser ikke ved pådrypning af saltsyre, hvilket viser, at det ikke er calciumkarbonat. 35

36 Figur 32 Lyse misfarvninger ses som et diffust slør et halvt år efter opførelsen. Figur 33 Mørke og lyse misfarvninger på sten 2 år efter opførelsen. Intensiteten af mørke misfarvninger er mindsket, mens tilsvarende ikke er sket for de lyse misfarvninger. De lyse misfarvninger skyldes kombinationen af kraftig afsyring og kraftig vandbelastning grundet overløb fra tagrende. 36

37 Farveforskel på fuger De farveforskelle på fuger, der er registreret i indeværende projekt, vurderes at være relateret til kraftig afsyring. Kraftig afsyring med saltsyre kan afsløres ved analyse af indholdet af chlorid i mørtlen. Indeværende projekt er dog baseret på ikkedestruktive undersøgelser. En indikation af kraftig afsyring med saltsyre er forekomsten af nåleformede krystaller bestående af vandholdige calciumchlorid-forbindelser. Man kan også registrere, at der er sket kraftig afsyring ved at undersøge mørtlens overflade. I den aktuelle sag er sandskornene i fugen nord for dilatationsfugen mere blotlagte end syd for. Dette indikerer, at der nord for dilatationsfugen er gennemført kraftigere afsyring end syd for fugen. Eksempel 11: For kraftig afsyring med saltsyre Årsag Kraftig afsyring med saltsyre. Misfarvningstype ændringer med tiden Ved besigtigelsen et halvt år efter opførelsen kunne en væsentlig farveforskel på fugerne hhv. nord og syd for dilatationsfugen midt for facaden iagttages. Nord for dilatationsfugen kunne samtidig iagttages væsentlig flere nåleformede krystaller på murværket. Ved besigtigelsen 2 år efter opførelsen kunne denne farveforskel på fugerne fortsat iagttages, og sandskornene var også synlige med det blotte øje på den nordlige del af facaden. De nåleformede krystaller kunne ikke længere genfindes. De nåleformede krystaller, som er udfældet på overfladen, er vandopløselige og vil med tiden udvaskes. 37

38 Figur 34 Farveforskel på fuger et halvt år efter opførelsen. Fugen nord for dilatationsfugen (til højre på foto) fremstår lysere og med blottede sandskorn pga. af for kraftig afsyring med saltsyre. Figur 35 Farveforskel på fuger er bibeholdt 2 år efter opførelsen. 38

Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling

Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Århus, februar 2009 Teknologisk Institut, Murværk & Byggekomponenter heda/klk/sol INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORKLARING ANVENDTE ORD

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

SALTSKADER PÅ MURVÆRK

SALTSKADER PÅ MURVÆRK hlh/vw SALTSKADER PÅ MURVÆRK Indledning Saltskader på murværk er klassiske problemstillinger. Murværk findes omtrent overalt, salte findes ligeledes omtrent overalt, og de må derfor ofte mødes. Men når

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Fuger i murværk Vejledning.

Fuger i murværk Vejledning. Fuger i murværk Vejledning. Udført af Teknologisk Institut, Murværk Projektledelse v/ ingeniør Abelone Køster Aarhus, den 7. juli 2014 Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Gult murværk - Opført uden afsyring

Gult murværk - Opført uden afsyring Gult murværk - Opført uden afsyring Billedkatalog over misfarvninger og deres udvikling Århus, november 2009 Teknologisk Institut, Byggeri Murværk Byggeri aho/heda Indhold Indledning... 1 Forklaringer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

Billedkatalog Udbedring af farveforskelle fase 2 Beskrivelse og vurdering af udvalgte midler til farvejustering af murværk

Billedkatalog Udbedring af farveforskelle fase 2 Beskrivelse og vurdering af udvalgte midler til farvejustering af murværk Billedkatalog Udbedring af farveforskelle fase 2 Beskrivelse og vurdering af udvalgte midler til farvejustering af murværk Rekvirent: Kalk og Teglværksforeningen af 1893 (KT93) Nørre Voldgade 48 1358 København

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift).

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). hlh/heda/vem ALGEVÆKST I KALKLAG Indledning Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). Undersøgelserne er udført gennem en periode på ca. 1 måned i forsommeren

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8024 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Har ikke uddybet, hvor sten- og fugerevner er i husets murværk. 2. På læmuren er der også sten- og fugeudfald i høj del. 3. Karmen

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Notat N4.003.09. Trustrup Skater Park Muligheder for reduktion af ekstern støj. : Peter Thastum, Norddjurs kommune

Notat N4.003.09. Trustrup Skater Park Muligheder for reduktion af ekstern støj. : Peter Thastum, Norddjurs kommune Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 N4.003.09 Trustrup Skater Park Muligheder for reduktion af ekstern støj 2. februar 2009 Projekt:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7297 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Klage vedrørende 4.2 Vinduer er frafaldet. KK oplyser at skaden er anerkendt

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden J.nr. 20140054/0055, 791-S099, -S102 SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden Bygningsejer: Boligselskabet Viborg HC Andersensvej 8 8800 Viborg Afdeling: Afdeling:

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10.098 Besigtigelse d. 25. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Forkert beskrivelse af sætning af tilbygning. 2. Synligt fald i murværk. 3. Forskel i bredden af plastfuge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T Murstens egenskaber Murværksbjælker og overliggere Mørtel Murbindere samt øvrig armering Ståldele Saltsyre CE-mærkning Projektering Konstruktiv beskyttelse Store, ikke-sugende partier Konstruktive forhold

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14035 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009 Emne Gennemgang af facader Dato Søndag d. 22.2.2009 kl. 10.00 12.00 Deltagere (HI) EF Fasanhaven Pos Emne 01 Baggrund I forbindelse med den forestående 1. års gennemgang af ejendommen, har EF Fasanhavens

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept

Vinteropmuring. Vejledning. Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Nye regler for vinterbyggeri fra maj 2011! Vejledning Danmarks bedste vinteropmuringskoncept Vinteropmuring Mange har den opfattelse, at der ikke kan udføres et holdbart muret byggeri om

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

FUGTPROBLEMER. Byggefejl

FUGTPROBLEMER. Byggefejl Ol. ro.57/ 100 A1anglende tagudhæng ved bølgeeternittag har forårsaget, at en del af den regn, som er faldet på taget, har kunnet drive ned ad gavlen, således som billedet viser. Udover at frembyde et

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

PLATANHUSENE INFORMATION OMKRING UDFORDRINGER MED BEBYGGELSENS GAVLE MARTS 2016

PLATANHUSENE INFORMATION OMKRING UDFORDRINGER MED BEBYGGELSENS GAVLE MARTS 2016 Introduktion Vi har en udfordring i vores ejendommen som er alvorlig, men heldigvis ikke er unik for bygninger i Danmark der er opført før 1984. Vores ejendom er opført i 1969. Vores udfordring er at selve

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke CLAIR OBSCUR En leg med vinterlys og sommermørke Pavillonen tager afsæt i tidens gang, årets cyklus og materialernes rejse. Sollyset og det levende billede af haven lukkes ind om dagen. Træet måler sæsonskift

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere